Sylabus
CEMBAL1 - Hra na cembalo I
2001

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
CEMBAL2 Hra na cembalo II
Anotace předmětu Cvičení navazují na dosaženou interpretační úroveň jednotlivých studentů z předmětů hra na klavír, případně hra na varhany. Studenti se seznámí s rozdíly cembala a techniky hry na cembalo od ostatních příbuzných klávesových nástrojů. Praktickou aplikací těchto poznatků je hra jednodušších skladeb pro cembalo.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je seznámení s cembalem a praktická aplikace těchto poznatků při hře jednodušších cembalových skladeb.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - problematika konstrukce cembala (registrace ...)
- technika hry na cembalo, rozdíly oproti klavírní a varhanní technice
- hra jednodušších cembalových skladeb
Literatura, na níž je předmět vystavěn Růžičková,Z.: Album cembalových skladeb
Bach,J.S.: Malá preludia a fughety
Bach,J.S.: Invence a symfonie
drobné skladby starých mistrů (F.Couperin, J.P.Sweelinck ...)
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu:
- docházka
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
CEMBAL2 - Hra na cembalo II
2001

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
CEMBAL1 Hra na cembalo I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Obsahem semestru je hra složitějších cembalových skladeb, přičemž se klade důraz na poznání všech stylových období a také oblastí. Prostor je věnován rovněž problematice cembala jako doprovodného nástroje. V této souvislosti se studenti seznámí také se základy hry generálbasu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je rozšíření cembalového repertoáru. Studenti pracují s cembalem také jako s doprovodným nástrojem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - hra složitějších cembalových skladeb (všech oblastí a období)
- hra doprovodných partů na cembalo
- praktická hra generálbasu
Literatura, na níž je předmět vystavěn Růžičková,Z.: Album cembalových skladeb
Bach,J.S.: Invence a symfonie
Bach,J.S.: 6 francouzských suit
Bach,J.S.: 6 anglických suit
Bach,J.S.: 6 německých suit
Spielbach für Kleinorgel - Cembalo. Peters.
Sweelinck,J.P.: Works for organ and Keyboard. Dover.
Pachelbel,J.: Orgel-Cembalo Werk. Peters.
Scheidt,S.: Orgel-Cembalo Werk. Peters.
další drobné skladby starých mistrů (F.Couperin, G.Frescobaldi, Fitzwilliam Virginal Book ...)
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu:
- docházka
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
CN-DLHO1 - History and Literature of Major Branch of Studies 1
2016

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 7 hod. za semestr
studium celoživotní: seminář 7 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Posláním přednášek a seminářů je seznámení s historickým vývojem jednotlivých nástrojů a sólového zpěvu a se základním vývojem literatury v jednotlivých oborech.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem výuky je získání přehledu o literatuře a vývoji nástroje a sólového zpěvu.
– dějiny nástroje a zpěvu
- počátky vývoje hry, zpěvu, literatury a pedagogiky v evropských zemích
- literatura a pedagogická díla období baroka
- přelom slohů
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky hra na klavír, varhany a kytaru, sólový zpěv:
- dějiny nástroje
- počátky vývoje hry, literatury a pedagogiky v evropských zemích
- literatura a pedagogická díla období baroka

hra na smyčcové nástroje:
Vznik a vývoj smyčcových nástrojů a smyčce od první stavby houslí
(Gasparo da Salo) - přehled houslařských škol (hlavní představitelé)

sólový zpěv:
- začátky vokálního hudebního tvoření
- zpěv křesťanského středověku, gregoriánský chorál
- počátky vícehlasu až k ustálení čtyřhlasu, světský zpěv středověku, další vývoj umělé hudební tvorby
- vývoj hudebního dramatu, náboženské lidové hry, vznik doprovázené monodie
Literatura, na níž je předmět vystavěn hra na klavír:
Bach,C.Ph.Em.:Úvaha o správném způsobu hry na klavír.Paido,Brno
2002.Český překlad Vratislav Bělský
Bach, C. Ph. Em.: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Breitkopf 1969.
Bělský,V.:Cembalo – Nástroj a jeho literatura.JAMU. Brno 2002
Bělský,V.: Hudba baroka. JAMU Brno 2009
Böhmová,Z.:Kapitoly y dějin klavírních škol.Praha 1973
Bukofzer,M.F.:Hudba období baroka.OPUS 1986
Couperin, F.: L´Art de toucher le clavecin. Breitkopf 1933.
Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha 1958.
Hoffmeister, K.: Klavír.Praha 1923
Hollfelder,P.:Die Klaviermusik.Hamburg 1999
Kazárová,H.:Barokní taneční formy.AMU Praha 2005
Klavír a lidé-Výroba klavírů a pianin v Československu. (kolektiv)KRUH 1984
Navrátil,M.:Charakteristika hudebního baroka.MONTANEX 1996
Posadovská,D.a Pazdírek,D.:Podobizny nad klavírem.SHN Praha 1966
Prach,J.: Stavba klavírů a pianin.SPN Praha 1987
Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990.
Růžičková,Z.:Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a
klávesovým nástrojům.AMU Praha 1985
Starosta,M.:Kapitoly z dějín klavírného umenia a pedagogiky klavírnej hry
Bratislava 2000
Sýkora,V.J.:Dějiny klavírního umění.Praha 1973
Sýkora,V.J.:Dějiny klavírního umění.I.Dějiny nástroje.Jiří Churáček JC-Audio
Netolice + KOPP České Budějovice 2005
Sýkora,V.J.: Dějiny klavírního umění II.Dějiny hry a pedagogiky.JC – Audio Netolice 2006
Williams,J.P.:Piano.SLOVART 2003

hra na varhany:
Bach, C. Ph. Em.: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Breitkopf 1969.
Couperin, F.: L´Art de toucher le clavecin. Breitkopf 1933.
Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha 1958.
Klinda, F.: Organová interpretácia. Bratislava 1983.
Klinda, F.: Organ v kultuře divoch tisícročí.Bratislava 2000.
Laukvik, J.: Orgelschule zur historischen Auffürungspraxis. Kassel 1990.
Lohmann, L.: Die Artikulation auf den Tasteninstrumenten des 16.-18. Jahrhunderts.
Regensburg 1990.
Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990.
Šlechta, M.: Dějiny varhan a varhanní hudby. Praha 1985.

hra na smyčcové nástroje:
Mařák, J., Nopp, V.: Housle. Praha 1944.
Budiš, R.: Housle v proměnách staletí. Supraphon 1975.
Jalovec, K.: Italští houslaři. Praha 1952.
Čeští houslaři. SNKL 1959.
Šťastný, R.: Dějiny a literatura houslové hry. Brno 1983.

hra na kytaru:
Ragossnig, K.: Handbuch der Gitarre und Laute. Mainz 1978.
Wade, G.: A concise history of the classic guitar. Mel Bay Publications 2001. Wade G.: Distant Sarabandes - the solo guitar music of Joaquin Rodrigo. GRM
Publications, 2nd ed. 2001.
Wade, G.: Joaquin Rodrigo-Concierto de Aranjuez. Mayflower Press, Leeds, 1985.
Wade, G.: A New Look at Segovia Mel Bay Publications 2004.
Bellow, A.: The Illustrated History of the Guitar. Colombo Publishing Corp. 1970.
Volman, B.: Gitara i Gitaristy .Muzika 1968.
Manová, V.: Dějiny a literatura kytary. Konzervatoř České Budějovice 1995.
Köhler, J.: Umění kytarové hry .Praha , Panton, 1984.

sólový zpěv:
Holečková – Dolanská, J.: Vývoj a literatura zpěvu I.-III.. Praha 1964 (Skripta AMU).
Trojan,V.: Stručné dějiny opery I. – II. Praha 1990 (Skripta JAMU).
Linhartová,V.: Kapitoly z dějin umělé písně. Brno 1991 (Skripta JAMU).
Smolka, J. a kol.: Dějiny hudby. Praha 2003.
Colleti,R.: Historie Belcanta, z ital.orig. přeložila E. Zikmundová, Paseka 2000
Bohadlo,S.: Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie III. Hradec Králové 1998. (Skripta PdF)
Bukofzer, M.F.: Hudba v období baroka, Opus 1986.
Dolmetsch,A.: Interpretace hudby 17. a 18. stol. Praha 1958.
Burney, Ch.: Hudební cestopis 18. věku. Praha 1966.
Hůla, Z.: Brána hudby. Panton 1982.
Navrátil,M.: Charakteristika hudebního baroka. Ostrava 1996.
Válek, J.: Evropská opera. Praha 1994.
Burian, K.V.: Světová operní divadla, Praha 1973
Svoboda, J. a Trojan, J.: Vývoj české a slovenské hudby I. – III. Praha 1966 (Skripta JAMU).
Smolka, J.: Hudba českého baroka. Praha 2005.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Biografická a autobiografická díla o interpretech a skladatelích.

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- znalost přednášené látky a povinné literatury

Klavír
- znalost přednášené látky a povinné literatury
- písemné zpracování kritiky interpretačního výkonu (koncert nebo CD)

 

Sylabus
CN-DOKO1 - Accompaniment, Répétiteur 1
2016

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Praktický předmět zaměřený na rozvoj specifických interpretačních dovedností v oblasti komorní spolupráce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
CN-DOKO2 - Accompaniment, Répétiteur 2
2016

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Praktický předmět zaměřený na rozvoj specifických interpretačních dovedností v oblasti komorní spolupráce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
CN-HLOB1 - Major Branch of Studies 1
2016

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cvičení navazují na dosaženou interpretační úroveň jednotlivých studentů. Systematicky je zde rozvíjen základní repertoár ze všech stylových období literatury jednotlivých specializací.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zdokonalování technických dispozic a interpretačních dovedností s důrazem na stylovost interpretace, komplexní příprava k zvládnutí nároků samostatné koncertní činnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň předmětu je závislá na individuálních potřebách studenta.
Literatura, na níž je předmět vystavěn hra na klavír:
- etudy: C. Czerny - op. 740, op. 365
M. Clementi – Gradus ad Parnassum
F. Chopin – op. 10, op. 25
M. Moszkowski, F. Liszt, S. Thalberg, S. Rachmaninov aj.

- J. S. Bach: Temperovaný klavír I, II
G. F. Händel: Suity
D. Scarlatti: Sonáty

- klavírní sonáty J. Haydna, W. A . Mozarta, L. v. Beethovena aj.

- světová a česká klavírní tvorba 19. a 20. století (R. Schumann, F. Chopin, J. Brahms, C. Debussy, M. Ravel, A. Skrjabin, S. Prokofjev, B. Smetana, A. Dvořák, V. Novák, J. Suk, L. Janáček, B. Martinů aj.)

Konkrétní výběr repertoáru je závislý na aktuálních individuálních potřebách studentů, důraz je kladen na používání urtextových a kritických vydání klavírních skladeb.

hra na varhany:
- skladby starých mistrů - německá, francouzská, italská, anglická, španělská, česká varhanní
tvorba - (např. J. Titelouze, N.de Grigny,J.P.Swelinck,
G.Frescobaldi, G. Muffat, D.Buxtehude atd. a skladby české provenience - B.M.Černohorský, J. Zach, J.F.N.Seger, F.X.Brixi, J.K.Vaňhal, J.K.Kuchař apod.),
- Bach, J.S.: 8 malých preludií a fug, chorální předehry (Orgelbüchlein, 6 chorálů, 18 chorálů, Dritter Teil der Klavierübung), závažnější skladby (Toccaty, Preludia, Fantazie a fugy, koncerty, triové sonáty, passacaglia ...)
- romantická varhanní tvorba (R. Schumann, F. Mendelssohn, J. Brahms, M. Reger, C. Franck…),
- varhanní tvorba 20. století (Ch. M. Widor, L. Vierne, J. Alain, M. Dupré, O. Messiaen, B. A. Wiedermann, M. Kabeláč, O. Mácha, P. Eben…).
(výběr skladeb dle individuálního plánu studenta)

hra na smyčcové nástroje:
- housle:
1. Stupnice, 3 - 4 oktávové, rozložené akordy + tercie, sexty, oktávy,
prstokladové
Schradick - prstová cvičení
Ševčík, O. - 40 smykových variací
2. Etudy - J. Dont, H. Wieniawski, N. Paganini, F. Ondříček aj.
3. Skladby všech slohových období:
a) baroko - Bach, J. S.: Sonáty a partity pro sólové housle, Koncert a moll, Koncert E dur
- G. Tartini, O. Respighi (sonáty), A. Vivaldi (koncerty)

b) klasicismus - koncerty a sonáty - W. A. Mozart, J. Haydn, L. v. Beethoven aj.
c) romantismus -J. Brahms, P. I. Čajkovskij, J. Sibelius, A. Dvořák, J. Slavík - koncerty
- H. Wieniawski, P. de Sarasate, F. Kreisler- virtuózní skladby
- C. Franck, E. Grieg - sonáty
d) hudba 20. století - B. Martinů, I. Stravinskij, E. Suchoň aj.
(výběr skladeb dle individuálního plánu studenta)

- viola:
Barokní violová tvorba - G. F. Händel, J. Ch. Bach, Telemann (koncerty), J. S. Bach - sonáty a
suity
Klasicismus - Stamic, Benda, Kalivoda, Hoffmeister, Vaňhal, Hummel (koncerty a sonáty),
Romantismus - Schubert, Schumann, Brahms, Reger, Mendelssohn
Hudba 20. století - světová – Hindemith, Šostakovič, Bartók, Kodály, Walton, Williams, David,
Chačaturjan aj.
- česká - Martinů, Vačkář, Vycpálek, Dvořáček, Flosman, Železný, Hájek, Filas aj.
(výběr skladeb dle individuálního plánu studenta)


hra na kytaru:
a) renesance:
(J. Dowland,G. Sanz, A. Mudarra ..)
a) baroko:
(J.S. Bach , J.A. Losy, D. Scarlatti, S.L. Weiss, I. Jelinek ..)
b) klasicismus
(F. Sor. M. Giuliani, A. Diabeli, F. Molino, V. Matějka…)
c) romantismus
(J.K. Mertz, L. Legnani, N. Coste, F. Tárrega…)
d) hudba 20 století
(H.Villa-Lobos, H.W. Henze, A.Barrios, M. Llobet, M.M. Ponce, M.Castelnuovo- Tedesco, F.M. Torroba, J. Rodrigo, L. Brouwer, B. Britten, F. Martin, P. Eben, M. Zelenka, J. Obrovská, Š. Rak…)
(výběr skladeb dle individuálního plánu studenta)


sólový zpěv:
1. Technická a hlasová cvičení
2. Na to navazující vokalízy: Concone, Tosti, Tomášková, Vaccai aj. podle vyspělosti studenta
3. Dechová cvičení
4. Lidové písně¨+ úpravy lidových písní: Sládek, Martinů, Janáček, Novák, ad.
5. Umělé písně: romantismus - Schubert, Schumann, Smetana, Dvořák, Čajkovskij, ad.
6. Umělé písně: 20. století - Martinů, Janáček, Ostrčil, Eben, Mácha, ad.
7. Árie starých mistrů: výběr z 17. nebo 18. století
8. Árie z českých oper: výběr (např.: Smetana, Dvořák, Martinů Janáček, ad.)
9. Árie ze světových oper: výběr (např. Scarlatti, Rossini, Mozart, Čajkovskij, Verdi aj.)
10. Dueta: výběr
(Další výběr skladeb je určen dle individuálního plánu studenta)
Literatura doporučená studentům Hra na klavír:
Bach, C. Ph. Em.: Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Brno 2002.
Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha 1958.
Etudy o klavíru. Interpretace, technika, pedagogika, estetika. Praha 1987.
Kurz, V.: Technické základy klavírní hry. Praha 1924.
Nejgauz, G.: O umění klavírní hry. Praha 1983.
Savšinskij, S.: Pianist i jego rabota. Leningrad 1961.
Šmidt - Šklovskaja, A.: O výchově pianistických návyků. Karlovy Vary 1996.
Štěpánová – Kurzová, I.: Klavírní technika. Praha 1979.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- nastudování repertoáru v zadaném rozsahu

Další požadavky v některých specializacích:

hra na varhany - úspěšné absolvování interpretační přehrávky:
- jedna věta z triové sonáty J. S. Bacha
- Preludium, Toccata nebo Fantazie a fuga J. S. Bacha
- další skladba z období romantismu nebo 20. století

hra na kytaru - úspěšné absolvování interpretační přehrávky:
- Etuda H. Villa Lobos, případně klasická etuda

sólový zpěv
– nejméně jedno účinkování na koncertě hudební katedry
- nejméně jedno vystoupení na interpretačním semináři
- výběr úprav lidových písní
- umělé písně
- alespoň jedna árie ze 17. – 18. stol.

 

Sylabus
CN-HLOB2 - Major Branch of Studies 2
2016

Kreditové hodnocení předmětu 7
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cvičení navazují na dosaženou interpretační úroveň jednotlivých studentů. Systematicky je zde rozvíjen základní repertoár ze všech stylových období literatury jednotlivých specializací.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zdokonalování technických dispozic a interpretačních dovedností s důrazem na stylovost interpretace, komplexní příprava k zvládnutí nároků samostatné koncertní činnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň předmětu je závislá na individuálních potřebách studenta.
Literatura, na níž je předmět vystavěn hra na klavír:
- etudy: C. Czerny - op. 740, op. 365
M. Clementi – Gradus ad Parnassum
F. Chopin – op. 10, op. 25
M. Moszkowski, F. Liszt, S. Thalberg, S. Rachmaninov aj.

- J. S. Bach: Temperovaný klavír I, II
G. F. Händel: Suity
D. Scarlatti: Sonáty

- klavírní sonáty J. Haydna, W. A . Mozarta, L. v. Beethovena aj.

- světová a česká klavírní tvorba 19. a 20. století (R. Schumann, F. Chopin, J. Brahms, C. Debussy, M. Ravel, A. Skrjabin, S. Prokofjev, B. Smetana, A. Dvořák, V. Novák, J. Suk, L. Janáček, B. Martinů aj.)

Konkrétní výběr repertoáru je závislý na aktuálních individuálních potřebách studentů, důraz je kladen na používání urtextových a kritických vydání klavírních skladeb.

hra na varhany:
- skladby starých mistrů - německá, francouzská, italská, anglická, španělská, česká varhanní
tvorba - (např. J. Titelouze, N.de Grigny,J.P.Swelinck,
G.Frescobaldi, G. Muffat, D.Buxtehude atd. a skladby české provenience - B.M.Černohorský, J. Zach, J.F.N.Seger, F.X.Brixi, J.K.Vaňhal, J.K.Kuchař apod.),
- Bach, J.S.: 8 malých preludií a fug, chorální předehry (Orgelbüchlein, 6 chorálů, 18 chorálů, Dritter Teil der Klavierübung), závažnější skladby (Toccaty, Preludia, Fantazie a fugy, koncerty, triové sonáty, passacaglia ...)
- romantická varhanní tvorba (R. Schumann, F. Mendelssohn, J. Brahms, M. Reger, C. Franck…),
- varhanní tvorba 20. století (Ch. M. Widor, L. Vierne, J. Alain, M. Dupré, O. Messiaen, B. A. Wiedermann, M. Kabeláč, O. Mácha, P. Eben…).
(výběr skladeb dle individuálního plánu studenta)

hra na smyčcové nástroje:
- housle:
1. Stupnice, 3 - 4 oktávové, rozložené akordy + tercie, sexty, oktávy,
prstokladové
Schradick - prstová cvičení
Ševčík, O. - 40 smykových variací
2. Etudy - J. Dont, H. Wieniawski, N. Paganini, F. Ondříček aj.
3. Skladby všech slohových období:
a) baroko - Bach, J. S.: Sonáty a partity pro sólové housle, Koncert a moll, Koncert E dur
- G. Tartini, O. Respighi (sonáty), A. Vivaldi (koncerty)

b) klasicismus - koncerty a sonáty - W. A. Mozart, J. Haydn, L. v. Beethoven aj.
c) romantismus -J. Brahms, P. I. Čajkovskij, J. Sibelius, A. Dvořák, J. Slavík - koncerty
- H. Wieniawski, P. de Sarasate, F. Kreisler- virtuózní skladby
- C. Franck, E. Grieg - sonáty
d) hudba 20. století - B. Martinů, I. Stravinskij, E. Suchoň aj.
(výběr skladeb dle individuálního plánu studenta)

- viola:
Barokní violová tvorba - G. F. Händel, J. Ch. Bach, Telemann (koncerty), J. S. Bach - sonáty a
suity
Klasicismus - Stamic, Benda, Kalivoda, Hoffmeister, Vaňhal, Hummel (koncerty a sonáty),
Romantismus - Schubert, Schumann, Brahms, Reger, Mendelssohn
Hudba 20. století - světová – Hindemith, Šostakovič, Bartók, Kodály, Walton, Williams, David,
Chačaturjan aj.
- česká - Martinů, Vačkář, Vycpálek, Dvořáček, Flosman, Železný, Hájek, Filas aj.
(výběr skladeb dle individuálního plánu studenta)


hra na kytaru:
a) renesance:
(J. Dowland,G. Sanz, A. Mudarra ..)
a) baroko:
(J.S. Bach , J.A. Losy, D. Scarlatti, S.L. Weiss, I. Jelinek ..)
b) klasicismus
(F. Sor. M. Giuliani, A. Diabeli, F. Molino, V. Matějka…)
c) romantismus
(J.K. Mertz, L. Legnani, N. Coste, F. Tárrega…)
d) hudba 20 století
(H.Villa-Lobos, H.W. Henze, A.Barrios, M. Llobet, M.M. Ponce, M.Castelnuovo- Tedesco, F.M. Torroba, J. Rodrigo, L. Brouwer, B. Britten, F. Martin, P. Eben, M. Zelenka, J. Obrovská, Š. Rak…)
(výběr skladeb dle individuálního plánu studenta)


sólový zpěv:
1. Technická a hlasová cvičení
2. Na to navazující vokalízy: Concone, Tosti, Tomášková, Vaccai aj. podle vyspělosti studenta
3. Dechová cvičení
4. Lidové písně¨+ úpravy lidových písní: Sládek, Martinů, Janáček, Novák, ad.
5. Umělé písně: romantismus - Schubert, Schumann, Smetana, Dvořák, Čajkovskij, ad.
6. Umělé písně: 20. století - Martinů, Janáček, Ostrčil, Eben, Mácha, ad.
7. Árie starých mistrů: výběr z 17. nebo 18. století
8. Árie z českých oper: výběr (např.: Smetana, Dvořák, Martinů Janáček, ad.)
9. Árie ze světových oper: výběr (např. Scarlatti, Rossini, Mozart, Čajkovskij, Verdi aj.)
10. Dueta: výběr
(Další výběr skladeb je určen dle individuálního plánu studenta)
Literatura doporučená studentům Hra na klavír:
Bach, C. Ph. Em.: Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Brno 2002.
Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha 1958.
Etudy o klavíru. Interpretace, technika, pedagogika, estetika. Praha 1987.
Kurz, V.: Technické základy klavírní hry. Praha 1924.
Nejgauz, G.: O umění klavírní hry. Praha 1983.
Savšinskij, S.: Pianist i jego rabota. Leningrad 1961.
Šmidt - Šklovskaja, A.: O výchově pianistických návyků. Karlovy Vary 1996.
Štěpánová – Kurzová, I.: Klavírní technika. Praha 1979.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- nastudování repertoáru v zadaném rozsahu

Další požadavky v některých specializacích:

hra na varhany - úspěšné absolvování interpretační přehrávky:
- jedna věta z triové sonáty J. S. Bacha
- Preludium, Toccata nebo Fantazie a fuga J. S. Bacha
- další skladba z období romantismu nebo 20. století

hra na kytaru - úspěšné absolvování interpretační přehrávky:
- Etuda H. Villa Lobos, případně klasická etuda

sólový zpěv
– nejméně jedno účinkování na koncertě hudební katedry
- nejméně jedno vystoupení na interpretačním semináři
- výběr úprav lidových písní
- umělé písně
- alespoň jedna árie ze 17. – 18. stol.

 

Sylabus
CN-INTS1 - Interpretation Seminar 1
2016

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Hra na nástroj:
Praktický výstup teoretických předmětů oboru. Semináře řeší problematiku stylové interpretace skladeb jednotlivých stylových období. Prostor je věnován poslechovým činnostem, praktickým interpretačním výkonům studentů a analýze těchto činností.

Sólový zpěv:
Interpretační seminář probíhá ve spolupráci s korepetitorem. Student v těchto hodinách získává hlubší základy ke koncertním výstupům a správný přednes v rozlišení jednotlivých slohových období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Hra na nástroj:
Získání základních vědomostí a dovedností v oblasti stylové nástrojové interpretace.

Sólový zpěv:
Nácvik písní a árií studenta s korepetitorem, příprava k seminárním a koncertním vystoupením
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Hra na nástroj:
- problematika stylové interpretace (individuální postup podle aktuálních potřeb jednotlivých studentů)
- praktické interpretační výkony studentů

Sólový zpěv:
Příprava repertoáru po stránce interpretační.
Interpretace českých a světových operních árií.
Příprava repertoáru k veřejným vystoupením a k absolventskému koncertu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn hra na klavír:
Bach, C. Ph. Em.: Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Brno 2002.
Bardas, W.: Psychologie hry na klavír. Brno 2002.
Böhmová, Z.: Kapitoly z dějin klavírních škol. Praha 1973.
Böhmová-Zahradníčková, Z.: Slavní čeští klavíristé a klavírní pedagogové z 18.
a 19. stol. Praha 1986.
Czerny, C.: Vzpomínky z mého života. Praha 1973.
Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha 1958.
Hoffmeister, K.: Klavír. Praha 1939.
Holas, M. – Hynouš, J.: Psychická a fyzická příprava hudebníka. Praha 1996.
Chasins, A.: Hovory o pianistech. Karlovy Vary 1996.
Křístková, D.: Česká klavírní tvorba 18. a 19. století včetně díla Leoše Janáčka. Brno 2002.
Nejgauz, G.: O umění klavírní hry. Praha 1983.
Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990.
Růžičková, Z.: Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a
klávesovým nástrojům. Praha 1985.
Sýkora, V. J.: Dějiny klavírního umění. Praha 1973.
urtextová a kritická vydání klavírních skladeb

hra na varhany:
Bach, C. Ph. Em.: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Breitkopf 1969.
Couperin, F.: L´Art de toucher le clavecin. Breitkopf 1933.
Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha 1958.
Klinda, F.: Organová interpretácia. Bratislava 1983.
Klinda, F.: Organ v kultuře divoch tisícročí.Bratislava 2000.
Laukvik, J.: Orgelschule zur historischen Auffürungspraxis. Kassel 1990.
Lohmann, L.: Die Artikulation auf den Tasteninstrumenten des 16.-18. Jahrhunderts.
Regensburg 1990.
Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990.
Šlechta, M.: Dějiny varhan a varhanní hudby. Praha 1985.

hra na smyčcové nástroje:

Žídek, F.: Čeští houslisté tří století. Praha 1944.
Micka, J.: Hra na housle. Supraphon 1972.
Spáčilová, J.: Houslová hra v 17. a 18. století.
Havas, K.: Nový přístup k houslové hře
Havas, K.: Nebojte se trémy (1990)
Havas, K.: Tréning inteligence (2005)
Pazdera, J.: Vzbrané kapitoly z metodiky houslové hry ( 2007 )
Vratislavský, J.: Housle a houslová hra ( 1953 )
Brabec, J.: Metodika počátků houslové hry

hra na kytaru:
Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990.
Hostinský, O.: O hudbě. 1961.
Wade, G.: A concise history of the classic guitar, Mel Bay Publications 2001.
Wade, G.: Joaquin Rodrigo-Concierto de Aranjuez, Mayflower Press, Leeds, 1985.
Wade, G.: A New Look at Segovia Mel Bay Publications 2004.
Ragossnig, K.: Handbuch der Gitarre und Laute, Mainz 1978.
Wade, G.: A concise history of the classic guitar. Mel Bay Publications 2001. Wade, G.: Distant Sarabandes - the solo guitar music of Joaquin Rodrigo. GRM
Publications, 2nd ed. 2001.
Kittnarová O.: Rozeznělé partitury, Arsci 2002.
Linka, A.: Kapitoly z muzikoterapie, Gloria 1997.
Bellow, A.: The Illustrated History of the Guitar. Colombo Publishing Corp. 1970.
Köhler, J.: Umění kytarové hry .Praha , Panton, 1984.

sólový zpěv:
Němeček, J.: Lidové zpěvohry a písně z doby roboty. 1954.
Vanický, J.: Umění vokální polyfonie. 1955.
Vanický, J.: Madrigaly a chansony. 1957.
Vanický, J.: Minnesang, středověký rytířský zpěv. 1958.
Racek, J.: Slohové problémy italské monodie. 1938.
Parissotti, A.: Arie antiche.
Rolland, R.: Hudebníci minulosti. 1957.
Rolland, R.: Divadlo lidu.
Rolland, R.: Hudebníkova cesta do minulosti. 1960.
Sietz, R.: Henry Purcell. 1960.
Vetter, W.: Der Klassiker Schubert. 1953.
Bartoš, F.: Národní písně moravské. 1889 a 1901.
Pujman, F.: Zhudebněná mateřština.
Plavec, J.: František Škroup. 1940.
Hostomská, A.: Kouzelný svět. 1960.
Hostomská, A.: Opera (sbírka obsahů). 1959.
Pražák, P.: Smetanovy zpěvohry. 1948.
Bachtík, J.: Giuseppe Verdi. 1963.
Benoni, B.: Pěvci, jejich umění a osudy. 1928.
Soukup, J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění. 1959.
Vašek, R.: Otázky dnešního sólového pěvectví. 1951.
Černušák, G.: Dějiny evropské hudby. 1964.
Helfert, V.: Česká moderní hudba. 1937.
Smolka, J.: Česká hudba našeho století. 1961.
Lébl, V.: Cesty moderní opery. 1961.
Branberger, J.: Svět v opeře. 1948.
Hostomská, A.: Opera. 1965.
Šourek, O.: Život a dílo Antonína Dvořáka I. - IV.
Jiránek, J.: Zdeněk Fibich. 1964.
Lébl, V.: Vítězslav Novák, život a dílo. 1964.
Sborník J. V. Foerster, jeho životní pouť a tvorba. 1949.
Vogel, J.: Leoš Janáček. 1963.
Racek, J.: Leoš Janáček, člověk a umělec. 1963.
Racek, J.: Leoš Janáček a soudobá hudba. sborník. Brno 1958.
Šafránek, M.: Bohuslav Martinů, život a dílo. 1961.
Holzknecht, V.: Claude Debussy. 1958.
Krause, E.: Richard Strauss. 1959.
Výběr z literatury o současné opeře české, slovenské i přeložené, monografie, články z časopisů, pečlivě sebrané a roztříděné v uvedené knize Vladimíra Lébla, Cesty moderní opery.
Literatura doporučená studentům Dle individuální domluvy s vyučujícím.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
Všechny specializace:
Účast na všech bakalářských koncertech studovaného oborového zaměření pořádaných Hudební katedrou v příslušném semestru.

Hra na nástroj:
- seminární práce (téma dle domluvy s vyučujícím)
- praktický interpretační výkon

Sólový zpěv:
- praktický interpretační výkon na seminářích sólového zpěvu

 

Sylabus
CN-INTS2 - Interpretation Seminar 2
2016

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Hra na nástroj:
Praktický výstup teoretických předmětů oboru. Semináře řeší problematiku stylové interpretace skladeb jednotlivých stylových období. Prostor je věnován poslechovým činnostem, praktickým interpretačním výkonům studentů a analýze těchto činností.

Sólový zpěv:
Interpretační seminář probíhá ve spolupráci s korepetitorem. Student v těchto hodinách získává hlubší základy ke koncertním výstupům a správný přednes v rozlišení jednotlivých slohových období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Hra na nástroj:
Získání základních vědomostí a dovedností v oblasti stylové nástrojové interpretace.

Sólový zpěv:
Nácvik písní a árií studenta s korepetitorem, příprava k seminárním a koncertním vystoupením
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Hra na nástroj:
- problematika stylové interpretace (individuální postup podle aktuálních potřeb jednotlivých studentů)
- praktické interpretační výkony studentů

Sólový zpěv:
Příprava repertoáru po stránce interpretační.
Interpretace českých a světových operních árií.
Příprava repertoáru k veřejným vystoupením a k absolventskému koncertu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn hra na klavír:
Bach, C. Ph. Em.: Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Brno 2002.
Bardas, W.: Psychologie hry na klavír. Brno 2002.
Böhmová, Z.: Kapitoly z dějin klavírních škol. Praha 1973.
Böhmová-Zahradníčková, Z.: Slavní čeští klavíristé a klavírní pedagogové z 18.
a 19. stol. Praha 1986.
Czerny, C.: Vzpomínky z mého života. Praha 1973.
Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha 1958.
Hoffmeister, K.: Klavír. Praha 1939.
Holas, M. – Hynouš, J.: Psychická a fyzická příprava hudebníka. Praha 1996.
Chasins, A.: Hovory o pianistech. Karlovy Vary 1996.
Křístková, D.: Česká klavírní tvorba 18. a 19. století včetně díla Leoše Janáčka. Brno 2002.
Nejgauz, G.: O umění klavírní hry. Praha 1983.
Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990.
Růžičková, Z.: Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a
klávesovým nástrojům. Praha 1985.
Sýkora, V. J.: Dějiny klavírního umění. Praha 1973.
urtextová a kritická vydání klavírních skladeb

hra na varhany:
Bach, C. Ph. Em.: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Breitkopf 1969.
Couperin, F.: L´Art de toucher le clavecin. Breitkopf 1933.
Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha 1958.
Klinda, F.: Organová interpretácia. Bratislava 1983.
Klinda, F.: Organ v kultuře divoch tisícročí.Bratislava 2000.
Laukvik, J.: Orgelschule zur historischen Auffürungspraxis. Kassel 1990.
Lohmann, L.: Die Artikulation auf den Tasteninstrumenten des 16.-18. Jahrhunderts.
Regensburg 1990.
Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990.
Šlechta, M.: Dějiny varhan a varhanní hudby. Praha 1985.

hra na smyčcové nástroje:

Žídek, F.: Čeští houslisté tří století. Praha 1944.
Micka, J.: Hra na housle. Supraphon 1972.
Spáčilová, J.: Houslová hra v 17. a 18. století.
Havas, K.: Nový přístup k houslové hře
Havas, K.: Nebojte se trémy (1990)
Havas, K.: Tréning inteligence (2005)
Pazdera, J.: Vzbrané kapitoly z metodiky houslové hry ( 2007 )
Vratislavský, J.: Housle a houslová hra ( 1953 )
Brabec, J.: Metodika počátků houslové hry

hra na kytaru:
Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990.
Hostinský, O.: O hudbě. 1961.
Wade, G.: A concise history of the classic guitar, Mel Bay Publications 2001.
Wade, G.: Joaquin Rodrigo-Concierto de Aranjuez, Mayflower Press, Leeds, 1985.
Wade, G.: A New Look at Segovia Mel Bay Publications 2004.
Ragossnig, K.: Handbuch der Gitarre und Laute, Mainz 1978.
Wade, G.: A concise history of the classic guitar. Mel Bay Publications 2001. Wade, G.: Distant Sarabandes - the solo guitar music of Joaquin Rodrigo. GRM
Publications, 2nd ed. 2001.
Kittnarová O.: Rozeznělé partitury, Arsci 2002.
Linka, A.: Kapitoly z muzikoterapie, Gloria 1997.
Bellow, A.: The Illustrated History of the Guitar. Colombo Publishing Corp. 1970.
Köhler, J.: Umění kytarové hry .Praha , Panton, 1984.

sólový zpěv:
Němeček, J.: Lidové zpěvohry a písně z doby roboty. 1954.
Vanický, J.: Umění vokální polyfonie. 1955.
Vanický, J.: Madrigaly a chansony. 1957.
Vanický, J.: Minnesang, středověký rytířský zpěv. 1958.
Racek, J.: Slohové problémy italské monodie. 1938.
Parissotti, A.: Arie antiche.
Rolland, R.: Hudebníci minulosti. 1957.
Rolland, R.: Divadlo lidu.
Rolland, R.: Hudebníkova cesta do minulosti. 1960.
Sietz, R.: Henry Purcell. 1960.
Vetter, W.: Der Klassiker Schubert. 1953.
Bartoš, F.: Národní písně moravské. 1889 a 1901.
Pujman, F.: Zhudebněná mateřština.
Plavec, J.: František Škroup. 1940.
Hostomská, A.: Kouzelný svět. 1960.
Hostomská, A.: Opera (sbírka obsahů). 1959.
Pražák, P.: Smetanovy zpěvohry. 1948.
Bachtík, J.: Giuseppe Verdi. 1963.
Benoni, B.: Pěvci, jejich umění a osudy. 1928.
Soukup, J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění. 1959.
Vašek, R.: Otázky dnešního sólového pěvectví. 1951.
Černušák, G.: Dějiny evropské hudby. 1964.
Helfert, V.: Česká moderní hudba. 1937.
Smolka, J.: Česká hudba našeho století. 1961.
Lébl, V.: Cesty moderní opery. 1961.
Branberger, J.: Svět v opeře. 1948.
Hostomská, A.: Opera. 1965.
Šourek, O.: Život a dílo Antonína Dvořáka I. - IV.
Jiránek, J.: Zdeněk Fibich. 1964.
Lébl, V.: Vítězslav Novák, život a dílo. 1964.
Sborník J. V. Foerster, jeho životní pouť a tvorba. 1949.
Vogel, J.: Leoš Janáček. 1963.
Racek, J.: Leoš Janáček, člověk a umělec. 1963.
Racek, J.: Leoš Janáček a soudobá hudba. sborník. Brno 1958.
Šafránek, M.: Bohuslav Martinů, život a dílo. 1961.
Holzknecht, V.: Claude Debussy. 1958.
Krause, E.: Richard Strauss. 1959.
Výběr z literatury o současné opeře české, slovenské i přeložené, monografie, články z časopisů, pečlivě sebrané a roztříděné v uvedené knize Vladimíra Lébla, Cesty moderní opery.
Literatura doporučená studentům Dle individuální domluvy s vyučujícím.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
Všechny specializace:
Účast na všech bakalářských koncertech studovaného oborového zaměření pořádaných Hudební katedrou v příslušném semestru.

Hra na nástroj:
- seminární práce (téma dle domluvy s vyučujícím)
- praktický interpretační výkon

Sólový zpěv:
- praktický interpretační výkon na seminářích sólového zpěvu

 

Sylabus
CN-ZIMP1 - Basics of Keyboard Instruments Improvisation 1
2016

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Koldinský Karel
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 7 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Disciplína navazuje na teoretické předměty a výuku hlavního oboru, má prakticko-dovednostní charakter. Rozvíjí především tvořivé schopnosti studentů v oblasti vázané improvizace (doprovod lidové písně, chorálu…) a improvizace volných forem.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je položení základů přístupu k hudebnímu materiálu nevyjádřenému výhradně notovým zápisem. Vytváření a posilování sluchové představy předcházející improvizaci, vnímání melodicko-harmonických souvislostí a formy.
Schopnost využití nabytých hudebně-teoretických poznatků v autentickém zpracování v rámci malých forem. Praktické zvládnutí základů klavírní sazby improvizace různých druhů doprovodů lidových písní, základy harmonizace sopránu a praktické transpozice.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - hra kadencí (základních a rozšířených - např. T-S-D-VI-II7-D7-T apod.)
- vytváření vlastních malých forem na základě charakteristických hudebních prvků a tonálního plánu základních kadencí ve všech tóninách
- základy praktické harmonizace lidových písní
- hra akordických značek a jejich úprava v závislosti na charakteru písně a druhu doprovodu
- klavírní sazba doprovodu lidových písní
- základy transpozice
Literatura, na níž je předmět vystavěn Drášil,J.: Klavírní improvizace I, II
Popovič, M. : Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně), PF UJEP Ústí nad Labem 1994.
Sýkora, J.V. : Improvizace včera a dnes, Panton 1966.
Vránek, T. : Anatomie improvizace, skripta, PF Jihočeské univerzity, České Budějovice 1998.
Berger, Z. : Nové možnosti při výuce klavírní improvizace na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty, doktorská práce, Ostrava 2001.
Šolc, M. Tajemství akordových značek, Praha 1976.
Literatura doporučená studentům Brabec, J. Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, Úvaly 1996.
Brabec, J. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, Úvaly 1996.
Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, Praha 1998.
Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, Praha 1998.
Kolář, J. Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, Úvaly 1997.
Lišková, M. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 4. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 5. ročník základní školy, Praha 1998.
Praupner, V.J. Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, Praha 1997.
Sborníky – Já písnička I,II,III,IV Cheb 1993, 1993, 1995, 2007.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- zvládnutí kadencí ve všech tóninách, improvizace malých forem na základě charakteristických hudebních prvků a tonálního plánu základních kadencí ve všech tóninách
- schopnost praktické realizace improvizace klavírního doprovodu na základě akordických značek v závislosti na charakteru písně - 15 vybraných písní
- zvládnutí transpozice 5ti vybraných písní

 

Sylabus
CN-ZIMP2 - Basics of Keyboard Instruments Improvisation 2
2016

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Koldinský Karel
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 7 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Disciplína navazuje na teoretické předměty a výuku hlavního oboru, má prakticko-dovednostní charakter. Rozvíjí především tvořivé schopnosti studentů v oblasti vázané improvizace (doprovod lidové písně, chorálu…) a improvizace volných forem.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je položení základů přístupu k hudebnímu materiálu nevyjádřenému výhradně notovým zápisem. Vytváření a posilování sluchové představy předcházející improvizaci, vnímání melodicko-harmonických souvislostí a formy.
Schopnost využití nabytých hudebně-teoretických poznatků v autentickém zpracování v rámci malých forem. Praktické zvládnutí základů klavírní sazby improvizace různých druhů doprovodů lidových písní, základy harmonizace sopránu a praktické transpozice.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - hra kadencí (základních a rozšířených - např. T-S-D-VI-II7-D7-T apod.)
- vytváření vlastních malých forem na základě charakteristických hudebních prvků a tonálního plánu základních kadencí ve všech tóninách
- základy praktické harmonizace lidových písní
- hra akordických značek a jejich úprava v závislosti na charakteru písně a druhu doprovodu
- klavírní sazba doprovodu lidových písní
- základy transpozice
Literatura, na níž je předmět vystavěn Drášil,J.: Klavírní improvizace I, II
Popovič, M. : Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně), PF UJEP Ústí nad Labem 1994.
Sýkora, J.V. : Improvizace včera a dnes, Panton 1966.
Vránek, T. : Anatomie improvizace, skripta, PF Jihočeské univerzity, České Budějovice 1998.
Berger, Z. : Nové možnosti při výuce klavírní improvizace na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty, doktorská práce, Ostrava 2001.
Šolc, M. Tajemství akordových značek, Praha 1976.
Literatura doporučená studentům Brabec, J. Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, Úvaly 1996.
Brabec, J. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, Úvaly 1996.
Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, Praha 1998.
Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, Praha 1998.
Kolář, J. Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, Úvaly 1997.
Lišková, M. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 4. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 5. ročník základní školy, Praha 1998.
Praupner, V.J. Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, Praha 1997.
Sborníky – Já písnička I,II,III,IV Cheb 1993, 1993, 1995, 2007.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- zvládnutí kadencí ve všech tóninách, improvizace malých forem na základě charakteristických hudebních prvků a tonálního plánu základních kadencí ve všech tóninách
- schopnost praktické realizace improvizace klavírního doprovodu na základě akordických značek v závislosti na charakteru písně - 15 vybraných písní
- zvládnutí transpozice 5ti vybraných písní

 

Sylabus
CS-DHVS1 - Methodology of Music Education at Secondary Schools 1
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-DHVS2 - Methodology of Music Education at Secondary Schools 2
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-DTNH1 - Pop Music Theory & History 1
2017

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Andršová Kateřina
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-DTNH2 - Pop Music Theory & History 2
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Andršová Kateřina
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-HHUN - Playing Musical Instrument
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-HUDB - Music of the 20th and 21st Centuries
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-HUES - Music Aesthetics
2017

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-KLIM1 - Piano Improvisation 1
2017

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Koldinský Karel
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-KLIM2 - Piano Improvisation 2
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Koldinský Karel
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-PEPS1 - Pedagogical music composition presentation 1
2017

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Andršová Kateřina
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-PEPS2 - Pedagogical music composition presentation 2
2017

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Andršová Kateřina
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-PEVY - Voice Education
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 7 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-PRPX1 - Continuous Practice 1
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: praxe 28 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-RISB1 - Choir Conducting 1
2017

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-RISB2 - Choir Conducting 2
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CS-UVDE - Introduction into Ethnomusicology
2017

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Andršová Kateřina
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CTHKLFM1 - Čtyřruční hra na klavír 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
CTHKLFM2 Čtyřruční hra na klavír 2
Anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří bez problémů zvládli nároky předmětu Klavír I - IV a mají zájem o tento druh komorní hry. V předmětu je využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rozvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání literatury a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů a jednotlivých rukou, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír v předchozích semestrech. Cílem je rozvíjet hudební představivost, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua - na prvním místě smysl pro souhru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu, 20. stol.
- čtyřruční úpravy písní
- čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb
Literatura doporučená studentům I. Hurník: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: docházka
nastudovaný repertoár
provedení 1 skladby v rámci třídní přehrávky

 

Sylabus
CTHKLFM2 - Čtyřruční hra na klavír 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
CTHKLFM1 Čtyřruční hra na klavír 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
CTHKLFM3 Čtyřruční hra na klavír 3
Anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří bez problémů zvládli nároky předmětu Klavír I - IV a mají zájem o tento druh komorní hry. V předmětu je využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rozvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání literatury a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů a jednotlivých rukou, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír v předchozích semestrech. Cílem je rozvíjet hudební představivost, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua - na prvním místě smysl pro souhru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu, 20. stol.
- čtyřruční úpravy písní
- čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb
Literatura doporučená studentům I. Hurník: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: docházka
nastudovaný repertoár
provedení 1 skladby v rámci třídní přehrávky

 

Sylabus
CTHKLFM3 - Čtyřruční hra na klavír 3
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
CTHKLFM2 Čtyřruční hra na klavír 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří bez problémů zvládli nároky předmětu Klavír I - IV a mají zájem o tento druh komorní hry. V předmětu je využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rozvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání literatury a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů a jednotlivých rukou, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír v předchozích semestrech. Cílem je rozvíjet hudební představivost, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua - na prvním místě smysl pro souhru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu, 20. stol.
- čtyřruční úpravy písní
- čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb
Literatura doporučená studentům I. Hurník: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: docházka
nastudovaný repertoár
provedení 1 skladby v rámci třídní přehrávky

 

Sylabus
CTRKL1 - Čtyřruční hra na klavír I
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
CTRKL2 Čtyřruční hra na klavír II
Anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří bez problémů zvládli nároky předmětu Klavír I - IV a mají zájem o tento druh komorní hry. V předmětu je využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rozvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání literatury a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů a jednotlivých rukou, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír v předchozích semestrech. Cílem je rozvíjet hudební představivost, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua - na prvním místě smysl pro souhru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu, 20. stol.
- čtyřruční úpravy písní
- čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb
Literatura doporučená studentům I. Hurník: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: docházka
nastudovaný repertoár
provedení 1 skladby v rámci třídní přehrávky

 

Sylabus
CTRKL2 - Čtyřruční hra na klavír II
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
CTRKL1 Čtyřruční hra na klavír I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
CTRKL3 Čtyřruční hra na klavír III
Anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří bez problémů zvládli nároky předmětu Klavír I - IV a mají zájem o tento druh komorní hry. V předmětu je využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rozvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání literatury a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů a jednotlivých rukou, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír v předchozích semestrech. Cílem je rozvíjet hudební představivost, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua - na prvním místě smysl pro souhru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu, 20. stol.
- čtyřruční úpravy písní
- čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb
Literatura doporučená studentům I. Hurník: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: docházka
nastudovaný repertoár
provedení 1 skladby v rámci třídní přehrávky

 

Sylabus
CTRKL3 - Čtyřruční hra na klavír III
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
CTRKL2 Čtyřruční hra na klavír II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
CTRKL4 Čtyřruční hra na klavír IV
Anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří bez problémů zvládli nároky předmětu Klavír I - IV a mají zájem o tento druh komorní hry. V předmětu je využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rozvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání literatury a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů a jednotlivých rukou, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír v předchozích semestrech. Cílem je rozvíjet hudební představivost, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua - na prvním místě smysl pro souhru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu, 20. stol.
- čtyřruční úpravy písní
- čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb
Literatura doporučená studentům I. Hurník: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: docházka
nastudovaný repertoár
provedení 1 skladby v rámci třídní přehrávky

 

Sylabus
CTRKL4 - Čtyřruční hra na klavír IV
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
CTRKL3 Čtyřruční hra na klavír III
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
CTRUCK5 Čtyřruční hra na klavír V
Anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří bez problémů zvládli nároky předmětu Klavír I - IV a mají zájem o tento druh komorní hry. V předmětu je využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rozvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání literatury a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů a jednotlivých rukou, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír v předchozích semestrech. Cílem je rozvíjet hudební představivost, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua - na prvním místě smysl pro souhru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu, 20. stol.
- čtyřruční úpravy písní
- čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb
Literatura doporučená studentům I. Hurník: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: docházka
nastudovaný repertoár
provedení 1 skladby v rámci třídní přehrávky

 

Sylabus
CTRKLV1 - Čtyřruční hra na klavír I
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
CTRKLV2 Čtyřruční hra na klavír II
Anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří bez problémů zvládli nároky předmětu Klavír I - IV a mají zájem o tento druh komorní hry. V předmětu je využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rozvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání literatury a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů a jednotlivých rukou, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír v předchozích semestrech. Cílem je rozvíjet hudební představivost, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua - na prvním místě smysl pro souhru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu, 20. stol.
- čtyřruční úpravy písní
- čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb
Literatura doporučená studentům I. Hurník: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: docházka
nastudovaný repertoár
provedení 1 skladby v rámci třídní přehrávky

 

Sylabus
CTRKLV2 - Čtyřruční hra na klavír II
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
CTRKLV1 Čtyřruční hra na klavír I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
CTRKLV3 Čtyřruční hra na klavír III
Anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří bez problémů zvládli nároky předmětu Klavír I - IV a mají zájem o tento druh komorní hry. V předmětu je využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rozvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání literatury a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů a jednotlivých rukou, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír v předchozích semestrech. Cílem je rozvíjet hudební představivost, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua - na prvním místě smysl pro souhru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu, 20. stol.
- čtyřruční úpravy písní
- čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb
Literatura doporučená studentům I. Hurník: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: docházka
nastudovaný repertoár
provedení 1 skladby v rámci třídní přehrávky

 

Sylabus
CTRKLV3 - Čtyřruční hra na klavír III
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
CTRKLV2 Čtyřruční hra na klavír II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří bez problémů zvládli nároky předmětu Klavír I - IV a mají zájem o tento druh komorní hry. V předmětu je využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rozvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání literatury a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů a jednotlivých rukou, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír v předchozích semestrech. Cílem je rozvíjet hudební představivost, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua - na prvním místě smysl pro souhru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu, 20. stol.
- čtyřruční úpravy písní
- čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb
Literatura doporučená studentům I. Hurník: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: docházka
nastudovaný repertoár
provedení 1 skladby v rámci třídní přehrávky

 

Sylabus
CTRUCK5 - Čtyřruční hra na klavír V
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hejnová Lenka
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
CTRKL4 Čtyřruční hra na klavír IV
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je určen studentům, kteří bez problémů zvládli nároky předmětu Klavír I - IV a mají zájem o tento druh komorní hry. V předmětu je využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rozvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání literatury a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů a jednotlivých rukou, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír v předchozích semestrech. Cílem je rozvíjet hudební představivost, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua - na prvním místě smysl pro souhru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu, 20. stol.
- čtyřruční úpravy písní
- čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb
Literatura doporučená studentům I. Hurník: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: docházka
nastudovaný repertoár
provedení 1 skladby v rámci třídní přehrávky

 

Sylabus
CU-HLRE - Voice Reeducation
2017

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Špaček Petr
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CU-KORE1 - Répétiteur 1
2017

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CU-KORE2 - Répétiteur 2
2017

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CU-MVYZ1 - Methodology of Singing Teaching 1
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Špaček Petr
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CU-MVYZ2 - Methodology of Singing Teaching 2
2017

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Špaček Petr
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CU-PRPX1 - Continuous Practice 1
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Špaček Petr
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: praxe 30 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CU-SESI1 - Seminar in Solo Interpretation 1
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Špaček Petr
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CU-SESI2 - Seminar in Solo Interpretation 2
2017

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Špaček Petr
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CU-SOZP1 - Vocal Solo 1
2017

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Štefaniková Markéta
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CU-SOZP2 - Vocal Solo 2
2017

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Štefaniková Markéta
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
DEJHK - Dějiny hudby
2004

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Charakteristika jednotlivých uměleckých směrů a období, jejich představitelů a poslech + rozbor.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Periodizace a charakteristika vývoje evropské a české hudby, hlavní představitelé, poslech s rozborem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vývoj evropské hudby
Vývoj české hudby
Hlavní představitelé a hudební formy
Skladatelé píšící pro děti
Poslech skladeb s rozborem
Poznání hudby urč. období podle ukázky

1. Vývoj hudby v období před n.Kr. /pravěk, Kultury St. Orientu, antická
hudba/
Poslech Seikylovy písně

2. Gregoriánský chorál. /poslech/
Světský jednohlas - truvéři, trubadůři, minnesangři, lit.
bratrstva /poslech/

3. Počátky české hudby do 15. stol. /poslech čes. duch. písní a světského
jednohlasu/

4. Vývoj polyfonie vokální - renesance /poslech - Orlaando di Lasso,
Kryštof Harant z Polžic/

5. Baroko - poslech concerta grossa A. Vivaldiho
fuga B. M. Černohorského

6. Klasicismus - poslech Mozart: Malá noční hudba
Haydn: Skřivánčí kvartet

7. Český klasicismus - regionální skladatelé - Voříšek /symf. D dur
poslech/

8. Romantismus - rozdělení - /poslech F. Schubert píseň Pstruh klavírní
kvintet Pstruh/

9. Novoromantismus - národní školy /poslech Musorgskij - část z Kartinek/

10.Český novoromantismus - Smetana Dvořák /poslech Má vlast/
/v sem. poslech Novosvětská/


11.Hudba na přelomu století - směry /poslech Debussy - Preludium/

12.Česká moderna - /poslech Suk, Novák /Mezi dětmi/

13.Směry a osobnosti 20. století - expresionismus /poslech Schönberg/

14.Česká hudba 20. století - zejména skladatelé píšící pro děti /poslech -
Lukáš, Loudová, Eben, Hurník aj./
Literatura, na níž je předmět vystavěn Horstová Libuše: Dějiny hudby - Gaudeamus Hradec Králové 1997
Volek Tomislav: Osobnosti světové hudby – Mladá Fronta Praha 1982
Čeští skladatelé současnosti – Panton 1985
Malá encyklopedie hudby – Supraphon Praha 1983
Gregor Vladimír: Dějiny evropské hudby – Ostrava 1971
Gregor Vladimír: Dějiny české a slovenské hudby – Ostrava 1972
Herden Jaroslav: Hudba pro děti – Karolinum UK Praha 1992

Literatura doporučená studentům Černušák Gracián: Dějiny evropské hudby – Panton 1964
Československá vlastivěda, díl IX. Umění – sv. 3 Hudba – Horizont 1971
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky ke zkoušce: Charakteristika jednotlivých slohových období uměleckých směrů a jejich představitelů, zákl. hudebních forem.

 

Sylabus
DEJHUD - Dějiny hudby
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Horstová Libuše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
POSLS Poslechový seminář
Anotace předmětu Charakteristika jednotlivých uměleckých směrů a období, jejich představitelů a poslech + rozbor.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Periodizace a charakteristika vývoje evropské a české hudby, hlavní představitelé, poslech s rozborem.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vývoj evropské hudby
Vývoj české hudby
Hlavní představitelé a hudební formy
Skladatelé píšící pro děti
Poslech skladeb s rozborem
Poznání hudby urč. období podle ukázky

1. Vývoj hudby v období před n.Kr. /pravěk, Kultury St. Orientu, antická
hudba/
Poslech Seikylovy písně

2. Gregoriánský chorál. /poslech/
Světský jednohlas - truvéři, trubadůři, minnesangři, lit.
bratrstva /poslech/

3. Počátky české hudby do 15. stol. /poslech čes. duch. písní a světského
jednohlasu/

4. Vývoj polyfonie vokální - renesance /poslech - Orlaando di Lasso,
Kryštof Harant z Polžic/

5. Baroko - poslech concerta grossa A. Vivaldiho
fuga B. M. Černohorského

6. Klasicismus - poslech Mozart: Malá noční hudba
Haydn: Skřivánčí kvartet

7. Český klasicismus - regionální skladatelé - Voříšek /symf. D dur
poslech/

8. Romantismus - rozdělení - /poslech F. Schubert píseň Pstruh klavírní
kvintet Pstruh/

9. Novoromantismus - národní školy /poslech Musorgskij - část z Kartinek/

10.Český novoromantismus - Smetana Dvořák /poslech Má vlast/
/v sem. poslech Novosvětská/


11.Hudba na přelomu století - směry /poslech Debussy - Preludium/

12.Česká moderna - /poslech Suk, Novák /Mezi dětmi/

13.Směry a osobnosti 20. století - expresionismus /poslech Schönberg/

14.Česká hudba 20. století - zejména skladatelé píšící pro děti /poslech -
Lukáš, Loudová, Eben, Hurník aj./
Literatura, na níž je předmět vystavěn Horstová Libuše: Dějiny hudby - Gaudeamus Hradec Králové 1997
Volek Tomislav: Osobnosti světové hudby – Mladá Fronta Praha 1982
Čeští skladatelé současnosti – Panton 1985
Malá encyklopedie hudby – Supraphon Praha 1983
Gregor Vladimír: Dějiny evropské hudby – Ostrava 1971
Gregor Vladimír: Dějiny české a slovenské hudby – Ostrava 1972
Herden Jaroslav: Hudba pro děti – Karolinum UK Praha 1992

Literatura doporučená studentům Černušák Gracián: Dějiny evropské hudby – Panton 1964
Československá vlastivěda, díl IX. Umění – sv. 3 Hudba – Horizont 1971
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky ke zkoušce: Charakteristika jednotlivých slohových období uměleckých směrů a jejich představitelů, zákl. hudebních forem.

