Sylabus
AKTPRAV - Aktualizace práva
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity
TRESPRA Trestní právo
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seminář k problematice trestněprávní a zvláštního řízení, týkajícího se mládeže - aktuální problémy po absolvované zkoušce (novely, výklad, praxe).
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je zopakovat (stručně) si znalosti z výuky trestního práva, včetně trestního řízení a speciálního zákona, týkajícího se odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, zabývat se příp. změnami v těchto právních předpisech (novelizace, rekodifikace) - a s ohledem na praxi posluchačů společně "hledat" řešení aktuálně nastolených problémů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Novela trestního zákona,novela trestního řádu - aplikace, výklad, kazuistika
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)
Nový zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - včetně novelizace zák. č. 306/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), včetně novelizací a rekodifikace Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)
Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)
Právnická periodika z uvedeného oboru
Literatura doporučená studentům Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)
Nový zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - včetně novelizace zák. č. 306/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), včetně novelizací a rekodifikace Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)
Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)
Právnická periodika z uvedeného oboru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet - aktivní účast (zapojení do diskuse), jinak stručná "kontrolní otázka..."

 

Sylabus
ANDR1 - Andragogika I
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
ANDR2 Andragogika II
Anotace předmětu Předmět Andragogika I je první částí dvousemestrové disciplíny. Celý předmět včetně pokračování v dalším semestru je koncipován jako základní vhled do teorie a praxe vzdělávání dospělých se zřetelem k eventuální budoucí (případně již současné) koncepční, organizátorské a vzdělavatelské působnosti v praxi vzdělávání dospělých.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojení základů andragogiky v rozsahu potřebném pro případné budoucí působení v praxi vzdělávání dospělých - osvojení základní terminologie a souvislostí a vytvoření dovedností aplikovat vědomosti při tvorbě a realizaci vzdělávacích akcí pro dospělé.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Současný svět vzdělávání dospělých.
2. Tradice vzdělávání dospělých.
3. Andragogika. Vývoj, pojetí, místo v systému věd.
4. Struktura andragogiky. Andragogický výzkum.
5. Celoživotní učení. Učící se společnost.
6. Vzdělávací potřeby dospělých. Vzdělavatelnost dospělých.
7. Vzdělavatel dospělých.
8. Příprava a realizace vzdělávací akce pro dospělé.

Disciplína pokračuje androdidaktickými tématy jako předmět Andragogika II.

Literatura, na níž je předmět vystavěn PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje. Výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 281 s. ISBN 80-200-0950-7
Strategie celoživotního učení. 1. vyd. Praha: MŠMT, 2007. 90 s. ISBN 978-80-254-2218-2
BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 135 s. ISBN 978-80-247-2580-2
Andragogika. Čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Agentura DAHA, Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky. 1997-2009. Praha: DAHA. ISSN 1211-6378
Literatura doporučená studentům Doporučená literatura je úkolem k samostatnému vyhledání. Metodický pokyn k vypracování bude součástí výuky. Hodnocení tohoto úkolu je součástí podmínek pro udělení zápočtu.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předmět ANDR1 je ukončen zápočtem, navazující předmět Andragogika II pak zápočtem a zkouškou zahrnujícím rovněž výuková témata předmětu ANDR1.
Požadavky pro udělení zápočtu v předmětu ANDR1:
1. vypracování semestrální práce "Hodnocení aktuálního stavu vzdělávací nabídky pro dospělé v České republice",
2. předložení soupisu studované andragogické literatury podle normy ČSN ISO 690,
3. vypracování recenze jedné andragogické stati podle vlastní volby z nabídky.
Metodické pokyny k úkolům jsou součástí výuky.

 

Sylabus
ANDR2 - Andragogika II
2012

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity
ANDR1 Andragogika I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět Andragogika II je navazujícím předmětem na předmět Andragogika I. Celý předmět je koncipován jako základní vhled do teorie a praxe vzdělávání dospělých, a to se zřetelem k budoucí (případně již současné) koncepční, organizátorské a vzdělavatelské činnosti v praxi vzdělávání dospělých.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojení základů andragogiky v rozsahu potřebném pro případné budoucí působení v praxi vzdělávání dospělých - osvojení základní terminologie a souvislostí a vytvoření dovedností aplikovat vědomosti při tvorbě a realizaci vzdělávacích akcí pro dospělé.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky (pokračování androdidaktických a dalších andragogických témat po absolvování předmětu Andragogika I)
1. Repetitorium základů andragogiky (předmětu ANDR1). Metodický pokyn k samostatné práci v předmětu ANDR2.
2. Uvedení do andragogické didaktiky: disciplína, zdroje.
3. Výukový proces - podstata, struktura.
4. Výukové prostředky: výukové metody - podstata, kritéria, přehled.
5. Výukové prostředky: organizační formy výuky.
6. Školské vzdělávání dospělých.
7. Další profesní vzdělávání dospělých.
8. Zájmové vzdělávání dospělých.
9. Občanské vzdělávání dospělých.
10. Neprezenční vzdělávání dospělých. Distanční vzdělávání. Vzdělávání prostřednictvím médií.
11. Nové trendy ve vzdělávání dospělých ve světě a u nás. Vybrané aktuální otázky vzdělávání dospělých.
12. Příprava a realizace vzdělávací akce pro dospělé.
Literatura, na níž je předmět vystavěn PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje. Výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 281 s. ISBN 80-200-0950-7
Strategie celoživotního učení. 1. vyd. Praha: MŠMT, 2007. 90 s. ISBN 978-80-254-2218-2
BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 135 s. ISBN 978-80-247-2580-2
Andragogika. Čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých. Praha: Academia Economia, s.r.o, AIVD, o.s. ISSN 1211-6378
MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 148 s. ISBN 80-7357-045-9

Literatura doporučená studentům Doporučená literatura je úkolem k samostatnému vyhledání, metodický pokyn k vypracování bude součástí výuky. Hodnocení tohoto úkolu je součástí podmínek pro udělení zápočtu.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky pro udělení zápočtu:
- vypracování semestrální práce "Kompletní projekt vzdělávací akce pro dospělé" podle metodického pokynu z výuky,
- předložení soupisu studované andragogické literatury podle normy v rozsahu vyhlášeném ve výuce.
Zkouška:
1. Předpokladem pro přistoupení ke zkoušce je udělený zápočet z předmětu.
2. U zkoušky je třeba prokázat osvojení vědomostí z andragogiky v rozsahu daném výukou obou předmětů Andragogika 1 a Andragogika 2 (tématické celky výuky jsou zkušebními okruhy) a prokázat vytvoření dovednosti aplikovat poznatky na řešení praktických úkolů v oblasti vzdělávání dospělých, a to v písemné i ústní podobě.

 

Sylabus
ANDRAOB - Obecná andragogika
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován jako základní vhled do teorie a praxe vzdělávání dospělých se zřetelem k eventuální budoucí koncepční, organizátorské a vzdělavatelské působnosti v praxi vzdělávání dospělých.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojení základní andragogické terminologie a souvislostí a vytvoření dovedností aplikovat vědomosti při tvorbě a realizaci vzdělávacích akcí pro dospělé.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - Současný svět vzdělávání dospělých a jeho kořeny: tradice vzdělávání dospělých.
- Andragogika: konstituování a současné koncepce disciplíny.
- Struktura andragogiky. Andragogický výzkum.
- Celoživotní učení a jeho koncepce. Učící se společnost.
- Vzdělávací potřeby dospělých. Specifické rysy dospělého vzdělávaného. Vzdělavatelnost dospělých.
- Vzdělavatel dospělých.
- Příprava a realizace vzdělávací akce pro dospělé.
Literatura, na níž je předmět vystavěn PRŮCHA, Jan, VETEŠKA, Jaroslav. Andragogický slovník. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4
BENEŠ, M. Andragogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 135 s. ISBN 978-80-247-2580-2
Strategie celoživotního učení. 1. vyd. Praha: MŠMT, 2007. 90 s. ISBN 978-80-254-2218-2
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.[online] Dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
Andragogika. Čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých. Praha: Academia Economia s.r.o. a AIVD, o.s. ISSN 1211-6378
Literatura doporučená studentům Doporučená (tj. prohlubující) literatura je v souvislosti s úkolem ke zkoušce předmětem samostatného vyhledání. Metodický pokyn k samostatné práci bude podán na počátku výuky předmětu.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zkouška z předmětu má písemnou a ústní část.
1. písemná část: test
2. ústní část: andragogická rozprava nad písemnou prací, doloženou četbou a jedním andragogickým tématem
a) písemná práce podle volby z nabídky úkolů (s metodickým pokynem ve výuce)
b) prohlubující četba andragogické literatury v předepsaném rozsahu + její doložení
Samozřejmostí je aktivní účast v konané výuce a podíl na společných/týmových úkolech, jakož i průběžné plnění individuálních úkolů.


 

Sylabus
ANDRDID - Andragogická didaktika
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován jako prohloubený vhled do teorie a praxe vzdělávání dospělých především se zřetelem k budoucí vzdělavatelské působnosti v praxi vzdělávání dospělých a je zaměřen na klíčová témata andragogické didaktiky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojení androdidaktické terminologie a souvislostí a vytvoření dovedností aplikovat vědomosti při tvorbě a realizaci výukového procesu dospělých.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - Androdidaktika a její místo v systému andragogických disciplín a souvisejících oborů.
- Výukový proces dospělých. Podstata a zákonitosti.
- Výukové prostředky – podstata a struktura.
- Výukové metody – podstata, přehled, charakteristika.
- Organizační formy vzdělávání dospělých.
- Neprezenční formy vzdělávání dospělých.
- Školské/formální vzdělávání dospělých.
- Neformální vzdělávání a informální učení dospělých. Další profesní, občanské a zájmové vzdělávání dospělých.
- Aktuální trendy vzdělávání dospělých ve světě a u nás.
Literatura, na níž je předmět vystavěn MUŽÍK, Jaroslav. Řízení vzdělávacího procesu. Andragogická didaktika. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2011. 324 s. ISBN 978-80-7357-581-6
PRŮCHA, Jan, VETEŠKA, Jaroslav. Andragogický slovník. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4
BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 135 s. ISBN 978-80-247-2580-2
Literatura doporučená studentům Doporučená literatura je předmětem k samostatnému vyhledání a souvisí s jedním ze zápočtových úkolů. Metodický pokyn bude podán na počátku výuky předmětu.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část:
1. Písemná část: test
2. Ústní část: rozprava
a) k vybranému androdidaktickému tématu,
b) k doložené androdidaktické četbě,
c) k písemné práci (v rozsahu a zaměření podle metodického pokynu na počátku výuky předmětu).

 

Sylabus
ANJZB - Anglický jazyk
2000

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Trojanová Jarmila
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
ANJZEF - Anglický jazyk
2000

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Trojanová Jarmila
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
ANJZJL - Anglický jazyk
2003

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Ježdíková Vladimíra
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výuka na KAJL neprobíhá, studenti pouze vykonají zkoušku u pracovníků katedry.Požadavky na zkoušku vychází ze znalostí posluchačů získaných v předchozím studiu na střední škole. Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné (vyjadřování základních gramatických kategorií jednotlivých slovních druhů)a ústní ( schopnost konverzovat na běžná temata - rodina, zájmy, studium, budoucí povolání, cestování, tradice a zvyky, jídlo, základy reálií anglicky mluvících zemí). Výsledná známka je souhrnem výsledků obou částí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí anglického jazyka na základní jazykové úrovni pre-intermediate ( mírně pokročilí) v rámci individuální přípravy studentů na základě doporučené literatury s mozností konzultace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Individuální příprava studentů ke zkoušce na základě doporučené literatury, případné konzultace s vyučujícím.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Peprník J.a kol.: Angličtina pro jazykové školy díl 1,2; Soars J.L.: Headway elementary, pre-intermediate; Murphy,R.: Grammar in use; Eastwood,J.: Oxford Practice Grammar; Kollmannová L.: Angličtina pro samouky
Literatura doporučená studentům Swan, M., Walter,C.: Cambridge English Course 1; Peprník a kol.: Angličtina pro jazykové školy 1,2; Kollmannová L.: Angličtina pro samouky; Soars J.L.: Headway elementary, pre-intermediate; Murphy,R.: Grammar in use; Eastwood,J.: Oxford Practice Grammar; Kollmannová L.: Angličtina pro samouky

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Úspěšné složení ústní zkoušky je podmíněno složením písemného testu

 

Sylabus
DANPRA - Daňové právo
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pavlišová Radka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí celé problematiky daňového práva včetně procesní normy, základní orientace v daňových přiznáních
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky -Úvod do daňového práva
-Zákon o soustavě daní
-Zákon o správě daní a poplatků
-Jednotlivé zákony o daních
Literatura, na níž je předmět vystavěn -Zákon o srávě daní a poplatků
-Zákony o daních 1999
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
DAOPOK - Dějiny a organizace požární ochrany
2001

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šedivý Jan
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje s dějinnýcm vývojem PO jako součástí státní správy, s organizací a zabezpečením úkolů státu na úseku prevence a represe PO.
Jedná se o průřezovou disciplínu pro oblast požární ochrany.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem přednášek je získat ucelený přehled o dejinném vývoji státní správy obecně a ve vztahu k PO specielně, seznámit se se zásadami řízení PO, organizací a prováděním PO podle platné správní úpravy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do předmětu - základní úkoly státu při ochraně života, zdraví a majetku na úseku PO - úkol státní správy.
2. Stručný vývoj práva - právo veřejné a soukromé - historický vývoj státní správy od pol. 19. stol. do současnosti.
3. Historický vývoj PO.
4. Česká státní správa - rozdělení působnosti státních orgánů - ústřední orgány státní správy - místní orgány státní správy - postavení obcí.
5. Současný systém řízení PO, výkon státní správy, základní právní předpisy na úseku PO, jejich publikace, platnost a účinnost.
6. Subjekty na úseku PO - Stát, právnické osoby, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby - jejich způsobilost k právům a k právním úkonům.
7. Povinnosti ústředních a územích orgánů státní správy na úseku PO, ůkoly obcí, právnických osob, fyzických osob podnikajících a fyzických osob.
8. Státní správa a samospráva na úseku PO - úkoly MV, OkÚ, obcí - státní požární dozor - preventivní požární kontroly - vyloučení věcí z užívání, zákaz činnosti, zastavení provozu.
9. Sbor PO, postavení příslušníků PO a jejich povinnosti.
10. Represívní požární ochrana - jednotky PO.
11. Základy správního řízení na úseku požární ochrany.
12. Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících, způsoby jejich řešení.
13. Přestupky fyzických osob na úseku PO a způsoby jejich řešení.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - Základy správního práva a veřejné správy, Průcha, Masarykova UNI Brno, 1994
- ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
- usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení lidských práv a svobod
- ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem federace,
- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
- zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v pol zn.
- zákon č. 425/1990 Sb. o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti, v platném znění
- zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
- zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a doplňků, úplné znění č. 91/1995 Sb.
- vyhl. MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o PO,
- vyhl. MV č. 22/1996 Sb., kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek PO, činnost při zásahu,
- zákoník práce č. 65/1965 Sb., v platném znění
- vyhl. MV č. 294/1995 Sb. o pracovně právních vztazích příslušníků HZS ČR,
- nařízení vlády ČR č. 79/1994 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, o platových poměrech příslušníků HZS ČR

Literatura doporučená studentům - Základy správního práva a veřejné správy, Průcha, Masarykova UNI Brno, 1994
- ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
- usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení lidských práv a svobod
- ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem federace,
- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
- zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v pol zn.
- zákon č. 425/1990 Sb. o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti, v platném znění
- zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
- zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a doplňků, úplné znění č. 91/1995 Sb.
- vyhl. MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o PO,
- vyhl. MV č. 22/1996 Sb., kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek PO, činnost při zásahu,
- zákoník práce č. 65/1965 Sb., v platném znění
- vyhl. MV č. 294/1995 Sb. o pracovně právních vztazích příslušníků HZS ČR,
- nařízení vlády ČR č. 79/1994 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, o platových poměrech příslušníků HZS ČR

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě úspěšně zvládnutých úkolů obdrží student zápočet. Zkouška proběhne ústní formou.

 

Sylabus
DEJVYCH - Dějiny výchovy
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
DEPSTPS - Dějiny psychologie, teorie psychologických systémů
2013

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 16 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
DETIKK - Etika
2011

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět studia etiky. Historické konsekvence vzniku zájmu o morální aspekty lidského života.Základní pojmy. Etika a pomáhající profese.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Na základě pochopení základních etických pojmů a kategorií provést studenty předmětem tak, aby své poznatky dokázali aplikovat na konkrétní situace.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky
1)Základní pojmy související s etikou
2)Historický exkurs - Antická etika
3)Historický exkurs - Středověká etika
4)Historický exkurs - Novověká etika
5)Morální princip a svobodná vůle ( S-Kategorický imperativ)
6)Vztah k sobě samému
7)Vztah k okolnímu světu (S-narušený vztah člověka k věcem)
8)Vztah člověka k životu (S-utrpení, nemoc, smrt, euthanasie)
9)Problémy spojené s výkonem pomáhajících profesí
10)Deontologie, normativní systémy profesních etik
11)Kultura a mezikulturní etická tolerance
12)Pomáhající profese a náboženství

Literatura, na níž je předmět vystavěn
Jankovský, Jiří: Etika pro pomáhající profese, Praha,Triton 2003
Bláha, Inocenc A.:Ethika jako věda,Atlantis, ISBN 80-7108-023-3
Anzenbacher, Arno:Úvod do etiky, Praha, Academia 2001
Literatura doporučená studentům Literatura rozšiřující a ke konspektování:
Anzenbacher, Arno: Malé dějiny filozofie
Spinoza, Benedictus: Etika,
Jeho Svatost dalajlama: Etika pro nové milénium, Praha, Pragma, 2000
Gadamer, Hans-Georg: Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem, Praha, OIKÚMENÉ 1994
Bezděk, Ctibor: Etikoterapie, Praha, GEMMA89 1995
Šroněk, Ivan: Etiketa a etika v podnikaní, Praha, Management Press 1995


Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Dle dispozic vyučujícího

 

Sylabus
DPAVJ - Dějiny policie a vězeňství
2010

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Frajdl Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje studenty (posluchače) s problematikou policie, četnictva, finanční a vězeňské stráže z hlediska vývoje i policejní, vězeňské pedagogiky, metod práce, působení. Pochopení zařazení ozbrojených složek nearmádního charakteru do mocenských struktur československého a českého státu. Vliv ozbrojených složek ve veřejnosti. Využití speciálních disciplin pedagogiky a psychologie ve službách policie, vězeňské stráže, četnictva a celní služby.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty (posluchače) s problematikou policie, četnictva, finanční a vězeňské stráže.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vznik a vývoj vězeňství, pracovní metody, výsledky.
2. Vznik a vývoj četnictva, pracovní metody, výsledky působení.
3. Vznik a vývoj celnictví.
4. Vznik a vývoj policie, pracovní metody,dosažené výsledky.
5. Politicko - mocenský systém ČSR.
6. Politicko - mocenská struktura 1939-1945. Okupační režim.
7. Vývoj po roce 1945.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Pavel Macek, Lubomír Uhlíř, Dějiny policie a četnictva, praha 1997.
Sylabusy:
Jiří Frajdl, Vývoj četnictva, 1998
Jiří Frajdl, Vývoj čes. vězeňství, 1999
Jiří Frajdl, Vývoj celnictví
Literatura doporučená studentům Jiří Frajdl, Československá republika 1918-1938, politicko-mocenský systém, Diatex 1992.
Jiří Frajdl, Česko Slovensko 1938-1939, Diatex, 1992
Jiří Frajdl, Prorektorát Čechy a Morava 1939-1945, Diatex, 1993
vždy jen vybrané kapitoly
Policejní a vězeňské časopisy v současné době vydávané.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Obsah ústní zkoušky je dán osnovou přednášek s využitím praktických zkušeností.

 

Sylabus
DPAVPP - Dějiny policie a vězeňství
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Frajdl Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje studenty (posluchače) s problematikou policie, četnictva, finanční a vězeňské stráže z hlediska vývoje i policejní, vězeňské pedagogiky, metod práce, působení. Pochopení zařazení ozbrojených složek nearmádního charakteru do mocenských struktur československého a českého státu. Vliv ozbrojených složek ve veřejnosti. Využití speciálních disciplin pedagogiky a psychologie ve službách policie, vězeňské stráže, četnictva a celní služby.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty (posluchače) s problematikou policie, četnictva, finanční a vězeňské stráže.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vznik a vývoj vězeňství, pracovní metody, výsledky.
2. Vznik a vývoj četnictva, pracovní metody, výsledky působení.
3. Vznik a vývoj celnictví.
4. Vznik a vývoj policie, pracovní metody,dosažené výsledky.
5. Politicko - mocenský systém ČSR.
6. Politicko - mocenská struktura 1939-1945. Okupační režim.
7. Vývoj po roce 1945.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Pavel Macek, Lubomír Uhlíř, Dějiny policie a četnictva, praha 1997.
Sylabusy:
Jiří Frajdl, Vývoj četnictva, 1998
Jiří Frajdl, Vývoj čes. vězeňství, 1999
Jiří Frajdl, Vývoj celnictvív
Literatura doporučená studentům Jiří Frajdl, Československá republika 1918-1938, politicko-mocenský systém, Diatex 1992.
Jiří Frajdl, Česko Slovensko 1938-1939, Diatex, 1992
Jiří Frajdl, Prorektorát Čechy a Morava 1939-1945, Diatex, 1993
vždy jen vybrané kapitoly
Policejní a vězeňské časopisy v současné době vydávané
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Obsah ústní zkoušky je dán osnovou přednášek s využitím praktických zkušeností.

 

Sylabus
DPEVPP - Dějiny pedagogiky a výchovy
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vrabcová Daniela
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Hodnocení pedagogického dědictví minulosti.
Vývoj názorů na výchovu a vzdělávání u Jana Amose Komenského, jeho předchůdců a následovníků.
Pedagogika a školství v Českých zemích.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností - poskytnout studentům orientační vhled do všeobecných i národních dějin edukace, edukačních
institucí i pedagogických teorií.
- vést studenty k vlastnímu hodnocení konkrétních vývojových změn, teoretických
konceptů i ucelených koncepcí.
- studenti komparují koncepce a systémy
- studenti hledají význam dějin pedagogiky pro současnost i budoucnost výchovy a vzdělávání.
- studenti pracují s primárními prameny
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky l. Dějiny pedagogiky jako vědní obor.
2. Antická výchova a její hlavní představitelé.
3. Výchova ve středověku. Církevní školy. Rytířská výchova. Scholastika.
4. Renesanční pedagogika. Francois Rabelais, Erasmus Rotterdamský.
5. Pedagogika reformační a protireformační. Jan Hus, Martin Luther, Johann Sturm. Petr Chelčický, Jan Blahoslav. Jezuitské školství.
6. Jan Amos Komenský.
7. Pedagogické myšlení 17. a 18. století - John Locke, René Descartes, Jean Jacques Rousseau.
8. Filantropismus, vychovatelská a pedagogická činnost Jana Jindřicha Pestalozziho.
9. Německá a ruská pedagogika 19. století. (Herbart, Fröbel, Diesterweg - Ušinskij, Tolstoj)
10. Školská soustava v Českých zemích.
11. Vývoj českého pedagogického myšlení od vlasteneckých učitelů po současnost.
12. Pedagogické směry 20. století.
Literatura, na níž je předmět vystavěn JŮVA, V. sen. a jun. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 1997.
KOVÁŘÍČEK, V., KOVÁŘÍČKOVÁ, I. Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc: UP, 1989.
PODLAHOVÁ, L. a kol. 1 + 100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc: UP,
2001.
SCHOENEBECK, H. Škola s přívětivou tváří. Pardubice: UP, 2001.
SINGULE, F. Současné pedagogické směry. Praha: SPN, 1992.
ŠTVERÁK, V. Obecná a srovnávací pedagogika. Praha: Karolinum, 1997.
ŠTVERÁK, V. Stručné dějiny pedagogiky. Praha: SPN, 1988.
VÁŇOVÁ, R. a kol. Studijní texty k dějinám pedagogiky. Praha: UK, 2003.
VESELÁ, Z. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno: MU, 1992.
VESELÁ, Z., JŮVA, V. Dějiny výchovy, školy a pedagogiky. Praha: SPN, 1988.Literatura doporučená studentům CIPRO, M. Galerie světových pedagogů. Praha: 2002.
FÜLÖP-MILLER, R. Moc a tajemství jezuitů. Praha: Rybka Publishers, 2000.
SOMR, M. Nástin dějin filozoficko pedagogického myšlení. České Budějovice: PF JU, 1996.
STARK, S., DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D. Kapitoly z filosofie výchovy. Plzeň: ZČU, 2003.
ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999.
KOVÁŘÍČEK, V. Cesty učitelského vzdělávání. Prah: SPN, 1984.
MORKES, F. Devětkrát o českém školství. Praha: Muzeum KOmenského, 2004.
MORKES, F. Kapitoly o školství, ministerstvu a jeho představitelích (Období 1848 - 2001). Praha:
Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 2002.
NĚMEC, J. Od prožívání k požitkářství. Brno: Paido, 2002.
PATOČKA, J. Komeniologické studie I. Praha: OIKOYMENH, 1997.
SPĚVÁČEK, V. Průkopníci českých pokusných škol. Praha: SPN, 1978.
VRÁNA, S. Základy nové školy. Brno: ÚUNK, 1946.


Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet - A) test + B) seminární práce k dvěma z následujících bodů (dle volby) v rozsahu cca 5 stran ke každému z vybraných bodů a k aktivnímu vystoupení na semináři:
Ba) zpracovat z historických primárních pramenů (prácí významných pedagogů) dílčí studii
Bb) historie školy, na které jsem studoval (případně historii jiné pedagogické instituce dle vlastního výběru) v rozsahu 5 - 10 stránek
Bc) komparace tématu z dějin pedagogiky v pěti webových odkazech (s důrazem na cizojazyčné)
Bd) prezentace pedagogických osobností z historie studentova regionu

Požadavky ke zkoušce:
ústní zkouška: - pohovor na téma seminárních prací + tematických okruhů

 

Sylabus
DRMEF - Dramatická výchova
2011

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vacek Pavel
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Rozsah a obsah předmětu dramatická výchova je zaměřen na vytvoření základního souboru poznatků z oboru a především na vrstevnaté dovednosti v půdorysu od osvojení sebepoznávacích technik, k posílení sociálních kompetencí až po schopnosti prostředky tvořivé dramatiky zpracovat téma a vystavět lekci dramatické výchovy.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnout studentům příležitost k hlubšímu individuálnímu i skupinovému sebepoznání pomocí praktických činností SPV a DV, vybavit je řadou praktických dovedností, které mohou bezprostředně při vlastním výchovném působení uplatňovat, naučit je zpracovávat různá vých. témata netradičním způsobem a obdobně rozšířit rejstřík jejich metod pro diagnostiku žáků.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Cesty k sobě (objevování sebe).
2. Cesty k druhým (objevování okolního světa).
3. Relaxační a energetizační aktivity. Koncentrace.
4. Diagnostika žáka pomocí prostředků tvořivé dramatiky.
5. Průpravné hry a cvičení - smyslové vnímání, prostorové cítění.
6. Průpravné hry a cvičení - fantazie a představivost, partnerské vztahy, skupinová citlivost.
7. Pohyb a pantomima, kontakt, mimojazyková a slovní komunikace.
8. Impovizace, druhy improvizace.
9. Hra v roli, učitel v roli a tzv. boční vedení.
10.Strukturace tématu, výstavba tématické dramatické situace.
11.Výstavba lekce dramatické výchovy.
12.Didaktické aplikace dramatické výchovy.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Bakalář,E.: Psychohry. Mladá fronta,Praha l989.
Bláhová,K.: Uvedení do systému školní dramatiky. IPOS, ARTAMA, Praha 1996.
Budínská,H.: Hry pro šest smyslů. Gama,Praha l99O.
Machková,E.: Základy dramatické výchovy. SPN, Praha l980.
Machková,E.: Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. ARTAMA, Praha l993.
Valenta,J.: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. ISV nakl., Praha 1995.
Vyskočilová,E.: Cvičení z pedagogické praxe. SPN, Praha l978.
Literatura doporučená studentům Bakalář,E.: Psychohry. Mladá fronta,Praha l989.
Bláhová,K.: Uvedení do systému školní dramatiky. IPOS, ARTAMA, Praha 1996.
Budínská,H.: Hry pro šest smyslů. Gama,Praha l99O.
Machková,E.: Základy dramatické výchovy. SPN, Praha l980.
Machková,E.: Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. ARTAMA, Praha l993.
Valenta,J.: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. ISV nakl., Praha 1995.
Vyskočilová,E.: Cvičení z pedagogické praxe. SPN, Praha l978.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zpracování miniprojektu, v němž student prokáže schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti získané v rámci disciplíny dramatická výchova, prezentace miniprojektu.

 

Sylabus
ECOSOSC - Economics of Social Science
2013

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu kz - klasifikovaný zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
EKONEZS - Ekonomika neziskového sektoru
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět podává stručný výklad základních odborných znalostí potřebných pro orientaci v ekonomické a sociální problematice. Důraz je kladen na rozbor základních makro- i mikroekonomických charakteristik neziskové sféry.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy, ekonomický a manažerský styl myšlení v oblasti sociální sféry.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Teorie veřejného sektoru.
2. Charakteristika neziskových organizací.
3. Typologie, členění, finanční zdroje a hospodářská činnost neziskových organizací.
4. Sociální služby - charakteristika, proces poskytování sociálních služeb.
5. Komunitní plánování sociálních služeb.
6. Hlavní problémy neziskových organizací.
7. Výdaje na sociální služby z rozpočtu krajů a obcí.
8. Fundraising a dotační politika neziskových organizací.
Literatura, na níž je předmět vystavěn BOUKAL, P. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: OECONOMICA, 2007. 110 s. ISBN 978-80-245-1293-8.
HAMERNÍKOVÁ, B. a kol. Veřejné finance. Praha: ASPI Publishing, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970.
OCHRANA, F. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance - financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2.
PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9.
PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. Praha: ASPI Publishing, 2007. 180 s. ISBN 978-80-7357-255-6.
REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. 310 s. ISBN 978-80-86929-29-3.
REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru – základy teorie, ekonomiky a řízení . Praha: Ekopress, 2007. 188 s. ISBN 9788086929545.
ŠIMKOVÁ, E. Základy ekonomie. 2. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7041-657-0.
ŠIMKOVÁ, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací. 4. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 174 s. ISBN 978-80-7435-012-2.
Literatura doporučená studentům BOUKAL, P. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: OECONOMICA, 2007. 110 s. ISBN 978-80-245-1293-8.
HAMERNÍKOVÁ, B. a kol. Veřejné finance. Praha: ASPI Publishing, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970.
OCHRANA, F. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance - financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2.
PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9.
PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. Praha: ASPI Publishing, 2007. 180 s. ISBN 978-80-7357-255-6.
REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. 310 s. ISBN 978-80-86929-29-3.
REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru – základy teorie, ekonomiky a řízení . Praha: Ekopress, 2007. 188 s. ISBN 9788086929545.
ŠIMKOVÁ, E. Základy ekonomie. 2. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7041-657-0.
ŠIMKOVÁ, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací. 4. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 174 s. ISBN 978-80-7435-012-2.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na konzultacích, vypracování a prezentace seminární práce, zápočtový test.
Seminární práce na zadané ekonomické téma v rozsahu cca 5 stran textu formátu A4.
Způsob kontroly: individuální kontrola a stručná prezentace u ústní zkoušky.
Studium předmětu bude zakončeno ústní zkouškou.

 

Sylabus
EKONONH - Ekonomika národního hospodářství
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět podává stručný výklad základních odborných znalostí potřebných pro orientaci v ekonomické problematice. Osvojení si základních ekonomických pojmů, problémů a ukazatelů je v současné době důležitou podmínkou pro pochopení podstaty a fungování našeho národního hospodářství i světové ekonomiky. Výběr témat se řídí potřebami a charakterem studijních programů. Důraz je kladen na mimoekonomické vazby a na dopady expanze tržního systému na životní situaci lidí. Výklad je rozdělen do jednotlivých kapitol podávajících přehled o mikroekonomii, makroekonomii i praktické ekonomice.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnout záklaní ekonomické znalosti nezbytné pro fungování tržní ekonomiky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní ekonomické pojmy
2. Trh a formování trhu (trh a typy trhů, tržní subjekty)
3. Základní makroekonomické veličiny (produkt, zaměstnanost, cenová hladina, vnější ekonomická pozice)
4. Základní elementy trhu (nabídka, poptávka, cena, konkurence)
5. Peníze a peněžní trh (funkce a formy peněz, historie vzniku, centrální banka, komerční banky)
6. Trh práce a nezaměstnanost (nabídka práce, poptávka po práci, míra nezaměstnanosti)
7. Inflace (míra inflace, druhy inflace, důsledky inflace)
8. Hospodářský cyklus (charakteristika, fáze a důsledky hospodářských cyklů)
9. Hospodářská politika státu (úloha státu v ekonomice, cíle a nástroje hospodářské politiky)
10. Fiskální politika (cíle, nástroje a druhy fiskální politiky, státní dluh a veřejný dluh)
11. Měnová politika (cíle, nástroje a druhy měnové politiky)
12. Otevřená ekonomika (platební bilance, měnový kurz, protekcionismus)
13. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
14. Podnikání (subjekty podnikání právní formy podnikání)
Literatura, na níž je předmět vystavěn ŠIMKOVÁ, E. Základy ekonomie (2. přepracované vydání). Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7041-657-0.
Literatura doporučená studentům ALLEN, F. – GALE, D. Diversity of Opinion and Financing of New Technologies. Financial Institutions Center, The Warton School, University of Pensylvania, 1999.
CAHLÍK, Tomáš - MARKOVÁ, Jana. Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie. Praha: G plus G, 2004. 184 s. ISBN 80-86103-75-7.
CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika (nové jevy a perspektivy). Praha: C. H. BECK, 2001. 257 s. ISBN 80-7179-311-6.
CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika: regiony a integrace. Praha: Grada Publishing, 2002. 244 s. ISBN 80-247-0193-6.
DANIELS, J.D. – RADEBAUGH, L.H. International Business, Evnironments and operations. 9th Edition, Prentice – Hall New Jersey, 2001. ISBN 0-13-030801-3.
EITEMAN, D.K. – STONEHILL, A.I. – MOFFETT, M.H. International Business Finance. Addison-Wesley Publishing Company, 1995. ISBN 0-201-84553-9.
HELÍSEK, M. Makroekonomie – základní kurz. Slaný: Melandrium, 2002. 326 s. ISBN 80-6175-25-1.
HOLMAN, R. Základy ekonomie (pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ). Praha: C. H.Beck, 2000. 360 s. ISBN 80-7179-434-1.
MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie – základní kurz. Slaný: Melandrium, 2001, 273 s. ISBN 80-86175-09-X.
KEEGAN, W.J. – SCHLEGEMILCH, B. Global Marketing Management. A European Perspective, Pearson Education Limited, 2001. ISBN 0-138-41826-8.
KRUGMAN, P.R. – OBSTFELD, M. International Economics: theory and policy. Addison-Wesley, Reading, 2000. ISBN 0-321-03387-6.
SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. Praha: Svoboda. 1991.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na konzultacích, vypracování a prezentace seminární práce, zápočtový test.
Seminární práce na zadané ekonomické téma v rozsahu 2 – 5 stran textu formátu A4.
Studium předmětu bude zakončeno ústní zkouškou.

 

Sylabus
ETIKAPP - Etika v pomáhajících profesích
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován tak, aby seznámil studenty se základními východisky obecné a profesní etiky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je, na teoretickém základě, aplikovat etické hledisko v pomáhajících profesích.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Etika obecná a profesní.
Předporozumění v etice, prvky předporozumění.
Svědomí, odpovědnost, ctnost, štěstí
Smysl života.
Principy etiky v pomáhajících profesích.
Etické principy péče.
Důstojnost a práva člověka vyžadujícího péči.
Etika umírání a smrti.
Literatura, na níž je předmět vystavěn ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0917-5
CHADWICK, R., SCHROEDER, D. Applied ethics. London: Routledge§Kegan Paul, 2002. ISBN 0-415-20832-7
JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-329-6
KUTNOHORSKÁ, J. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2069-2
LUKASOVÁ, E. I tvoje utrpení má smysl. Brno: Cesta, 1998. ISBN 80-85319-79-9
MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1024-2
Literatura doporučená studentům ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0917-5
CHADWICK, R., SCHROEDER, D. Applied ethics. London: Routledge§Kegan Paul, 2002. ISBN 0-415-20832-7
JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-329-6
KUTNOHORSKÁ, J. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2069-2
LUKASOVÁ, E. I tvoje utrpení má smysl. Brno: Cesta, 1998. ISBN 80-85319-79-9
MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1024-2
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vypracování eseje (v rozsahu cca 5-7 stran normovaného textu, téma: etické požadavky na osobnost v pomáhajících profesích).
Splnění úkolů samostatné práce na základě prostudované odborné literatury.
Splnění úkolů zadaných pro závěrečné etické kolokvium.
Způsob kontroly: individuální kontrola písemného vypracování eseje.

 

Sylabus
ETIKPP - Etika
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět studia etiky. Historické konsekvence vzniku zájmu o morální aspekty lidského života.Základní pojmy. Etika a pomáhající profese.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Na základě pochopení základních etických pojmů a kategorií provést studenty předmětem tak, aby své poznatky dokázali aplikovat na konkrétní situace.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.Základní pojmy související s předmětem:
-prvky předporozummění
-etymologie slov etika, morálka, mravnost
-svoboda vůle, vnější, vnitřní svoboda
-svědomí, hédonismus
-autonomní a heteronomní etika
-norma, zákon
-dobro a zlo
2.Sókratés:
-dobro, stálá péče o duši, daimonión
3.Platón:
-svět idejí, idea dobra, složky duše
4.Aristotelés
-dobro, vůle, blaženost, ctnosti, jeho zásadní dílo z etiky
5.Křesťanství
– desatero
6.Kant:
-kategorický imperativ
7.Nietzsche:
-pohled na morálku
8.Sociální komunikace jako informace o postojích a emocích
-typy komunikace, neverbální komunikace a její druhy
9.Utrpení, nemoc, smrt“
-euthanásie, problematika potratů, hospicová péče, syndrom vyhoření
10.Maslowova pyramida potřeb

Literatura, na níž je předmět vystavěn Jankovský, Jiří: Etika pro pomáhající profese, Praha,
Triton 2003
Bláha, Inocenc A.:Ethika jako věda,Atlantis,
ISBN 80-7108-023-3
Anzenbacher, Arno:Úvod do etiky, Praha, Academia 2001

Literatura doporučená studentům Literatura rozšiřující a ke konspektování:
Anzenbacher, Arno: Malé dějiny filozofie
Spinoza, Benedictus: Etika,
Jeho Svatost dalajlama: Etika pro nové milénium, Praha, Pragma
2000
Gadamer, Hans-Georg: Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem,
Praha, OIKÚMENÉ 1994
Bezděk, Ctibor: Etikoterapie, Praha, GEMMA89 1995
Šroněk, Ivan: Etiketa a etika v podnikaní, Praha,
Management Press 1995


Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Dle dispozic vyučujícího

 

Sylabus
ETODIAG - Etopedická diagnostika
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity
UVETOPE Úvod do etopedie
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje s teoretickými základy etopedické diagnostiky, představuje její členění, zásady, účel a požadavky na proces. Součástí předmětu je charakteristika poruch chování ve vztahu k reedukačním přístupům, zásadám a možnostem.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získání základních znalostí o etopedické diagnostice a o vybraných poruchách chování s ohledem na možnosti prevence, diagnostiky a intervence.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy etopedické diagnostiky, etopedická diagnostika jako proces (zásady, účel, požadavky, dělení)
2. Vybrané poruchy chování s ohledem na možnosti prevence, diagnostiky a intervence:
- neagresivní poruchy chování (nekázeň, lži, záškoláctví, útěky z domova a ústavních zařízení)
- agresivní poruchy chování (šikana a kyberšikana, vandalismus, stalking)
- sebepoškozování a poruchy příjmu potravy
- závislostní chování
3. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - možnosti diagnostiky a intervence
Literatura, na níž je předmět vystavěn DUNOVSKÝ, J.; DYTRYCH, Z.; MATĚJČEK, Z. a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 245 s. ISBN 80-7169-192-5.
GOHLERT,Fr. Christoph. Od návyku k závislosti: toxikomanie, drogy: účinky a terapie. 1.vyd. Praha: Ikar, 2001. 143s. ISBN 80-7202-950-9
80-85880-03-2
JANKŮ, Kateřina. Dítě s poruchou chování a emocí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. 2009. 80s. ISBN 978-80-7368-764-9
KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách : příčiny, diagnostika a praktická pomoc. 2. vyd. Praha: Portál, 2000. 128 s. ISBN 80-7178-409-5.MADROVÁ, Eva. Prevence závislostí. 1. vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 28s. ISBN 80-86991-70-9
VANÍČKOVÁ, Eva. Násilí v rodině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-008-4
NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost. 3. vyd. Praha : Portál, 2007. 170s. ISBN 978-80-7367-267-6
MATOUŠEK, O.; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence: možné příčiny, současná struktura, programy prevence kriminality mládeže. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. 335 s. ISBN 80-7178-226-2.
MONATOVÁ, L. Pedagogika speciální. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 199 s. ISBN 80-210-1009-6.
NĚMEC, Jiří. VOJTOVÁ, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido. 2009. 381s. ISBN 978-80-7315-191-1
PEŠATOVÁ, Ilona. Sociálně patologické jevy u dětí školního věku. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 364s. ISBN 978-80-7372-291-3
POKORNÁ, V. Poruchy chování u dětí a jejich náprava. Praha: Karolinum, 1993. 66 s. ISBN 80-7066-600-5.
SLOMEK, Zdeněk. Etopedie. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. 2010. 96s. ISBN 978-80-86723-84-6 2010
SPOUSTA, V. Speciálně pedagogická diagnostika etopedická. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1995. 105 s. ISBN 80-210-1261-7.
ŠVARCOVÁ, Eva. Vybrané kapitola z etopedie a sociální patologie. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. 2009. 162s. ISBN 978-80-7041-959-5.
VOCILKA, Miroslav. Vybrané statě z etopedie. 1.vyd. Most: Regionální středisko výchovy a vzdělávání. 1994. str. 19 – 21
VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchou chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: Muni press. 2010. ISBN 978 – 80-210-5159-1 str. 132 – 138
VOJTOVÁ, Věra. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 1. vyd. Brno: MU. 2008. ISBN 978 – 80- 210-4573-6 str. 92-122
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. rozš. vyd. Praha: Portál, 2004. 872 s. ISBN 80-7178-802-3.
Literatura doporučená studentům FISCHEROVÁ, J. Úvod do patopsychologie se zřetelem k etopedii I, II, III. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1977.
CHALOUPKA, L. Etopedie. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 273 s.
GABURA, J. Poradenský proces. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 147 s. ISBN 80-85850-10-9.
KUJA, J.; FLODER, J. Etopedie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1989. 156 s.
SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. 6. vyd. Praha: SPN, 1986. 231 s.
Časopisy:
Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. Psychologický ústav AV ČR, 1957-. ISSN 0009-062X.
Éthum - bulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenci. Sdružení pro sociální prevenci a soc. pedagogiku Éthum, 1992 - 2004.
Sociologický časopis = Czech sociological review. Sociologický ústav AV ČR, 1965-. ISSN 0038-0288.
Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. PdF UK, 1990-. ISSN 1211-2720.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - aktivní účast na seminářích v rozsahu min. 75% a vypracování seminární práce na zadané téma (pouze pro prezenční formu studia)
- ústní zkouška (student prokazuje orientaci v teoretických základech etopedie, etopedické diagnostiky a poruchách chování)
Podrobnosti budou upřesněny na začátku semestru.

 

Sylabus
ETOETP - Etopedie 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Etopedie je vědním oborem, který se zabývá edukací a resocializací sociálně narušených jedinců. Předmět se zabývá teoretickými základy etopedie, systémem etopedických zařízení; definuje a klasifikuje poruchy chování se zřetelem k etiologii, prevalenci, diagnostice a možnostem intervence.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získání teoretických vědomostí z oblasti péče o sociálně narušené jedince /děti, dospělé i seniory/. Teoretické vědomosti jsou doplněny o získávání praktických dovedností v rámci seminářů a popř. tématických exkurzí.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Definice etopedie, struktura oboru a příbuzné disciplíny
2. Terminologie v etopedii (prevalence, diagnostika, intervence, heredita a další)
3. Fáze etopedického procesu, prevence ve školním prostředí
4. Poruchy chování, definice, klasifikace (sociální, školní a psychiatrické hledisko)
5. Multifaktorová podmíněnost vzniku poruch chování
6. Institucionalizace v etopedii, ústavní a ochranná výchova, funkce a poslání diagnostických ústavů, středisek výchovné péče
Literatura, na níž je předmět vystavěn MATOUŠEK, O. Ústavní péče. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 159 s. ISBN 80-85850-76-1.
MATOUŠEK, O.; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy, prevence kriminality mládeže. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 304 s. ISBN 80-7178-771-X.
SLOMEK, Z. Etopedie. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 96 s. ISBN 978-80-86723-84-6.
SOVÁK, M. et al. Defektologický slovník. 3. upr. vyd. Jinočany: H & H, 2000. 418 s.
VOCILKA, M.; POHUNKOVÁ, J. Speciálně pedagogická terminologie etopedická. 1. vyd. Praha: SPN, 1985. 83 s.
VOJTOVÁ, V. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. ISBN 978-80-210-4573-6.
Literatura doporučená studentům FISCHER, S. Etopedie v penitenciární praxi. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2006. 183 s. ISBN 80-7044-772-9.
KOUKOLÍK, F.; DRTINOVÁ, J. Vzpoura deprivantů: nestvůry, nástroje, obrana. Nové, přeprac. vyd. Praha : Galén, c2006. 327 s. ISBN 80-7262-410-5.
KRAUS, B.; HRONCOVÁ, J. Sociální patologie. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 325 s. ISBN 978-80-7041-896-3.
MATOUŠEK, O. Práce s rizikovou mládeží: projekt LATA a další alternativy věznění mládeže. 1. vyd. Praha : Portál, 1996. 87 s. ISBN 80-7178-064-2.
MÜHLPACHR, P. Vývoj ústavní péče: filosoficko-historický pohled. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 49 s. ISBN 80-210-2512-3.
SPOUSTA, V. Speciálně pedagogická diagnostika etopedická. Dot. 1. vyd. Brno: MU, 1993. 105 s. ISBN 80-210-0172-0.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. vyd. Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 978-80-7367-414-4.
VOCILKA, M. a kol. Náplň činnosti středisek výchovné péče: metodický materiál. Praha: Tech-Market, 1996. 105 s. ISBN 80-902134-5-6.

Časopisy:
Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Sdružení SCAN, 2001-. ISSN 1213-3841.
Éthum - bulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenci. Sdružení pro sociální prevenci a sociální pedagogiku Éthum, 1992 - 2004.
Otázky defektologie: časopis pro teorii a praxi na školách a v zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péči. Ministerstvo školství ČSR, 1959 – 1988. ISSN 0231-7869.
Závislost a my: odborný časopis pro sociálně patologické jevy. Jiří Vacek, 2000-. ISSN 1213-8584.
Bulletin Národní protidrogové centrály. Policie ČR, Národní protidrogová centrála, Služby kriminální policie a vyšetřování, 1995-. ISSN 1211 – 8834
Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. Vydává Bílý kruh bezpečí.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky k udělení zápočtu:
- aktivní účast na seminářích v rozsahu min 80%,
- vypracování seminární práce na zadané téma.

 

Sylabus
ETOPET - Etopedie 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Etopedie je vědním oborem, který se zabývá edukací a resocializací sociálně narušených jedinců. Předmět se zabývá teoretickými základy etopedie, systémem etopedických zařízení. Součástí předmětu je seznámení s vybranými poruchami chování a příslušnou legislativou.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získání teoretických vědomostí z oblasti péče o sociálně narušené jedince /děti, dospělé i seniory/.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Přestupky proti školnímu řádu, nekázeň ve škole
2. Záškoláctví, útěky z domova
3. Krádeže a vandalismus
4. Sebepoškozování
5. Rizikové jevy spojené s informačními technologiemi (kyberšikana, kybergrooming a další)
6. Stalking, kyberstalking
7. Legislativa
Literatura, na níž je předmět vystavěn DUNOVSKÝ, J.; DYTRYCH, Z.; MATĚJČEK, Z. a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 245 s. ISBN 80-7169-192-5.
HANUŠOVÁ, J. Násilí na dětech – syndrom CAN. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 24 s. ISBN 80-86991-78-4.
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X.
NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 150 s. ISBN 80-7178-432-X.
NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 1997. 347 s. ISBN 80-85917-36-X.
ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-049-9.
SLANÝ, J. Syndrom CAN (syndrom týraného dítěte). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 155 s. ISBN 978-80-7368-474-7.
ŠVARCOVÁ, E. Vybrané kapitoly z etopedie a sociální patologie: učební text. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 162 s. ISBN 978-80-7041-959-5.
VOJTOVÁ, V. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. ISBN 978-80-210-4573-6.
Literatura doporučená studentům BŘEZINOVÁ, T. Tři holčičky na římse: osudy a příběhy dětí vyrůstajících mimo rodinu. 1. vyd. Praha: Návrat domů, c2006. 150 s. ISBN 80-7255-137-X.
FISCHER, S.; ŠKODA, J. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. 1. Vyd. Praha: Grada, 2009. 218 s. ISBN 978-80-247-2781-3.
GOLOBOVÁ, M. Děti na zabití: skutečný příběh dětí, které neměly přežít. 2. dopl. vyd. Praha: Návrat domů, 2007. 284 s. ISBN 80-7255-044-6.
MATOUŠEK, O.; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy, prevence kriminality mládeže. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 304 s. ISBN 80-7178-771-X.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. vyd. Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 978-80-7367-414-4.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- aktivní účast na seminářích v rozsahu min. 80%,
- vypracování seminární práce na zadané téma.
Zkouška je ústní.

 

Sylabus
EXKGPP - Exkurze
2004

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Junová Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Návštěva jednoho z vybraných zařízení působících v oblasti sociální pedagogiky v ČR.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti získají základní poznatky o některém ze zařízení působících v oblasti sociální pedagogiky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Návštěva jednoho z vybraných zařízení dle harmonogramu příslušného školního roku (např. Věznice Pardubice).
Literatura, na níž je předmět vystavěn PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s.
ISBN 80-7067-793-7

Literatura doporučená studentům PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s.
ISBN 80-7067-793-7

ŠKOP, Václav, ŽUMÁROVÁ, Monika. Pedagogická praxe v tělesné výchově. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 39 s.
ISBN 80-7041-184-8
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu student obdrží zápočet za osobní, aktivní účast na exkurzi

 

Sylabus
EXKPP - Exkurze
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Slaninová Gabriela
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
EXKURSE - Exkurze
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
studium kombinované: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Student navštíví pracoviště vybraných organizací nestátního (neziskového) sektoru, ve kterých je vykonáván minimálně jeden z mnoha různých typů sociální práce. Při výběru těchto institucí je dbáno na to, aby byly zastoupeny nejdůležitější typy sociálních institucí a zařízení. Na navštívených pracovištích je formou výkladu podán rámcový přehled o typu, struktuře, funkcích a cílech organizace, student se seznámí s povahou práce i povinnostmi pracovníků v dané instituci.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získat základní orientaci v zařízeních neziskového sektoru a seznámit se se sociální mapou příslušného regionu. Získaný přehled by měl studentům napomoci v procesu další orientace na určitou sociální oblast.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 67 s. ISBN 80-7067-793-7.

www stránky jednotlivých zařízení

Literatura doporučená studentům Obce, města, regiony a sociální služby. Praha: Socioklub, 1997. 271 s. ISBN 80-902260-1-9.
Právní předpisy v sociální oblasti.
Etický kodex sociálních pracovníků.

Časopisy
Sociální práce = Sociálna práca. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 1998. ISSN 1213-6204.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - aktivní účast
- vypracování Deníku exkurze dle požadavků garanta předmětu

 

Sylabus
EZOL - Ekonomika zahraničního obchodu
2012

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Poskytnout základní odborné znalosti potřebné pro orientaci v ekonomické problematice ve vazbě na zahraniční obchod včetně změn v mezinárodním dění, které přináší postupující proces globalizace a související nové trendy v mezinárodních strategiích.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit se základními pojmy používanými v zahraničním obchodě a pochopit souvislosti v mezinárodním dění.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do teorie zahraničního obchodu.
(mezinárodní podnikatelské prostředí, funkce zahraničního obchodu)
2. Formy vstupu firem na zahraniční trhy.
(důvody a formy vstupu firem na mezinárodní trhy)
3. Intenzita a struktura zahraničního obchodu.
(intenzita zahraničního obchodu, teritoriální a komoditní struktura zahraničního obchodu)
4. Konkurenceschopnost a zahraniční obchod.
(základní pojmy konkurenceschopnosti, globalizace a mezinárodní obchod)
5. Platební bilance.
(horizontální a vertikální struktura platební bilance, rovnováha platební bilance)
6. Vnější obchodní a měnová (kurzová) politika.
(druhy a kotace měnového kurzu, systémy měnových kurzů)
7. Mezinárodní obchod a marketing.
(analýza mezinárodního prostředí, zpracování strategického projektu exportní činnosti)
8. Obchodně politická opatření.
(přístupy k mezinárodnímu obchodu, důsledky omezení obchodu, proexportní politika)
9. Integrační procesy a Evropská unie.
(mezinárodní ekonomická integrace, integrační seskupení)
10. Mezinárodní instituce ve vztahu k mezinárodnímu obchodu.