 

Sylabus
DEJHUFM - Dějiny hudby
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Přibylová Hana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium kombinované: seminář 5 hod. za semestr
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Charakteristika jednotlivých uměleckých směrů a období, jejich představitelů, poslech ukázek a jejich rozbor.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Periodizace a charakteristika vývoje evropské a české hudby, hlavní představitelé, poslech s rozborem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vývoj evropské hudby a charakteristika jednotlivých slohových období ve všech kontextech.
Vývoj české hudby.
Hlavní představitelé.
Poslech skladeb s rozborem.
Poznání hudby určitého období podle ukázky.
1. Vývoj hudby v období před n.l. (pravěk, kultury starého Orientu, antická hudba).
Poslech Seikilovy písně. Gregoriánský chorál. Poslech sekvence nebo tropu.
Světský jednohlas - truvér, trubadúr, minnesänger. Poslech Kalenda maya.
2. Počátky české hudby do 15. stol. Poslech českých duchovních písní a světského jednohlasu.
3. Vývoj vokální polyfonie - renesance. Světové a české osobnosti: Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Nové formy, vzniklé v renesanci. Poslech ztěžejních děl.
4. Baroko. Osobnosti světové a české: Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach ... Adam Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský, Jan Dismas Zelenka, Bohuslav Matěj Černohorský... Nové barokní formy. Poslech reprezentativních titulů.
5. Klasicismus. Mannheimští. Reforma opery - Ch. W. Gluck. První vídeňská škola (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven). Ukázky a rozbor symfonie, smyčcového kvartetu, sonáty.
6. Český klasicismus doma i v emigraci. Přehled skladatelů působících v cizině, důvody jejich odchodu. Specifika českého klasicismu se zaměřením na úlohu kantorů. Poslech pastorely...
7. Romantismus. Etapy romantismu. Představitelé raného a vrcholného romanismu: C. M. von Weber, F. Schubert, R. Schumann, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Chopin, G. Verdi, P. I. Čajkovskij ... Nově vzniklé formy - moments musicaux, písně beze slov, taneční stylizace, nové tance, opereta ...
8. Novoromantismus - novoromantické trojhvězdí: H. Berlioz, F. Liszt, R. Wagner. Národní školy se zaměřením na Silnou hrstku. Rozbor s poslechem: programní symfonie, symfonická báseň, reformovaná opera Gesamtkunstwerk.
9. Zakladatelé novodobé české národní hudby B. Smetana, A. Dvořák a Z. Fibich. Poslech hlavních titulů, u Fibicha se zaměřením na prokomponované melodramy.
10. Hudba na přelomu 19. a 20. století. Doznívající romantismus a impresionismus. Hlavní představitelé: C. Debussy, M. Ravel; G. Mahler, R. Strauss.
11. Česká moderna a její představitelé: J. B. Foerster, V. Novák, J. Suk, L. Janáček.
12. Směry, skladebné techniky a osobnosti 20. století. (Expresionismus, punktualismus, aleatorika, music for tape a další experimenty, tendence k návratům - neobaroko, neoklasicismus. Představitelé druhé vídeňské školy, pařížské šestky a další individuální osobnosti: I. Stravinskij, S. Prokofjev, B. Bartók, C. Orff, B. Britten ...
13. Česká hudba 20. a 21. století: P. Eben, I. Hurník, Z. Lukáš, I. Loudová ...
Literatura, na níž je předmět vystavěn Smolka, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby - Togga Brno 2001
Volek, Tomislav: Osobnosti světové hudby – Mladá Fronta Praha 1982
Čeští skladatelé současnosti – Panton 1985
Gregor, Vladimír: Dějiny evropské hudby – Ostrava 1971
Gregor, Vladimír: Dějiny české a slovenské hudby – Ostrava 1972
Herden, Jaroslav: Hudba pro děti – Karolinum UK Praha 1992
Vítek, Bohuslav: Přehled dějin hudby - Karel Rais, Pardubice 2006
Literatura doporučená studentům Černušák, Gracián: Dějiny evropské hudby – Panton 1964
Československá vlastivěda, díl IX. Umění – sv. 3 Hudba – Horizont 1971
Mazurek, Jan: Stručné dějiny evropské hudby - MONTANEX a.s. 1999
Hrčková, Naďa:Evropský středověk - Euromedia Group, k. s. - Ikar, Praha 2004
Hrčková, Naďa:Renesance - Euromedia Group, k. s. - Ikar, Praha 2005
Hrčková, Naďa:Baroko - Euromedia Group, k. s. - Ikar, Praha 2009
Hrčková, Naďa:Hudba 20. století 1. a 2. díl - Euromedia Group, k. s. - Ikar, Praha 2007
Trojan, Jan: Dějiny opery- Paseka 2001
Malá encyklopedie hudby – Supraphon Praha 1983
Poslouchejte s námi! Čtení o symfonických a komorních skladbách - Gramofonové závody N. P. Praha 1958
Očadlík, Mirko: Svět orchestru (Průvodce českou orchestrální tvorbou) - Nakladatelství Svoboda, Praha 1995
Očadlík, Mirko: Svět orchestru (Klasikové a romantikové) - Nakladatelství Orbis, Praha 1942
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: seminární práce na zadané téma (charakteristika jednotlivých slohových období, skladatelé, díla...)
Požadavky ke zkoušce: Poslechový test. V ústní části charakteristika jednotlivých slohových období, jejich představitelů a základních hudebních forem.

 

Sylabus
DEJHUV - Dějiny hudby
2007

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Charakteristika jednotlivých uměleckých směrů a období, jejich představitelů a poslech + rozbor.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Periodizace a charakteristika vývoje evropské a české hudby, hlavní představitelé, poslech s rozborem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vývoj evropské hudby a charakteristika jednotlivých slohových období ve všech kontextech.
Vývoj české hudby.
Hlavní představitelé.
Využití znalostí hudebních forem a hudebních nástrojů z předmětu Hudební výchova III a IV.
Poslech skladeb s rozborem.
Poznání hudby určitého období podle ukázky.

1. Vývoj hudby v období před n.l. (pravěk, kultury starého Orientu, antická hudba).
Poslech Seikilovy písně. Gregoriánský chorál. Poslech sekvence nebo tropu.
Světský jednohlas - truvér, trubadúr, minnesänger. Poslech Kalenda maya.
2. Počátky české hudby do 15. stol. Poslech českých duchovních písní a světského jednohlasu.
3. Vývoj vokální polyfonie - renesance. Světové a české osobnosti: Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Nové formy, vzniklé v renesanci. Poslech ztěžejních děl.
4. Baroko. Osobnosti světové a české: Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach ... Adam Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský, Jan Dismas Zelenka, Bohuslav Matěj Černohorský... Nové barokní formy. Poslech reprezentativních titulů.
5. Klasicismus. Mannheimští. Reforma opery - Ch. W. Gluck. První vídeňská škola (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven). Ukázky a rozbor symfonie, smyčcového kvartetu, sonáty.
6. Český klasicismus doma i v emigraci. Přehled skladatelů působících v cizině, důvody jejich odchodu. Specifika českého klasicismu se zaměřením na úlohu kantorů. Poslech pastorely...
7. Romantismus. Etapy romantismu. Představitelé raného a vrcholného romanismu: C. M. von Weber, F. Schubert, R. Schumann, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Chopin, G. Verdi, P. I. Čajkovskij ... Nově vzniklé formy - moments musicaux, písně beze slov, taneční stylizace, nové tance, opereta ...
8. Novoromantismus - novoromantické trojhvězdí: H. Berlioz, F. Liszt, R. Wagner. Národní školy se zaměřením na Silnou hrstku. Rozbor s poslechem: programní symfonie, symfonická báseň, reformovaná opera Gesamtkunstwerk.
9. Zakladatelé novodobé české národní hudby B. Smetana, A. Dvořák a Z. Fibich. Poslech hlavních titulů, u Fibicha se zaměřením na prokomponované melodramy.
10. Hudba na přelomu 19. a 20. století. Doznívající romantismus a impresionismus. Hlavní představitelé: C. Debussy, M. Ravel; G. Mahler, R. Strauss.
11. Česká moderna a její představitelé: J. B. Foerster, V. Novák, J. Suk, L. Janáček.
12. Směry, skladebné techniky a osobnosti 20. století. (Expresionismus, punktualismus, aleatorika, music for tape a další experimenty, tendence k návratům - neobaroko, neoklasicismus. Představitelé druhé vídeňské školy, pařížské šestky a další individuální osobnosti: I. Stravinskij, S. Prokofjev, B. Bartók, C. Orff, B. Britten ...
13. Česká hudba 20. a 21. století: P. Eben, I. Hurník, Z. Lukáš, I. Loudová ...
Literatura, na níž je předmět vystavěn Horstová, Libuše: Dějiny hudby - Gaudeamus Hradec Králové 2001
Volek, Tomislav: Osobnosti světové hudby – Mladá Fronta Praha 1982
Čeští skladatelé současnosti – Panton 1985
Malá encyklopedie hudby – Supraphon Praha 1983
Gregor, Vladimír: Dějiny evropské hudby – Ostrava 1971
Gregor, Vladimír: Dějiny české a slovenské hudby – Ostrava 1972
Herden, Jaroslav: Hudba pro děti – Karolinum UK Praha 1992
Literatura doporučená studentům Černušák, Gracián: Dějiny evropské hudby – Panton 1964
Československá vlastivěda, díl IX. Umění – sv. 3 Hudba – Horizont 1971
Smolka, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby - Togga Brno 2001
Hrčková, Naďa: Dějiny hudby I. Evropský středověk, Ikar 2005
Hrčková, Naďa: Dějiny hudby II. Renesance, Ikar 2005
Hrčková, Naďa: Dějiny hudby VI. 20. století - 1. díl, Ikar 2006
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky ke zkoušce: Poslechový test. V ústní části charakteristika jednotlivých slohových období, jejich představitelů a základních hudebních forem.

 

Sylabus
DEJCH1 - Dějiny české hudby I
2000

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DEJCH2 Dějiny české hudby II
Anotace předmětu Výklad fenoménu „hudba v českých dějinách“ je zaměřen na zdůraznění souvislostí se světovým vývojem a na zvláštnosti a jedinečnosti domácího vývoje do vrcholného baroka. Seminární témata představují analýza a výklad hudebních pramenů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Přivést posluchače k pochopení souvztažností hudebního vývoje domácích institucí a osobností s evropským kontextem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Orientace v edici Dějiny české hudby v obrazech /Volek, T. - Jareš, S.,
Praha 1977/, význam hudební ikonografie. Orientace v edici Dějiny české
hudby v příkladech /Pohanka, J., Praha 1958/, specifika hudebních programů
2. Orientace v edici Musica antiqua Bohemica /Racek, J.-Pohanka, J.; Padesát
svazků edice MAB, Praha 1961/. Odborná hudební periodika, encyklopedie,
orientace zejm. v Čs. hud. slovníku osob a inst., Praha I /1963/, II /1965/
3. Lidová píseň: historie, definice, proces zlidovění, instrumentální a
vokální typ, charakteristika jedn. folklor. oblastí, třídění, sběratelé a
sbírky, zdroj inspirací uměl. hudby, zásady zpracování, typy folkl.
souborů, nástroje. Fenomén české /slovenské/ hudby, kritéria
4. Periodizace, vztah k vývoji svět. /evr./ hudby, mezníky. Nejstarší doklady
hudby na území České republiky
5. Hudební středověk /800 - 1420/, období Velké Moravy. Gregoriánský
chorál /9. - 10., 11. - 12., 13. - 14./
6. Mimoliturgická /duchovní/ hudba kléru, poč. polyfoni. Světská /minnesang/
hudba, poč. nástrojové hudby, milostná píseň
7. Diferenciace hud. života za Lucemburků. Hudba husitského hnutí
8. Hudba v období renesance /humanismu, poreformace 1434 - 1620/. Hudba v
kostele, literátská bratrstva. Hudba ve škole, kláštery
9. Dvorská hudba /Rožmberská kapela/. Hudba na Pražském hradě, Rudolfinská
kapela, nototisk
10. Městští hudebníci a hudba v soukromí, nástrojová hudba. Kancionálový
repertoár /rukopisy, tisky/, J. Blahoslav
11. Zahraniční polyfonie a její autoři v Čechách. Čeští polyfonikové
12. J. Handl-Gallus, Kryštof Harant z Polžic. Formy a styly, česká světská
píseň lidová
13. Hudební baroko /pobělohorské období: 1620-1740/, periodizace, spol.-polit.
poměry, národnostní a náboženská situace. Chrámová hudba, literátská
bratrstva
14. Duchovní řády a hudba v klášterech, fundace, B.M.Černohorský. Hudba v
kolejích jezuitů a piaristů, J. D. Zelenka
Literatura, na níž je předmět vystavěn http://www.vsp.cz/pdf/fakulta/hudebni_vychova/kantor/index.html
V. Lébl a kol.: Hudba v českých dějinách, Praha 1984
________ kol.: Českoslov. vlastivěda, díl IX /Hudba/ sv. 3, Praha 1971
Regler-Bellinger - Schenck - Wiking: Opera. Velká encyklopedie Praha, Mladá fronta 1996
Valový, E.: Lidová píseň, skripta, Brno 1980
Vyskočil, Jiří: Stručný slovník duchovní hudby, Čelákovice 1991

Literatura doporučená studentům Černušák, G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964
Racek, J.: Česká hudba, Praha 1958
(Burlas - Mokrý - Nováček: Dejiny slovenskej hudby, Bratislava 1957)
Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I (R. Rybarič, Stredovek, renesancia, barok, Bratislava 1984)
Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II (D. Múdra, Klasicismus, Bratislava 1999)
Gregor, Vl.: Dějiny české a slovenské hudby pro posluchače ped. fak., Ostrava 1972
Sborníky katedry Hv PF v Hr. Králové /historická témata/: č. IV/1968/, X/1969/, XIV/1971/, XXIII /1974/, XLIX /1987/
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
Zápočet se uděluje za přítomnost na seminářích, resp. za přípravu na sem. témata a
za sem. práci s poznámkovým aparátem

 

Sylabus
DEJCH2 - Dějiny české hudby II
2003

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
DEJCH1 Dějiny české hudby I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výklad fenoménu „hudba v českých dějinách“ je zaměřen na zdůraznění souvislostí se světovým vývojem a na zvláštnosti a jedinečnosti domácího vývoje od vrcholného baroka do 19. století. Seminární témata tvoří analýza a výklad hudebních pramenů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Přivést posluchače k pochopení souvztažností hudebního vývoje domácích institucí a osobností s evropským kontextem
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Chrámová hudba v Praze, hud. teorie /T. B. Janovka/, tisk, opisy.
Šlechtické kapely, rezidence v Kroměříži /P.J. Vejvanovský, H.I. Biber/,
korunovace Karla VI. v Praze 1723
2. Opera v Jaroměřicích /F. V. Míča/, ve Vyškově, v Brně, Holešově. Opera v
Kuksu /hr.Špork, A. Vivaldi, A. Denzio/ a v Praze
3. Polní trubači, městští hudebníci. A. Michna z Otradovic, V. K. Holan
Rovenský, Steyerův a Božanův kanc. Formy a druhy barokní
hudby /generálbas, figurální hudba, kontrapunkt, školské hry, oratorium,
nástrojová hudba atd./, nástroje
4. Hudební klasicismus /doba osvícenského absolutismu: 1740 - 1810/
periodizace, spol.-pol. poměry, národnostní poměry, centra a periférie,
hudební provoz a církev. Mannheimská škola /J. V. Stamic, K. Stamic,
J.Čart, F. X. Richter, I. Holzbauer, (A. Fils)/
5. Typologie české hudební emigrace /německá, italská, francouzská, anglická,
ruská/, příčiny, představitelé. V.Pichl, J. K. Vaňhal, J. Mysliveček
6. J. a F. Bendové, J. Zach, Rössler-Rosetti. F. I. Tůma, F. Habermann, F. X.
Brixi, F. X. Dušek, K. Dittersdorf, V. J. Tomášek
7. F. Rejcha, V. Sticho-Punto, J. L. Dusík. L. Koželuh, F. V. Kramář, J.
Družecký, V. J. H. Voříšek, P. Vranický
8. Hudba na zámku v Roudnici /A. Vranický/, hudba citolibských mistrů, hudba
na zámku v Č. Krumlově aj. Opera v Praze a vývoj repertoáru, vývoj
koncertní hudby, oratorium
9. sloh hudebního klasicismu, kantorská hudba. Lidové zpěvohry, pastorely, J.
I. Linek, J. J. Ryba. Ch. W. Gluck, J. Haydn a W. A. Mozart a česká hudba
10. Hudební romantismus /doba nár. probuzení: 1810 - 1860/ spol.-polit. poměry,
národnostní charakteristika hudebníků. Zánik šlecht. kapel,
Nosticovo /stavovské/ divadlo, Tonkünstler-Sozietät, konzervatoř,
varhanická škola, cecilská jednota
11. Církevní hudba, hudba měšťanská, spolky, taneční zábavy, koncerty. Píseň ve
společnosti, Věnec ze zpěvů vlastenských, F. Škroup
12. Opera ve Stavovském divadle, singspiel, K. M. von Weber v Praze. Pěvecké
spolky, P. Křižkovský, vztah k lid. písni
13. Hudební novoromantismus /1860 - 1890: nová doba/
poměry, problém novoromantismu, idea národní hudby, polarizace hudby.
Národní divadlo
14. B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich

Témata seminárních prací z DČH
1. Postavení mansionářů v pražském hudebním životě
Lit.: Konrád, K., Dějiny posv. zpěvu staročeského, P 1881/I
Nejedlý Z., Dějiny předhusitského zpěvu, P 1904
týž in: Dějiny husitského zpěvu, P 1954
Beránek, J., Sbor mansionářů…, Miscellanea musicologica, roč. XXIX (1981), s. 9
2. Role F.V. Míči a hr. Questenberka při formování hudební kultury v Jaroměřicích nad Rokytnou
Lit.: Helfert, J., Hudební barok na českých zámcích, P 1916
- " - , Hudba na jaroměřickém zámku, P 1924
Plichta, A., Listy o životě a umění, Brno 1974, zejm. s. 391 a násl. (Straková, T., Jaroměřice nad Rokytnou a jejich význam v hud. vývoji Moravy)
3. Význam Šporkových lázní Kuks nad Labem pro šíření italské opery v Čechách
Lit.: Preiss, P., Boje s dvouhlavou saní, P 1981
Volek, T.|Šporkovská opera, in: Hud. rozhledy, roč. XXXIX /1986/, č. 3, s. 135
Hůlek, J., Opera F. A. Sporcka v Kuksu a v Praze in: Ročenka SK ČSR 1979/1980, s. 218
Volek, T., Italská opera v Praze v 18. století in: Hudební zprávy z Prahy 1990, č.1,5. 4-6
Volek, T., Italská opera a další druhy zpívaného divadla In: F. Černý, Divadlo v Kotcích, Praha 1992
Freeman, D. E., The Opera Theater of Count Franz Anton von Sporck in Prague, Studies in Czech Music No.2, Pendragon Press, Stuyvesant, New York 1992
Bor, D. Ž., F. A. Špork - významný mecenáš barokní kultury v Čechách, Tragen, Praha 1999
4. Typové zařazení písně Hospodine pomiluj ny
Lit.: Racek, J., Česká hudba, P 1949
Konrád, Nejedlý /1/
Mužík, F., Hospodine pomiluj ny in: Cimelia Bohemica (nebo Miscellanea musicologica, roč. 1965 (XVII)
5. Hudební teorie Jana Blahoslava
Lit.: Hostinský, O., Jan Blahoslav a Jan Josquin, P 1896
Vysloužil, J., Jan Blahoslav a česká teorie hudby in: Jan Blahoslav, U. Brod 1971
Settari, O., tamtéž
Čejka, M.-Šlosar, D.-Nechutová, J., Gramatika česká Jana Blahoslava, MU Brno 1991
6. Sociální dopad reforem husitského zpěvu
Lit.: Nejedlý, Z., Dějiny husitského zpěvu, P 1954
Lébl V. a kol., Hudba v českých dějinách, P 1984
Pokorný, Fr., Středověká monodie (rozmnož. ruk.)
7. Zvláštní postavení K. H. z Polžic v české vokální polyfonii
Lit.: Racek, J., Kryštof Harant a jeho doba I, II, III, Brno 1970 - 73
Berkovec, J., Kryštof Harant, P 1956 /edice/
Harant, K., Cesta do země Svaté ... /1854/ http://kubitovi.lantanet.cz/
Nejedlý, Z., Krištof Harant z Polžic, /1921/, Hudební knihovna čas. Smetana XXXII
8. Antonín Rejcha - skladatel a učitel
Lit.: Vysloužil, J., Zápisky o A. Rejchovi, Brno 1970
Šotolová, O., Antonín Rejcha (s tem. kat.), P
Berlioz, H., Paměti, P 1956
9. Ohlas Myslivečkova díla v dobovém italském tisku
Lit.: Pečman, R., Josef Mysliveček, P 1981
Šagiňanová, M., Zapomenutá historie, P 1965
Bohadlo, S., J. Mysliveček v dopisech, Brno 1990
10. Vztah B. Smetany a F. Pivody
Lit.: Hostinský, O., B. Smetana a jeho boj o českou mo-
derní hudbu, P 1941
Pražák, P., Smetanovy zpěvohry, P 1948
Horák, V., Fr. Pivoda, Brno 1970
11. Místo A. Dvořáka ve světové hudbě a jeho vztah k Čechám
Lit.: Šourek, O., Život a dílo A. Dvořáka, P 1916-
1933 nebo 1954 - 57
Berkovec, J.. A. Dvořák, P 1969
Dvořák, A., Přátelům doma, P 1941
Ivanov, M., Novosvětská, P 1984
Kuna, M., Korespondence A. Dvořáka
12. Autorský profil obrozenského Věnce
Lit.: Plavec, J., Věnec ze zpěvů vlastenských, P 1960
Nejedlý, Z., B. Smetana I, P
Plavec, J., Fr. Škroup, P 1941
Tomášek, V. J.,Vlastní životopis V.J. Tomáška, P 1942
Jírovec, V., Vlastní životopis V. Jírovce, P 1940
13. Barokní hudební instituce
Lit.: Bužga, J., Hudebníci a hudební instituce v období
baroku v čes. zemích in: Příspěvky k
děj. české hudby III, P 1976
Helfert, J., /2/
Mikanová, E., Hudební instituce na Mladoboleslavsku
v 17. a 18. st. in: Příspěvky... tamtéž
kol.,Téma: Baroko in: Opus musicum, 1987, č. 6, s. 161 a násl.
14. Bedřich Smetana hudebním kritikem
Lit.: Jarka, V. H., Kritické dílo B. Smetany, P 1948
Hostinský, O., B. Smetana a jeho boj... /v.10/
Holzknecht, V., Bedřich Smetana, P 1984
15. F.X. Richter a jeho vztah k českým zemím
Sehnal, J., Vztah F.X. Richtera k Holešovu in: HV 3/91, s.241 (Jezuitská kolej v UH)
Macek, P., F.X. Richter, Kroměříž 1989
Koch, K.-p., Die Mannheimer Hofkapelle - Dichtung und Wahrheit In: Jiří Fukač Festschrift, ed. S. Bohadlo, Gaudeamus Hradec Králové, Gate Náchod 1998, s. 59 - 64
16. Jakub Jan Ryba mezi klasicismem a romantismem
Berkovec, J.: J. J. Ryba, Praha 1995
Němeček, J.: J. J. Ryba, Praha 1963
J. J. Ryba o svém hudebním životě, Ed. Česká hudba 1946
Němeček, J., Školní deníky J. J. Ryby, Praha 1957


Literatura, na níž je předmět vystavěn http://www.vsp.cz/pdf/fakulta/hudebni_vychova/kantor/index.html
V. Lébl a kol.: Hudba v českých dějinách, Praha 1984
________ kol.: Českoslov. vlastivěda, díl IX /Hudba/ sv. 3, Praha 1971
Regler-Bellinger - Schenck - Wiking: Opera. Velká encyklopedie Praha, Mladá fronta 1996
Valový, E.: Lidová píseň, skripta, Brno 1980
Vyskočil, Jiří: Stručný slovník duchovní hudby, Čelákovice 1991

Literatura doporučená studentům Černušák, G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964
Racek, J.: Česká hudba, Praha 1958
(Burlas - Mokrý - Nováček: Dejiny slovenskej hudby, Bratislava 1957)
Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I (R. Rybarič, Stredovek, renesancia, barok, Bratislava 1984)
Gregor, Vl.: Dějiny české a slovenské hudby pro posluchače ped. fak., Ostrava 1972
Sborníky katedry Hv PF v Hr. Králové /historická témata/: č. IV/1968/, X/1969/, XIV/1971/, XXIII /1974/, XLIX /1987/
Regler-Bellinger - Schenck - Wiking: Opera. Velká encyklopedie Praha, Mladá fronta 1996

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
Zápočet se uděluje za přítomnost na seminářích, resp. za přípravu na sem. témata a za esej na téma: Vybrané dílo z tvorby Smetany, Dvořáka nebo Fibicha

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška zahrnuje poslech hudby, popis, elementární analýzu a slohové, event. autorské zařazení ukázky.

 

Sylabus
DEJNAH1 - Dějiny a teorie NAH I
2009

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Berger Zdeněk
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DEJNAH2 Dějiny a teorie NAH II
Anotace předmětu Vymezení pojmu, specifiky hud. jazyka a funkcí.
Dějiny jednotlivých směrů, stylů, druhů a žánrů NAH
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání orientace v problematice, osvojení si znalostí základních pojmů a hodnotových měřítek.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. - 2. Úvod, pojem, znaky hud. řeči
3. - 4. Systematika, terminologie
5. - 6. Kořeny, typová a funkční specifičnost
7. - 8. Jazz
9. -10. Blues
11.-12. Country, folk
13.-14. Rock - 50. léta


Literatura, na níž je předmět vystavěn A. Matzner, I. Poledňák, I. Wasserberger a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní
populární hudby, díl I. – IV.
Lubomír Dorůžka: Panoráma populární hudby 1918 – 1978
Lubomír Dorůžka: Panoráma jazzu
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu podmínky pro udělení zápočtu: docházka, referáty.

 

Sylabus
DEJNAH2 - Dějiny a teorie NAH II
2009

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Berger Zdeněk
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity
DEJNAH1 Dějiny a teorie NAH I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Vymezení pojmu, specifiky hud. jazyka a funkcí.
Dějiny jednotlivých směrů, stylů, druhů a žánrů NAHCíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání orientace v problematice, osvojení si znalostí základních pojmů a hodnotových měřítek.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. - 2. Rock - 60. léta
3. - 4. Rock - 70. léta
5. - 6. Střední proud
7. - 8. Muzikál, hud. divadlo a film
9. -11. Tuzemská NAH
12. -14. Rekapitulace, časová rezerva
Literatura, na níž je předmět vystavěn A. Matzner, I. Poledňák, I. Wasserberger a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní
populární hudby, díl I. – IV.
Lubomír Dorůžka: Panoráma populární hudby 1918 – 1978
Lubomír Dorůžka: Panoráma jazzu
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu podmínky pro udělení zápočtu:
docházka, referáty

forma zkoušky:
Zkouška je ústní, požadována je orientace v oblasti v rozsahu daném přednáškami a literaturou.

 

Sylabus
DEJSVH1 - Dějiny světové hudby I
2000

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DEJSVH2 Dějiny světové hudby II
Anotace předmětu Předmět exponuje specifika a problematiku oboru a sleduje chronologicky a tématicky vývoj světové hudby od nejstarších dob po R. Wagnera.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Absolvent kurzu si uvědomuje kontinuitu i diskontinuitu jednoho uměleckého druhu, eliminuje etnocentrismus, je vybaven základními historiografickými fakty, metodami a nástroji (interpretace pramenů, stylové zařazení).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Dějiny hudby, předmět, metodologie a cíle, specifika
2. Historický pramen - jeho typy, kritika a interpretace; literatura a práce
s literaturou
3. Periodizace, vztah k obecným a kulturním dějinám, etnomusikologie
4. Vznik hudby, doklady o hudbě v pravěku
5. Hudební kultura Orientu
6. Hudební starověk
7. Řecká hudba
8. Gregoriánský chorál
9. Středověká teorie a notace
10. Duchovní a světská píseň - trubadúři, truvéři a Minnesang
11. Hudební nástroje a nástrojová hudba
12. Počátky vícehlasu

Učebnice: Černušák, G.: Dějiny evropské hudby nebo
Gregor, Vl.: Dějiny evropské hudby

Literatura, na níž je předmět vystavěn Povinná literatura: http://www.vsp.cz/pdf/fakulta/hudebni_vychova/kantor/index.html
Kouba, J.: ABC hudebních slohů
Bohadlo, S.: Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie,
Hradec Králové 1988
Schering, A.: Gesichte der Musik in Beispielen
kol.: Musikgeschichte in Bildern
Gramofonová edice Dějiny hudby v příkladech /Nejstarší historická období,
Gregoriánský chorál, Renesance, Baroko, Klasicismus, Romantismus/, Tradiční
hudba Japonska, Lidová hudba Afriky, atd.
Literatura doporučená studentům Chailley, J.: 40 000 let hudby
Einstein, A.: Od renesance k hudbě dneška
Bukofzer, M. F.: Hudba v období baroka
Bachtík, J. XIX. století v hudbě
Veleta, M.: Kapitoly o hudbě Orientu
Sachs, C.: Muzyka w šwiecie starožytnym The Oxford History of Music
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:
Účast na seminářích, absolvování diskuse u všech seminárních témat (eventuální absence se nahrazují kolokviální diskusí k zameškaným tématům), studium zadané odborné literatury doložené poznámkami (1 titul za semestr).

 

Sylabus
DEJSVH2 - Dějiny světové hudby II
2000

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
DEJSVH1 Dějiny světové hudby I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DEJSVH3 Dějiny světové hudby III
Anotace předmětu Předmět exponuje specifika a problematiku oboru a sleduje chronologicky a tématicky vývoj světové hudby od nejstarších dob po R. Wagnera.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Absolvent kurzu si uvědomuje kontinuitu i diskontinuitu jednoho uměleckého druhu, eliminuje etnocentrismus, je vybaven základními historiografickými fakty, metodami a nástroji (interpretace pramenů, stylové zařazení).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Ars antiqua a notredamská škola
2. Ars nova ve Francii a v Itálii
3. Generace nizozemských škol, notace
4. Francouzský chanson, italský madrigal, německá protestantská píseň
5. Římská a benátská škola
6. Baroko, florentská camerata, monodie, generálbas
7. Počátky opery a oratoria
8. C. Monteverdi
9. Benátská opera
10. Neapolská škola
11. Nástrojářství a instrumentální formy
12. Barokní Anglie, Francie a Německo
13. Scarlattiové, Corelli, Vivaldi, hamburská škola
14. G. F. Händel
15. J. S. Bach
16. Klasicismus, mannheimská škola
17. J. Haydn
18. Gluckova operní reforma
19. W. A. Mozart
20. L. van Beethoven

Učebnice: Černušák, G.: Dějiny evropské hudby nebo
Gregor, Vl.: Dějiny evropské hudby

Literatura, na níž je předmět vystavěn Povinná literatura: http://www.vsp.cz/pdf/fakulta/hudebni_vychova/kantor/index.html
Kouba, J.: ABC hudebních slohů
Bohadlo, S.: Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie,
Hradec Králové 1988
Schering, A.: Gesichte der Musik in Beispielen
kol.: Musikgeschichte in Bildern
Gramofonová edice Dějiny hudby v příkladech /Nejstarší historická období,
Gregoriánský chorál, Renesance, Baroko, Klasicismus, Romantismus/, Tradiční
hudba Japonska, Lidová hudba Afriky, atd.
Literatura doporučená studentům Chailley, J.: 40 000 let hudby
Einstein, A.: Od renesance k hudbě dneška
Bukofzer, M. F.: Hudba v období baroka
Bachtík, J. XIX. století v hudbě
Veleta, M.: Kapitoly o hudbě Orientu
Sachs, C.: Muzyka w šwiecie starožytnym The Oxford History of Music
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:
Účast na seminářích, absolvování diskuse u všech seminárních témat (eventuální absence se nahrazují kolokviální diskusí k zameškaným tématům), studium zadané odborné literatury doložené poznámkami (1 titul za semestr).

 

Sylabus
DEJSVH3 - Dějiny světové hudby III
2000

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
DEJSVH2 Dějiny světové hudby II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět exponuje specifika a problematiku oboru a sleduje chronologicky a tématicky vývoj světové hudby od nejstarších dob po R. Wagnera
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Absolvent kurzu si uvědomuje kontinuitu i diskontinuitu jednoho uměleckého druhu, eliminuje etnocentrismus, je vybaven základními historiografickými fakty, metodami a nástroji (interpretace pramenů, stylové zařazení).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Romantismus
2. Schubert, F., C. M. von Weber
3. F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann
4. F. Chopin
5. E. H. Grieg, J. Sibelius
6. Francouzská opera
7. Italská opera
8. H. Berlioz
9. F. Liszt
10. R. Wagner
11 G. Verdi
12. M. I. Glinka a Mocná hrstka
13. P. I. Čajkovskij
14. J. Brahms. A. Bruckner
15. Verismus
16. Pozdní romantismus ve Francii
17. Autonomizace tradiční populární hudby
18. Charakteristika jednotlivých slohových období

Učebnice: Černušák, G.: Dějiny evropské hudby nebo
Gregor, Vl.: Dějiny evropské hudby

Literatura, na níž je předmět vystavěn Povinná literatura: http://www.vsp.cz/pdf/fakulta/hudebni_vychova/kantor/index.html
Kouba, J.: ABC hudebních slohů
Bohadlo, S.: Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie,
Hradec Králové 1988
Schering, A.: Gesichte der Musik in Beispielen
kol.: Musikgeschichte in Bildern
Gramofonová edice Dějiny hudby v příkladech /Nejstarší historická období,
Gregoriánský chorál, Renesance, Baroko, Klasicismus, Romantismus/, Tradiční
hudba Japonska, Lidová hudba Afriky, atd.
Literatura doporučená studentům Chailley, J.: 40 000 let hudby
Einstein, A.: Od renesance k hudbě dneška
Bukofzer, M. F.: Hudba v období baroka
Bachtík, J. XIX. století v hudbě
Veleta, M.: Kapitoly o hudbě Orientu
Sachs, C.: Muzyka w šwiecie starožytnym The Oxford History of Music
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:
Účast na seminářích, absolvování diskuse u všech seminárních témat (eventuální absence se nahrazují kolokviální diskusí k zameškaným tématům), studium zadané odborné literatury doložené poznámkami (1 titul za semestr).

ZKOUŠKA je v rozsahu otázek a zahrnuje indentifikaci znějící hudební ukázky.

 

Sylabus
DEJSZP1 - Dějiny sborového zpěvu I
2007

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DEJSZP2 Dějiny sborového zpěvu II
Anotace předmětu Dvousemestrální přednáška navazuje na obecné dějiny světové a české hudby a sleduje specifika kolektivního zpěvu po liturgické, duchovní a světské linii a po linii jednotlivých institucí od klášterních chorálních komunit přes profesionální instituce typu mansionářů až k reformačnímu jednohlasu, literátským bratrstvům a pěveckým spolkům.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání odborného přehledu o dějinách sborového zpěvu v Čechách a ve světě.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sborový zpěv v mimoevropských kulturách, v pravěku a starověku
2. Sborové výstupy v řeckém dramatu
3. Sbor v gregoriánském chorálu (responsorium, pašijové hry, schola cantorum)
4. Bonifanti, mansionáři, chorálníci a žaltářníci
5. Sborový zpěv ve škole Notre-dame
6. Nizozemské školy
7. Madrigal, chanson, motet, mše
8. Jednota bratrská
9. Literátská bratrstva
10. Sbor v opeře a v oratoriu
11. G. P. da Palestrina
12. J. S. Bach
13. G. Ph. Händel
Literatura, na níž je předmět vystavěn Branberger, J.: K dějinám sborového zpěvu I, II, Praha 1904 - 1905
Čs. hud. slovník osob a institucí, Praha I /1963/, II /1965/
Hader, W.: Lexikon zur Sudeten-deutschen Musik-Kultur, Langen Müller, München 2000
Kuna, M.: Sborový zpěv za okupace, Hudební věda 4/1964, 2/1965
Sborníky katedry Hv PF v Hr. Králové /historická témata/: č. IV/1968/, X/1969/, XIV/1971/, XXIII /1974/, XLIX /1987/
Slovník české hudební kultury, ed. P. Macek, Editio Supraphon, Praha 1997
Sobitschka, J.R.: Geschichte des deutschen Sängerbundes in Böhmen, Prag 1884
Stárek, Z.: Slovník českých sbormistrů I, II, Praha 1982
Valový, E.: Sborový zpěv v Čechách a na Moravě, Brno 1972
Vyskočil, Jiří: Stručný slovník duchovní hudby, Čelákovice 1991
Literatura doporučená studentům Výběr podle seznamu literatury v hesle "sbor" in: Slovník české hudební kultury, ed. P. Macek, Editio Supraphon, Praha 1997, s. 810
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Písemný test, studium vybrané monografie.

 

Sylabus
DEJSZP2 - Dějiny sborového zpěvu II
2007

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity
DEJSZP1 Dějiny sborového zpěvu I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Dvousemestrální přednáška navazuje na obecné dějiny světové a české hudby a sleduje specifika kolektivního zpěvu po liturgické, duchovní a světské linii. Druhý semestr pokračuje obdobím po roce 1750 a podává přehled o chrámové, operní a spolkových sborových aktivitách se zaměřením na sborové hnutí v českých zemích do III. Sborové olympiády v Číně 2006.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání odborného přehledu o dějinách sborového zpěvu v Čechách a ve světě.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sborové party v klasicistní opeře a oratoriu (Haydn, Mozart, Beethoven)
2. Chrámová hudby klasicismu, pastorely
3. Liedertafel, spolky, národnostní a sociální diferenciace
4. Čtverozpěv, úpravy idových písní
5. Tonkünstler-Societät (Praha), Cecilská hudební jednota (Ústí n/O.), Musikální grémium (Náchod)
6. Žofínská akademie, Hlahol a sbory v Čechách do r. 1860
7. Sborové hnutí v Čechách po roce 1860, ženské sbory
8. B. Smetana
9. L. Janáček a B. Martinů
10. Dětské sbory
11. Soutěže, přehlídky, festivaly
Literatura, na níž je předmět vystavěn Branberger, J.: K dějinám sborového zpěvu I, II, Praha 1904 - 1905
Čs. hud. slovník osob a institucí, Praha I /1963/, II /1965/
Hader, W.: Lexikon zur Sudeten-deutschen Musik-Kultur, Langen Müller, München 2000
Kuna, M.: Sborový zpěv za okupace, Hudební věda 4/1964, 2/1965
Sborníky katedry Hv PF v Hr. Králové /historická témata/: č. IV/1968/, X/1969/, XIV/1971/, XXIII /1974/, XLIX /1987/
Slovník české hudební kultury, ed. P. Macek, Editio Supraphon, Praha 1997
Sobitschka, J.R.: Geschichte des deutschen Sängerbundes in Böhmen, Prag 1884
Stárek, Z.: Slovník českých sbormistrů I, II, Praha 1982
Valový, E.: Sborový zpěv v Čechách a na Moravě, Brno 1972
Vyskočil, Jiří: Stručný slovník duchovní hudby, Čelákovice 1991
Literatura doporučená studentům Webová stránka České sbory http://www.ucps.cz, kde je katalog České sbory, Slovník českých sborových dirigentů a další odkazy.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočtový test, studium monografie E. Valového: Sborový zpěv v Čechách a na Moravě, Brno 1972, ústní zkouška.

 

Sylabus
DHUD1 - Dějiny hudby 20. st. I
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DHUD2 Dějiny hudby 20. st. II
Anotace předmětu Předmět postihuje synteticky vývoj světové a české hudby od Wagnerových impulsů až k dějinám postmoderny, tzv. české stínové hudby a k signálům 90. let.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět usiluje o postižení nových rolí hudebních institucí, skladatelů, interpretů a vlastní hudby v nových společenských, geopolitických a multikulturních souvislostech 20. století.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. R. Wagner a jeho podněty pro hudbu 20. století
2. Francouzský impresionismus (C. Debussy, M. Ravel)
3. L. Janáček
4. Druhá vídeňská škola (A. Schönberg, A. Berg, A. Webern)
5. Česká moderna (J. B. Foerster, J. Suk, O. Ostrčil)
6. V. Novák a jeho škola
7. I. Stravinskij, (A. N. Skrjabin)
8. R. Straus
9. G. Mahler
10. L. Vycpálek, O. Jeremiáš, K. B. Jirák, J. Křička
11. Pařížská šestka (A. Honneger, D. Milhaud, F. Poulenc, G. Auric, L. Durey,
G. Tailleferrová), E. Satie
12. D. Šostakovič a S. Prokofjev
13. Bartók, Z. Kodály
14. P. Hindemith, C. Orff

Literatura, na níž je předmět vystavěn http://www.vsp.cz/pdf/fakulta/hudebni_vychova/kantor/index.html
Učebnice: Vysloužil, J.: Hudobníci 20. storočia, Bratislava 1981
Navrátil, M.: Nástin vývoje evropské hudby 20. století, Ostrava 1993
Schnierer, M.: Svět orchestru hudby 20. století I, II, Praha 1994, 1999
Kohoutek, C.: Novodobé skladebné směry v hudbě, Praha 1965
Vojtěch, I.: Skladatelé o hudební poetice XX. století, Praha 1960
Slovník české hudební kultury, Praha 1997
Čeští skladatelé současnosti, Praha 1985
Kofroň, P.: Věčné hledání, Praha 1989
Smolka, J.: Stínová česká hudba 1968 - 1989, Hudební věda, roč. XXVIII (1991), č. 2, s. 153 - 187
Slovenská hudba: [Messiaen, Xenakis, Cage, Adams], roč. XIX (1993)
Literatura doporučená studentům Dějiny české hudební kultury 2 (1890 - 1945), red. R. Smetana, Praha 1981
Herzfeld, F.: Musica nova, Praha 1966
Štědroň, M.: Ohlédnutí po moderně (Více než recenze biografie K. H. Stockhausena), Opus musicum, roč.XXI (1989), č. 3. s. 77
Encyklopedie jazzu a mod. pop. hudby, část věcná, Praha 1980
Regler-Bellinger - Schenck - Wiking: Opera. Velká encyklopedie Praha, Mladá fronta 1996
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu:
Povinná účast na seminářích a příprava na seminární témata

 

Sylabus
DHUD2 - Dějiny hudby 20. st. II
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
DHUD1 Dějiny hudby 20. st. I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět postihuje synteticky vývoj světové a české hudby od Wagnerových impulsů až k dějinám postmoderny, tzv. české stínové hudby a k signálům 90. let.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět usiluje o postižení nových rolí hudebních institucí, skladatelů, interpretů a vlastní hudby v nových společenských, geopolitických a multikulturních souvislostech 20. století
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. B. Martinů
2. A. Hába, P. Bořkovec a jejich žáci (Ježek; Eben, Sommer, Klusák)
3. B. Britten
4. O. Messiaen
5. W. Lutoslawski, K. Penderecki
6. P. Eben, J. Hanuš, K. Slavický, I. Hurník, V. Sommer, O. Mácha, L. Fišer,
J. Novák, J. Berg, M. Ištvan
7. Darmstadt, K. Stockhausen, P. Boulez
8. Ch. Ives, E. Varćse, G. Gershwin, A. Copland, L. Bernstein
9. K. Husa, R. Kubelík, R. Firkušný a "stínová" česká hudba.
10. Indeterminismus, konceptualismus, happening, minimal music, cluster,
koláž, nová jednoduchost, postmoderna, postromantismus
11. O. Laske, S. Reich, Julius, I. Xenakis, J. Cage, H. Partsch, G. Scelsi
12. M. Štědroň, S. Bodorová, P. Novák-Zemek, J. Jirásek
13. Festivaly, umělecké školství, organizace, vydavatelství, časopisy,
orchestry, soubory, interpreti
14. Populární hudba
Literatura, na níž je předmět vystavěn http://www.vsp.cz/pdf/fakulta/hudebni_vychova/kantor/index.html
Učebnice: Vysloužil, J.: Hudobníci 20. storočia, Bratislava 1981
Navrátil, M.: Nástin vývoje evropské hudby 20. století, Ostrava 1993
Schnierer, M.: Svět orchestru hudby 20. století I, II, Praha 1994, 1999
Kohoutek, C.: Novodobé skladebné směry v hudbě, Praha 1965
Vojtěch, I.: Skladatelé o hudební poetice XX. století, Praha 1960
Slovník české hudební kultury, Praha 1997
Čeští skladatelé současnosti, Praha 1985
Kofroň, P.: Věčné hledání, Praha 1989
Smolka, J.: Stínová česká hudba 1968 - 1989, Hudební věda, roč. XXVIII (1991), č. 2, s. 153 - 187
Slovenská hudba: [Messiaen, Xenakis, Cage, Adams], roč. XIX (1993)
Literatura doporučená studentům Dějiny české hudební kultury 2 (1890 - 1945), red. R. Smetana, Praha 1981
Herzfeld, F.: Musica nova, Praha 1966
Štědroň, M.: Ohlédnutí po moderně (Více než recenze biografie K. H. Stockhausena), Opus musicum, roč.XXI (1989), č. 3. s. 77
Encyklopedie jazzu a mod. pop. hudby, část věcná, Praha 1980
Regler-Bellinger - Schenck - Wiking: Opera. Velká encyklopedie Praha, Mladá fronta 1996
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu:
Povinná účast na seminářích a příprava Skladatelského medailonu s komplexní analýzou (seminární vystoupení).
Forma zkoušky: Ústní zkouška vychází z popisu a analýzy slyšené ukázky, student pak souvisle pojedná téma zadané otázky (otázek) a odpovídá na doplňující otázky. Při prokázaných faktografických, slohových, vztahových a historiografických znalostí je klasifikován výborně, při nezásadních omylech či neznalostech velmi dobře, při hlubších mezerách znalostí avšak bez ztráty souvislostí a základních faktů dobře, při základních faktografických, slohových, vztahových a historiografických omylech nevyhověl.

 

Sylabus
DIDHV1 - Didaktika HV I
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIDHV2 Didaktika HV II
Anotace předmětu Charakteristika instrumentálních činností na základní a střední škole. Metodika hry na orffovský instrumentář a základy instrumentální kreativity. Tvorba elementárních partitur a písňových doprovodů. Integrace instrumentálních, poslechových a pohybových činností.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí modelových hudebně výchovných situací se zaměřením na instrumentální aktivity.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Charakteristika instrumentálních činností na základní a střední škole,
jejich význam pro rozvoj hudebnosti a zájmovou činnost žáků.
Instrumentální činnosti a jejich dělení, hra na klasické hudební nástroje
a orffovský instrumentář, vztah instrumentálních činností k ostatním
hudebním aktivitám.
2. Instrumentální činnosti ve struktuře vyučovací hodiny, funkční zařazení do
jednotlivých fází vyučování.
3. Orffovský instrumentář - druhy nástrojů, dělení, technika hry, výroba
ozvučených předmětů.
4. Metodika hry na rytmické nástroje, rytmická výchova, rytmická imitace,
dialog, štafeta, rytmický vícehlas, rytmické hry s nástroji, hlasem a
pohybem, improvizace s využitím rytmických nástrojů.
5. Metodika hry na melodické nástroje orffovského instrumentáře, technika hry,
hra podle notového zápisu, transpozice melodické linie, rozvoj harmonického
a tonálního cítění - průpravné etudy, elementární improvizace s využitím
melodických nástrojů.
6. Orffovské nástroje v komplexní práci s říkadlem, strukturování hudebních
činností, modelová situace s diferen-covanou náročností.
7. Elementární improvizace na orffovských nástrojích, rytmizace a melodizace
textů, improvizace závětí k předvětí, malá písňová forma, rondo ad.
8. Hudební hry pro rozvoj instrumentálních dovedností, hra podle
elementárních partitur, vytváření partitur, instrumentace drobných
klavírních skladeb, úprava částí poslechových skladeb.
9. Kurz hry na zobcovou flétnu, metodika vyučování hře na zobcovou flétnu,
školy hry na flétnu, hudebniny, instrumentální Hudební chvilky v rámci
vyučovací hodiny i mimo ni.
10. Ověřování hudebně naukových poznatků instrumentálními činnostmi.
11. Průpravné instrumentální etudy k poslechovým činnostem, modely žánrů -
melodram, ukolébavka, pochod, tanec; hra na středověkého skladatele, hra na
impresionismus aj.
12. Základy vytváření instrumentálních doprovodů k písním, typy doprovodů,
volba vhodných nástrojů, kombinace orffovského instrumentáře a klasických
nástrojů.
13. Základy vytváření doprovodů - II. (předehry, dohry, rytmické a melodické
doprovody, základní rytmické figury tanců).
14. Instrumentální soubor, studentský orchestr na střední škole, repertoár,
organizace činnosti, nepovinný předmět Instrumentální soubor - podmínky
fungování, spolupráce se ZUŠ.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Daniel,L.: Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu, I.díl, Panton, Praha 1972
Eben,P.-Hurník,I. a kol.: Česká orffova škola I.-III.díl, Supraphon 1969;
IV. díl, Muzikservis 1996.
Gruber,R.: 50 národních písní pro 2-3 zobcové flétny, Supraphon, Praha 1973.
Gruber,R.: Rozfoukej se, píšťaličko, Supraphon, Praha 1975.
Herden,J.:-Jenčková,E.-Kolář,J.: Hudba pro děti, Karolinum, Praha 1992.
Herden,J.: Úpravy pro školní soubory. PF UK Praha 2001.
Hošek,M.: Vyšší populár pro zobcovou flétnu, Music distribuce, Mistrovice 1997.
Jenčková,E.: Hudba v současné škole I. - XII., FTČ, Nová Paka 1996 - 2000.
Jenčková,E.: Zobcová flétna, FTČ, Nová Paka 1999.
Jurkovič,P.: Hádání, edice Škola hrou I., Supraphon, Praha 1982.
Jurkovič,P.: Instrumentální soubor, SPN, Praha 1988.
Jurkovič,P.: Hudební nástroj ve škole, Muzikservis 1999.
Sedlák,F.: Didaktika hudební výchovy II., SPN, Praha 1979.
Sborníky z konferencí o hudební výchově z let 1984-2002. (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Nitra, Prešov - výběr statí k tematice)
Časopisy Estetická výchova, Hudební výchova, Talent od r. 1990 - (výběr článků a notového materiálu k tematice).
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu podmínky pro udělení zápočtu:
- splnění úkolů průběžné kontroly
- orientace v základní literatuře
- 3 seminární práce s praktickou realizací
- zvládnutí techniky hry na orffovský instrumentář a zobcovou flétnu (c1 - g2 včetně posuvek) - samostudium
- zpěv písní s vlastním nástrojovým doprovodem - 15 písní zpaměti, volba písní musí odpovídat věku žáků dle studovaného oboru.

 

Sylabus
DIDHV2 - Didaktika HV II
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
DIDHV1 Didaktika HV I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIDHV3 Didaktika HV III
PXPHV1 Pedagogická praxe průběžná Hv I
PXPHV2 Pedagogická praxe průběžná Hv II
Anotace předmětu Charakteristika vokálních činností a písňový repertoár v základní a středoškolské hudební výchově. Metodika nácviku jednohlasých a vícehlasých písní. Vztah zpěvu k ostatním hudebním aktivitám. Rozvoj vokální kreativity. Pěvecký sbor jako nepovinný předmět.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí modelových hudebně výchovných situací se zaměřením na vokální aktivity.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Poslech hudby na střední škole, význam poslechových aktivit pro rozvoj hudebnosti a kulturního zázemí studentů. Vývoj názorů na poslech hudby ve škole, současné koncepce pedagogické interpretace hudebního díla u nás a v zahraničí.
2. Rozvoj hudebních představ a paměti jako základ poslechových aktivit studentů, poslech hudby jako integrace poznatků a zážitku, emocionální a funkční typy hudby.
3. Kritéria výběru poslechových skladeb pro středoškoláky. Metody pedagogické interpretace hudebního díla, prostředí pro poslech hudby, intencionální a intuitivní poslech hudby.
4. Typy poslechových hodin a jejich modely I.
5. Typy poslechových hodin a jejich modely II.
6. Prostředky motivace poslechových aktivit studentů, průběžná motivace, motivace hudebními a nehudebními prostředky.
7. Funkční analýza hudebně výrazových prostředků a formotvorných principů při poslechu.
8. Poslechové etudy a tvořivé hudební hry jako příprava k analýze hudební řeči.
9. Žánry a druhy hudby, jejich srovnávání a vývoj.
10. Hudebně dramatický žánr a specifické formy jeho zpřístupňování, hra na operu, operetu, balet, hudební divadlo.
11. Analýza a srovnávání stylotvorných prvků hudby při poslechu, orientace v časové ose hudby.
12. Spojení poslechových činností studentů s ostatními hudebními aktivitami, ověřování hudební řeči, integrace poznatků z jiných uměleckých oblastí.
13. Spojení hudebně naukových poznatků s chápáním hudebního díla, orientace v partituře při poslechu.
14. Volné formy poslechových činností, výchovný koncert, koncert třídy, hudební beseda, festivaly, soutěže, hudební exkurze aj.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Chládková,B.-Snížková,J.: Slabikář začínajícího zpěváčka, Supraphon, Praha 1982.
Jenčková,E.: Učivo, 2.díl, FTČ, Nová Paka 1996.
Jenčková,E.: Práce s písní, 1.a 2.díl, FTČ, Nová Paka 1997,1998.
Jenčková,E.: Vícehlas, 1.a 2.díl, FTČ, Nová Paka 1997,1998.
Jurkovič, P.: Živá hudba minulosti ve škole, Muzikservis, Praha 1996.
Kaňák,Z. a kol.: Zpěvník pro 1.r. SVVŠ, Supraphon, Praha 1970.
Kovařík,V.: Sborový zpěv na střední pedagogické škole, SPN, Praha 1984.
Mouryc,F.-Posová,R.: Zpěvník lidových písní, Fortuna, Praha 1992.
Říha,J.: Sborový zpěv v hodinách hudební výchovy, Comenium musicum 15, Supraphon, Praha 1979.
Sedlák,F.: Didaktika hudební výchovy II., SPN, Praha 1979.
Stašek,Č.: Antologie české vokální tvorby pro děti, ÚKVČ, Praha 1983.
Uherek,M.: Zpíváme ve sboru, SPN, Praha 1987.
Vrchotová-Pátová,J.: Pěvecká příprava učitelů hudební výchovy, Praha 1976.
Sborníky z pedagogických konferencí o hudební výchově 1984-2002 (výběr statí k tematice)
Sborník Lidová píseň a hudební výchova, Musica VI, Olomouc 1997.
Časopisy Estetická výchova, Hudební výchova od r. 1990 - (výběr článků a notového materiálu k tematice)
Učebnice hudební výchovy-základní řada a alternativní učebnice Hv
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu podmínky pro udělení zápočtu:
- orientace v základní literatuře - rozprava v koloqiu
- 1 seminární práce + 1 pracovní nahrávka k poslechu
- 1 samostatný pedagogický výstup v semináři
- výběr 15ti poslechových skladeb - hra jejich částí na hudební nástroj

 

Sylabus
DIDHV3 - Didaktika HV III
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
DIDHV2 Didaktika HV II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIDHV4 Didaktika HV IV
Anotace předmětu Současné koncepce poslechu hudby ve škole. Poslech hudby jako integrace poznatků, zážitků a hudebních aktivit žáků. Metody pedagogické interpretace hudebního díla. Kritéria výběru poslechových skladeb. Prostředky motivace poslechu. Typy poslechových hodin. Tvořivé hudební hry jako příprava k analýze hudební řeči.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí modelových hudebně výchovných situací se zaměřením na pedagogickou interpretaci hudebního díla.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vokální činnosti v HV, charakteristika a zvláštnosti hlasového projevu žáků, výcvik pěveckých dovedností, hlasová hygiena.
2. Vztah zpěvu a dalších hudebních aktivit.
3. Vyučovací hodina hudební výchovy vokálního typu a její struktura, časové proporce, charakteristika jednotlivých fází vyučování a jejich variabilita.
4. Metody nácviku a osvojování písní; imitační a intonační metoda. Imitační metoda s oporou o notový zápis písně.
5. Vokální intonace, vývoj intonačních metod.
6. Přehled českých intonačních metod (Daniel, Lýsek, Kulínský aj.), kreativní intonace (Kolář, Tichá).
7. Nejvýznamnější intonační metody v zahraničí (Kodály, Jale, hry s hudbou Pierra van Hauwa a další)
8. Hudební teorie ve školní Hv, systém hudebních poznatků, integrace hudebních poznatků a činností.
9. Hudební teorie v učebnicích Hv, testy, kvízy, hudební hry s poznatky.
10. Vícehlasý zpěv ve škole, druhy dvojhlasu a trojhlasu, úpravy pro smíšené obsazení (skladatelé, notové materiály, učebnice Hv).
11. Kánon, quodlibet, melodická ostinata, harmonický vícehlas.
12. Příprava a řízení vícehlasých cvičení; rytmická, sluchová a intonační příprava vícehlasého zpěvu, kombinace vokálních a instrumentálních hlasů.
13. Metody nácviku vícehlasu, orientace žáků v notovém zápisu.
14. Pěvecký sbor ve škole jako zájmový kroužek a jako nepovinný předmět, výběr repertoáru a jeho osvojování, organizace práce a veřejného vystoupení.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Bernstein,L.: O hudbě, NLN, Praha 1996.
Herden,J.-Jenčková,E.-Kolář,J.: Hudba pro děti, Karolinum, Praha 1992.
Herden,J.: My pozor dáme a posloucháme, Scientia, Praha 1994.
Herden,J.: My pozor dáme a (nejen) posloucháme, Scientia, Praha 1997.
Herden,J.: Hudba jako řeč,(metodické poznámky k učebnicím), Scientia, Praha 1998.
Hurník,I.: Umění poslouchat hudbu (komplet gramofonových desek), Supraphon, Praha 1972.
Jenčková,E.: Hudba v současné škole I. - XII., FTČ Nová Paka 19996 - 2000.
Poslouchejte s námi, (čtení o hudebních skladbách),SHV, Praha 1961.
Prchal,J.: Populární hudba ve škole, Muzikservis, Praha 1998.
Sborník Hudba a její posluchači, Hudební kultura XIV, PF ZČU, Plzeň 1995.
Sborník Hudba Leoše Janáčka ve škole, Janáčkiana 97, AHUV-PF OU, Ostrava 1998.
Sborník Poslech hudby, PF UK, Praha 1998.
Sedlák,F.: Didaktika hudební výchovy II., SPN, Praha 1979.
Waugh,A.: Vážná hudba - Nový přístup k poslechu, Slovo, Bratislava 1995.
Časopisy Hudební výchova od r. 1990 - (výběr článků k tematice)
Mistři klasické hudby od r. 1996 + poslech příslušných CD
Učebnice hudební výchovy (základní řada a alternativní)
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k udělení zápočtu:
- orientace v základní literatuře - rozprava v koloqiu
- 2 seminární práce
- 2 samostatné pedagogické výstupy v seminářích
- zpěv 20 písní s improvizovaným nástrojovým doprovodem; 20 písní zpaměti, volba písní musí odpovídat věku žáků dle studovaného oboru, jde o rozšíření repertoáru z DIDHV1

 

Sylabus
DIDHV4 - Didaktika HV IV
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
DIDHV3 Didaktika HV III
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HPED2 Hudební pedagogika II
PXSHV Pedagogická praxe souvislá Hv
Anotace předmětu Charakteristika hudebně pohybové výchovy ve škole a její význam pro rozvoj hudebnosti. Metodika hudebně pohybových aktivit. Paralely hudební řeči a pohybu. Integrace pohybu a ostatních hudebních činností. Modelové situace hudebně pohybové kreativity.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí modelových hudebně výchovných situací se zaměřením na hudebně pohybové a kreativní aktivity.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Hudebně pohybové činnosti ve škole a jejich aktuální problematika.
2. Historie hudebně pohybové výchovy u nás a v zahraničí.
3. Význam hudebně pohybové výchovy pro rozvoj hudebnosti.
4. Specifické druhy pohybu a jejich uplatnění v hudební výchově.
5. Funkční využívání hudebně pohybových aktivit ve struktuře vyučovací hodiny.
6. Řízení hudebně pohybových činností ve třídě, prostorová řešení.
7. Vztah hudebně pohybových činností k ostatním hudebním aktivitám, upevnění
poznatků a emocí.
8. Vytváření paralel hudební řeči a pohybu, typy hudebně pohybových etud.
9. Hudebně pohybové činnosti jako zdroj aktivního vnímání hudby.
10. Prostředky hudebně pohybové dramatizace písní, pohybové řešení a populární
hudba ve škole.
11. Hudebně pohybové činnosti jako základ instrumentální improvizace, pohybová
průprava k instrumentální hře.
12. Empatie jako základ spontánní pohybové reakce na hudbu, hudebně pohybová
improvizace.
13. Modelové situace hudebně pohybové kreativity I. - Imitace s obměnou, dialog.
14. Modelové situace hudebně pohybové kreativity II. - Pohybové vyjádření
hudební struktury, hudební pohybové hry, pohybové vyjádření drobných
tanečních scén z oper a baletů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Jenčková,E.: Hudebně pohybová tvořivost ve škole. Hudební výchova 1992/93, č.4, s.59.
Jenčková,E.: Hudebně pohybová výchova -Úskalí a inspirace. Hudební vých.1992/93, č.4, s.59.
Jenčková,E.: Modelové situace hudebně pohybové kreativity. In: sborník Tvořivost jako základní dimenze moderní hudební pedagogiky, PF UK, Praha 1992, s.55-64.
Jenčková,E.: Hudba a pohyb, 1.díl, FTČ, Nová Paka 1997.
Jenčková,E.: Hudba a pohyb ve škole. Tandem Hradec Králové 2002.
Kröschlová,E.: Dobové tance 16.až 19.století, SPN, Praha 1981.
Kurková,L.: Tanec a hudba, SPN, Praha 1987.
Kurková,L.: Dětská tvořivost v hudbě a pohybu, SPN, Praha1981.
Vašut, V.: Pavel Šmok napřeskáčku, Print, Praha 1997.
Viskupová,B: Hudba a pohyb, Comenium musicum 18, Supraphon, Praha 1987.
Viskupová,B.: Hudebně pohybová výchova a zpěv, (metodická příručka pro nepovinný předmět v 5.- 8.r. ZŠ), SPN, Praha 1989.
Sborníky z konferencí o hudební výchově od r. 1990.
Časopisy Estetická výchova, Hudební výchova od r.1990.
Videozáznamy baletních představení pro prezentaci ve škole
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu podmínky pro udělení zápočtu:
- samostatné řízení vlastní hudebně pohybové situace
- 1 seminární práce

Požadavky ke zkoušce:
- ústní zkouška v rozsahu tematických okruhů z Didaktiky HV I - IV
- praktická - zpěv písní /z připraveného seznamu 50 písní/ s improvizovaným doprovodem

 

Sylabus
DIDHVFM1 - Didaktika HV 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 5 hod. za semestr
studium celoživotní: přednáška 10 hod. za semestr
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity
HUDVVFM4 Hudební výchova 4
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIDHVFM2 Didaktika HV 2
Anotace předmětu Předmět Didaktika HV pracuje s teoretickými informacemi na přednáškách. Semináře jsou činnostního charakteru, v tomto semestru zaměřené na pěvecké činnosti a na všechny s nimi souvisejícími složkami.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem didaktiky v tomto semestru je komplexní práce s říkadlem a písní. Z přednášek nabudou studenti teoretické znalosti metod práce v různých hudebních cvičeních a seznámí se s metodami nácviku písní. Na seminářích si studenti prakticky vyzkouší tyto činnosti a naučí se je zvládat. Doprovod k písním je možný na klavír, housle nebo orffovské nástroje.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnova přednášek:
Úvod do předmětu – výběr psychologických faktů (hudební vývoj dítěte, vnitřní činitelé, hudební schopnosti, dynamika hudebního vývoje, vnější činitelé, úloha předškolních institucí a rodiny, průběh hudebního vývoje dětí a jeho významná období); hudební připravenost dítěte při vstupu do školy; složky hudební výchovy: hlasový výcvik, rytmický výcvik; intonační a sluchový výcvik; práce s písní (osvojování písně nápodobou a oporou o grafický názor); usměrňování hudebních zájmů žáků; píseň a dětský hlas; hygiena dětského hlasu; principy Schulwerku a Orffův instrumentář.
Osnova seminářů:
Praktické činnosti postavené na ukázkách vyučujícího a na následných výstupech studentů - komplexní práce s říkadlem, na kterém se mohou aplikovat veškerá přípravná cvičení, ale také pohybové a instrumentální aktivity, dovednost zahrát na nástroj rozezpívání, nácvik písně jednou z možných metod. Vše směřovat ke zvolenému tématu pro budoucí komplexní projekt se všemi hudebními činnostmi.
K doprovodům písní se nabídne také instrumentální doprovod na orffovské nástroje.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Sedlák, František a kol.: Didaktika hudební výchovy I. Praha: SPN, 1985
Daniel, Ladislav: Metodika hudební výchovy. Ostrava: Montanex, spol. s.r.o., 1992
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005
Herden, Jaroslav; Jenčková, Eva; Kolář, Jiří: Hudba pro děti. Praha: UK, 1992
Lasevičová, Jarmila: Didaktika hudební výchovy. Ostrava: PF OU, 2002
Pecháček, Stanislav; Váňová, Hana a kol.: Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy. Praha: Karolinum, 2006
Tichá, Alena: Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr postupně vydávaných notesů
J.Haman; J.Skopal: Dětský pěvecký sbor na prvním stupni základní školy. Hradec
Králové: Gaudeamus, 1999
Hurník, Ilja; Eben, Petr: Česká Orffova škola, I.-IV. díl. Praha: Muzikservis, 1996
RAABE
KAFOMET
Hudební výchova, časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, vydává UK, Praha pod tímto názvem od roku 1992
Literatura doporučená studentům Petržela, Zdenek: Veselé písničky. Praha: Portál, 2001
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1992
Sedlák, František a kol.: Hudební vývoj dítěte. Praha: SPN, 1974
Daniel, Ladislav: Kukačka, hudební výchova pro 1. ročník základní školy. Praha: Panton, 1994
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Kukačka. Praha: Panton, 1994
Daniel, Ladislav: Pěnička, hudební výchova pro 2. ročník základní školy. Praha: Panton, 1995
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Pěnička. Praha: Panton, 1995
Daniel, Ladislav: Skřivánek, hudební výchova pro 3. ročník základní školy. Praha: Panton, 1996
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek. Praha: Panton, 1996
Daniel, Ladislav: Sedmihlásek, hudební výchova pro 4. ročník základní školy. Praha: Panton, 1999
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Sedmihlásek. Praha: Panton, 2000
Daniel, Ladislav: Slavík, hudební výchova pro 5. ročník základní školy. Praha: Panton, 2000
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Slavík. Praha: Panton, 2000
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova pro 1. ročník. Metodický průvodce, zpěvník. Brno: nakladatelství Nová škola, 1997
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 2. Učebnice pro 2. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 1998
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 3. Učebnice pro 3. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 1999
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 4. Učebnice pro 4. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 2000
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 5. Učebnice pro 5. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 2001
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace. Praha: Portál, 2000
Žižková, Jana; Battěková, Ludmila: Putování s písničkou. Praha: Muzikservis, 2003
Král, Zdeněk: Písničky pro děti + 2 CD. Brno: Computer Press, 2005
Malým zpěváčkům - sborník písní pro menší děti. Praha: NIPOS, 2005
Tichá, A., Raková, M.: Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. Praha: Portál, 2007
D'Andrea, Floriana: Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování. Praha: Portál, 1998
Učitelský nápadník pro 1. stupeň ZŠ. Raabe 2007
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat, hrát na nástroj a dirigovat 15 písní vlastního výběru zpaměti (vzájemná spolupráce ve dvojicích nebo s celou skupinou).
2. Zahrát přednesovou didakticky využitelnou skladbu zpaměti.
3. Hrát doprovody k hlasovým cvičením.
4. Praktický výstup: komplexní práce s říkadlem, přípravná cvičení, nácvik písně s formulacemi výstupů podle RVP ZV a komplexní práce s písní.
5. Rozbor a hodnocení pěti koncertů, z toho tři profesionálního orchestru.
6. Seminární práce na říkadlo a píseň - 1. část projektu na vlastní téma.

 

Sylabus
DIDHVFM2 - Didaktika HV 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 5 hod. za semestr
studium kombinované: seminář 6 hod. za semestr
studium celoživotní: přednáška 10 hod. za semestr
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity
DIDHVFM1 Didaktika HV 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIDHVFM3 Didaktika HV 3
Anotace předmětu Předmět Didaktika HV 2 navazuje na předmět Didaktika HV 1. Tento semestr je zaměřen na druhou hlavní činnost hudební výchovy, a to poslechovou. Studenti jsou konfrontováni na svých nastudovaných klavírních miniaturách s hudebně výrazovými prostředky, na které připraví praktický výstup.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit se s metodickou řadou poslechových činností a na jejím základě předvést praktický výstup. Naučit se pracovat s hudebními prostředky, k nimž by studenti měli ve své pozdější praxi vést svoje svěřence. Hudebním podkladem je vlastní hra na nástroj a nastudovaná přednesová skladba k tomuto účelu vhodná.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnova přednášek (zde jen v kombinované formě):
HV na ZŠ, hudební nauka, příprava dvojhlasu, dvojhlas, práce s méně rozvinutými žáky, výchova k vnímání a chápání hudebního díla.
Osnova seminářů:
Praktické činnosti postavené na ukázkách vyučujícího a na následných výstupech studentů - hra klavírní miniatury nebo přednesové skladby na klavír nebo na housle.
1. Motivace, event. zadání úkolu.
2. Vlastní první poslech.
3. Asociační rozhovor.
4. Druhý opakovaný poslech.
5. Elementární analýza dominantních hudebních prostředků aneb jak to hudba řekla.
6. Ověření v činnostech.
Dodržování triády emocionální zážitky - hudební činnosti - hudební poznatky.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Sedlák, František a kol.: Didaktika hudební výchovy I. Praha: SPN, 1985
Daniel, Ladislav: Metodika hudební výchovy. Ostrava: vydavatelství Montanex, spol. s.r.o., 1992
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005
Herden, Jaroslav; Jenčková, Eva; Kolář, Jiří: Hudba pro děti. Praha: UK, 1992
Herden, Jaroslav: My pozor dáme a posloucháme. Praha: Scientia, 1994
Herden, Jaroslav: Hudba jako řeč, metodické poznámky k učebnici My pozor dáme a posloucháme. Praha: Scientia, 1998
Folprechtová, Květoslava: Didaktika poslechu hudby na 1. stupni ZŠ. Olomouc: PF UP, 1992
Koutský, Jaroslav: Poslechové činnosti v hodinách hudební výchovy. Liberec: PF TU, 2002
Lasevičová, Jarmila: Didaktika hudební výchovy. Ostrava: PF OU, 2002
Pecháček, Stanislav; Váňová, Hana a kol.: Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy. Praha: Karolinum, 2006
Hudební výchova, časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, vydává UK, Praha pod tímto názvem od roku 1992
RAABE
KAFOMET
Literatura doporučená studentům Ašenbrenerová, Ivana: Opera pro děti. Ústí nad Labem: UJEP, 2004
Daniel, Ladislav: Kukačka, hudební výchova pro 1. ročník základní školy. Praha: Panton, 1994
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Kukačka. Praha: Panton, 1994
Daniel, Ladislav: Pěnička, hudební výchova pro 2. ročník základní školy. Praha: Panton, 1995
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Pěnička. Praha: Panton, 1995
Daniel, Ladislav: Skřivánek, hudební výchova pro 3. ročník základní školy. Praha: Panton, 1996
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek. Praha: Panton, 1996
Daniel, Ladislav: Sedmihlásek, hudební výchova pro 4. ročník základní školy. Praha: Panton, 1999
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Sedmihlásek. Praha: Panton, 2000
Daniel, Ladislav: Slavík, hudební výchova pro 5. ročník základní školy. Praha: Panton, 2000
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Slavík. Praha: Panton, 2000
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova pro 1. ročník, metodický průvodce, zpěvník. Brno: nakladatelství Nová škola, 1997
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 2, učebnice pro 2. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 1998
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 3, učebnice pro 3. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 1999
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 4. Učebnice pro 4. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 2000
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 5. Učebnice pro 5. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 2001
Jurkovič, Pavel: Hudební nástroj ve škole. Praha: Muzikservis, rok neuveden
D'Andrea, Floriana: Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování. Praha: Portál, 1998
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace. Praha: Portál, 2000
Jurkovič, Pavel: Na orffovských cestách I. Praha: Jc-Audio, 2007
Jurkovič, Pavel: Na orffovských cestách II. Praha: Jc-Audio, 2009
Učitelský nápadník pro 1. stupeň ZŠ. Raabe 2007
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat, hrát na nástroj a dirigovat 20 písní (z toho 5 nových) dle vlastního výběru zpaměti (vzájemná spolupráce ve dvojicích nebo se skupinou).
2. Zahrát dvě (1 nová) přednesové didakticky využitelné skladby - zpaměti.
3. Praktický výstup s poslechem.
4. Seminární práce na poslechovou činnost prakticky předvedenou na semináři - 2. část projektu.
5. Návštěva minimálně 5 koncertů, z toho 3 orchestrální a další katedrové.

 

Sylabus
DIDHVFM3 - Didaktika HV 3
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 6 hod. za semestr
studium kombinované: seminář 3 hod. za semestr
studium celoživotní: přednáška 10 hod. za semestr
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity
DIDHVFM2 Didaktika HV 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět Didaktika HV 3 navazuje na předmět Didaktika HV 2 a pokračuje v teoretických informacích (přednášky) a v praktických činnostech (semináře). Přináší informace z okruhu struktury hodiny HV, mimoškolní hudební výchovy, práce pěveckého sboru, osobnost učitele.
Pokračuje se v dalších hudebních činnostech - instrumentálních a pohybových. Hudební nástroje ve výuce hudební výchovy, ukázky držení a způsobů hry u jednotlivých lehkoovladatelných nástrojů, instrumentální činnosti; praktické ukázky tvorby partitury doprovodu písně pro melodické a rytmické nástroje; vytvoření vlastní partitury ke zvolenému tématu pro budoucí komplexní projekt se všemi hudebními činnostmi. Vlastní návrh tanečku nebo pohybové hry ke své písni nebo skladbě.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení s podpůrnými činnostmi hudební výchovy - pohybovými a instrumentálními. Propojení teoretické průpravy do praktických dovedností. Tvorba vlastní pohybové kreace a instrumentální partitury pro Orffovy nástroje.
Dokončení monotematického komplexního projektu se všemi hudebními činnostmi.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnova přednášek:
Organizace učebního procesu; vyučovací hodina hudební výchovy; vyučovací pomůcky pro hudební výchovu; klasifikace a hodnocení v hudební výchově; mimotřídní a mimoškolní hudební výchova; řízení sboru; hudební výchova na malotřídní škole; osobnost učitele hudební výchovy; hudebně výchovné systémy usilující o komplexní hudební výchovu; receptivní výchova; hudební percepce; metodika poslechu; kritéria výběru poslechových skladeb; aktivizující možnosti poslechu; zavedení hudebně pohybových činností do hodin HV.
Osnova seminářů:
Praktické činnosti postavené na ukázkách vyučujícího a na následných výstupech studentů. Spektrum pohybových prvků - hra na tělo, chůze, běh, terminologie tanečních kroků a skoků podle TV. Pohybové hry se zpěvy, pohybové hry, tanečky, pantomima, pohybová improvizace.
Využití lehkoovladatelných nástrojů z Orffova instrumentáře. Nástrojová zvukomalba. Další ozvučené předměty. Tvorba vlastní partitury k písni.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Sedlák, František a kol.: Didaktika hudební výchovy I. Praha: SPN, 1985
Daniel, Ladislav: Metodika hudební výchovy. Ostrava: Montanex, spol. s.r.o., 1992
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005
Herden, Jaroslav; Jenčková, Eva; Kolář, Jiří: Hudba pro děti. Praha: UK, 1992
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr postupně vydávaných sešitů
Lasevičová, Jarmila: Didaktika hudební výchovy. Ostrava: PF OU, 2002
Pecháček, Stanislav; Váňová, Hana a kol.: Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy. Praha: Karolinum, 2006
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1992
Hurník, Ilja; Eben, Petr: Česká Orffova škola, I.-IV. díl. Praha: Muzikservis, 1996
Hudební výchova, časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, vydává UK, Praha pod tímto názvem od roku 1992
Kulhánková, Eva: Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999
Kulhánková, Eva: Hudebně pohybová výchova. Metodická příručka pro hudební výchovu ve škole. Praha: Portál, 2000
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace. Praha: Portál, 2000
Jenčková, Eva: Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem, 2002
Kulhánková, Eva: Taneční hry s písničkami. Praha: Portál, 2006
RAABE
KAFOMET
Literatura doporučená studentům Daniel, Ladislav: Kukačka, hudební výchova pro 1. ročník základní školy. Praha: Panton, 1994
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Kukačka. Praha: Panton, 1994
Daniel, Ladislav: Pěnička, hudební výchova pro 2. ročník základní školy. Praha: Panton, 1995
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Pěnička. Praha: Panton, 1995
Daniel, Ladislav: Skřivánek, hudební výchova pro 3. ročník základní školy. Praha: Panton, 1996
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek. Praha: Panton, 1996
Daniel, Ladislav: Sedmihlásek, hudební výchova pro 4. ročník základní školy. Praha: Panton, 1999
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Sedmihlásek. Praha: Panton, 2000
Daniel, Ladislav: Slavík, hudební výchova pro 5. ročník základní školy. Praha: Panton, 2000
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Slavík. Praha: Panton, 2000
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova pro 1. ročník, metodický průvodce, zpěvník. Brno: nakladatelství Nová škola, 1997
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 2, učebnice pro 2. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 1998
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 3, učebnice pro 3. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 1999
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 4. Učebnice pro 4. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 2000
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 5. Učebnice pro 5. ročník základní školy. Brno: nakladatelství Nová škola, 2001
Jurkovič, Pavel: Hudební nástroj ve škole. Praha: Muzikservis, rok neuveden
D'Andrea, Floriana: Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování. Praha: Portál, 1998
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace. Praha: Portál, 2000
Kurková, Libuše, Lukáš, Zdeněk: Od jara do zimy. Praha: NIPOS, 1999
Jurkovič, Pavel, Battěková, Ludmila: Neseme, neseme májíček. Praha: Muzikservis, 2000
Jurkovič, Pavel, Battěková, Ludmila: Bude zima, bude mráz. Praha: Muzikservis, 2000
Jurkovič, Pavel: Na orffovských cestách I. Praha: Jc-Audio, 2007
Jurkovič, Pavel: Na orffovských cestách II. Praha: Jc-Audio, 2009
Učitelský nápadník pro 1. stupeň ZŠ. Raabe 2007
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat, hrát na nástroj a dirigovat 25 písní (z toho 5 nových) dle vlastního výběru zpaměti (vzájemná spolupráce ve dvojicích a ve skupině).
2. Zahrát tři (jedna nová) přednesové didakticky využitelné skladby zpaměti.
3. Praktický výstup z pohybových činností.
4. Praktický výstup s nácvikem vlastní partitury.
5. Seminární práce na tyto absolvované činnosti, která nyní završuje celý monotematický projekt.
6. Rozbor a hodnocení 5 koncertů, z nichž 3 mají být s profesionálním orchestrem.

Požadavky ke zkoušce:
1. Ústní: podle tematických okruhů.

 

Sylabus
DIDHVK1 - Didaktika HV I
2004

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HUDVYK4 Hudební výchova IV
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIDHVK2 Didaktika HV II
Anotace předmětu Didaktika hudební výchovy I umožní studentům poznat vnitřní i vnější činitele hudebního vývoje, hlavní složky hudební výchovy, metody osvojování písně a poslechu hudby.


Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností:
Teoretické a praktické zvládnutí modelových hudebně výchovných situací.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Úvod do předmětu – Výběr psychologických faktů /hudební vývoj dítěte, vnitřní činitelé, hudební schopnosti, dynamika hudebního vývoje/ - Vnější činitelé /úloha předškolních institucí a rodiny, průběh hudebního vývoje dětí a jeho významná období, hudební připravenost dítěte při vstupu do školy/ - Složky hudební výchovy /hlasový výcvik/ - Rytmický výcvik – Intonační a sluchový výcvik – Práce s písní /osvojování písně nápodobou a oporou o grafický názor/ - Osvojování písně podle not I – Osvojování písně podle not II – Výchova k vnímání a chápání hudebního díla – Usměrňování hudebních zájmů žáků – Vokální intonace a její metody – Píseň a dětský hlas – Hygiena dětského hlasu
Literatura, na níž je předmět vystavěn Sedlák, František a kol.: Didaktika hudební výchovy I, Praha 1985
J.Haman - J.Skopal: Dětský pěvecký sbor na prvním stupni základní školy, Hrad.
Králové 1999
Daniel, Ladislav: Metodika hudební výchovy, vydavatelství Montanex, spol. s.r.o., Ostrava 1992
Herden, Jaroslav: My pozor dáme a posloucháme, Scientia, Praha 1994
Herden, Jaroslav: Hudba jako řeč, metodické poznámky k učebnici My pozor dáme a posloucháme, Scientia, Praha 1998
Petržela, Zdenek: Veselé písničky, Portál, Praha 2001
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi, Portál, Praha 1992
Hurník, Ilja - Eben, Petr: Česká Orffova škola, I.-IV. díl, Muzikservis, Praha 1996
Hudební výchova, časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, vydává UK, Praha pod tímto názvem od roku 1992
Literatura doporučená studentům Sedlák, František a kol.: Hudební vývoj dítěte, Praha 1974
Daniel, Ladislav: Kukačka, hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Kukačka, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Pěnička, hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Pěnička, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Skřivánek, hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Panton, Praha 1996
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek, Panton, Praha 1996
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova pro 1. ročník, metodický průvodce, zpěvník, nakladatelství Nová škola, Brno 1997
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 2, učebnice pro 2. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 1998
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 3, učebnice pro 3. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 1999
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena - Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace, Portál, Praha 2000
D'Andrea, Floriana: Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování, Portál, Praha 1998
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat, doprovázet a dirigovat 15 písní zpaměti
2. Zahrát poslechovou skladbu zpaměti
3. Hrát doprovody k hlasovým cvičením

 

Sylabus
DIDHVK2 - Didaktika HV II
2004

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 5 hod. za semestr
studium kombinované: seminář 6 hod. za semestr
Prerekvizity
DIDHVK1 Didaktika HV I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIDHVK3 Didaktika HV III
Anotace předmětu Didaktika hudební výchovy II přináší poznatky o dalších metodách práce v hudební výchově. Stěžejní jsou metody vícehlasého zpěvu, hudební tvořivosti, hry na dětské hudební nástroje a metody práce s málo rozvinutými žáky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí modelových hudebně výchovných situací.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Hudební výchova na základní škole – Hudební nauka – příprava dvojhlasu –Vlastní dvojhlas – Uskutečňování změn – Práce s málo rozvinutými žáky. Metoda práce se žáky hudebně zaostávajícími – hudební tvořivost a její rozvoj – Hra na dětské hudební nástroje – Prostředí a učitel v rozvoji dětské hudební tvořivosti – Hudebně pohybová výchova – Pohybová průprava – Hudební výchova u nás a ve světě.

Literatura, na níž je předmět vystavěn Sedlák, František a kol.: Didaktika hudební výchovy I, Praha 1985
J.Haman - J.Skopal: Dětský pěvecký sbor na prvním stupni základní školy, Hrad.
Králové 1999
Daniel, Ladislav: Metodika hudební výchovy, vydavatelství Montanex, spol. s.r.o., Ostrava 1992
Herden, Jaroslav: My pozor dáme a posloucháme, Scientia, Praha 1994
Herden, Jaroslav: Hudba jako řeč, metodické poznámky k učebnici My pozor dáme a posloucháme, Scientia, Praha 1998
Petržela, Zdenek: Veselé písničky, Portál, Praha 2001
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi, Portál, Praha 1992
Hurník, Ilja - Eben, Petr: Česká Orffova škola, I.-IV. díl, Muzikservis, Praha 1996
Hudební výchova, časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, vydává UK, Praha pod tímto názvem od roku 1992


Literatura doporučená studentům F. Sedlák a kol.: Hudební vývoj dítěte, Praha 1974
Daniel, Ladislav: Kukačka, hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Kukačka, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Pěnička, hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Pěnička, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Skřivánek, hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Panton, Praha 1996
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek, Panton, Praha 1996
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova pro 1. ročník, metodický průvodce, zpěvník, nakladatelství Nová škola, Brno 1997
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 2, učebnice pro 2. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 1998
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 3, učebnice pro 3. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 1999
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena - Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace, Portál, Praha 2000
D'Andrea, Floriana: Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování, Portál, Praha 1998
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat, doprovázet a dirigovat 20 písní zpaměti.
2. Zahrát dvě poslechové skladby zpaměti.
3. Úspěšný nácvik písně v semináři.
4. Úspěšná přehrávka.

 

Sylabus
DIDHVK3 - Didaktika HV III
2004

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 6 hod. za semestr
studium kombinované: seminář 3 hod. za semestr
Prerekvizity
DIDHVK2 Didaktika HV II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Didaktika hudební výchovy III uzavírá okruh problémů školní hudební výchovy a zaměřuje pozornost na mimotřídní a mimoškolní hudební výchovu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí modelových hudebně výchovných situací.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vyučovací pomůcky pro hudební výchovu – Klasifikace a hodnocení v hudební výchově – Organizace učebního procesu – Vyučovací hodina hudební výchovy – mimotřídní a mimoškolní hudební výchova – Řízení sboru – Instrumentální kroužek – Hudební výchova na malotřídní škole – Osobnost učitele hudební výchovy – Hudebně výchovné systémy usilující o komplexní hudební výchovu – Závěry pro hudebně výchovnou praxi.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Sedlák, František a kol.: Didaktika hudební výchovy I, Praha 1985
J.Haman – J.Skopal: Dětský pěvecký sbor na prvním stupni základní školy, Hrad.
Králové 1990
Daniel, Ladislav: Metodika hudební výchovy, vydavatelství Montanex, spol. s.r.o., Ostrava 1992
Herden, Jaroslav: My pozor dáme a posloucháme, Scientia, Praha 1994
Herden, Jaroslav: Hudba jako řeč, metodické poznámky k učebnici My pozor dáme a posloucháme, Scientia, Praha 1998
Petržela, Zdenek: Veselé písničky, Portál, Praha 2001
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi, Portál, Praha 1992
Hurník, Ilja - Eben, Petr: Česká Orffova škola, I.-IV. díl, Muzikservis, Praha 1996
Hudební výchova, časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, vydává UK, Praha pod tímto názvem od roku 1992

Literatura doporučená studentům Sedlák, František a kol.: Hudební vývoj dítěte, Praha 1974
Daniel, Ladislav: Kukačka, hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Kukačka, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Pěnička, hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Pěnička, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Skřivánek, hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Panton, Praha 1996
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek, Panton, Praha 1996
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 4, učebnice pro 4. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 2000
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 5, učebnice pro 5. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 2001
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena - Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace, Portál, Praha 2000
D'Andrea, Floriana: Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování, Portál, Praha 1998
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat, doprovázet a dirigovat 25 písní zpaměti.
2. Zahrát tři poslechové skladby zpaměti.
3. Rozbor a hodnocení dalších dvou koncertů.
4. Úspěšná přehrávka.

Požadavky ke zkoušce:
- ústní
- praktická

 

Sylabus
DIDHVMS1 - Didaktika HV 1
2013

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HUDVYMS2 Hudební výchova 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIDHVMS2 Didaktika HV 2
Anotace předmětu Předmět Didaktika hudební výchovy zúročí dosavadní hudební dovednosti a návyky studentů ve hře na nástroj, ve zpěvu a v taktování. Má ryze činnostní charakter. Tento předmět vede studenty k osvojení účinných metodických postupů zážitkového učení ve všech složkách hudební výchovy dětí předškolního věku v souladu s RVP PV.
Naznačuje studentům cestu, jak vést děti předškolního věku k hudbě, jak rozvíjet jejich hudební schopnosti a učit je hudebním dovednostem a návykům. Předpokladem je, že sami studenti mají svoje hudební schopnosti rozvinuté a v dovednostech jsou zběhlí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí komplexu hudebních činností, zaměřených na práci s říkadlem a písní.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Složky hudební výchovy. Propojení činností a poznatků. Mezipředmětová integrace.
Práce s říkadlem: rytmizace, melodizace, instrumentální a pohybový doprovod, zvukomalba, senzomotorika.
Modely rozezpívání s doprovodem.
Nácvik písně nápodobou - imitací.
Práce s písní, zapojení dalších hudebních činností - instrumentálních a pohybových.
Orffův Schulwerk.
Hygiena dětského hlasu.
Praktické výstupy studentů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lišková, Marie: Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2006
Opravilová, Eva; Gebhartová, Vladimíra: Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2003
Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004
Zezula, Jiří; Janovská, Olga; Kurková, Libuše; Budík, Jan: Hudební výchova v mateřské škole. Metodika. Praha: SPN, 1987
Kodejška, Miloš; Váňová, Hana: Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1991
Raková, Milena; Štíplová, Ljuba; Tichá, Alena: Zpíváme a nasloucháme s nejmenšími. Praha, Portál 2009
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1999
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace. Praha: Portál, 2000
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr z notesů
RAABE
Hradecký, Emil: Zpěvníček pro nejmenší. Praha: Supraphon, 1986
Lišková, Marie: Zpíváme si s dětmi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005
Literatura doporučená studentům Jenčková, Eva: Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové, 2002
Sedlák, František a kol.: Hudební vývoj dítěte. Praha: SPN, 1974
Písničky s omalovánkou. Přerov: nakladatelství Jasto, 2001
Skřivánek, sborník písní pro mateřské školy s doprovodem klavíru. Praha: Panton, 1973
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr průběžně vydávaných notesů
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Hrát doprovody k hlasovým cvičením.
2. Praktický výstup s prací s říkadlem a s nácvikem písně.
3. Zpěv s vlastním doprovodem na hudební nástroj - 20 lidových a umělých písní dle vlastního výběru zpaměti - tj. jádro vlastního repertoáru.
4. Rozbor a hodnocení pěti koncertů, z toho nejméně tři hrané profesionálními umělci.

 

Sylabus
DIDHVMS2 - Didaktika HV 2
2013

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 5 hod. za semestr
studium kombinované: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity
DIDHVMS1 Didaktika HV 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět Didaktika hudební výchovy zúročí dosavadní hudební dovednosti a návyky studentů ve hře na nástroj, ve zpěvu a v taktování. Má ryze činnostní charakter. Tento předmět naznačuje studentům cestu, jak vést děti předškolního věku k hudbě, jak rozvíjet jejich hudební schopnosti a učit je hudebním dovednostem a návykům. Předpokladem je, že sami studenti mají svoje schopnosti rozvinuté a v dovednostech jsou zběhlí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí hudebních činností, v tomto semestru zaměřených na metodiku poslechu a pohybové činnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Tento semestr je zaměřen na metodiku poslechu. Základem je triáda: emocionální zážitek - elementární hudební poznatek - ověření poznatku souborem vokálních, instrumentálních, pohybových, dramatických a výtvarných aktivit dětí. Východiskem jsou možnosti dětí předškolního věku a úroveň jejich hudebních schopností: citlivost pro hlasitost, pro barvu tónu, rozlišování výšky tónů, citlivost pro tempo, pro postup melodie, ukončenou nebo neukončenou melodii, citlivost pro metrickou pulzaci, pro kontrasty. Orientace v dynamické a tempové škále. Emocionální prožitky. Podpora hudební představivosti a paměti.

Praktické výstupy studentů s hudební miniaturou k poslechu a vlastní pohádkou, do které jsou zakomponovány hudební složky a dětské aktivity.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lišková, Marie: Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2006
Opravilová, Eva; Gebhartová, Vladimíra: Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2003
Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004
Zezula, Jiří; Janovská, Olga; Kurková, Libuše; Budík, Jan: Hudební výchova v mateřské škole. Metodika. Praha: SPN, 1987
Kodejška, Miloš; Váňová, Hana: Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1991
Kulhánková, Eva: Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999
Kulhánková, Eva: Taneční hry s písničkami. Praha: Portál, 2006
Raková, Milena; Štíplová, Ljuba; Tichá, Alena: Zpíváme a nasloucháme s nejmenšími. Praha, Portál 2009
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1999
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace. Praha: Portál, 2000
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr z notesů
RAABE
Hradecký, Emil: Zpěvníček pro nejmenší. Praha: Supraphon, 1986
Lišková, Marie: Zpíváme si s dětmi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005
Literatura doporučená studentům Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr průběžně vydávaných notesů
Jenčková, Eva: Výběr klavírních skladeb. Praha: SPN, 1990
Sedlák, František a kol.: Hudební vývoj dítěte. Praha: SPN, 1974
Písničky s omalovánkou. Přerov: nakladatelství Jasto, 2001
Skřivánek, sborník písní pro mateřské školy s doprovodem klavíru. Praha: Panton, 1973
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat s vlastním doprovodem na hudební nástroj - 10 nových písní z not.
2. Zahrát dvě přednesové didakticky využitelné skladby zpaměti.
3. Praktický výstup s poslechovou skladbou a vlastní hudební pohádkou.
4. Úspěšná přehrávka ve dvojicích s dovedností dirigování zpěvu kolektivu a doprovázení na nástroj podle dirigování.
5. Rozbor a hodnocení pěti koncertů, z toho tři profesionálních umělců.

Požadavky ke zkoušce:
- Písemně vypracovaný monotematický projekt na všechny hudební činnosti s odkazy na další okruhy vzdělávání podle RVP PV.
- Teoretické znalosti didaktiky HV dětí předškolního věku.

 

Sylabus
DIDHVV1 - Didaktika HV I
2007

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
HUDVYV4 Hudební výchova IV
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIDHVV2 Didaktika HV II
Anotace předmětu Didaktika hudební výchovy I umožní studentům poznat vnitřní i vnější činitele hudebního vývoje, hlavní složky hudební výchovy a metody práce v praktických činnostech.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností:
Teoretické a praktické zvládnutí modelových hudebně výchovných situací.
Pěvecké činnosti podle RVP ZV.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Úvod do předmětu – Výběr psychologických faktů /hudební vývoj dítěte, vnitřní činitelé, hudební schopnosti, dynamika hudebního vývoje/ - Vnější činitelé /úloha předškolních institucí a rodiny, průběh hudebního vývoje dětí a jeho významná období, hudební připravenost dítěte při vstupu do školy/ - Složky hudební výchovy /hlasový výcvik/ - Rytmický výcvik – Intonační a sluchový výcvik – Práce s písní /osvojování písně nápodobou a oporou o grafický názor/ - Osvojování písně podle not I – Osvojování písně podle not II – Výchova k vnímání a chápání hudebního díla – Usměrňování hudebních zájmů žáků – Vokální intonace a její metody – Píseň a dětský hlas – Hygiena dětského hlasu
Literatura, na níž je předmět vystavěn Sedlák, František a kol.: Didaktika hudební výchovy I, Praha 1985
J.Haman - J.Skopal: Dětský pěvecký sbor na prvním stupni základní školy, Hradec
Králové 1999
Daniel, Ladislav: Metodika hudební výchovy, vydavatelství Montanex, spol. s.r.o., Ostrava 1992
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP, Praha 2005
Herden, Jaroslav; Jenčková, Eva; Kolář, Jiří: Hudba pro děti, UK, Praha 1992
Petržela, Zdenek: Veselé písničky, Portál, Praha 2001
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi, Portál, Praha 1992
Tichá, Alena: Učíme děti zpívat, Portál, Praha 2005
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr postupně vydávaných sešitů
Hurník, Ilja - Eben, Petr: Česká Orffova škola, I.-IV. díl, Muzikservis, Praha 1996
RAABE
KAFOMET
Hudební výchova, časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, vydává UK, Praha pod tímto názvem od roku 1992
Literatura doporučená studentům Sedlák, František a kol.: Hudební vývoj dítěte, Praha 1974
Daniel, Ladislav: Kukačka, hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Kukačka, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Pěnička, hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Pěnička, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Skřivánek, hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Panton, Praha 1996
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek, Panton, Praha 1996
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova pro 1. ročník, metodický průvodce, zpěvník, nakladatelství Nová škola, Brno 1997
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 2, učebnice pro 2. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 1998
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 3, učebnice pro 3. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 1999
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena - Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace, Portál, Praha 2000
Tichá, Alena: Hlasová výchova v dětském sboru, Praha 2004
Král, Zdeněk: Písničky pro děti + 2 CD, Computer Press, Brno 2005
D'Andrea, Floriana: Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování, Portál, Praha 1998
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat a dirigovat 15 písní zpaměti s doprovodem na nástroj (vzájemná spolupráce ve dvojicích).
2. Zahrát přednesovou, didakticky využitelnou skladbu zpaměti.
3. Hrát doprovody k hlasovým cvičením.
4. Praktický výstup: přípravná cvičení a nácvik písně s formulacemi výstupů podle RVP ZV.
5. Rozbor a hodnocení pěti koncertů, z toho tři profesionálního orchestru.

 

Sylabus
DIDHVV2 - Didaktika HV II
2007

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
DIDHVV1 Didaktika HV I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIDHVV3 Didaktika HV III
Anotace předmětu Didaktika hudební výchovy II přináší poznatky o dalších metodách práce v hudební výchově. Stěžejní jsou metody vícehlasého zpěvu, hudební tvořivosti, hry na dětské hudební nástroje a metody práce s málo rozvinutými žáky.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí modelových hudebně výchovných situací.
Poslechové činnosti podle RVP ZV.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Hudební výchova na základní škole – Hudební nauka – příprava dvojhlasu –Vlastní dvojhlas – Uskutečňování změn – Práce s málo rozvinutými žáky. Metoda práce se žáky hudebně zaostávajícími – hudební tvořivost a její rozvoj – Hra na dětské hudební nástroje – Prostředí a učitel v rozvoji dětské hudební tvořivosti – Hudebně pohybová výchova – Pohybová průprava – Hudební výchova u nás a ve světě.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Sedlák, František a kol.: Didaktika hudební výchovy I, Praha 1985
Daniel, Ladislav: Metodika hudební výchovy, vydavatelství Montanex, spol. s.r.o., Ostrava 1992
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP, Praha 2005
Herden, Jaroslav; Jenčková, Eva; Kolář, Jiří: Hudba pro děti, UK, Praha 1992
Herden, Jaroslav: My pozor dáme a posloucháme, Scientia, Praha 1994
Herden, Jaroslav: Hudba jako řeč, metodické poznámky k učebnici My pozor dáme a posloucháme, Scientia, Praha 1998
Hurník, Ilja - Eben, Petr: Česká Orffova škola, I.-IV. díl, Muzikservis, Praha 1996
Hudební výchova, časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, vydává UK, Praha pod tímto názvem od roku 1992
RAABE
KAFOMET
Literatura doporučená studentům Sedlák, Franišek a kol.: Hudební vývoj dítěte, Praha 1974
Daniel, Ladislav: Kukačka, hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Kukačka, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Pěnička, hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Pěnička, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Skřivánek, hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Panton, Praha 1996
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek, Panton, Praha 1996
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova pro 1. ročník, metodický průvodce, zpěvník, nakladatelství Nová škola, Brno 1997
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 2, učebnice pro 2. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 1998
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 3, učebnice pro 3. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 1999
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena - Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace, Portál, Praha 2000
D'Andrea, Floriana: Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování, Portál, Praha 1998
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat a dirigovat 20 písní zpaměti s doprovodem na nástroj (vzájemná spolupráce ve dvojicích).
2. Zahrát dvě přednesové, didakticky využitelné skladby - zpaměti.
3. Praktický výstup z poslechových činností s formulacemi výstupů podle RVP ZV.
4. Vypracování jednoduché partitury písně pro instrumentální činnosti, nácvik a předvedení.
5. Návštěva 5 koncertů, z toho 3 orchestrální.

 

Sylabus
DIDHVV3 - Didaktika HV III
2007

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pp - písemná, praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
DIDHVV2 Didaktika HV II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Didaktika hudební výchovy III uzavírá hudebně pohybovými činnostmi okruh problémů školní hudební výchovy a zaměřuje pozornost na mimotřídní a mimoškolní hudební výchovu.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí modelových hudebně výchovných situací.
Praktické hudebně pohybové činnosti podle RVP ZV.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vyučovací pomůcky pro hudební výchovu – Klasifikace a hodnocení v hudební výchově – Organizace učebního procesu – Vyučovací hodina hudební výchovy – mimotřídní a mimoškolní hudební výchova – Řízení sboru – Instrumentální kroužek – Hudební výchova na malotřídní škole – Osobnost učitele hudební výchovy – Hudebně výchovné systémy usilující o komplexní hudební výchovu – Závěry pro hudebně výchovnou praxi.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Sedlák, František a kol.: Didaktika hudební výchovy I, Praha 1985
Daniel, Ladislav: Metodika hudební výchovy, vydavatelství Montanex, spol. s.r.o., Ostrava 1992
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP, Praha 2005
Herden, Jaroslav; Jenčková, Eva; Kolář, Jiří: Hudba pro děti, UK, Praha 1992
Jenčková, Eva: Hudba a pohyb ve škole, Hradec Králové 2002
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr postupně vydávaných sešitů
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi, Portál, Praha 1992
Hurník, Ilja - Eben, Petr: Česká Orffova škola, I.-IV. díl, Muzikservis, Praha 1996
Hudební výchova, časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, vydává UK, Praha pod tímto názvem od roku 1992
Kulhánková, Eva: Hudebně pohybová výchova. Metodická příručka pro hudební výchovu ve škole. Portál, Praha 2000
RAABE
KAFOMET
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena - Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace, Portál, Praha 2000
Literatura doporučená studentům F. Sedlák a kol.: Hudební vývoj dítěte, Praha 1974
Daniel, Ladislav: Kukačka, hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Kukačka, Panton, Praha 1994
Daniel, Ladislav: Pěnička, hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Pěnička, Panton, Praha 1995
Daniel, Ladislav: Skřivánek, hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Panton, Praha 1996
Daniel, Ladislav: Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek, Panton, Praha 1996
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 4, učebnice pro 4. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 2000
Jaglová, Jindřiška: Hudební výchova 5, učebnice pro 5. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, Brno 2001
Šimanovský, Zdeněk - Tichá, Alena - Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace, Portál, Praha 2000
D'Andrea, Floriana: Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování, Portál, Praha 1998
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat a dirigovat 25 písní zpaměti s doprovodem na nástroj (vzájemná spolupráce ve dvojicích).
2. Zahrát tři přednesové, didakticky využitelné skladby zpaměti.
3. Praktický výstup z pohybových činností. V přípravě formulace podle pravidel RVP ZV.
4. Rozbor a hodnocení 5 koncertů, z nichž 3 mají být s profesionálním orchestrem.

Požadavky ke zkoušce:
1. ústní: podle tematických okruhů.
2. písemná: vypracování monotematického projektu pro všechny čtyři hudební činnosti, s naznačenými souvislostmi do dalších vzdělávacích oblastí podle RVP ZV.

 

Sylabus
DIHMSK1 - Didaktika HV 1
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: seminář 6 hod. za semestr
Prerekvizity
HUDVMSK2 Hudební výchova 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIHMSK2 Didaktika HV 2
Anotace předmětu Předmět Didaktika hudební výchovy má činnostní charakter, navazuje na dosažené hudební dovednosti studentů ve hře na nástroj, zpěvu a dirigování. Tento předmět vede studenty k osvojení účinných metodických postupů zážitkového učení ve všech složkách hudební výchovy dětí předškolního věku v souladu s RVP PV: stanovení očekávaných výstupů dětí, diferencované učení v HV.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí komplexu hudebních činností, zaměřených na práci s říkadlem a písní pro děti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Složky hudební výchovy, propojení činností a elementárních poznatků, mezipředmětová integrace.
Práce s říkadlem: rytmizace, melodizace, instrumentální a pohybový doprovod, senzomotorika, zvukomalba.
Modely rozezpívání s doprovodem, rozvoj rytmického cítění, dechové funkce a artikulace.
Nácvik písně nápodobou - imitací. Hygiena dětského hlasu.
Práce s písní: upevňování písně prostřednictvím hudebních her, zapojení instrumentálních a pohybových činností. Zohlednění individuálních hudebních dispozic dětí.
Praktické výstupy studentů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP 2004.
Hradecký, Emil: Zpěvníček pro nejmenší. Praha: Supraphon 1986.
Opravilová, Eva; Gebhartová, Vladimíra: Rok v mateřské škole. Praha: Portál 2003.
Zezula, Jiří; Janovská, Olga; Kurková, Libuše; Budík, Jan: Hudební výchova v mateřské škole. Metodika. Praha : SPN 1987.
Kodejška, Miloš; Váňová, Hana: Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN 1991.
Raková, Milena; Štíplová, Ljuba; Tichá, Alena: Zpíváme a nasloucháme s nejmenšími. Praha : Portál 2009.
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1999
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr z metodických publikací základní a výběrové řady. Hradec Králové : Tandem 1998- 2011.
Jenčková, Eva: Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové : Tandem 2002.
Lišková, Marie: Zpíváme si s dětmi. Praha: Grada Publishing, a.s. 2005.
Literatura doporučená studentům Skřivánek, sborník písní pro mateřské školy s doprovodem klavíru. Praha : Panton 1973.
Sedlák, František a kol.: Hudební vývoj dítěte. Praha : Comenium musicum 1974.
Písničky s omalovánkou. Přerov : nakladatelství Jasto 2001.
Šimanovský, Zdeněk;Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi. Praha : Portál 1999.
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr průběžně vydávaných metodických publikací. Hradec Králové : Tandem 1998- 2011.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Seminární práce písemná: Komplexní hudební práce s říkadlem.
2. Seminární práce písemná: Metodika nácviku písně pro děti předškolního věku dle vlastního výběru z tvorby současných skladatelů a hudební hy při práci s touto písní.
2. Praktický výstup s prací s říkadlem a s nácvikem písně.
3. Zpěv s doprovodem na hudební nástroj - 20 písní zpaměti dle vlastního výběru dětských lidových i umělých písní.

 

Sylabus
DIHMSK2 - Didaktika HV 2
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: seminář 6 hod. za semestr
Prerekvizity
DIHMSK1 Didaktika HV 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět Didaktika hudební výchovy má činnostní charakter, navazuje na dosažené hudební dovednosti studentů ve hře na nástroj, zpěvu a dirigování. Tento předmět vede studenty k osvojení účinných metodických postupů zážitkového učení při výchově malého posluchače hudby předškolního věku v souladu s RVP PV: stanovení očekávaných výstupů, zohlednění klíčových kompetencí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí komplexu hudebních činností s akcentováním metodiky poslechu hudby dětí předškolního věku. Metodika poslechu hudebních miniatur a poslechu hudební pohádky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Tento semestr je zaměřen na metodiku poslechu hudby v mateřské škole. Základem je triáda: emocionální zážitek - elementární hudební poznatek - ověření poznatku souborem vokálních, instrumentálních, pohybových, výtvarných a dramatických aktivit dětí. Východiskem jsou možnosti dětí předškolního věku a úroveň jejich hudebních schopností: citlivost pro hlasitost, pro barvu tónu, rozlišování výšky tónů, citlivost pro tempo, pro postup melodie, ukončenou nebo neukončenou melodii, citlivost pro metrickou pulzaci, vnímání opakování a kontrastu v hudbě, orientace v tempové a dynamické škále.
Praktické výstupy studentů s hudební miniaturou k poslechu a s vlastní pohádkou, do které jsou zakomponovány dětské hudební aktivity.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP 2004.
Opravilová, Eva; Gebhartová, Vladimíra: Rok v mateřské škole. Praha: Portál 2003.
Zezula, Jiří; Janovská, Olga; Kurková, Libuše; Budík, Jan: Hudební výchova v mateřské škole. Metodika. Praha : SPN 1987.
Kodejška, Miloš; Váňová, Hana: Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN 1991.
Raková, Milena; Štíplová, Ljuba; Tichá, Alena: Zpíváme a nasloucháme s nejmenšími. Praha : Portál 2009.
Hurník, Ilja: Příběhy jedné kapely. Praha : Supraphon 1986.
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1999
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr z metodických publikací základní a výběrové řady. Hradec Králové : Tandem 1998- 2011.
Jenčková, Eva: Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové : Tandem 2002.
Jenčková, Eva: Hudební pohádka, 1. díl. Hradec Králové : Tandem 2008.
Lišková, Marie: Zpíváme si s dětmi. Praha: Grada Publishing, a.s. 2005.
Literatura doporučená studentům Sedlák, František a kol.: Hudební vývoj dítěte. Praha : Comenium musicum 1974..
Šimanovský, Zdeněk;Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi. Praha : Portál 1999.
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr průběžně vydávaných metodických publikací. Hradec Králové : Tandem 1998- 2011.
Jenčková, Eva: Hudební pohádka. Metodické CD. Hradec Králové . Tandem 2008.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat s vlastním doprovodem na hudební nástroj - 10 nových písní pro děti z not.
2. Zahrát dvě přednesové didakticky využitelné skladby zpaměti.
3. Praktický výstup s poslechovou skladbou a vlastní hudební pohádkou.
4. Seminární práce písemná: Metodický postup při práci s vybranou poslechovou skladbou pro děti předškolního věku.
5. Seminární práce písemná: Metodický postup při prezentaci vlastní hudební pohádky dětem předškolního věku.

Požadavky ke zkoušce:
Seznam repertoárové zásoby písní.
Teoretické znalosti didaktiky Hv dětí předškolního věku.

 

Sylabus
DIHVMS1 - Didaktika HV 1
2013

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
HUVMS2 Hudební výchova 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIHVMS2 Didaktika HV 2
Anotace předmětu Předmět Didaktika hudební výchovy zúročí dosavadní hudební dovednosti a návyky studentů ve hře na nástroj, ve zpěvu a v taktování. Má ryze činnostní charakter. Tento předmět vede studenty k osvojení účinných metodických postupů zážitkového učení ve všech složkách hudební výchovy dětí předškolního věku v souladu s RVP PV.
Naznačuje studentům cestu, jak vést děti předškolního věku k hudbě, jak rozvíjet jejich hudební schopnosti a učit je hudebním dovednostem a návykům. Předpokladem je, že sami studenti mají svoje hudební schopnosti rozvinuté a v dovednostech jsou zběhlí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí komplexu hudebních činností, zaměřených na práci s říkadlem a písní.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Složky hudební výchovy. Propojení činností a poznatků. Mezipředmětová integrace.
Práce s říkadlem: rytmizace, melodizace, instrumentální a pohybový doprovod, zvukomalba, senzomotorika.
Modely rozezpívání s doprovodem.
Nácvik písně nápodobou - imitací.
Práce s písní, zapojení dalších hudebních činností - instrumentálních a pohybových.
Orffův Schulwerk.
Hygiena dětského hlasu.
Praktické výstupy studentů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lišková, Marie: Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2006
Opravilová, Eva; Gebhartová, Vladimíra: Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2003
Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004
Zezula, Jiří; Janovská, Olga; Kurková, Libuše; Budík, Jan: Hudební výchova v mateřské škole. Metodika. Praha: SPN, 1987
Kodejška, Miloš; Váňová, Hana: Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1991
Raková, Milena; Štíplová, Ljuba; Tichá, Alena: Zpíváme a nasloucháme s nejmenšími. Praha, Portál 2009
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1999
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace. Praha: Portál, 2000
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr z notesů
RAABE
Hradecký, Emil: Zpěvníček pro nejmenší. Praha: Supraphon, 1986
Lišková, Marie: Zpíváme si s dětmi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005
Literatura doporučená studentům Jenčková, Eva: Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové, 2002
Sedlák, František a kol.: Hudební vývoj dítěte. Praha: SPN, 1974
Písničky s omalovánkou. Přerov: nakladatelství Jasto, 2001
Skřivánek, sborník písní pro mateřské školy s doprovodem klavíru. Praha: Panton, 1973
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr průběžně vydávaných notesů
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Hrát doprovody k hlasovým cvičením.
2. Praktický výstup s prací s říkadlem a s nácvikem písně.
3. Zpěv s vlastním doprovodem na hudební nástroj - 20 lidových a umělých písní dle vlastního výběru zpaměti - tj. jádro vlastního repertoáru.
4. Rozbor a hodnocení pěti koncertů, z toho nejméně tři hrané profesionálními umělci.

 

Sylabus
DIHVMS2 - Didaktika HV 2
2013

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity
DIHVMS1 Didaktika HV 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět Didaktika hudební výchovy zúročí dosavadní hudební dovednosti a návyky studentů ve hře na nástroj, ve zpěvu a v taktování. Má ryze činnostní charakter. Tento předmět naznačuje studentům cestu, jak vést děti předškolního věku k hudbě, jak rozvíjet jejich hudební schopnosti a učit je hudebním dovednostem a návykům. Předpokladem je, že sami studenti mají svoje schopnosti rozvinuté a v dovednostech jsou zběhlí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí hudebních činností, v tomto semestru zaměřených na metodiku poslechu a pohybové činnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Tento semestr je zaměřen na metodiku poslechu. Základem je triáda: emocionální zážitek - elementární hudební poznatek - ověření poznatku souborem vokálních, instrumentálních, pohybových, dramatických a výtvarných aktivit dětí. Východiskem jsou možnosti dětí předškolního věku a úroveň jejich hudebních schopností: citlivost pro hlasitost, pro barvu tónu, rozlišování výšky tónů, citlivost pro tempo, pro postup melodie, ukončenou nebo neukončenou melodii, citlivost pro metrickou pulzaci, pro kontrasty. Orientace v dynamické a tempové škále. Emocionální prožitky. Podpora hudební představivosti a paměti.

Praktické výstupy studentů s hudební miniaturou k poslechu a vlastní pohádkou, do které jsou zakomponovány hudební složky a dětské aktivity.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lišková, Marie: Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2006
Opravilová, Eva; Gebhartová, Vladimíra: Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2003
Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004
Zezula, Jiří; Janovská, Olga; Kurková, Libuše; Budík, Jan: Hudební výchova v mateřské škole. Metodika. Praha: SPN, 1987
Kodejška, Miloš; Váňová, Hana: Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1991
Kulhánková, Eva: Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999
Kulhánková, Eva: Taneční hry s písničkami. Praha: Portál, 2006
Raková, Milena; Štíplová, Ljuba; Tichá, Alena: Zpíváme a nasloucháme s nejmenšími. Praha, Portál 2009
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1999
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Burešová, Věra: Písničky a jejich dramatizace. Praha: Portál, 2000
Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr z notesů
RAABE
Hradecký, Emil: Zpěvníček pro nejmenší. Praha: Supraphon, 1986
Lišková, Marie: Zpíváme si s dětmi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005
Literatura doporučená studentům Jenčková, Eva: Hudba v současné škole - výběr průběžně vydávaných notesů
Jenčková, Eva: Výběr klavírních skladeb. Praha: SPN, 1990
Sedlák, František a kol.: Hudební vývoj dítěte. Praha: SPN, 1974
Písničky s omalovánkou. Přerov: nakladatelství Jasto, 2001
Skřivánek, sborník písní pro mateřské školy s doprovodem klavíru. Praha: Panton, 1973
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Zpívat s vlastním doprovodem na hudební nástroj - 10 nových písní z not.
2. Zahrát dvě přednesové didakticky využitelné skladby zpaměti.
3. Praktický výstup s poslechovou skladbou a vlastní hudební pohádkou.
4. Úspěšná přehrávka ve dvojicích s dovedností dirigování zpěvu kolektivu a doprovázení na nástroj podle dirigování.
5. Rozbor a hodnocení pěti koncertů, z toho tři profesionálních umělců.