Literatura, na níž je předmět vystavěn ŠIMKOVÁ, Eva. Ekonomika zahraničního obchodu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 126 s. ISBN 80-7041-415-4.
Literatura doporučená studentům 1. CAHLÍK, Tomáš - MARKOVÁ, Jana. Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie. Praha: G plus G, 2004. 184 s. ISBN 80-86103-75-7.
2. CIHELKOVÁ, Eva a kol. Světová ekonomika (nové jevy a perspektivy). Praha: C. H. BECK, 2001. 257 s. ISBN 80-7179-311-6.
3. CIHELKOVÁ, Eva a kol. Světová ekonomika: regiony a integrace. Praha: Grada Publishing, 2002. 244 s. ISBN 80-247-0193-6.
4. HÁJEK, Ladislav. Ekonomie a národní hospodářství. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 180 s. ISBN 80-7041-389-1.
5. HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie – základní kurs. Praha: MELANDRIUM, 2002. 328 s. ISBN 80-86175-25-1.
6. HOLUB, Alois. Česká ekonomika na cestě do Evropské unie (se zaměřením na mezinárodní podmínky). Praha: VŠE, 2003. 240 s. ISBN 80-86419-43-6.
7. JIRGES, Tibor - PLCHOVÁ, Božena. Zahraniční obchod a národní hospodářství České republiky. Praha: VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, 1995. 116 s. ISBN 80-7079-867-X.
8. JIRGES, Tibor - PLCHOVÁ, Božena. Zahraniční obchod a národní ekonomika – teoretické přístupy a implikace pro českou ekonomiku. Praha: VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, 1996. 165 s. ISBN 80-7079-967-64.
9. KALÍNSKÁ, Emilie - PETŘÍČEK, Václav. Mezinárodní obchod I. Praha: Oeconomica, 2005. 118 s. ISBN 80-245-0600-9.
10. KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika mezinárodního obchodu. Praha: Fortuna, 1998. 240 s. ISBN 80-7168-568-2.
11. KUČEROVÁ, Irah. Ekonomiky členských států Evropské unie. Praha: Univerzita Karlova, 2003. 124 s. ISBN 80-246-0650-X.
12. MACHKOVÁ, Hana – SANTO, Alexej – ZAMYKALOVÁ, Miroslava. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, 2002. 266 s. ISBN 80-247-0364-5.
13. PIPEK, J. Mezinárodní obchod. Praha: VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, 1994. 170 s. ISBN 80-7079-472-0.
14. SOJKA, Milan - KONEČNÝ, Bronislav. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, 2001. 272 s. ISBN 80-7277-032-2.
15. ŠIMKOVÁ, Eva. Základy ekonomie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 107 s. ISBN 80-7041-690-4.
16. ŠIMKOVÁ, Eva. Základy managementu a marketingu pro neziskové organizace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 120 s. ISBN 80-7041-906-7.
17. TOMÁŠEK, Michal. Právní základy evropské měnové unie. Praha: Bankovní institut, a.s., 1999. 170 s. ISBN 80-902243-3-4.
18. ZAHRADNÍK, Petr. Vstup do Evropské unie – přínosy a náklady konvergence. Praha: C. H. BECK, 2003. 359 s. ISBN 80-7179-472-4.
Zahraniční literatura:
DANIELS, J.D. – RADEBAUGH, L.H. International Business, Evnironments and operations. 9th Edition, Prentice – Hall New Jersey, 2001. ISBN 0-13-030801-3.
KEEGAN, W.J. – SCHLEGEMILCH, B. Global Marketing Management. A European Perspective, Pearson Education Limited, 2001. ISBN 0-138-41826-8.
KRUGMAN, P.R. – OBSTFELD, M. International Economics: theory and policy. Addison-Wesley, Reading, 2000. ISBN 0-321-03387-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Průběžná kontrola formou diskuse, zápočet udělen po odevzdání a prezentaci seminární práce na zadané téma.
Výsledná klasifikace předmětu zahrnuje: úroveň zpracované a prezentované seminární práce, výsledek písemné a ústní části zkoušky.

 

Sylabus
FILOSO - Filosofie
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Kurz je úvodem do filosofie. Předpokládá znalosti ze střední školy a zaměřuje se na vybrané problémy dějinně filosofického a systematického rázu s důrazem na antropologické tázání. Má vést k filosofickému rozumění a k filosofickým reflexím a v neposlední řadě k vlastním filosofickým výkonům. Důraz se klade na práci s literaturou, četbu pramenů, samostatné vystoupení v semináři, dialogické projasňování sledovaných témat.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Kurz je úvodem do filosofie. Předpokládá znalosti ze střední školy a zaměřuje se na vybrané problémy dějinně filosofického a systematického rázu s důrazem na antropologické tázání. Má vést k filosofickému rozumění a k filosofickým reflexím a v neposlední řadě k vlastním filosofickým výkonům. Důraz se klade na práci s literaturou, četbu pramenů, samostatné vystoupení v semináři, dialogické projasňování sledovaných témat.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vznik filosofie
Společenské a duševní předpoklady vzniku antické filosofie. Mythus a filosofie. Filosofie a parafilosofie. Přístupy k vymezení filosofie a jejích zdrojů.
2. Předmět filosofie
Základní směry filosofického tázání. Historické proměny předmětu filosofie a její akcentace. Filosofie - věda - umění - náboženství - přirozený svět.
3. Péče o duši v antické filosofii
Makro a mikrokosmos. Řád a míra v reflexi filosofie. Poznání světa a poznání sebe sama. Problematika hledání smyslu života. Lidské a božské. Linie Démokrita a Platóna.
4. Drama lidského světa v zrcadle středověké filosofie a kultury
Bůh - svět - člověk. Horizontála a vertikála života. Duše a tělo (přírodní a duševní člověk). Hřích, pokání, obrácení, vykoupení a spása. Křesťanské pojetí lásky.
5. Renesanční humanismus
Stoupající Venuše a sestupující Madony. Příroda a přirozenost. Fenomen tvorby a přítomnění. Krystalizující antropocentrismus. Počátky vědy a občanský humanismus. Hledání sebe sama.
6. Subjekt - objektová rozpolcenost v novověké filosofii
Teismus - deismus - naturalismus. Objektivní (vědecké) hledisko přeměny života. Problém subjektu. Fenomen panství a zvěcnění.

7. Kantův kategorický imperativ
Osvícenství a J.J.Rousseaua. Koperníkovský obrat ve filosofii I.Kanta. Co jest člověk? Heteronomie a autonomie mravního jednání. Svoboda a povinnost. Povinnosti k sobě a druhým.
8. Vůle k životu, vůle k moci
Rozpad Hegelova systému. Nové filosofické směry. Schopenhauerova dezerce z Evropy. Má život smysl? Problém nihilismu (slabosti a síly) - F.Nietzsche.
9. Bytí k smrti
Esence a existence. Pobyt a zájem o bytí. Starost (vrženost, rozumění, výklad). Existence a konečnost. Autentický a neautentický život.
10. T.G.Masaryk a J.Patočka
Masarykovo pojetí praktické humanity - Krize moderního člověka. Patočkovo pojetí lidského života jako trojpohybu. Problém domova.
11. Novotomismus, křesťanský evolucionismus a personalismus
Návrat k učení Tomáše Akvinského. Víra a rozum. Náboženská a vědecká zkušenost. P.T.de Chardin: jednotící pohyb světa a lidstva. Sebezdokonalování člověka. Individum, osoba - duše a duch.
12. O postmoderní filosofii
Konec celostního přístupu ke světu. Krize racionality a dějinnosti. Jinakost. Dialogické projasňování lidské situovanosti (Já-Ty). Problém tolerance.
13. Krize kultury
Hedonismus a konzumní způsob života. Osamělost. Nuda. Násilí. Masová společnost - masová kultura. Odvrat od kultury a touha po kultuře. Interkulturní a intrakulturní procesy.
14. Člověk a příroda
Odcizení přírodě a její devastace. Duševní vyprahlost a nevyrovnanost. Problém postavení člověka v přírodě. Technologické a morální ekologie. Úcta k životu a vědomí odpovědnosti.
15. Mít či být?
Mětí (vlastnění) a bytí dle E.Fromma a G.Marcela. Časová povaha mětí a bytí. Vztah k přírodě , kultuře, k sobě samému a k ostatním lidem.
Literatura, na níž je předmět vystavěn 1. A.Auzenbacher: Úvod do filosofie. 1990.
2. I.Blecha: Filosofie (základní problémy). 1994.
3. R. Guardini: Konec novověku. 1992.
4. E.Kohák: Člověk, dobro a zlo. 1993.
5. T.G.Masaryk: Ideály humanitní. 1990.
6. J.Patočka: Negativní platonismus. 1990.
7. M.Petříček: Úvod do (současné) filosofie. 1992.
8. J.Poláková: Filosofie dialogu. 1993.
9. J.Pešková, L.Schlücková: Já, člověk ... 1991.
10. J.W.Sire: Za novými světy. 1991.
11. J.Sokol: Člověk očima bible. 1993.
12. H.J.Störig: Malě dějiny filosofie. 1989.
13. N.Welsch: Postmoderna - pluralita jako etická a politická hodnota. 1993.
14. L. Nekvinda: Úvod do studia dějin filosofie. 1996
Literatura doporučená studentům 1. A.Auzenbacher: Úvod do filosofie. 1990.
2. I.Blecha: Filosofie (základní problémy). 1994.
3. R. Guardini: Konec novověku. 1992.
4. E.Kohák: Člověk, dobro a zlo. 1993.
5. T.G.Masaryk: Ideály humanitní. 1990.
6. J.Patočka: Negativní platonismus. 1990.
7. M.Petříček: Úvod do (současné) filosofie. 1992.
8. J.Poláková: Filosofie dialogu. 1993.
9. J.Pešková, L.Schlücková: Já, člověk ... 1991.
10. J.W.Sire: Za novými světy. 1991.
11. J.Sokol: Člověk očima bible. 1993.
12. H.J.Störig: Malě dějiny filosofie. 1989.
13. N.Welsch: Postmoderna - pluralita jako etická a politická hodnota. 1993.
14. L. Nekvinda: Úvod do studia dějin filosofie. 1996
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Dle instrukcí vyučujícího.

 

Sylabus
FILOZOF - Filozofie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován jako základní vhled do filosofie jako systému myšlenkových koncepcí evropské vzdělanosti s akcentem na možnosti jejich aplikace na současné společenské problémy.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je umožnit studentům aplikovat kritické myšlení na problematiku jejich studijního oboru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - Místo a role filosofie v současném konceptu vzdělání.
- Myšlenkové koncepce antické filosofie
- Spiritualita ve filosofii.
- Inspirativní myšlenkové zdroje:
- renesance a baroko;
- osvícenství;
- filosofie 19. a 20. století.
- Filosofie jako jeden z možných nástrojů poznání současnosti.
Literatura, na níž je předmět vystavěn ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-804-X
EXUPÉRY, A. Citadela. Praha: Vyšehrad, 1994. ISBN 80-7021-116-4
FROMM, E. Obraz člověka u Marxe. Brno: L. Marek, 2004. ISBN 80-86263-53-3
FUKUYAMA, F. Velký rozvrat. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1438-1
GELLNER, E. Rozum a kultura. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-44-5
HAUSER, M. Prolegomena k filosofii současnosti. Praha: Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-270-7
HONNETH, A. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia, 1996. ISBN 80-7007-082-X
HRBEK, M. „Smrt Boha“ v Nietzschově filosofii. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0588-9
KOHÁK, E. Svoboda, svědomí, soužití. Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-35-0
KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann §synové, 1995.
NEFF, V. Filosofický slovník pro samouky. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0383-93
ORTEGA y GASSET, J. Vzpoura davů. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0072-8
SARTRE, J. P. Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-661-1
STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1991. ISBN 80-7113-041-9
WEISCHEDEL, W. Zadní schodiště filosofie. Praha: Votobia, 1992. ISBN 80-85619-36-9
Literatura doporučená studentům ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-804-X
EXUPÉRY, A. Citadela. Praha: Vyšehrad, 1994. ISBN 80-7021-116-4
FROMM, E. Obraz člověka u Marxe. Brno: L. Marek, 2004. ISBN 80-86263-53-3
FUKUYAMA, F. Velký rozvrat. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1438-1
GELLNER, E. Rozum a kultura. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-44-5
HAUSER, M. Prolegomena k filosofii současnosti. Praha: Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-270-7
HONNETH, A. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia, 1996. ISBN 80-7007-082-X
HRBEK, M. „Smrt Boha“ v Nietzschově filosofii. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0588-9
KOHÁK, E. Svoboda, svědomí, soužití. Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-35-0
KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann §synové, 1995.
NEFF, V. Filosofický slovník pro samouky. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0383-93
ORTEGA y GASSET, J. Vzpoura davů. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0072-8
SARTRE, J. P. Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-661-1
STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1991. ISBN 80-7113-041-9
WEISCHEDEL, W. Zadní schodiště filosofie. Praha: Votobia, 1992. ISBN 80-85619-36-9
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vypracování konceptu literatury (v rozsahu cca 2 strany) dle zadané filosofické literatury.
Aktivní podíl na práci v konzultacích.
Způsob kontroly: individuální kontrola.

 

Sylabus
FILSOF - Základy filosofie
2001

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Kurz je úvodem do filosofie a je vystavěn na seznámení se s významnými mezníky dějin filosofie. Předpokládá znalosti ze střední školy a zaměřuje se na vybrané problémy dějinně filosofického a systematického rázu s důrazem na antropologické tázání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Kurz je úvodem do filosofie. Předpokládá znalosti ze střední školy a zaměřuje se na vybrané problémy dějinně filosofického a systematického rázu s důrazem na antropologické tázání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vznik a předmět filosofie
2. Antická, středověká a novověká filosofie - základní trendy
3. Soudobá filosofie - významní představitelé
4. Aktuální filosofické problémy
Literatura, na níž je předmět vystavěn . A.Auzenbacher: Úvod do filosofie. 1990.
2. I.Blecha: Filosofie (základní problémy). 1994.
3. R. Guardini: Konec novověku. 1992.
4. E.Kohák: Člověk, dobro a zlo. 1993.
5. T.G.Masaryk: Ideály humanitní. 1990.
6. J.Patočka: Negativní platonismus. 1990.
7. M.Petříček: Úvod do (současné) filosofie. 1992.
8. J.Poláková: Filosofie dialogu. 1993.
9. J.Pešková, L.Schlücková: Já, člověk ... 1991.
10. J.W.Sire: Za novými světy. 1991.
11. J.Sokol: Člověk očima bible. 1993.
12. H.J.Störig: Malě dějiny filosofie. 1989.
13. N.Welsch: Postmoderna - pluralita jako etická a politická hodnota. 1993.
14. L. Nekvinda: Úvod do studia dějin filosofie. 1996
Literatura doporučená studentům . A.Auzenbacher: Úvod do filosofie. 1990.
2. I.Blecha: Filosofie (základní problémy). 1994.
3. R. Guardini: Konec novověku. 1992.
4. E.Kohák: Člověk, dobro a zlo. 1993.
5. T.G.Masaryk: Ideály humanitní. 1990.
6. J.Patočka: Negativní platonismus. 1990.
7. M.Petříček: Úvod do (současné) filosofie. 1992.
8. J.Poláková: Filosofie dialogu. 1993.
9. J.Pešková, L.Schlücková: Já, člověk ... 1991.
10. J.W.Sire: Za novými světy. 1991.
11. J.Sokol: Člověk očima bible. 1993.
12. H.J.Störig: Malě dějiny filosofie. 1989.
13. N.Welsch: Postmoderna - pluralita jako etická a politická hodnota. 1993.
14. L. Nekvinda: Úvod do studia dějin filosofie. 1996
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Dle instrukcí vyučujícího.

 

Sylabus
FIMA - Finanční matematika
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Získání základního přehledu z oblasti finanční matematiky. Připomenutí některých pojmů ze SŠ matematiky (průměr, trojčlenka, procenta, funkce, řady, posloupnosti, ...). Uvedení do problematiky jednoduchého , složeného a kombinovaného úrokování. Seznámení se základními vzorci diskontování, spoření, důchodového počtu, umořování dluhu a měnového kurzu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty se základní problematikou a pojmy z finanční a pojistné matematiky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy (procenta, funkce, průměry posloupností a řady,...)
2. Úročení (základní pojmy, typy úročení, základní rovnice pro jednoduché úročení)
3. Složené úročení (výpočet úrokovací doby a úrokové míry, nominální a reálná úroková sazba)
4. Spoření (charakteristika, typy spoření, spoření krátkodobé a dlouhodobé, stavební spoření)
5. Skonto a běžné účty (podstata skonta, charakteristika běžného účtu)
6. Splácení úvěru (základní pojmy, konstantní anuita, a úmor)
7. Hypoteční a spotřebitelské úvěry
8. Směnky a směnečné obchody (charakteristika směnky a druhy směnek, depozitní směnky)j
9. Forfaiting, faktoring a leasing
10. Pojištění a pojišťovnictví (základní pojmy členění pojištění, sociální a zdravotní pojištění, komerční pojištění)
11. Finanční trh (struktura a funkce finančního trhu, cenné papíry)
12. Měnový kurz (charakteristika, druhy a kotace měnového kurzu)
Literatura, na níž je předmět vystavěn ŠIMKOVÁ, Eva. Finanční matematika (Vybrané kapitoly základní finanční problematiky). Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 138 s. ISBN 80-7041-008-6.
Literatura doporučená studentům 1. CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, 2005. 308 s. ISBN 80-86119-91-2.
2. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2005. 182 s. ISBN 80-86119-92-0.
3. JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. Praha: Grada Publishing, 2005. 632 s. ISBN 80-247-1099-4.
4. LIŠKA, Václav – GAZDA, Jan. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Professional Publishing, 2004. 532 s. ISBN 80-86419-63-0.
5. MACHÁČEK, Otakar. Finanční a pojistná matematika. Praha: Prospektrum, 2001. 213 s. ISBN 80-7175-104-9.
6. PAVLÁT, Vladislav a kol. Kapitálové trhy. Praha: Professional Publishing, 2003. 300 s. ISBN 80-86419-33-9.
7. RADOVÁ, Jarmila - DVOŘÁK, Petr – MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada Publishing, 2005. 290 s. ISBN 80-247-1230-X.
8. RADOVÁ, Jarmila - CEJNAR, Vladislav – MÁLEK, Jiří. Finanční matematika v příkladech. Praha: Professional Publishing, 2005. 160 s. ISBN 80-86419-86-X.
9. ŠIMKOVÁ, Eva. Základy ekonomie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 107 s. ISBN 80-7041-690-4.
10. ŠIMKOVÁ, Eva. Ekonomika zahraničního obchodu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 126 s. ISBN 80-7041-415-4.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě správně vypracované seminární práce a písemného zápočtového testu obdrží student zápočet.

 

Sylabus
FINANCE - Veřejné finance
2014

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět podává stručný výklad základních odborných znalostí potřebných pro orientaci v ekonomické problematice ve vazbě na financování veřejných aktivit.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy, ekonomický a manažerský styl myšlení a hlavní zásady rozpočetnictví.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Finanční teorie, politika a instituce veřejného sektoru.
2. Veřejný sektor a problémy financování veřejných aktivit.
3. Veřejné instituce, veřejná politika a veřejné finance.
4. Veřejná politika, veřejné výdajové programy.
5. Ekonomické hodnocení veřejných politik a veřejných programů.
6. Kritérium hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
7. Kontrola veřejných výdajů.
5. Hodnocení dopadů vládních regulací.
6. Management veřejných výdajů.
7. Fiskální a rozpočtová politika.
8. Financování sektorových politik - financování školství, zdravotnictví.
9. Rozpočtový deficit, finanční řízení veřejného dluhu.
10. Management veřejného dluhu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn BALÍK, Stanislav. Komunální politika – obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN 978-80-247-2908-4.
HAMERNÍKOVÁ, B. a kol. Veřejné finance. Praha: ASPI Publishing, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970.
OCHRANA, František a kol. Veřejný sektor a veřejné finance - financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2.
PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9.
ŠIMKOVÁ, Eva. Základy ekonomie. 2. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7041-657-0.
ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. 4. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 174 s. ISBN 978-80-7435-012-2.
SAKSLOVÁ, Věra, ŠIMKOVÁ, Eva. Základy řízení lidských zdrojů - systematický přehled základní personální problematiky. 3. aktual. a rozšíř. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 172 s. ISBN 978-80-7041-995-3.
VILAMOVÁ, Šárka. Čerpáme finanční zdroje EU. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1194-X.
ŽŮRKOVÁ, Hana. Plánování a kontrola – klíč k úspěchu. Praha: Grada Publishing, 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1844-6.
Literatura doporučená studentům BALÍK, Stanislav. Komunální politika – obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN 978-80-247-2908-4.
HAMERNÍKOVÁ, B. a kol. Veřejné finance. Praha: ASPI Publishing, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970.
OCHRANA, František a kol. Veřejný sektor a veřejné finance - financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2.
PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9.
ŠIMKOVÁ, Eva. Základy ekonomie. 2. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7041-657-0.
ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. 4. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 174 s. ISBN 978-80-7435-012-2.
SAKSLOVÁ, Věra, ŠIMKOVÁ, Eva. Základy řízení lidských zdrojů - systematický přehled základní personální problematiky. 3. aktual. a rozšíř. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 172 s. ISBN 978-80-7041-995-3.
VILAMOVÁ, Šárka. Čerpáme finanční zdroje EU. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1194-X.
ŽŮRKOVÁ, Hana. Plánování a kontrola – klíč k úspěchu. Praha: Grada Publishing, 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1844-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na konzultacích, vypracování a prezentace seminární práce, zápočtový test.
Seminární práce na zadané ekonomické téma v rozsahu cca 5 stran textu formátu A4.
Způsob kontroly: individuální kontrola a stručná prezentace u ústní zkoušky.
Studium předmětu bude zakončeno ústní zkouškou.

 

Sylabus
FINPOMA - Finanční a pojistná matematika
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Získání základního přehledu z oblasti finanční matematiky. Připomenutí některých pojmů ze SŠ matematiky (průměr, trojčlenka, procenta, funkce, řady, posloupnosti, ...). Uvedení do problematiky jednoduchého , složeného a kombinovaného úrokování. Seznámení se základními vzorci diskontování, spoření, důchodového počtu, umořování dluhu a měnového kurzu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty se základní problematikou a pojmy z finanční a pojistné matematiky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy (procenta, funkce, průměry posloupností a řady,...)
2. Úročení (základní pojmy, typy úročení, základní rovnice pro jednoduché úročení)
3. Složené úročení (výpočet úrokovací doby a úrokové míry, nominální a reálná úroková sazba)
4. Spoření (charakteristika, typy spoření, spoření krátkodobé a dlouhodobé, stavební spoření)
5. Skonto a běžné účty (podstata skonta, charakteristika běžného účtu)
6. Splácení úvěru (základní pojmy, konstantní anuita, a úmor)
7. Hypoteční a spotřebitelské úvěry
8. Směnky a směnečné obchody (charakteristika směnky a druhy směnek, depozitní směnky)
9. Forfaiting, faktoring a leasing
10. Finanční trh (struktura a funkce finančního trhu, cenné papíry)
11. Měnový kurz (charakteristika, druhy a kotace měnového kurzu)
Literatura, na níž je předmět vystavěn ŠIMKOVÁ, Eva. Finanční matematika (Vybrané kapitoly základní finanční problematiky). Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 138 s. ISBN 80-7041-008-6.
Literatura doporučená studentům 1. CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, 2005. 308 s. ISBN 80-86119-91-2.
2. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2005. 182 s. ISBN 80-86119-92-0.
3. JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. Praha: Grada Publishing, 2005. 632 s. ISBN 80-247-1099-4.
4. LIŠKA, Václav – GAZDA, Jan. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Professional Publishing, 2004. 532 s. ISBN 80-86419-63-0.
5. MACHÁČEK, Otakar. Finanční a pojistná matematika. Praha: Prospektrum, 2001. 213 s. ISBN 80-7175-104-9.
6. PAVLÁT, Vladislav a kol. Kapitálové trhy. Praha: Professional Publishing, 2003. 300 s. ISBN 80-86419-33-9.
7. RADOVÁ, Jarmila - DVOŘÁK, Petr – MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada Publishing, 2005. 290 s. ISBN 80-247-1230-X.
8. RADOVÁ, Jarmila - CEJNAR, Vladislav – MÁLEK, Jiří. Finanční matematika v příkladech. Praha: Professional Publishing, 2005. 160 s. ISBN 80-86419-86-X.
9. ŠIMKOVÁ, Eva. Základy ekonomie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 107 s. ISBN 80-7041-690-4.
10. ŠIMKOVÁ, Eva. Ekonomika zahraničního obchodu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 126 s. ISBN 80-7041-415-4.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě správně vypracované seminární práce a písemného zápočtového testu obdrží student zápočet.