Požadavky ke zkoušce:
- Písemně vypracovaný monotematický projekt na všechny hudební činnosti s odkazy na další okruhy vzdělávání podle RVP PV.
- Teoretické znalosti didaktiky HV dětí předškolního věku.

 

Sylabus
DOPKOR1 - Doprovody, korepetice I
2001

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DOPKOR2 Doprovody, korepetice II
Anotace předmětu Zvládnutí doprovodného partu a to samostatně i společně se sólistou. Umět se přizpůsobit po zvukové a výrazové stránce sólistovi, ale zároveň mu být rovnocenným partnerem při interpretaci skladeb ve vztahu k jejich obsahu a charakteru.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta. Výběr látky přizpůsobit potřebám instrumentalistů a zpěváků v individuální výuce na PF.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
DOPKOR2 - Doprovody, korepetice II
2001

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
DOPKOR1 Doprovody, korepetice I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DOPKOR3 Doprovody, korepetice III
Anotace předmětu Zvládnutí doprovodného partu a to samostatně i společně se sólistou. Umět se přizpůsobit po zvukové a výrazové stránce sólistovi, ale zároveň mu být rovnocenným partnerem při interpretaci skladeb ve vztahu k jejich obsahu a charakteru.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta. Výběr látky přizpůsobit potřebám instrumentalistů a zpěváků v individuální výuce na PF.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
DOPKOR3 - Doprovody, korepetice III
2001

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
DOPKOR2 Doprovody, korepetice II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DOPKOR4 Doprovody, korepetice IV
Anotace předmětu Zvládnutí doprovodného partu a to samostatně i společně se sólistou. Umět se přizpůsobit po zvukové a výrazové stránce sólistovi, ale zároveň mu být rovnocenným partnerem při interpretaci skladeb ve vztahu k jejich obsahu a charakteru.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta. Výběr látky přizpůsobit potřebám instrumentalistů a zpěváků v individuální výuce na PF.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
DOPKOR4 - Doprovody, korepetice IV
2001

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
DOPKOR3 Doprovody, korepetice III
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DOPKOR5 Doprovody, korepetice V
Anotace předmětu Zvládnutí doprovodného partu a to samostatně i společně se sólistou. Umět se přizpůsobit po zvukové a výrazové stránce sólistovi, ale zároveň mu být rovnocenným partnerem při interpretaci skladeb ve vztahu k jejich obsahu a charakteru.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta. Výběr látky přizpůsobit potřebám instrumentalistů a zpěváků v individuální výuce na PF.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
DOPKOR5 - Doprovody, korepetice V
2001

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
DOPKOR4 Doprovody, korepetice IV
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Zvládnutí doprovodného partu a to samostatně i společně se sólistou. Umět se přizpůsobit po zvukové a výrazové stránce sólistovi, ale zároveň mu být rovnocenným partnerem při interpretaci skladeb ve vztahu k jejich obsahu a charakteru.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta. Výběr látky přizpůsobit potřebám instrumentalistů a zpěváků v individuální výuce na PF.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
DOPRP - Doprovody písní
2001

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Koldinský Karel
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu - praktické zvládnutí klavírní improvizace doprovodů a variací lidových a
umělých písní
- orientace ve všech tóninách, praktická transpozice
- vytváření předeher, meziher a doher
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností při improvizaci doprovodu lidových a umělých písní. Předmět volně navazuje na povinnou výuku hry na klavír v I. etapě studia.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - hra kadencí (základních a rozšířených - např. T-S-D-VI-II7-D7-T apod.)
- hra akordických značek
- jednoduchá harmonizace
- klavírní sazba doprovodu lidových písní
- základy transpozice
- praktická transpozice
- variace na lidovou píseň
- vytváření vlastních předeher, meziher a doher k písním

Literatura, na níž je předmět vystavěn J. Drášil: Klavírní improvizace doprovodů I., II.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce
- průběžné plnění zadaných úkolů

 

Sylabus
DOPRPFM - Doprovody písní
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Koldinský Karel
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu - praktické zvládnutí klavírní improvizace doprovodů a variací lidových a
umělých písní
- orientace ve všech tóninách, praktická transpozice
- vytváření předeher, meziher a doher

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností při improvizaci doprovodu lidových a umělých písní. Předmět volně navazuje na povinnou výuku hry na klavír v I. etapě studia.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - hra kadencí (základních a rozšířených - např. T-S-D-VI-II7-D7-T apod.)
- hra akordických značek
- jednoduchá harmonizace
- klavírní sazba doprovodu lidových písní
- základy transpozice
- praktická transpozice
- variace na lidovou píseň
- vytváření vlastních předeher, meziher a doher k písním
Literatura, na níž je předmět vystavěn J. Drášil: Klavírní improvizace doprovodů I., II.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce
- průběžné plnění zadaných úkolů

 

Sylabus
DOPRPV - Doprovody písní
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Koldinský Karel
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu - praktické zvládnutí klavírní improvizace doprovodů a variací lidových a
umělých písní
- orientace ve všech tóninách, praktická transpozice
- vytváření předeher, meziher a doher

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností při improvizaci doprovodu lidových a umělých písní. Předmět volně navazuje na povinnou výuku hry na klavír v I. etapě studia.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - hra kadencí (základních a rozšířených - např. T-S-D-VI-II7-D7-T apod.)
- hra akordických značek
- jednoduchá harmonizace
- klavírní sazba doprovodu lidových písní
- základy transpozice
- praktická transpozice
- variace na lidovou píseň
- vytváření vlastních předeher, meziher a doher k písním
Literatura, na níž je předmět vystavěn J. Drášil: Klavírní improvizace doprovodů I., II.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce
- průběžné plnění zadaných úkolů

 

Sylabus
DTNAH1 - Dějiny a teorie NAH I
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Andršová Kateřina
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DTNAH2 Dějiny a teorie NAH II
Anotace předmětu Vymezení pojmu, specifiky hud. jazyka a funkcí.
Dějiny jednotlivých směrů, stylů, druhů a žánrů NAH.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání orientace v problematice, osvojení si znalostí základních pojmů a hodnotových měřítek.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. - 2. Úvod, pojem, znaky hud. řeči
3. - 4. Systematika, terminologie
5. - 6. Kořeny, typová a funkční specifičnost
7. - 8. Jazz
9. -10. Blues
11.-12. Country, folk
13.-14. Rock - 50. léta
Literatura, na níž je předmět vystavěn A. Matzner, I. Poledňák, I. Wasserberger a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, díl I. – IV.
Lubomír Dorůžka: Panoráma populární hudby 1918 – 1978
Lubomír Dorůžka: Panoráma jazzu
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků jednotlivých témat výuky.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu podmínky pro udělení zápočtu: docházka, písemný referát.

 

Sylabus
DTNAH2 - Dějiny a teorie NAH II
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Andršová Kateřina
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity
DTNAH1 Dějiny a teorie NAH I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DTNAH3 Dějiny a teorie NAH III
Anotace předmětu Vymezení pojmu, specifiky hud. jazyka a funkcí.
Dějiny jednotlivých směrů, stylů, druhů a žánrů NAH.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání orientace v problematice, osvojení si znalostí základních pojmů a hodnotových měřítek.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. - 2. Rock - 60. léta
3. - 4. Rock - 70. léta
5. - 6. Rock - 80. léta
7. - 8. Rock - 90. léta
9. -10. Střední proud
11.-12. Muzikál, hud. divadlo a film
12.-14. Rekapitulace, časová rezerva
Literatura, na níž je předmět vystavěn A. Matzner, I. Poledňák, I. Wasserberger a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, díl I. – IV.
Lubomír Dorůžka: Panoráma populární hudby 1918 – 1978
Lubomír Dorůžka: Panoráma jazzu
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků jednotlivých témat výuky.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu podmínky pro udělení zápočtu:
docházka, písemný referát.

 

Sylabus
DTNAH3 - Dějiny a teorie NAH III
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Andršová Kateřina
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
DTNAH2 Dějiny a teorie NAH II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Vymezení pojmu, specifiky hud. jazyka a funkcí.
Dějiny jednotlivých směrů, stylů, druhů a žánrů NAH.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání orientace v problematice, osvojení si znalostí základních pojmů a hodnotových měřítek.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.-5. Etno-pop. aktualizovaný folklór
6.-11. Tuzemská NAH (chronologicky)
12.-14. Rekapitulace
Literatura, na níž je předmět vystavěn A. Matzner, I. Poledňák, I. Wasserberger a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, díl I. – IV.
Lubomír Dorůžka: Panoráma populární hudby 1918 – 1978
Lubomír Dorůžka: Panoráma jazzu
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků jednotlivých témat výuky.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu podmínky pro udělení zápočtu:
docházka, písemný referát.

forma zkoušky:
Zkouška je ústní, požadována je orientace v oblasti v rozsahu daném přednáškami /semináři/ a literaturou.

 

Sylabus
ESTET1 - Úvod do estetiky I
2003

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
ESTET2 Úvod do estetiky II
Anotace předmětu Předmět aplikuje obecnou estetiku na hudební specifika, exponuje historickou a systematickou část oboru. V seminářích se diskutují základní práce světového a českého est. myšlení.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vybavit posluchače přehledem o estetických názorech a jejich podmíněnosti, naučit je používat základní est. kategorie
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1/ Pojem a povaha estetiky, krásno a estetično jako předmět
2/ Vztah estetiky a obecné uměnovědy, současné okruhy mimouměleckého estetična
a uměnovědy, vztah obecné estetiky a estetik jednotlivých druhů umění
3/ Estetika a filozofie, est. a axiologie, vztah pravdy, dobra, krásy
4/ Estetika a kritika, estetická výchova a kulturní politika
5/ Metodologické problémy estetiky
6/ Experimentální a empirické metody
7/ Antika. Kategorie estetična
8/ Středověk. Teorie est. objektu a estetických vlastností
9/ Renesance. Estetický subjekt a jeho dispozice
10/ Francouzský klasicismus. Primární dispozice subjektu, est. smysl
11/ Anglický klasicismus a "vkusová škola". Est. potřeba a zájem
12/ Francouzské a německé osvícenství 18. století. Est. proces subjektu
13/ Německá klasická estetika. Hegel
14/ Sociologická estetika. Přírodovědně orientovaná estetika
Literatura, na níž je předmět vystavěn Jůzl, M. - Prokop, D.: úvod do estetiky, Pyramida, Praha 1989 též jako skriptum
FF UK, Praha 1983
Platón: Hippias větší in: Dialogy o kráse, Odeon, Praha 1979, s.41
Hanslick, E.: O hudebním krásnu, Supraphon, Praha 1976
Literatura doporučená studentům Encyklopedie estetik
Estetický slovník
Gilbertová, K. - Kuhn, H.: Dějiny estetiky, Praha 1965
Zoltai, D.: Dejiny hudebnej estetiky, Bratislava 1983
Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky, Praha 1975
Marpurgo-Tagliabue G.: Současná estetika, Praha 1985
Jiránek, J.: Tajemství hudebního významu, Praha 1979
Mukařovský, J.: Studie z estetiky, Praha 1966
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:
Účast na seminářích, plnění seminárních úkolů (eventuální absence se nahrazují kolokviální diskusí k zameškaným tématům).

 

Sylabus
ESTET2 - Úvod do estetiky II
2008

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
ESTET1 Úvod do estetiky I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět aplikuje obecnou estetiku na hudební specifika, exponuje historickou a systematickou část oboru. V seminářích se diskutují základní práce světového a českého est. myšlení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vybavit posluchače přehledem o estetických názorech a jejich podmíněnosti, naučit je používat základní est. kategorie
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1/ Psychologicky orientovaná estetika. Est. zkušenost, její formy a vrstvy
2/ Duchovědný spor. Est. názory, normy, záliby a vkus
3/ Intuitivní přístup. Est. funkce
4/ Racionální trend v uměnovědě a uměnovědné metodologii. Est. hodnota
5/ Fenomenologická estetika. Estetické osvojování světa
6/ Existencialismus a estetika
7/ Lingvistický přístup
8/ Ruská formální škola
9/ Anglo-americká "nová kritika"
10/ Sémantická a semiotická linie estetiky
11/ Estetický strukturalismus
12/ Teoretickoinformativní a sociokomunikativní estetika
13/ Sociologická a sociokulturní linie estetiky po roce 1945
14/ Totalitní estetika - marxismus
Literatura, na níž je předmět vystavěn Jůzl, M. - Prokop, D.:úvod do estetiky, Pyramida, Praha 1989 též jako skriptum FF UK, Praha 1983
Platón: Hippias větší in: Dialogy o kráse, Odeon, Praha 1979, s.41
Hanslick, E.: O hudebním krásnu, Supraphon, Praha 1976
Literatura doporučená studentům Encyklopedie estetik
Estetický slovník
Gilbertová, K. - Kuhn, H.: Dějiny estetiky, Praha 1965
Zoltai, D.: Dejiny hudebnej estetiky, Bratislava 1983
Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky, Praha 1975
Marpurgo-Tagliabue G.: Současná estetika, Praha 1985
Jiránek, J.: Tajemství hudebního významu, Praha 1979
Mukařovský, J.: Studie z estetiky, Praha 1966
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:
Účast na seminářích, plnění seminárních úkolů (eventuální absence se nahrazují kolokviální diskusí k zameškaným tématům).

ZKOUŠKA je v rozsahu otázek.

 

Sylabus
ETNOM - Úvod do etnomuzikologie
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Andršová Kateřina
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje s vývojem a výsledky mimoevropských hudebních kultur s přihlédnutím k jejich specifickým historickým, geografickým aj. podmínkám.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se s hudebními projevy mimoevropských a evropských kultur a jejich vývoj a vlivy na současné směry a styly.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Předmět a dějiny disciplíny
2. Hudba Dálného východu a JV Asie
3. Hudba Indie
4. Hudba Předního (Blízkého Východu)
5. Hudba arabského Maghrebu
6. Černošská africká hudba
7. Afropop
8. Hudba Austrálie a Oceánie
9. Hudba Jižní Ameriky
10. Hudba Severní Ameriky
11. Hudba Evropy
12. Jazzové syntézy
13. Jazzrockové syntézy
14. Rekapitulace
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lébl, Poledňák: Hudební věda III, str. 815 - 822
Kohoutek Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele, Panton Praha 1976
Nettl Bruno: Theory and Method in Ethnomusicology, London 1964
Nettl Bruno: The Study of Ethnomusicology, London 1983
Sachs Curt: The Rise of Music, New York 1943
Literatura doporučená studentům Jurková Zuzana a kol.: Kapitoly z mimoevropské hudby, ISBN 80-244-0302-1, Olomouc 2001
Buchner Alexandr: Hudební nástroje národů, Artia Praha 1969
Buchner Alexandr: Hudební nástroje od pravěku k dnešku, Orbis Praha 1956
Geist Bohumil: Původ hudby, Supraphon Praha 1970
Košťál Arnošt: Kapitoly z etnomuzikologie, skripta, HAMU Praha, 1. díl 1987; 2. díl 1992
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Písemná část: předpokládá se schopnost rozpoznat, charakterizovat a teritoriálně správně zařadit 8 - 10 ukázek (poslech typických nahrávek).

Ústní část: vyžadována je
a) základní znalost hlavních hudebních a kulturních okruhů planety
včetně podstatných mimohudebních souvislostí,
b) znalost pojmů, termínů apod. (např. jednotlivé styly ...),
c) elementární orientace v oblasti etnoorganologie.

 

Sylabus
HARMON1 - Harmonie, polyfonie I
2005

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HARMON2 Harmonie, polyfonie II
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na oblast klasické harmonie. Cílem je zvládnutí kvintakordů na hlavních a vedlejších stupních a jejich obratů formou kompozičních úkolů, harmonické analýzy a na základě harmonizace lidových písní. Vysvětleny jsou také základní termíny z oblasti polyfonie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využití kvintakordů na hlavních a vedlejších stupních a jejich obratů v kompozičních úkolech, při harmonické analýze a harmonizaci lidových písní. Zvládnutí základní problematiky z oblasti polyfonie.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do disciplíny
2. Kvintakordy na hlavních stupních
3. Perioda, závěry
4. Melodické tóny, akordické značky
5., 6. Zástupci harmonických funkcí
7. Zápočtový test I
8. Sextakordy
9., 10. Kvartsextakordy
11. Vokální a instrumentální kontrapunkt. Polyfonie imitační a neimitační.
13. Zápočtový test II
Literatura, na níž je předmět vystavěn Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha 1996.
Hůla, Z.: Nauka o kontrapunktu, Praha 1985.
Literatura doporučená studentům Janeček, K.: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie, Praha 1973.
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha 1982.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. účast a práce v seminářích
2. splnění zápočtových testů

 

Sylabus
HARMON2 - Harmonie, polyfonie II
2005

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
HARMON1 Harmonie, polyfonie I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HARMON3 Harmonie, polyfonie III
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na oblast klasické harmonie. Cílem je zvládnutí septakordů s obraty, dominantního nónového akordu, diatonické modulace a mimotonálních funkcí formou kompozičních úkolů, harmonické analýzy a na základě harmonizace lidových písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využití septakordů s obraty, dominantního nónového akordu, diatonické modulace a mimotonálních funkcí v kompozičních úkolech, při harmonické analýze a harmoniozaci lidových písní.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sekvence
2. Dominantní septakord
3. Obraty dominantního septakordu
4. Septakord II. stupně
5. Septakord VII. stupně
6. Dominantní nónový akord
7. Zápočtový test I
8.-9. Diatonická modulace
10.-11. Mimotonální funkce
12. Opakováni
13. Zápočtový test II
Literatura, na níž je předmět vystavěn Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha 1996.
Literatura doporučená studentům Janeček, K.: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie, Praha 1973.
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha 1982.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. účast a práce v seminářích
2. splnění zápočtových testů

 

Sylabus
HARMON3 - Harmonie, polyfonie III
2005

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pp - písemná, praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
HARMON2 Harmonie, polyfonie II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na oblast klasické harmonie. Cílem je zvládnutí mimotonálních funkcí, alterovaných akordů a dalších harmonických jevů objevujících se v hudbě na přelomu 19. a 20. století formou kompozičních úkolů, harmonické analýzy a na základě harmonizace lidových písní. Vvsvětleny jsou také základní poznatky o harmonických jevech v artificiální hudbě 20. století.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využití mimotonálních funkcí a alterovaných akordů v kompozičních úkolech a při harmonické analýze. Zvládnutí základů harmonie 20. století.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.-2. Mimotonální funkce
3. Sled mimotonálních dominant
4. Akordy o třech citlivých tónech, neapolský sextakord
5. Opakování
6. Zápočtový test I
7. Alterované akordy ve zvukové podobě D7, zmenšený čtyřzvuk jako alterovaný akord
8. Zvětšený trojzvuk jako alterovaný akord, alterované čtyřzvuky, obsahující zvětšený trojzvuk,
zvětšený terckvartakord, dvojsměrná alterace
9. Harmonie 20. století - rozšířená tonalita, modalita, celotónové útvary
10. Chromatické medianty, tradiční akordy v nových funkčních vztazích
11. Kvartové akordy, zahuštěné akordy, akordické kombinace, akordy o volné intervalové stavbě
12. Atonalita, dodekafonie, serialita
13. Zápočtový test II
Literatura, na níž je předmět vystavěn Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha 1996.
Literatura doporučená studentům Janeček, K.: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie, Praha 1973.
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha 1982.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. účast a práce v seminářích
2. splnění písemných testů

Požadavky ke zkoušce:
1. písemná část - vypracování harmonických příkladů a harmonické analýzy
2. praktická část - harmonizace zadané lidové písně
3. teoretická část - zvládnutí učiva

 

Sylabus
HARPOL1 - Harmonie, polyfonie I
2001

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HARPOL2 Harmonie, polyfonie II
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na oblast klasické harmonie. Jejím cílem je zvládnutí kvintakordů na hlavních a vedlejších stupních a jejich obratů formou kompozičních úkolů, harmonické analýzy a na základě harmonizace lidových písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využívat při harmonizaci kvintakordy na hlavních a vedlejších stupních a jejich obraty.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do disciplíny
2., 3. Kvintakordy na hlavních stupních
4. Perioda, závěry
5., 6. Melodické tóny
7. Písemný test
8., 9. Zástupce harmonických funkcí
10, 11. Sextakordy
12.,13. Kvartsextakordy
14. Písemný test
Literatura, na níž je předmět vystavěn Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha 1996

Literatura doporučená studentům Janeček, K.: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie, Praha 1973
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha 1982
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: 1. Účast a práce v seminářích
2. Vypracování zadaných domácích úkolů
3. Splnění písemných testů

 

Sylabus
HARPOL2 - Harmonie, polyfonie II
2001

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
HARPOL1 Harmonie, polyfonie I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HARPOL3 Harmonie, polyfonie III
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na oblast klasické harmonie. Jejím cílem je zvládnutí septakordů s obraty a dominantního nónového akordu formou kompozičních úkolů, harmonické analýzy a na základě harmonizace lidových písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využívat při harmoniazci septakordy s obraty a dominantní nónový akord.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1/ Sekvence
2/, 3/ Dominantní septakord
4/ Obraty dominantního septakordu
5/, 6/ Septakord II. stupně
7/ Obraty septakordu II. stupně
8/ Písemný test
9/ Septakord VII. stupně
10/ Obraty septakordu VII. stupně
11/ Dominantní nónový akord
12/ Akordické značky
13/ Melodické tóny
14/ Písemný test
Literatura, na níž je předmět vystavěn Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha 1996
Literatura doporučená studentům Janeček, K.: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie, Praha 1973
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha 1982
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: 1. Účast a práce v seminářích
2. Vypracování zadaných domácích úkolů
3. Splnění písemných testů

 

Sylabus
HARPOL3 - Harmonie, polyfonie III
2001

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
HARPOL2 Harmonie, polyfonie II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HARPOL4 Harmonie, polyfonie IV
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na oblast klasické harmonie. Jejím cílem je zvládnutí modulace, mimotonálních funkcí, alterovaných akordů a dalších harmonických jevů, objevujících se v hudbě na přelomu 19. a 20 století, formou kompozičních cvičení, harmonické analýzy a na základě harmonizace lidových písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využívat při harmonizaci modulace, mimotonální akordy a alterované akordy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1/ Modulace, vybočení, tóninový skok
Diatonická modulace
2/ Mimotonální funkce
3/ Akordy o třech citlivých tónech
4/ Písemný test
5/ Alterované akordy ve zvukové podobě D7
6/ Zmenšený čtyřzvuk jako alterovaný akord
7/ Zvětšený trojzvuk jako alterovaný akord
8/ Alterované čtyřzvuky, obsahující zvětšený trojzvuk
9/ Zvětšený terckvartakord
10/ Dvojsměrná alterace
11/ Modální postupy v melodii a harmonii
12/ Celotónové útvary
13/ Chromatické medianty. Kvartové akordy.
14/ Písemný test
Literatura, na níž je předmět vystavěn Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha 1996
Literatura doporučená studentům Janeček, K.: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie, Praha 1973
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha 1982
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: 1. Účast a práce v seminářích
2. Vypracování zadaných domácích úkolů
3. Splnění písemných testů

 

Sylabus
HARPOL4 - Harmonie, polyfonie IV
2002

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pp - písemná, praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
HARPOL3 Harmonie, polyfonie III
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na harmonii 20. století a na základní problematiku polyfonie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využívat při harmonizaci harmonický materiál hudby 20. století.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1/ Vokální a instrumentální kontrapunkt
2/ Polyfonie imitační a neimitační
3/,4/ Tradiční akordy v nových funkčních vztazích
5/,6/ Akordy zahuštěné
7/,8/ Akordické kombinace
9/,10/ Akordy o volné intervalové stavbě
11/,12/ Moderní modalita
13/ Serialita
14/ Písemný test
Literatura, na níž je předmět vystavěn Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha 1996
Hůla, Z.: Nauka o kontrapunktu, Praha 1985
Literatura doporučená studentům Janeček, K.: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie, Praha 1973
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha 1982
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: 1. Účast a práce v seminářích
2. Vypracování zadaných domácích úkolů
3. Splnění písemných testů

Požadavky ke zkoušce: 1. Zvládnutí učiva
2. Vypracování zadaného harmonického příkladu
3. Harmonizace nebo úprava zadané lidové písně
4. Harmonická analýza

 

Sylabus
HHOMS1 - Hra na nástroj 1 - housle
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HHOMS2 Hra na nástroj 2 - housle
Anotace předmětu V rámci tohoto předmětu si studenti upevňují základní technické prvky houslové hry: hru v základních prstokladech, intonační jistotu, tvorbu tónu, správné vedení smyčce, používání různých druhů smyků. Učí se nebo se zdokonalují v používání dynamiky a vibráta jako základních výrazových prostředků.
Orientují se v jednoduchých hudebních útvarech a při interpretaci drobných přednesových skladeb (včetně hry zpaměti) uplatňují elementární výrazové prostředky.
Seznamují se s používáním základních harmonických tónů k doprovodům písní ze zpěvníku Maličká su I.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je upevnit si základy houslové hry, elementární technické i výrazové dovednosti a zvyšovat úroveň podle individuálních schopností. Naučit se prakticky používat nástroj k výuce hudební výchovy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Hra na nástroj je dlouhodobý proces pro vytváření dovedností a návyků.
V tomto semestru budou studenti pracovat na:
- zvládnutí základních prstokladů v první poloze
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- rozvoji tónové kvality ve vztahu k vedení smyčce a používání vibráta
- nácviku hry základních stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- zvládnutí melodií písní a jednoduchých doprovodů
Literatura, na níž je předmět vystavěn Otakar Ševčík: op. 6 seš. 1,2
S. Suzuki: Violin school
J. Čermák, J. Beran: Houslová škola pro začátečníky
J. Micka: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Etudy pro housle
J. Micka: Elementární etudy
F. Wohlfahrt: Etudy
A. Cofalik R. Twardowski: ZOO
N. Baklanova: Přednesové skladby
A Vivaldi: Koncerty
B. Leopold: Nový malý Paganini
J. Micka: Melodie mistrů
J. J. Svoboda: Koncertino e moll
K. Krejčí: Koncertino h moll
O. Rieding: Koncertino h moll
J. Míšek: Sonatinka
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Durové stupnice v první poloze G, D, A dur
2. Durové kvintakordy k příslušným stupnicím.
3. 2 – 4 etudy (počet přizpůsoben délce a obtížnosti).
4. 2 drobné přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
5. Melodie a jednoduché doprovody písní ze zpěvníku Maličká su I.

 

Sylabus
HHOMS2 - Hra na nástroj 2 - housle
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HHOMS1 Hra na nástroj 1 - housle
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HHOMS3 Hra na nástroj 3 - housle
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně své hry podle individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb různých stylových období. Součástí práce je improvizace doprovodů k písním ze zpěvníku Maličká su III. a hra doprovodů k modelům rozezpívání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je osvojit si základy houslové hry, elementární technické i výrazové dovednosti a zvyšovat úroveň podle individuálních schopností. Naučit se prakticky používat nástroj k výuce hudební výchovy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru budou studenti rozvíjet získané dovednosti zejména:
- upevnění hry základních prstokladů v první poloze
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- rozvoji tónové kvality ve vztahu k vedení smyčce a používání vibráta
- nácviku hry základních stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- zvládnutí melodií písní a jednoduchých doprovodů, schopnost transpozice melodie do jiných tónin
Literatura, na níž je předmět vystavěn Otakar Ševčík: op. 6 seš. 1,2,3,4
S. Suzuki: Violin school
J. Čermák, J. Beran: Houslová škola pro začátečníky
J. Micka: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Etudy pro housle
J. Micka: Elementární etudy
F. Wohlfahrt: Etudy
A. Cofalik R. Twardowski: ZOO
N. Baklanova: Přednesové skladby
A Vivaldi: Koncerty
B. Leopold: Nový malý Paganini
J. Micka: Melodie mistrů
J. J. Svoboda: Koncertino e moll
K. Krejčí: Koncertino h moll
O. Rieding: Koncertino h moll
J. Míšek: Sonatinka
Výběr přednesových skladeb na základě technické úrovně studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Durová stupnice C, F, B, Es As.
2. Durové kvintakordy k příslušným stupnicím.
3. 2 – 4 etudy (počet přizpůsoben délce a obtížnosti).
4. 2 drobné přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
5. Melodie a jednoduché doprovody písní ze zpěvníku Maličká su II.

 

Sylabus
HHOMS3 - Hra na nástroj 3 - housle
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HHOMS2 Hra na nástroj 2 - housle
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HHOMS4 Hra na nástroj 4 - housle
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně své hry podle individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb různých stylových období. Součástí práce je improvizace doprovodů k písním ze zpěvníku Maličká su III. a hra doprovodů k modelům rozezpívání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je dosáhnout vyšší technickou úroveň a zlepšovat výrazovou stránku na přednesových skladbách různých stylových období. Naučit se prakticky používat nástroj k výuce hudební výchovy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Upevňování správných návyků při držení a hře na nástroj. Zvládnutí stupnic a akordů v rozsahu dvou oktáv. Rozvoj elementárních výrazových prostředků. Nácvik hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností. Rozvoj tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry.Zvládnutí melodií a jednoduchých doprovodů písní , transpozice melodií i doprovodů do tónin a jejich přizpůsobení dětskému hlasu.
Ve výběru přednesu se předjímají veřejné přehrávky, které jsou v následujícím semestru.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Otakar Ševčík: op. 6 seš. 1,2,3,4
S. Suzuki: Violin school
J. Čermák, J. Beran: Houslová škola pro začátečníky
J. Micka: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Etudy pro housle
J. Micka: Elementární etudy
F. Wohlfahrt: Etudy
A. Cofalik R. Twardowski: ZOO
N. Baklanova: Přednesové skladby
A Vivaldi: Koncerty
B. Leopold: Nový malý Paganini
J. Micka: Melodie mistrů
J. J. Svoboda: Koncertino e moll
K. Krejčí: Koncertino h moll
O. Rieding: Koncertino h moll
J. Míšek: Sonatinka
Výběr přednesových skladeb na základě technické úrovně studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Mollové stupnice – g, d, a, e, h.
2. Mollové akordy k uvedeným stupnicím.
3. 2 - 4 etudy.
4. 2 přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
5. Improvizované doprovody písní ze zpěvníku Maličká su III.
6 Doprovod k rozezpívání – třítónový motiv a jeho modulace po půltónech vzestupně od c1 po c2. Varianty motivu.

 

Sylabus
HHOMS4 - Hra na nástroj 4 - housle
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu kz - klasifikovaný zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HHOMS3 Hra na nástroj 3 - housle
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně své hry podle individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb různých stylových období. Součástí práce je improvizace doprovodů k písním z různých zpěvníků vhodných pro děti předskolního věku.
V tomto semestru je pozornost výrazně zaměřena na veřejné přehrávky přednesů a písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úrovně v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, dynamiku a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období. Veřejná produkce přednesů a doprovodu písní na přehrávkách.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru studenti stále pracují na upevňování správných návyků při držení a hře na nástroj. Zvládají hru stupnic a akordů v rozsahu dvou oktáv. Rozvíjejí elementárních výrazové prostředky. Nacvičují skladby přiměřeného stupně individuálních schopností. Rozvíjejí tónovou kvalitu, sluchovou sebekontrolu, vyrovnanost, metrorytmickou přesnost hry.Pracují na zvládnutí melodií a jednoduchých doprovodů písní , transpozici melodií i doprovodů do tónin a jejich přizpůsobení dětskému hlasu.
Ve výběru přednesových skladeb zohlednit jejich didaktické využití.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Otakar Ševčík: op. 6 seš. 1,2,3,4
S. Suzuki: Violin school
J. Čermák, J. Beran: Houslová škola pro začátečníky
J. Micka: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Etudy pro housle
J. Micka: Elementární etudy
F. Wohlfahrt: Etudy
A. Cofalik R. Twardowski: ZOO
N. Baklanova: Přednesové skladby
A Vivaldi: Koncerty
B. Leopold: Nový malý Paganini
J. Micka: Melodie mistrů
J. J. Svoboda: Koncertino e moll
K. Krejčí: Koncertino h moll
O. Rieding: Koncertino h moll
J. Míšek: Sonatinka
Výběr přednesových skladeb na základě technické úrovně studenta.
a.
Literatura doporučená studentům Výběr přednesových skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
Zvládnutí studijní látky (vyspělá intonační a rytmická houslová technika )
1. Durové i mollové stupnice dle předchozích požadavků a akordy
2. 2 – 4 etudy.
3. 1 didakticky využitelná nová přednesová skladba.
4. Improvizované doprovody k 10 vlastním vybraným písním (nebo hra 5 originálních autorských doprovodů).
5. Doprovod k rozezpívání – třítónový motiv a jeho modulace po půltónech sestupně od c2 po c1. Varianty motivu.
6. Produkce na veřejné přehrávce přednesů a doprovodů písní podle sestav.

 

Sylabus
HHOUSMS1 - Hra na nástroj 1 - housle
2011

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V rámci tohoto předmětu si studenti upevňují základní technické prvky houslové hry: hru v základních prstokladech, intonační jistotu, tvorbu tónu, správné vedení smyčce, používání různých druhů smyků. Učí se nebo se zdokonalují v používání dynamiky a vibráta jako základních výrazových prostředků.
Orientují se v jednoduchých hudebních útvarech a při interpretaci drobných přednesových skladeb (včetně hry zpaměti) uplatňují elementární výrazové prostředky.
Seznamují se s používáním základních harmonických tónů k doprovodům písní ze zpěvníku Maličká su I.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je upevnit si základy houslové hry, elementární technické i výrazové dovednosti a zvyšovat úroveň podle individuálních schopností. Naučit se prakticky používat nástroj k výuce hudební výchovy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Hra na nástroj je dlouhodobý proces pro vytváření dovedností a návyků.
V tomto semestru budou studenti pracovat na:
- zvládnutí základních prstokladů v první poloze
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- rozvoji tónové kvality ve vztahu k vedení smyčce a používání vibráta
- nácviku hry základních stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- zvládnutí melodií písní a jednoduchých doprovodů
Literatura, na níž je předmět vystavěn Otakar Ševčík: op. 6 seš. 1,2
S. Suzuki: Violin school
J. Čermák, J. Beran: Houslová škola pro začátečníky
J. Micka: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Etudy pro housle
J. Micka: Elementární etudy
F. Wohlfahrt: Etudy
A. Cofalik R. Twardowski: ZOO
N. Baklanova: Přednesové skladby
A Vivaldi: Koncerty
B. Leopold: Nový malý Paganini
J. Micka: Melodie mistrů
J. J. Svoboda: Koncertino e moll
K. Krejčí: Koncertino h moll
O. Rieding: Koncertino h moll
J. Míšek: Sonatinka
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Durové stupnice v první poloze G, D, A dur
2. Durové kvintakordy k příslušným stupnicím.
3. 2 – 4 etudy (počet přizpůsoben délce a obtížnosti).
4. 2 drobné přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
5. Melodie a jednoduché doprovody písní ze zpěvníku Maličká su I.

 

Sylabus
HHOUSMS2 - Hra na nástroj 2 - housle
2011

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Ve cvičeních dosahují studenti vyšší technické úrovně na stupnicích, akordech a etudách, zlepšují výrazovou stránku na jednoduchých přednesových skladbách různých stylových období. Zvládají melodie písní ze zpěvníku Maličká su II a seznamují se tvorbou doprovodů dvojhlasem s prázdnými strunami.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je osvojit si základy houslové hry, elementární technické i výrazové dovednosti a zvyšovat úroveň podle individuálních schopností. Naučit se prakticky používat nástroj k výuce hudební výchovy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru budou studenti rozvíjet získané dovednosti zejména:
- upevnění hry základních prstokladů v první poloze
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- rozvoji tónové kvality ve vztahu k vedení smyčce a používání vibráta
- nácviku hry základních stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- zvládnutí melodií písní a jednoduchých doprovodů, schopnost transpozice melodie do jiných tónin
Literatura, na níž je předmět vystavěn Otakar Ševčík: op. 6 seš. 1,2,3
S. Suzuki: Violin school
J. Čermák, J. Beran: Houslová škola pro začátečníky
J. Micka: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Etudy pro housle
J. Micka: Elementární etudy
F. Wohlfahrt: Etudy
A. Cofalik R. Twardowski: ZOO
N. Baklanova: Přednesové skladby
A Vivaldi: Koncerty
B. Leopold: Nový malý Paganini
J. Micka: Melodie mistrů
J. J. Svoboda: Koncertino e moll
K. Krejčí: Koncertino h moll
O. Rieding: Koncertino h moll
J. Míšek: Sonatinka
Výběr přednesových skladeb na základě technické úrovně studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Durová stupnice C, F, B, Es As.
2. Durové kvintakordy k příslušným stupnicím.
3. 2 – 4 etudy (počet přizpůsoben délce a obtížnosti).
4. 2 drobné přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
5. Melodie a jednoduché doprovody písní ze zpěvníku Maličká su II.

 

Sylabus
HHOUSMS3 - Hra na nástroj 3 - housle
2011

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně své hry podle individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb různých stylových období. Součástí práce je improvizace doprovodů k písním ze zpěvníku Maličká su III. a hra doprovodů k modelům rozezpívání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je dosáhnout vyšší technickou úroveň a zlepšovat výrazovou stránku na přednesových skladbách různých stylových období. Naučit se prakticky používat nástroj k výuce hudební výchovy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Upevňování správných návyků při držení a hře na nástroj. Zvládnutí stupnic a akordů v rozsahu dvou oktáv. Rozvoj elementárních výrazových prostředků. Nácvik hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností. Rozvoj tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry.Zvládnutí melodií a jednoduchých doprovodů písní , transpozice melodií i doprovodů do tónin a jejich přizpůsobení dětskému hlasu.
Ve výběru přednesu se předjímají veřejné přehrávky, které jsou v následujícím semestru.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Otakar Ševčík: op. 6 seš. 1,2,3,4
S. Suzuki: Violin school
J. Čermák, J. Beran: Houslová škola pro začátečníky
J. Micka: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Etudy pro housle
J. Micka: Elementární etudy
F. Wohlfahrt: Etudy
A. Cofalik R. Twardowski: ZOO
N. Baklanova: Přednesové skladby
A Vivaldi: Koncerty
B. Leopold: Nový malý Paganini
J. Micka: Melodie mistrů
J. J. Svoboda: Koncertino e moll
K. Krejčí: Koncertino h moll
O. Rieding: Koncertino h moll
J. Míšek: Sonatinka
Výběr přednesových skladeb na základě technické úrovně studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Mollové stupnice – g, d, a, e, h.
2. Mollové akordy k uvedeným stupnicím.
3. 2 - 4 etudy.
4. 2 přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
5. Improvizované doprovody písní ze zpěvníku Maličká su III.
6 Doprovod k rozezpívání – třítónový motiv a jeho modulace po půltónech vzestupně od c1 po c2. Varianty motivu.

 

Sylabus
HHOUSMS4 - Hra na nástroj 4 - housle
2011

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu kz - klasifikovaný zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně své hry podle individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb různých stylových období. Součástí práce je improvizace doprovodů k písním z různých zpěvníků vhodných pro děti předskolního věku.
V tomto semestru je pozornost výrazně zaměřena na veřejné přehrávky přednesů a písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úrovně v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, dynamiku a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období. Veřejná produkce přednesů a doprovodu písní na přehrávkách.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru studenti stále pracují na upevňování správných návyků při držení a hře na nástroj. Zvládají hru stupnic a akordů v rozsahu dvou oktáv. Rozvíjejí elementárních výrazové prostředky. Nacvičují skladby přiměřeného stupně individuálních schopností. Rozvíjejí tónovou kvalitu, sluchovou sebekontrolu, vyrovnanost, metrorytmickou přesnost hry.Pracují na zvládnutí melodií a jednoduchých doprovodů písní , transpozici melodií i doprovodů do tónin a jejich přizpůsobení dětskému hlasu.
Ve výběru přednesových skladeb zohlednit jejich didaktické využití.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Otakar Ševčík: op. 6 seš. 1,2,3,4
S. Suzuki: Violin school
J. Čermák, J. Beran: Houslová škola pro začátečníky
J. Micka: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Houslová škola pro začátečníky
Z. Gola: Etudy pro housle
J. Micka: Elementární etudy
F. Wohlfahrt: Etudy
A. Cofalik R. Twardowski: ZOO
N. Baklanova: Přednesové skladby
A Vivaldi: Koncerty
B. Leopold: Nový malý Paganini
J. Micka: Melodie mistrů
J. J. Svoboda: Koncertino e moll
K. Krejčí: Koncertino h moll
O. Rieding: Koncertino h moll
J. Míšek: Sonatinka
Výběr přednesových skladeb na základě technické úrovně studenta.
Literatura doporučená studentům Literatura doporučená studentům Výběr přednesových skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
Zvládnutí studijní látky (vyspělá intonační a rytmická houslová technika )
1. Durové i mollové stupnice dle předchozích požadavků a akordy
2. 2 – 4 etudy.
3. 1 didakticky využitelná nová přednesová skladba.
4. Improvizované doprovody k 10 vlastním vybraným písním (nebo hra 5 originálních autorských doprovodů).
5. Doprovod k rozezpívání – třítónový motiv a jeho modulace po půltónech sestupně od c2 po c1. Varianty motivu.
6. Produkce na veřejné přehrávce přednesů a doprovodů písní podle sestav.

 

Sylabus
HK-DCEH1 - Dějiny české hudby 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: přednáška 2 hod. za semestr
studium celoživotní: seminář 3 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-DCEH2 Dějiny české hudby 2
Anotace předmětu Výklad fenoménu „hudba v českých dějinách“ je zaměřen na zdůraznění souvislostí se světovým vývojem a na zvláštnosti a jedinečnosti domácího vývoje do vrcholného baroka. Seminární témata představují analýza a výklad hudebních pramenů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Přivést posluchače k pochopení souvztažností hudebního vývoje domácích institucí a osobností s evropským kontextem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Orientace v edici Dějiny české hudby v obrazech /Volek, T. - Jareš, S.,
Praha 1977/, význam hudební ikonografie. Orientace v edici Dějiny české
hudby v příkladech /Pohanka, J., Praha 1958/, specifika hudebních programů
2. Orientace v edici Musica antiqua Bohemica /Racek, J.-Pohanka, J.; Padesát
svazků edice MAB, Praha 1961/. Odborná hudební periodika, encyklopedie,
orientace zejm. v Čs. hud. slovníku osob a inst., Praha I /1963/, II /1965/
3. Lidová píseň: historie, definice, proces zlidovění, instrumentální a
vokální typ, charakteristika jedn. folklor. oblastí, třídění, sběratelé a
sbírky, zdroj inspirací uměl. hudby, zásady zpracování, typy folkl.
souborů, nástroje. Fenomén české /slovenské/ hudby, kritéria
4. Periodizace, vztah k vývoji svět. /evr./ hudby, mezníky. Nejstarší doklady
hudby na území České republiky
5. Hudební středověk /800 - 1420/, období Velké Moravy. Gregoriánský
chorál /9. - 10., 11. - 12., 13. - 14./
6. Mimoliturgická /duchovní/ hudba kléru, poč. polyfoni. Světská /minnesang/
hudba, poč. nástrojové hudby, milostná píseň
7. Diferenciace hud. života za Lucemburků. Hudba husitského hnutí
8. Hudba v období renesance /humanismu, poreformace 1434 - 1620/. Hudba v
kostele, literátská bratrstva. Hudba ve škole, kláštery
9. Dvorská hudba /Rožmberská kapela/. Hudba na Pražském hradě, Rudolfinská
kapela, nototisk
10. Městští hudebníci a hudba v soukromí, nástrojová hudba. Kancionálový
repertoár /rukopisy, tisky/, J. Blahoslav
11. Zahraniční polyfonie a její autoři v Čechách. Čeští polyfonikové
12. J. Handl-Gallus, Kryštof Harant z Polžic. Formy a styly, česká světská
píseň lidová
13. Hudební baroko /pobělohorské období: 1620-1740/, periodizace, spol.-polit.
poměry, národnostní a náboženská situace. Chrámová hudba, literátská
bratrstva
14. Duchovní řády a hudba v klášterech, fundace, B.M.Černohorský. Hudba v
kolejích jezuitů a piaristů, J. D. Zelenka
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lébl, V. a kol.: Hudba v českých dějinách, Praha 1984.
Fukač, J., Vysloužil, J., Macek, P. Slovník české hudební kultury, Praha 1997.
Smolka, J. Dějiny hudby, Praha 2000.
Černušák, G. Dějiny evropské hudby, Praha 1964.
Co snad nevíte o starší české hudbě, hudební rozhledy, LIX (2006), č. 1 – 12
Bohadlo, S. Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie. Hradec Králové 1988.
Vyskočil, J. Stručný slovník duchovní hudby, Čelákovice 1991.
Literatura doporučená studentům Kol. autorů: Československá vlastivěda, díl IX /Hudba/ sv. 3, Praha 1971.
Fukač, J., Vysloužil, J., Macek, P. Slovník české hudební kultury, Praha 1997.
Regler-Bellinger - Schenck - Wiking: Opera. Velká encyklopedie, Praha 1996.
Valový, E. Lidová píseň, Brno 1980.
Gregor, V. Dějiny české a slovenské hudby pro posluchače PdF, Ostrava 1972.
Sborníky katedry Hv PF v Hr. Králové /historická témata/: č. IV/1968/, X/1969/, XIV/1971/, XXIII /1974/, XLIX /1987/
http://www.vsp.cz/pdf/fakulta/hudebni_vychova/kantor/index.html
http://www.clavmon.cz/clavis/index.htm (Clavis nigra, Hymnorum Thesaurus Bohemicus, LIMUP, Franusův kancionál)
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:
Absolvování diskuse u všech seminárních témat (eventuální absence se nahrazují kolokviální diskusí k zameškaným tématům), vypracování seminární práce s poznámkovým aparátem.

 

Sylabus
HK-DCEH2 - Dějiny české hudby 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-DCEH1 Dějiny české hudby 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výklad fenoménu „hudba v českých dějinách“ je zaměřen na zdůraznění souvislostí se světovým vývojem a na zvláštnosti a jedinečnosti domácího vývoje od vrcholného baroka do 19. století. Seminární témata tvoří analýza a výklad hudebních pramenů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Přivést posluchače k pochopení souvztažností hudebního vývoje domácích institucí a osobností s evropským kontextem
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Chrámová hudba v Praze, hud. teorie /T. B. Janovka/, tisk, opisy.
Šlechtické kapely, rezidence v Kroměříži /P.J. Vejvanovský, H.I. Biber/,
korunovace Karla VI. v Praze 1723
2. Opera v Jaroměřicích /F. V. Míča/, ve Vyškově, v Brně, Holešově. Opera v
Kuksu /hr.Špork, A. Vivaldi, A. Denzio/ a v Praze
3. Polní trubači, městští hudebníci. A. Michna z Otradovic, V. K. Holan
Rovenský, Steyerův a Božanův kanc. Formy a druhy barokní
hudby /generálbas, figurální hudba, kontrapunkt, školské hry, oratorium,
nástrojová hudba atd./, nástroje
4. Hudební klasicismus /doba osvícenského absolutismu: 1740 - 1810/
periodizace, spol.-pol. poměry, národnostní poměry, centra a periférie,
hudební provoz a církev. Mannheimská škola /J. V. Stamic, K. Stamic,
J.Čart, F. X. Richter, I. Holzbauer, (A. Fils)/
5. Typologie české hudební emigrace /německá, italská, francouzská, anglická,
ruská/, příčiny, představitelé. V.Pichl, J. K. Vaňhal, J. Mysliveček
6. J. a F. Bendové, J. Zach, Rössler-Rosetti. F. I. Tůma, F. Habermann, F. X.
Brixi, F. X. Dušek, K. Dittersdorf, V. J. Tomášek
7. F. Rejcha, V. Sticho-Punto, J. L. Dusík. L. Koželuh, F. V. Kramář, J.
Družecký, V. J. H. Voříšek, P. Vranický
8. Hudba na zámku v Roudnici /A. Vranický/, hudba citolibských mistrů, hudba
na zámku v Č. Krumlově aj. Opera v Praze a vývoj repertoáru, vývoj
koncertní hudby, oratorium
9. sloh hudebního klasicismu, kantorská hudba. Lidové zpěvohry, pastorely, J.
I. Linek, J. J. Ryba. Ch. W. Gluck, J. Haydn a W. A. Mozart a česká hudba
10. Hudební romantismus /doba nár. probuzení: 1810 - 1860/ spol.-polit. poměry,
národnostní charakteristika hudebníků. Zánik šlecht. kapel,
Nosticovo /stavovské/ divadlo, Tonkünstler-Sozietät, konzervatoř,
varhanická škola, cecilská jednota
11. Církevní hudba, hudba měšťanská, spolky, taneční zábavy, koncerty. Píseň ve
společnosti, Věnec ze zpěvů vlastenských, F. Škroup
12. Opera ve Stavovském divadle, singspiel, K. M. von Weber v Praze. Pěvecké
spolky, P. Křižkovský, vztah k lid. písni
13. Hudební novoromantismus /1860 - 1890: nová doba/
poměry, problém novoromantismu, idea národní hudby, polarizace hudby.
Národní divadlo
14. B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich

Témata seminárních prací z DČH
1. Postavení mansionářů v pražském hudebním životě
Lit.: Konrád, K., Dějiny posv. zpěvu staročeského, P 1881/I
Nejedlý Z., Dějiny předhusitského zpěvu, P 1904
týž in: Dějiny husitského zpěvu, P 1954
Beránek, J., Sbor mansionářů…, Miscellanea musicologica, roč. XXIX (1981), s. 9
2. Role F.V. Míči a hr. Questenberka při formování hudební kultury v Jaroměřicích nad Rokytnou
Lit.: Helfert, J., Hudební barok na českých zámcích, P 1916
- " - , Hudba na jaroměřickém zámku, P 1924
Plichta, A., Listy o životě a umění, Brno 1974, zejm. s. 391 a násl. (Straková, T., Jaroměřice nad Rokytnou a jejich význam v hud. vývoji Moravy)
3. Význam Šporkových lázní Kuks nad Labem pro šíření italské opery v Čechách
Lit.: Preiss, P., Boje s dvouhlavou saní, P 1981
Volek, T.|Šporkovská opera, in: Hud. rozhledy, roč. XXXIX /1986/, č. 3, s. 135
Hůlek, J., Opera F. A. Sporcka v Kuksu a v Praze in: Ročenka SK ČSR 1979/1980, s. 218
Volek, T., Italská opera v Praze v 18. století in: Hudební zprávy z Prahy 1990, č.1,5. 4-6
Volek, T., Italská opera a další druhy zpívaného divadla In: F. Černý, Divadlo v Kotcích, Praha 1992
Freeman, D. E., The Opera Theater of Count Franz Anton von Sporck in Prague, Studies in Czech Music No.2, Pendragon Press, Stuyvesant, New York 1992
Bor, D. Ž., F. A. Špork - významný mecenáš barokní kultury v Čechách, Tragen, Praha 1999
4. Typové zařazení písně Hospodine pomiluj ny
Lit.: Racek, J., Česká hudba, P 1949
Konrád, Nejedlý /1/
Mužík, F., Hospodine pomiluj ny in: Cimelia Bohemica (nebo Miscellanea musicologica, roč. 1965 (XVII)
5. Hudební teorie Jana Blahoslava
Lit.: Hostinský, O., Jan Blahoslav a Jan Josquin, P 1896
Vysloužil, J., Jan Blahoslav a česká teorie hudby in: Jan Blahoslav, U. Brod 1971
Settari, O., tamtéž
Čejka, M.-Šlosar, D.-Nechutová, J., Gramatika česká Jana Blahoslava, MU Brno 1991
6. Sociální dopad reforem husitského zpěvu
Lit.: Nejedlý, Z., Dějiny husitského zpěvu, P 1954
Lébl V. a kol., Hudba v českých dějinách, P 1984
Pokorný, Fr., Středověká monodie (rozmnož. ruk.)
7. Zvláštní postavení K. H. z Polžic v české vokální polyfonii
Lit.: Racek, J., Kryštof Harant a jeho doba I, II, III, Brno 1970 - 73
Berkovec, J., Kryštof Harant, P 1956 /edice/
Harant, K., Cesta do země Svaté ... /1854/ http://kubitovi.lantanet.cz/
Nejedlý, Z., Krištof Harant z Polžic, /1921/, Hudební knihovna čas. Smetana XXXII
8. Antonín Rejcha - skladatel a učitel
Lit.: Vysloužil, J., Zápisky o A. Rejchovi, Brno 1970
Šotolová, O., Antonín Rejcha (s tem. kat.), P
Berlioz, H., Paměti, P 1956
9. Ohlas Myslivečkova díla v dobovém italském tisku
Lit.: Pečman, R., Josef Mysliveček, P 1981
Šagiňanová, M., Zapomenutá historie, P 1965
Bohadlo, S., J. Mysliveček v dopisech, Brno 1990
10. Vztah B. Smetany a F. Pivody
Lit.: Hostinský, O., B. Smetana a jeho boj o českou mo-
derní hudbu, P 1941
Pražák, P., Smetanovy zpěvohry, P 1948
Horák, V., Fr. Pivoda, Brno 1970
11. Místo A. Dvořáka ve světové hudbě a jeho vztah k Čechám
Lit.: Šourek, O., Život a dílo A. Dvořáka, P 1916-
1933 nebo 1954 - 57
Berkovec, J.. A. Dvořák, P 1969
Dvořák, A., Přátelům doma, P 1941
Ivanov, M., Novosvětská, P 1984
Kuna, M., Korespondence A. Dvořáka
12. Autorský profil obrozenského Věnce
Lit.: Plavec, J., Věnec ze zpěvů vlastenských, P 1960
Nejedlý, Z., B. Smetana I, P
Plavec, J., Fr. Škroup, P 1941
Tomášek, V. J.,Vlastní životopis V.J. Tomáška, P 1942
Jírovec, V., Vlastní životopis V. Jírovce, P 1940
13. Barokní hudební instituce
Lit.: Bužga, J., Hudebníci a hudební instituce v období
baroku v čes. zemích in: Příspěvky k
děj. české hudby III, P 1976
Helfert, J., /2/
Mikanová, E., Hudební instituce na Mladoboleslavsku
v 17. a 18. st. in: Příspěvky... tamtéž
kol.,Téma: Baroko in: Opus musicum, 1987, č. 6, s. 161 a násl.
14. Bedřich Smetana hudebním kritikem
Lit.: Jarka, V. H., Kritické dílo B. Smetany, P 1948
Hostinský, O., B. Smetana a jeho boj... /v.10/
Holzknecht, V., Bedřich Smetana, P 1984
15. F.X. Richter a jeho vztah k českým zemím
Sehnal, J., Vztah F.X. Richtera k Holešovu in: HV 3/91, s.241 (Jezuitská kolej v UH)
Macek, P., F.X. Richter, Kroměříž 1989
Koch, K.-p., Die Mannheimer Hofkapelle - Dichtung und Wahrheit In: Jiří Fukač Festschrift, ed. S. Bohadlo, Gaudeamus Hradec Králové, Gate Náchod 1998, s. 59 - 64
16. Jakub Jan Ryba mezi klasicismem a romantismem
Berkovec, J.: J. J. Ryba, Praha 1995
Němeček, J.: J. J. Ryba, Praha 1963
J. J. Ryba o svém hudebním životě, Ed. Česká hudba 1946
Němeček, J., Školní deníky J. J. Ryby, Praha 1957
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lébl, V. a kol.: Hudba v českých dějinách, Praha 1984.
Fukač, J., Vysloužil, J., Macek, P. Slovník české hudební kultury, Praha 1997.
Smolka, J. Dějiny hudby, Praha 2000.
Černušák, G. Dějiny evropské hudby, Praha 1964.
Co snad nevíte o starší české hudbě, hudební rozhledy, LIX (2006), č. 1 – 12
Bohadlo, S. Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie. Hradec Králové 1988.
Vyskočil, J. Stručný slovník duchovní hudby, Čelákovice 1991.
Literatura doporučená studentům Kol. autorů: Československá vlastivěda, díl IX /Hudba/ sv. 3, Praha 1971.
Racek, J.: Česká hudba, Praha 1958.
Fukač, J., Vysloužil, J., Macek, P. Slovník české hudební kultury, Praha 1997.
Regler-Bellinger - Schenck - Wiking: Opera. Velká encyklopedie, Praha 1996.
Valový, E. Lidová píseň, Brno 1980.
Gregor, V. Dějiny české a slovenské hudby pro posluchače PdF, Ostrava 1972.
Sborníky katedry Hv PF v Hr. Králové /historická témata/: č. IV/1968/, X/1969/, XIV/1971/, XXIII /1974/, XLIX /1987/
http://www.vsp.cz/pdf/fakulta/hudebni_vychova/kantor/index.html
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:
Absolvování diskuse u všech seminárních témat (eventuální absence se nahrazují kolokviální diskusí k zameškaným tématům) a za esej na téma: Vybrané dílo z tvorby Smetany, Dvořáka nebo Fibicha

ZKOUŠKA je v rozsahu otázek, zahrnuje poslech hudby, popis, elementární analýzu a slohové, event. autorské zařazení ukázky.

 

Sylabus
HK-DSVH1 - Dějiny světové hudby 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: přednáška 2 hod. za semestr
studium celoživotní: seminář 1 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-DSVH2 Dějiny světové hudby 2
Anotace předmětu Předmět exponuje specifika a problematiku oboru a sleduje chronologicky a tématicky vývoj světové hudby od nejstarších dob až po počátky vícehlasu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Absolvent kurzu si uvědomuje kontinuitu i diskontinuitu jednoho uměleckého druhu, eliminuje etnocentrismus, je vybaven základními historiografickými fakty, metodami a nástroji (interpretace pramenů, stylové zařazení).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Dějiny hudby, předmět, metodologie a cíle, specifika
2. Historický pramen - jeho typy, kritika a interpretace; literatura a práce
s literaturou
3. Periodizace, vztah k obecným a kulturním dějinám, etnomusikologie
4. Vznik hudby, doklady o hudbě v pravěku
5. Hudební kultura Orientu
6. Hudební starověk
7. Řecká hudba
8. Gregoriánský chorál
9. Středověká teorie a notace
10. Duchovní a světská píseň - trubadúři, truvéři a Minnesang
11. Hudební nástroje a nástrojová hudba
12. Počátky vícehlasu
Literatura, na níž je předmět vystavěn http://www.vsp.cz/pdf/fakulta/hudebni_vychova/kantor/index.html
Černušák, G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964, 1976 nebo Gregor, Vl.: Dějiny evropské hudby
Smolka, J. a kol. Dějiny hudby, Praha 2003.
Kouba, J.: ABC hudebních slohů, Praha 1988.
Navrátil, M: Přehled evropských dějin hudby, Votobia Praha 2003.
The Grove Dictionary of Music and Musicians www.grovemusic.com
Bohadlo, S.: Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie, Hradec Králové 1988
Vyskočil, J. Stručný slovník duchovní hudby, Čelákovice 1991.
Maria Caraci Vela a kol. Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie. Překlad S. Bohadlo, J. Gabrielová, K. Hálová, A. Jakubcová (red.), M. Ottlová, KLP – Koniasch Laatin Press, Praha 2001.
2000 Years of Music, antologie, 10 CD, Harmonia mundi 2000.
Schering, A.: Gesichte der Musik in Beispielen
Gramofonová edice Dějiny hudby v příkladech /Nejstarší historická období,
Gregoriánský chorál, Renesance, Baroko, Klasicismus, Romantismus/, Tradiční
hudba Japonska, Lidová hudba Afriky, atd.
Literatura doporučená studentům Smolka, J. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace, Praha 1999.
Palisca, C. V. Norton Antzhology of Western Music I, II, New York – London 1980.
Ediční řada Musikgeschichte in Bildern, Leipzig 1960.
Taruskin, R. The Oxford History of Western Music, Oxford 2005
Bukofzer, M. Hudba v období baroka, Bratislava 1986.
Michels, U. Encyklopedický atlas hudby, Praha 2000.
Sachs, C.: Muzyka w šwiecie starožytnym The Oxford History of Music
Chailley, J. 40 000 let hudby, Praha 1965.
Veleta, M. Kapitoly o hudbě Orientu, Hradec Králové 1980.
Černý, M. K. Hudba antických kultur, (Olomouc 1995), Praha 2005.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:
Absolvování diskuse u všech seminárních témat (eventuální absence se nahrazují kolokviální diskusí k zameškaným tématům), studium zadané odborné literatury doložené poznámkami (1 titul za semestr).

 

Sylabus
HK-DSVH2 - Dějiny světové hudby 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: přednáška 1 hod. za semestr
studium celoživotní: seminář 1 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-DSVH1 Dějiny světové hudby 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-DSVH3 Dějiny světové hudby 3
Anotace předmětu Předmět exponuje specifika a problematiku oboru a sleduje chronologicky a tématicky vývoj světové hudby od období ars antiqua až po L. van Beethovena.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Absolvent kurzu si uvědomuje kontinuitu i diskontinuitu jednoho uměleckého druhu, eliminuje etnocentrismus, je vybaven základními historiografickými fakty, metodami a nástroji (interpretace pramenů, stylové zařazení).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Ars antiqua a notredamská škola
2. Ars nova ve Francii a v Itálii
3. Generace nizozemských škol, notace
4. Francouzský chanson, italský madrigal, německá protestantská píseň
5. Římská a benátská škola
6. Baroko, florentská camerata, monodie, generálbas
7. Počátky opery a oratoria
8. C. Monteverdi
9. Benátská opera
10. Neapolská škola
11. Nástrojářství a instrumentální formy
12. Barokní Anglie, Francie a Německo
13. Scarlattiové, Corelli, Vivaldi, hamburská škola
14. G. F. Händel
15. J. S. Bach
16. Klasicismus, mannheimská škola
17. J. Haydn
18. Gluckova operní reforma
19. W. A. Mozart
20. L. van Beethoven
Literatura, na níž je předmět vystavěn Černušák, G. Dějiny evropské hudby Praha 1964, 1976 nebo Gregor, Vl.: Dějiny evropské hudby.
Smolka, J. a kol. Dějiny hudby, Praha 2003.
Navrátil, M: Přehled evropských dějin hudby, Votobia Praha 2003.
The Grove Dictionary of Music and Musicians www.grovemusic.com
Kouba, J. ABC hudebních slohů, Praha 1988.
Bohadlo, S. Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie. Baroko,
Hradec Králové 1988.
Antológia – renesancia a barok. Slovenská hudba, XX (1994), č. 3 – 4.
Vyskočil, J. Stručný slovník duchovní hudby, Čelákovice 1991.
Maria Caraci Vela a kol. Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie. Překlad S. Bohadlo, J. Gabrielová, K. Hálová, A. Jakubcová (red.), M. Ottlová, KLP – Koniasch Laatin Press, Praha 2001.
2000 Years of Music, antologie, 10 CD, Harmonia mundi 2000.
Gramofonová edice Dějiny hudby v příkladech /Nejstarší historická období,
Gregoriánský chorál, Renesance, Baroko, Klasicismus, Romantismus/, Tradiční
hudba Japonska, Lidová hudba Afriky.
Literatura doporučená studentům Smolka, J. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace, Praha 1999.
Palisca, C. V. Norton Antzhology of Western Music I, II, New York – London 1980.
Ediční řada Musikgeschichte in Bildern, Leipzig 1960.
Taruskin, R. The Oxford History of Western Music, Oxford 2005
Bukofzer, M. Hudba v období baroka, Bratislava 1986.
Michels, U. Encyklopedický atlas hudby, Praha 2000.
Pečman, R. Sloh a hudba 1600-1900, skriptum, FF MU, Brno 1996.
Trojan, J Stručné dějiny opery z dramaturgického hlediska I, Praha 1985.
Chailley, J. 40 000 let hudby, Praha 1965.
Einstein, A. Od renesance k hudbě dneška, Praha 1968.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:
Absolvování diskuse u všech seminárních témat (eventuální absence se nahrazují kolokviální diskusí k zameškaným tématům), studium zadané odborné literatury doložené poznámkami (1 titul za semestr).
Studenti za semestr navštíví 2 koncerty profesionálních interpretů dle vlastního výběru a doloží k zápočtu 2 písemné kritiky + 2 tištěné programy; dále doloží programem návštěvu 4 koncertů pořádaných hudební katedrou s kritickými poznámkami v tištěném programu.

 

Sylabus
HK-DSVH3 - Dějiny světové hudby 3
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-DSVH2 Dějiny světové hudby 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět exponuje specifika a problematiku oboru a sleduje chronologicky a tématicky vývoj světové hudby v 19. století.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Absolvent kurzu si uvědomuje kontinuitu i diskontinuitu jednoho uměleckého druhu, eliminuje etnocentrismus, je vybaven základními historiografickými fakty, metodami a nástroji (interpretace pramenů, stylové zařazení).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Romantismus
2. Schubert, F., C. M. von Weber
3. F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann
4. F. Chopin
5. E. H. Grieg, J. Sibelius
6. Francouzská opera
7. Italská opera
8. H. Berlioz
9. F. Liszt
10. R. Wagner
11 G. Verdi
12. M. I. Glinka a Mocná hrstka
13. P. I. Čajkovskij
14. J. Brahms. A. Bruckner
15. Verismus
16. Pozdní romantismus ve Francii
17. Autonomizace tradiční populární hudby
18. Charakteristika jednotlivých slohových období
Literatura, na níž je předmět vystavěn Černušák, G. Dějiny evropské hudby Praha 1964, 1976 nebo Gregor, Vl.: Dějiny evropské hudby.
Smolka, J. a kol. Dějiny hudby, Praha 2003.
Navrátil, M: Přehled evropských dějin hudby, Votobia Praha 2003.
The Grove Dictionary of Music and Musicians www.grovemusic.com
Kouba, J. ABC hudebních slohů, Praha 1988.
Vyskočil, J. Stručný slovník duchovní hudby, Čelákovice 1991.
Maria Caraci Vela a kol. Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie. Překlad S. Bohadlo, J. Gabrielová, K. Hálová, A. Jakubcová (red.), M. Ottlová, KLP – Koniasch Laatin Press, Praha 2001.
2000 Years of Music, antologie, 10 CD, Harmonia mundi 2000.
Gramofonová edice Dějiny hudby v příkladech /Nejstarší historická období,
Gregoriánský chorál, Renesance, Baroko, Klasicismus, Romantismus/, Tradiční
hudba Japonska, Lidová hudba Afriky.
Literatura doporučená studentům Smolka, J. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace, Praha 1999.
http://www.uhk.cz/pdf/fakulta/hudebni_vychova/kantor/index.html
Palisca, C. V. Norton Antzhology of Western Music I, II, New York – London 1980.
Ediční řada Musikgeschichte in Bildern, Leipzig 1960.
Taruskin, R. The Oxford History of Western Music, Oxford 2005
Einstein, A. Hudba v období romantizmu, Bratislava 1989.
Michels, U. Encyklopedický atlas hudby, Praha 2000.
Pečman, R. Sloh a hudba 1600-1900, skriptum, FF MU, Brno 1996.
Trojan, J Stručné dějiny opery z dramaturgického hlediska I, Praha 1985.
Chailley, J. 40 000 let hudby, Praha 1965.
Einstein, A. Od renesance k hudbě dneška, Praha 1968.
Bachtík, J. XIX. století v hudbě, Praha 1970.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:
Absolvování diskuse u všech seminárních témat (eventuální absence se nahrazují kolokviální diskusí k zameškaným tématům), studium zadané odborné literatury doložené poznámkami (1 titul za semestr).
Studenti za semestr navštíví 3 koncerty profesionálních interpretů dle vlastního výběru a doloží k zápočtu 3 tištěné programy s kritickými poznámkami v tištěném programu; dále doloží programem návštěvu 1 koncertu pořádaného hudební katedrou s kritickými poznámkami v tištěném programu.

ZKOUŠKA je v rozsahu otázek a zahrnuje indentifikaci znějící hudební ukázky.

 

Sylabus
HK-HARM1 - Harmonie a polyfonie 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-HARM2 Harmonie a polyfonie 2
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na oblast klasické harmonie. Cílem je zvládnutí kvintakordů na hlavních a vedlejších stupních a jejich obratů formou kompozičních úkolů, harmonické analýzy a na základě harmonizace lidových písní. Vysvětleny jsou také základní termíny z oblasti polyfonie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Výuka je zaměřena na osvojení klasické harmonie a na výklad harmonických jevů v artificiální hudbě 20. století. Vysvětleny jsou také základní termíny z oblasti polyfonie. Učivo zvládají studenti formou kompozičních úkolů, na základě harmonické analýzy a harmonizace lidových písní.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Úvod do disciplíny
Kvintakordy na hlavních stupních
Perioda, závěry
Melodické tóny, akordické značky
Zástupci harmonických funkcí
Sextakordy
Kvartsextakordy
Vokální a instrumentální kontrapunkt. Polyfonie imitační a neimitační.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha 1996.
Hůla, Z.: Nauka o kontrapunktu, Praha 1985.
Kutnohorská, A., Bajerová, B. Výběr lidových písní k řízené improvizaci, Brno 1994.
Literatura doporučená studentům Janeček, K.: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie, Praha 1973.
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha 1982.
Nedělka, M. Praktická harmonie nejen pro učitele, Praha 2001.
Bezděk, J. Úvod do harmonizace české lidové písně a do její jednoduché stylizace pro klavír a akordeon, Plzeň 2006.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
splnění zápočtových testů

 

Sylabus
HK-HARM2 - Harmonie a polyfonie 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-HARM1 Harmonie a polyfonie 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-HARM3 Harmonie a polyfonie 3
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na oblast klasické harmonie. Cílem je zvládnutí septakordů s obraty, dominantního nónového akordu, diatonické modulace a mimotonálních funkcí formou kompozičních úkolů, harmonické analýzy a na základě harmonizace lidových písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Výuka je zaměřena na osvojení klasické harmonie a na výklad harmonických jevů v artificiální hudbě 20. století. Vysvětleny jsou také základní termíny z oblasti polyfonie. Učivo zvládají studenti formou kompozičních úkolů, na základě harmonické analýzy a harmonizace lidových písní.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Sekvence
Dominantní septakord
Obraty dominantního septakordu
Septakord II. stupně
Septakord VII. stupně
Dominantní nónový akord
Diatonická modulace
Mimotonální funkce

Literatura, na níž je předmět vystavěn Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha 1996.
Kutnohorská, A., Bajerová, B. Výběr lidových písní k řízené improvizaci, Brno 1994
Literatura doporučená studentům Janeček, K.: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie, Praha 1973.
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha 1982.
Nedělka, M. Praktická harmonie nejen pro učitele, Praha 2001.
Bezděk, J. Úvod do harmonizace české lidové písně a do její jednoduché stylizace pro klavír a akordeon, Plzeň 2006.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
splnění zápočtových testů

 

Sylabus
HK-HARM3 - Harmonie a polyfonie 3
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pp - písemná, praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-HARM2 Harmonie a polyfonie 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na oblast klasické harmonie. Cílem je zvládnutí mimotonálních funkcí, alterovaných akordů a dalších harmonických jevů objevujících se v hudbě na přelomu 19. a 20. století formou kompozičních úkolů, harmonické analýzy a na základě harmonizace lidových písní. Vvsvětleny jsou také základní poznatky o harmonických jevech v artificiální hudbě 20. století.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Výuka je zaměřena na osvojení klasické harmonie a na výklad harmonických jevů v artificiální hudbě 20. století. Vysvětleny jsou také základní termíny z oblasti polyfonie. Učivo zvládají studenti formou kompozičních úkolů, na základě harmonické analýzy a harmonizace lidových písní.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Mimotonální funkce
Sled mimotonálních dominant
Akordy o třech citlivých tónech, neapolský sextakord
Alterované akordy ve zvukové podobě D7, zmenšený čtyřzvuk jako alterovaný akord
Zvětšený trojzvuk jako alterovaný akord, alterované čtyřzvuky, obsahující zvětšený trojzvuk,
zvětšený terckvartakord, dvojsměrná alterace
Harmonie 20. století - rozšířená tonalita, modalita, celotónové útvary
Chromatické medianty, tradiční akordy v nových funkčních vztazích
Kvartové akordy, zahuštěné akordy, akordické kombinace, akordy o volné intervalové stavbě
Atonalita, dodekafonie, serialita
Literatura, na níž je předmět vystavěn Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha 1996.
Kutnohorská, A., Bajerová, B. Výběr lidových písní k řízené improvizaci, Brno 1994.
Literatura doporučená studentům Janeček, K.: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie, Praha 1973.
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha 1982.
Nedělka, M. Praktická harmonie nejen pro učitele, Praha 2001.
Bezděk, J. Úvod do harmonizace české lidové písně a do její jednoduché stylizace pro klavír a akordeon, Plzeň 2006.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
splnění písemných testů

Požadavky ke zkoušce:
1. písemná část - vypracování harmonických příkladů a harmonické analýzy
2. praktická část - harmonizace zadané lidové písně
3. teoretická část - zvládnutí učiva

 

Sylabus
HK-HDET - Hudba pro děti
2013

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Funkce hudby pro děti, žánry a tematické okruhy. Pedagogické využití tvorby pro děti ve škole. Skladatelé hudby pro děti. Současná vokální, instrumentální a hudebně dramatická tvorba pro děti. Instruktivní skladby. Hudebně literární pořad. Využití hudby pro děti mimo školu, soutěže, festivaly.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Pedagogické využití hudby pro děti ve škole a mimo školu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Aktuální otázky hudby pro děti, využití v HV, pojímavá terminologická problematika, kriteria dělení.
2. Současní skladatelé hudby pro děti.
3. Hudební žánry a tematické okruhy hudby pro děti.
4. Česká tvorba pro děti v 1. polovině 20. století, medailonky skladatelů, poslech děl a jejich analýza, přehrávka praktických ukázek skladeb studenty (vokální a instrumentální dovednosti).
5. Světová tvorba pro děti v 1. polovině 20. století, medailonky skladatelů, poslech děl a jejich analýza, přehrávka praktických skladeb studenty (vokální a instrumentální dovednosti).
6. Současná vokální tvorba pro děti; seznámení s repertoárem, analýza vybraných děl, interpretace skladeb studenty, využití ve škole.
7. Instrumentální tvorba pro děti - charakteristika současné tvorby, skladatelé, analýza a poslech skladeb.
8. Využití drobných charakteristických skladeb k poslechovým průpravným etudám, analýza hudebně výrazových prostředků, formy, emociální a funkční typy hudby.
9. Instrumentace klavírních drobných charakteristických skladeb pro orffovský instrumentář a zobcové flétny, vytváření partitur.
10. Současná hudebně dramatická tvorba pro děti; opera, analýza a poslech ukázek, výběr pro hudební výchovu.
11. Současná hudebně dramatická tvorba pro děti; balet, specifické rysy baletu, ověření hudebně výrazových prostředků v činnostech.
12. Předpoklady moderního pojetí poslechu hudby pro děti, možnosti navazování kontaktů posluchače se skladbou, pedagogická interpretace hudebního díla.
13. Zdroje repertoárové zásoby současné hudby pro děti, skladatelské soutěže, přehlídky tvorby, festivaly a interpretační soutěže, nejdůležitější sborníky a sbírky tvorby pro děti.
14. Hudebně literární pořad a další specifické formy využití hudby pro děti ve škole a v mimoškolní hudební výchově. Příprava scénáře hudebně literárního pořadu, výběr hudebního a literárního materiálu, volba typu pořadu, nácvik, organizační zajištění vystoupení.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Gregor,V.: Česká a slovenská hudebně dramatická tvorba pro děti, spisy PF Ostrava, sv.4,SPN, Praha 1966.
Hurník,I.: Umění poslouchat hudbu (soubor gramodesek), Supraphon, Praha 1972.
Jenčková,E.: Hudba v současné škole I. - XII., FTČ Nová Paka 1996 - 2000.
Zámečník,E.: O současné dětské opeře, Opus musicum, 1972, č.4, s.114.
časopis Hudební výchova - notová příloha a tematické články
výběr skladeb z dostupných notových sbírek pro děti hudební beletrie pro děti
Gregor,V: Česká dětská píseň umělá, Knižnice hudebních rozhledů, Praha 1959.
Horák,V.- Koula, V.: Hudba pro děti a mládež, SPN, Praha 1976.
Herden,J.-Jenčková,E.-Kolář,J.: Hudba pro děti, Karolinum, Praha 1992.
Jenčková,E.: Výběr klavírních skladeb, SPN, Praha 1990, 1992.
Stašek, Č.: Antologie české vokální tvorby pro děti, ÚKVČ, Praha 1983.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu:
- splněné úkoly průběžné kontroly - vypracování komponovaného pásma pro děti s volným tématickým výběrem

Požadavky ke zkoušce:
- ústní zkouška v rozsahu probrané látky v seminářích
- praktická zkouška - zpěv 10 písní pro děti a hra 5 skladeb s návrhem pedagogického využití

 

Sylabus
HK-HFOR1 - Hudební formy 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: přednáška 5 hod. za semestr
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-HFOR2 Hudební formy 2
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na charakteristiku formových typů a na vysvětlení jejich vývoje. Výklad je doplněn formovou analýzou skladeb.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se základními formovými typy. Formová analýza skladeb.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Úvod do disciplíny. Hudební forma a tektonika skladby. Motiv, téma, figura, pasáž.
Práce s motivem, s tématem.
Věta, perioda, dvojperioda, neperiodická věta.
Malá dvoudílná a třídílná forma.
Velká dvoudílná a třídílná forma.
Variace.
Sonátová forma.
Rondo.
Fuga.
Cyklické formy.
Kombinované a volné formy.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Zenkl,L.: ABC hudebních forem, Praha 1990.
Literatura doporučená studentům Janeček,K.: Hudební formy, Praha 1955.
Janeček, K.: Tektonika, Praha 1968.
Faltus, L., Štědroň, M. Formování hudby, Brno 1998.
Burlas, L. Formy a druhy hudobného umenia, Bratislava 1962
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- splnění zápočtového testu
- znalost skladeb analyzovaných v seminářích

 

Sylabus
HK-HFOR2 - Hudební formy 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-HFOR1 Hudební formy 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na charakteristiku hudebních druhů a žánrů a na vysvětlení jejich vývoje v hudební historii. Výklad je doplněn poslechem a stručnou analýzou hudebních ukázek.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení s hudebními druhy a žánry. Poslech a stručná analýza hudebních ukázek.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Symfonie.
Předehra. Symfonická báseň.
Koncert.
Komorní hudba
Suita.
Tanec. Balet. Pochod.
Drobné instrumentální netaneční skladby.
Opera.
Oratorium. Kantáta.
Chorál. Mše. Moteto.
Píseň. Sborová tvorba.
Scénická hudba. Filmová hudba.
Melodram. Opereta. Muzikál.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Zenkl, L.: ABC hudebních forem, Praha 1990.
Soušková, D.: Hudební druhy a žánry, 1. díl. Hradec Králové 2007.
Literatura doporučená studentům Slovník české hudební kultury, Praha 1997.
Michels, U.: Encyklopedický atlas hudby, Praha 2000.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- splnění zápočtových testů
- návštěva 2 koncertů profesionálních interpretů a 3 koncertů pořádaných Hudební katedrou dle vlastního výběru, ke kterým student zpracuje vlastní písemné recenze

Požadavky ke zkoušce:
- zvládnutí učiva
- formová analýza zadaných skladeb.

 

Sylabus
HK-HMAN - Hudební management
2014

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 3 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Pochopení fungování současného hudebního života, seznámení se základy manažerské a marketinkové metody a techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je pochopit fungování současného hudebního života a zvládnout základní manažerské a marketinkové metody a techniky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - Organizace kulturního života
- Hudba a média
- Moderní formy distribuce hudby
- Hudební pořadatelství a agentáž
- Autorské právo a základy práva v ostatních oblastech
- Ekonomika
- Granty
- Marketing a kampaně
- Produkce
- Hudební dramaturgie
- Hudební kritika
- Komunikační dovednosti
- Management hudebních těles a hudebních institucí
Literatura, na níž je předmět vystavěn FRANĚK, M. Hudební psychologie. Praha : 2005
VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : 2000
VIČAR, J. Hudební kritika a popularizace hudby. Praha : 1997
HRČKOVÁ, N. Hudobná kritika a hodnotenie. Bratislava : 1986
FUKAČ, J. a kol. Hudba a média. Rukověť muzikologa, Brno : 1998
LAMSER, V. Komunikace a společnost. Praha : 1969
DORŮŽKA, L. Populárna hudba, priemysel, obchod, umenie. Bratislava : 1978
DOUCEK, P. Řízení projektů informačních systémů. 2. rozšířené vydání. Professional Publishing, 2006
DOUCEK, P. Informační management. 1. vyd. Příbram : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 257 s.
STŘÍŽOVÁ, V. Organizace, informace a management. Praha : VŠE, 2005
VODÁČEK L.; ROSICKÝ A. Informační management. Management Press, 1997
REKTOŘÍK, J a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha : Ekopress, 2001
ŠKARABELOVÁ, S. Když se řekne nezisková organizace. 1. Vydání, Brno : Masarykova univerzita, 2002.
BÁRTA, J. Strategické plánování pro neziskové organizace. Praha : NROS, 1997
ŠKARABLOVÁ, S.Marketing ve veřejném sektoru. Brno : MU, 2007
SMITH, P. Moderní marketing. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2000
JURAJDOVÁ, H.; ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Účetnictví, daně a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. 1. vydání. Brno : Olprint, 2004
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 121/2000 Sb.,o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Ve znění: zákona č. 153/2010 Sb.
Literatura doporučená studentům BEDNÁŘ, F. Management a marketing služeb. Brno : 2002
BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi. Brno : 2005
HARGREAVES D. J.; NORTH, A. C. The Social Psychology of music. Oxford : 1997
KOTLER, P. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Praha : 2000
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- zpracování seminární práce
- splnění zápočtového testu

 

Sylabus
HK-HPED - Úvod do hudební pedagogiky
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jenčková Eva
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: přednáška 5 hod. za semestr
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Struktura hudební pedagogiky. Hudebně pedagogická literatura, časopisy, instituce. Vývojová charakteristika hudební výchovy v jednotlivých obdobích od 10. století do současnosti. Významné osobnosti hudební pedagogiky a jejich díla.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vývojová období hudební výchovy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Struktura hudební pedagogiky, teoretický základ hudební výchovy, začlenění
hudební pedagogiky o vědního systému. Vztah hudební pedagogiky k jiným
disciplinám, k muzikologickým a k nehudebním oborům, literatura.
Cíle a metody hudebně pedagogického výzkumu, vývoj hudební pedagogiky jako
vědy. Charakteristika odborné literatury, časopisů, institucí;
2. Počátky hudební výchovy v českých zemích až do protireformace,artikulární
školy, klášterní školy, zpěv v literátských bratrstvech, význam
J. Blahoslava pro Hv.
3. Význam J.A. Komenského pro hudební výchovu, jeho názory na hudební výchovu,
odkaz v díle, J.A. Komenský v dílech hudebních pedagogů.
4. Hudební výchova v době pobělohorské, přístup kantorů k hudebnímu dění,
činnost zemských trubačů, Hv v církevních školách. Hudební výchova v době
osvícenské, hudební školství za Marie Terezie, školní písně, osnovy a
učebnice pro hudební výchovu.
5. Význam J.J. Ryby pro hudební výchovu, hudební a pedagogické dílo.
6. Vývoj uměleckého školství, vznik konzervatoře v Praze, hudebně pedagogická
centra mimopražská. V.J. Tomášek a jeho význam pro hudební školství, rozvoj
hudebně pedagogické literatury.
7. Hudební výchova od národního obrození do 60. let 19. století, škola a
obrozenecký zpěv, J.N.Filcík, K.S.Amerling, hudební školy, hudební ústav
J.Proksche, Hv na venkově, osvětové působení kantorů.
8. Hudební výchova od 60. let 19. století, školský zákon, zpěvácké spolky,
povinný předmět zpěv, soukromé hudební školství v Čechách a na Moravě,
pomůcky pro vyučování zpěvu.
9. J.L.Zvonař, F.Pivoda, J.Malát a jejich význam pro pěveckou pedagogiku.
Tvorba dětských písní, instrumentálních skladeb pro děti, lidová píseň ve
škole.
10.Hudební výchova od konce 19. století do vzniku ČSR; hnutí za uměleckou
výchovu, výchovné koncerty, nové směry ve vyučování hudební výchovy,
intonační metody, reforma hudební výchovy u nás a v Evropě, učební osnovy z
r. 1915, hudební pedagogové.
11.Vývoj hudební výchovy za první republiky, Společnost pro hudební výchovu v
Praze, boje za Hv, organizace hudebního školství, podíl rozhlasu na Hv,
hudební časopisy, první výzkumy.
12.Hudební výchova za 2. světové války - situace ve školství, dětské sbory,
orchestry, rozhlas a film ve školní Hv, významní pedagogové, vysoké hudební
školství, 1. sjezd hudebních pedagogů, výchovné koncerty, J.Plavec.
13.Hudební výchova v letech 1953-1976, aprobovanost v Hv, osnovy Hv, učebnice,
vzdělání učitelů Hv, tvorba pro děti, Hudební mládež, edice Comenium
musicum, rozhlas a televize pro Hv.
14.Nová koncepce hudební výchovy od roku 1976 do současnosti, charakteristika
činnostní koncepce, programové dokumenty, učební osnovy,Česká hudební
společnost, ISME, konference o hudební výchově.
Literatura, na níž je předmět vystavěn sborník Metodologické problémy hudební pedagogiky, ČHS, Praha 1968.
sborník Teoretické základy hudební pedagogiky, Univerzita Karlova, Praha 1990.
sborník Tvořivost jako základní dimenze moderní hudební pedagogiky,
Karolinum,Praha 1992
výběr z edice Comenium musicum
aktuální články z časopisů hudební rozhledy, Opus musicum, Hudební výchova aj.
učební osnovy, učebnice a metodické příručky Hv pro základní a střední školy, alternativní učebnice
Gregor,V.- Sedlický,T.: Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku,
Comenium musicum sv. 20. Supraphon, Praha 1990.
Gregor,V.: Československá společnost pro hudební výchovu 1934-1938 a
mezinárodní dosah její činnosti, Spisy pedagogické fakulty Ostrava,
sv. 29, SPN, Praha 1975.
monografie a díla významných osobností (J.A.Komenský, J.J.Ryba, L.Zvonař, F.Pivoda, J.Malát, J.Křička, M.Battke, V.Helfert a současníci)
Literatura doporučená studentům Časopis Hudební výchova a Talent od r. 1992
Aktuální sborníky z hudebně pedagogických konferencí od r. 1989
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu podmínky pro udělení zápočtu:
- splnění úkolů průběžné kontroly
- referát a praktický výstup

požadavky ke zkoušce:
- zvládnutí tematických okruhů v plném rozsahu

 

Sylabus
HK-HPOC - Hudba na počítači
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět nabízí základní využití všech podob hudby na počítači, prostřednictvím Internetu zvyšuje samostatnost při vyhledávání literatury a pramenů, umožňuje vstoupit do odborných diskusí, kompletuje mezioborové dovednosti včetně cizích jazyků. Předpokládá tvorbu a editaci zvukových souborů a sazbu not.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Základní orientace v problematice využití pramenů, literatury včetně jejich vyhledávání a multimediálních možností Internetu, zvládnutí notačních programů Capella (Finale, Sibelius), základy práce se zvukovými soubory.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Informace, prameny, literatura, bibliografie, on-line přístupy.
CD-ROM, nabídka českých a zahraničních titulů multimediálních encyklopedií a výukových programů.
Zvukové dokumenty, seznámení s běžnými zvukovými dokumenty, jejich tvorba a editace.
zpracování notového záznamu v notačním programu.
Příklady využití získaných poznatků pro vlastní vzdělávání i pro využití v praxi.
Problematika autorského zákona.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Grace, R.: Hudba a zvuk na počítači, Grada Publishing, Praha 1999
Hustwit, G.: The Musician´s Guide to the INTERNET. Rockpress Publishing, 1997
Sklenák, V.: a kol. Data informace, znalosti a Internet. C. H. Beck, Praha 2001
SMEJKAL, V.: Internet @ $$$. Grada Publishing, Praha 1999
Tkačíková, D.: Informační zdroje Internetu. Výpočetní centrum ČVUT, Praha 1997
uživatelské manuály notačních programů
http://www.uhk.cz/kantor
Literatura doporučená studentům Zounek, J.: Kříž, R. Internet pro pedagogy. Jak hledat a najít. Grada Publishing, Praha 2001
Wimmer, M.: Internet a jeho služby. Západočeská univerzita 1996
Kukučka, J.: Internet. CCB, Brno 1999
Peterka, J.: Čermák, M.; Winter, J.; Matoušek, P. Se z@vináčem na Internet. Academia, Praha 1999
Morkes, D.: Vořech, J. 1001 tipů atriků pro Internet. Computer Press, Praha 1998
Antoš, M.: Připojte se k Internetu. Computer Press, Praha 1996
Bráza, J.: Internet.cz - jak hledat a najít. 3. aktualizované vydání. Grada Publishing, Praha 2001
Renda, M.: Český Internet a MS Internet Explorer 5 Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Grada Publishing, Praha 1999
Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky (2. vydání), Muzikus 2000
Vlachý, V.: 220 užitečných rad pro muzikanty, kteří se chystají natáčet v hudebním studiu, Muzikus 2000
Internet. vydává Trade & Leisure Publications, 1998 - , Dostupné též na
www: http://internet.tlp.cz
dále podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu: Splnění závěrečného zadání,samostatné řešení praktických úkolů (vyhledání relevantních informací k zadanému tématu, emailové odeslání výsledku, zvukové dokumenty, partitura).

 

Sylabus
HK-HSLE1 - Sólové housle 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-NAST4 Hra na hudební nástroj 4
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-HSLE2 Sólové housle 2
Anotace předmětu Předmět je určen především studentům se zájmem o aktivní účast na koncertech katedry, zejména studentům, kteří uvažují o ukončení studia formou bakalářského diplomového koncertu. Důraz je kladen na zlepšování technických návyků a dovedností a na stylovou interpretaci děl různých období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na housle (Hra na hudební nástroj 1-4). Jeho cílem je další zdokonalení interpretačních dovedností studenta.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň předmětu je stanovena v závislosti na stupni technické a interpretační vyspělosti studenta.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Stupnice, akordy: O. Ševčík, J. Beran, C. Flesch
Etudy: R. Kreutzer, F. Mazas, Ch, Dancla, J. Dont, H. Wieniawski
Přednesové skladby všech slohových období:
baroko – J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Tartini, A. Corelli, G. F. Händel (koncerty, sonáty)
klasicismus – W. A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven, G. Viotti, J Mysliveček (koncerty, sonáty)
romantismus –O. Rieding, A. Komarovskij, F. Seitz, M. Bruch (koncerty)
20. století – L. Janáček, B. Martinů, B. Bartók, I. Stravinskij, E. Suchoň (sonatiny , sonáty, koncerty)
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-HSLE2 - Sólové housle 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-HSLE1 Sólové housle 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je určen především studentům se zájmem o aktivní účast na koncertech katedry, zejména studentům, kteří uvažují o ukončení studia formou bakalářského diplomového koncertu. Důraz je kladen na zlepšování technických návyků a dovedností a na stylovou interpretaci děl různých období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na housle (Hra na hudební nástroj 1-4). Jeho cílem je další zdokonalení interpretačních dovedností studenta.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň předmětu je stanovena v závislosti na stupni technické a interpretační vyspělosti studenta.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Stupnice, akordy: O. Ševčík, J. Beran, C. Flesch
Etudy: R. Kreutzer, F. Mazas, Ch, Dancla, J. Dont, H. Wieniawski
Přednesové skladby všech slohových období:
baroko – J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Tartini, A. Corelli, G. F. Händel (koncerty, sonáty)
klasicismus – W. A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven, G. Viotti, J Mysliveček (koncerty, sonáty)
romantismus –O. Rieding, A. Komarovskij, F. Seitz, M. Bruch (koncerty)
20. století – L. Janáček, B. Martinů, B. Bartók, I. Stravinskij, E. Suchoň (sonatiny , sonáty, koncerty)
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-HSNA1 - Hra na sólový nástroj 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je určen především studentům se zájmem o aktivní účast na koncertech katedry, zejména pak studentům, kteří uvažují o ukončení studia formou diplomového koncertu. Důraz je kladen na další růst technických dispozic studentů, na dodržování zásad stylové interpretace a na získávání maxima interpretačních zkušeností.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na nástroj (Hra na hudební nástroj 1-4). Jeho cílem je další zdokonalení interpretačních dovedností studenta.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň předmětu je stanovena v závislosti na stupni technické a interpretační vyspělosti studenta.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr na základě domluvy.
Literatura doporučená studentům Individuální výběr na základě domluvy.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy
- aktivní účast na koncertech katedry

 

Sylabus
HK-HSNA2 - Hra na sólový nástroj 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HU-HSNA1 Hra na sólový nástroj 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je určen především studentům se zájmem o aktivní účast na koncertech katedry, zejména pak studentům, kteří uvažují o ukončení studia formou diplomového koncertu. Důraz je kladen na další růst technických dispozic studentů, na dodržování zásad stylové interpretace a na získávání maxima interpretačních zkušeností.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na nástroj (Hra na hudební nástroj 1-4). Jeho cílem je další zdokonalení interpretačních dovedností studenta.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň předmětu je stanovena v závislosti na stupni technické a interpretační vyspělosti studenta.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr na základě domluvy.
Literatura doporučená studentům Individuální výběr na základě domluvy.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy
- aktivní účast na koncertech katedry

 

Sylabus
HK-IMHS - Úvod do improvizace pro houslisty
2014

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studenti se seznámí s typickými znaky lidových písní z jednotlivých oblastí Čech a Moravy, s rozdíly mezi písní českou a moravskou (způsob harmonizace, vedení 2. hlasu apod.). Naučí se doprovázet ve dvojhmatech lidovou případně i umělou píseň. Doprovody transponují do různých tónin, vytvářejí vlastní variace, předehry, mezihry a dohry.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností - Praktické zvládnutí dvojhlasých doprovodů (ve dvojhmatech) lidové i umělé
písně, dosažení v používání určitých dvojhmatů pro určitý akord.
- Orientace v běžně užívaných tóninách dur-moll, praktická transpozice.
- Vytváření vlastních předeher, meziher, doher s použitím témat dané písně.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Rozvržení látky je individuální podle stupně technické zdatnosti jednotlivých studentů. Anotace a cíl předmětu stanovují látku, kterou je povinen zvládnout každý student.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lišková, M. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 4. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 5. ročník základní školy, Praha 1998.
Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, Praha 1998.
Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, Praha 1998.
Literatura doporučená studentům Schejbal, K. Doprovody písní pro 6. a 7. ročník ZDŠ, Praha 1972.
Schejbal, K. Doprovody písní pro 3., 4. a 5. ročník ZDŠ, Praha 1979.
Jak hrát pop & rock 1, 2, 3, 4, 5, Brno 1998.
Já písnička – zpěvník pro žáky ZŠ, díl 1. pro 1. – 4. třídu, Cheb 1993.
Já písnička – zpěvník pro žáky ZŠ, díl 2. pro 5. – 9. třídu, Cheb 1993.
Já písnička – zpěvník pro žáky ZŠ, díl 3. pro střední školy, Cheb 1995.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu: průběžné plnění zadaných úkolů

 

Sylabus
HK-IMKL - Úvod do improvizace pro klavíristy
2014

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Koldinský Karel
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Disciplína navazuje na teoretické předměty a výuku hry na nástroj, má prakticko-dovednostní charakter. Rozvíjí především tvořivé schopnosti studentů v oblasti vázané improvizace (improvizace doprovodů) a improvizace malých forem.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je položení základů přístupu k hudebnímu materiálu nevyjádřenému výhradně notovým zápisem. Vytváření a posilování sluchové představy předcházející improvizaci, vnímání melodicko-harmonických souvislostí a formy.
Schopnost využití nabytých hudebně-teoretických poznatků v autentickém zpracování v rámci malých forem. Praktické zvládnutí základů klavírní sazby improvizace doprovodů lidových písní, základy harmonizace sopránu a praktické transpozice.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - hra základních kadencí
- improvizace malých forem na základě charakteristických hudebních prvků a tonálního plánu základních kadencí
- základy praktické harmonizace lidových písní
- hra akordických značek a jejich úprava v závislosti na charakteru písně a druhu doprovodu
- klavírní sazba doprovodu lidových písní
- základy transpozice
Literatura, na níž je předmět vystavěn Drášil,J.: Klavírní improvizace I, II
Popovič, M. : Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně), PF UJEP Ústí nad Labem 1994.
Sýkora, J.V. : Improvizace včera a dnes, Panton 1966.
Vránek, T. : Anatomie improvizace, skripta, PF Jihočeské univerzity, České Budějovice 1998.
Berger, Z. : Nové možnosti při výuce klavírní improvizace na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty, doktorská práce, Ostrava 2001.
Šolc, M. Tajemství akordových značek, Praha 1976.

Literatura doporučená studentům Brabec, J. Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, Úvaly 1996.
Brabec, J. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, Úvaly 1996.
Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, Praha 1998.
Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, Praha 1998.
Kolář, J. Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, Úvaly 1997.
Lišková, M. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 4. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 5. ročník základní školy, Praha 1998.
Praupner, V.J. Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, Praha 1997.
Sborníky – Já písnička I,II,III,IV Cheb 1993, 1993, 1995, 2007.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- zvládnutí základních kadencí ve všech tóninách, improvizace malých forem na základě charakteristických hudebních prvků a tonálního plánu základních kadencí
- schopnost praktické realizace improvizace klavírního doprovodu na základě akordických značek v závislosti na charakteru písně - 10 vybraných písní
- zvládnutí transpozice 5ti vybraných písní

 

Sylabus
HK-INTO1 - Intonace 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-INTO2 Intonace 2
Anotace předmětu Intonace a sluchová analýza v rozsahu durové stupnice, basový klíč, intervaly (malé, velké, čisté), durový kvintakord a jeho obraty, dominantní septakord a jeho obraty, čtvrťové, osminové, půlové a šestnáctinové noty a pomlky, tečka u noty.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Základem seminářů je zvládnutí tonálně písňové metody, dále intonace intervalů, kvintakordů, septakordů a jejich obratů, durových, mollových a starých církevních stupnic. Dále se procvičují různá rytmická cvičení. Cílem je bezpečné zvládnutí reprodukce notového textu a sluchová analýza.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vstupní prověrka: znalost intervalů, stupnic a akordů
Informace o předmětu
Reprodukce jednotlivých tónů, přenášení tónů do hlasové polohy,
Interpretace durové stupnice, rozlišování půltónu a celého tónu
Pětitónová durová řada
Systém opěrných písní tonálně písňové metody
Řady tónů v rozsahu oktávy; durový kvintakord a jeho obměny
Rozložený a rozšířený tonický kvintakord
Rytmus: smysl pro dělení doby
postupy v durové tónině a kvintakord, opakování a procvičování tonální metody písňové
Opěrné písně pro 1., 3., 5., 8. a 5. spodní stupeň
Intervalová metoda - interval velké a malé tercie (pomocí nápěvků)
Čtvrťové i delší noty a pomlky v taktech osminových
Opěrné písně pro vedlejší stupně
Interval čisté kvarty
Osminové i delší noty a pomlky v taktech osminových
Interval čisté kvinty
Stupňovité postupy kvart. a kvintové;
Postupy rozloženého kvintakordu
Terciové postupy mezi vedlejšími stupni
Kvartové postupy
Kvintové a oktávové postupy
Volné nástupy všech stupňů
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kofroň, J.: Učebnice intonace a rytmu. Praha 1981.
Literatura doporučená studentům Poš, V.: Nová intonace, rytmus, sluchová výchova. Praha 1998.
Daniel, L.: Intonace a sluchová analýza II. Univerzita Palackého. PdF Olomouc 2002.
Kolář, J.: Intonační cvičení a sluchová analýza – Diatonika dur. PdF UK, Praha 2000.
Kolář, J.: Intonační cvičení a sluchová analýza – Diatonika moll. PdF UK, Praha 2000.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
a) splnění kontrolních testů
b) praktické prozkoušení probraných lekcí

 

Sylabus
HK-INTO2 - Intonace 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-INTO1 Intonace 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-INTO3 Intonace 3
Anotace předmětu Intonace a sluchová analýza v rozsahu durové stupnice, sextové, septimové postupy, zmenšený kvintakord, intonace a sluchová analýza v mollovém tónorodu, tečka u noty, synkopa.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Základem seminářů je zvládnutí tonálně písňové metody, dále intonace intervalů, kvintakordů, septakordů a jejich obratů, durových, mollových a starých církevních stupnic. Dále se procvičují různá rytmická cvičení. Cílem je bezpečné zvládnutí reprodukce notového textu a sluchová analýza.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Interval velké a malé sexty, Sextové postupy
Čtvrťové pomlky a noty v taktech půlových
Septimové postupy velká a malá septima
Opakování všech probraných intervalů
Tečka u čtvrťových not a pomlk u delších hodnot v taktech
čtvrťových
Opakování: tonálně písňová metoda, intervaly, durový kvintakord a jeho obraty,
Rytmus: smysl pro dělení doby
Sextakordy a kvartsextakordy v dur
Zmenšený kvintakord, příprava obratů dominantního septakordu
Dominantní septakord a jeho obraty
Procvičování volných nástupů všech stupňů, intervalů a akordů,
příprava mollových stupnic a dalších stupnic
Intonace v basovém klíči
Volné sledy základních intervalů v basovém klíči
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kofroň, J.: Učebnice intonace a rytmu. Praha 1981.
Literatura doporučená studentům Poš, V.: Nová intonace, rytmus, sluchová výchova. Praha 1998.
Daniel, L.: Intonace a sluchová analýza II. Univerzita Palackého. PdF Olomouc 2002.
Kolář, J.: Intonační cvičení a sluchová analýza – Diatonika dur. PdF UK, Praha 2000.
Kolář, J.: Intonační cvičení a sluchová analýza – Diatonika moll. PdF UK, Praha 2000.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
a) splnění kontrolních testů
b) praktické prozkoušení probraných lekcí

 

Sylabus
HK-INTO3 - Intonace 3
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pp - písemná, praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-INTO2 Intonace 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-INTO4 Intonace 4
Anotace předmětu Intonace a sluchová analýza probírané problematiky - mollové, míšené, církevní exotické tóniny. Synkopa, triola.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Základem seminářů je zvládnutí tonálně písňové metody, dále intonace intervalů, kvintakordů, septakordů a jejich obratů, durových, mollových a starých církevních stupnic. Dále se procvičují různá rytmická cvičení. Cílem je bezpečné zvládnutí reprodukce notového textu a sluchová analýza.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Mollové stupnice – aiolská, harmonická melodická
Rozložený a rozšířený mollový trojzvuk
Intonace v harmonické a melodické moll
Rytmus: tečka u čtvrťových not a pomlk v taktech čtvrť.
Intonace v aiolské moll,
Sextakord a kvartsextakord moll
Rytmus: tečka u osminových not a pomlk v takt. osminových
Zvětšený a zmenšený kvintakord,
Test: mollové stupnice
Míšení tónin, harmonická a melodická stupnice dur
Rytmus: tečka u osminových not
Církevní stupnice
Rytmus: synkopa
Intonace v církevních tóninách
Rytmus: synkopa
Doškálné septakordy
Test: míšené tóniny a církevní stupnice
Exotické stupnice
Opakování všech stupnic – dur, moll, míšení tónin, staré, cikánské,


Literatura, na níž je předmět vystavěn Kofroň, J.: Učebnice intonace a rytmu. Praha 1981.
Literatura doporučená studentům Poš, V.: Nová intonace, rytmus, sluchová výchova. Praha 1998.
Daniel, L.: Intonace a sluchová analýza II. Univerzita Palackého. PdF Olomouc 2002.
Kolář, J.: Intonační cvičení a sluchová analýza – Diatonika dur. PdF UK, Praha 2000.
Kolář, J.: Intonační cvičení a sluchová analýza – Diatonika moll. PdF UK, Praha 2000.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
a) splnění kontrolních písemek
b) praktické prozkoušení probraných lekcí

Požadavky ke zkoušce:
a) splnění písemné kontrolní práce, shrnující veškerou probranou látku a umožňující
postoupit k další části zkoušky
b) ústní část, obsahující ve shrnující formě intervaly, akordy a stupnice a využívající
příklady ze cvičebnice
c) přihlédnutí k míře rozvoje hudebních schopností studenta během studia

 

Sylabus
HK-INTO4 - Intonace 4
2011

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-INTO3 Intonace 3
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Diatonická modulace, chromatika a alterace, procvičování s důrazem na zápis.
Opakování (stupnice, akordy, tonální metoda ... )

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Základem seminářů je zvládnutí tonálně písňové metody, dále intonace intervalů, kvintakordů, septakordů a jejich obratů, durových, mollových a starých církevních stupnic. Dále se procvičují různá rytmická cvičení. Cílem je bezpečné zvládnutí reprodukce notového textu a sluchová analýza.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Diatonická modulace
Příprava chromatiky, chromatické stupnice
Alterace – alterované vedlejší stupně
Opakování alterovaných vedlejších stupňů nastupujících stupňů.
Intonace melodií s alterovanými hlavními stupni
Opakování všech akordů a jejich obratů
Chromatika, intervaly a akordy
Průběžné procvičování i sluchová analýza intervalů, akordů a stupnic
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kofroň, J.: Učebnice intonace a rytmu. Praha 1981.
Literatura doporučená studentům Poš, V.: Nová intonace, rytmus, sluchová výchova. Praha 1998.
Daniel, L.: Intonace a sluchová analýza II. Univerzita Palackého. PdF Olomouc 2002.
Kolář, J.: Intonační cvičení a sluchová analýza – Diatonika dur. PdF UK, Praha 2000.
Kolář, J.: Intonační cvičení a sluchová analýza – Diatonika moll. PdF UK, Praha 2000.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
a) splnění kontrolních testů
b) praktické prozkoušení probraných lekcí

 

Sylabus
HK-JNAS1 - Jiný sólový nástroj 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-NAST4 Hra na hudební nástroj 4
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-JNAS2 Jiný sólový nástroj 2
Anotace předmětu Předmět je určen především studentům se zájmem o aktivní účast na koncertech katedry, zejména studentům, kteří uvažují o ukončení studia formou bakalářského diplomového koncertu. Důraz je kladen na zlepšování technických návyků a dovedností a na stylovou interpretaci děl různých období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku Hry na hudební nástroj 1-4 (pokud si student zvolil jiný nástroj než klavír nebo housle). Jeho cílem je další zdokonalení interpretačních dovedností studenta.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň předmětu je stanovena v závislosti na stupni technické a interpretační vyspělosti studenta.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr na základě domluvy.
Literatura doporučená studentům Individuální výběr na základě domluvy.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-JNAS2 - Jiný sólový nástroj 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-JNAS1 Jiný sólový nástroj 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je určen především studentům se zájmem o aktivní účast na koncertech katedry, zejména studentům, kteří uvažují o ukončení studia formou bakalářského diplomového koncertu. Důraz je kladen na zlepšování technických návyků a dovedností a na stylovou interpretaci děl různých období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku Hry na hudební nástroj 1-4 (pokud si student zvolil jiný nástroj než klavír nebo housle). Jeho cílem je další zdokonalení interpretačních dovedností studenta.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň předmětu je stanovena v závislosti na stupni technické a interpretační vyspělosti studenta.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr na základě domluvy.
Literatura doporučená studentům Individuální výběr na základě domluvy.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-KEYB1 - Hra na keyboard 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Koldinský Karel
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-KEYB2 Hra na keyboard 2
Anotace předmětu Ve cvičeních se studenti seznamují s možností práce na elektronických hudebních nástrojích i s jejich základní klasifikací. Sledují jak technické aspekty, tak především praktickou stránku hry na keyboard – volbu výrazových prostředků, tvorbu doprovodu, aranžmá konkrétních písní.Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je zvládnutí práce s keyboardem – schopnost ovládání základních funkcí, tvorby doprovodů, volba vhodných výrazových prostředků, vlastní (logicky vystavěné a stylově odpovídající) aranžmá písní a suverénní interpretace s využitím možností nástroje.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - klasifikace a základní aspekty elektronických klávesových nástrojů
- příprava nástroje ke hře, jednotlivá rozhraní, možnosti propojení a komunikace s externími zařízeními
- keyboard ve výuce
- základní funkce a ovladače keyboardu
- rozdělení klaviatury, nastavení jednotlivých parametrů
- automatický doprovod, výběr stylu
- tvorba a dotváření aranžmá konkrétních písní s využitím možností nástroje
- suverénní interpretace

Literatura, na níž je předmět vystavěn Bezděk, J. Česká škola hry na keyboard, Plzeň 1997.
Drášil, J. Klavírní improvizace I, Hradec Králové 1987.
Herden, J. Elektronické klávesové nástroje v hudební výchově, Praha 2003.
Holubec, J. Populární hudba ve škole, Praha 1999.
Němec, L. Keyboard, Brno 1998.
Poledňák, I. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu, Olomouc 2000.
Šolc, M. Tajemství akordových značek, Praha 1976.
Vondráček, J. Škola hry na klávesové nástroje, Praha 2001.Literatura doporučená studentům Big Collection 1, 2, 3, London 1999.
Blues For Keyboard, Essex 1994.
Brabec, J. Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, Úvaly 1996.
Brabec, J. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, Úvaly 1996.
Film Classics For Keyboard, Essex 1994.
Gospel And Spirituals Classics, Hamburk 2001.
Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, Praha 1998.
Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, Praha 1998.
Jak hrát pop & rock 1, 2, 3, 4, 5, Brno 1998.
Kolář, J. Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, Úvaly 1997.
Lišková, M. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 4. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 5. ročník základní školy, Praha 1998.
Praupner, V.J. Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, Praha 1997.
Sborníky – Já písnička I,II,III,IV, Cheb 1993, 1993, 1995, 2007.
Sborníky – Písničky z pohádek a dětských filmů I, II, III, Cheb 1997, 1998, 2000.
Uhlíř, J.: Zpěvník, Praha 1997.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1) znalost základních funkcí a ovladačů keyboardu
2) schopnost práce s keyboardem s využitím možností nástroje
3) 4 písně s automatickým doprovodem a 1 píseň s využitím rozdělené klaviatury a kombinace zvuků různých nástrojů:
- písně dle výběru studenta s akcentem na využitelnost při výuce
- suverénní interpretace
- vlastní adekvátní aranžmá a volba vhodných výrazových prostředků

 

Sylabus
HK-KEYB2 - Hra na keyboard 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Koldinský Karel
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-KEYB1 Hra na keyboard 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Ve cvičeních studenti navazují na znalosti a dovednosti získané v předmětu Hra na keyboard 1. Seznamují se s dalšími funkcemi keyboardu, těžištěm předmětu jsou možnosti a způsoby záznamu vlastních aranžmá konkrétních skladeb či písní do paměti nástroje či na disketu.
Propojení keyboardu se zesilovačem, mixážním pultem, reproduktory, combem, PC.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosažení schopnosti tvorby propracovaných aranžmá skladeb či písní, jejich praktická interpretace na keyboard a záznam do paměti nástroje či na disketu. Schopnost práce s
uloženými soubory. Znalost principu a použití propojení keyboardu se zesilovačem, mixážním pultem, reproduktory, combem, PC.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - rozšiřující funkce keyboardu
- principy a druhy záznamu hry do paměti nástroje a na disketu
- popis, uložení, vyvolání a práce s uloženými soubory
- tvorba propracovaných aranžmá konkrétních skladeb či písní
- propojení keyboardu se zesilovačem, mixážním pultem, reproduktory, combem, PC
Literatura, na níž je předmět vystavěn Bezděk, J. Česká škola hry na keyboard, Plzeň 1997.
Drášil, J. Klavírní improvizace I, Hradec Králové 1987.
Herden, J. Elektronické klávesové nástroje v hudební výchově, Praha 2003.
Holubec, J. Populární hudba ve škole, Praha 1999.
Němec, L. Keyboard, Brno 1998.
Poledňák, I. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu, Olomouc 2000.
Šolc, M. Tajemství akordových značek, Praha 1976.
Vondráček, J. Škola hry na klávesové nástroje, Praha 2001.


Literatura doporučená studentům Big Collection 1, 2, 3, London 1999.
Blues For Keyboard, Essex 1994.
Brabec, J. Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, Úvaly 1996.
Brabec, J. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, Úvaly 1996.
Film Classics For Keyboard, Essex 1994.
Gospel And Spirituals Classics, Hamburk 2001.
Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, Praha 1998.
Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, Praha 1998.
Charalambidis, A. Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, Praha 1998.
Jak hrát pop & rock 1, 2, 3, 4, 5, Brno 1998.
Kolář, J. Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, Úvaly 1997.
Lišková, M. Hudební výchova pro 1. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 2. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 3. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 4. ročník základní školy, Praha 1998.
Lišková, M. Hudební výchova pro 5. ročník základní školy, Praha 1998.
Praupner, V.J. Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, Praha 1997.
Sborníky – Já písnička I,II,III,IV, Cheb 1993, 1993, 1995, 2007.
Sborníky – Písničky z pohádek a dětských filmů I, II, III, Cheb 1997, 1998, 2000.
Uhlíř, J.: Zpěvník, Praha 1997.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1) znalost rozšiřujících funkcí a ovladačů keyboardu
2) schopnost práce s keyboardem s využitím možností nástroje, tvorba propracovanějších aranžmá
3) 5 písní
- jejich záznam na disketě
- písně dle výběru studenta s akcentem na využitelnost při výuce
- suverénní interpretace v případě hry v "reálném čase"
- vlastní, stylově diferencovaná aranžmá a volba vhodných výrazových prostředků

 

Sylabus
HK-KLAV1 - Sólový klavír 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-NAST4 Hra na hudební nástroj 4
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-KLAV2 Sólový klavír 2
Anotace předmětu Předmět je určen především studentům se zájmem o aktivní účast na koncertech katedry, zejména studentům, kteří uvažují o ukončení studia formou bakalářského diplomového koncertu. Důraz je kladen na zlepšování technických návyků a dovedností a na stylovou interpretaci děl různých období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír (Hra na hudební nástroj 1-4). Jeho cílem je další zdokonalení interpretačních dovedností studenta.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň předmětu je stanovena v závislosti na stupni technické a interpretační vyspělosti studenta.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr na základě domluvy.
Literatura doporučená studentům Individuální výběr na základě domluvy
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-KLAV2 - Sólový klavír 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-KLAV1 Sólový klavír 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je určen především studentům se zájmem o aktivní účast na koncertech katedry, zejména studentům, kteří uvažují o ukončení studia formou bakalářského diplomového koncertu. Důraz je kladen na zlepšování technických návyků a dovedností a na stylovou interpretaci děl různých období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět navazuje na povinnou výuku hry na klavír (Hra na hudební nástroj 1-4). Jeho cílem je další zdokonalení interpretačních dovedností studenta.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň předmětu je stanovena v závislosti na stupni technické a interpretační vyspělosti studenta.

Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr na základě domluvy.
Literatura doporučená studentům Individuální výběr na základě domluvy.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-KOMH1 - Komorní hra 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-KOMH2 Komorní hra 2
Anotace předmětu Studium komorních skladeb různých stylových období, rozvíjení specifických interpretačních návyků a dovedností pro komorní hru s důrazem na stylovou interpretaci skladeb.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět je určen studentům se zájmem o získání specifických interpretačních návyků v prostředí instrumentálního souboru libovolného složení: duo, trio, kvartet, kvintet (maximálně jeden klavírista).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Studium komorních skladeb a příprava na koncertní vystoupení. Bližší specifikace závisí na konkrétním složení komorního souboru.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr na základě potřeb konkrétního komorního souboru.
Literatura doporučená studentům Individuální výběr na základě potřeb konkrétního komorního souboru.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: průběžné plnění individuálně zadaných úkolů

 

Sylabus
HK-KOMH2 - Komorní hra 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-KOMH1 Komorní hra 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studium komorních skladeb různých stylových období, rozvíjení specifických interpretačních návyků a dovedností pro komorní hru s důrazem na stylovou interpretaci skladeb.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět je určen studentům se zájmem o získání specifických interpretačních návyků v prostředí instrumentálního souboru libovolného složení: duo, trio, kvartet, kvintet (maximálně jeden klavírista).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Studium komorních skladeb a příprava na koncertní vystoupení. Bližší specifikace závisí na konkrétním složení komorního souboru.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr na základě potřeb konkrétního komorního souboru.
Literatura doporučená studentům Individuální výběr na základě potřeb konkrétního komorního souboru.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: průběžné plnění individuálně zadaných úkolů

 

Sylabus
HKLAVFM1 - Hra na nástroj - klavír 1
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium kombinované: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace
HRHSLFM1 Hra na nástroj - housle 1
Závislé předměty
HKLAVFM2 Hra na nástroj - klavír 2
Anotace předmětu V rámci tohoto předmětu si studenti osvojují základní technické prvky klavírní hry, orientují se v jednoduchých hudebních útvarech a při interpretaci drobných přednesových skladeb (včetně hry zpaměti) uplatňují elementární výrazové prostředky. Při improvizaci doprovodů písní ze zpěvníků pro 1. a 2. třídu ZŠ využívají základní harmonické funkce a jednoduché formy figurace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je osvojit si základy klavírní hry, elementární technické i výrazové dovednosti a zvyšovat úroveň podle individuálních schopností.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Hra na nástroj je dlouhodobý proces pro vytváření dovedností a návyků.
V tomto semestru budou studenti pracovat na:
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- nácviku hry stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoji tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí elementární pedalizace (pedál současný, případně synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám výuky HV).
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studentovi je individuálně vybrán adekvátní repertoár.
Klavírní školy:
Janžurová, Z., Borová, M. : Nová klavírní škola, díly I., II.
Šimková, L.: Klavírní prvouka
Emonts, F.: Evropská klavírní škola, díly I., II.
Aaron, M: Adult Piano Course, díly I., II.
Grūnfeldová, Böhmová, Sarauer: Klavírní škola pro začátečníky

Etudy:
Album etud I., II., (III., IV.)
Czerny, C.: První cvičení pro klavír, op.599
Burgmüller, F.: 25 lehkých etud
Dvořák, M.: Klavírní jazzové minietudy
Lemoine, H.: Dětské etudy, op. 37
Parsley, P.: 7 etud

Přednesové skladby:
Gillock, William: Solo repertoire for the young pianist, book I - IV
Schaum, John: Solo piano album for the young students
Schaum, John: The Boogie Book
Kowalchyk, Gayle; Lancaster, E. L.: 8 original pieces for late elementary pianist
Kowalchyk, Gayle; Lancaster, E. L.: Boogie´n´Blues
Baroko 0, 1, 2
Dawne tance i melodii 1,2,3 (PWM)
Knížka polyfonní hry 1, 2
Klasikové a jejich současníci I, II
Klavírní čítanka pro 2. a 3. rok vyučování
Mozart, W. A.: Malý Mozart (skladbičky z dětství)
Mozart, W. A.: Salcburgská knížka
Snadné skladby XVII. A XVIII. století I, II
Tūrk, D. G.: Kinderjahre - 60 skladbiček pro začátečníky
Literatura doporučená studentům Výběr podle aktuálních potřeb studenta.
Alexander, D.: Just for you
Bartók, B.: Dětem I,II, III.
Blatný, J.: Instruktivní skladbičky
Blažek, Z.: Dětem
Čajkovskij, P. I.: Album pro mládež
Dlouhý, M.: Ptám se, ptám se, pampeliško
Douša, E.: Miniatury
Dvořák, A.: Dvě perličky
Eben, P.: Voršilská ulička
Eben, P.: Svět malých
Gillock,W.: Instruktivní skladby – výběr ze svazků
Grečaninov, A.: Dětské album
Gněsina, J.: Drobné skladbičky
Hanuš, J.: Vteřiny v přírodě
Hurník, I.: Džezík
Hurník, I.: První melodie
Hurník, I.: Písničky pro klapky
Hurník, I.: Motivy z dětství
Hlaváč, M.: Leporelo
Horáček, J.: Daleká plavba
Horáček, J.: Dobrá zpráva
Hradecký, E.: Malé jazzové album
Chačaturjan, A.: Album
Kardoš, D.: Bagately
Kabalevskij, D.: Dětské album
Iglo, M.: Abeceda
Ježková, O.: Obrázky na klávesách
Jolivet, A.: 6 chansons naives
Jurníčková, I.: Duha v černé a bílé
Jurníčková, I.: Malá klavírní romance
Mácha, O.: Hudební vlastivěda
Majkapar, S.: Birjulky
Moravští skladatelé dětem
Pauer, J.: Na šťastnou cestu
Řídký, J.: Rytmus a melodie
Sluka, L.: Hrátky
Sluka, L.: Hry a sny
Sluka, L.: Chvilky u klavíru
Slavický, K.: Na černých a bílých
Suchoň, E.: Maličká su
Suchoň, E.: Keď sa vlci zišli
Vacek, M.: Ladův rok
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Durové stupnice od bílých kláves (I. prstokladová skupina): C, G, D, A, E dur
2. Durové kvintakordy a obraty od bílých kláves k příslušným stupnicím.
3. Kadence a transponující píseň (Kočka leze dírou) k příslušným stupnicím.
4. 2 – 4 etudy (počet přizpůsoben délce a obtížnosti).
5. 2 drobné přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
6. Improvizované doprovody písní ze zpěvníku pro 1. a 2. třídu ZŠ.

 

Sylabus
HKLAVFM2 - Hra na nástroj - klavír 2
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium kombinované: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HKLAVFM1 Hra na nástroj - klavír 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLAVFM3 Hra na nástroj - klavír 3
Anotace předmětu V rámci tohoto předmětu si studenti osvojují základní technické prvky klavírní hry, orientují se v jednoduchých hudebních útvarech a při interpretaci drobných přednesových skladeb (včetně hry zpaměti) uplatňují elementární výrazové prostředky. Při improvizaci doprovodů písní ze zpěvníků pro 3. třídu ZŠ využívají základní harmonické funkce a jednoduché formy figurace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je osvojit si základy klavírní hry, elementární technické i výrazové dovednosti a zvyšovat úroveň podle individuálních schopností.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru se pokračuje v dlouhodobém vytváření nástrojových dovedností:
- rozvoji prstové techniky;
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- nácviku hry stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoji tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí pedalizace (pedál současný a synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám výuky HV).
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studentovi je individuálně vybrán adekvátní repertoár.
Klavírní školy:
Janžurová, Z., Borová, M. : Nová klavírní škola, díly I., II.
Šimková, L.: Klavírní prvouka
Emonts, F.: Evropská klavírní škola, díly I., II.
Aaron, M: Adult Piano Course, díly I., II.
Grūnfeldová, Böhmová, Sarauer: Klavírní škola pro začátečníky

Etudy:
Album etud I., II., (III., IV.)
Czerny, C.: První cvičení pro klavír, op.599
Burgmüller, F.: 25 lehkých etud
Dvořák, M.: Klavírní jazzové minietudy
Lemoine, H.: Dětské etudy, op. 37
Parsley, P.: 7 etud

Přednesové skladby:
Baroko 0, 1, 2
Dawne tance i melodii 1,2,3 (PWM)
Knížka polyfonní hry 1, 2
Klasikové a jejich současníci I, II
Klavírní čítanka pro 2. a 3. rok vyučování
Mozart, W. A.: Malý Mozart (skladbičky z dětství)
Mozart, W. A.: Salcburgská knížka
Snadné skladby XVII. A XVIII. století I, II
Tūrk, D. G.: Kinderjahre - 60 skladbiček pro začátečníky
Literatura doporučená studentům Výběr podle aktuálních potřeb studenta.
Alexander, D.: Just for you
Bartók, B.: Dětem I,II, III.
Blatný, J.: Instruktivní skladbičky
Blažek, Z.: Dětem
Čajkovskij, P. I.: Album pro mládež
Dlouhý, M.: Ptám se, ptám se, pampeliško
Douša, E.: Miniatury
Dvořák, A.: Dvě perličky
Eben, P.: Voršilská ulička
Eben, P.: Svět malých
Gillock,W.: Instruktivní skladby – výběr ze svazků
Grečaninov, A.: Dětské album
Gněsina, J.: Drobné skladbičky
Hanuš, J.: Vteřiny v přírodě
Hurník, I.: Džezík
Hurník, I.: První melodie
Hurník, I.: Písničky pro klapky
Hurník, I.: Motivy z dětství
Hlaváč, M.: Leporelo
Horáček, J.: Daleká plavba
Horáček, J.: Dobrá zpráva
Hradecký, E.: Malé jazzové album
Chačaturjan, A.: Album
Kardoš, D.: Bagately
Kabalevskij, D.: Dětské album
Iglo, M.: Abeceda
Ježková, O.: Obrázky na klávesách
Jolivet, A.: 6 chansons naives
Jurníčková, I.: Duha v černé a bílé
Jurníčková, I.: Malá klavírní romance
Mácha, O.: Hudební vlastivěda
Majkapar, S.: Birjulky
Moravští skladatelé dětem
Pauer, J.: Na šťastnou cestu
Řídký, J.: Rytmus a melodie
Sluka, L.: Hrátky
Sluka, L.: Hry a sny
Sluka, L.: Chvilky u klavíru
Slavický, K.: Na černých a bílých
Suchoň, E.: Maličká su
Suchoň, E.: Keď sa vlci zišli
Vacek, M.: Ladův rok
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Durová stupnice od bílých kláves (II. prstokladová skupina) F dur, durové stupnice od černých kláves - B, Es As.
2. Durové kvintakordy a obraty k příslušným stupnicím.
3. Kadence a transponující píseň k příslušným stupnicím.
4. 2 – 4 etudy (počet přizpůsoben délce a obtížnosti).
5. 2 drobné přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
6. Improvizované doprovody písní ze zpěvníku pro 3. třídu ZŠ.

 

Sylabus
HKLAVFM3 - Hra na nástroj - klavír 3
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium kombinované: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HKLAVFM2 Hra na nástroj - klavír 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLAVFM4 Hra na nástroj - klavír 4
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně své hry podle individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb různých stylových období. Součástí práce je improvizace doprovodů k písním ze zpěvníku pro 4. ročník ZŠ.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úrovně v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, dynamiku a pedalizaci a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru budou studenti fixovat tyto dovednosti:
- rozvoj prstové techniky;
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoj elementárních výrazových prostředků;
- nácvik hry stupnic a akordů;
- nácvik hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoj tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí pedalizace (pedál současný a synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám výuky HV).
Ve výběru přednesu se předjímají veřejné přehrávky, které jsou v následujícím semestru.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studentovi je individuálně vybrán adekvátní repertoár.
Etudy:
Album etud I., II., (III., IV.)
Czerny, C.: První cvičení pro klavír, op.599
Burgmüller, F.: 25 lehkých etud
Dvořák, M.: Klavírní jazzové minietudy
Lemoine, H.: Dětské etudy, op. 37
Parsley, P.: 7 etud
Czerny, C.: 125 pasážových cvičení, op. 261

Přednesové skladby:
Baroko 0, 1, 2
Dawne tance i melodii 1,2,3 (PWM)
Knížka polyfonní hry 1, 2
Klasikové a jejich současníci I, II
Klavírní čítanka pro 2. a 3. rok vyučování
Mozart, W. A.: Malý Mozart (skladbičky z dětství)
Mozart, W. A.: Salcburgská knížka
Snadné skladby XVII. A XVIII. století I, II
Tūrk, D. G.: Kinderjahre - 60 skladbiček pro začátečníky
Schumann, R.: Album pro mládež
Schubert, F.: Valčíky
Grieg, E.: Lyrické kusy Mendelssohn-Bartholdy, F.: 6 dětských kusů, op. 72
Literatura doporučená studentům Výběr podle aktuálních potřeb studenta.
Alexander, D.: Just for you
Bartók, B.: Dětem I,II, III.
Blatný, J.: Instruktivní skladbičky
Blažek, Z.: Dětem
Čajkovskij, P. I.: Album pro mládež
Dlouhý, M.: Ptám se, ptám se, pampeliško
Douša, E.: Miniatury
Dvořák, A.: Dvě perličky
Eben, P.: Voršilská ulička
Eben, P.: Svět malých
Gillock,W.: Instruktivní skladby – výběr ze svazků
Grečaninov, A.: Dětské album
Gněsina, J.: Drobné skladbičky
Hanuš, J.: Vteřiny v přírodě
Hurník, I.: Džezík
Hurník, I.: První melodie
Hurník, I.: Písničky pro klapky
Hurník, I.: Motivy z dětství
Hlaváč, M.: Leporelo
Horáček, J.: Daleká plavba
Horáček, J.: Dobrá zpráva
Hradecký, E.: Malé jazzové album
Chačaturjan, A.: Album
Kardoš, D.: Bagately
Kabalevskij, D.: Dětské album
Iglo, M.: Abeceda
Ježková, O.: Obrázky na klávesách
Jolivet, A.: 6 chansons naives
Jurníčková, I.: Duha v černé a bílé
Jurníčková, I.: Malá klavírní romance
Mácha, O.: Hudební vlastivěda
Majkapar, S.: Birjulky
Moravští skladatelé dětem
Pauer, J.: Na šťastnou cestu
Řídký, J.: Rytmus a melodie
Sluka, L.: Hry a sny
Sluka, L.: Chvilky u klavíru
Slavický, K.: Na černých a bílých
Suchoň, E.: Maličká su
Suchoň, E.: Keď sa vlci zišli
Vacek, M.: Ladův rok

Pro pokročilejší instrumentalisty:
Berkovič, I.: 24 preludií op.46
Dlouhý, M.: Poetická preludia
Eben, P.: Malé portréty
Kaprál,V.: Lyrika
Novák,V.: Mládí
Martinů, B.: Drobné klavírní skladby
Martinů, B.: Jaro v zahradě
Martinů, B.: Skici a hry
Martinů, B.: Loutky
Prokofjev, S.: Dětská hudba
Slavický, K.: Klavír a mládí
Sluka, L.: Klavírní brevíř
Vřešťál, J.: Památník
Vřešťál, J.: Paleta
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Mollové stupnice - a, e, h.
2. Mollové akordy a obraty k uvedeným stupnicím.
3. Kadence a transponující píseň (Dobrú noc) k uvedeným stupnicím.
4. 2 - 4 etudy.
5. 2 přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
6. Improvizované doprovody písní ze zpěvníku pro 4. roč.
7. Doprovod k rozezpívání – pětitónový motiv a jeho modulace po půltónech vzestupně od c1 po c2. Varianty motivu.

 

Sylabus
HKLAVFM4 - Hra na nástroj - klavír 4
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium kombinované: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HKLAVFM3 Hra na nástroj - klavír 3
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLAVFM5 Hra na nástroj - klavír 5
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně své hry podle individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb různých stylových období. Součástí práce je improvizace doprovodů k písním ze zpěvníku pro 5. ročník ZŠ.
V tomto semestru je pozornost výrazně zaměřena na veřejné přehrávky přednesů a písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úrovně v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, dynamiku a pedalizaci a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období. Veřejná produkce přednesů a doprovodu písní na přehrávkách.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru studenti stále pracují na:
- rozvoji prstové techniky;
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- nácviku hry stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoji tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí pedalizace (pedál současný a synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám výuky HV);
- pečlivé přípravě na přehrávky.
Ve výběru přednesových skladeb zohlednit jejich didaktické využití.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studentovi je individuálně vybrán adekvátní repertoár.
Etudy:
Album etud I., II., (III., IV.)
Czerny, C.: První cvičení pro klavír, op.599
Burgmüller, F.: 25 lehkých etud
Dvořák, M.: Klavírní jazzové minietudy
Lemoine, H.: Dětské etudy, op. 37
Parsley, P.: 7 etud
Czerny, C.: 125 pasážových cvičení, op. 261

Přednesové skladby:
Baroko 0, 1, 2
Dawne tance i melodii 1,2,3 (PWM)
Knížka polyfonní hry 1, 2
Klasikové a jejich současníci I, II
Klavírní čítanka pro 2. a 3. rok vyučování
Mozart, W. A.: Malý Mozart (skladbičky z dětství)
Mozart, W. A.: Salcburgská knížka
Snadné skladby XVII. A XVIII. století I, II
Tūrk, D. G.: Kinderjahre - 60 skladbiček pro začátečníky
Schumann, R.: Album pro mládež
Schubert, F.: Valčíky
Grieg, E.: Lyrické kusy Mendelssohn-Bartholdy, F.: 6 dětských kusů, op. 72
Literatura doporučená studentům Výběr podle aktuálních potřeb studenta.
Alexander, D.: Just for you
Bartók, B.: Dětem I,II, III.
Blatný, J.: Instruktivní skladbičky
Blažek, Z.: Dětem
Čajkovskij, P. I.: Album pro mládež
Dlouhý, M.: Ptám se, ptám se, pampeliško
Douša, E.: Miniatury
Dvořák, A.: Dvě perličky
Eben, P.: Voršilská ulička
Eben, P.: Svět malých
Gillock,W.: Instruktivní skladby – výběr ze svazků
Grečaninov, A.: Dětské album
Gněsina, J.: Drobné skladbičky
Hanuš, J.: Vteřiny v přírodě
Hurník, I.: Džezík
Hurník, I.: První melodie
Hurník, I.: Písničky pro klapky
Hurník, I.: Motivy z dětství
Hlaváč, M.: Leporelo
Horáček, J.: Daleká plavba
Horáček, J.: Dobrá zpráva
Hradecký, E.: Malé jazzové album
Chačaturjan, A.: Album
Kardoš, D.: Bagately
Kabalevskij, D.: Dětské album
Iglo, M.: Abeceda
Ježková, O.: Obrázky na klávesách
Jolivet, A.: 6 chansons naives
Jurníčková, I.: Duha v černé a bílé
Jurníčková, I.: Malá klavírní romance
Mácha, O.: Hudební vlastivěda
Majkapar, S.: Birjulky
Moravští skladatelé dětem
Pauer, J.: Na šťastnou cestu
Řídký, J.: Rytmus a melodie
Sluka, L.: Hry a sny
Sluka, L.: Chvilky u klavíru
Slavický, K.: Na černých a bílých
Suchoň, E.: Maličká su
Suchoň, E.: Keď sa vlci zišli
Vacek, M.: Ladův rok

Pro pokročilejší instrumentalisty:
Berkovič, I.: 24 preludií op.46
Dlouhý, M.: Poetická preludia
Eben, P.: Malé portréty
Kaprál,V.: Lyrika
Novák,V.: Mládí
Martinů, B.: Drobné klavírní skladby
Martinů, B.: Jaro v zahradě
Martinů, B.: Skici a hry
Martinů, B.: Loutky
Prokofjev, S.: Dětská hudba
Slavický, K.: Klavír a mládí
Sluka, L.: Klavírní brevíř
Vřešťál, J.: Památník
Vřešťál, J.: Paleta
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Mollové stupnice - d, g, c.
2. Mollové akordy a obraty k uvedeným stupnicím.
3. Kadence a transponující píseň k uvedeným stupnicím.
4. 2 – 4 etudy.
5. 1 přednesová skladba produkovaná na veřejné přehrávce zadaná v minulém semestru, jedna didakticky využitelná nová skladba.
6. Improvizované doprovody k písním ze zpěvníku pro 5. roč. a sestavy písní k přehrávkám.
7. Doprovod k rozezpívání – pětitónový motiv a jeho modulace po půltónech sestupně od c2 po c1. Varianty motivu.

 

Sylabus
HKLAVFM5 - Hra na nástroj - klavír 5
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
Prerekvizity
HKLAVFM4 Hra na nástroj - klavír 4
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLAVFM6 Hra na nástroj - klavír 6
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně hry podle svých individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb. V interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů usilují o poučený způsob hry s využitím vhodných výrazových prostředků. Součástí práce je hra autorských doprovodů k písním pro 1. stupeň ZŠ.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úroveň v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, pedalizaci a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období a různých žánrů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Student cvičí a pracuje na:
- nácviku stupnic stejnojmenných rovným pohybem přes 4 oktávy v rychlejším tempu, nebo kombinovaným způsobem;
- malý rozklad akordu ve čtyřhlasé úpravě s obraty, velký rozklad zvlášť;
- pokračování v nácviku náročnějších etud a přednesových skladeb;
- hra písní s původními autorskými doprovody;
- příprava a postupné sestavování sborníku drobných miniatur, využitelných v didaktice HV a následně v praxi.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Etudy:
Album etud IV, V
Bertini, H.: 25 snadných etud
Burgmüller, F.: 18 etud
Czerny, C.: 125 pasážových cvičení, op. 261
Czerny, C.: Průprava zběhlosti, op. 849
Czerny, C. Škola zběhlosti, op. 299
Heller, S.: Etudy pro mládež
Heumann, H. G.: Der Etüdenband

Přednesové skladby:
Baroko (vydal Könemann Music Budapest)
Bach, J. S.: Malá preludia
Dawne tance i melodii (vydal PWM)
Händel: G. F.: Drobné skladby a tance
Knížka polyfonní hry II
Klavírní skladby starého Španělska a Portugalska
Staré tance (vydal Könemann Music Budapest)
Ptačí motivy v hudbě starých mistrů
Meisterbuch
Čeští klasikové I, II
České sonatiny
České variace XVIII. století
Beethoven, L. van: Bagately
Beethoven, L. van: Sonatiny
Dusík, J. L.: 10 melodických etud
Dusík, J. L.: Sonatiny
Klasikové a jejich současníci II
Majstri sonatin (vydal Opus Bratislava)
Mozart, W. A.: 6 vídeňských sonatin
Tomášek, V. J.: Eklogy
Sonatiny a ronda
České klavírní album
Dvořák, A.: Siluety
Debussy, C.: Dětský koutek
Eben, P.: Malé portréty
Gregor, Č.: Vyhrávanky
Gregor, Č.: Muzikantský popelec
Grieg, E. H.: Lyrické kusy
Grieg, E. H.: Poetické obrázky v tónech
Kaprál, V.: Lyrika
Matys, J.: Malá preludia
Mendelssohn-Bartholdy, F.: Písně beze slov
Mendelssohn-Bartholdy, F.: 6 dětských kusů, op. 72
Novák, V.: Mládí
Schubert, F.: Valčíky
Schumann, R.: Album pro mládež
Smetana, B.: Bagately a impromptus
Smetana, B.: Výbor z klavírních skladeb
Kardoš, D.: Bagately
Martinů, B.: Bajky
Martinů, B.: Jaro v zahradě
Martinů, B.: Loutky
Martinů, B.: Drobné klavírní skladby
Martinů, B.: Skici a hry
Prokofjev, S.: Dětská hudby
Satie, E.: Gnossiniennes
Satie, E.: Gymnopedies
Slavický, K.: Klavír a mládí
Sluka, L.: Klavírní brevíř
Šostakovič, D.: Tance panenek
Fantastické tance, op. 1
Vřešťál, J.: Památník
Vřešťál, J.: Paleta
Výběr klavírních skladeb - sborník klavírních miniature, sestavila E. Jenčková

Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Osvojení učiva.


 

Sylabus
HKLAVFM6 - Hra na nástroj - klavír 6
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HKLAVFM5 Hra na nástroj - klavír 5
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLAVFM7 Hra na nástroj - klavír 7
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně hry podle svých individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb. V interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů usilují o poučený způsob hry s využitím vhodných výrazových prostředků. Součástí práce je hra autorských doprovodů k písním pro 1. stupeň ZŠ.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úroveň v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, pedalizaci a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období a různých žánrů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Student cvičí a pracuje na:
- nácviku stupnic stejnojmenných rovným pohybem přes 4 oktávy v rychlejším tempu, nebo kombinovaným způsobem;
- malý rozklad akordu ve čtyřhlasé úpravě s obraty, velký rozklad zvlášť;
- pokračování v nácviku náročnějších etud a přednesových skladeb;
- hra písní s původními autorskými doprovody;
- příprava a postupné sestavování sborníku drobných miniatur, využitelných v didaktice HV a následně v praxi.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Etudy:
Album etud IV, V
Bertini, H.: 25 snadných etud
Burgmüller, F.: 18 etud
Czerny, C.: 125 pasážových cvičení, op. 261
Czerny, C.: Průprava zběhlosti, op. 849
Czerny, C. Škola zběhlosti, op. 299
Heller, S.: Etudy pro mládež
Heumann, H. G.: Der Etüdenband

Přednesové skladby:
Baroko (vydal Könemann Music Budapest)
Bach, J. S.: Malá preludia
Dawne tance i melodii (vydal PWM)
Händel: G. F.: Drobné skladby a tance
Knížka polyfonní hry II
Klavírní skladby starého Španělska a Portugalska
Staré tance (vydal Könemann Music Budapest)
Ptačí motivy v hudbě starých mistrů
Meisterbuch
Čeští klasikové I, II
České sonatiny
České variace XVIII. století
Beethoven, L. van: Bagately
Beethoven, L. van: Sonatiny
Dusík, J. L.: 10 melodických etud
Dusík, J. L.: Sonatiny
Klasikové a jejich současníci II
Majstri sonatin (vydal Opus Bratislava)
Mozart, W. A.: 6 vídeňských sonatin
Tomášek, V. J.: Eklogy
Sonatiny a ronda
České klavírní album
Dvořák, A.: Siluety
Debussy, C.: Dětský koutek
Eben, P.: Malé portréty
Gregor, Č.: Vyhrávanky
Gregor, Č.: Muzikantský popelec
Grieg, E. H.: Lyrické kusy
Grieg, E. H.: Poetické obrázky v tónech
Kaprál, V.: Lyrika
Matys, J.: Malá preludia
Mendelssohn-Bartholdy, F.: Písně beze slov
Mendelssohn-Bartholdy, F.: 6 dětských kusů, op. 72
Novák, V.: Mládí
Schubert, F.: Valčíky
Schumann, R.: Album pro mládež
Smetana, B.: Bagately a impromptus
Smetana, B.: Výbor z klavírních skladeb
Kardoš, D.: Bagately
Martinů, B.: Bajky
Martinů, B.: Jaro v zahradě
Martinů, B.: Loutky
Martinů, B.: Drobné klavírní skladby
Martinů, B.: Skici a hry
Prokofjev, S.: Dětská hudby
Satie, E.: Gnossiniennes
Satie, E.: Gymnopedies
Slavický, K.: Klavír a mládí
Sluka, L.: Klavírní brevíř
Šostakovič, D.: Tance panenek
Fantastické tance, op. 1
Vřešťál, J.: Památník
Vřešťál, J.: Paleta
Výběr klavírních skladeb - sborník klavírních miniature, sestavila E. Jenčková
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Osvojení učiva.

 

Sylabus
HKLAVFM7 - Hra na nástroj - klavír 7
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HKLAVFM6 Hra na nástroj - klavír 6
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLAVFM8 Hra na nástroj - klavír 8
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně hry podle svých individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb. V interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů usilují o poučený způsob hry s využitím vhodných výrazových prostředků. Součástí práce je hra autorských doprovodů k písním pro 1. stupeň ZŠ.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úroveň v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, pedalizaci a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období a různých žánrů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Student cvičí a pracuje na:
- hře stupnic stejnojmenných kombinovaným způsobem;
- velký rozklad dohromady rovným pohybem přes 4 oktávy, nebo kombinovaně;
- pokračování v nácviku náročnějších etud a přednesových skladeb;
- hra písní s původními autorskými doprovody;
- příprava a postupné sestavování sborníku drobných miniatur, využitelných v didaktice HV a následně v praxi.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Etudy:
Album etud IV, V
Bertini, H.: 25 snadných etud
Burgmüller, F.: 18 etud
Czerny, C.: 125 pasážových cvičení, op. 261
Czerny, C.: Průprava zběhlosti, op. 849
Czerny, C. Škola zběhlosti, op. 299
Heller, S.: Etudy pro mládež
Heumann, H. G.: Der Etüdenband

Přednesové skladby:
Baroko (vydal Könemann Music Budapest)
Bach, J. S.: Malá preludia
Dawne tance i melodii (vydal PWM)
Händel: G. F.: Drobné skladby a tance
Knížka polyfonní hry II
Klavírní skladby starého Španělska a Portugalska
Staré tance (vydal Könemann Music Budapest)
Ptačí motivy v hudbě starých mistrů
Meisterbuch
Čeští klasikové I, II
České sonatiny
České variace XVIII. století
Beethoven, L. van: Bagately
Beethoven, L. van: Sonatiny
Dusík, J. L.: 10 melodických etud
Dusík, J. L.: Sonatiny
Klasikové a jejich současníci II
Majstri sonatin (vydal Opus Bratislava)
Mozart, W. A.: 6 vídeňských sonatin
Tomášek, V. J.: Eklogy
Sonatiny a ronda
České klavírní album
Dvořák, A.: Siluety
Debussy, C.: Dětský koutek
Eben, P.: Malé portréty
Gregor, Č.: Vyhrávanky
Gregor, Č.: Muzikantský popelec
Grieg, E. H.: Lyrické kusy
Grieg, E. H.: Poetické obrázky v tónech
Kaprál, V.: Lyrika
Matys, J.: Malá preludia
Mendelssohn-Bartholdy, F.: Písně beze slov
Mendelssohn-Bartholdy, F.: 6 dětských kusů, op. 72
Novák, V.: Mládí
Schubert, F.: Valčíky
Schumann, R.: Album pro mládež
Smetana, B.: Bagately a impromptus
Smetana, B.: Výbor z klavírních skladeb
Kardoš, D.: Bagately
Martinů, B.: Bajky
Martinů, B.: Jaro v zahradě
Martinů, B.: Loutky
Martinů, B.: Drobné klavírní skladby
Martinů, B.: Skici a hry
Prokofjev, S.: Dětská hudby
Satie, E.: Gnossiniennes
Satie, E.: Gymnopedies
Slavický, K.: Klavír a mládí
Sluka, L.: Klavírní brevíř
Šostakovič, D.: Tance panenek
Fantastické tance, op. 1
Vřešťál, J.: Památník
Vřešťál, J.: Paleta
Výběr klavírních skladeb - sborník klavírních miniature, sestavila E. Jenčková

Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Osvojení učiva.

 

Sylabus
HKLAVFM8 - Hra na nástroj - klavír 8
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HKLAVFM7 Hra na nástroj - klavír 7
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLAVFM9 Hra na nástroj - klavír 9
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně hry podle svých individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb. V interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů usilují o poučený způsob hry s využitím vhodných výrazových prostředků. Součástí práce je hra autorských doprovodů k písním pro 1. stupeň ZŠ.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úroveň v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, pedalizaci a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období a různých žánrů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Student cvičí a pracuje na:
- nácviku stupnic stejnojmenných kombinovaným způsobem;
- v rozvoji stupnic pokračovat hrou v terciích, sextách, decimách; 2 : 3, 3 : 2;
- velký rozklad kombinovaně;
- pokračování v nácviku náročnějších etud a přednesových skladeb;
- hra písní s původními autorskými doprovody;
- improvizace náročnějších doprovodů písní (bohatší harmonie, využití rozmanitých figurací, ostinat, protihlasu v doprovodu, akordické hry v pravé ruce, mezihry, dohry;
- příprava a postupné sestavování sborníku drobných miniatur, využitelných v didaktice HV a následně v praxi.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Etudy:
Album etud IV, V
Bertini, H.: 25 snadných etud
Burgmüller, F.: 18 etud
Czerny, C.: 125 pasážových cvičení, op. 261
Czerny, C.: Průprava zběhlosti, op. 849
Czerny, C. Škola zběhlosti, op. 299
Heller, S.: Etudy pro mládež
Heumann, H. G.: Der Etüdenband

Přednesové skladby:
Baroko (vydal Könemann Music Budapest)
Bach, J. S.: Malá preludia
Dawne tance i melodii (vydal PWM)
Händel: G. F.: Drobné skladby a tance
Knížka polyfonní hry II
Klavírní skladby starého Španělska a Portugalska
Staré tance (vydal Könemann Music Budapest)
Ptačí motivy v hudbě starých mistrů
Meisterbuch
Čeští klasikové I, II
České sonatiny
České variace XVIII. století
Beethoven, L. van: Bagately
Beethoven, L. van: Sonatiny
Dusík, J. L.: 10 melodických etud
Dusík, J. L.: Sonatiny
Klasikové a jejich současníci II
Majstri sonatin (vydal Opus Bratislava)
Mozart, W. A.: 6 vídeňských sonatin
Tomášek, V. J.: Eklogy
Sonatiny a ronda
České klavírní album
Dvořák, A.: Siluety
Debussy, C.: Dětský koutek
Eben, P.: Malé portréty
Gregor, Č.: Vyhrávanky
Gregor, Č.: Muzikantský popelec
Grieg, E. H.: Lyrické kusy
Grieg, E. H.: Poetické obrázky v tónech
Kaprál, V.: Lyrika
Matys, J.: Malá preludia
Mendelssohn-Bartholdy, F.: Písně beze slov
Mendelssohn-Bartholdy, F.: 6 dětských kusů, op. 72
Novák, V.: Mládí
Schubert, F.: Valčíky
Schumann, R.: Album pro mládež
Smetana, B.: Bagately a impromptus
Smetana, B.: Výbor z klavírních skladeb
Kardoš, D.: Bagately
Martinů, B.: Bajky
Martinů, B.: Jaro v zahradě
Martinů, B.: Loutky
Martinů, B.: Drobné klavírní skladby
Martinů, B.: Skici a hry
Prokofjev, S.: Dětská hudby
Satie, E.: Gnossiniennes
Satie, E.: Gymnopedies
Slavický, K.: Klavír a mládí
Sluka, L.: Klavírní brevíř
Šostakovič, D.: Tance panenek
Fantastické tance, op. 1
Vřešťál, J.: Památník
Vřešťál, J.: Paleta
Výběr klavírních skladeb - sborník klavírních miniature, sestavila E. Jenčková

Improvizace:
Petrov, V.: Klavír a akordické značky I.
Petrov, V.: Klavír a akordické značky - Muzicírování
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Osvojení učiva.

Požadavky ke zkoušce:
1. Přednesová skladba zpaměti.
2. Autorské doprovody z not, písně:
- Tancovala žížala
- Ukolébavka pro dcerku
- Ukolébavka pro ptáčka
- česká státní hymna Kde domov můj

 

Sylabus
HKLAVFM9 - Hra na nástroj - klavír 9
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
Prerekvizity
HKLAVFM8 Hra na nástroj - klavír 8
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně hry podle svých individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb. V interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů usilují o poučený způsob hry s využitím vhodných výrazových prostředků. Součástí práce je hra autorských doprovodů k písním pro 1. stupeň ZŠ.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úroveň v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, pedalizaci a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období a různých žánrů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Student cvičí a pracuje na:
- nácviku stupnic stejnojmenných kombinovaným způsobem;
- v rozvoji stupnic pokračovat hrou v terciích, sextách, decimách; 2 : 3, 3 : 2;
- velký rozklad kombinovaně;
- pokračování v nácviku náročnějších etud a přednesových skladeb;
- hra písní s původními autorskými doprovody;
- improvizace náročnějších doprovodů písní (bohatší harmonie, využití rozmanitých figurací, ostinat, protihlasu v doprovodu, akordické hry v pravé ruce, mezihry, dohry;
- příprava a postupné sestavování sborníku drobných miniatur, využitelných v didaktice HV a následně v praxi;
- příprava na státní zkoušku.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Etudy:
Album etud IV, V
Bertini, H.: 25 snadných etud
Burgmüller, F.: 18 etud
Czerny, C.: 125 pasážových cvičení, op. 261
Czerny, C.: Průprava zběhlosti, op. 849
Czerny, C. Škola zběhlosti, op. 299
Heller, S.: Etudy pro mládež
Heumann, H. G.: Der Etüdenband

Přednesové skladby:
Baroko (vydal Könemann Music Budapest)
Bach, J. S.: Malá preludia
Dawne tance i melodii (vydal PWM)
Händel: G. F.: Drobné skladby a tance
Knížka polyfonní hry II
Klavírní skladby starého Španělska a Portugalska
Staré tance (vydal Könemann Music Budapest)
Ptačí motivy v hudbě starých mistrů
Meisterbuch
Čeští klasikové I, II
České sonatiny
České variace XVIII. století
Beethoven, L. van: Bagately
Beethoven, L. van: Sonatiny
Dusík, J. L.: 10 melodických etud
Dusík, J. L.: Sonatiny
Klasikové a jejich současníci II
Majstri sonatin (vydal Opus Bratislava)
Mozart, W. A.: 6 vídeňských sonatin
Tomášek, V. J.: Eklogy
Sonatiny a ronda
České klavírní album
Dvořák, A.: Siluety
Debussy, C.: Dětský koutek
Eben, P.: Malé portréty
Gregor, Č.: Vyhrávanky
Gregor, Č.: Muzikantský popelec
Grieg, E. H.: Lyrické kusy
Grieg, E. H.: Poetické obrázky v tónech
Kaprál, V.: Lyrika
Matys, J.: Malá preludia
Mendelssohn-Bartholdy, F.: Písně beze slov
Mendelssohn-Bartholdy, F.: 6 dětských kusů, op. 72
Novák, V.: Mládí
Schubert, F.: Valčíky
Schumann, R.: Album pro mládež
Smetana, B.: Bagately a impromptus
Smetana, B.: Výbor z klavírních skladeb
Kardoš, D.: Bagately
Martinů, B.: Bajky
Martinů, B.: Jaro v zahradě
Martinů, B.: Loutky
Martinů, B.: Drobné klavírní skladby
Martinů, B.: Skici a hry
Prokofjev, S.: Dětská hudby
Satie, E.: Gnossiniennes
Satie, E.: Gymnopedies
Slavický, K.: Klavír a mládí
Sluka, L.: Klavírní brevíř
Šostakovič, D.: Tance panenek
Fantastické tance, op. 1
Vřešťál, J.: Památník
Vřešťál, J.: Paleta
Výběr klavírních skladeb - sborník klavírních miniature, sestavila E. Jenčková

Improvizace:
Petrov, V.: Klavír a akordické značky I.
Petrov, V.: Klavír a akordické značky - Muzicírování

Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Osvojení učiva.
2. Přednesová skladba a sestava 10 libovolných písní ke státnicím.

 

Sylabus
HKLAVMS1 - Hra na nástroj 1 - klavír
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLAVMS2 Hra na nástroj 2 - klavír
Anotace předmětu V rámci tohoto předmětu si studenti osvojují základní technické prvky klavírní hry, orientují se v jednoduchých hudebních útvarech a při interpretaci drobných přednesových skladeb (včetně hry zpaměti) uplatňují elementární výrazové prostředky. Při improvizaci doprovodů písní ze zpěvníku Maličká su I. využívají základní harmonické funkce a jednoduché formy figurace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je osvojit si základy klavírní hry, elementární technické i výrazové dovednosti a zvyšovat úroveň podle individuálních schopností.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Hra na nástroj je dlouhodobý proces pro vytváření dovedností a návyků.
V tomto semestru budou studenti pracovat na:
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- nácviku hry stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoji tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí elementární pedalizace (pedál současný, případně synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám hudebních aktivit v mateřské škole).
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studentovi je individuálně vybrán adekvátní repertoár.
Klavírní školy:
Janžurová, Z., Borová, M. : Nová klavírní škola, díly I., II.
Šimková, L.: Klavírní prvouka
Emonts, F.: Evropská klavírní škola, díly I., II.
Aaron, M: Adult Piano Course, díly I., II.
Grūnfeldová, Böhmová, Sarauer: Klavírní škola pro začátečníky

Etudy:
V. Kurz: Elementární etudy
Album etud II., III., IV.
M. Lemoine: Dětské etudy
C. Czerny, op. 261: 125 pasážových cvičení
F. Burgmueller: 25 lehkých etud

Přednesy:
Gillock, William: Solo repertoire for the young pianist, book I - IV
Schaum, John: Solo piano album for the young students
Schaum, John: The Boogie Book
Kowalchyk, Gayle; Lancaster, E. L.: 8 original pieces for late elementary pianist
Kowalchyk, Gayle; Lancaster, E. L.: Boogie´n´Blues
Klasikové a jejich současníci I.
Knížka polyfonní hry II., II. (D. Křížková, V. Vlková)
P. I. Čajkovskij: Album pro mládež
R. Schumann: Album pro mládež
J. Blatný: Instruktivní skladbičky II.
M. Dlouhý: Ptám se, ptám se, pampeliško
P. Eben: Svět mladých
J. Hanuš: Vteřiny v přírodě
I. Hurník: První melodie
I. Hurník: Písničky pro klapky
I. Hurník: Motivy z dětství
O. Mácha: Hudební vlastivěda
J. Páleníček: České pohádky
J. Pauer: Na šťastnou cestu
L. Sluka: Hry a sny
A. Grečaninov: Dětské album
S. Majkapar: Birjulki
E. Hradecký: Malé jazzové album
E. Hradecký: Jazzové etudy
J. Horáček: Víkend
L. Korbař: Taneční hodina
M. Svoboda: Anežčiny písničky
M. Vacek: Ladův rok
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Durové stupnice od bílých kláves (I. prstokladová skupina): C, G, D, A, E dur
2. Durové kvintakordy a obraty od bílých kláves k příslušným stupnicím.
3. Kadence a transponující píseň (Kočka leze dírou) k příslušným stupnicím.
4. 2 – 4 etudy (počet přizpůsoben délce a obtížnosti).
5. 2 drobné přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
6. Improvizované doprovody písní ze zpěvníku Maličká su I.

 

Sylabus
HKLAVMS2 - Hra na nástroj 2 - klavír
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HKLAVMS1 Hra na nástroj 1 - klavír
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLAVMS3 Hra na nástroj 3 - klavír
Anotace předmětu V rámci tohoto předmětu si studenti osvojují základní technické prvky klavírní hry, orientují se v jednoduchých hudebních útvarech a při interpretaci drobných přednesových skladeb (včetně hry zpaměti) uplatňují elementární výrazové prostředky. Při improvizaci doprovodů písní ze zpěvníku Maličká su II. využívají základní harmonické funkce a jednoduché formy figurace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je osvojit si základy klavírní hry, elementární technické i výrazové dovednosti a zvyšovat úroveň podle individuálních schopností.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru se pokračuje v dlouhodobém vytváření nástrojových dovedností:
- rozvoji prstové techniky;
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- nácviku hry stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoji tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí pedalizace (pedál současný a synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám hudebních aktivit v mateřské škole).
Literatura, na níž je předmět vystavěn Etudy:
V. Kurz: Elementární etudy
Album etud II., III., IV.
M. Lemoine: Dětské etudy
C. Czerny, op. 261 : 125 pasážových cvičení
F. Burgmueller: 25 lehkých etud

Přednesy:
Klasikové a jejich současníci I.
Knížka polyfonní hry II., II. (D. Křížková, V. Vlková)
P. I. Čajkovskij: Album pro mládež
R. Schumann: Album pro mládež
J. Blatný: Instruktivní skladbičky II.
M. Dlouhý: Ptám se, ptám se, pampeliško
P. Eben: Svět mladých
J. Hanuš: Vteřiny v přírodě
I. Hurník: První melodie
I. Hurník: Písničky pro klapky
I. Hurník: Motivy z dětství
O. Mácha: Hudební vlastivěda
J. Páleníček: České pohádky
J. Pauer: Na šťastnou cestu
L. Sluka: Hry a sny
A. Grečaninov: Dětské album
S. Majkapar: Birjulki
E. Hradecký: Malé jazzové album
E. Hradecký: Jazzové etudy
J. Horáček: Víkend
L. Korbař: Taneční hodina
M. Svoboda: Anežčiny písničky
M. Vacek: Ladův rok
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Durová stupnice od bílých kláves (II. prstokladová skupina) F dur, durové stupnice od černých kláves - B, Es As.
2. Durové kvintakordy a obraty k příslušným stupnicím.
3. Kadence a transponující píseň k příslušným stupnicím.
4. 2 – 4 etudy (počet přizpůsoben délce a obtížnosti).
5. 2 drobné přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
6. Improvizované doprovody písní ze zpěvníku Maličká su II.

 

Sylabus
HKLAVMS3 - Hra na nástroj 3 - klavír
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HKLAVMS2 Hra na nástroj 2 - klavír
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLAVMS4 Hra na nástroj 4 - klavír
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně své hry podle individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb různých stylových období. Součástí práce je improvizace doprovodů k písním ze zpěvníku Maličká su III. a hra doprovodů k modelům rozezpívání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úrovně v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, dynamiku a pedalizaci a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období. Dovednost doprovázet svůj zpěv úměrnou dynamikou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru budou studenti fixovat tyto dovednosti:
- rozvoj prstové techniky;
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoj elementárních výrazových prostředků;
- nácvik hry stupnic a akordů;
- nácvik hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoj tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí pedalizace (pedál současný a synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám hudebních aktivit v mateřské škole) - písně, k nimž se učí improvizované doprovody, studenti ze semináře HV neznají, budou je zpívat až v 5. semestru.
Ve výběru přednesu se předjímají veřejné přehrávky, které jsou v následujícím semestru.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Etudy:
V. Kurz: Elementární etudy
Album etud II., III., IV.
M. Lemoine: Dětské etudy
C. Czerny, op. 261 : 125 pasážových cvičení
F. Burgmueller: 25 lehkých etud

Přednesy:
Klasikové a jejich současníci I.
Knížka polyfonní hry II., II. (D. Křížková, V. Vlková)
P. I. Čajkovskij: Album pro mládež
R. Schumann: Album pro mládež
J. Blatný: Instruktivní skladbičky II.
M. Dlouhý: Ptám se, ptám se, pampeliško
P. Eben: Svět mladých
J. Hanuš: Vteřiny v přírodě
I. Hurník: První melodie
I. Hurník: Písničky pro klapky
I. Hurník: Motivy z dětství
O. Mácha: Hudební vlastivěda
J. Páleníček: České pohádky
J. Pauer: Na šťastnou cestu
L. Sluka: Hry a sny
A. Grečaninov: Dětské album
S. Majkapar: Birjulki
E. Hradecký: Malé jazzové album
E. Hradecký: Jazzové etudy
J. Horáček: Víkend
L. Korbař: Taneční hodina
M. Svoboda: Anežčiny písničky
M. Vacek: Ladův rok
B. Macháňová: Přednesové etudy
J. Kř. Vaňhal: Snadné sonatiny
D. Cimarosa: Sonáty
J. S. Bach: Knížka pro A. M. Bachovou
Čeští mistři 18. století
Kutnohorská knížka menuetů
A. Dvořák: Dvě perličky
A. Sarauer: Z kraje rybníků
B. Smítek: Devět malých skladeb
D. Kabalevskij: Album pro mládež
R. Petersen: Hrací skříňka
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Mollové stupnice - a, e, h.
2. Mollové akordy a obraty k uvedeným stupnicím.
3. Kadence a transponující píseň (Dobrú noc) k uvedeným stupnicím.
4. 2 - 4 etudy.
5. 2 přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
6. Improvizované doprovody písní ze zpěvníku Maličká su III.
7. Doprovod k rozezpívání – pětitónový motiv a jeho modulace po půltónech vzestupně od c1 po c2. Varianty motivu.

 

Sylabus
HKLAVMS4 - Hra na nástroj 4 - klavír
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu kz - klasifikovaný zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HKLAVMS3 Hra na nástroj 3 - klavír
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně své hry podle individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb různých stylových období. Součástí práce je improvizace doprovodů k písním z různých zpěvníků vhodných pro děti předskolního věku.
V tomto semestru je pozornost výrazně zaměřena na veřejné přehrávky přednesů a písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úrovně v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, dynamiku a pedalizaci a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období. Veřejná produkce přednesů a doprovodu písní na přehrávkách.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru studenti stále pracují na:
- rozvoji prstové techniky;
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- nácviku hry stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoji tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí pedalizace (pedál současný a synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám hudebních aktivit v mateřské škole); písně, k nimž se učí improvizované doprovody (nebo hrají originální autorské doprovody), si studenti sami vyberou - není zde návaznost na seminář HUDVMSK4;
- pečlivé přípravě na přehrávky.
Ve výběru přednesových skladeb zohlednit jejich didaktické využití.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Etudy:
V. Kurz: Elementární etudy
Album etud II., III., IV.
M. Lemoine: Dětské etudy
C. Czerny, op. 261 : 125 pasážových cvičení
F. Burgmueller: 25 lehkých etud

Přednesy:
Klasikové a jejich současníci I.
Knížka polyfonní hry II., II. (D. Křížková, V. Vlková)
P. I. Čajkovskij: Album pro mládež
R. Schumann: Album pro mládež
J. Blatný: Instruktivní skladbičky II.
M. Dlouhý: Ptám se, ptám se, pampeliško
P. Eben: Svět mladých
J. Hanuš: Vteřiny v přírodě
I. Hurník: První melodie
I. Hurník: Písničky pro klapky
I. Hurník: Motivy z dětství
O. Mácha: Hudební vlastivěda
J. Páleníček: České pohádky
J. Pauer: Na šťastnou cestu
L. Sluka: Hry a sny
A. Grečaninov: Dětské album
S. Majkapar: Birjulki
E. Hradecký: Malé jazzové album
E. Hradecký: Jazzové etudy
J. Horáček: Víkend
L. Korbař: Taneční hodina
M. Svoboda: Anežčiny písničky
M. Vacek: Ladův rok
B. Macháňová: Přednesové etudy
J. Kř. Vaňhal: Snadné sonatiny
D. Cimarosa: Sonáty
J. S. Bach: Knížka pro A. M. Bachovou
Čeští mistři 18. století
Kutnohorská knížka menuetů
A. Dvořák: Dvě perličky
A. Sarauer: Z kraje rybníků
B. Smítek: Devět malých skladeb
D. Kabalevskij: Album pro mládež
R. Petersen: Hrací skříňka
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:
1. Mollové stupnice - d, g, c. Akordy a obraty, kadence a transponující píseň k uvedeným stupnicím.
2. 2 – 4 etudy.
3. 1 didakticky využitelná nová přednesová skladba.
4. Improvizované doprovody k 10 vlastním vybraným písním (nebo hra 5 originálních autorských doprovodů).
5. Doprovod k rozezpívání – pětitónový motiv a jeho modulace po půltónech sestupně od c2 po c1. Varianty motivu.
6. Produkce na veřejné přehrávce přednesů a doprovodů písní podle sestav.

 

Sylabus
HKLMS1 - Hra na nástroj 1 - klavír
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLMS2 Hra na nástroj 2 - klavír
Anotace předmětu V rámci tohoto předmětu si studenti osvojují základní technické prvky klavírní hry, orientují se v jednoduchých hudebních útvarech a při interpretaci drobných přednesových skladeb (včetně hry zpaměti) uplatňují elementární výrazové prostředky. Při improvizaci doprovodů písní ze zpěvníku Maličká su I. využívají základní harmonické funkce a jednoduché formy figurace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je osvojit si základy klavírní hry, elementární technické i výrazové dovednosti a zvyšovat úroveň podle individuálních schopností.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Hra na nástroj je dlouhodobý proces pro vytváření dovedností a návyků.
V tomto semestru budou studenti pracovat na:
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- nácviku hry stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoji tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí elementární pedalizace (pedál současný, případně synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám hudebních aktivit v mateřské škole).
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studentovi je individuálně vybrán adekvátní repertoár.
Klavírní školy:
Janžurová, Z., Borová, M. : Nová klavírní škola, díly I., II.
Šimková, L.: Klavírní prvouka
Emonts, F.: Evropská klavírní škola, díly I., II.
Aaron, M: Adult Piano Course, díly I., II.
Grūnfeldová, Böhmová, Sarauer: Klavírní škola pro začátečníky

Etudy:
V. Kurz: Elementární etudy
Album etud II., III., IV.
M. Lemoine: Dětské etudy
C. Czerny, op. 261: 125 pasážových cvičení
F. Burgmueller: 25 lehkých etud

Přednesy:
Gillock, William: Solo repertoire for the young pianist, book I - IV
Schaum, John: Solo piano album for the young students
Schaum, John: The Boogie Book
Kowalchyk, Gayle; Lancaster, E. L.: 8 original pieces for late elementary pianist
Kowalchyk, Gayle; Lancaster, E. L.: Boogie´n´Blues
Klasikové a jejich současníci I.
Knížka polyfonní hry II., II. (D. Křížková, V. Vlková)
P. I. Čajkovskij: Album pro mládež
R. Schumann: Album pro mládež
J. Blatný: Instruktivní skladbičky II.
M. Dlouhý: Ptám se, ptám se, pampeliško
P. Eben: Svět mladých
J. Hanuš: Vteřiny v přírodě
I. Hurník: První melodie
- „ - Písničky pro klapky
- „ - Motivy z dětství
O. Mácha: Hudební vlastivěda
J. Páleníček: České pohádky
J. Pauer: Na šťastnou cestu
L. Sluka: Hry a sny
A. Grečaninov: Dětské album
S. Majkapar: Birjulki
E. Hradecký: Malé jazzové album
- „ - Jazzové etudy
J. Horáček: Víkend
L. Korbař: Taneční hodina
M. Svoboda: Anežčiny písničky
M. Vacek: Ladův rok
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Durové stupnice od bílých kláves (I. prstokladová skupina): C, G, D, A, E dur
2. Durové kvintakordy a obraty od bílých kláves k příslušným stupnicím.
3. Kadence a transponující píseň (Kočka leze dírou) k příslušným stupnicím.
4. 2 – 4 etudy (počet přizpůsoben délce a obtížnosti).
5. 2 drobné přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
6. Improvizované doprovody písní ze zpěvníku Maličká su I.

 

Sylabus
HKLMS2 - Hra na nástroj 2 - klavír
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
HKLMS1 Hra na nástroj 1 - klavír
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLMS3 Hra na nástroj 3 - klavír
Anotace předmětu V rámci tohoto předmětu si studenti osvojují základní technické prvky klavírní hry, orientují se v jednoduchých hudebních útvarech a při interpretaci drobných přednesových skladeb (včetně hry zpaměti) uplatňují elementární výrazové prostředky. Při improvizaci doprovodů písní ze zpěvníku Maličká su II. využívají základní harmonické funkce a jednoduché formy figurace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem cvičení je osvojit si základy klavírní hry, elementární technické i výrazové dovednosti a zvyšovat úroveň podle individuálních schopností.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru se pokračuje v dlouhodobém vytváření nástrojových dovedností:
- rozvoji prstové techniky;
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- nácviku hry stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoji tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí pedalizace (pedál současný a synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám hudebních aktivit v mateřské škole).
Literatura, na níž je předmět vystavěn Etudy:
V. Kurz: Elementární etudy
Album etud II., III., IV.
M. Lemoine: Dětské etudy
C. Czerny, op. 261 : 125 pasážových cvičení
F. Burgmueller: 25 lehkých etud

Přednesy:
Klasikové a jejich současníci I.
Knížka polyfonní hry II., II. (D. Křížková, V. Vlková)
P. I. Čajkovskij: Album pro mládež
R. Schumann: Album pro mládež
J. Blatný: Instruktivní skladbičky II.
M. Dlouhý: Ptám se, ptám se, pampeliško
P. Eben: Svět mladých
V. Kurz: Elementární etudy
Album etud II., III., IV.
M. Lemoine: Dětské etudy
C. Czerny, op. 261 : 125 pasážových cvičení
F. Burgmueller: 25 lehkých etud
Klasikové a jejich současníci I.
Knížka polyfonní hry II., II. (D. Křížková, V. Vlková)
P. I. Čajkovskij: Album pro mládež
R. Schumann: Album pro mládež
J. Blatný: Instruktivní skladbičky II.
M. Dlouhý: Ptám se, ptám se, pampeliško
P. Eben: Svět mladých
J. Hanuš: Vteřiny v přírodě
I. Hurník: První melodie
I. Hurník: Písničky pro klapky
I. Hurník: Motivy z dětství
O. Mácha: Hudební vlastivěda
J. Páleníček: České pohádky
J. Pauer: Na šťastnou cestu
L. Sluka: Hry a sny
A. Grečaninov: Dětské album
S. Majkapar: Birjulki
E. Hradecký: Malé jazzové album
E. Hradecký: Jazzové etudy
J. Horáček: Víkend
L. Korbař: Taneční hodina
M. Svoboda: Anežčiny písničky
M. Vacek: Ladův rok
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Durová stupnice od bílých kláves (II. prstokladová skupina) F dur, durové stupnice od černých kláves - B, Es As.
2. Durové kvintakordy a obraty k příslušným stupnicím.
3. Kadence a transponující píseň k příslušným stupnicím.
4. 2 – 4 etudy (počet přizpůsoben délce a obtížnosti).
5. 2 drobné přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
6. Improvizované doprovody písní ze zpěvníku Maličká su II.