 

Sylabus
FRPOSS - Francouzský jazyk všeobecný
2002

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kunešová Květuše
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět se nevyučuje. Předpokládá se, že posluchači mají určité znalosti jazyka z střední školy a budou se ke zkoušce připravovat samostatně s možností konsultací.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Posluchači mají prokázat schopnost dorozumět se ve francouzštině ústně i písemně na středně pokročilé úrovni.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Základní témata ke konversaci:
1. Rodina, životopis
2. Bydlení
3. Vzdělání, studium, výchova
4. Doprava, komunikace, pošta
5. Jídlo, nákupy, služby
6. Kulturní život
7. Sport
8. Cestování/moje město
9. Hradec Králové
10.Praha
Literatura, na níž je předmět vystavěn Espaces 1, Hachette, Paris 1990
Nouveau Sans Frontieres 1, CLE International, Paris 1998
Literatura doporučená studentům Samostatná četba fr.textů
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Úspěšné zvládnutí testu a konversace

 

Sylabus
INTOADE - Introduction to adult education
2013

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium příjezd na krátkodobý studijní pobyt: seminář 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu The course is designed for as an introduction to the study of adult education in theory and practice.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností The learning objectives of the course:
- to acquire basic terminology needed for understanding principles of adult education and trends in adult education,
- to develop competencies for participation in practice of current adult education as lecturer, educator and organizer.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Main topics of the course:
- The world of education earlier and today: its history and current characteristics.
- The theory of adult education: "andragogy" and its development.
- Current attitudes to andragogy. Theory of adult education in the framework of humanities.
- Research in adult education.
- Lifelong learning: idea, content, documents.
- Learning society. Four pillars of lifelong learning.
- Characteristics of an adult learner: Educational needs of adults. Barriers in adult education.
- Projects in adult education.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Literature on which the subject is built will be actualized at the beginning of the course.
Literatura doporučená studentům Literature for advanced studies is the task for individual work of students.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Rules for the assessment of the subject:
a) continuous control of study: seminar presentation, participation in seminar´s discussion,
b) printed article about one of the subject´s topics

 

Sylabus
INTOBED - Introduction to behavioral disorders
2013

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium příjezd na krátkodobý studijní pobyt: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Students attending the course of “Introduction to behavior disorders” get acquainted with initial issues, allowing them to understand the behavior disorders principles in a large complex and as an essential pedagogical matter. The behavioral and emotional disorders issue is defined, it is introduced as a multidisciplinary subject to students. Students learn the conception of behavioral and emotional disorders and development trends appearing in the Czech Republic and abroad. Students get acquainted with the system of institutional care and Czech Probation and Mediation Service, they learn selected behavioral and emotional disorders related to prevention and intervention. They also learn the work of school prevention specialist.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností The learning objectives of the course are introduction to theoretical basis of the behavior disorders, the system of institutional care in the Czech Republic and selected behavioral and emotional disorders.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. behavior disorders
2. truancy
3. school bulling
4. risks of electronic communication
5. self-harm
6. drug abuse
7. institutional care
8. Czech Probation and Mediation Service
Literatura, na níž je předmět vystavěn The Strategy for the Prevention of Sociopathic Phenomena in Children and Youth in the Jurisdiction of the Ministry of Education, Youth and Sports. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2012-08-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/areas-of-work/the-strategy-for-the-prevention-of-sociopathic-phenomena-in
The System of Educational Facilities for the Provision of Institutional and Juvenile Correctional Education. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [online]. [cit. 2012-08-21]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/areas-of-work/the-system-of-educational-facilities-for-the-provision-of
Literatura doporučená studentům About PMS. Probační a mediační služba České republiky [online]. [cit. 2012-08-22]. Dostupné z: https://www.pmscr.cz/en/about-pms/
Online safety - information for teachers. Insafe [online]. 2009 [cit. 2012-08-22]. Dostupné z: http://www.saferinternet.org/web/guest/safety-issues
Preventing Drug Abuse among Children and Adolescents (In Brief): Prevention Principles. National Institute on Drug Abuse [online]. 2003 [cit. 2012-08-21] . Dostupné z: http://www.drugabuse.gov/publications/preventing-drug-abuse-among-children-adolescents/prevention-principles
System of Social and Legal Protection of Children in the Czech Republic. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [online]. 2010 [cit. 2012-08-21]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/en/8588#epslpc
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - lecturing, dialogic (discussion, conversation, brainstorming)
- participation in classes

 

Sylabus
KRIZMK - Krizový management
2002

Kreditové hodnocení předmětu 7
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lorenc Zdeněk
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 15 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Krizový management (dále jen KM)
Předmět zahrnuje přehled základních pojmů v oblasti KM, kapitoly z oblasti řízení a prognozy rizika, krizového řízení a jeho systémových zásad, činnost Integrovaného záchrannného systému, havarijního plánování, KM v požární ochraně a legislativy, mezinárodní dohody a směrnice EU v oblasti KM.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získat základní vědomosti o teoretických základech krizového managementu, analýza a hodnocení rizika a základní přehled o současném stavu a organizaci krizového managementu včetně legislativy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod a základní pojmy krizového managementu 1 hodina
2. Řízení a rizika 1 hodina
3. Prognóza rizika 1 hodina
4. Krizové řízení 1 hodina
5. Systémové zásady 1 hodina
6. IZS 1 hodina
7. Havarijní plánování 2 hodiny
8. Krizový management v požární ochraně 3 hodiny
9. Mezinárodní dohody a směrnice EU 3 hodiny
10. Připravovaná legislativa 1 hodina
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ing. Jiří Veličko - Zásady krizového řízení
Doc. Ing. Zapletalová - Analýza nebezpečí a prevenci prům. havarií
Direktiva SEVESO II.
Zákony o obcích, okresních úřadech a požární ochraně v platném znění
Usnesení vlády č. 246/93 a 391/98
Mezinárodní smlouvy - ADR, RID, Tamperská úmluva
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR
Literatura doporučená studentům Informace o krizovém managementu na internetu
Návrh zákona o krizovém řízení
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě zpracované zápočtové práce obdrží student zápočet, který je předpokladem pro složení zkoušky. Zkouška se skládá z ústního zkoušení,
přičemž se přihlíží i ke kvalitě zápočtové práce.

 

Sylabus
LEGISPP - Legislativa v pomáhajících profesích
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pavlišová Radka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Práce s příslušnými právními předpisy a judikaturou se zaměřením na praktickou aplikaci, individuální kontrola, vzájemný dialog.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získání právního minima pro pomáhající profese, zejména v oblasti pracovně právní legislativy, legislativy sociální péče a služeb se zaměřením na práva uživatelů sociálních služeb, v oblasti školské legislativy a dále v problematice neziskového sektoru.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. Základy pracovního práva (předmět, postavení a systém pracovního práva), Pracovní právo v aplikační praxi;
II. Základy sociální a zdravotní politiky (práva pacientů), systém sociálního zabezpečení a služeb (pojem a koncepce sociálního zabezpečení, pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení;
III. Sociální práva občana a jejich uplatňování, základní principy sociálního zabezpečení;
IV. Nemocenské pojištění, úrazové pojištění a odpovědnost zaměstnavatele, důchodové pojištění, veřejné zdravotní pojištění;
V. Sociální péče a soc. pomoc, sociální služby (státní sociální podpora, poskytovatelé soc. služeb, neziskový sektor);
VI. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení;
VI. Legislativní prostředí pro výchovnou práci s dětmi.
Literatura, na níž je předmět vystavěn BOUČKOVÁ, P. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium, 2009.
TOMEŠ, I. et al. Sociální správa – úvod do teorie a praxe. Praha: Portál 2009.
TRÖSTER, P. et al. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2008.
TRÖSTER, P. Systém sociálního zabezpečení v České republice. AUC-Iuridica č.1/2000
MATOUŠEK, O. Sociální služby. Praha: Portál, 2007.
FRIČ, P. et al. Strategie rozvoje neziskového sektoru. Praha: Fórum dárců, 2000.
MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2003.
zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění.
zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění.
zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění.
zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.
zákon č.160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění.
zákon č.245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v platném znění.
zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění.
zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění.
zákon ČNR č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění.
zákon ČNR č.589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na st. politiku zaměstnanosti, v platném znění.
zákon č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění.
zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění.
zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění.
zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění.
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění.
Literatura doporučená studentům BOUČKOVÁ, P. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium, 2009.
TOMEŠ, I. et al. Sociální správa – úvod do teorie a praxe. Praha: Portál 2009.
TRÖSTER, P. et al. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2008.
TRÖSTER, P. Systém sociálního zabezpečení v České republice. AUC-Iuridica č.1/2000
MATOUŠEK, O. Sociální služby. Praha: Portál, 2007.
FRIČ, P. et al. Strategie rozvoje neziskového sektoru. Praha: Fórum dárců, 2000.
MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2003.
zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění.
zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění.
zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění.
zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.
zákon č.160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění.
zákon č.245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v platném znění.
zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění.
zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění.
zákon ČNR č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění.
zákon ČNR č.589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na st. politiku zaměstnanosti, v platném znění.
zákon č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění.
zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění.
zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění.
zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění.
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní zájem o danou problematiku, vypracování seminárního úkolu.

 

Sylabus
MATML - Matematika
2005

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Poskytnout základní odborné znalosti potřebné pro orientaci ve finanční problematice a připomenout některé pojmy ze SŠ matematiky (průměr, trojčlenka, procenta, funkce, řady, posloupnosti...). Seznámit se základními vzorci diskontování, spoření, umořování dluhu a měnového kurzu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit se základní problematikou a pojmy z finanční matematiky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy ze středoškolské matematiky
2. Úročení
3. Složené úročení
4. Spoření
5. Důchody jako pravidelné platby z investice
6. Splácení (umořování) úvěru
7. Směnky a směnečné obchody
8. Skonto
9. Běžné účty, kontokorentní úvěr
10. Dluhopisy
11. Akcie
12. Měnový kurz
Literatura, na níž je předmět vystavěn ŠIMKOVÁ, Eva. Vybrané kapitoly z finanční matematiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005 - v tisku.
Literatura doporučená studentům Eichler, B.: Úvod do finanční matematiky. Septima, Praha 1993
Radová, J., Davořák, P.: Finanční matematika pro každého. Grada, Praha 1993
Müllerová, Müller: Finanční matematika, Kvarta, Praha 1996
Macháček, O.: Finanční a pojistná matematika. Prospektrum, Praha 1996
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě vypracované seminární práce a splnění písemného zápočtového testu (teorie, příklady) obdrží student zápočet.

 

Sylabus
MATMLC - Matematika
2006

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Získání základního přehledu z oblasti finanční matematiky. Připomenutí některých pojmů ze SŠ matematiky (průměr, trojčlenka, procenta, funkce, řady, posloupnosti, ...). Uvedení do problematiky jednoduchého , složeného a kombinovaného úrokování. SEznámení se základními vzorci diskontování, spoření, důchodového počtu, umořování dluhu a měnového kurzu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty se základní problematikou a pojmy z finanční matematiky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy (funkce, průměry posloupností a řady,...)
2. Počítání s procenty
3. Jednoduché úrokování (základní pojmy, typy úročení, základní rovnice pro jednoduché úročení, výpočty na účtech v peněžních ústavech)
4. Složené úrokování (výpočet úrokovací doby a úrokové míry)
5. Kombinované úrokování
6. Diskontování
7. Spoření (dlouhodobé a krátkodobé střádání)
8. Důchodový počet
9. Umořování dluhu
10. Měnový kurz (přepočet kapitálu na zahraniční měnu, křížové kurzy)
Literatura, na níž je předmět vystavěn ŠIMKOVÁ, Eva. Finanční matematika (Vybrané kapitoly základní finanční problematiky). Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 138 s. ISBN 80-7041-008-6.

Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě správně vypracované seminární práce a písemného zápočtového testu (10 příkladů + teorie) obdrží student zápočet

 

Sylabus
METAPLS - Metody aplikované sociální psychologie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pelcák Stanislav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 3 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými tématy sociální psychologie, s důrazem na teoretická východiska sociálního - interakčního učení. S cíli, základními metodami a pravidly realizace výcvikových programů u vybraných skupin populace. Poskytnout specifickou zkušenost z členství ve výcvikové skupině a procvičit elementární dovednosti nezbytné pro vedení skupin a bezpečnou aplikaci metod SPV v pedagogické praxi se zřetelem na zvláštnosti účastníků skupin a jejich potřeby.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Psychosociální intervence. Lidské chování, behaviorální teorie učení, sociálně-psychologický výcvik, dramaterapie, skupinové poradenství a skupinová psychoterapie. Historie a současnost sociálně-psychologického výcviku. Pravidla, podmínky a cíle sociálně-psychologického výcviku. Plánování, realizace, časový harmonogram, organizační a sociální podmínky sociálně-psychologického výcviku. Cíle, skupinová pravidla práce, základní výcvikové metody. Dynamika a zaměření výcvikové skupiny. Hodnocení efektivity sociálně-psychologického výcviku.
2. Sociální interakce ve skupině. Sociální percepce (sebereflexe a poznávání druhých). Sociální komunikace, verbální a neverbální komunikace, základní druhy neverbálních prostředků: gestika, kinezika, proxemika, haptika, mimika, paralingvistika.
3. Interpersonální komunikace. Základní charakteristika pasívní, agresívní a asertivní komunikace. Pozitivní sebeprosazení, asertívní práva a techniky nácviku asertívní komunikace. Aktívní naslouchání. Zpětná vazba v komunikaci, poskytování a přijímání zpětné vazby.
4. Řízení konfliktů a zvládání zátěžových situací ve skupině. Konflikt, mýty o konfliktech. Fáze a dynamika konfliktu, konfliktní situace ve skupinách. Kooperace a soupeření. Styly zvládání konfliktů, řízení konfliktů. Konflikty z pohledu transakční analýzy. Tým, týmová kooperace.
5. Výcvik profesních dovedností trenéra SPV. Klíčové kompetence a sociální dovednosti pedagoga, Sociální percepce, Sebepojetí a sebeprezentace, verbální a neverbální komunikace, vnímání sebe ve skupině, vnímání skupin navzájem, akceptace odlišných stylů vedení skupiny.
6. Aplikační možnosti metod psychologické intervence u vybraných skupin populace. Metody SPV v nespecifické primární prevenci. Nedirektivní přístup, encounterové skupiny, využití hry ve skupině.
Literatura, na níž je předmět vystavěn HARGAŠOVÁ, M. a kol. Skupinové poradenství. Praha: Grada Publishing 2009. ISBN 978-80-247-2642-7.
HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha: Portál 2006.80-7367-092-5.
HOSKOVCOVÁ, S. Psychosociální intervence. Praha: Nakladatelství Karolinum 2009. ISBN 978-80-246-1626-1.
HOSKOVCOVÁ, S. Psychosociální intervence. Praha: Nakladatelství Karolinum 2009. ISBN 978-80-246-1626-1.
KOMÁRKOVÁ, R. a kol. Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálně-psychologický výcvik. Praha: Grada Publishing 2001. ISBN 80-247-0180-4.
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada Publishing 2001. ISBN 80-247-0042-5.
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. 2.vyd. Praha: Grada Publishing 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.
Literatura doporučená studentům BELZ, H., SIEGERIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál 2001. ISBN 80-7178-479-6.
De VITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing 2001. ISBN 80-7169-988-8.
HOLÁ, L. Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů. Praha: Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0467-6.
HONZÁK, R. Komunikační pasti v medicíně. 2. vyd. Praha: Galén 1999. ISBN 80-7262-032-0.
MEARNS, D. Výcvik človekom centrovaného poradenstva. Bratislava: Persona 1999. ISBN 80-967980-2-2.
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada Publishing 2005. ISBN 80-247-0577-X.
PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada Publishing 2005. ISBN 80-247-0858-2.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Splnění úkolů samostatné práce, zpracování ročníkové práce dle vlastního výběru. Práce by měla ověřit schopnost aplikace sociální psychologie v praxi (rozsah práce 10 - 15 stran). Způsob kontroly: individuální posouzení ročníkové práce vyučujícím.

 

Sylabus
METODSV - Metodologie společenskovědního výzkumu
2014

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět metodologie společenských věd je koncipován jako propedeutika v oblasti prvotního zkoumání ve studovaném oboru. Student se seznámí s jednotlivými metodami společensko vědního výzkumu, následně dokáže koncipovat vlastní výkumné šetření a obhájit si svou koncepci.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s metodami společenskovědního výkumu.
Naučit studenty koncipovat vlastní výzkumné šetření.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Metodologie společenských věd, podstata disciplíny, místo v systému věd
2. Společenskovědní výzkum, podstata, charakteristika, druhy, etapy. Průběh výzkumu
3. Výzkumná metoda - podstata, třídění
4. Dokumentová metoda
5. Pozorování
6. Explorativní metody. Společné znaky
7. Interview
8. Dotazník
9. Test
10.Sociometrie
11.Experiment
12.Kvalitativní zpracování údajů
13.Kvantitativní zpracování údajů
14.Výzkumná zpráva, její náležitosti a vypracování
Literatura, na níž je předmět vystavěn BĚLÍK, V. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009.
PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1995.
MAŇÁK, J. a kol. Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994.
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005.
FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál, 2000.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido 2000.
MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V. (eds.) Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, 2005.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolínum, 1998.
SKUTIL, M., KŘOVÁČKOVÁ, B. Diplomová práce a empirický výzkum pedagogických jevů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006.
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 374 s.
Literatura doporučená studentům BĚLÍK, V. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009.
PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1995.
MAŇÁK, J. a kol. Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994.
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005.
FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál, 2000.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido 2000.
MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V. (eds.) Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, 2005.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolínum, 1998.
SKUTIL, M., KŘOVÁČKOVÁ, B. Diplomová práce a empirický výzkum pedagogických jevů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006.
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 374 s.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zpracování vzorového projektu výzkumu. Splnění výzkumného projektu
Způsob kontroly: individuální kontrola písemného vypracování úkolů v rozsahu 5 stran strojopisu

 

Sylabus
METPRAK - Metody práce s klientem
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Květenská Daniela
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studenti by měli získat přehled o jednotlivých metodách práce – s jednotlivcem, se skupinou, s komunitou, s dětmi a rodinou. Seznámí se s odlišením pomoci a kontroly a s vedením rozhovoru v pomáhajících profesích. K probrané tématice patří i povědomí o nárocích sociální práce, syndromu vyhoření a supervizi.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti by měli získat přehled o jednotlivých metodách práce – s jednotlivcem, se skupinou, s komunitou, s dětmi a rodinou. Seznámí se s odlišením pomoci a kontroly a s vedením rozhovoru v pomáhajících profesích. K probrané tématice patří i povědomí o nárocích sociální práce, syndromu vyhoření a supervizi.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sociální práce jako pomáhající profese, historie a současnost.
2. Paradigmata sociální práce.
3. Pomoc a kontrola v sociální práci.
4. Rozhovor jako nástroj sociální práce.
5. Případová práce - individuální práce s klientem.
6. Sociální práce se skupinou.
7. Sociální práce s komunitou.
8. Práce s dětmi a s rodinou.
9. Vybrané teorie ovlivňující sociální práci.
10. Syndrom vyhoření.
11. Supervize.
Literatura, na níž je předmět vystavěn BEDNÁŘOVÁ, Z.; PELECH, L. Slabikář sociální práce na ulici. Brno: Doplněk, 2003. 99 s. ISBN 80-7239-148-8
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, 147 s. ISBN 80-7178-150-9.
KVĚTENSKÁ, D. Úvod do sociální práce pro pomáhající profese. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, 109 s. ISBN 978-80-7041-860-4.
MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003b, 380 s. ISBN 80-7178-548-2.
NAVRÁTIL, P. Současné pojetí a dilemata disciplíny. In MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001a, 309 s. ISBN 80-7178-473-7.
NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001b, 168 s. ISBN 80-903070-0-0.
NOVOTNÁ, V; SCHMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. Praha: Univerzita Karlova - Karolinum, 1992, 128 s. ISBN 80-7066-483-5.
ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1994, 75 s. ISBN 80-85850-00-1.
ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 128 s. ISBN 80-86429-36-9.
Literatura doporučená studentům BEDNÁŘOVÁ, Z.; PELECH, L. Slabikář sociální práce na ulici. Brno: Doplněk, 2003. 99 s. ISBN 80-7239-148-8
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, 147 s. ISBN 80-7178-150-9.
KVĚTENSKÁ, D. Úvod do sociální práce pro pomáhající profese. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, 109 s. ISBN 978-80-7041-860-4.
MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003b, 380 s. ISBN 80-7178-548-2.
NAVRÁTIL, P. Současné pojetí a dilemata disciplíny. In MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001a, 309 s. ISBN 80-7178-473-7.
NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001b, 168 s. ISBN 80-903070-0-0.
NOVOTNÁ, V; SCHMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. Praha: Univerzita Karlova - Karolinum, 1992, 128 s. ISBN 80-7066-483-5.
ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1994, 75 s. ISBN 80-85850-00-1.
ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 128 s. ISBN 80-86429-36-9.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Splnění úkolů samostatné práce
Doložení četby související literatury v předepsaném rozsahu
Zvládnutí souhrnného testu
Způsob kontroly: individuální kontrola písemného vypracování úkolů v rozsahu 5 stran strojopisu

 

Sylabus
MEZINP - Mezinárodní právo
2012

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pavlišová Radka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Základní orientace v mezinárodním právu, jeho aplikace v návaznosti na vnitrozemské právo.
Základy práva Evropských společenství
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky -Úvod do předmětu
-Základní pojmy z mezinárodního práva
-Vztah práva mezinárodního a práva tuzemského
-Evropská unie a právní systém
-Vybrané mezinárodní smlouvy vztahu k Evropské unii
-Celní a daňové právo Evropské unie, porovnání s právem ČR
Literatura, na níž je předmět vystavěn Základy mezinárodního práva - PF UK Praha
Studie mezinárodního práva - PF UK Praha
Evropské společenství a právní systém - LINDE Praha 1998
Právo EU v oblasti celní a daňové - MF Praha 1998
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
MSVKLJ - Metodologie společenských věd
2011

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován jako uvedení do problematiky výzkumu ve společenských vědách se zvláštním zřetelem na výzkum pedagogický, psychologický a sociologický. Představuje elementární vybavení pro současné (tj. v průběhu studia) a budoucí zapojení do realizace výzkumných šetření.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem výuky je osvojení základů metodologie společenských věd, tj. získání základní orientace o podstatě, zákonitostech a zejména metodách výzkumu ve společenských vědách a vytvoření dovedností potřebných pro výzkumnou činnost a realizaci výzkumného šetření menšího rozsahu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Metodologie společenských věd, podstata disciplíny, místo v systému věd
2. Společenskovědní výzkum, podstata, charakteristika, druhy, etapy. Průběh výzkumu
3. Výzkumný soubor a jeho výběr
4. Výzkumná zpráva, její náležitosti a vypracování
5. Výzkumná metoda - podstata, třídění.
6. Dokumentová metoda
7. Pozorování
8. Explorativní metody. Společné znaky.
9. Interview
10. Dotazník
11. Test
12. Sociometrie
13. Experiment
14. Kvalitativní zpracování údajů
15. Uvedení do kvantitativního zpracování údajů
Literatura, na níž je předmět vystavěn BĚLÍK, V. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009. 60s. ISBN 978-80-7041-503-0.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2000. 207 s.
ISBN 80-85931-79-6

PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1995. 132 s.
ISBN 80-7184-132-3

Literatura doporučená studentům BĚLÍK, V. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009. 60s. ISBN 978-80-7041-503-0.
GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice: příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. 130 s.
ISBN 80-85931-15-X
FERJENĆÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 256 s.
ISBN 80-7178-367-6
DISMAN, Miroslav. jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 374 s.
ISBN 80-7184-141-2
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky pro udělení zápočtu:
1. písemný referát o realizovaném výzkumu - empirickém šetření pedagogickém, psychologickém, sociologickém nebo hraničních disciplín se strukturou: východisko referátu - přesná informace o zdroji, obsah referátu - téma výzkumu, cíl + záměr výzkumu, metoda výzkumu, hypotézy výzkumu, charakteristika výzkumného souboru, interpretace výsledků výzkumu, vlastní hodnocení, forma referátu - odborný jazyk, strojopis
2. projekt výzkumu na společenskovědní téma podle vlastní volby se strukturou: téma, charakteristika problému, cíl + záměr výzkumu, metoda výzkumu, hypotézy výzkumu, harmonogram výzkumu, výzkumný soubor a jeho charakteristika, dokumentace podle zvolené metody výzkumu

Zkouška:
1. Předpokladem pro přistoupení ke zkoušce je udělený zápočet z předmětu.
2. U zkoušky je třeba prokázat osvojení vědomostí a vytvoření dovedností potřebných k realizaci menšího výzkumu, přičemž rozsah vědomostí a dovedností je dán cílem a obsahem výuky (tématické celky učiva jsou zkušebními okruhy).
3. Výše uvedené je třeba prokázat v písemné i ústní části zkoušky.

 

Sylabus
MTVSGE - Teorie a metodika TV a sportu
2000

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Trojanová Jarmila
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět umožňuje studentům neoborového studia TV Seznámit se se základy teorie tělesné kultury a jejich uplatněním v životním stylu, včetně metodických přístupů při jejich formování.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s biomedicínskými základy provádění tělesných cvičení a jejich aplikací při metodických přístupech v průběhu formování životního stylu v rodině a školním věku, zdůrazňovat požadavek zdravotně orientované zdatnosti jako nezbytnou součást plnohodnotného života člověka.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Zdraví, zdravotně orientovaná zdatnost, životní styl
2. Diagnostika zdraví, rizikové faktory
3. Sledování tělesné hmotnosti, výživa pro zdraví
4. Zdatnost pro život, tělesná cvičení a srdce, tělesná zdatnost a její složky, zásady sportovního tréninku, didaktické přístupy
5. Testování zdatnosti a funkce srdce
6. Tělesná cvičení v běžném životě - rozcvičení, stavba cvičební jednotky, domácí cvičební program, posilovna, mimořádné situace apod.
7. Bezpečnost, úrazová zábrana, rehabilitace, sportovní zranění
8. pitný režim a zásady vyrovnaného stravovacího režimu
9. Základní složky výživy a jejich podíl ve stravě
10.Vybrané dietetické přístupy, vegetariánství, obezita
11.Tělovýchovná a sportovní zařízení města a možnosti využití
12.Vybraná akce a organizační účast na její realizaci
Literatura, na níž je předmět vystavěn Carroll, S. a Smith, T.: Rodiná příručka zdravého života.QUINTET, Praha 1993,
ISBN 80-901491-5-4
Cooper, K.: Aerobický program pre aktívne zdravie. Šport, Bratislava 19990, ISBN 80-7096-073-6
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích.