 

Sylabus
HKLMS3 - Hra na nástroj 3 - klavír
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
HKLMS2 Hra na nástroj 2 - klavír
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HKLMS4 Hra na nástroj 4 - klavír
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně své hry podle individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb různých stylových období. Součástí práce je improvizace doprovodů k písním ze zpěvníku Maličká su III. a hra doprovodů k modelům rozezpívání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úrovně v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, dynamiku a pedalizaci a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období. Dovednost doprovázet svůj zpěv úměrnou dynamikou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru budou studenti fixovat tyto dovednosti:
- rozvoj prstové techniky;
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoj elementárních výrazových prostředků;
- nácvik hry stupnic a akordů;
- nácvik hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoj tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí pedalizace (pedál současný a synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám hudebních aktivit v mateřské škole) - písně, k nimž se učí improvizované doprovody, studenti ze semináře HV neznají, budou je zpívat až v 5. semestru.
Ve výběru přednesu se předjímají veřejné přehrávky, které jsou v následujícím semestru.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Etudy:
V. Kurz: Elementární etudy
Album etud II., III., IV.
M. Lemoine: Dětské etudy
C. Czerny, op. 261 : 125 pasážových cvičení
F. Burgmueller: 25 lehkých etud

Přednesy:
Klasikové a jejich současníci I.
Knížka polyfonní hry II., II. (D. Křížková, V. Vlková)
P. I. Čajkovskij: Album pro mládež
R. Schumann: Album pro mládež
J. Blatný: Instruktivní skladbičky II.
M. Dlouhý: Ptám se, ptám se, pampeliško
P. Eben: Svět mladých
J. Hanuš: Vteřiny v přírodě
I. Hurník: První melodie
I. Hurník: Písničky pro klapky
I. Hurník: Motivy z dětství
O. Mácha: Hudební vlastivěda
J. Páleníček: České pohádky
J. Pauer: Na šťastnou cestu
L. Sluka: Hry a sny
A. Grečaninov: Dětské album
S. Majkapar: Birjulki
E. Hradecký: Malé jazzové album
E. Hradecký: Jazzové etudy
J. Horáček: Víkend
L. Korbař: Taneční hodina
M. Svoboda: Anežčiny písničky
M. Vacek: Ladův rok
B. Macháňová: Přednesové etudy
J. Kř. Vaňhal: Snadné sonatiny
D. Cimarosa: Sonáty
J. S. Bach: Knížka pro A. M. Bachovou
Čeští mistři 18. století
Kutnohorská knížka menuetů
A. Dvořák: Dvě perličky
A. Sarauer: Z kraje rybníků
B. Smítek: Devět malých skladeb
D. Kabalevskij: Album pro mládež
R. Petersen: Hrací skříňka
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Mollové stupnice - a, e, h.
2. Mollové akordy a obraty k uvedeným stupnicím.
3. Kadence a transponující píseň (Dobrú noc) k uvedeným stupnicím.
4. 2 - 4 etudy.
5. 2 přednesové skladby, z toho 1 zpaměti.
6. Improvizované doprovody písní ze zpěvníku Maličká su III.
7. Doprovod k rozezpívání – pětitónový motiv a jeho modulace po půltónech vzestupně od c1 po c2. Varianty motivu.

 

Sylabus
HKLMS4 - Hra na nástroj 4 - klavír
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu kz - klasifikovaný zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
HKLMS3 Hra na nástroj 3 - klavír
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V rámci cvičení studenti usilují o celkové zlepšení úrovně své hry podle individuálních možností prostřednictvím nácviku stupnic, akordů, etud a přednesových skladeb různých stylových období. Součástí práce je improvizace doprovodů k písním z různých zpěvníků vhodných pro děti předskolního věku.
V tomto semestru je pozornost výrazně zaměřena na veřejné přehrávky přednesů a písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout vyšší úrovně v technice hry i ve výrazových prostředcích, zdokonalit artikulaci, frázování, dynamiku a pedalizaci a zohlednit při hře specifika jednotlivých stylových období. Veřejná produkce přednesů a doprovodu písní na přehrávkách.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V tomto semestru studenti stále pracují na:
- rozvoji prstové techniky;
- zvládnutí všech základních úhozů a elementární prstové techniky;
- rozvoji elementárních výrazových prostředků;
- nácviku hry stupnic a akordů;
- nácviku hry skladeb přiměřených stupni individuálních schopností;
- rozvoji tónové kvality, sluchové sebekontroly, vyrovnanosti, metrorytmické přesnosti hry;
- zvládnutí pedalizace (pedál současný a synkopický);
- zvládnutí jednoduchých doprovodů písní (včetně dynamického odstínění melodie a doprovodu a přizpůsobování hry možnostem dětského hlasu a potřebám hudebních aktivit v mateřské škole); písně, k nimž se učí improvizované doprovody (nebo hrají originální autorské doprovody), si studenti sami vyberou - není zde návaznost na seminář HUVMS4;
- pečlivé přípravě na přehrávky.
Ve výběru přednesových skladeb zohlednit jejich didaktické využití.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Etudy:
V. Kurz: Elementární etudy
Album etud II., III., IV.
M. Lemoine: Dětské etudy
C. Czerny, op. 261 : 125 pasážových cvičení
F. Burgmueller: 25 lehkých etud

Přednesy:
Klasikové a jejich současníci I.
Knížka polyfonní hry II., II. (D. Křížková, V. Vlková)
P. I. Čajkovskij: Album pro mládež
R. Schumann: Album pro mládež
J. Blatný: Instruktivní skladbičky II.
M. Dlouhý: Ptám se, ptám se, pampeliško
P. Eben: Svět mladých
J. Hanuš: Vteřiny v přírodě
I. Hurník: První melodie
I. Hurník: Písničky pro klapky
I. Hurník: Motivy z dětství
O. Mácha: Hudební vlastivěda
J. Páleníček: České pohádky
J. Pauer: Na šťastnou cestu
L. Sluka: Hry a sny
A. Grečaninov: Dětské album
S. Majkapar: Birjulki
E. Hradecký: Malé jazzové album
E. Hradecký: Jazzové etudy
J. Horáček: Víkend
L. Korbař: Taneční hodina
M. Svoboda: Anežčiny písničky
M. Vacek: Ladův rok
B. Macháňová: Přednesové etudy
J. Kř. Vaňhal: Snadné sonatiny
D. Cimarosa: Sonáty
J. S. Bach: Knížka pro A. M. Bachovou
Čeští mistři 18. století
Kutnohorská knížka menuetů
A. Dvořák: Dvě perličky
A. Sarauer: Z kraje rybníků
B. Smítek: Devět malých skladeb
D. Kabalevskij: Album pro mládež
R. Petersen: Hrací skříňka
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujícího.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:
1. Mollové stupnice - d, g, c. Akordy a obraty, kadence a transponující píseň k uvedeným stupnicím.
2. 2 – 4 etudy.
3. 1 didakticky využitelná nová přednesová skladba.
4. Improvizované doprovody k 10 vlastním vybraným písním (nebo hra 5 originálních autorských doprovodů).
5. Doprovod k rozezpívání – pětitónový motiv a jeho modulace po půltónech sestupně od c2 po c1. Varianty motivu.
6. Produkce na veřejné přehrávce přednesů a doprovodů písní podle sestav.

 

Sylabus
HK-NAHN - Nauka o hudebních nástrojích
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět poskytuje základní informace o systematizaci hudebních nástrojů, o vývoji, stavbě a charakteristice jednotlivých hudebních nástrojů s důrazem na běžně užívané nástroje (symfonického orchestru).
Semináře jsou zaměřeny na praktické zvládnutí notace hudebních nástrojů (altový a tenorový C klíč, zápis a čtení partů transponujících nástrojů) a na seznámení s jejich akustickou charakteristikou.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je představit studentům systematický přehled o vývoji, stavbě a charakteristice hudebních nástrojů a jejich klasifikaci. V širších souvislostech poukázat na výrobce, interprety, festivaly, soutěže ap.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Úvod, rozdělení hudebních nástrojů, notace, zápis a čtení partů transponujících nástrojů.
Strunné smyčcové nástroje.
Strunné drnkací nástroje.
Strunné úderné nástroje.
Dechové dřevěné nástroje.
Dechové žesťové nástroje.
Dechové vícehlasé nástroje.
Bicí nástroje: membranofony a idiofony.
Elektrofony.
Komorní ansámbly. Typy orchestrů. Partitura.
Literatura, na níž je předmět vystavěn A. Modr: Hudební nástroje. Praha: Editio Supraphon, 1977
H. Karnetová: Hudební nástroje v souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008
Literatura doporučená studentům P. Kurfürst: Hudební nástroje. Praha: Togga, 2002
Čížek, B.: Hudební nástroje evropské hudební kultury. Praha: Aventinum, 2002
Oling, B.; Wallisch, H.: Encyklopedie hudebních nástrojů. Česlice: Rebo, 2004
Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997
L. Fučík; L. Faltus: Hudební nástroje a instrumentální soubory. Praha: UK, 1981
A. Buchner: Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha 1956
A. Buchner: Hudební nástroje národů. Praha 1969
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
1. Ústní prezentace zvoleného nástroje.
2. Seminární práce na zvolené téma.
3. Zápočtový test, povolen jeden opravný pokus.
4. Návštěva pěti koncertů, z toho tři hrané profesionálními umělci. Písemné reflexe.

Požadavky ke zkoušce:
1. Poslechový test - poznávání nástroje nebo komorních formací nástrojů z digitálních nahrávek.
2. Ústní zkouška – poznání nástroje podle obrázku, historický vývoj, stavba, ladění, rozsah a využití nástroje plus další souvislosti (interpreti, skladatelé, výrobci, festivaly...)

 

Sylabus
HK-NAST1 - Hra na hudební nástroj 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-NAST2 Hra na hudební nástroj 2
Anotace předmětu Cvičení ze hry na nástroj vycházejí z individuálních potřeb jednotlivých studentů a jsou zaměřena na zdokonalení techniky a zvládnutí základů stylové interpretace skladeb různých období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je příprava studenta na samostatný interpretační výkon pro potřeby budoucí pedagogické praxe a vytvoření technických předpokladů (ve hře na klavír a na housle) pro zvládnutí navazujícího předmětu Úvod do klavírní/houslové improvizace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň výuky je stanovena individuálně na základě technické vyspělosti studenta.
Program pro jednotlivé semestry je definován jako minimální (s možností záměny skladeb za jiná díla stejné nebo vyšší úrovně) s perspektivou navazujícího magisterského studia Učitelství pro 2. st. ZŠ. Možnost úspěšného pokračování v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro střední školy předpokládá technickou obtížnost repertoáru na úrovni předmětu HK-NAST3,4.

Klavír:
Při zahájení studia se předpokládá technická vyspělost minimálně na úrovni 1. svazku Školy zručnosti C. Czerneho a 1. dílu Malých preludií a fughet J. S. Bacha.

stupnice: dur i moll kombinovaně v oktávách
akordy: čtyřhl. kvintakord dohromady (tenuto, staccato, malý rozklad), velký
rozklad zvlášť
etudy: C. Czerny, op. 299 – 2 etudy
polyfonie: J. S. Bach: Malá preludia a fughety, 2. díl – 2 skladby
přednes: 2-3 skladby zpaměti

Housle:
Technické předpoklady:
Technická vyspělost hry na úrovni druhého cyklu ZUŠ. Dobře zvládnutá prstová technika levé ruky. Intonační jistota při výměnách poloh. Dobře zvládnuté stupnice v rozsahu dvou až tří oktáv. Zvládnuté základy dvojhmatové hry s ohledem hlavně na intonační kvalitu Celková uvolněnost při hře a správná funkce pravé paže (výměny u žabky, rovný tah smyčce). výrazová vyspělost.

Základní literatura: Stupnice a akordy
Otakar Ševčík: Škola hry na housle
Otakar Ševčík: 40 smykových variací
Etudy: Mazas, Kreutzer (2 etudy)
Dvě přednesové skladby odpovídající technickým požadavkům (Corelli, Händel,
Vivaldi, Bach, Tartini, Dvořák, Mysliveček, Martinů …)

Jiný nástroj:
Při zahájení studia se předpokládá technická vyspělost na úrovni minimálně 1. stupně ZUŠ.

stupnice a akordy dur i moll
2 etudy
přednes: 2-3 skladby zpaměti
Literatura, na níž je předmět vystavěn Klavír:
C. Czerny: Etudy opus 299, opus 821
J.B.Cramer: 60 vybraných etud
J.S.Bach: Malá preludia a fughetty, Dvouhlasé invence, Tříhlasé sinfonie, Francouzské suity
Přednesové skladby dle individuálního výběru a potřeb

Housle:
ZS2:
Stupnice a akordy
Otakar Ševčík: (výběr podle řešeného problému)
Otakar Ševčík: 40 smykových variací
Etudy: Mazas, Kreutzer


Dvě přednesové skladby odpovídající technickým požadavkům (Corelli, Händel,
Vivaldi, Bach, Tartini, Dvořák, Mysliveček, Martinů …)


Jiný nástroj:
Technická cvičení a přednesové skladby dle individuálního výběru a potřeb
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studentů.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- zvládnutí zadané studijní látky

 

Sylabus
HK-NAST2 - Hra na hudební nástroj 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-NAST1 Hra na hudební nástroj 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-NAST3 Hra na hudební nástroj 3
Anotace předmětu Cvičení ze hry na nástroj vycházejí z individuálních potřeb jednotlivých studentů a jsou zaměřena na zdokonalení techniky a zvládnutí základů stylové interpretace skladeb různých období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je příprava studenta na samostatný interpretační výkon pro potřeby budoucí pedagogické praxe a vytvoření technických předpokladů (ve hře na klavír a na housle) pro zvládnutí navazujícího předmětu Úvod do klavírní/houslové improvizace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň výuky je stanovena individuálně na základě technické vyspělosti studenta.
Program pro jednotlivé semestry je definován jako minimální (s možností záměny skladeb za jiná díla stejné nebo vyšší úrovně) s perspektivou navazujícího magisterského studia Učitelství pro 2. st. ZŠ. Možnost úspěšného pokračování v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro střední školy předpokládá technickou obtížnost repertoáru na úrovni předmětu HK-NAST4.

Klavír
stupnice: dur i moll kombinovaně v oktávách
akordy: čtyřhl. kvintakord dohromady (tenuto, staccato, malý rozklad), velký
rozklad zvlášť
etudy: C. Czerny, op. 299 – 2 etudy
polyfonie: J. S. Bach: Dvouhlasé invence – 1 skladba
přednes: 2-3 skladby zpaměti

Housle:
Základní literatura: Stupnice a akordy
Otakar Ševčík: (výběr podle řešeného problému)
Otakar Ševčík: 40 smykových variací
Etudy: Mazas, Kreutzer (2 etudy)
Dvě přednesové skladby dle vlastního výběru různého charakteru odpovídající technickým požadavkům (Corelli, Händel, Vivaldi, Bach, Tartini, Dvořák…).

Jiný nástroj:
Stupnice a akordy dur i moll
2 etudy
2-3 přednesové skladby zpaměti
Literatura, na níž je předmět vystavěn Klavír:
C. Czerny: Etudy opus 299, opus 821
J.B.Cramer: 60 vybraných etud
J.S.Bach: Dvouhlasé invence, Tříhlasé sinfonie, Francouzské suity
Přednesové skladby dle individuálního výběru a potřeb

Housle:
Základní literatura: Stupnice a akordy
Otakar Ševčík: Šolala houslové techniky
Otakar Ševčík: 40 smykových variací
Etudy: Mazas, Kreutzer
Dvě přednesové skladby dle vlastního výběru různého charakteru odpovídající technickým požadavkům (Corelli, Händel, Vivaldi, Bach, Tartini, Dvořák…).

Jiný nástroj:
Technická cvičení a přednesové skladby dle individuálního výběru a potřeb
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- zvládnutí zadané studijní látky
- vystoupení na interní přehrávce studijní skupiny (1 přednesová skladba zpaměti)

 

Sylabus
HK-NAST3 - Hra na hudební nástroj 3
2011

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-NAST2 Hra na hudební nástroj 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-NAST4 Hra na hudební nástroj 4
Anotace předmětu Cvičení ze hry na nástroj vycházejí z individuálních potřeb jednotlivých studentů a jsou zaměřena na zdokonalení techniky a zvládnutí základů stylové interpretace skladeb různých období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je příprava studenta na samostatný interpretační výkon pro potřeby budoucí pedagogické praxe a vytvoření technických předpokladů (ve hře na klavír a na housle) pro zvládnutí navazujícího předmětu Úvod do klavírní/houslové improvizace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň výuky je stanovena individuálně na základě technické vyspělosti studenta.
Program pro jednotlivé semestry je definován jako minimální (s možností záměny skladeb za jiná díla stejné nebo vyšší úrovně) s perspektivou navazujícího magisterského studia Učitelství pro 2. st. ZŠ. Možnost úspěšného pokračování v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro střední školy předpokládá vyšší technickou obtížnost repertoáru.

Klavír:
stupnice: dur i moll kombinovaně v oktávách – v rychlém tempu
akordy: velký rozklad kvintakordu dohromady v rovném pohybu
etudy: C. Czerny, op. 299 – 2 etudy nebo op. 821 - 10 etud
polyfonie: J. S. Bach: Dvouhlasé invence – 1 skladba
přednes: 2-3 skladby zpaměti

Housle:
Základní literatura: Stupnice a akordy
Otakar Ševčík: Škola houslové techniky
Otakar Ševčík: 40 smykových variací (pravá ruka)
Schradick: Prstová cvičení
Etudy: Kreutzer, Fiorillo, Rode, Dont (2 etudy)
2 přednesové skladby dle vlastního výběru nebo části ze sonát (Haydn, Vivaldi, Tartini, Bach, Dvořák, Mysliveček …)

Jiný nástroj:
stupnice a akordy dur i moll
2 etudy
přednes: 2-3 skladby zpaměti
Literatura, na níž je předmět vystavěn Klavír:
C. Czerny: opus 299, opus 821
J.B. Cramer: 60 vybraných etud
J.S.Bach: Dvouhlasé invence, Francouzské suity
Přednesové skladby dle individuálního výběru a potřeb

Housle:
Stupnice a akordy
Otakar Ševčík: Škola houslové techniky
Otakar Ševčík: 40 smykových variací (pravá ruka)
Schradick: Prstová cvičení
Etudy: Kreutzer, Fiorillo, Rode, Dont
Přednesové skladby dle vlastního výběru nebo části ze sonát (Haydn, Vivaldi, Tartini, Bach, Dvořák, Mysliveček …)

Jiný nástroj:
Technická cvičení a přednesové skladby dle individuálního výběru a potřeb
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- zvládnutí zadané studijní látky

 

Sylabus
HK-NAST4 - Hra na hudební nástroj 4
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chrobák Michal
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-NAST3 Hra na hudební nástroj 3
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-HSLE1 Sólové housle 1
HK-JNAS1 Jiný sólový nástroj 1
HK-KLAV1 Sólový klavír 1
HK-VIOL1 Hra na violu 1
Anotace předmětu Cvičení ze hry na nástroj vycházejí z individuálních potřeb jednotlivých studentů a jsou zaměřena na zdokonalení techniky a zvládnutí základů stylové interpretace skladeb různých období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je příprava studenta na samostatný interpretační výkon pro potřeby budoucí pedagogické praxe a vytvoření technických předpokladů (ve hře na klavír a na housle) pro zvládnutí navazujícího předmětu Úvod do klavírní/houslové improvizace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Obsahová náplň výuky je stanovena individuálně na základě technické vyspělosti studenta.
Program pro jednotlivé semestry je definován jako minimální (s možností záměny skladeb za jiná díla stejné nebo vyšší úrovně) s perspektivou navazujícího magisterského studia Učitelství pro 2. st. ZŠ. Možnost úspěšného pokračování v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro střední školy předpokládá vyšší technickou obtížnost repertoáru.

Klavír:
stupnice: dur i moll kombinovaně v oktávách – v rychlém tempu
akordy: velký rozklad kvintakordu dohromady v rovném pohybu
etudy: C. Czerny, op. 821 – 10 etud
polyfonie: J. S. Bach: Dvouhlasé invence – 1 skladba nebo Franc. suity – 1-2 tance
přednes: 2-3 skladby zpaměti

Housle:
Základní literatura: Stupnice a akordy
Schradick: Prstová cvičení
Etudy: Kreutzer, Fiorillo, Dancla, Dont (2 etudy)
Přednesové skladby dle výběru odpovídající technickým
požadavkům (koncerty, sonáty, virtuózní skladby).

Jiný nástroj:
stupnice a akordy dur i moll
2 etudy
přednes: 2-3 skladby zpaměti
Literatura, na níž je předmět vystavěn Klavír:
C. Czerny: opus 821
J.B. Cramer: 60 vybraných etud
J.S.Bach: Dvouhlasé invence, Tříhlasé sinfonie, Francouzské suity
Přednesové skladby dle individuálního výběru a potřeb

Housle:
Základní literatura: Stupnice a akordy
Schradick: Prstová cvičení
Etudy: Kreutzer, Fiorillo, Dancla, Dont
Přednesové skladby dle výběru odpovídající technickým požadavkům (koncerty, sonáty, virtuózní skladby).

Jiný nástroj:
Technická cvičení a přednesové skladby dle individuálního výběru a potřeb
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- zvládnutí zadané studijní látky
- vystoupení na interní přehrávce studijní skupiny (1 přednes zpaměti)

Požadavky ke zkoušce:
Klavír:
1 etuda (Czerny, Cramer...)
J. S. Bach: Dvouhlasé invence nebo Francouzské suity – 1 skladba
Přednes: 2 skladby dle vlastního výběru – zpaměti

Housle :
Jedna až dvě etudy (Kreutzer, Rode, Dancla, Dont, Campagnoli)
Jedna až dvě přednesové skladby dle vlastního výběru odpovídající technické úrovně (koncert, koncertino, sonáta, virtuózní skladba).
Přednesové skladby je třeba hrát zpaměti.

Jiný nástroj:
1 etuda
2 přednesové skladby zpaměti

 

Sylabus
HKOMINT - Hudební komunikace a integrace
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Karnetová Helena
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seminář je určen pro mezipředmětové vztahy, navazuje na předchozí výuku v různých disciplínách a shrnuje dovednosti a znalosti v nových výstupech. Příprava projektů, práce s notačním programem Capella, poslechové a pohybové činnosti ve větších celcích, prvky muzikoterapie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Propojení dosavadních vědomostí do hudebních činností a naopak v libovolných tematických okruzích, zvolených studenty. Týmová práce na projektech. Základní dovednosti na PC s notačním programem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Kaleidoskop různých činností a zaměstnání. Využití orffovského instrumentáře.
Kolektivní práce na tematických projektech, vymýšlených studenty. Možnost provést některý z výstupů na koncertě ZS1.
Seznámení s notačním programem Capella 2002. Využití pro DP.
Prvky muzikoterapie a její využití na ZŠ.
Poslechové činnosti se zaměřením na skladatele nebo na konkrétní dílo.
Pohybové činnosti ve větším celku.
Praktická příprava na státnice.
Literatura, na níž je předmět vystavěn H. Karnetová: Hra-je to. Pracovní sešit s písněmi a skladbami upravenými pro orffovský instrumentář. Připravené k vydání.
J. Holubec, J. Prchal, V. Reittererová: Nebojme se klasiky. Praha: Editio Bärenreiter, 2007
J. Herden: Úpravy pro školní soubory. Praha: UK PF, 2001
L. Kurková, Z. Lukáš: Od jara do zimy. Praha: Artama, 1999
L. Battěková, P. Jurkovič: Neseme, neseme májíček. Praha: Muzikservis, 2000
L. Battěková, P. Jurkovič: Bude zima, bude mráz. Praha: Muzikservis, 2000
P. Jurkovič: Instrumentální soubor. Praha: SPN, 1988
P. Jurkovič: Lidová píseň ve škole. Praha: Muzikservis, rok neuveden
P. Jurkovič: Hudební nástroj ve škole. Praha: Muzikservis, rok neuveden
P. Jurkovič: Živá hudba minulosti ve škole. 2. doplněné vydání. Praha: Muzikservis, 1999
Literatura doporučená studentům P. Jurkovič: Na orffovských cestách I. Jiří Churáček - Jc-Audio, Netolice, 2007
P. Jurkovič: Na orffovských cestách II. Jiří Churáček - Jc-Audio, Netolice, 2009
L. Battěková, J. Žižková: Putování s písničkou. Praha: Muzikservis, 2003
L. Pospíšilová a kol.: Nastal přeradostný čas. Jiří Churáček - Jc-Audio, Netolice, 2006

Učebnice hudební výchovy pro 1. stupeň jiných autorů, než které se dosud probíraly.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- splnění dílčích úkolů v jednotlivých strukturách
- aktivní zapojení se do týmové práce

 

Sylabus
HK-ORCH1 - Orchestrální hra 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium celoživotní: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-ORCH2 Orchestrální hra 2
Anotace předmětu Orchestr studuje české a světové kompozice hudby všech století, samostatně vystupuje na koncertech, spoluúčinkuje na diplomových koncertech, spolupracuje s profesionálními umělci a pěveckými sbory.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Orchestr reprezentuje UHK na koncertech v Hradci Králové a po celé ČR, pravidelně se účastní akcí katedry a školy, vystupuje na festivalech ( Národní festival neprofesionálních orchestrů Frýdek-Místek, Mladá Smetanova Litomyšl, Slavnosti Vysočiny, Camerata Nova Náchod ) a přehlídkách. Spolupracuje s profesionálními umělci a s pěveckým sborem hudební katedry.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - studium českých a světových kompozic komorní a symfonické hudby všech staletí
- samostatná koncertní činnost
- spoluúčast na diplomových koncertech
- četná vystoupení pro potřeby UHK a Pdf
- spolupráce se sólisty a pěveckým sborem UHK
- koncertní činnost v rámci ČR
- spolupráce s profesionálními umělci
- pravidelná zkoušková činnost
- pracovní soustředění
- práce s novými členy – studenty prvních ročníků
Literatura, na níž je předmět vystavěn J. S. Bach: Braniborské koncerty, A. Vivaldi: Concerta grossa, W. A. Mozart: Symfonie a předehry, L. v. Beethoven: Symfonie, F. Mendelsohn-Bartholdy: Symfonie, J. Brahms: Uherské tance, A. Dvořák: Symfonie, Česká suita, J. H. Voříšek: Symfonie
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb dle vyspělosti studentů.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Znalost partů studovaných skladeb, průběžná kontrola při zkouškách, praktické zvládnutí při vystoupeních orchestru.

 

Sylabus
HK-ORCH2 - Orchestrální hra 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium celoživotní: cvičení 2 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-ORCH1 Orchestrální hra 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-ORCH3 Orchestrální hra 3
Anotace předmětu Orchestr studuje české a světové kompozice hudby všech století, samostatně vystupuje na koncertech, spoluúčinkuje na diplomových koncertech, spolupracuje s profesionálními umělci a pěveckými sbory.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Orchestr reprezentuje UHK na koncertech v Hradci Králové a po celé ČR, pravidelně se účastní akcí katedry a školy, vystupuje na festivalech ( Národní festival neprofesionálních orchestrů Frýdek-Místek, Mladá Smetanova Litomyšl, Slavnosti Vysočiny, Camerata Nova Náchod ) a přehlídkách. Spolupracuje s profesionálními umělci a s pěveckým sborem hudební katedry.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - studium českých a světových kompozic komorní a symfonické hudby všech staletí
- samostatná koncertní činnost
- spoluúčast na diplomových koncertech
- četná vystoupení pro potřeby UHK a Pdf
- spolupráce se sólisty a pěveckým sborem UHK
- koncertní činnost v rámci ČR
- spolupráce s profesionálními umělci
- pravidelná zkoušková činnost
- pracovní soustředění
- práce s novými členy – studenty prvních ročníků
Literatura, na níž je předmět vystavěn J. S. Bach: Braniborské koncerty, A. Vivaldi: Concerta grossa, W. A. Mozart: Symfonie a předehry, L. v. Beethoven: Symfonie, F. Mendelsohn-Bartholdy: Symfonie, J. Brahms: Uherské tance, A. Dvořák: Symfonie, Česká suita, J. H. Voříšek: Symfonie
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb dle vyspělosti studentů.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Znalost partů studovaných skladeb, průběžná kontrola při zkouškách, praktické zvládnutí při vystoupeních orchestru.

 

Sylabus
HK-ORCH3 - Orchestrální hra 3
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium celoživotní: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
HK-ORCH2 Orchestrální hra 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-ORCH4 Orchestrální hra 4
Anotace předmětu Orchestr studuje české a světové kompozice hudby všech století, samostatně vystupuje na koncertech, spoluúčinkuje na diplomových koncertech, spolupracuje s profesionálními umělci a pěveckými sbory.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Orchestr reprezentuje UHK na koncertech v Hradci Králové a po celé ČR, pravidelně se účastní akcí katedry a školy, vystupuje na festivalech ( Národní festival neprofesionálních orchestrů Frýdek-Místek, Mladá Smetanova Litomyšl, Slavnosti Vysočiny, Camerata Nova Náchod ) a přehlídkách. Spolupracuje s profesionálními umělci a s pěveckým sborem hudební katedry.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - studium českých a světových kompozic komorní a symfonické hudby všech staletí
- samostatná koncertní činnost
- spoluúčast na diplomových koncertech
- četná vystoupení pro potřeby UHK a Pdf
- spolupráce se sólisty a pěveckým sborem UHK
- koncertní činnost v rámci ČR
- spolupráce s profesionálními umělci
- pravidelná zkoušková činnost
- pracovní soustředění
- práce s novými členy – studenty prvních ročníků
Literatura, na níž je předmět vystavěn J. S. Bach: Braniborské koncerty, A. Vivaldi: Concerta grossa, W. A. Mozart: Symfonie a předehry, L. v. Beethoven: Symfonie, F. Mendelsohn-Bartholdy: Symfonie, J. Brahms: Uherské tance, A. Dvořák: Symfonie, Česká suita, J. H. Voříšek: Symfonie
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb dle vyspělosti studentů.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Znalost partů studovaných skladeb, průběžná kontrola při zkouškách, praktické zvládnutí při vystoupeních orchestru.

 

Sylabus
HK-ORCH4 - Orchestrální hra 4
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
HK-ORCH3 Orchestrální hra 3
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-ORCH5 Orchestrální hra 5
Anotace předmětu Orchestr studuje české a světové kompozice hudby všech století, samostatně vystupuje na koncertech, spoluúčinkuje na diplomových koncertech, spolupracuje s profesionálními umělci a pěveckými sbory.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Orchestr reprezentuje UHK na koncertech v Hradci Králové a po celé ČR, pravidelně se účastní akcí katedry a školy, vystupuje na festivalech ( Národní festival neprofesionálních orchestrů Frýdek-Místek, Mladá Smetanova Litomyšl, Slavnosti Vysočiny, Camerata Nova Náchod ) a přehlídkách. Spolupracuje s profesionálními umělci a s pěveckým sborem hudební katedry.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - studium českých a světových kompozic komorní a symfonické hudby všech staletí
- samostatná koncertní činnost
- spoluúčast na diplomových koncertech
- četná vystoupení pro potřeby UHK a Pdf
- spolupráce se sólisty a pěveckým sborem UHK
- koncertní činnost v rámci ČR
- spolupráce s profesionálními umělci
- pravidelná zkoušková činnost
- pracovní soustředění
- práce s novými členy – studenty prvních ročníků
Literatura, na níž je předmět vystavěn J. S. Bach: Braniborské koncerty, A. Vivaldi: Concerta grossa, W. A. Mozart: Symfonie a předehry, L. v. Beethoven: Symfonie, F. Mendelsohn-Bartholdy: Symfonie, J. Brahms: Uherské tance, A. Dvořák: Symfonie, Česká suita, J. H. Voříšek: Symfonie
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb dle vyspělosti studentů.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Znalost partů studovaných skladeb, průběžná kontrola při zkouškách, praktické zvládnutí při vystoupeních orchestru.

 

Sylabus
HK-ORCH5 - Orchestrální hra 5
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
HK-ORCH4 Orchestrální hra 4
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-ORCH6 Orchestrální hra 6
Anotace předmětu Orchestr studuje české a světové kompozice hudby všech století, samostatně vystupuje na koncertech, spoluúčinkuje na diplomových koncertech, spolupracuje s profesionálními umělci a pěveckými sbory.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Orchestr reprezentuje UHK na koncertech v Hradci Králové a po celé ČR, pravidelně se účastní akcí katedry a školy, vystupuje na festivalech ( Národní festival neprofesionálních orchestrů Frýdek-Místek, Mladá Smetanova Litomyšl, Slavnosti Vysočiny, Camerata Nova Náchod ) a přehlídkách. Spolupracuje s profesionálními umělci a s pěveckým sborem hudební katedry.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - studium českých a světových kompozic komorní a symfonické hudby všech staletí
- samostatná koncertní činnost
- spoluúčast na diplomových koncertech
- četná vystoupení pro potřeby UHK a Pdf
- spolupráce se sólisty a pěveckým sborem UHK
- koncertní činnost v rámci ČR
- spolupráce s profesionálními umělci
- pravidelná zkoušková činnost
- pracovní soustředění
- práce s novými členy – studenty prvních ročníků
Literatura, na níž je předmět vystavěn J. S. Bach: Braniborské koncerty, A. Vivaldi: Concerta grossa, W. A. Mozart: Symfonie a předehry, L. v. Beethoven: Symfonie, F. Mendelsohn-Bartholdy: Symfonie, J. Brahms: Uherské tance, A. Dvořák: Symfonie, Česká suita, J. H. Voříšek: Symfonie
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb dle vyspělosti studentů.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Znalost partů studovaných skladeb, průběžná kontrola při zkouškách, praktické zvládnutí při vystoupeních orchestru.

 

Sylabus
HK-ORCH6 - Orchestrální hra 6
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Křováček Jaromír
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
HK-ORCH5 Orchestrální hra 5
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Orchestr studuje české a světové kompozice hudby všech století, samostatně vystupuje na koncertech, spoluúčinkuje na diplomových koncertech, spolupracuje s profesionálními umělci a pěveckými sbory.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Orchestr reprezentuje UHK na koncertech v Hradci Králové a po celé ČR, pravidelně se účastní akcí katedry a školy, vystupuje na festivalech ( Národní festival neprofesionálních orchestrů Frýdek-Místek, Mladá Smetanova Litomyšl, Slavnosti Vysočiny, Camerata Nova Náchod ) a přehlídkách. Spolupracuje s profesionálními umělci a s pěveckým sborem hudební katedry.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - studium českých a světových kompozic komorní a symfonické hudby všech staletí
- samostatná koncertní činnost
- spoluúčast na diplomových koncertech
- četná vystoupení pro potřeby UHK a Pdf
- spolupráce se sólisty a pěveckým sborem UHK
- koncertní činnost v rámci ČR
- spolupráce s profesionálními umělci
- pravidelná zkoušková činnost
- pracovní soustředění
- práce s novými členy – studenty prvních ročníků
Literatura, na níž je předmět vystavěn J. S. Bach: Braniborské koncerty, A. Vivaldi: Concerta grossa, W. A. Mozart: Symfonie a předehry, L. v. Beethoven: Symfonie, F. Mendelsohn-Bartholdy: Symfonie, J. Brahms: Uherské tance, A. Dvořák: Symfonie, Česká suita, J. H. Voříšek: Symfonie
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb dle vyspělosti studentů.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Znalost partů studovaných skladeb, průběžná kontrola při zkouškách, praktické zvládnutí při vystoupeních orchestru.

 

Sylabus
HK-PEVC1 - Pěvecká výchova 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kyselák Jan
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-PEVC2 Pěvecká výchova 2
Anotace předmětu Základní seznámení s problematikou zpěvu (terminologie, funkce dechová, hlasová, artikulační, hygiena hlasu, vady a poruchy hlasu, přednes).
Elementární pěvecké dovednosti v oblasti dechové a hlasové techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Postupně získávat správné pěvecké a hlasové návyky.
Směřovat pěveckou výchovu k takovému používání hlasu, které by postupně vedlo
k jeho profesionálnímu využívání v učitelském povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Základní dovednosti, návyky dechové a hlasové, správné tvoření tónu:

- pěvecký postoj
- napětí - uvolnění
- dechová cvičení
- hlasová cvičení ve střední poloze
- vokalizace

Literatura, na níž je předmět vystavěn Technická a hlasová cvičení
J. Holečková: 500 pěveckých cvičení
G. Concone: 40 Lecons de Chant
Úpravy lidových písní (Novák, Janáček, Kunc, Martinů, ad.)

Literatura doporučená studentům Bar, J. Pravý tón a pravé pěvecké umění I, II. Praha: Editio Supraphon, 1976.
Husler, F. - Roddová-Marlingová, Y. Zpěv. Ostrava: F-PRINT, 1995.
Chládková, B.První pěvecké kroky. Praha: Editio Supraphon, 1988.
Lacina, O. Problémy zpěvního hlasu. Praha: Panton, 1977.
Lacina, O. Fyziologie a hygiena hlasu pro III. ročník konzervatoří (zpěv). Praha: SPN, 1986.
Martiensenová-Lohmannová, F. Vzdělaný pěvec. Pardubice: Kora, 1994.
Soukup, V. Škola zpěvu Bel canto. Praha: EDITIO BEL CANTO, 1991.
Soukup, J. Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha: Supraphon, 1959.
Vašek, R. Kultivovaný zpěv. Praha: Panton, 1977.
Vrchotová-Pátová, J. Didaktika sólového zpěvu. Praha: SPN, 1990.

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- technická a hlasová cvičení
- dechová cvičení
- pravidelné cvičení uvedených technik
- přednes několika úprav lidových písní

 

Sylabus
HK-PEVC2 - Pěvecká výchova 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kyselák Jan
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-PEVC1 Pěvecká výchova 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-PEVC3 Pěvecká výchova 3
Anotace předmětu Získání dalších základních pěveckých dovedností v oblasti dechové a hlasové techniky.
Na přiměřené úrovni interpretovat úpravy lidových písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Postupně získávat správné pěvecké a hlasové návyky.
Směřovat pěveckou výchovu k takovému požívání hlasu, které by postupně vedlo
k jeho profesionálnímu využívání v učitelském povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Základní dovednosti a návyky dechové a hlasové,
správné tvoření tónu:
- pěvecký postoj
- dechová cvičení
- technická a hlasová cvičení
- vokalizace
- zpěv úprav lidových písní
Literatura, na níž je předmět vystavěn Technická a hlasová cvičení
J. Holečková: 500 pěveckých cvičení
G. Concone: 40 Lecons de Chant
Úpravy lidových písní (Novák, Janáček, Kunc, Martinů, ad.)

Literatura doporučená studentům Bar, J. Pravý tón a pravé pěvecké umění I, II. Praha: Editio Supraphon, 1976.
Husler, F. - Roddová-Marlingová, Y. Zpěv. Ostrava: F-PRINT, 1995.
Chládková, B.První pěvecké kroky. Praha: Editio Supraphon, 1988.
Lacina, O. Problémy zpěvního hlasu. Praha: Panton, 1977.
Lacina, O. Fyziologie a hygiena hlasu pro III. ročník konzervatoří (zpěv). Praha: SPN, 1986.
Martiensenová-Lohmannová, F. Vzdělaný pěvec. Pardubice: Kora, 1994.
Soukup, V. Škola zpěvu Bel canto. Praha: EDITIO BEL CANTO, 1991.
Soukup, J. Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha: Supraphon, 1959.
Vašek, R. Kultivovaný zpěv. Praha: Panton, 1977.
Vrchotová-Pátová, J. Didaktika sólového zpěvu. Praha: SPN, 1990.

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- zdokonalující se pěvecké dovednosti a pěvecký rozsah
- správné dechové návyky
- přednes 5 - 7 lidových písní zpaměti

 

Sylabus
HK-PEVC3 - Pěvecká výchova 3
2011

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kyselák Jan
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-PEVC2 Pěvecká výchova 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-PEVC4 Pěvecká výchova 4
Anotace předmětu Prohloubit základní pěvecké a dechové návyky.
Naučit se požívat technická a hlasová cvičení, řešit dechovou problematiku.
Na přiměřené úrovni interpretovat úpravy lidových a umělých písní.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Postupně získávat správné pěvecké a hlasové návyky.
Směřovat pěveckou výchovu k takovému požívání hlasu, které by postupně vedlo
k jeho profesionálnímu využívání v učitelském povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Základní dovednosti a návyky dechové a hlasové.
Správné tvoření tónu:
- pěvecký postoj
- technická a hlasová cvičení - vokalizace
- dechová cvičení
- přednes
- písně lidové a umělé
Literatura, na níž je předmět vystavěn Úpravy lidových písní - Sládek, Novák, Kunc, Janáček, Martinů, Eben ad.

Umělé písně - období romantismu: Schubert, Schumann, Smetana, Dvořák ad.
výběr písní podle technické vyspělosti studenta
Literatura doporučená studentům Bar, J. Pravý tón a pravé pěvecké umění I, II. Praha: Editio Supraphon, 1976.
Husler, F. - Roddová-Marlingová, Y. Zpěv. Ostrava: F-PRINT, 1995.
Chládková, B.První pěvecké kroky. Praha: Editio Supraphon, 1988.
Lacina, O. Problémy zpěvního hlasu. Praha: Panton, 1977.
Lacina, O. Fyziologie a hygiena hlasu pro III. ročník konzervatoří (zpěv). Praha: SPN, 1986.
Martiensenová-Lohmannová, F. Vzdělaný pěvec. Pardubice: Kora, 1994.
Soukup, V. Škola zpěvu Bel canto. Praha: EDITIO BEL CANTO, 1991.
Soukup, J. Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha: Supraphon, 1959.
Vašek, R. Kultivovaný zpěv. Praha: Panton, 1977.
Vrchotová-Pátová, J. Didaktika sólového zpěvu. Praha: SPN, 1990.

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- technická a hlasová cvičení
- dechová cvičení
- zdokonalující se pěvecké dovednosti a pěvecký rozsah
- přednes výběru písní lidových a umělých

 

Sylabus
HK-PEVC4 - Pěvecká výchova 4
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kyselák Jan
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-PEVC3 Pěvecká výchova 3
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-ZPEV1 Pěvecká výchova - sólový zpěv 1
HU-ZPEV1 Sólový zpěv – HV 1
Anotace předmětu Prohloubit základní pěvecké a dechové návyky.
Naučit se požívat technická a hlasová cvičení, řešit dechovou problematiku.
Na přiměřené úrovni interpretovat úpravy lidových a umělých písní, popřípadě árií.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Postupně získávat správné pěvecké a hlasové návyky.
Směřovat pěveckou výchovu k takovému požívání hlasu, které by postupně vedlo
k jeho profesionálnímu využívání v učitelském povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Elementární dovednosti a návyky dechové a hlasové, správné tvoření tónu, posazení hlasu:
- pěvecký postoj
- napětí - uvolnění
- cvičení dechová
- hlasová cvičení ve střední poloze
- vokalizace
- frázování
- legato
- písně lidové, umělé, popřípadě árie
Literatura, na níž je předmět vystavěn Úpravy lidových písní - Sládek, Novák, Kunc, Janáček, Martinů, Eben ad.
Umělé písně 20. století - Eben, Martinů ad. Další výběr písní dle technické vyspělosti studenta (např. spirituály, muzikálové melodie ad.)
Árie antique - výběr dle technické vyspělosti studenta
Literatura doporučená studentům Bar, J. Pravý tón a pravé pěvecké umění I, II. Praha: Editio Supraphon, 1976.
Husler, F. - Roddová-Marlingová, Y. Zpěv. Ostrava: F-PRINT, 1995.
Chládková, B.První pěvecké kroky. Praha: Editio Supraphon, 1988.
Lacina, O. Problémy zpěvního hlasu. Praha: Panton, 1977.
Lacina, O. Fyziologie a hygiena hlasu pro III. ročník konzervatoří (zpěv). Praha: SPN, 1986.
Martiensenová-Lohmannová, F. Vzdělaný pěvec. Pardubice: Kora, 1994.
Soukup, V. Škola zpěvu Bel canto. Praha: EDITIO BEL CANTO, 1991.
Soukup, J. Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha: Supraphon, 1959.
Vašek, R. Kultivovaný zpěv. Praha: Panton, 1977.
Vrchotová-Pátová, J. Didaktika sólového zpěvu. Praha: SPN, 1990.

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- technická a hlasová cvičení
- přednes písní lidových a umělých, případně starých árií (dle vyspělosti studenta)

Požadavky ke zkoušce:
- teoretické znalosti o dechové a pěvecké technice
- přednes písní lidových a umělých
- přednes operních árií nebo árií starých mistrů (dle vyspělosti studenta)

 

Sylabus
HK-PSES - Úvod do hudební psychologie, estetiky a sociologie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bohadlo Stanislav
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět uvádí do problematiky tří oborů a jejich aplikací v hudební pedagogice.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Pochopení významu hudební psychologie, estetiky a sociologie. Seznámení s jejich základní terminologií a stěžejní problematikou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Význam hudební psychologie, estetiky a sociologie a jejich základní terminologie.
Specifika jejich pohledů na hudební kulturu.
Hlavní oblasti a problémy hudební psychologie - základy hudebního slyšení, psychologické základy hudebního vnímání, hudební schopnosti, působení a prožívání hudby.
Základní estetické kategorie, průběh procesu estetického osvojování světa.
Společenská podmíněnost (etnická, profesní atd.) hudby.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Franěk, M. Hudební psychologie, Praha 2005.
Jůzl, M., Prokop, D. Úvod do estetiky, Praha 1989.
Ecco, U. Dějiny krásy, Praha 2005.
Keller, J. Úvod do sociologie, 1997.
Literatura doporučená studentům Holas, M. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově, Praha 1998.
Krbaťa, P. Psychológia hudby (nielen) pre hudebníkov, Prešov 1994.
Gilbertová, K., Kuhn, H. Dějiny estetiky, Praha 1965.
Marpurgo-Tagliabue, G. Současná estetika, Praha 1985.
Geist, B. Sociologický slovník, Praha 1992.
Bláha, I. A. Sociologie, Praha 1968.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- zvládnutí učiva
- zpracování seminární práce

 

Sylabus
HK-RIZS1 - Základy řízení sboru 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-RIZS2 Základy řízení sboru 2
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na postupné zvládnutí základů taktovací techniky. Studenti se seznámí s dílčími tématy z problematiky pěveckého sboru, naučí se pracovat s partiturou skladby. Cílem je taktování jednoduchých sborových partitur.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je schopnost založit a úspěšně vést pěvecký sbor.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. základy taktovací techniky
- postoj, držení rukou
- základní taktovací schémata, zdvih, závěr
- osamostatnění paží (dynamika, nástupy)
- opakování, procvičování, postupné zdokonalování
2. taktování s nahrávkou
3. taktování jednoduchých písní, kánonů
4. dirigování jednoduchých sborových skladeb
5. problematika orchestrálního tělesa podle zájmu studentů

Literatura, na níž je předmět vystavěn Kolář, J., Rob, J., Štíbrová I. Sborový zpěv a řízení sboru I/1, Praha 1998.
Brož, J., Kaňák, Z. Základy dirigování, Praha 1982.
Literatura doporučená studentům Buček, J. Sborový zpěv, Brno
Sborový zpěv na střední pedagogické škole, Praha 1984.
Stašek, Č. ABC začínajícího sbormistra, Praha 1981.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínkou udělení zápočtu je aktivní přístup k problematice a plnění zadaných úkolů. Znalost zadaných partitur.

 

Sylabus
HK-RIZS2 - Základy řízení sboru 2
2013

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-RIZS1 Základy řízení sboru 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výuka je zaměřena na procvičování taktovací techniky. Studenti se seznámí s dalšími tématy z problematiky práce s pěveckým sborem jako je sestavování koncertního programu, pracovní soustředění sboru, akustika koncertního prostředí, výchovný koncert pěveckého sboru. Jádrem je samostatné taktování sborových skladeb různé náročnosti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Schopnost založit a úspěšně vést pěvecký sbor.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. problematika pěveckého sboru
Hlasová a pěvecká příprava ve sboru
Ústrojí dechové, hlasové a artikulační.
koncert a vystoupení pěveckého sboru
zkouška pěveckého sboru
nácvik sborové skladby
dramaturgie koncertního programu

2. čtení a rozbor partitur
3. základní taktovací technika
další méně běžné takty
upevňování návyků
4. samostatně vedené rozezpívání sboru
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kolář, J., Rob, J., Štíbrová I. Sborový zpěv a řízení sboru I/1, Praha 1998.
Brož, J., Kaňák, Z. Základy dirigování, Praha 1982.
Literatura doporučená studentům Buček, J. Sborový zpěv, Brno
Sborový zpěv na střední pedagogické škole, Praha 1984.
Stašek, Č. ABC začínajícího sbormistra, Praha 1981.
Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu. Panton Praha 1977.
Lacina, O.: Fyziologie a hygiena hlasu pro III. ročník konzervatoří (zpěv). SPN Praha 1986.
Vrchotová-Pátová, J.: Didaktika sólového zpěvu. AMU,SPN 1990.
Kollár, A.: Hlas a jeho poruchy. Brno 1992.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Rozezpívání sboru od klavíru. Plnění zadaných úkolů, aktivní přístup k problematice.

 

Sylabus
HK-ROZS - Úvod do rozboru skladeb
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výuka je úvodem do komplexního rozbor skladeb. V seminářích se analyzují známější a kompozičně jednodušší skladby z období baroka, klasicismu, romantismu a 20. století.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí komplexního rozboru známějších a kompozičně jednodušších skladeb z období baroka, klasicismu, romantismu a 20. století.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Úvod do studia předmětu. Teorie a metodika komplexní analýzy
Skladby pro děti I (Čajkovskij, Schumann))
Slavné maličkosti (Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Dvořák, Fibich)
Klavírní sonáta v období klasicismu (Mozart, Beethoven)
Polyfonie v období baroka (Bach)
Skladby pro děti II (Novák, Martinů, Prokofjev)
Literatura, na níž je předmět vystavěn Hons, M. Hudební analýza, Praha 2010.
Tichý, V. Harmonicky myslet a slyšet, Praha 1996.
Janeček, K. Harmonie rozborem, Praha 1982.
Zenkl, L. ABC hudebních forem, Praha 1990.
Literatura doporučená studentům Jiránek, J.:Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. Praha 1991.
Kulka, J.: Komplexní analýza uměleckého díla I, Praha 1986.
Bednarčík, O.: Úvod do rozboru skladeb, Ostrava 1981.
Faltus, L.-Marek, Z.: K sémantické analýze hudebního díla, Brno 1980.
Kühn, C.: Analyse lernen, Kassel - Basel - London - New York - Prag 1993.
Janeček, K. Hudební formy, Praha 1955.
Janeček, K. Tektonika, Praha 1968.
Tichý, V. Úvod do studia hudební kinetiky, Praha 1992.
Zich, J. Orchestrace a sborová sazba, Praha 1986.
Zich, J. Kapitoly a studie z hudební estetiky, Praha 1975.
Herden, J. Rozbor skladeb. Čítanka příkladů, Praha 1989.
Helms, S., Hopf, H. Werkanalyse in Beispielen, Regensburg 1986.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k zápočtu:
- zvládnutí komplexní analýzy skladeb, které byly obsahem seminářů
- návštěva 4 koncertů profesionálních interpretů a jednoho koncertu pořádaného Hudební katedrou dle vlastního výběru, ke kterým student zpracuje vlastní písemné recenze

 

Sylabus
HK-SBOR1 - Pěvecký sbor 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace
NPEVSV1 Pěvecký sbor I
Závislé předměty
HK-SBOR2 Pěvecký sbor 2
Anotace předmětu Studenti poznávají v praxi problematiku pěveckého sboru a seznamují se s tituly české a světové sborové literatury. Podle potřeby se zúčastňují pracovních soustředění sboru. Svou práci prezentují na veřejném koncertě.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem výuky je v praxi poznat problematiku pěveckého sboru, seznámit se s prací sbormistra a se sborovou literaturou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - metodika rozezpívání a rozeslyšení
- poznání struktury zkoušky pěveckého sboru
- metodika a způsob nácviku sborových skladeb
- tvůrčí práce na skladbě od nácviku po provedení na koncertě
- pěvecké zvládnutí zadaných titulů sborové literatury
- problematika akustické zkoušky a koncertu ( 4 hodiny v letních semestrech)
Všechny body se uplatňují průběžně na každém semináři – zkoušce sboru.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studované sborové partitury
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučující.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- znalost svých hlasů v zadaných skladbách
- účast na pracovním soustředění sboru
- účast na koncertě

 

Sylabus
HK-SBOR2 - Pěvecký sbor 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
HK-SBOR1 Pěvecký sbor 1
Kontraindikace
NPEVSV2 Pěvecký sbor II
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studenti poznávají v praxi problematiku pěveckého sboru a seznamují se s tituly české a světové sborové literatury. Na konci semestru svou práci prezentují na veřejném koncertě.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Programem výuky je v praxi poznat problematiku pěveckého sboru, seznámit se se sborovou literaturou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - metodika rozezpívání a rozeslyšení
- poznání struktury zkoušky pěveckého sboru
- metodika a způsob nácviku sborových skladeb
- tvůrčí práce na skladbě od nácviku po provedení na koncertě
- pěvecké zvládnutí zadaných titulů sborové literatury
- problematika akustické zkoušky a koncertu ( 4 hodiny v letních semestrech)
Všechny body se uplatňují průběžně na každém semináři – zkoušce sboru.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studované sborové partitury
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučující.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- znalost svých hlasů v zadaných skladbách
- účast na pracovním soustředění sboru
- účast na koncertě

 

Sylabus
HK-SBOR3 - Pěvecký sbor 3
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace
NPEVSV3 Pěvecký sbor III
Závislé předměty
HK-SBOR4 Pěvecký sbor 4
Anotace předmětu Studenti poznávají v praxi problematiku pěveckého sboru a seznamují se s tituly české a světové sborové literatury.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Programem výuky je v praxi poznat problematiku pěveckého sboru, seznámit se se sborovou literaturou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - metodika rozezpívání a rozeslyšení
- poznání struktury zkoušky pěveckého sboru
- metodika a způsob nácviku sborových skladeb
- tvůrčí práce na skladbě od nácviku po provedení na koncertě
- pěvecké zvládnutí zadaných titulů sborové literatury
- problematika akustické zkoušky a koncertu
Všechny body se uplatňují průběžně na každém semináři – zkoušce sboru.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studované sborové partitury
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučující.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- znalost svých hlasů v zadaných skladbách
- účast na pracovním soustředění sboru
- účast na koncertě

 

Sylabus
HK-SBOR4 - Pěvecký sbor 4
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-SBOR3 Pěvecký sbor 3
Kontraindikace
NPEVSV4 Pěvecký sbor IV
Závislé předměty
HK-SBOR5 Pěvecký sbor 5
Anotace předmětu Studenti poznávají v praxi problematiku pěveckého sboru a seznamují se s tituly české a světové sborové literatury. Na konci semestru svou práci prezentují na veřejném koncertě.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Programem výuky je v praxi poznat problematiku pěveckého sboru, seznámit se se sborovou literaturou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - metodika rozezpívání a rozeslyšení
- poznání struktury zkoušky pěveckého sboru
- metodika a způsob nácviku sborových skladeb
- tvůrčí práce na skladbě od nácviku po provedení na koncertě
- pěvecké zvládnutí zadaných titulů sborové literatury
- problematika akustické zkoušky a koncertu
Všechny body se uplatňují průběžně na každém semináři – zkoušce sboru.

Literatura, na níž je předmět vystavěn Studované sborové partitury
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučující.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- znalost svých hlasů v zadaných skladbách
- účast na pracovním soustředění sboru
- účast na koncertě začínajících sbormistrů

 

Sylabus
HK-SBOR5 - Pěvecký sbor 5
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
HK-SBOR4 Pěvecký sbor 4
Kontraindikace
NPEVSV5 Pěvecký sbor V
Závislé předměty
HK-SBOR6 Pěvecký sbor 6
Anotace předmětu Studenti poznávají v praxi problematiku pěveckého sboru a seznamují se s tituly české a světové sborové literatury.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Programem výuky je v praxi poznat problematiku pěveckého sboru, seznámit se se sborovou literaturou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - metodika rozezpívání a rozeslyšení
- poznání struktury zkoušky pěveckého sboru
- metodika a způsob nácviku sborových skladeb
- tvůrčí práce na skladbě od nácviku po provedení na koncertě
- pěvecké zvládnutí zadaných titulů sborové literatury
- problematika akustické zkoušky a koncertu
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studované sborové partitury
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučující.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- znalost svých hlasů v zadaných skladbách
- účast na pracovním soustředění sboru

 

Sylabus
HK-SBOR6 - Pěvecký sbor 6
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ano
Garant předmětu Skopal Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
HK-SBOR5 Pěvecký sbor 5
Kontraindikace
NPEVSV6 Pěvecký sbor VI
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studenti poznávají v praxi problematiku pěveckého sboru a seznamují se s tituly české a světové sborové literatury. Na konci semestru svou práci prezentují na veřejném koncertě.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Programem výuky je v praxi poznat problematiku pěveckého sboru, seznámit se se sborovou literaturou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - metodika rozezpívání a rozeslyšení
- poznání struktury zkoušky pěveckého sboru
- metodika a způsob nácviku sborových skladeb
- tvůrčí práce na skladbě od nácviku po provedení na koncertě
- pěvecké zvládnutí zadaných titulů sborové literatury
- problematika akustické zkoušky a koncertu
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studované sborové partitury
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučující.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- znalost svých hlasů v zadaných skladbách
- účast na pracovním soustředění sboru
- účast na koncertě

 

Sylabus
HK-TEOR - Hudební teorie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soušková Dana
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje se základními poznatky z hudební teorie a akustiky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teoretické a praktické zvládnutí základní hudební teorie a osvojení základních poznatků z akustiky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Tóny, tónová soustava, enharmonická záměna tónů.
Notopis (noty, pomlky, klíče, zápis dynamiky, přednesová označení, označení způsobu hry, melodické ozdoby, zkratky v notopisu, uspořádání partitury, vývoj notace).
Časový průběh hudby (doba, metrum, takty jednoduché a složené, předtaktí, synkopa, rytmus, dělení not, prodložení not, tempo, tempová označení, agogika, hybnost.
Stupnice (durové, mollové, církevní, chromatické, celotónové, cikánské, pentatonika).
Intervaly (základní, odvozené, přesahující oktávu).
Kvintakordy (dur, moll, zvětšený, zmenšený) a jejich obraty.
Septakordy (tv. m., tv. v., m. m., m. v., zm. m., zm. zm., zv. v.) a jejich obraty.
Dominantní nónový akord a jeho obraty.
Akordové značky.
Hudební akustika (vznik a šíření zvuku, tóny jednoduché a složené, vnímání zvuku, soustavy ladění).
Literatura, na níž je předmět vystavěn SOUŠKOVÁ, Dana. Základy hudební teorie a akustiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012.
ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. Praha: Supraphon, 1978.
Literatura doporučená studentům POPOVIČ, Mikuláš. Hudební nauka. Ústí nad Labem: UJEP, 2003.
GRIGOVÁ, Věra. Všeobecná hudební nauka. Olomouc: Alda, 1998.
REŽNÝ, Pavel. Elementární hudební teorie I. Olomouc: PdF UP, 2005.
ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika. Praha: 1967.
ŠOLC, M. Tajemství akordových značek. Praha: 1976.
VÁLEK, Jiří. Italské hudební názvosloví. Praha: Panton, 1966.
VEDRAL, J. Anglicko-český hudební slovník. Praha: 2002.
ZELINGER, Ivan. Notografie. Praha:1986.
LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: HAMU, 1998.
Multimedia Mucis Theory With Music Glossary, Voyetra Technologies 1997.
Practica Musica – CD ROM – Výukový program Hudební nauka, Version 4.583, Kirkland 2006.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- splnění zápočtových testů.