 

Sylabus
MULTIKU - Multikulturní výchova
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět představuje základní vhled do problematiky multikulturní výchovy, zejména jejích současných koncepcí v kontextu společenskopolitického vývoje, se zřetelem k multikulturním aspektům sociální komunikace ve státní správě a v působnosti neziskových organizací.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojení základních vědomostí o cíli, obsahu a prostředcích multikulturní výchovy a rozvíjení dovednosti aplikovat tyto vědomosti v praxi sociální komunikace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Multikulturalismus, multikulturní výchova a vzdělávání – základní pojmy, společenskopolitický a historický kontext
Menšiny a národnostní menšiny: ve světě, v Evropě, v České republice.
Uprchlictví a uprchlíci: migrace obyvatelstva ve světě. Uprchlíci v ČR.
Mezinárodní dokumenty k problematice menšinám a uprchlíků, legislativa ČR. Mezinárodní instituce.
Multikulturní výchova – soudobé koncepce: cíl, obsah, prostředky.
Sociálněpedagogický a andragogický rozměr multikulturní výchovy.
Literatura, na níž je předmět vystavěn PRŮCHA, J. Multikulturní výchova: teorie – praxe – výzkum. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 211 s. ISBN 80-85866-72-2
PRŮCHA, J. Multikulturní výchova – příručka (nejen) pro učitele. 1. vyd. Praha: Triton, 2006. 263 s. ISBN 80-7254-866-2
Literatura doporučená studentům PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 220 s. ISBN 978-80-7367-280-5
ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 188 s. ISBN 80-7178-648-9
ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. 273 s. ISBN 978-80-7367-285-8
BURYÁNEK, J. Interkulturní vzdělávání – příručka nejen pro středoškolské pedagogy. 1. vyd. Praha: Člověk v tísni, Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-614-1
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vypracování dvou úkolů samostatné práce:
- recenze stati/publikace řešící téma multikulturalismu, multikulturní výchovy nebo uprchlictví,
- projekt empirického šetření menšího rozsahu k multikulturním postojům dětí/mládeže/dospělých
Způsob kontroly: individuální kontrola písemného vypracování úkolů podle metodického pokynu a v rozsahu vyhlášeném v první výuce předmětu

 

Sylabus
NEZISKS - Neziskový sektor
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět podává stručný výklad základních odborných znalostí potřebných pro orientaci v ekonomické a sociální problematice. Důraz je kladen na rozbor základních makro- i mikroekonomických charakteristik neziskové sféry.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy, ekonomický a manažerský styl myšlení v oblasti sociální sféry.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Teorie veřejného sektoru.
2. Charakteristika neziskových organizací.
3. Typologie, členění, finanční zdroje a hospodářská činnost neziskových organizací.
4. Sociální služby - charakteristika, proces poskytování sociálních služeb.
5. Komunitní plánování sociálních služeb.
6. Hlavní problémy neziskových organizací.
7. Výdaje na sociální služby z rozpočtu krajů a obcí.
8. Fundraising a dotační politika neziskových organizací.
Literatura, na níž je předmět vystavěn BOUKAL, P. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: OECONOMICA, 2007. 110 s. ISBN 978-80-245-1293-8.
HAMERNÍKOVÁ, B. a kol. Veřejné finance. Praha: ASPI Publishing, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970.
OCHRANA, F. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance - financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2.
PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9.
PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. Praha: ASPI Publishing, 2007. 180 s. ISBN 978-80-7357-255-6.
REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. 310 s. ISBN 978-80-86929-29-3.
REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru – základy teorie, ekonomiky a řízení . Praha: Ekopress, 2007. 188 s. ISBN 9788086929545.
ŠIMKOVÁ, E. Základy ekonomie. 2. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7041-657-0.
ŠIMKOVÁ, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací. 4. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 174 s. ISBN 978-80-7435-012-2.
Literatura doporučená studentům BOUKAL, P. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: OECONOMICA, 2007. 110 s. ISBN 978-80-245-1293-8.
HAMERNÍKOVÁ, B. a kol. Veřejné finance. Praha: ASPI Publishing, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970.
OCHRANA, F. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance - financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2.
PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9.
PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. Praha: ASPI Publishing, 2007. 180 s. ISBN 978-80-7357-255-6.
REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. 310 s. ISBN 978-80-86929-29-3.
REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru – základy teorie, ekonomiky a řízení . Praha: Ekopress, 2007. 188 s. ISBN 9788086929545.
ŠIMKOVÁ, E. Základy ekonomie. 2. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7041-657-0.
ŠIMKOVÁ, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací. 4. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 174 s. ISBN 978-80-7435-012-2.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na konzultacích, vypracování a prezentace seminární práce, zápočtový test.
Seminární práce na zadané ekonomické téma v rozsahu cca 5 stran textu formátu A4.
Způsob kontroly: individuální kontrola a stručná prezentace u ústní zkoušky.
Studium předmětu bude zakončeno ústní zkouškou.

 

Sylabus
NJNEJK - Cizí jazyk - německý jazyk
2007

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maryšková Lenka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu ANOTACE PŘEDMĚTU:
Prohloubení, rozšíření a systematizace stávajících znalostí německého jazyka.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností CÍLE PŘEDMĚTU:
- zopakování a procvičení základních gramatických jevů
- rozpracování konverzačních témat
- rozvíjení schopnosti práce s neznámým textem
- rozvoj komunikačních schopností v německém jazyce
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky OSNOVA PŘEDMĚTU:
1. Úvodní seznámení s náplní seminářů v letním semestru
2. Mé studium
3. Budoucí povolání
4. Můj postoj k módě
5. Nákupy
6. Hudba
7. Můj vztah ke kultuře
8. Naše vlast
9. Praha
10. Německo
11. Rakousko
12. Ostatní německy mluvící země
13. Sport
14. Závěrečné shrnutí


Literatura, na níž je předmět vystavěn ZÁKLADNÍ LITERATURA:
1. kol. autorů: Německy s úsměvem. Agentura JIRCO. Strakonice
Literatura doporučená studentům DOPORUČENÁ LITERATURA:
1. D. Dusilová: Sprechen Sie Deutsch?
2. V. Bendová, D. Kettnerová: Němčina pro samouky. SPN Praha.
3. Justová: Wir üben deutsche Grammatik
4. Kolektiv autorů: Themen
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu POŽADAVKY K ZÁPOČTU:
- pravidelná (75%) a aktivní účast na seminářích

 

Sylabus
OBSPR - Observační praxe
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 15 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení studentů s chodem některých druhů výchovných zařízení pro oblast sociální pedagogiky
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení studentů s chodem, náplní a činností některých druhů výchovných zařízení pro oblast sociální pedagogiky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Návštěva vybraných zařízení dle aktuálního časového harmonogramu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s. ISBN 80-7067-793-7
www stránky jednotlivých zařízení
Literatura doporučená studentům PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s. ISBN 80-7067-793-7
www stránky jednotlivých zařízení
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Osobní aktivní účast při hospitacích na jednotlivých zařízeních.

 

Sylabus
PATHPHE - Pathological Phenomena
2013

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium příjezd na krátkodobý studijní pobyt: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu The subject provides the learners with theoretical knowledge in a discipline of social pathology. The subject focuses on issues of socio-pathological phenomena that occur in the society (socially negative phenomena, asocial phenomena, socio-pathological phenomena), reflects the current problems in the field of socio-pathological phenomena among children and adolescents, introduces the possibilities of prevention of socially pathological phenomena (especially of children and adolescents).
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností The aim of the subject is to acquaint the students with the socio-pathological phenomena that occur in the society, the mastery of basic concepts of social pathology as a discipline dealing with their exploration in areas of social deviance. The emphasis is put on the prevention of socio-pathological behavior of children and adolescents.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. theoretical definition of the subject
2. socially pathological phenomena
3. crime and delinquency
4. aggression and bullying (cyberbullying)
5. pathological addiction
6. suicidal behaviour
7. prostitution
8. family pathology (domestic violence, CAN syndrome)
9. prevention of social deviance (especially at school)
Literatura, na níž je předmět vystavěn Crime Prevention: Documents on the Crime Prevention. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2012-08-19]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/mvcren/article/documents-on-the-crime-prevention-452234.aspx
Decalaration of the Rights of the Child. Vláda České republiky [online]. 2009 [cit. 2012-08-21]. Dostupné z: http://icv.vlada.cz/en/media-centrum/tema/decalaration-of-the-rights-of-the-child-64171/
DIANIŠKA, Gustáv a STRÉMY, Tomáš. Introduction to criminology. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 109 s. Schola et ius. ISBN 978-80-7380-218-9.
LEE, Chris. Preventing bullying in schools: a guide for teachers and other professionals. London: Paul Chapman Publishing, 2004. 102 s. ISBN: 0-7619-4472-9.
MRAVČÍK, Viktor. Annual report: the Czech Republic – 2010 drug situation. Praha: Office of the Government of the Czech Republic. 178 s. ISBN: 978-80-7440-057-5
National Action Plan for the Prevention of Domestic Violence for the Years 2011-2014. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [online]. 2012 [cit. 2012-08-22]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/12184
National Drug Policy Strategy for the Period 2010 - 2018. Vláda České republiky [online]. [cit. 2012-08-21]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/National-Drug-Policy-Strategy-for-the-Period-2010---2018.pdf
The Strategy for the Prevention of Sociopathic Phenomena in Children and Youth in the Jurisdiction of the Ministry of Education, Youth and Sports. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2012-08-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/areas-of-work/the-strategy-for-the-prevention-of-sociopathic-phenomena-in
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - lecturing, dialogic (discussion, conversation, brainstorming)
- participation in classes

 

Sylabus
PATOPP - Patopsychologie
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hubert Jan
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Problematika duševních poruch a odchylek od běžné normy a jejich příčin. Seznámení s jednotlivými odchylkami od normy ve vývoji a osobnosti jedince.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem výuky je seznámit studenty se základními psychopatologickými symptomy a odchylkami od normy v duševním vývoji.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.-2. Vymezení zákl. pojmů z patopsychologie.
3.-4. Vznik a vývoj psychických poruch.
5.-6. Příznaky psych. poruch.
7.-8. Poruchy duševních schopností, intelektu a paměti.
9.-10. Poruchy chování a osobnosti.
11.-12. Stres, akutní a chronické poruchy v reakci na stres.
13. Emoční a psychosomatické poruchy.
14. Neuropsychologické poruchy při poškození mozku.
Literatura, na níž je předmět vystavěn VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999.
HÖSCHL, C. Psychiatrie pro prakt. lékaře. Jinočany: H+H, 1996.
MATĚJČEK, Z. Praxe dětského vých. poradenství. Praha: SPN, 1991.
ŘÍČAN, P. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1995.
Literatura doporučená studentům VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999.
ŘÍČAN, P. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1995.
HANUŠ, H. a kol. Obecná psychiatrie.
JANÍK, A. a DUŠEK, K. Diagnostika duševních poruch.
Diagnostický a statistický manuál DSM III.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Individuální příprava bude průběžně kontrolována při skupinových a individuálních konzultacích během semestru.
Podmínkou udělení zápočtu je vypracování konspektu z odborné publikace a prokázání základní znalosti pojmů.

 

Sylabus
PEDEF - Pedagogika dospělých
2000

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity
PSOOVI Psych. obecná a osobnosti
ZPB Základy pedagogiky
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován jako základní vhled do teorie a praxe vzdělávání dospělých se zřetelem k eventuální budoucí koncepční, organizátorské a vzdělavatelské působnosti v praxi vzdělávání dospělých.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojení základů andragogiky v rozsahu potřebném pro případné budoucí působení v praxi vzdělávání dospělých - osvojení základní terminologie a souvislostí a vytvoření dovedností aplikovat vědomosti při tvorbě a realizaci vzdělávacích akcí pro dospělé.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Andragogika. Pojetí, místo v systému věd. Struktura andragogiky. Základní terminologie.
2. Celoživotní vzdělávání a jeho koncepce.
3. Tradice vzdělávání dospělých.
4. Specifičnost vzdělávání dospělých. Osobnost dospělého "žáka".
5. Výukový proces s dospělými. Učební látka.
6. Výukové metody - podstata, kritéria.
7. Výukové metody - přehled.
8. Vzdělavatel dospělých.
9. Školské vzdělávání dospělých - charakteristika, instituce, organizační formy.
10. Další profesní vzdělávání dospělých - charakteristika, instituce, organizační formy.
11. Zájmové vzdělávání dospělých - charakteristika, instituce, organizační formy.
12. Neprezenční vzdělávání dospělých. Vzdělávání korespondenční, distanční, prostřednictvím médií.
13. Nové trendy ve vzdělávání dospělých ve světě a u nás. Vybrané aktuální otázky vzdělávání dospělých.
14. Příprava a realizace vzdělávací akce pro dospělé.
Literatura, na níž je předmět vystavěn PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál 1995. 292 s.
ISBN 80-7178-029-4

PALÁN, Zdeněk. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Vydavatelství DAHA 1997. 160 s.
ISBN 80-902232-1-4
Literatura doporučená studentům Andragogika. Čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Agentura DAHA, Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky. 1997- .Praha: DAHA.
ISSN 1211-6378

BENEŠ, Milan. Úvod do andragogiky. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum 1997. 129 s.
ISBN 80-7184-381-4

MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. 1. vyd. Praha: Codex Bohemia 1998.
271 s.
ISBN 80-85963-52-3
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet:
- plnění dílčích průběžných úkolů,
- vytvoření jednoduché dokumentace praxe vzdělávání dospělých v České republice,
- vypracování kompletního projektu vzdělávací akce pro dospělé,
- vypracování a prezentace jednoho odborného sdělení na andragogické téma podle vlastního výběru nebo realizace a prezentace empirického šetření na adragogické téma podle vlastního výběru

Zkouška:
1. Předpokladem pro přistoupení ke zkoušce je udělený zápočet z předmětu.
2. U zkoušky je třeba prokázat ösvojení vědomostí z pedagogiky dospělých v rozsahu daném výukou (tématické celky výuky jsou zkušebními okruhy) a prokázat vytvoření dovednosti aplikovat poznatky na řešení praktických úkolů v oblasti vzdělávání dospělých, a to v písemné i ústní podobě.

 

Sylabus
PENITPP - Penitenciární a postpenitenciární péče
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Raszková Tereza
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět se zabývá systémem penitenciární a postpenitenciární péče v České republice. Charakterizuje vybrané specifické skupiny odsouzených a specifika výkonu trestu odnětí svobody u těchto skupin. Zabývá se psychologickými a sociálními důsledky výkonu trestu odnětí svobody, se zvláštním zřetelem na negativní jevy ve vězení. Dále představí činnost Probační a mediační služby České republiky, výkon zabezpečovací detence a činnost kurátorů a dalších organizací pracujících s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody. V rámci výuky bude se studenty realizována exkurze do vybraného vězeňského zařízení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získání znalostí z oblasti penitenciární a postpenitenciární péče v České republice a orientace v příslušné legislativě.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Psychologické a sociální důsledky VTOS
2. Zabezpečovací detence
3. Alternativní tresty
4. Postpenitenciární péče
5. Probační a mediační služba České republiky
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČERNÍKOVÁ, V. et al. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 244 s. ISBN 978-80-7380-138-0.
HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2006. 185 s. ISBN 80-86708-30-6.
POPELKA, J. Penologie. Díl první. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 96 s. ISBN 978-80-244-2932-8.
SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie II. díl. Teorie a praxe zacházení s vězněnými. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 77 s. ISBN 978-80-7372-204-3.
SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie III. díl. Negativní jevy ve vězení. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 69 s. ISBN 978-80-7372-205-0.
RASZKOVÁ, T. a S. HOFERKOVÁ. Kapitoly z penologie I. Učební text pro studenty sociálních oborů UHK. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013.
HOFERKOVÁ, S. a T. RASZKOVÁ. Kapitoly z penologie II. Učební text pro studenty sociálních oborů UHK. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál, 2004. 870 s. ISBN 80-7178-802-3.
Zákon č.555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky, v platném znění
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění
Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, v platném znění
Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou vydává řád výkonu vazby
Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě České republiky, v platném znění
Zákon č. 218//2003 Sb., o odpovědnosti za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění
Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, v platném znění
Literatura doporučená studentům Časopis České vězeňství
ČERNÍKOVÁ, V. a V. MAKARIUSOVÁ. Úvod do penologie. Praha: Sociálně právní institut MOST, 1997. 114 s.
MAŘÁDEK, V. Lexikon klíčových pojmů z penologie. 1. vyd. Opava: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Vavrla Pavel, 2000. 74 s.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zkouška bude probíhat ústní formou dle okruhů z probírané problematiky (studenti okruhy obdrží na přednášce). Při zkoušce student prokazuje teoretickou orientaci v problematice a příslušné legislativě.

 

Sylabus
PENOLJ1 - Penologie 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 20 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
PENOLJ2 Penologie 2
Anotace předmětu Teorie trestu a trestání
Analýza vývoje trestu a trestání z historického hlediska
Právní úpravy pro výkon vazby a trestu odnětí svobody
Psychologie trestu
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání základních znalostí z teorie trestu atrestání.
Analýza vývoje trestu a trestání z historického hlediska.
Znalost základních právních úprav pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody.
Nástin psychyckých změn trestaných osob.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - Vymezení pojmu zkoumání penologie
- Historie trestu a trestání
- Světové a evropské trendy ve vězeňství
- Organizační struktura VS ČR
- Právní úprava výkonu vazby a VTOS
- Psychologické aspekty trestu a trestání
Literatura, na níž je předmět vystavěn Matoušek, O. - Kroftová, A.: Mládež a delikvence, Portál 1998,ISBN 80-7178-226-2
Černíková, V.- Makariusová, V.: Úvod do penologie, Praha 1997
Literatura doporučená studentům Večerka, K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi, MVČR, Praha 1997
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vypracování zápočtového testu

 

Sylabus
PENOLJ2 - Penologie 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity
PENOLJ1 Penologie 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Teorie trestu a trestání
Analýza vývoje trestu a trestání z historického hlediska
Právní úpravy pro výkon vazby a trestu odnětí svobody
Psychologie trestu
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Prohloubení již z¨ískaných znalostí z penologie
Aplikace poznatků z etopedie
Znalost specifik romského etnika
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Ochranná opatření
Alternativní tresty
Historie romů na území ČR
Postpenitenciární péče
Literatura, na níž je předmět vystavěn Matoušek, O. - Kroftová, A.: Mládež a delikvence, Portál 1998,ISBN 80-7178-226-2
Černíková, V.- Makariusová, V.: Úvod do penologie, Praha 1997
Literatura doporučená studentům Večerka, K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi, MVČR, Praha 1997
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vypracování zápočtového testu
Složení ústní zkoušky dle okruhů z probírané problémy

 

Sylabus
PENOLOG - Penologie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Raszková Tereza
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět se zabývá penologií jako vědním oborem, teorií a historií trestu a trestání. Charakterizuje Vězeňskou službu České republiky a její organizační strukturu, představuje studentům problematiku výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody v České republice. Seznamuje studenty s resocializací ve výkonu trestu odnětí svobody, zabývá se zacházením s osobami ve VTOS a odlišnostmi výkonu trestu u specifických skupin odsouzených. Dále nastiňuje studentů, psychické a sociální důsledky výkonu trestu odnětí svobody.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získání znalostí z oboru penologie, problematiky výkonu trestu odnětí svobody v České republice a orientace v příslušné legislativě.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Penologie jako vědní obor
2. Historie trestu a trestání na našem území
3. Teoretické koncepce účelu trestu, funkce trestu a penologické systémy
4. Právní úprava trestu odnětí svobody
5. Účel, funkce a hlavní zásady VTOS
6. Typy věznic
7. Vězeňská služba ČR
8. Výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody
9. Práva a povinnosti odsouzených
10. Specifické skupiny odsouzených
11. Resocializace a penitenciární výchovné postupy
12. Programy zacházení
13. Psychické a sociální důsledky výkonu trestu odnětí svobody
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČERNÍKOVÁ, V. et al. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 244 s. ISBN 978-80-7380-138-0.
FRANCEK, J. Zločin a trest v českých dějinách. 3. vyd. Praha: Rybka Publisher, 2002. 543 s. ISBN 80-86182-68-1.
HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2006. 185 s. ISBN 80-86708-30-6.
MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V. a J. KUCHTA Základy penologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1995. 75 s. ISBN 80-210-1248-X.
POPELKA, J. Penologie. Díl první. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 96 s. ISBN 978-80-244-2932-8.
RASZKOVÁ, T. a S. HOFERKOVÁ. Kapitoly z penologie I. Učební text pro studenty sociálních oborů UHK. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013.
RASZKOVÁ, T. a S. HOFERKOVÁ. Kapitoly z penologie II. Učební text pro studenty sociálních oborů UHK. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013.
SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie II. díl. Teorie a praxe zacházení s vězněnými. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 77 s. ISBN 978-80-7372-204-3.
UHLÍK, J. Historie věznění a vězeňství v Čechách: osudy význačných vězněných osobností, prožité ve významných dobách zemí českých, viděné se zřetelem k vývoji českého vězeňství. Stráž pod Ralskem: Institut vzdělávání Vězeňské služby v ČR, 2006. 319 s. ISBN 80-239-9417-4.
Zákon č.555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky, v platném znění
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění
Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, v platném znění
Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou vydává řád výkonu vazby
Literatura doporučená studentům Časopis České vězeňství
ČERNÍKOVÁ, V. a V. MAKARIUSOVÁ. Úvod do penologie. Praha: Sociálně právní institut MOST, 1997. 114 s.
CZAPÓW, C. a S. JEDLEWSKI. Resocializační pedagogika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 414 s.
Evropská vězeňská pravidla
FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Praha: DAUPHIN, 2000. 427 s. ISBN 80-86019-96-9.
HANUŠ, B. Primární základy penologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o., 2005. 95 s. ISBN 80-86723-14-3.
Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015
MAŘÁDEK, V. Lexikon klíčových pojmů z penologie. 1. vyd. Opava: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Vavrla Pavel, 2000. 74 s.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5. Praha: Portál, 2012. 872 s. ISBN 978-80-262-0225-7.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zpracování zápočtové práce na zadané téma, napsání zápočtového testu na minimálně 70% a 75% účast ve výuce.

 

Sylabus
PENOLP1 - Penologie I.
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
PENOLP2 Penologie II.
Anotace předmětu Předmět se zabývá penologií jako vědním oborem, teorií a historií trestu a trestání. Charakterizuje Vězeňskou službu ČR a její organizační strukturu, seznamuje studenty s problematikou výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody v České republice, zabývá se psychickým stavem odsouzeného, mírou adaptace na prostředí a možnostmi jeho resocializace. Dotýká se i trestně právní problematiky související s předmětem.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získání znalostí z oboru penologie, problematiky výkonu trestu odnětí svobody v České republice a orientace v příslušné legislativě.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Penologie jako vědní obor, disciplíny penologie, související terminologie
2. Trest a trestání – teorie, historie, funkce a účel trestání
3. Vězeňská služba ČR – charakteristika, typy věznic v ČR
4. Výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody
5. Resocializace a programy zacházení s odsouzenými
6. Trendy a koncepce vězeňství
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČERNÍKOVÁ, Vratislava a kol. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 244 s. ISBN 978-80-7380-138-0.
SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie. I. díl, Úvod do teorie trestu a trestání. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 57 s. ISBN 978-80-7372-203-6.
SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie. II. díl, Teorie a praxe zacházení s vězněnými. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 77 s. ISBN 978-80-7372-204-3.
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky, v platném znění
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění
Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
Literatura doporučená studentům FISCHER, Slavomil. Etopedie v penitenciární praxi. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 183 s. ISBN 80-7044-772-9.
ŠTĚRBA, Vladislav. Penologie. Vyd. 1. Praha: Armex, 2007. 148 s. ISBN 978-80-86795-48-5.
UHLÍK, J. Historie věznění a vězeňství v Čechách. 1. vyd. Stráž pod Ralskem: Institut vzdělávání VSČR, 2006. 349 s. ISBN 80-239-9417-4.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zpracování seminární práce na zadané téma.

 

Sylabus
PENOLP2 - Penologie II.
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
PENOLP1 Penologie I.
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět se zabývá systémem penitenciární a postpenitenciární péče v České republice. Charakterizuje psychické a sociální důsledky výkonu trestu odnětí svobody (pro jedince i jeho nejbližší sociální okolí), představuje činnost Probační a mediační služby ČR, činnost kurátora pro dospělé a další organizace poskytující sociální služby v rámci postpenitenciární péče. Seznamuje studenty se zabezpečovací detencí a s alternativním řešením trestních věcí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získání znalostí z oblasti penitenciární a postpenitenciární péče v České republice a orientace v příslušné legislativě.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Psychické a sociální důsledky výkonu trestu odnětí svobody
2. Systém postpenitenciární péče v ČR – nucená a dobrovolná postpenitenciární péče
3. Probační a mediační služba ČR
4. Činnost sociálního kurátora pro dospělé, sociální služby v rámci postpenitenciární péče
5. Zabezpečovací detence
6. Alternativní řešení trestních věcí
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČERNÍKOVÁ, Vratislava a kol. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 244 s. ISBN 978-80-7380-138-0.
SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie. III. díl, Negativní jevy ve vězení. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 69 s. ISBN 978-80-7372-205-0.
ŠTĚRBA, Vladislav. Penologie. Vyd. 1. Praha: Armex, 2007. 148 s. ISBN 978-80-86795-48-5.
Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, v platném znění
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění
Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, v platném znění
Literatura doporučená studentům FISCHER, Slavomil. Etopedie v penitenciární praxi. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 183 s. ISBN 80-7044-772-9.
ŠTĚRBA, Vladislav. Penologie. Vyd. 1. Praha: Armex, 2007. 148 s. ISBN 978-80-86795-48-5.
UHLÍK, J. Historie věznění a vězeňství v Čechách. 1. vyd. Stráž pod Ralskem: Institut vzdělávání VSČR, 2006. 349 s. ISBN 80-239-9417-4.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vypracování seminární práce na zadané téma.
Při zkoušce student prokazuje teoretickou orientaci v problematice a příslušné legislativě

 

Sylabus
PKLDT - Přípravný kurz pro práci v LDT
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šebela Leoš
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: kurz 24 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Během kurzu se studenti seznamují s různými druhy činností, které se mohou realizovat v programu letního dětského tábora pro děti a mládež. Kromě nezbytných dovedností jako je organizace života na táboře nebo první pomoc, se jedná o volnočasové aktivity, např.: míčové hry, zábavné společenské hry, hry tvořivé dramatiky, pohybové hry v přírodě, šifrování, dále přírodovědná, estetická, ekologická a turistická činnost na LDT, příprava ohniště apod.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vybavit studenty základními dovednostmi a poznatky o přípravě, organizaci a realizaci činností na letních táborech pro děti a mládež.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.Organizace života na táboře
2.První pomoc
3.Orientace v přírodě
4.Míčové hry
5.Společenské hry a hry tvořivé dramatiky
6.Přírodovědná činnost na táboře
7.Estetická činnost na táboře
8.Ekologická činnost na táboře
9.Turistická činnost na táboře
10.Hry v přírodě, šifrování
11.Příprava ohniště
Literatura, na níž je předmět vystavěn Zapletal,M.: Hry v přírodě.
Hry v klubovně.
Hry na hřišti a v tělocvičně.
Hry ve městě. Praha 1985 - 88
Zapletal,M.: Jak vést letní tábor
Škop a kol.: Turistika mládeže
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 1.Aktivní účast na všech zaměstnáních
2.Splnění konkrétního zápočtového úkolu

 

Sylabus
POAOLJ - Právo občanské a obchodní
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pavlišová Radka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základy soukromého práva se zaměřením na právo občanské a obchodní
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení s úpravou základních institutů občanského a obchodního práva
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. Struktura soukromého práva

II. Předmět úpravy občanského práva

III. Prameny občanského práva

IV. Občanskoprávní vztahy

V. Věcná práva
• Právo vlastnické (podílové spoluvlastnictví společné jmění manželů)
• Zástavní právo
• Věcná břemena

VI. Závazkové právo smluvní
• Závazková práva dle občanského zákoníku
• Obchodní závazkové vztahy

VII. Deliktní závazkové právo (odpovědnost za porušení právních povinností)
• Prodlení
• Odpovědnost za škodu
• Odpovědnost za vady
• Bezdůvodné obohacení

VIII. Základy občanského soudního procesu
Literatura, na níž je předmět vystavěn Občanský zákoník č.40/1964 Sb.
Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
Listina základních práv a svobod
Literatura doporučená studentům Občanský zákoník č.40/1964 Sb.
Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
Listina základních práv a svobod
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu zápočet: aktivní účast, zodpovězení základních otázek z okruhu probraných témat formou ústního kolokvia

 

Sylabus
POAOP - Právo obchodní
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pavlišová Radka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Pravidelná příprava na řízené konzultace, získávání a vyhledávání informací z internetu, zpracování periodik, legislativních předpisů vztahujících se k dané problematice.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Orientace v platné úpravě obchodního práva ČR.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky subjekty obchodního práva, charakteristika obchodněprávního vztahu, závazková práva dle obch. zákoníku
Literatura, na níž je předmět vystavěn Zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění - obch. Zákoník
Štenglová I., Obchodní zákoník, komentář, 9.vydání. Praha: C.H.BECK, 2004
Literatura doporučená studentům Zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění - obch. zákoník
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zpracování seminární práce a její obhájení na kolokviu pořádaném na poslední konzultaci. Zodpovězení základních otázek z okruhu probraných témat.