Požadavky ke zkoušce:
- zvládnutí učiva v plném rozsahu.

 

Sylabus
HK-VARH1 - Hra na varhany 1
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium celoživotní: cvičení 14 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-VARH2 Hra na varhany 2
Anotace předmětu Cvičení navazují na dosaženou interpretační úroveň jednotlivých studentů (nejsou tedy určena pro začátečníky!). Rozvíjí repertoár ze všech stylových oblastí – baroko, romantismus a 20. století. Cvičení tak doplňují ostatní praktické předměty oboru Hv. Dle individuálních možností se zařazují také základy varhanní improvizace.


Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí základních instrumentálních dovedností a jejich systematický rozvoj. Vybudování repertoárové základny ze všech stylových oblastí varhanní tvorby.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Časový rozvrh je individuální – dle úrovně jednotlivých studentů:
- rozvoj varhanní manuálové a pedálové techniky
- hra varhanních skladeb všech stylových období
- základy varhanní improvizace

Literatura, na níž je předmět vystavěn - Peeters, F.: Ars organi I., II., III.
- Bach, J.S.: 8 malých preludií a fug
- Bach, J.S.: Chorální předehry, Preludia, Toccaty, Fantazie a fugy, Triové
sonáty, Koncerty, Passacaglia, Pastorale (např. ed. Peters,
svazky I.- IX.)
- drobné skladby starých mistrů (např. J. Titelouze, N.de Grigny,J.P.Swelinck,
G.Frescobaldi, G. Muffat, D.Buxtehude atd. a skladby české provenience -
B.M.Černohorský, J. Zach, J.F.N.Seger, F.X.Brixi, J.K.Vaňhal, J.K.Kuchař apod.
- lze použít např. edice Peters, Praga, Artthon atd.)
- závažnější skladby baroka, romantismu a 20. století (např. F. Mendelssohn-
Bartholdy, R. Schumann, F. Liszt, J. Brahms, M. Reger, C. Frank, Ch. M.
Widor, L. Vierne, M. Dupré, O.Messiaen, B.A.Wiedermann, Z.Pololáník,
O.Mácha, P.Eben apod. - lze použít např. edice Peters, Universal, Schot,
Supraphon atd.)
- Vodrážka, J.: Varhanní improvizace
- Keller, H.: Schule der Choral – improvisation. Leipzig 1981


Literatura doporučená studentům Šlechta,M.: Dějiny varhan a varhanní hudby. Praha 1985.
Klinda,F.: Organová interpretácia. Bratislava 1983.
Bělský,V.: Nauka o varhanách. Praha 1982.
Cikrle,K.-Sehnal,J.: Příručka pro varhaníky. Rosice 1999.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-VARH2 - Hra na varhany 2
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium celoživotní: cvičení 14 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-VARH1 Hra na varhany 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-VARH3 Hra na varhany 3
Anotace předmětu Cvičení navazují na dosaženou interpretační úroveň jednotlivých studentů (nejsou tedy určena pro začátečníky!). Rozvíjí repertoár ze všech stylových oblastí – baroko, romantismus a 20. století. Cvičení tak doplňují ostatní praktické předměty oboru Hv. Dle individuálních možností se zařazují také základy varhanní improvizace.


Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí základních instrumentálních dovedností a jejich systematický rozvoj. Vybudování repertoárové základny ze všech stylových oblastí varhanní tvorby.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Časový rozvrh je individuální – dle úrovně jednotlivých studentů:
- rozvoj varhanní manuálové a pedálové techniky
- hra varhanních skladeb všech stylových období
- základy varhanní improvizace

Literatura, na níž je předmět vystavěn - Peeters, F.: Ars organi I., II., III.
- Bach, J.S.: 8 malých preludií a fug
- Bach, J.S.: Chorální předehry, Preludia, Toccaty, Fantazie a fugy, Triové
sonáty, Koncerty, Passacaglia, Pastorale (např. ed. Peters,
svazky I.- IX.)
- drobné skladby starých mistrů (např. J. Titelouze, N.de Grigny,J.P.Swelinck,
G.Frescobaldi, G. Muffat, D.Buxtehude atd. a skladby české provenience -
B.M.Černohorský, J. Zach, J.F.N.Seger, F.X.Brixi, J.K.Vaňhal, J.K.Kuchař apod.
- lze použít např. edice Peters, Praga, Artthon atd.)
- závažnější skladby baroka, romantismu a 20. století (např. F. Mendelssohn-
Bartholdy, R. Schumann, F. Liszt, J. Brahms, M. Reger, C. Frank, Ch. M.
Widor, L. Vierne, M. Dupré, O.Messiaen, B.A.Wiedermann, Z.Pololáník,
O.Mácha, P.Eben apod. - lze použít např. edice Peters, Universal, Schot,
Supraphon atd.)
- Vodrážka, J.: Varhanní improvizace
- Keller, H.: Schule der Choral – improvisation. Leipzig 1981
Literatura doporučená studentům Šlechta,M.: Dějiny varhan a varhanní hudby. Praha 1985.
Klinda,F.: Organová interpretácia. Bratislava 1983.
Bělský,V.: Nauka o varhanách. Praha 1982.
Cikrle,K.-Sehnal,J.: Příručka pro varhaníky. Rosice 1999.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-VARH3 - Hra na varhany 3
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium celoživotní: cvičení 14 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-VARH2 Hra na varhany 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-VARH4 Hra na varhany 4
Anotace předmětu Cvičení navazují na dosaženou interpretační úroveň jednotlivých studentů (nejsou tedy určena pro začátečníky!). Rozvíjí repertoár ze všech stylových oblastí – baroko, romantismus a 20. století. Cvičení tak doplňují ostatní praktické předměty oboru Hv. Dle individuálních možností se zařazují také základy varhanní improvizace.Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí základních instrumentálních dovedností a jejich systematický rozvoj. Vybudování repertoárové základny ze všech stylových oblastí varhanní tvorby.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Časový rozvrh je individuální – dle úrovně jednotlivých studentů:
- rozvoj varhanní manuálové a pedálové techniky
- hra varhanních skladeb všech stylových období
- základy varhanní improvizace

Literatura, na níž je předmět vystavěn - Peeters, F.: Ars organi I., II., III.
- Bach, J.S.: 8 malých preludií a fug
- Bach, J.S.: Chorální předehry, Preludia, Toccaty, Fantazie a fugy, Triové
sonáty, Koncerty, Passacaglia, Pastorale (např. ed. Peters,
svazky I.- IX.)
- drobné skladby starých mistrů (např. J. Titelouze, N.de Grigny,J.P.Swelinck,
G.Frescobaldi, G. Muffat, D.Buxtehude atd. a skladby české provenience -
B.M.Černohorský, J. Zach, J.F.N.Seger, F.X.Brixi, J.K.Vaňhal, J.K.Kuchař apod.
- lze použít např. edice Peters, Praga, Artthon atd.)
- závažnější skladby baroka, romantismu a 20. století (např. F. Mendelssohn-
Bartholdy, R. Schumann, F. Liszt, J. Brahms, M. Reger, C. Frank, Ch. M.
Widor, L. Vierne, M. Dupré, O.Messiaen, B.A.Wiedermann, Z.Pololáník,
O.Mácha, P.Eben apod. - lze použít např. edice Peters, Universal, Schot,
Supraphon atd.)
- Vodrážka, J.: Varhanní improvizace
- Keller, H.: Schule der Choral – improvisation. Leipzig 1981

Literatura doporučená studentům Šlechta,M.: Dějiny varhan a varhanní hudby. Praha 1985.
Klinda,F.: Organová interpretácia. Bratislava 1983.
Bělský,V.: Nauka o varhanách. Praha 1982.
Cikrle,K.-Sehnal,J.: Příručka pro varhaníky. Rosice 1999.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-VARH4 - Hra na varhany 4
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium celoživotní: cvičení 14 hod. za semestr
Prerekvizity
HK-VARH3 Hra na varhany 3
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-VARH5 Hra na varhany 5
Anotace předmětu Cvičení navazují na dosaženou interpretační úroveň jednotlivých studentů (nejsou tedy určena pro začátečníky!). Rozvíjí repertoár ze všech stylových oblastí – baroko, romantismus a 20. století. Cvičení tak doplňují ostatní praktické předměty oboru Hv. Dle individuálních možností se zařazují také základy varhanní improvizace.Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí základních instrumentálních dovedností a jejich systematický rozvoj. Vybudování repertoárové základny ze všech stylových oblastí varhanní tvorby.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Časový rozvrh je individuální – dle úrovně jednotlivých studentů:
- rozvoj varhanní manuálové a pedálové techniky
- hra varhanních skladeb všech stylových období
- základy varhanní improvizace
Literatura, na níž je předmět vystavěn - Peeters, F.: Ars organi I., II., III.
- Bach, J.S.: 8 malých preludií a fug
- Bach, J.S.: Chorální předehry, Preludia, Toccaty, Fantazie a fugy, Triové
sonáty, Koncerty, Passacaglia, Pastorale (např. ed. Peters,
svazky I.- IX.)
- drobné skladby starých mistrů (např. J. Titelouze, N.de Grigny,J.P.Swelinck,
G.Frescobaldi, G. Muffat, D.Buxtehude atd. a skladby české provenience -
B.M.Černohorský, J. Zach, J.F.N.Seger, F.X.Brixi, J.K.Vaňhal, J.K.Kuchař apod.
- lze použít např. edice Peters, Praga, Artthon atd.)
- závažnější skladby baroka, romantismu a 20. století (např. F. Mendelssohn-
Bartholdy, R. Schumann, F. Liszt, J. Brahms, M. Reger, C. Frank, Ch. M.
Widor, L. Vierne, M. Dupré, O.Messiaen, B.A.Wiedermann, Z.Pololáník,
O.Mácha, P.Eben apod. - lze použít např. edice Peters, Universal, Schot,
Supraphon atd.)
- Vodrážka, J.: Varhanní improvizace
- Keller, H.: Schule der Choral – improvisation. Leipzig 1981

Literatura doporučená studentům Šlechta,M.: Dějiny varhan a varhanní hudby. Praha 1985.
Klinda,F.: Organová interpretácia. Bratislava 1983.
Bělský,V.: Nauka o varhanách. Praha 1982.
Cikrle,K.-Sehnal,J.: Příručka pro varhaníky. Rosice 1999 .
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-VARH5 - Hra na varhany 5
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-VARH4 Hra na varhany 4
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-VARH6 Hra na varhany 6
Anotace předmětu Cvičení navazují na dosaženou interpretační úroveň jednotlivých studentů (nejsou tedy určena pro začátečníky!). Rozvíjí repertoár ze všech stylových oblastí – baroko, romantismus a 20. století. Cvičení tak doplňují ostatní praktické předměty oboru Hv. Dle individuálních možností se zařazují také základy varhanní improvizace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí základních instrumentálních dovedností a jejich systematický rozvoj. Vybudování repertoárové základny ze všech stylových oblastí varhanní tvorby.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Časový rozvrh je individuální – dle úrovně jednotlivých studentů:
- rozvoj varhanní manuálové a pedálové techniky
- hra varhanních skladeb všech stylových období
- základy varhanní improvizace
Literatura, na níž je předmět vystavěn - Peeters, F.: Ars organi I., II., III.
- Bach, J.S.: 8 malých preludií a fug
- Bach, J.S.: Chorální předehry, Preludia, Toccaty, Fantazie a fugy, Triové
sonáty, Koncerty, Passacaglia, Pastorale (např. ed. Peters,
svazky I.- IX.)
- drobné skladby starých mistrů (např. J. Titelouze, N.de Grigny,J.P.Swelinck,
G.Frescobaldi, G. Muffat, D.Buxtehude atd. a skladby české provenience -
B.M.Černohorský, J. Zach, J.F.N.Seger, F.X.Brixi, J.K.Vaňhal, J.K.Kuchař apod.
- lze použít např. edice Peters, Praga, Artthon atd.)
- závažnější skladby baroka, romantismu a 20. století (např. F. Mendelssohn-
Bartholdy, R. Schumann, F. Liszt, J. Brahms, M. Reger, C. Frank, Ch. M.
Widor, L. Vierne, M. Dupré, O.Messiaen, B.A.Wiedermann, Z.Pololáník,
O.Mácha, P.Eben apod. - lze použít např. edice Peters, Universal, Schot,
Supraphon atd.)
- Vodrážka, J.: Varhanní improvizace
- Keller, H.: Schule der Choral – improvisation. Leipzig 1981
Literatura doporučená studentům Šlechta,M.: Dějiny varhan a varhanní hudby. Praha 1985.
Klinda,F.: Organová interpretácia. Bratislava 1983.
Bělský,V.: Nauka o varhanách. Praha 1982.
Cikrle,K.-Sehnal,J.: Příručka pro varhaníky. Rosice 1999.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-VARH6 - Hra na varhany 6
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-VARH5 Hra na varhany 5
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cvičení navazují na dosaženou interpretační úroveň jednotlivých studentů (nejsou tedy určena pro začátečníky!). Rozvíjí repertoár ze všech stylových oblastí – baroko, romantismus a 20. století. Cvičení tak doplňují ostatní praktické předměty oboru Hv. Dle individuálních možností se zařazují také základy varhanní improvizace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí základních instrumentálních dovedností a jejich systematický rozvoj. Vybudování repertoárové základny ze všech stylových oblastí varhanní tvorby.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Časový rozvrh je individuální – dle úrovně jednotlivých studentů:
- rozvoj varhanní manuálové a pedálové techniky
- hra varhanních skladeb všech stylových období
- základy varhanní improvizace
Literatura, na níž je předmět vystavěn - Peeters, F.: Ars organi I., II., III.
- Bach, J.S.: 8 malých preludií a fug
- Bach, J.S.: Chorální předehry, Preludia, Toccaty, Fantazie a fugy, Triové sonáty, Koncerty, Passacaglia, Pastorale (např. ed. Peters, svazky I.- IX.)
- drobné skladby starých mistrů (např. J. Titelouze, N.de Grigny,J.P.Swelinck, G.Frescobaldi, G. Muffat, D.Buxtehude atd. a skladby české provenience - B.M.Černohorský, J. Zach, J.F.N.Seger, F.X.Brixi, J.K.Vaňhal, J.K.Kuchař apod.
- lze použít např. edice Peters, Praga, Artthon atd.)
- závažnější skladby baroka, romantismu a 20. století (např. F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, F. Liszt, J. Brahms, M. Reger, C. Frank, Ch. M. Widor, L. Vierne, M. Dupré, O.Messiaen, B.A.Wiedermann, Z.Pololáník, O.Mácha, P.Eben apod. - lze použít např. edice Peters, Universal, Schot, Supraphon atd.)
- Vodrážka, J.: Varhanní improvizace
- Keller, H.: Schule der Choral – improvisation. Leipzig 1981
Literatura doporučená studentům Šlechta,M.: Dějiny varhan a varhanní hudby. Praha 1985.
Klinda,F.: Organová interpretácia. Bratislava 1983.
Bělský,V.: Nauka o varhanách. Praha 1982.
Cikrle,K.-Sehnal,J.: Příručka pro varhaníky. Rosice 1999.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-VIOL1 - Hra na violu 1
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Řehák Milan
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-NAST4 Hra na hudební nástroj 4
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-VIOL2 Hra na violu 2
Anotace předmětu V tomto předmětu nejde o výuku začátečníků, jde o studenty, kteří vzdledem ke svým schopnostem a manuelním předpokladům přecházejí ze hry na housle na hru na violu. Výuka je zaměřena na zvládnutí čtení ve violovém klíči, zvládnutí funkcí a techniky levé a pravé ruky, na rozvíjení přirozené muzikálnosti a na zvládnutí odpovídajícího repertoáru pro violu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zdokonalení ve hře na viou a možnost uplatnění v souborové hře.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V průběhu studia si studenti neustále osvojují a zdokonalují techniku levé a pravé ruky, pohyblivost prstů, intonační jistotu v jednotlivých polohách i při výměně poloh. Rozvíjí se přirozené muzikantské cítění ve skladbách jednotlivých slohových údobí, je dbáno na čtení z listu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-VIOL2 - Hra na violu 2
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Řehák Milan
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-VIOL1 Hra na violu 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V tomto předmětu nejde o výuku začátečníků, jde o studenty, kteří vzdledem ke svým schopnostem a manuelním předpokladům přecházejí ze hry na housle na hru na violu. Výuka je zaměřena na zvládnutí čtení ve violovém klíči, zvládnutí funkcí a techniky levé a pravé ruky, na rozvíjení přirozené muzikálnosti a na zvládnutí odpovídajícího repertoáru pro violu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zdokonalení ve hře na vioü a možnost uplatnění v souborové hře.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V průběhu studia si studenti neustále osvojují a zdokonalují techniku levé a pravé ruky, pohyblivost prstů, intonační jistotu v jednotlivých polohách i při výměně poloh. Rozvíjí se přirozené muzikantské cítění ve skladbách jednotlivých slohových údobí, je dbáno na čtení z listu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HK-ZPEV1 - Pěvecká výchova - sólový zpěv 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kyselák Jan
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-PEVC4 Pěvecká výchova 4
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HK-ZPEV2 Pěvecká výchova - sólový zpěv 2
Anotace předmětu Studium navazuje na předmět Pěvecká výchova 1-4. Dále se rozvíjí pěvecká a dechová technika, interpretace je zaměřena na oblast umělých písní a árií.
Předmět je určen především studentům se zájmem o aktivní účast na koncertech katedry, zejména studentům, kteří uvažují o ukončení studia formou bakalářského diplomového koncertu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Důraz je kladen na zlepšování technických a pěveckých návyků a dovedností
a na stylovou interpretaci písňového repertoáru a operních árií.
Výborným studentům je umožněno vystupovat na koncertech hudební katedry, studium mohou ukončit bakalářským diplomovým koncertem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Technická a hlasová cvičení
Dechová cvičení
Přednes
Nácvik repertoáru: lidové písně
umělé písně
árie starých Mistrů
operní árie
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lidové písně + úpravy lidových písní: Sládek, Martinů, Janáček, Novák, ad.
Umělé písně: romantismus - Schubert, Schumann, Smetana, Dvořák, Čajkovskij, ad.
Umělé písně: 20. století - Martinů, Janáček, Ostrčil, Eben, Mácha, ad.
Árie starých mistrů: výběr z 17. nebo 18. století
Árie ze světových oper: výběr (např.: Mozart, Verdi, Smetana, Dvořák)
Dueta: výběr
Literatura doporučená studentům Bar, J. Pravý tón a pravé pěvecké umění I, II. Praha: Editio Supraphon, 1976.
Husler, F. - Roddová-Marlingová, Y. Zpěv. Ostrava: F-PRINT, 1995.
Chládková, B.První pěvecké kroky. Praha: Editio Supraphon, 1988.
Lacina, O. Problémy zpěvního hlasu. Praha: Panton, 1977.
Lacina, O. Fyziologie a hygiena hlasu pro III. ročník konzervatoří (zpěv). Praha: SPN, 1986.
Martiensenová-Lohmannová, F. Vzdělaný pěvec. Pardubice: Kora, 1994.
Soukup, V. Škola zpěvu Bel canto. Praha: EDITIO BEL CANTO, 1991.
Soukup, J. Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha: Supraphon, 1959.
Vašek, R. Kultivovaný zpěv. Praha: Panton, 1977.
Vrchotová-Pátová, J. Didaktika sólového zpěvu. Praha: SPN, 1990.

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- zdokonalující se pěvecké dovednosti a pěvecký rozsah
- zvládnutí hlasové a dechové techniky
- hlasově solidní interpretace tiskem vydaných úprav lidových písní
- přednes nejméně dvou árií české nebo světové pěvecké literatury

 

Sylabus
HK-ZPEV2 - Pěvecká výchova - sólový zpěv 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kyselák Jan
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HK-ZPEV1 Pěvecká výchova - sólový zpěv 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studium navazuje na předmět Pěvecká výchova 1-4. Dále se rozvíjí pěvecká a dechová technika, interpretace je zaměřena na oblast umělých písní a árií.
Předmět je určen především studentům se zájmem o aktivní účast na koncertech katedry, zejména studentům, kteří uvažují o ukončení studia formou bakalářského diplomového koncertu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Důraz je kladen na zlepšování technických, pěveckých a dechových návyků a dovedností
a na stylovou interpretaci písňového repertoáru a operních árií.
Výborným studentům je umožněno vystupovat na koncertech hudební katedry, studium mohou ukončit bakalářským diplomovým koncertem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Technická a hlasová cvičení
Dechová cvičení
Přednes
Nácvik repertoáru: lidové písně
umělé písně
árie starých mistrů
operní árie
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lidové písně + úpravy lidových písní: Sládek, Martinů, Janáček, Novák, ad.
Umělé písně: romantismus - Schubert, Schumann, Smetana, Dvořák, Čajkovskij, ad.
Umělé písně: 20. století - Martinů, Janáček, Ostrčil, Eben, Mácha, ad.
Árie starých mistrů: výběr z 17. nebo 18. století
Árie ze světových oper: výběr (např.: Mozart, Verdi, Smetana, Dvořák)
Dueta: výběr
(Výběr skladeb podle individuálního plánu a vyspělosti studenta.)
Literatura doporučená studentům Bar, J. Pravý tón a pravé pěvecké umění I, II. Praha: Editio Supraphon, 1976.
Husler, F. - Roddová-Marlingová, Y. Zpěv. Ostrava: F-PRINT, 1995.
Chládková, B.První pěvecké kroky. Praha: Editio Supraphon, 1988.
Lacina, O. Problémy zpěvního hlasu. Praha: Panton, 1977.
Lacina, O. Fyziologie a hygiena hlasu pro III. ročník konzervatoří (zpěv). Praha: SPN, 1986.
Martiensenová-Lohmannová, F. Vzdělaný pěvec. Pardubice: Kora, 1994.
Soukup, V. Škola zpěvu Bel canto. Praha: EDITIO BEL CANTO, 1991.
Soukup, J. Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha: Supraphon, 1959.
Vašek, R. Kultivovaný zpěv. Praha: Panton, 1977.
Vrchotová-Pátová, J. Didaktika sólového zpěvu. Praha: SPN, 1990.

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:
- pravidelná účast ve výuce (individuální domluva rozvrhu vylučuje kolize s jinými předměty)
- zdokonalující se pěvecké dovednosti a pěvecký rozsah
- zvládnutí hlasové a dechové techniky
- hlasově solidní interpretace tiskem vydaných úprav lidových písní
- přednes nejméně dvou árií české nebo světové pěvecké literatury

 

Sylabus
HLACV - Hlasová cvičení
2001

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Správné držení těla, nácvik žeberně - bráničního dýchání, správná tvorba tónu, na dechu opřené tvoření řeči, srozumitelná artikulace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Správné držení těla, nácvik žeberně - bráničního dýchání, správná tvorba tónu, na dechu opřené tvoření řeči, srozumitelná artikulace.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Chládková, B.: První pěvecké kroky. Praha 1988.
Mařík,A.F. - Jonášová,J.: Abeceda hlasových cvičení. Praha 1971.
Soukup,J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha 1959.
Vrchotová-Pátová,J.-Fedor,V.: Dětský pěvecký soubor. Praha 1963.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: - účast na seminářích
- interpretace vybraných písní z učebnic HV pro 1. – 5. roč. ZŠ

 

Sylabus
HLACVV - Hlasová cvičení
2001

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Správné držení těla, nácvik žeberně - bráničního dýchání, správná tvorba tónu, na dechu opřené tvoření řeči, srozumitelná artikulace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Správné držení těla, nácvik žeberně - bráničního dýchání, správná tvorba tónu, na dechu opřené tvoření řeči, srozumitelná artikulace.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Chládková, B.: První pěvecké kroky. Praha 1988.
Mařík,A.F. - Jonášová,J.: Abeceda hlasových cvičení. Praha 1971.
Soukup,J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha 1959.
Vrchotová-Pátová,J.-Fedor,V.: Dětský pěvecký soubor. Praha 1963.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: - účast na seminářích
- interpretace vybraných písní z učebnic HV pro 1. – 5. roč. ZŠ

 

Sylabus
HLASV1 - Hlasová výchova I
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HLASV2 Hlasová výchova II
Anotace předmětu Správné držení těla, nácvik žeberně - bráničního dýchání, správná tvorba tónu, na dechu opřené tvoření řeči, srozumitelná artikulace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky správné držení těla, nácvik žeberně-bráničního dýchání, uvolnění, správné posazení tónu, tvorba tónu na vyhovujících slabikách
Literatura, na níž je předmět vystavěn Soukup, Jaromír: Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha 1959
Mařík, A. F.: Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha 1960
Mařík, A. F. – Jonášová, J.: Abeceda hlasových cvičení. Praha 1971
Chládková, B.: První pěvecké kroky. Praha 1988
Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu. Praha 1977
Baar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha 1976
Vrchotová-Pátová, J. – Fedor, V.: Dětský pěvecký soubor. Praha 1963
Literatura doporučená studentům Doporučené úpravy lidových písní:

Sládek, F.: Náš poklad I, II
Malát, J.: Národní písně
Janáček, L.: Moravská lidová poezie v písních
Martinů, B.: Nové slovenské písně
Schneider, M. – Trnavský: Slovenské národní písně
Trojan, V.: České a slovenské lidové písně
Jindřich, J.: 32 chodských písní
Novák, V: 25 slovenských lidových písní
Novák, V.: Slovenské spevy

Příklady umělých písní:

Martinů, B.: Písničky na jednu stránku
Martinů, B.: Písničky na dvě stránky
Martinů, B.: Nový špalíček
Bendl, K.: Skřivánčí písně
Eben, P.: Šestero piesní milostných
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky udělení zápočtu: a) účast na seminářích
b) zvládnutí základů dechové a hlasové techniky
c) interpretace písní z učebnic HV pro 1. a 2. roč. ZŠ (J. Budík)
d) vybrané písně z učebnic HV pro 1. a 2. roč. ZŠ (Lišková, Hurník)
e) interpretace tiskem vydaných úprav lidových písní

 

Sylabus
HLASV2 - Hlasová výchova II
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HLASV1 Hlasová výchova I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HLASV3 Hlasová výchova III
Anotace předmětu Elementární pěvecké dovednosti v oblasti dechové a hlasové techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky rozvoj žeberně-bráničního dýchání a vytváření dechové opory, uvolnění, uklidnění tónu, na dechu opřené tvoření řeči, vyrovnávání vokálů ve střední hlasové poloze, srozumitelná artikulace
Literatura, na níž je předmět vystavěn Soukup, Jaromír: Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha 1959
Mařík, A. F.: Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha 1960
Mařík, A. F. – Jonášová, J.: Abeceda hlasových cvičení. Praha 1971
Chládková, B.: První pěvecké kroky. Praha 1988
Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu. Praha 1977
Baar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha 1976
Vrchotová-Pátová, J. – Fedor, V.: Dětský pěvecký soubor. Praha 1963
Literatura doporučená studentům Sládek, F.: Náš poklad I, II
Malát, J.: Národní písně
Janáček, L.: Moravská lidová poezie v písních
Martinů, B.: Nové slovenské písně
Schneider, M. – Trnavský: Slovenské národní písně
Trojan, V.: České a slovenské lidové písně
Jindřich, J.: 32 chodských písní
Novák, V: 25 slovenských lidových písní
Novák, V.: Slovenské spevy

Příklady umělých písní:

Martinů, B.: Písničky na jednu stránku
Martinů, B.: Písničky na dvě stránky
Martinů, B.: Nový špalíček
Bendl, K.: Skřivánčí písně
Eben, P.: Šestero piesní milostných

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu: a) účast na seminářích
b) zvládnutí základů hlasové a dechové techniky
c) interpretace písní z učebnic HV pro 3. a 4. roč. ZŠ (J. Budík)
d) vybrané písně z učebnic HV pro 3. a 4. roč. ZŠ (Lišková, Hurník)
e) tiskem vydané úpravy lidových písní

 

Sylabus
HLASV3 - Hlasová výchova III
2000

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HLASV2 Hlasová výchova II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Elementární pěvecké dovednosti v oblasti dechové a hlasové techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky upevňování žeberně-bráničního dýchání a zdokonalování dechové opory, rozšiřování hlasového rozsahu, vyrovnávání vokálů, srozumitelná artikulace, přednes písní s odpovídajícím výrazem

Literatura, na níž je předmět vystavěn Soukup, Jaromír: Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha 1959
Mařík, A. F.: Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha 1960
Mařík, A. F. – Jonášová, J.: Abeceda hlasových cvičení. Praha 1971
Chládková, B.: První pěvecké kroky. Praha 1988
Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu. Praha 1977
Baar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha 1976
Vrchotová-Pátová, J. – Fedor, V.: Dětský pěvecký soubor. Praha 1963
Literatura doporučená studentům
Sládek, F.: Náš poklad I, II
Malát, J.: Národní písně
Janáček, L.: Moravská lidová poezie v písních
Martinů, B.: Nové slovenské písně
Schneider, M. – Trnavský: Slovenské národní písně
Trojan, V.: České a slovenské lidové písně
Jindřich, J.: 32 chodských písní
Novák, V: 25 slovenských lidových písní
Novák, V.: Slovenské spevy

Příklady umělých písní:

Martinů, B.: Písničky na jednu stránku
Martinů, B.: Písničky na dvě stránky
Martinů, B.: Nový špalíček
Bendl, K.: Skřivánčí písně
Eben, P.: Šestero piesní milostných
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: a) účast na seminářích
b) zvládnutí základů hlasové a dechové techniky
c) interpretace všech písní z učebnic HV pro 5. roč. ZŠ (R. Rajmon)
d) vybrané písně z učebnice HV pro 5. roč. ZŠ (Lišková, Hurník)
e) tiskem vydané úpravy lidových písní


Požadavky ke zkoušce: a) interpretace všech písní z učebnic HV pro 1. – 5. roč. ZŠ
b) interpretace 2 úprav lidových písní

 

Sylabus
HLASVV1 - Hlasová výchova I
2005

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium kombinované: cvičení 7 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HLASVV2 Hlasová výchova II
Anotace předmětu Správné držení těla, nácvik žeberně - bráničního dýchání, správná tvorba tónu, na dechu opřené tvoření řeči, srozumitelná artikulace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky správné držení těla, nácvik žeberně-bráničního dýchání, uvolnění, správné posazení tónu, tvorba tónu na vyhovujících slabikách
Literatura, na níž je předmět vystavěn Soukup, Jaromír: Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha 1959
Mařík, A. F.: Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha 1960
Mařík, A. F. – Jonášová, J.: Abeceda hlasových cvičení. Praha 1971
Chládková, B.: První pěvecké kroky. Praha 1988
Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu. Praha 1977
Baar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha 1976
Vrchotová-Pátová,J. – Fedor,V.: Dětský pěvecký soubor. Praha 1963

Literatura doporučená studentům Doporučené úpravy lidových písní:

Sládek, F.: Náš poklad I, II
Malát, J.: Národní písně
Janáček, L.: Moravská lidová poezie v písních
Martinů, B.: Nové slovenské písně
Schneider,M. – Trnavský: Slovenské národní písně
Trojan, V.: České a slovenské lidové písně
Jindřich,J.: 32 chodských písní
Novák, V: 25 slovenských lidových písní
Novák, V.: Slovenské spevy

Příklady umělých písní:

Martinů, B.: Písničky na jednu stránku
Martinů, B.: Písničky na dvě stránky
Martinů, B.: Nový špalíček
Bendl, K.: Skřivánčí písně
Eben, P.: Šestero piesní milostných
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
a) účast na seminářích
b) zvládnutí základů dechové a hlasové techniky
c) - znalost všech písní z učebnic Hv pro 1. a 2. ročník ZŠ (Lišková)
- vzorová interpretace (zpaměti) 20 písní z každé učebnice Hv ( pro 1. a 2. roč.)
d) interpretace tiskem vydaných úprav lidových písní dle výběru pedagoga

 

Sylabus
HLASVV2 - Hlasová výchova II
2005

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium kombinované: cvičení 7 hod. za semestr
Prerekvizity
HLASVV1 Hlasová výchova I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HLASVV3 Hlasová výchova III
Anotace předmětu Elementární pěvecké dovednosti v oblasti dechové a hlasové techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky rozvoj žeberně-bráničního dýchání a vytváření dechové opory, uvolnění, uklidnění tónu, na dechu opřené tvoření řeči, vyrovnávání vokálů ve střední hlasové poloze, srozumitelná artikulace
Literatura, na níž je předmět vystavěn Soukup, Jaromír: Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha 1959
Mařík, A. F.: Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha 1960
Mařík, A. F. – Jonášová, J.: Abeceda hlasových cvičení. Praha 1971
Chládková, B.: První pěvecké kroky. Praha 1988
Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu. Praha 1977
Baar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha 1976
Vrchotová-Pátová, J. – Fedor, V.: Dětský pěvecký soubor. Praha 1963
Literatura doporučená studentům Sládek, F.: Náš poklad I, II
Malát, J.: Národní písně
Janáček, L.: Moravská lidová poezie v písních
Martinů, B.: Nové slovenské písně
Schneider, M. – Trnavský: Slovenské národní písně
Trojan, V.: České a slovenské lidové písně
Jindřich, J.: 32 chodských písní
Novák, V: 25 slovenských lidových písní
Novák, V.: Slovenské spevy

Příklady umělých písní:

Martinů, B.: Písničky na jednu stránku
Martinů, B.: Písničky na dvě stránky
Martinů, B.: Nový špalíček
Bendl, K.: Skřivánčí písně
Eben, P.: Šestero piesní milostných

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
a) účast na seminářích
b) zvládnutí základů dechové a hlasové techniky
c) - znalost všech písní z učebnic Hv pro 3. a 4. ročník ZŠ (Lišková)
- vzorová interpretace (zpaměti) 20 písní z každé učebnice Hv ( pro 3. a 4. roč.)
d) interpretace tiskem vydaných úprav lidových písní dle výběru pedagoga

 

Sylabus
HLASVV3 - Hlasová výchova III
2008

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium kombinované: cvičení 7 hod. za semestr
Prerekvizity
HLASVV2 Hlasová výchova II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Elementární pěvecké dovednosti v oblasti dechové a hlasové techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Upevňování žeberně-bráničního dýchání a zdokonalování dechové opory, rozšiřování hlasového rozsahu, vyrovnávání vokálů, srozumitelná artikulace, přednes písní s odpovídajícím výrazem.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Hála, B. – Sovák, M. Hlas, řeč, sluch. Praha : SPN, 1962.
Haman, J. – Skopal, J. Dětský pěvecký sbor na 1. st. ZŠ. Hradec Králové : Gaudeamus, 1990.
Chládková, B. První pěvecké kroky. Praha : Editio Supraphon, 1988.
Kalmárová, L. Zdravý hlas – pekný spev. Prešov : Jovsa, 1998.
Lýsek, F. Cantus choralis infantium. Brno : UJEP, 1968.
Slavíková, M. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003.
Obešlová, M.: Hlasová výchova 6-9letých dětí na ZŠ. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005.
Tichá, A. Učíme děti zpívat. Praha : Portál, 2005.
Tichá, A. Hlasová výchova v dětském sboru. Praha : NIPOS, 2004.


Doporučené úpravy lidových písní:

Sládek, F.: Náš poklad I, II
Malát, J.: Národní písně
Janáček, L.: Moravská lidová poezie v písních
Martinů, B.: Nové slovenské písně
Schneider, M – Trnavský: Slovenské národní písně
Trojan, V.: České a slovenské lidové písně
Jindřich, J.: 32 chodských písní
Novák, V.: 25 slovenských lidových písní
Literatura doporučená studentům Sládek, F.: Náš poklad I, II
Malát, J.: Národní písně
Janáček, L.: Moravská lidová poezie v písních
Martinů, B.: Nové slovenské písně
Schneider, M. – Trnavský: Slovenské národní písně
Trojan, V.: České a slovenské lidové písně
Jindřich, J.: 32 chodských písní
Novák, V: 25 slovenských lidových písní
Novák, V.: Slovenské spevy

Příklady umělých písní:

Martinů, B.: Písničky na jednu stránku
Martinů, B.: Písničky na dvě stránky
Martinů, B.: Nový špalíček
Bendl, K.: Skřivánčí písně
Eben, P.: Šestero piesní milostných
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
a) účast na cvičeních,
b) zvládnutí základů dechové a hlasové techniky,
c) - znalost všech písní z učebnic Hv pro 5. ročník ZŠ (Lišková),
- vzorová interpretace (zpaměti) 20 písní z každé učebnice Hv ( pro 5. roč.),
d) vzorová interpretace 2 úprav lidových písní s klavírním doprovodem.

Podmínky ke zkoušce:
- teoretická zkouška z těchto okruhů:
1. Vývoj hlasové výchovy dětí.
2. Anatomické a fyziologické předpoklady pěveckých činností (dechové, hlasové, artikulační a rezonanční ústrojí, hlasové rejstříky).
3. Obecné zásady hlasové výchovy (dechová, hlasová a artikulační technika, rozsah dětského hlasu, hlasová hygiena a kultura hlasového projevu dítěte).
4. Psychologické předpoklady hudebních činností (vlohy, hudební nadání, hudební schopnosti, hudební dovednosti, psychologické předpoklady pěveckých činností).
5. Hudební vývoj dětí (hudebnost při vstupu do školy, význam pěveckého projevu pro hudební vývoj, psychické příčiny nesprávného vokálního projevu).
6. Hlasová výchova na základních školách (hlasová výchova ve vzdělávacích programech, učebních plánech, učebních osnovách a metodických příručkách, přípravný zpěv, písně pro děti).
7. Současné přístupy k hlasové výchově dětí.

 

Sylabus
HLAVYCH1 - Hlasová výchova 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HLAVYCH2 Hlasová výchova 2
Anotace předmětu Správné držení těla, nácvik žeberně - bráničního dýchání, správná tvorba tónu, na dechu opřené tvoření řeči, srozumitelná artikulace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky správné držení těla, nácvik žeberně-bráničního dýchání, uvolnění, správné posazení tónu, tvorba tónu na vyhovujících slabikách
Literatura, na níž je předmět vystavěn Soukup, Jaromír: Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha 1959
Mařík, A. F.: Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha 1960
Mařík, A. F. – Jonášová, J.: Abeceda hlasových cvičení. Praha 1971
Chládková, B.: První pěvecké kroky. Praha 1988
Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu. Praha 1977
Baar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha 1976
Vrchotová-Pátová,J. – Fedor,V.: Dětský pěvecký soubor. Praha 1963

Literatura doporučená studentům Doporučené úpravy lidových písní:

Sládek, F.: Náš poklad I, II
Malát, J.: Národní písně
Janáček, L.: Moravská lidová poezie v písních
Martinů, B.: Nové slovenské písně
Schneider,M. – Trnavský: Slovenské národní písně
Trojan, V.: České a slovenské lidové písně
Jindřich,J.: 32 chodských písní
Novák, V: 25 slovenských lidových písní
Novák, V.: Slovenské spevy

Příklady umělých písní:

Martinů, B.: Písničky na jednu stránku
Martinů, B.: Písničky na dvě stránky
Martinů, B.: Nový špalíček
Bendl, K.: Skřivánčí písně
Eben, P.: Šestero piesní milostných
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
a) účast na seminářích
b) zvládnutí základů dechové a hlasové techniky
c) - znalost všech písní z učebnic Hv pro 1. a 2. ročník ZŠ (Lišková)
- vzorová interpretace (zpaměti) 20 písní z každé učebnice Hv ( pro 1. a 2. roč.)
d) interpretace tiskem vydaných úprav lidových písní dle výběru pedagoga

 

Sylabus
HLAVYCH2 - Hlasová výchova 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HLAVYCH1 Hlasová výchova 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HLAVYCH3 Hlasová výchova 3
Anotace předmětu Elementární pěvecké dovednosti v oblasti dechové a hlasové techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky rozvoj žeberně-bráničního dýchání a vytváření dechové opory, uvolnění, uklidnění tónu, na dechu opřené tvoření řeči, vyrovnávání vokálů ve střední hlasové poloze, srozumitelná artikulace
Literatura, na níž je předmět vystavěn Soukup, Jaromír: Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha 1959
Mařík, A. F.: Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha 1960
Mařík, A. F. – Jonášová, J.: Abeceda hlasových cvičení. Praha 1971
Chládková, B.: První pěvecké kroky. Praha 1988
Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu. Praha 1977
Baar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha 1976
Vrchotová-Pátová, J. – Fedor, V.: Dětský pěvecký soubor. Praha 1963
Literatura doporučená studentům Sládek, F.: Náš poklad I, II
Malát, J.: Národní písně
Janáček, L.: Moravská lidová poezie v písních
Martinů, B.: Nové slovenské písně
Schneider, M. – Trnavský: Slovenské národní písně
Trojan, V.: České a slovenské lidové písně
Jindřich, J.: 32 chodských písní
Novák, V: 25 slovenských lidových písní
Novák, V.: Slovenské spevy

Příklady umělých písní:

Martinů, B.: Písničky na jednu stránku
Martinů, B.: Písničky na dvě stránky
Martinů, B.: Nový špalíček
Bendl, K.: Skřivánčí písně
Eben, P.: Šestero piesní milostných

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
a) účast na seminářích
b) zvládnutí základů dechové a hlasové techniky
c) - znalost všech písní z učebnic Hv pro 3. a 4. ročník ZŠ (Lišková)
- vzorová interpretace (zpaměti) 20 písní z každé učebnice Hv ( pro 3. a 4. roč.)
d) interpretace tiskem vydaných úprav lidových písní dle výběru pedagoga

 

Sylabus
HLAVYCH3 - Hlasová výchova 3
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 7 hod. za semestr
studium celoživotní: cvičení 5 hod. za semestr
Prerekvizity
HLAVYCH2 Hlasová výchova 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Elementární pěvecké dovednosti v oblasti dechové a hlasové techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Upevňování žeberně-bráničního dýchání a zdokonalování dechové opory, rozšiřování hlasového rozsahu, vyrovnávání vokálů, srozumitelná artikulace, přednes písní s odpovídajícím výrazem.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Hála, B. – Sovák, M. Hlas, řeč, sluch. Praha : SPN, 1962.
Haman, J. – Skopal, J. Dětský pěvecký sbor na 1. st. ZŠ. Hradec Králové : Gaudeamus, 1990.
Chládková, B. První pěvecké kroky. Praha : Editio Supraphon, 1988.
Kalmárová, L. Zdravý hlas – pekný spev. Prešov : Jovsa, 1998.
Lýsek, F. Cantus choralis infantium. Brno : UJEP, 1968.
Slavíková, M. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003.
Obešlová, M.: Hlasová výchova 6-9letých dětí na ZŠ. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005.
Tichá, A. Učíme děti zpívat. Praha : Portál, 2005.
Tichá, A. Hlasová výchova v dětském sboru. Praha : NIPOS, 2004.


Doporučené úpravy lidových písní:

Sládek, F.: Náš poklad I, II
Malát, J.: Národní písně
Janáček, L.: Moravská lidová poezie v písních
Martinů, B.: Nové slovenské písně
Schneider, M – Trnavský: Slovenské národní písně
Trojan, V.: České a slovenské lidové písně
Jindřich, J.: 32 chodských písní
Novák, V.: 25 slovenských lidových písní
Literatura doporučená studentům Sládek, F.: Náš poklad I, II
Malát, J.: Národní písně
Janáček, L.: Moravská lidová poezie v písních
Martinů, B.: Nové slovenské písně
Schneider, M. – Trnavský: Slovenské národní písně
Trojan, V.: České a slovenské lidové písně
Jindřich, J.: 32 chodských písní
Novák, V: 25 slovenských lidových písní
Novák, V.: Slovenské spevy

Příklady umělých písní:

Martinů, B.: Písničky na jednu stránku
Martinů, B.: Písničky na dvě stránky
Martinů, B.: Nový špalíček
Bendl, K.: Skřivánčí písně
Eben, P.: Šestero piesní milostných
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
a) účast na cvičeních,
b) zvládnutí základů dechové a hlasové techniky,
c) - znalost všech písní z učebnic Hv pro 5. ročník ZŠ (Lišková),
- vzorová interpretace (zpaměti) 20 písní z učebnice Hv (pro 5. roč.),
d) vzorová interpretace 2 úprav lidových písní s klavírním doprovodem.

Podmínky ke zkoušce:
- teoretická zkouška z těchto okruhů:
1. Vývoj hlasové výchovy dětí.
2. Anatomické a fyziologické předpoklady pěveckých činností (dechové, hlasové, artikulační a rezonanční ústrojí, hlasové rejstříky).
3. Obecné zásady hlasové výchovy (dechová, hlasová a artikulační technika, rozsah dětského hlasu, hlasová hygiena a kultura hlasového projevu dítěte).
4. Psychologické předpoklady hudebních činností (vlohy, hudební nadání, hudební schopnosti, hudební dovednosti, psychologické předpoklady pěveckých činností).
5. Hudební vývoj dětí (hudebnost při vstupu do školy, význam pěveckého projevu pro hudební vývoj, psychické příčiny nesprávného vokálního projevu).
6. Hlasová výchova na základních školách (hlasová výchova ve vzdělávacích programech, učebních plánech, učebních osnovách a metodických příručkách, přípravný zpěv, písně pro děti).
7. Současné přístupy k hlasové výchově dětí.

 

Sylabus
HLCVCFM - Hlasová cvičení
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Obešlová Miluše
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Správné držení těla, nácvik žeberně - bráničního dýchání, správná tvorba tónu, na dechu opřené tvoření řeči, srozumitelná artikulace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základů hlasové a dechové techniky pro výkon učitelského povolání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Správné držení těla, nácvik žeberně - bráničního dýchání, správná tvorba tónu, na dechu opřené tvoření řeči, srozumitelná artikulace.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Chládková, B.: První pěvecké kroky. Praha 1988.
Mařík,A.F. - Jonášová,J.: Abeceda hlasových cvičení. Praha 1971.
Soukup,J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha 1959.
Vrchotová-Pátová,J.-Fedor,V.: Dětský pěvecký soubor. Praha 1963.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: - účast na seminářích
- interpretace vybraných písní z učebnic HV pro 1. – 5. roč. ZŠ

 

Sylabus
HN-CEM1 - Hra na cembalo I
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-CEM2 Hra na cembalo II
Anotace předmětu Cvičení navazují na dosaženou interpretační úroveň jednotlivých studentů z předmětů hra na klavír, případně hra na varhany. Studenti se seznámí s rozdíly cembala a techniky hry na cembalo od ostatních příbuzných klávesových nástrojů. Praktickou aplikací těchto poznatků je hra jednodušších skladeb pro cembalo.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je seznámení s cembalem a praktická aplikace těchto poznatků při hře jednodušších cembalových skladeb.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - problematika konstrukce cembala (registrace ...)
- technika hry na cembalo, rozdíly oproti klavírní a varhanní technice
- hra jednodušších cembalových skladeb
Literatura, na níž je předmět vystavěn Růžičková,Z.: Album cembalových skladeb
Bach,J.S.: Malá preludia a fughety
Bach,J.S.: Invence a symfonie
drobné skladby starých mistrů (F.Couperin, J.P.Sweelinck ...)
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu:
- docházka
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HN-CEM2 - Hra na cembalo II
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-CEM1 Hra na cembalo I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-CEM3 Hra na cembalo III
Anotace předmětu Obsahem semestru je hra složitějších cembalových skladeb, přičemž se klade důraz na poznání všech stylových období a také oblastí. Prostor je věnován rovněž problematice cembala jako doprovodného nástroje. V této souvislosti se studenti seznámí také se základy hry generálbasu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je rozšíření cembalového repertoáru. Studenti pracují s cembalem také jako s doprovodným nástrojem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - hra složitějších cembalových skladeb (všech oblastí a období)
- hra doprovodných partů na cembalo
- praktická hra generálbasu
Literatura, na níž je předmět vystavěn Růžičková,Z.: Album cembalových skladeb
Bach,J.S.: Invence a symfonie
Bach,J.S.: 6 francouzských suit
Bach,J.S.: 6 anglických suit
Bach,J.S.: 6 německých suit
Spielbach für Kleinorgel - Cembalo. Peters.
Sweelinck,J.P.: Works for organ and Keyboard. Dover.
Pachelbel,J.: Orgel-Cembalo Werk. Peters.
Scheidt,S.: Orgel-Cembalo Werk. Peters.
další drobné skladby starých mistrů (F.Couperin, G.Frescobaldi, Fitzwilliam Virginal Book ...)
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu:
- docházka
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HN-CEM3 - Hra na cembalo III
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-CEM2 Hra na cembalo II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-CEM4 Hra na cembalo IV
Anotace předmětu Obsahem semestru je hra složitějších cembalových skladeb, přičemž se klade důraz na poznání všech stylových období a také oblastí. Prostor je věnován rovněž problematice cembala jako doprovodného nástroje. V této souvislosti se studenti seznámí také se základy hry generálbasu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je rozšíření cembalového repertoáru. Studenti pracují s cembalem také jako s doprovodným nástrojem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - hra složitějších cembalových skladeb (všech oblastí a období)
- hra doprovodných partů na cembalo
- praktická hra generálbasu
Literatura, na níž je předmět vystavěn Růžičková,Z.: Album cembalových skladeb
Bach,J.S.: Invence a symfonie
Bach,J.S.: 6 francouzských suit
Bach,J.S.: 6 anglických suit
Bach,J.S.: 6 německých suit
Spielbach für Kleinorgel - Cembalo. Peters.
Sweelinck,J.P.: Works for organ and Keyboard. Dover.
Pachelbel,J.: Orgel-Cembalo Werk. Peters.
Scheidt,S.: Orgel-Cembalo Werk. Peters.
další drobné skladby starých mistrů (F.Couperin, G.Frescobaldi, Fitzwilliam Virginal Book ...)
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu:
- docházka
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HN-CEM4 - Hra na cembalo IV
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vaníček František
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-CEM3 Hra na cembalo III
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Obsahem semestru je hra složitějších cembalových skladeb, přičemž se klade důraz na poznání všech stylových období a také oblastí. Prostor je věnován rovněž problematice cembala jako doprovodného nástroje. V této souvislosti se studenti seznámí také se základy hry generálbasu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je rozšíření cembalového repertoáru. Studenti pracují s cembalem také jako s doprovodným nástrojem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - hra složitějších cembalových skladeb (všech oblastí a období)
- hra doprovodných partů na cembalo
- praktická hra generálbasu
Literatura, na níž je předmět vystavěn Růžičková,Z.: Album cembalových skladeb
Bach,J.S.: Invence a symfonie
Bach,J.S.: 6 francouzských suit
Bach,J.S.: 6 anglických suit
Bach,J.S.: 6 německých suit
Spielbach für Kleinorgel - Cembalo. Peters.
Sweelinck,J.P.: Works for organ and Keyboard. Dover.
Pachelbel,J.: Orgel-Cembalo Werk. Peters.
Scheidt,S.: Orgel-Cembalo Werk. Peters.
další drobné skladby starých mistrů (F.Couperin, G.Frescobaldi, Fitzwilliam Virginal Book ...)
Literatura doporučená studentům Výběr skladeb na základě technické úrovně studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu:
- docházka
- splnění požadavků dle individuální domluvy

 

Sylabus
HN-CKL1 - Čtyřruční hra na klavír I
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vondráček Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-CKL2 Čtyřruční hra na klavír II
Anotace předmětu V předmětuje využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rovzvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání (koncertní i instruktivní) a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře).
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dále rozvíjet hudební představivost studenta, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua. Studenti si dále rozšiřují interpretační zkušenosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Literatura, na níž je předmět vystavěn Původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu a 20. století.
Čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb.
Literatura doporučená studentům Hurník, I.: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: Pravidelná účast ve výuce, zvládnutí repertoáru v zadaném rozsahu.

 

Sylabus
HN-CKL2 - Čtyřruční hra na klavír II
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vondráček Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-CKL1 Čtyřruční hra na klavír I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-CKL3 Čtyřruční hra na klavír III
Anotace předmětu V předmětuje využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rovzvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání (koncertní i instruktivní) a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře).
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dále rozvíjet hudební představivost studenta, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua. Studenti si dále rozšiřují interpretační zkušenosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu a 20. století.
Čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb.
Literatura doporučená studentům Hurník, I.: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: Pravidelná účast ve výuce, zvládnutí repertoáru v zadaném rozsahu.

 

Sylabus
HN-CKL3 - Čtyřruční hra na klavír III
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vondráček Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-CKL2 Čtyřruční hra na klavír II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-CKL4 Čtyřruční hra na klavír IV
Anotace předmětu V předmětuje využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rovzvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání (koncertní i instruktivní) a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře).
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dále rozvíjet hudební představivost studenta, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua. Studenti si dále rozšiřují interpretační zkušenosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu a 20. století.
Čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb.
Literatura doporučená studentům Hurník, I.: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: Pravidelná účast ve výuce, zvládnutí repertoáru v zadaném rozsahu.

 

Sylabus
HN-CKL4 - Čtyřruční hra na klavír IV
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vondráček Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-CKL3 Čtyřruční hra na klavír III
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V předmětuje využito dosavadních technických dovedností a interpretačních zkušeností, které se při práci v duu rozšiřují a prohlubují. Je nutno dále rovzvíjet schopnost práce s charakterem klavírního tónu. Důraz je kladen na poznávání (koncertní i instruktivní) a na umění souhry po všech stránkách (dynamické odstínění partů, práce na sjednocení metro-rytmického cítění, detailní práce na artikulaci, zásady pedalizace při čtyřruční hře).
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dále rozvíjet hudební představivost studenta, prohlubovat práci na klavírním zvuku a seznámit se s prvky práce klavírního dua. Studenti si dále rozšiřují interpretační zkušenosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce a prohlubování umění souhry prostřednictvím nastudování minimálně 2 skladeb různého charakteru, případně i slohového období (počet skladeb volí pedagog dle obtížnosti a délky skladeb, počtem 2 jsou myšleny skladby delší).Místo 1 skladby původně určené pro klavír na 4 ruce je možno nastudovat 1 čtyřruční úpravu (úryvky z oper, symf. nebo komorní díla).
Délku a obtížnost volíme dle momentálních schopností a možností studentů. Dle potřeb katedry a schopností dua zařadíme nastudovanou původní čtyřruční skladbu na koncert.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Původní čtyřruční skladby autorů období klasicismu, romantismu a 20. století.
Čtyřruční úpravy původních orchestrálních, vokálních nebo komorních skladeb.
Literatura doporučená studentům Hurník, I.: Čtyřruční hra
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu: Pravidelná účast ve výuce, zvládnutí repertoáru v zadaném rozsahu.

 

Sylabus
HN-DK1 - Doprovody, korepetice I
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-DK2 Doprovody, korepetice II
Anotace předmětu Praktický předmět zaměřený na rozvoj specifických interpretačních dovedností v oblasti komorní spolupráce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
HN-DK2 - Doprovody, korepetice II
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-DK1 Doprovody, korepetice I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-DK3 Doprovody, korepetice III
Anotace předmětu Praktický předmět zaměřený na rozvoj specifických interpretačních dovedností v oblasti komorní spolupráce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
HN-DK3 - Doprovody, korepetice III
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-DK2 Doprovody, korepetice II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-DK4 Doprovody, korepetice IV
Anotace předmětu Praktický předmět zaměřený na rozvoj specifických interpretačních dovedností v oblasti komorní spolupráce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
HN-DK4 - Doprovody, korepetice IV
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-DK3 Doprovody, korepetice III
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-DK5 Doprovody, korepetice V
Anotace předmětu Praktický předmět zaměřený na rozvoj specifických interpretačních dovedností v oblasti komorní spolupráce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
HN-DK5 - Doprovody, korepetice V
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-DK4 Doprovody, korepetice IV
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-DK6 Doprovody, korepetice VI
Anotace předmětu Praktický předmět zaměřený na rozvoj specifických interpretačních dovedností v oblasti komorní spolupráce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
HN-DK6 - Doprovody, korepetice VI
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vondráček Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-DK5 Doprovody, korepetice V
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-DK7 Doprovody, korepetice VII
Anotace předmětu Praktický předmět zaměřený na rozvoj specifických interpretačních dovedností v oblasti komorní spolupráce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
HN-DK7 - Doprovody, korepetice VII
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vondráček Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-DK6 Doprovody, korepetice VI
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-DK8 Doprovody, korepetice VIII
Anotace předmětu Praktický předmět zaměřený na rozvoj specifických interpretačních dovedností v oblasti komorní spolupráce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
HN-DK8 - Doprovody, korepetice VIII
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vondráček Jiří
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium kombinované: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HN-DK7 Doprovody, korepetice VII
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HN-DK9 Doprovody, korepetice IX
Anotace předmětu Praktický předmět zaměřený na rozvoj specifických interpretačních dovedností v oblasti komorní spolupráce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vypěstování schopnosti se zaposlouchat do sólového partu a citlivě dotvářet jeho vyznění v doprovodu. Tuto dovednost postupně rozvíjet na přiměřeně obtížném repertoáru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - nácvik doprovodného partu samostatně
- korepetice se sólistou
- příprava na koncertní vystoupení
Literatura, na níž je předmět vystavěn Individuální výběr repertoáru rozličných stylových období podle technických a hudebních schopností studenta.
Literatura doporučená studentům Podle aktuálních požadavků vyučujících.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- nastudování zadaných skladeb
- pravidelný nácvik skladeb se sólistou

 

Sylabus
HN-DK9 - Doprovody, korepetice IX
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Staňková Jaroslava
Garantující katedra HV - Hudební katedra
Způsob ukončení předmětu