 

Sylabus
POHAE - Pohybové aktivity
2000

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Trojanová Jarmila
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět umožňuje studentům neoborového studia s TV vybrat si a pravidelně provádět dostupnou pohybovou aktivitu a s její pomocí se udržovat v dobré fyzické fyzické a psichické kondici.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Na základě vstupní diagnostiky navázat na dovednostní úroveň studentů a postupně je zdokonalovat ve specifických pohybových dovednostech charakteristických pro vybravou pohybovou činnost. V souvislosti s tím přispívat k rozvoji pohybových schopností a zdravotně orientované zdatnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. Seznámení,
II. Pravidla
III.Diagnostika
IV. Nácvik a procvičování dovednosti
V. Hra
VI. Soutěž
VII.Hodnocení výkonu
VIII.Turnaj
Literatura, na níž je předmět vystavěn Carroll, S.,Smith, T.: rodinná příručka zdravého života. Qunitet, Paha 1993.
Cooper, K.: Aerobický program pre aktivne zdravie. Šport, Bratislava 1990.
Literatura doporučená studentům podle charakteru jednotlivých aktivit bude doporučena v úvodu semestrů vyučujícími.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu zápočet obdrží student, který absolvuje výuku v rozsahu nejméně 80%.

 

Sylabus
POJISTO - Pojišťovnictví
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Poskytnout základní odborné znalosti potřebné pro orientaci a pochopení základních aspektů fungování komerčního pojištění v tržní ekonomice, objasnit význam pojišťovnictví, přístup státu k regulaci pojišťovnictví a seznámit s vývojovými tendencemi projevujícími se v rámci pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnout základní odborné znalosti potřebné pro orientaci a pochopení základních aspektů fungování komerčního pojištění v tržní ekonomice.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Charakteristika pojištění
2. Členění pojištění
3. Sociální pojištění
3.1. Sociální důchodové pojištění
3.2. Sociální nemocenské pojištění
3.3. Pojištění v nezaměstnanosti
4. Zdravotní pojištění
5. Komerční (soukromé) pojištění
5.1. Členění komerčního pojištění
5.2. Základní pojmy komerčního pojištění
5.3. Zajištění
5.4. Pojišťovací pooly
5.5. Penzijní připojištění
6. Pojišťovny a pojišťovnictví
Literatura, na níž je předmět vystavěn 1. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2005. 182 s. ISBN 80-86119-92-0.
Literatura doporučená studentům 2. LIŠKA, Václav – GAZDA, Jan. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Professional Publishing, 2004. 532 s. ISBN 80-86419-63-0.
3. PAVLÁT, Vladislav a kol. Kapitálové trhy. Praha: Professional Publishing, 2003. 300 s. ISBN 80-86419-33-9.
4. RADOVÁ, Jarmila - DVOŘÁK, Petr – MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada Publishing, 2005. 290 s. ISBN 80-247-1230-X.
5. ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní souvilosti). Praha: Grada Publishing, 2005. 302 s. ISBN 80-247-1027-7.
6. ŠIMKOVÁ, Eva. Základy ekonomie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 107 s. ISBN 80-7041-690-4.
7. ŠIMKOVÁ, Eva. Ekonomika zahraničního obchodu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 126 s. ISBN 80-7041-415-4.
8. TOMÁŠEK, Michal. Právní základy evropské měnové unie. Praha: Bankovní institut, a.s., 1999. 170 s. ISBN 80-902243-3-4.
9. ZAHRADNÍK, Petr. Vstup do Evropské unie – přínosy a náklady konvergence. Praha: C. H. BECK, 2003. 359 s. ISBN 80-7179-472-4.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
POLIP - Politologie
2008

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vít Karel
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Vztah politiky a politologie. Historický pohled na různé koncepce. Hlavní politické názory revolucí v Americe a Evropě. Politický systém a politický proces. Moc a její nositelé. Teorie demokracie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je podat přehled politologické problematiky v oblasti politického procesu i v oblasti politického myšlení včetně problematiky ideologií a sociotechniky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vztah politiky a politologie. Antické názory na stát a společnost. Politická učení stře-dověku a renesance. Hlavní politické názory revolucí v Americe a Evropě, politické ideje Evropy XIX.a XX.století. Česká politologie, T.G.Masaryk.
Politický systém a politický proces. Moc a její nositelé. Teorie demokracie. Politické strany, skupiny nátlaku. Politická kultura, politické chování. Hromadné sdělovací prostředky a jejich role v politice. Politická a státní ideologie: liberalismus, konzervatismus a neokonzervatismus, socialismus a jeho varianty, nacionalismus. Multiplikované a nové ideologické proudy. Sociální inženýrství, je-ho podstata a možnosti v politickém životě; využití sociotechniky a politologie učitelem.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Čermák, V. aj.: Pozvání do politologie. l994
Křížkovský, L. - Adamová, K.: Základy politologie. l992
Rouček, L.: Malá politologie. l993
Mňačko, L.: Jak chutná moc. l990
Orwell, G.: l984. l99l
Pearce, E.: Machiavelliho děti. Lidové noviny l994.
Psůtková, Z. - Vahala, Z.: I nám vládli nemocní? l992
Weizsäcker, Carl F.von: Člověk ve svých dějinách. l99l
Ratzinger, J.: Naděje pro Evropu? l99l
Kapr, J.: Co je to demokracie. l99l
Broklová, E.: Československá demokracie l9l8-l938. l992
Masaryk, T. G.: Česká otázka. l990
Pithart, P.: Obrana politiky. l990
Pithart, P.: Dějiny a politika. l990
Arendtová, H.: Krize kultury. l994
Guardini, R.: Konec novověku. l992
Brzezinski, Z.: Bez kontroly. l993
Ortega y Gasset, J.: Vzpoura davů. l993
Guéguen, D.: Průvodce labyrintem evropských společenství. l993
Polák, S.: T. G. Masaryk. l990
Opat,J.: Filosof a politik T.G.Masaryk l882-l893. Melantrich l990
Levy, D. J.: Politický řád. l993
Friedmanovi, M.a R.: Svoboda volby. l992
Vítek, M. a kol.: Základy územní správy. l99l
Vítek, M.: Evropské politické myšlení I-IV. 1998, 1999
Kala, V.aj.: Správa a samospráva obce. l992
Literatura doporučená studentům Čermák, V. aj.: Pozvání do politologie. l994
Křížkovský, L. - Adamová, K.: Základy politologie. l992
Rouček, L.: Malá politologie. l993
Mňačko, L.: Jak chutná moc. l990
Orwell, G.: l984. l99l
Pearce, E.: Machiavelliho děti. Lidové noviny l994.
Psůtková, Z. - Vahala, Z.: I nám vládli nemocní? l992
Weizsäcker, Carl F.von: Člověk ve svých dějinách. l99l
Ratzinger, J.: Naděje pro Evropu? l99l
Kapr, J.: Co je to demokracie. l99l
Broklová, E.: Československá demokracie l9l8-l938. l992
Masaryk, T. G.: Česká otázka. l990
Pithart, P.: Obrana politiky. l990
Pithart, P.: Dějiny a politika. l990
Arendtová, H.: Krize kultury. l994
Guardini, R.: Konec novověku. l992
Brzezinski, Z.: Bez kontroly. l993
Ortega y Gasset, J.: Vzpoura davů. l993
Guéguen, D.: Průvodce labyrintem evropských společenství. l993
Polák, S.: T. G. Masaryk. l990
Opat,J.: Filosof a politik T.G.Masaryk l882-l893. Melantrich l990
Levy, D. J.: Politický řád. l993
Friedmanovi, M.a R.: Svoboda volby. l992
Vítek, M. a kol.: Základy územní správy. l99l
Vítek, M.: Evropské politické myšlení I-IV. 1998, 1999
Kala, V.aj.: Správa a samospráva obce. l992
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Dle instrukcí vyučujícího.

 

Sylabus
POZTAK - Požární taktika
2002

Kreditové hodnocení předmětu 7
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Repko Dezider
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámit studenty se základními pojmy požární taktiky, orientovat je v dinamice a základních parametrech rozvoje požáru.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty se základními pojmy požární taktiky, orientovat je v dynamice a základních parametrech rozvoje rozvoje požáru ve způsobech a principechpřerušení hoření a hašení, umožnit orientaci v bojových činnostech a rízení zásahu jednotek požární ochrany, v informativní podpoře a spolupráci složek integrovaného záchraného systému při zdolávání mimořádných událostí, zpracování potřené dokumentace
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do požární taktiky - základní úkoly
2. Dynamika a základní parametry rozvoje požáru
3. Proces přerušení hoření aprincipy hašenípožáru
4. Bojová činnost a taktické možnosti jednotek požární ochrany
5. Řízení zásahu, spolupráce jednotlivých složek a služeb
6. Výpočty rozvoje požáru a počty sil a prostředků
7. Dokumentace zdolávání požáru
8. Hašení požárů a likvidace úniku nebezpečných látek
9. Informativní podpora jednotek požární ochrany.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kvarčák, M.: Požární taktika I. a II. Ostrava 1991
Svoboda,P.: Požární taktika
Adamec, Valadyna, Hanuška: Taktika zdolávání požáru, nehod a havárií. Praha 1997
Hanuška, Z.: Metodický návod k vypracovávání dokumentacezdolávání požáru. Praha 1996
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě vypracování zadaných úkolů obdrží student zápočet, který je předpokladem pro složení zkoušky. Zkouška se skládá z úvodního písemného testu a následného ústního zkoušení.

 

Sylabus
PRAKTKD - Praktikum komunikativních dovedností
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 6 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Úkolem disciplíny je vybavit posluchače základními dovednostmi, které se týkají komunikace, navázat v tom na předmět sociální komunikace, který vybaví studenta klíčovými vědomostmi. Ve cvičeních se seznamovat se základy psychofyzického jednání, kultivované mluvy, respektování prostoru vnímání a prostoru představování, zvládání těla a další.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Individuální práce studentů jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí školního virtuálního prostředí WEBCT a následně prezentovány osobně.
Zaměření prací: Práce s výrazem osobního projevu v pedagogické komunikaci, Úloha pedagoga ve vedení komunikace, Způsoby sebehodnocení a jak je naučit děti
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Komunikace jako výchovný prostředek.
2. Úloha pedagoga v sociální komunikaci.
3. Způsoby vedení pedagogické komunikace.
4. Učení se sociálním rolím
5. Úloha komunikace pedagogů v náročných a krizových životních situacích
6. Komunikace v prevenci rizikového chování (komunikace při řešení šikany, závislostech,…)
7. Komunikace v osobnostní a sociální výchově
8. Měkké komunikativní dovednosti
9. Výraz osobního projevu
10. Hodnocení a sebehodnocení
Literatura, na níž je předmět vystavěn BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6
HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život 1. Sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 174 s. ISBN 80-85282-79-8.
HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život 2. Sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 2. vyd. Praha: Portál, 1995. 146 s. ISBN 80-7178-042-1.
KARNSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. 151 s. ISBN 80-7178-032-4.
LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, a. s., 1995. 229 s. ISBN 80-85605-49-X.
MAREŠ, J, KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 s. ISBN 80-210-1070-3
SVATOŠ, T. Pedagogická cvičení ze sociální a pedagogické komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus. 1995. 173 s. ISBN 80-7041-301-8.
VYBÍRAL, Z. Úvod do psychologie komunikace. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus 1997. 117 s. ISBN 80-7041-002-7
Literatura doporučená studentům BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6
HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život 1. Sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 174 s. ISBN 80-85282-79-8.
HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život 2. Sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 2. vyd. Praha: Portál, 1995. 146 s. ISBN 80-7178-042-1.
KARNSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. 151 s. ISBN 80-7178-032-4.
LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, a. s., 1995. 229 s. ISBN 80-85605-49-X.
MAREŠ, J, KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 s. ISBN 80-210-1070-3
SVATOŠ, T. Pedagogická cvičení ze sociální a pedagogické komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus. 1995. 173 s. ISBN 80-7041-301-8.
VYBÍRAL, Z. Úvod do psychologie komunikace. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus 1997. 117 s. ISBN 80-7041-002-7
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu splnění úkolů samostatně zadané práce
doložení četby aktuální literatury v českém, ale i světovém jazyce
zvládnutí souhrnného zápočtového testu

 

Sylabus
PRAKTPR - Projektové praktikum
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Králová Petra
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
PRAKTSP - Praktikum sociální prevence
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity
PREVDEV Prevence sociálních deviací
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Náplň sociální prevence a její úloha v předcházení rizikového chování.
2. Problematika sociální prevence v rámcově vzdělávacích programech
3. Organizační formy v praxi prevence rizikového chování.
4. Specifika organizačních forem předcházení rizikového chování – Systém včasné intervence
5. Metody preventivně výchovného působení
6. Metody přímého výchovného působení
7. Metody nepřímého výchovného působení
8. Specifika dlouhodobé sociální prevence a úlohy aktérů sociální prevence
9. Organizace a jejich programy prevence rizikového chování v regionu
10. Organizace s celostátní působností v prevenci rizikového chování
Literatura, na níž je předmět vystavěn JEDLIČKA, R.; KOŤA, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: FF UK, 1998.
KRAUS, B.; HRONCOVÁ, J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.
MATOUŠEK, O.; MATULOVÁ, A. a kol. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál,1996.
MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno: PdF MU, 2001.
NEŠPOR, K. Prevence problémů působených alkoholem a drogami u mládeže.Praha: Sportpropag, 1993.
ŘEZNÍČEK, M. Systemická prevence sociálních deviací. Praha: Karolinum, 1994
VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové : Gaudeamus 2005.
VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno : AISIS 2006.
VEČERKA, K. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: MV ČR, 1997
www.msmt.cz [online]. 2009 [cit. 2010-06-07]. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012. Dostupné z WWW: .
Literatura doporučená studentům JEDLIČKA, R.; KOŤA, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: FF UK, 1998.
KRAUS, B.; HRONCOVÁ, J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.
MATOUŠEK, O.; MATULOVÁ, A. a kol. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál,1996.
MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno: PdF MU, 2001.
NEŠPOR, K. Prevence problémů působených alkoholem a drogami u mládeže.Praha: Sportpropag, 1993.
ŘEZNÍČEK, M. Systemická prevence sociálních deviací. Praha: Karolinum, 1994
VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové : Gaudeamus 2005.
VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno : AISIS 2006.
VEČERKA, K. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: MV ČR, 1997
www.msmt.cz [online]. 2009 [cit. 2010-06-07]. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012. Dostupné z WWW: .
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Individuální práce studentů jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí školního virtuálního prostředí WEBCT a následně prezentovány osobně.
Zaměření prací: Využití metod preventivně výchovného působení v praxi, Možnosti ovlivňování konkrétního sociálního prostředí, Socializační činitelé a jejich komunikace v prevenci a další.

 

Sylabus
PRAPR - Pracovní právo
2002

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Petráň Tomáš
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
PRAPRJ - Právní propedeutika
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Úvod do studia práva (právní nauka - základy). Teorie státu a práva se zaměřením na ústavní a správní právo a instituce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout základní orientaci v právu, jeho institutech a institucích v demokratické společnosti. Pravidelná příprava na řízené konzultace, získávání a vyhledávání informací z internetu, sledování legislativních předpisů, které se vztahují k dané problematice.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Teorie státu
2. Teorie práva
3. Ústavní právo
4. Správní právo
5. Právní instituce
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)
Právnická periodika z uvedeného oboru
VŠ skripta - Úvod do studia práva, právní nauka atd.
Literatura doporučená studentům Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)
Právnická periodika z uvedeného oboru
VŠ skripta - Úvod do studia práva, právní nauka atd.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet - aktivní účast, zájem o danou problematiku

 

Sylabus
PRAPRK - Právní propedeutika
2001

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Úvod do studia práva (právní nauka - základy). Teorie státu a práva se zaměřením na ústavní a správní právo a instituce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Dosáhnout základní orientaci v právu, jeho institutech a institucích v demokratické společnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Teorie státu
2. Teorie práva
3. Ústavní právo
4. Správní právo
5. Právní instituce
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ústava ČR - Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 152)
Základy teorie práva (učební text naklad. Codex Praha 1994)
VŠ skripta - úUvod do studia práva, právní nauka atd.
Literatura doporučená studentům Ústava ČR - Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 152)
Základy teorie práva (učební text naklad. Codex Praha 1994)
VŠ skripta - úUvod do studia práva, právní nauka atd.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu zápočet - aktivní účast a a lespoň předstíraný zájem o danou problematiku

 

Sylabus
PRAPRL - Právní propedeutika
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Úvod do studia práva (právní nauka - základy). Teorie státu a práva se zaměřením na ústavní a správní právo a instituce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je dosáhnout základní orientaci v právu, jeho institutech a institucích v demokratické společnosti. Pravidelná příprava na řízené konzultace, získávání a vyhledávání informací z internetu, sledování legislativních předpisů, které se vztahují k dané problematice.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Teorie státu
2. Teorie práva
3. Ústavní právo
4. Správní právo
5. Právní instituce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)
Právnická periodika z uvedeného oboru
VŠ skripta - Úvod do studia práva, právní nauka atd.
Literatura doporučená studentům Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)
Právnická periodika z uvedeného oboru
VŠ skripta - Úvod do studia práva, právní nauka atd.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet - aktivní účast, zájem o danou problematiku.

 

Sylabus
PRAPRP - Právní propedeutika
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pavlišová Radka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základy teorie státu a práva, základy ústavního a správního práva se zaměřením na instituty demokratického, ústavního státu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se základními právními termíny, orientace v právu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. Teorie státu
• Stát a jeho funkce, státní moc (legalita, legitimita)
• Pojetí demokracie
• Dělba moci
• Právní stát, ústavní stát
• Totalitní stát

II. Teorie práva
• Členění práva (právo objektivní a subjektivní)
• Právní vědomí, morálka a právo
• Právní norma (dělení, struktura, působnost)
• Prameny práva (dělení, platnost a účinnost právního předpisu)
• Právní způsobilost (právní subjektivita, způsobilost k právnímu/protiprávnímu jednání, procesní způsobilost
• Aplikace práva orgány veřejné moci
• Právní odpovědnost

III. Ústavní právo
• Ústava ČR, Listina základních práv a svobod (orgány státní moci, vymezení základních práv a svobod, ústavní soudnictví)

IV. Správní právo
• Pravomoc, působnost
• Veřejná správa
• Samospráva
Literatura, na níž je předmět vystavěn Teorie práva
Ústava ČR
Listina základních práv a svobod
Literatura doporučená studentům Teorie práva
Ústava ČR
Listina základních práv a svobod
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu zápočet: aktivní účast, vypracování seminárního úkolu, zodpovězení základních otázek z okruhu probraných témat formou ústního kolokvia

 

Sylabus
PRAPRPR - Právo a právní předpisy
2009

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Poskytnout základní právní znalosti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnout základní právní znalosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Seznámit studenty s obecnými principy teorie práva, jeho vnitřní strukturou,
formami a metodami jeho aplikace se zaměřením na ty aspekty práva, jejichž znalost
je pro budoucího absolventa daného profesionálního zaměření zásadně důležitá.
Východiskem výuky je vysvětlení ústavních principů České republiky, poznání
právního řádu a jeho systematického uspořádání.
2. Vést studenty ke konkrétní práci s právní normou, umění se v právní normě
orientovat, dokázat ji aplikovat a prakticky použít.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Úmluva o právech dítěte, č. 104/1991 Sb.
Zákony
Literatura doporučená studentům BALZER, J., PAVLÍK, P.: Právo pro maturitní a pomaturitní studium, Praha 2002
BARTUŠKOVÁ, J.: Právní nauka pro odborné školy, Praha 1998
BUREŠ, J., DRÁPAL, : Občanský soudní řád, Praha 1999
ELIÁŠ,K.: Obchodní společnosti. Praha 1994
HRUŠÁKOVÁ, M. a kol.: Zákon o rodině, Praha 1998
JANIŠ, K.: Rodina a škola, Hradec Králové 2001
JEDLIČKA, J.: Občanský zákoník, Praha 1997
JOUZA, L.: Slovník pracovního práva, Polygon Praha 2001
MITLÖHNER, M. : Vybrané právní otázky učitelského povolání, Praha 2001
NOVOTNÁ, V., a kol. : Zákon o sociálně-právní ochraně dětí – komentář, Linde s.r.o.
Praha 2000
NOVOTNÝ, Z. a kol.: Právní nauka pro školy i praxi, Brno 1995
SOLNÁŘ, V., Fenyk, J., Císařová.D. : Základy trestní odpovědnosti, Praha 2004
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Obsahové zaměření individuální přípravy: příprava na diskusní semináře - vyhledání a studium příslušných právních předpisů - dosažení schopnosti práce s právní normou - studium doporučené literatury - dosažení schopnosti řešit modelové situace - příprava na zkoušku

 

Sylabus
PRAVOBO - Právo občanské a obchodní
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pavlišová Radka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Práce s příslušnými právními předpisy a judikaturou se zaměřením na praktickou aplikaci, individuální kontrola, vzájemný dialog.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámení se základní úpravou institutů občanského a obchodního práva a pochopení souvislostí a rozdílů mezi nimi a získání schopnosti praktické aplikace občanského a obchodního zákoníku.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Struktura soukromého práva
2. Předmět úpravy občanského práva
3. Prameny občanského práva
4. Občanskoprávní vztahy
5. Věcná práva
- Právo vlastnické (podílové spoluvlastnictví společné jmění manželů)
- Zástavní právo
- Věcná břemena
6. Závazkové právo smluvní
- Závazková práva dle občanského zákoníku
- Obchodní závazkové vztahy
7. Deliktní závazkové právo (odpovědnost za porušení právních povinností)
- Prodlení
- Odpovědnost za škodu
- Odpovědnost za vady
- Bezdůvodné obohacení
Literatura, na níž je předmět vystavěn ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et al. Občanské právo hmotné. Svazek I. až III. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: Aspi 2005.
PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha: Aspi 2006.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění.
Usnesení č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (části vztahující se k soukromému právu a civilnímu procesu)
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Zákoník č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, v platném znění.
Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění.
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění.
Literatura doporučená studentům ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et al. Občanské právo hmotné. Svazek I. až III. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: Aspi 2005.
PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha: Aspi 2006.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění.
Usnesení č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (části vztahující se k soukromému právu a civilnímu procesu)
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Zákoník č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, v platném znění.
Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění.
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní zájem o problematiku.
Vypracování seminárního úkolu.

 

Sylabus
PRAVOSP - Právo správní
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pavlišová Radka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Práce s příslušnými právními předpisy a judikaturou se zaměřením na praktickou aplikaci, individuální kontrola, vzájemný dialog.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je pochopení souvislosti mezi různými odvětvími veřejné správy a získání schopnosti aplikace práva při výkonu veřejné správy. Studenti se seznámí s fungováním veřejné správy, s principy správního řízení a trestání, s principy soudní ochrany veřejných subjektivních práv.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. Právo veřejné a soukromé, pojem správního práva, jeho předmět a postavení a jeho prameny;
II. Správní činnosti její formy (správní uvážení, správní akt, zásahy pokyny, donucení);
III. Veřejná správa, subjekty a vykonavatelé veřejné správy (správní úřady, správní orgány, působnost, pravomoc);
IV. Územní samospráva, samostatná a přenesená působnost obcí a krajů, postavení úředníků územně samosprávných celků, veřejná služba, státní služba;
V. Veřejnoprávní smlouvy, veřejné užívání, vyvlastnění;
VI. Správní řád (předmět úpravy a rozsah jeho působnosti, subjekty správního řízení, průběh řízení, formy rozhodnutí, opravné prostředky);
VII. Správní dozor, kontrola veřejné správy;
VIII. Správní delikty a jejich trestání (druhy, přestupky, správní řízení ve věcech přestupků);
IX. Právo na přístup k informacím ve veřejné správě;
X. Správní soudnictví (zákonná úprava, správní soudy, druhy žalob, průběh řízení, opravné prostředky), ústavní stížnost;
XI. Náhrada škody a jiné újmy ve veřejné správě
Literatura, na níž je předmět vystavěn HENDRYCH, D. et. al. Správní právo, obecná část. Praha: C. H. Beck, 2009.
HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy. Praha: Policejní akademie 2005, 2006.
HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní. Praha: Linde, 2006.
MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního. Praha: C. H. Beck 1995.
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění.
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v platném znění.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění.
zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, v platném znění.
zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. v platném znění.
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění.
Literatura doporučená studentům HENDRYCH, D. et. al. Správní právo, obecná část. Praha: C. H. Beck, 2009.
HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy. Praha: Policejní akademie 2005, 2006.
HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní. Praha: Linde, 2006.
MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního. Praha: C. H. Beck 1995.
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění.
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v platném znění.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění.
zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, v platném znění.
zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. v platném znění.
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu aktivní zájem o problematiku
vypracování seminárního úkolu

 

Sylabus
PRAVPRO - Právní propedeutika
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pavlišová Radka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
studium celoživotní: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem předmětu je pochopení základních právních termínů, získání orientace v právu a jeho terminologii. Studenti se postupně seznámí se základy teorie státu a práva, základy ústavního a správního práva se zaměřením na instituty demokratického, ústavního státu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Práce s příslušnými právními předpisy a judikaturou se zaměřením na praktickou aplikaci.
Aktivní zájem o danou problematiku.
Vypracování seminárního úkolu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. Teorie státu (stát a jeho funkce, státní moc - legalita, legitimita, pojetí demokracie, dělba moci, právní stát, ústavní stát, totalitní stát);
II. Teorie práva (členění práva - právo objektivní a subjektivní, právní vědomí, morálka a právo, právní norma - dělení, struktura, působnost, prameny práva - dělení, platnost a účinnost právního předpisu, Právní způsobilost, právní subjektivita, způsobilost k právnímu/protiprávnímu jednání, procesní způsobilost, aplikace práva orgány veřejné moci, právní odpovědnost);
III. Ústavní právo (Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, orgány státní moci, vymezení základních práv a svobod, ústavní soudnictví);
IV. Základy správního práva (pravomoc, působnost, veřejná správa, samospráva)
Literatura, na níž je předmět vystavěn BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004.
GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2009.
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Literatura doporučená studentům BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004.
GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2009.
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
PRAXEBL - Praxe bloková
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 39 hod. za semestr
studium kombinované: praxe 39 hod. za semestr
Prerekvizity
PRAXEOB Praxe observační
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
PRAXESO Praxe souvislá
Anotace předmětu Předmět představuje praktickou disciplínu, která navazuje na dosud získané znalosti v předcházejícím studiu. Student vykonává praxi celkem v rozsahu 39 hodin za semestr v institucích státní správy a samosprávy, či v organizacích nestátního (neziskového) sektoru.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámení se s rozmanitými institucemi státní správy a samosprávy či organizacemi nestátního (neziskového) sektoru, praktické procvičení dosud získaných poznatků, vědomostí a dovedností, naučit se navazovat komunikaci s klienty, dodržovat etické standardy profese, kriticky evaluovat kvalitu sociálních služeb, naučit se plánovat a realizovat sociální projekty včetně finančních garancí apod.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn www stránky jednotlivých zařízení

Literatura doporučená studentům Obce, města, regiony a sociální služby. Praha: Socioklub, 1997. 271 s. ISBN 80-902260-1-9.
PODLAHOVÁ, L. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 67 s. ISBN 80-7067-793-7.
ŠKOP, V.; ŽUMÁROVÁ, M. Pedagogická praxe v tělesné výchově. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 39 s. ISBN 80-7041-184-8.
Právní předpisy v sociální oblasti.
Etický kodex sociálních pracovníků.

Časopisy
Sociální práce = Sociálna práca. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 1998-. ISSN 1213-6204.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Student má na výběr ze dvou možností:
1. absolvování praxe ve smluvních zařízeních nebo dle vlastního výběru,
2. doložení praxe v oboru (dobrovolnictví, práce v LDT, zaměstnání - práce s uživatelem v přímé péči).

Součástí praxe je vypracování Deníku praxe dle požadavků garanta praxe.

 

Sylabus
PRAXEOB - Praxe observační
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pelcák Stanislav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 39 hod. za semestr
studium kombinované: praxe 39 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
PRAXEBL Praxe bloková
Anotace předmětu Observační praxe spočívá v seznámení se s institucemi státní správy a samosprávy či organizacemi nestátního (neziskového) sektoru poskytujícími komplexní péči o uživatele služeb.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je bližší seznámení studenta se specifickými potřebami a zvláštnostmi jednotlivých skupin uživatelů (klientů) sociálních služeb.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011, 194 s. ISBN 978-80-262-0041-3.
MATOUŠEK, Oldřich, Jana KOLÁČKOVÁ a Pavla KODYMOVÁ. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010, 351 s. ISBN 978-80-7367-818-0.
MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, 380 s. ISBN 978-80-7367-502-8.
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. 5. vyd. Praha: Portál, 2006, 147 s. ISBN 80-7367-181-6.
HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychosociální intervence. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 184 s. ISBN 978-80-246-1626-1.
MILLER, Geraldine A. Adiktologické poradenství. 1. české vyd. Praha: Galén, 2011, 461 s. ISBN 978-80-7262-765-3.
Literatura doporučená studentům Dle individuálního zájmu studenta.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - aktivní účast
- zpracování Deníku praxe (závěrečné práce) mapující formy a metody práce s vybranou skupinou uživatelů

 

Sylabus
PRAXESO - Praxe souvislá
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Raszková Tereza
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 52 hod. za semestr
studium kombinované: praxe 52 hod. za semestr
Prerekvizity
PRAXEBL Praxe bloková
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět představuje praktickou disciplínu, která navazuje na dosud získané znalosti a dovednosti v předcházejícím studiu a na již absolvované exkurze a praxe. Student vykonává praxi v rozsahu 52 hodin ve vybrané instituci státní správy a samosprávy, či v organizaci nestátního (neziskového) sektoru. Předpokládá se, že student bude mít možnost důkladně se seznámit s určitým typem pracoviště, strukturou, způsobem fungování apod., bude moci aplikovat teoretické poznatky do praxe, zapojit se do řešení případů, hledat další nové možnosti apod.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámení se s rozmanitými institucemi státní správy a samosprávy či organizacemi nestátního (neziskového) sektoru, praktické procvičení dosud získaných poznatků, vědomostí a dovedností.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Účast na praxi - doloženo potvrzením.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Literatura odpovídající zvolenému zařízení a cílové skupině uživatelů.
Literatura doporučená studentům Literatura odpovídající zvolenému zařízení a cílové skupině uživatelů.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Student má na výběr ze dvou možností:
1. absolvování praxe ve smluvních zařízeních nebo dle vlastního výběru,
2. doložení praxe v oboru (dobrovolnictví, práce v LDT, zaměstnání - práce s uživatelem v přímé péči).

Součástí praxe je vypracování Deníku praxe dle požadavků garanta praxe.

 

Sylabus
PRAXEUV - Praxe úvodní
2013

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 13 hod. za semestr
studium kombinované: praxe 13 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Student zmapuje pracoviště vybraných institucí státní správy a samosprávy a organizací nestátního (neziskového) sektoru, ve kterých je vykonáván minimálně jeden z mnoha různých typů sociální práce či jsou v nich vykonávány určité záměry sociální politiky. Při výběru těchto institucí je dbáno na to, aby byly zastoupeny nejdůležitější typy sociálních institucí a zařízení. Na navštívených pracovištích je studentům formou výkladu podán rámcový přehled o typu, struktuře, funkcích a cílech organizace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získání základní orientace v institucích státní správy a samosprávy a zařízeních neziskového sektoru a seznámení se se sociální mapou příslušného regionu. Získaný přehled by měl studentům napomoci v procesu další orientace na určitou sociální oblast.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 67 s. ISBN 80-7067-793-7.

www stránky jednotlivých zařízení
Literatura doporučená studentům Obce, města, regiony a sociální služby. Praha: Socioklub, 1997. 271 s. ISBN 80-902260-1-9.
Právní předpisy v sociální oblasti.
Etický kodex sociálních pracovníků.

Časopisy
Sociální práce = Sociálna práca. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 1998-. ISSN 1213-6204.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vypracování Deníku praxe dle požadavků garanta předmětu.

 

Sylabus
PRESTK - Prevence staveb
2000

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Nohová Ivana
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 15 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základní orientace v organizaci stavebních řízení a předpisech, kterými jsou tato řízení vázána. Dimenzování staveb a schopnost odolávat účinkům a působení požáru. Základní požadavky na jednotlivé druhy staveb podle způsobu jejich užívání z hlediska požární bezpečnosti. Zařízení pro protipožární zásah.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Výchova k ochraně zdraví občanů a materiálních hodnot před požáry pomocí stavební prevence.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - přehled o ČSN, které řeší požární bezpečnost staveb
- zásady řešení stavebních objektů z hlediska požární bezpečnosti staveb
- znalost průkazu splnění požadavku projektovým řešením, zejména rozdělení objektu do požárních úseků, stanovení požárního rizika, posouzení požární odolnosti konstrukcí a hořlavosti stavebních hmot, stanovení kapacity a vybavení únikových cest, stanovení odstupových vzdáleností, vymezení zásahových cest a technického vybavení pro zásah požárních jednotek
- základní znalosti o způsobech zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí a snížení hořlavosti stavebních hmot
- přehled o problematice protipožární preventivní ochrany ve stavebnictví a to v projektové přípravě a činnosti státního požárního dozoru ve stavebním řízení
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0873, ČSN 73 0831, ČSN 73 0835, ČSN 73 0872, ČSN 73 0833, ČSN 73 0842, ČSN 73 0834, ČSN 73 0845, zák. č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 197/98 Sb.
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet: Jednoduchý praktický příklad na dimenzování staveb.

 

Sylabus
PRETEK - Prevence technologií
2000

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lžičar Petr
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 15 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení se základními pojmy z požární chemie, proces hoření a vlastnosti hasicích látek, teorie hašení. Požárně technické charakteristiky plynných, kapalných a pevných hořlavých látek. Seznámení se specifikou technologických procesů podle skupenství zpracovávané látky a základy ochrany technologických zařízení před šířením požáru a výbuchu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s příčinami havárií v technologických procesech, s iniciačními zdroji a způsoby ochrany technologických zařízení před šířením požáru a výbuchu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Příčiny technologických havárií. Iniciační zdroje. Pojistná zařízení proti šíření požáru a výbuchu. Proces hoření. Požárně technické charakteristiky. Hasební látky. Specifika technologií podle skupenství zpracovávané látky. Posouzení požárního nebezpečí.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - ČSN 65 0201, 38 9101, 83 2063, 33 0300, 33 2320,
- Brumovská a kol.: Protipožární a protivýbuchová prevence technologických zařízení. Knižnice PO, svazek č. 78, Praha 1990
- Orlíková: Hasební látky. Edice Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 1995
- Brumovská: Speciální chemie pro požární ochranu. Učební texty - HS Sboru PO Praha 1992
- Zapletalová: Protipožární a protivýbuchová prevence technologických procesů II. Učební texty VŠB Ostrava 1991
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet: po zodpovězení 3 jednoduchých otázek ze základní problematiky předmětu

 

Sylabus
PREVDEV - Prevence sociálních deviací
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
PRAKTSP Praktikum sociální prevence
Anotace předmětu Ve výuce studijní disciplíny „PREVENCE SOCIÁLNÍCH DEVIACÍ“ se studenti seznamují s výchozími tématy, které jim pomohou pochopit prevenci v jejich různých souvislostech jako důležitou pedagogickou oblast.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Individuální práce studentů jsou zaměřeny na vytváření a realizaci preventivních programů a aktivit.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vymezení problematiky prevence
2. Prevence jako multioborový pojem, prevence jako pedagogický pojem
3. Specifika prevence sociálních deviací
4. Obsah prevence sociálních deviací
5. Stav prevence v ČR, legislativa v oblasti prevence
6. Stav prevence v zahraničí
7. Rozdělení prevence – dle cílové skupiny, dle prostředí a další
8. Specifika prevence ve školním prostředí
9. Přehled programů prevence
10. Metodika vytváření programů prevence
11. Pedagogické zásady při realizaci prevence
12. Způsoby evaluace prevence a preventivních aktivit
Literatura, na níž je předmět vystavěn JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: FF UK, 1998.
KRAUS, B., HRONCOVÁ, J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.
MATOUŠEK, O., MATULOVÁ, A. a kol. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál, 1996.
MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno: PF UM, 2001.
NEŠPOR, K. Prevence problémů působených alkoholem a drogami u mládeže. Praha: Sportpropag, 1993.
ŘEZNÍČEK, M. Prevence sociálních deviací. Praha: 1995
VEČERKA, K. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: MV ČR, 1997
Www.msmt.cz [online]. 2009 [cit. 2010-06-07]. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012. Dostupné z WWW: .
Literatura doporučená studentům JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: FF UK, 1998.
KRAUS, B., HRONCOVÁ, J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.
MATOUŠEK, O., MATULOVÁ, A. a kol. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál, 1996.
MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno: PF UM, 2001.
NEŠPOR, K. Prevence problémů působených alkoholem a drogami u mládeže. Praha: Sportpropag, 1993.
ŘEZNÍČEK, M. Prevence sociálních deviací. Praha: 1995
VEČERKA, K. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: MV ČR, 1997
Www.msmt.cz [online]. 2009 [cit. 2010-06-07]. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012. Dostupné z WWW: .
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předmětem zápočtu je obhajoba výsledků realizovaného programu.

 

Sylabus
PROAOL - Právo občanské a obchodní
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pavlišová Radka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základy soukromého práva se zaměřením na právo občanské a obchodní
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení s úpravou základních institutů občanského a obchodního práva
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. Struktura soukromého práva

II. Předmět úpravy občanského práva

III. Prameny občanského práva

IV. Občanskoprávní vztahy

V. Věcná práva
• Právo vlastnické (podílové spoluvlastnictví společné jmění manželů)
• Zástavní právo
• Věcná břemena

VI. Závazkové právo smluvní
• Závazková práva dle občanského zákoníku
• Obchodní závazkové vztahy

VII. Deliktní závazkové právo (odpovědnost za porušení právních povinností)
• Prodlení
• Odpovědnost za škodu
• Odpovědnost za vady
• Bezdůvodné obohacení

VIII. Základy občanského soudního procesu
Literatura, na níž je předmět vystavěn Občanský zákoník č.40/1964 Sb.
Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
Listina základních práv a svobod
Literatura doporučená studentům Občanský zákoník č.40/1964 Sb.
Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
Listina základních práv a svobod
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu zápočet: aktivní účast, zodpovězení základních otázek z okruhu probraných témat formou ústního kolokvia

 

Sylabus
PROBM - Problematika menšin
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět posiluje dovednosti v sociální práci. Poskytuje přehled specifických menšin v ČR. Charakterizuje menšiny dle hodnotových zvláštností: etnických, sociálně kulturních, náboženských aj. Předmět obsahuje také historické příčiny rasismu, xenofobie - jejich současné podoby a holocaustu . Seznamuje s mezinárodními úmluvami a sankcemi proti zločinům proti lidskosti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vybavit studenta vědomostmi o multikulturní a multietnické společnosti na území České republiky. Poskytnout poznatky o historii etnik, o migračních proudech, o sociální podmíněnosti migrace, upozornit na stereotypy, předsudky, rasistické, šovinistické a xenofobní nálady, naučit studenta v jeho budoucí profesi sociálního pracovníka aplikovat lidská práva a řešit vzniklé konflikty, které by mohly vyplynout z různosti kultur a specifických potřeb menšin. Naučit analyzovat potřeby i konflikty a spolupracovat na strategiích se sociálním aspektem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Rozdělení menšin dle charakteristik, etnické, náboženské, sociální, sexuální orientací. Základní pojmy. Rasismus, xenofobie, nacionalismus, genocida.
2. Etnické menšiny. Národ, národnosti, rasy, kultura, atributy majoritní kultury.
3. Migrační vlny do Čech v různých obdobích. Sociální aspekty migrace.
4. Národnostní menšiny v Čechách. Přehled, vznik.
5. Muslimové v Čechách a Evropě. Prognóza.
6. Židé. Starý zákon. Vznik antisemitismu v křesťanství a jeho současná podoba..
7. Kulturní a sociální aspekty Židů v historii a současnosti.
8. Němci. Usídlení, odsun. Současné soužití.
9. Maďaři. Usídlení, odsun. Současné soužití.
10. Ostatní menšiny na našem území v přehledu a současné soužití.
11. Polská menšina. Soužití, spolupráce v Euroregionu Glacensis aj.
12. Volynští Češi, mešiny býv. Sov. svazu v ČR.
13. Romové. Období genocidy. Migrační období po 2. sv. válce.
14. Uprchlíci v ČR. Sociální práce s uprchlíky.

Literatura, na níž je předmět vystavěn ASBJORN, E. Nové prístupy k ochraně menšín. Bratislava: MRG, 1995.
ASH, T.G. Středoevropan volbou. Praha: I.S.E., 1992.
ČERNÝ, B. a kol. Češi, Němci, odsun. Praha: Akademia, 1990.
Československý helsinský výbor. Aspekty lidských práv. Sborník. Praha, 1992.
HYDRÁKOVÁ, M. - KREJČOVÁ. O postoji Čechů k Židům. Praha: Ústav soudobých dějin, 1995.
LIEGEOIS, P.Jean. Romovia, Cikáni, kočovníci, dějiny a současnost v evropskom kontextě. Bratislava: Rada Evropy, 1995.
NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc:UP, 1993.
NEČAS, Ctibor. Nemůžeme zapomenout. Olomouc: UP, 1994.
NEWMAN, J. - SIVAN. Judaismus od A do Z. Praha: Sefar, 1992.
PAVLÍČEK, V. Občanská a lidová práva. Praha: Aleko, 1992.
PĚKNÝ, T. Z historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: 1993.
STANĚK, T. Německá menšina v českých zemích 1948 - 1989. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu, 1993.
WOLF, J. Člověk a jeho svět. Úvod do studia antopologických věd. Učební texty pro studenty FSV a FF UK.
ŘÍČAN, Pavel. S Romy žít budeme - jde o to jak. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-250-5.
Právní předpisy
Časopisy: Most
Ziemia Klodska
aj.
Literatura doporučená studentům Doporučená literatura shodná s literaturou, na níž byl vystavěn předmět.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Klasifikace: Zápočtem.
Podmínky získání:
1. Práce v seminářích.
2. Vypracování zápočtové písemné práce v rozsahu nejméně 5 str. A4 na zadané téma.
3. Anotace jedné odborné publikace.
4. Písemný seznam prostudované literatury, nejméně 3 publikace.

 

Sylabus
PROFOEU - Programy a fondy EU
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V rámci teorie ekonomické integrace se probírají programy EU a jejich finanční zabezpečení ve fondech EU. Důraz se klade na účinnou přípravu projektových podkladů pro získání prostředků z fondů EU a jejich efektivní využití.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnout přehled o programech EU včetně přípravy projektových podkladů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vývojové trendy regionální politiky a politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.
Strukturální fondy, Kohezní fond, Iniciativy Společenství.
Principy čerpání prostředků z fondů EU.
Předkládání a posuzování projektů.
Principy finančních toků a kontroly.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vítek M. Evropská politika. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995
Vítek M. Politická filosofie, Hradec Králové: Gaudeamus, 2004
Vítek M. Systémový přístup k ekonomické integraci. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003
Literatura doporučená studentům CIHELKOVÁ, Eva a kol. Světová ekonomika (nové jevy a perspektivy). Praha: C. H. BECK, 2001. 257 s. ISBN 80-7179-311-6.
CIHELKOVÁ, Eva a kol. Světová ekonomika: regiony a integrace. Praha: Grada Pub-lishing, 2002. 244 s. ISBN 80-247-0193-6.
KUČEROVÁ, Irah. Ekonomiky členských států Evropské unie. Praha: Univerzita Kar-lova, 2003. 124 s. ISBN 80-246-0650-X.
MACHKOVÁ, Hana – SANTO, Alexej – ZAMYKALOVÁ, Miroslava. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, 2002. 266 s. ISBN 80-247-0364-5.
PIPEK, J. Mezinárodní obchod. Praha: VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, 1994. 170 s. ISBN 80-7079-472-0.
ZAHRADNÍK, Petr. Vstup do Evropské unie – přínosy a náklady konvergence. Praha: C. H. BECK, 2003. 359 s. ISBN 80-7179-472-4.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Seminární práce se zaměří na praktické úkoly Královéhradeckého kraje.

 

Sylabus
PSAPOA - Psychodiagnostika a poradenství
2011

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je teoreticky i prakticky připravit posluchače k výkonu funkce etopeda - získat dovednost práce s pedagogickou dokumentací, získání informací o dětech a vytváření etop. diagn., včetně stanovení individuálních výchovných programů, priorit a naznačení možné prognózy vývoje.
1. Rozlišení : psychodiagnostika jedince, skupinová diagnostika, sociální diagnostika .
2. Přístupy ke stanovení normality (ideální, funkční, klinické, statistické)
3. Typologie (biotypologie): vztahy mezi jednotlivými vlastnostmi konstituce a třídící konstituce na jednotlivé typy člověka. teorie založená na typologickém popisu osobnosti. Hippokrates, CG.Jung, Kretschmer, Scheldon, Rees-Eysenck a j.

4.Metody klinické diagnostiky. V zásadě používání dvou typů metod a to metody klinické a metody testové. Obvykle se ale ještě přiřazují metody přístrojové.
5. Klinické metody. Pozorování – Rozhovor – Anamnéza – Analýza spontánních produktů
6. Předmanželské a manželské poradenství. Možnosti poradenské psychologie při řešení vztahových problémů v manželství.Metody poradenské psychologie - psychologické vyšetření, diagnostika, komplexní hlediska při posuzování, možnosti intervence.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn Cohen, R.M. Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi, Portál 2002
Dunovský, J., Dytrych, Z., Matějček, Z. a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.
Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese.
Svoboda, M, Psychodiagnostika dospělých, Praha 1995
Watzlawick,P.: Jak skutečná je skutečnost? Konfrontace Hradec králové 1998
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha 2000
Vybíral, Z.: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci, Portál, Praha 2003
Bierach,J.A.: Poznej člověka na první pohled, Alternativa Praha 1995
Bierach,J.A.: Za maskou je člověk – jak prohlédnout přetvářku, Alternativa Praha 1995
Simon,F.,B., Stierlin,H.: Slovník rodinné terapie, Konfrontace1995
Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha 1988
Drapela, J.V., Hrabal, Vl.: Vybrané poradenské směry.Teorie a strategie. Praha, UK 1995.
Gabura, J., Pružinská, J.: Poradenský proces. Praha, Slon 1995.
Kolektiv: Poradce k volbě povolání. Praha, Raabe 2003.
Literatura doporučená studentům Dunovský, J., Dytrych, Z., Matějček, Z. a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.
Sovák, M.: Nárys speciální pedagogiky.
Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese.
Svoboda, M, Psychodiagnostika dospělých, Praha 1995
Watzlawick,P.: Jak skutečná je skutečnost? Konfrontace Hradec králové 1998
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha 2000
Vybíral, Z.: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci, Portál, Praha 2003
Bierach,J.A.: Poznej člověka na první pohled, Alternativa Praha 1995
Bierach,J.A.: Za maskou je člověk – jak prohlédnout přetvářku, Alternativa Praha 1995
Simon,F.,B., Stierlin,H.: Slovník rodinné terapie, Konfrontace1995
Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha 1988
Drapela, J.V., Hrabal, Vl.: Vybrané poradenské směry.Teorie a strategie. Praha, UK 1995.
Gabura, J., Pružinská, J.: Poradenský proces. Praha, Slon 1995.
Kolektiv: Poradce k volbě povolání. Praha, Raabe 2003.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podle požadavků vyučujícího.

 

Sylabus
PSDIA - Psychodiagnostika
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Vstup do terminologie, kompetence a způsobů hodnocení. nahlédnutí do kontextu psychodiagnostiky. Etymologický význam slova diagnóza je vědět ( dia-gnósis ,roz-poznávat). Jakýkoliv typ diagnózy je pouze způsob, jak uspořádat data (Minuchin). Diagnóza může být viděna jako proces spřádání několika úrovní abstrakce. Začínáme pozorovanými daty, pak na abstraktnější úrovni vytváříme různé mapy či popisy situace, a na ještě abstraktnější úrovni uspořádáme tato data určitým způsobem. Informace jako zpráva o rozdílu.
Nahlédnutí na diagnostické metody, zásady práce s diagnostickými metodami a diagnostickou činností, meze jejich využití v praxi. Oprávněnost práce s psychodiagnostickými testy.

V seminářích se budeme prakticky zabývat pouze testy, které jsou veřejně k dispozici a dostupné pro ty, kteří nejsou psychology. Například MBTI, LBT a j. Psychometrické vlastnosti a klasifikace psychodiagnostických metod. Klinické a testové metody, matching .

Matching je pojem, který se v zahraniční litaratuře používá v souvislosti s potřebou komplexního pohledu na klienta. Při volbě nejvhodnější formě pomoci se bere v úvahu nejen diagnostická kategorie, ale i řada dalších okolností ( v zahraniční literatuře se vžil právě tento pojem:"matching“). Lze říci, že při matchingu, hledání nejvhodnější intervence vůči klientovi, bereme v úvahu mnohem širší spektrum informací než pouze diagnostické. Tj. vedle psychologické charakteristiky také sociální situovanost, fungující či nefungující síť sociálních vazeb, vztahů, trestní stíhání, pohlaví, věk, motivace, tělesné zdraví a pod.

Dále se budeme zabývat diagnostikou jako standardizací léčebných postupů, diagnostika jako prostředek komunikace mezi pracovišti, efektivita a také nejčastější chyb při diagnostice. Problémové osobní typy a zvládání jejich chování, strategie a prevence konfliktů.
Základní náčrt rodinné diagnostiky, typologie problémových rodiny, poruch rodinného bydlení. Psychosémantický přístup v diagnostice.
Vyšetření jedince a manipulace se závěry, souhlas klienta, zákon na ochranu osobních dat.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je teoreticky i prakticky seznámit posluchače s možnostmi i mezemi psychodiagnostiky. Nahlédnout na nejčastější typy psychických poruch a jejich projevy.
1. Rozlišení : psychodiagnostika jedince, skupinová diagnostika, sociální diagnostika .
2. Přístupy ke stanovení normality (ideální, funkční, klinické, statistické)
3. Typologie (biotypologie): vztahy mezi jednotlivými vlastnostmi konstituce a třídící konstituce na jednotlivé typy člověka. teorie založená na typologickém popisu osobnosti. Hippokrates, CG.Jung, Kretschmer, Scheldon, Rees-Eysenck a j.
4.Metody klinické diagnostiky. V zásadě používání dvou typů metod a to metody klinické a metody testové. Obvykle se ale ještě přiřazují metody přístrojové.
5. Klinické metody. Pozorování – Rozhovor – Anamnéza – Analýza spontánních produktůOsnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
PSDIAG - Psychodiagnostika
2005

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámit posluchače se základními oblastmi poradenské práce, s počáteční diagnostikou a terapií.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit posluchače se základními oblastmi poradenské práce, s počáteční diagnostikou a terapií.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Normalita osobnosti;
2. Deformace normálního vývoje
3. Oligofrenie
3. Typy a typologie.
4. Úzkost a strach I.
5. Úzkost a strach II.
6. Zvládání úzkosti. úzkost soc. prostředí, úzkost a výkon; fobie.
7. LMD
8. Dyslexie, dysgrafie, dysortografie
9. Neurózy, neuroticismus.
10. Práce s neurotic. dítětem
11. Náročné životní situace
12. Typy NŽS a definice, vznik
13. Konflikt, stres, frustrace
14. GAS, Charvát. pojetí.
15. Odolnost vůči NŽS, techniky vyrovnávání se s NŽS
Literatura, na níž je předmět vystavěn 1. Čáp, J., Dytrych, Z.: Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Praha: SPN 1968
2. Langmajer, J., Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum 1973
3. Syřišťová, L. : Normalita osobnosti. Praha: Avicenum 1971
4. Drvota, S. : Úzkost a strach. Praha: Avicenum 1976
Literatura doporučená studentům 1. Čáp, J., Dytrych, Z.: Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Praha: SPN 1968
2. Langmajer, J., Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum 1973
3. Syřišťová, L. : Normalita osobnosti. Praha: Avicenum 1971
4. Drvota, S. : Úzkost a strach. Praha: Avicenum 1976
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Odevzdání seminární práce.

 

Sylabus
PSOJKL - Psychologie osobnosti
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lašek Jan
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy psychologie osobnosti s důrazem na její determinanty, vývoj v jednotlivých stadiích ontogeneze s ohledem na dosavadní stupeň poznání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy psychologie osobnosti s důrazem na její determinanty, vývoj v jednotlivých stadiích ontogeneze s ohledem na dosavadní stupeň poznání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Předmět psychologie osobnosti.
2. Dědičnost a osobnost.
3. Kultura a osobnost.
4. Struktura osobnosti.
5. Kultura a osobnost.
6. Inteligence.
7. Dimenze temperamentu.
8. Typy a typologie.
9. Já a osobnost.
10. Motivace
11. Potřeby.
12. Vývoj osobnosti.
13. Osobnost v dospívání a adolescenci.
14. Projevy osobnosti.
15. Přizpůsobení osobnosti, zralá osobnost.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Homola, M.: Úvod do psychologie osobnosti, Praha, SPN 1971
Říčan, P.: Psychologie osobnosti, Praha, Orbis 1975
Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha, SPN 1983
Piaget, J., Inhelderová, B.: Psychologie dítěte, Praha SPN 1972
Helus, Z.: Pojetí žáka a perspektivy osobnosti, Praha SPN 1982
Nakonečný, M.: Základy psychologie, Praha, Academia 1998
Literatura doporučená studentům Homola, M.: Úvod do psychologie osobnosti, Praha, SPN 1971
Říčan, P.: Psychologie osobnosti, Praha, Orbis 1975
Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha, SPN 1983
Piaget, J., Inhelderová, B.: Psychologie dítěte, Praha SPN 1972
Helus, Z.: Pojetí žáka a perspektivy osobnosti, Praha SPN 1982
Nakonečný, M.: Základy psychologie, Praha, Academia 1998
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky zápočtu : 75% účast na seminářích
Podmínky zkoušky : osvojení přednesené a nastudované látky; součástí zkoušky je písemný test

 

Sylabus
PSOOPP - Psychologie obecná a osobnosti
2003

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lašek Jan
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy psychologie osobnosti s důrazem na její determinanty, vývoj v jednotlivých stadiích ontogeneze s ohledem na dosavadní stupeň poznání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy psychologie osobnosti s důrazem na její determinanty, vývoj v jednotlivých stadiích ontogeneze s ohledem na dosavadní stupeň poznání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Předmět psychologie osobnosti.
2. Dědičnost a osobnost.
3. Kultura a osobnost.
4. Struktura osobnosti.
5. Kultura a osobnost.
6. Inteligence.
7. Dimenze temperamentu.
8. Typy a typologie.
9. Já a osobnost.
10. Motivace
11. Potřeby.
12. Vývoj osobnosti.
13. Osobnost v dospívání a adolescenci.
14. Projevy osobnosti.
15. Přizpůsobení osobnosti, zralá osobnost.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Homola, M.: Úvod do psychologie osobnosti, Praha, SPN 1971
Říčan, P.: Psychologie osobnosti, Praha, Orbis 1975
Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha, SPN 1983
Piaget, J., Inhelderová, B.: Psychologie dítěte, Praha SPN 1972
Helus, Z.: Pojetí žáka a perspektivy osobnosti, Praha SPN 1982
Nakonečný, M.: Základy psychologie, Praha, Academia 1998
Literatura doporučená studentům Homola, M.: Úvod do psychologie osobnosti, Praha, SPN 1971
Říčan, P.: Psychologie osobnosti, Praha, Orbis 1975
Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha, SPN 1983
Piaget, J., Inhelderová, B.: Psychologie dítěte, Praha SPN 1972
Helus, Z.: Pojetí žáka a perspektivy osobnosti, Praha SPN 1982
Nakonečný, M.: Základy psychologie, Praha, Academia 1998
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet: 75%ní účast
Zkouška: znalost přednesené a nastudované látky; součástí zkoušky je písemný test.

 

Sylabus
PSSOPP - Psychologie sociální
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lašek Jan
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámit posluchače s problematikou člověka a společnosti, se základními psychickými jevy, jak nastávají za sociálních podmínek. Předpokladem je znalost obecné, vývojové psychologie a psychologie osobnosti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit posluchače s problematikou člověka a společnosti, se základními psychickými jevy, jak nastávají za sociálních podmínek. Předpokladem je znalost obecné, vývojové psychologie a psychologie osobnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sociální psychologie a její zařazení do struktury disciplin
2. Metody sociální psychologie. Specifika metod v oblasti. Zkoumání člověka ve společnosti.
3. Kultura
4. Postoje
5. Postojová změna, teorie postojových změn.
6. Předsudky, stereotypy. Agrese.
7. Sociální percepce: principy, percepční akcentace, personální percepce.
8. Implicitní teorie osobnosti, efekt primárnosti, centrální rys.
9. Komunikace: teorie komunikace, interakce. Jazyk.
10. Komunikace učitel - žák. Narušená komunikace.
11. Socializace
12. Imitace, identifikace, internalizace.
13. Normy, konveční a ideál. normy. Internalizace norem.
14. Skupiny: vznik, vývoj, skupinové členství, skupiny, struktura, normy. Autostereotypy, heterostereotypy.
15. Status, pozice, role.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Krech, D. Crutchfield, R. S., Ballachey, E. L.: Človek v spoločnosti, Bratislava: SAV 1968,
Nakonečný, M.: Základy sociální psychologie. Praha: SPN 1971
Janoušek, J. a kol.: Metody sociální psychologie. Praha: SPN 1986
Skaloková, J. a kol.: Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu, Praha: SPN 1983
Výrost, J.: Sociálno-psychologický výskum postojov. Bratislava: Veda 1989
Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie, Praha: ISV 1997
Řezáč, J.: Sociální psychologie. Brno: Paido 1998
Literatura doporučená studentům Krech, D. Crutchfield, R. S., Ballachey, E. L.: Človek v spoločnosti, Bratislava: SAV 1968,
Nakonečný, M.: Základy sociální psychologie. Praha: SPN 1971
Janoušek, J. a kol.: Metody sociální psychologie. Praha: SPN 1986
Skalková, J. a kol.: Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu, Praha: SPN 1983
Výrost, J.: Sociálno-psychologický výskum postojov. Bratislava: Veda 1989
Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie, Praha: ISV 1997
Řezáč, J.: Sociální psychologie. Brno: Paido 1998
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu zápočet: 75 %ní aktivní účast.
zkouška: znalost v oboru, součástí zkoušky je písemný test.

 

Sylabus
PSVJKL - Psychologie obecná a vývojová
2010

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Soudná Kateřina
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SPP2 Sociální psychologie 2
Anotace předmětu Biologická a sociální determinace psychiky. Směry moderní psychologie. Psychické procesy. Psychické stavy. Psychické vlastnosti. Struktura osobnosti. Psychický vývoj - činitelé, mechanismy, periodizace, základní zákonitosti, zvláštnosti dětské struktury. Charakteristika vývoje jednotlivých věkových období dle periodizačního systému ontogenetického.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty se základními psychologickými pojmy (psychické procesy, stavy, vlastnosti) obecné psychologie a zvláštnosti ontogeneze psychického vývoje.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Předmět psychologie
2. Přehled hlavních psychol. směrů
3. Metody psychologie
4. Osobnost: obecná charakteristika
5. City a počitky
6. Vnímání a vjemy
7. Paměť
8. Myšlení a řeč
9. Předmět vývojové psychologie, periodizace psychického vývoje
10. Prenatální, novorozenecké a kojenecké období
11. Batolecí období
12. Předškolní dětství
13. Školní dětství
14. Puberta a adolescence
15. Dospělost a stáří
Literatura, na níž je předmět vystavěn Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie. Praha: Victoria Publishing 1995
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 1997
Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha: Budka 1993
Janoušek, J. - Hoskovec, J. - Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha: Karolinum 1993
Langmeier, J., Krejčířová, D.: vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing 1998
Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie, Praha, Academia 1997
Nakonečný, M.: Základy psychologie. Praha: Academia 1998
Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Panorama 1990
Vagnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum 1996
Stuart - Hamilton, I.: Psychologie stárnutí. Praha: Portál 1999
Literatura doporučená studentům Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie. Praha: Victoria Publishing 1995
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 1997
Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha: Budka 1993
Janoušek, J. - Hoskovec, J. - Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha: Karolinum 1993
Langmeier, J., Krejčířová, D.: vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing 1998
Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie, Praha, Academia 1997
Nakonečný, M.: Základy psychologie. Praha: Academia 1998
Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Panorama 1990
Vagnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum 1996
Stuart - Hamilton, I.: Psychologie stárnutí. Praha: Portál 1999
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet : 75% ní účast
Zkouška : ovládání přednesené a nastudované látky; součástí zkoušky je písemný test

 

Sylabus
PSVYPP - Psychologie vývojová
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Iljuk Boris
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
PSYCTL - Základy psychiatrie
2012

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Nosková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámit studenty se základními znalosti oboru
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zaměření znalostí na praktické využití v životě a budoucí praxi.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do psychiatrie
2. Klasifikace duševních poruch
3. Psychiatrické vyšetření
4. Laboratorní vyšetření v psychiatrii
5. Psychologické vyšetřování metody
6. Demence u Alzheimerovy choroby
7. Vaskulární demence
8. Demence u chorob klasifikovaných jinde
9. Nespecifikovaná demence
10. Amnestický syndrom
11. Delirium
12. Jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění, poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku
13. Neurologická onemocnění spojená s psychickými poruchami
14. duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
15. Schizofrenie
16. Schizotypní poruchy
17. Vleklé duševní poruchy s bludy
18. Akutní a přechodné psychotické poruchy
19. Indukovaná poruchy s bludy
20. Schizoafektivní poruchy
21. Manie
22. Deprese
23. Bipolární afektivní porucha
24. Vleklé poruchy nálady
25. Neurózy
26. Fobické úzkostné poruchy
27. Jiné úzkostné poruchy
28. Obsedantně - kompulsivní porucha
29. Reakce na stres
30. Samatoformní poruchy, jiné neurotické poruchy
31. Mentální anorexie
32. Poruchy spánku
33. Specifické poruchy osobnosti, návykové a impulzivní poruchy
34. Sexuální poruchy
35. Sexuální dysfunkce
36. Poruchy pohlavní identity
37. Abnormality sexuální preference
38. Psychologické problémy a problémy spojené se sexuálním vývojem a orientací
39. Mentální retardace
40. Dětská a dorostová psychiatrie
41. Stáří, zármutek, umírání
42. Forenzní psychiatrie
43. Psychoterapie
44. Biologická léčba
45. Psychofarmakologická léčba
46. Elektrokonvulze
47. Fototerapie
48. Spánková deprivace
49. Organizace, které se zabývají závislými
50. Současné psychiatrické trendy
Literatura, na níž je předmět vystavěn nejnovější skripta pro studenty LFUK
Literatura doporučená studentům nejnovější skripta pro studenty LFUK
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 1. Aktivní účast na seminářích
2. Plnění průběžných písemných úkolů
3. Splnění konkrétního zápočtového úkolu

 

Sylabus
PSYCVYV - Psychologie vývojová
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pelcák Stanislav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými problémy psychického vývoje v ontogenezi a zvláštnostmi jednotlivých vývojových období.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými problémy psychického vývoje v ontogenezi a zvláštnostmi jednotlivých vývojových období.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Obecné poznatky a teorie vývojové psychologie. Vývojová psychologie:vymezení, předmět, cíle, metody. Předmětné okruhy vývojové psychologie: Fylogeneze, ontogeneze, antropogeneze, aktuální geneze vývoje psychických procesů.
2. Vývoj a obecné znaky psychického vývoje. Vývojová změna. Diferenciace, integrace, interiorizace, fixace. Činitelé vývoje: dědičnost, faktory vnějšího prostředí. Způsob realizace psychického vývoje: zrání, učení. Pojmy: fenotyp, genotyp, socializace. Socializační činitelé. Socializační funkce rodiny.
3. Periodizace životní dráhy člověka; kritéria periodizačních systémů, shody a rozdíly ve vymezení vývojových etap. Vývojová fáze, vývojový mezník, vývojová krize, kvalita života. Vybrané vývojové teorie (charakteristika stadií a jejich věkové zařazení, srovnání koncepcí jednotlivých autorů): S. Freud, E. Erikson, M. Mahlerová, J. Piaget, Kohlberg, W. Stern, Bowlby (pojem attechment) a navazující autoři (Ainsworthová).
4. Charakteristika vývojových období a vývoj psychických funkcí. Celková charakteristika jednotlivých vývojových období (etap, stadií) v rozsahu celého životního cyklu: a) období prenatální, b) novorozenecké, c) kojenecké, d) batolete, e) předškolní, f) školní, g) pubescence, h) adolescence, i) mladá dospělost, j) střední dospělost, k) starší dospělost (presenium), l) stáří-rané a pravé. (věkové vymezení období, charakteristika jednotlivých oblastí psychického vývoje: biosociální, kognitivní, psychosociální.)
5. Vybraná témata vývojové psychologie. Dětská kresba a její význam. Funkce hry v duševním vývoji. Klasifikace her, vývoj hry v ontogeneze, teorie hry, pohádka a rituál. Psychická deprivace, typy deprivace a její důsledky. Reakce na psychickou deprivaci (fáze, typy reakcí) „Vlčí děti“. Pojem attachement – vazba, typy vazby. Vývoj rodiny, výchova a styl výchovy. Psychologické souvislosti vztahů mezi generacemi. Sekulární akcelerace pohlavního dospívání. Rodičovství a jeho alternativy. Krize středního věku. Teorie stárnutí. Teorie adaptace na stáří, změna způsobu života ve stáří. Podíl asimilace a akomodace v procesu vývoje. Definice duševního vývoje, pojem „vývojová změna“; intraindividuální změny, interindividuální rozdíly, intraindividuální rozdíly. Senzibilní a kritické fáze vývoje. Druhy učení na úrovni subhumánní a humánní.
Literatura, na níž je předmět vystavěn LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha:Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1284-9.
ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. vyd. Praha:Portál, 2006. ISBN 80-7178-829-5.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie:dětství, dospělost a stáří. 1. vyd. Praha:Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.
Literatura doporučená studentům ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha:Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-291-X.
ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-380-8.
FRAŇKOVÁ, S., KLEIN, Z. Úvod do etologie člověka. Praha: HZ Systém, 1997. ISBN 80-86009-15-7.
MATĚJČEK Z. Co děti potřebují. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-853-8.
MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha:Portál, 2003. ISBN 80-7178-799-X.
MICHEL, G. F., MOOR, C. L. Psychobiologie. Biologické základy vývoje chování. Praha:Portál, 1999. ISBN 80-7178-116-9.
PIDRMAN, V., KOLIBÁŠ, E. Změny jednání seniorů. Praha: Galén 2005. ISBN 80-7262-363-X.
VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0181-8.
VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. ISBN80-7184-488-8.
VÁGNEROVÁ, M. Variabilita a patologie psychického vývoje. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 187 s. ISBN 80-7066-797-4.
VENGLÁŘOVÁ, M. Problematické situace v péči o seniory. Praha: Grada Publishing , 2007. ISBN 978-80-274-217-5.
VYMĚTAL, J. Úzkost a strach u dětí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-830-9.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Splnění samostatného úkolu dle zadání vyučujícího, doložení studia odborné literatury
Způsob kontroly: individuální posouzení písemné práce vyučujícím (rozsah 5 stran strojopisu)

 

Sylabus
PSYDIAG - Psychodiagnostika a poradenství
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
UVPSTER Úvod do psychoterapie
Anotace předmětu Student získává základní vhled psychodiagnostiky (klinické a testové metod), přehled o funkci podpůrného systému poradenských služeb v ČR (poradenství, terapie a psychoterapie - rozlišení a charakteristika postupů). Jsou ilustrovány vybrané explorační, diagnostické a intervenční metody a techniky užívané v poradenském zařízení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobnější informace o metodách psychologické diagnostiky a poradenství.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Systémově – interakční přístup
Klinické a testové metody práce
Rodinná terapie, základní směry, pojmosloví
Pojetí rodiny a jejích funkcí, porovnání dysfunkčních a fungujících rodiny a manželství
Rizika, omezení a možné negativní účinky poradenských intervencí.
Cíle, strategie a přístupy (koncepty) v poradenství, integrovaný přístup.
Poradenský proces a jeho průběh (včetně očekávání klientů, přehled nabízených problémů).
Osobnost poradce-terapeuta. Vztah poradce a klienta. Nejčastější chyby v poradenském procesu.
Systemický přístup
Literatura, na níž je předmět vystavěn PLAŇAVA, I. Systémově-interakční paradigma rodiny. Psychológia a patopsychológia dieťata, 21, 1986, č. 2.
SIMON, F. B. - STIERLIN, H. Slovník rodinné terapie. Hradec Králové: Konfrontace, 1993.
SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál 2001.
GABURA, J. Poradenský proces. Praha: Slon 1995.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2002.
SVOBODA, M. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. Brno: FF MU, 2004.
ÚLEHLA, I. Umění pomáhat, Písek: Renesance 1996.
Literatura doporučená studentům PLAŇAVA, I. Systémově-interakční paradigma rodiny. Psychológia a patopsychológia dieťata, 21, 1986, č. 2.
SIMON, F. B. - STIERLIN, H. Slovník rodinné terapie. Hradec Králové: Konfrontace, 1993.
SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál 2001.
GABURA, J. Poradenský proces. Praha: Slon 1995.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2002.
SVOBODA, M. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. Brno: FF MU, 2004.
ÚLEHLA, I. Umění pomáhat, Písek: Renesance 1996.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zpracování seminární práce dle stanoveného tématu v rozsahu min. 5 normostran
Test k ověření znalostí základních pojmů jako podmínka udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce
Znalost vybrané literatury
Způsob kontroly: individuální kontrola písemného vypracování seminární práce, splnění testu

 

Sylabus
PSYCHL - Základy psychiatrie
2012

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Nosková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámit studenty se základními znalosti oboru
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zaměření znalostí na praktické využití v životě a budoucí praxi.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do psychiatrie
2. Klasifikace duševních poruch
3. Psychiatrické vyšetření
4. Laboratorní vyšetření v psychiatrii
5. Psychologické vyšetřování metody
6. Demence u Alzheimerovy choroby
7. Vaskulární demence
8. Demence u chorob klasifikovaných jinde
9. Nespecifikovaná demence
10. Amnestický syndrom
11. Delirium
12. Jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění, poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku
13. Neurologická onemocnění spojená s psychickými poruchami
14. duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
15. Schizofrenie
16. Schizotypní poruchy
17. Vleklé duševní poruchy s bludy
18. Akutní a přechodné psychotické poruchy
19. Indukovaná poruchy s bludy
20. Schizoafektivní poruchy
21. Manie
22. Deprese
23. Bipolární afektivní porucha
24. Vleklé poruchy nálady
25. Neurózy
26. Fobické úzkostné poruchy
27. Jiné úzkostné poruchy
28. Obsedantně - kompulsivní porucha
29. Reakce na stres
30. Samatoformní poruchy, jiné neurotické poruchy
31. Mentální anorexie
32. Poruchy spánku
33. Specifické poruchy osobnosti, návykové a impulzivní poruchy
34. Sexuální poruchy
35. Sexuální dysfunkce
36. Poruchy pohlavní identity
37. Abnormality sexuální preference
38. Psychologické problémy a problémy spojené se sexuálním vývojem a orientací
39. Mentální retardace
40. Dětská a dorostová psychiatrie
41. Stáří, zármutek, umírání
42. Forenzní psychiatrie
43. Psychoterapie
44. Biologická léčba
45. Psychofarmakologická léčba
46. Elektrokonvulze
47. Fototerapie
48. Spánková deprivace
49. Organizace, které se zabývají závislými
50. Současné psychiatrické trendy
Literatura, na níž je předmět vystavěn nejnovější skripta pro studenty LFUK
Literatura doporučená studentům nejnovější skripta pro studenty LFUK
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 1. Aktivní účast na seminářích
2. Plnění průběžných písemných úkolů
3. Splnění konkrétního zápočtového úkolu

 

Sylabus
PSYRIJ - Psychologie řízení
2007

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Fabera Vladimír
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Podstata řídící činnosti, specifika řídícího procesu, fáze a typy řídích procesů.Osobnostní předpoklady řídících pracovníků, rozhodování.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnutí soustředěného souboru poznatků o obsahu problematiky a metodice zefektivňování řídící činnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.Předmět a úkoly psychologie řízení.
2.Struktura psychologie řízení.
3.Typy řízení, složky řídícího procesu (plánování, organizování, kontrola).
4.Vedení lidí, personální management.
5.Styl řídící práce.
6.Efektivní a neefektivní přístupy v židící činnosti.
7.Osobnost řídícího pracovníka.
8.Rozhodovací procesy a strategie.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Werther, W.B., Davis, K.: Lidský faktor a personální management.Praha,Victoria publishing 1992.
Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí. Praha, Management press 1992.
Adair, J.: Vytváření efektivních týmů. Praha, Management press 1994.
Khol, J.: Psychologie řízení. Praha, SPN 1982.
Stýblo, J.: Personální management. Praha, Grada 1993
Schein, E. H.: Psychologie organizace. Praha, Orbis 1969
Literatura doporučená studentům Werther, W.B., Davis, K.: Lidský faktor a personální management.Praha,Victoria publishing 1992.
Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí. Praha, Management press 1992.
Adair, J.: Vytváření efektivních týmů. Praha, Management press 1994.
Khol, J.: Psychologie řízení. Praha, SPN 1982.
Stýblo, J.: Personální management. Praha, Grada 1993
Schein, E. H.: Psychologie organizace. Praha, Orbis 1969
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
PSYRIK - Psychologie řízení
2000

Kreditové hodnocení předmětu 7
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Fabera Vladimír
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Viz. předmět č.71082
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Viz. předmět č.71082
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Viz. předmět č.71082
Literatura, na níž je předmět vystavěn Viz. předmět č.71082
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Viz. předmět č.71082

 

Sylabus
PSYRIL - Psychologie řízení
2007

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Fabera Vladimír
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Podstata řídící činnosti, specifika řídícího procesu, fáze a typy řídích procesů.Osobnostní předpoklady řídících pracovníků, rozhodování.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnutí soustředěného souboru poznatků o obsahu problematiky a metodice zefektivňování řídící činnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.Předmět a úkoly psychologie řízení.
2.Struktura psychologie řízení.
3.Typy řízení, složky řídícího procesu (plánování, organizování, kontrola).
4.Vedení lidí, personální management.
5.Styl řídící práce.
6.Efektivní a neefektivní přístupy v židící činnosti.
7.Osobnost řídícího pracovníka.
8.Rozhodovací procesy a strategie.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Werther, W.B., Davis, K.: Lidský faktor a personální management.Praha,Victoria publishing 1992.
Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí. Praha, Management press 1992.
Adair, J.: Vytváření efektivních týmů. Praha, Management press 1994.
Khol, J.: Psychologie řízení. Praha, SPN 1982.
Stýblo, J.: Personální management. Praha, Grada 1993
Schein, E. H.: Psychologie organizace. Praha, Orbis 1969
Literatura doporučená studentům Werther, W.B., Davis, K.: Lidský faktor a personální management.Praha,Victoria publishing 1992.
Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí. Praha, Management press 1992.
Adair, J.: Vytváření efektivních týmů. Praha, Management press 1994.
Khol, J.: Psychologie řízení. Praha, SPN 1982.
Stýblo, J.: Personální management. Praha, Grada 1993
Schein, E. H.: Psychologie organizace. Praha, Orbis 1969
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
PSYRIP - Psychologie řízení
2007

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Fabera Vladimír
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Podstata řídící činnosti, specifika řídícího procesu, fáze a typy řídích procesů.Osobnostní předpoklady řídících pracovníků, rozhodování.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnutí soustředěného souboru poznatků o obsahu problematiky a metodice zefektivňování řídící činnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky .Předmět a úkoly psychologie řízení.
2.Struktura psychologie řízení.
3.Typy řízení, složky řídícího procesu (plánování, organizování, kontrola).
4.Vedení lidí, personální management.
5.Styl řídící práce.
6.Efektivní a neefektivní přístupy v židící činnosti.
7.Osobnost řídícího pracovníka.
8.Rozhodovací procesy a strategie.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Werther, W.B., Davis, K.: Lidský faktor a personální management.Praha,Victoria publishing 1992.
Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí. Praha, Management press 1992.
Adair, J.: Vytváření efektivních týmů. Praha, Management press 1994.
Khol, J.: Psychologie řízení. Praha, SPN 1982.
Stýblo, J.: Personální management. Praha, Grada 1993
Schein, E. H.: Psychologie organizace. Praha, Orbis 1969
Literatura doporučená studentům Werther, W.B., Davis, K.: Lidský faktor a personální management.Praha,Victoria publishing 1992.
Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí. Praha, Management press 1992.
Adair, J.: Vytváření efektivních týmů. Praha, Management press 1994.
Khol, J.: Psychologie řízení. Praha, SPN 1982.
Stýblo, J.: Personální management. Praha, Grada 1993
Schein, E. H.: Psychologie organizace. Praha, Orbis 1969
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
PSYRIZE - Psychologie řízení
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základní vhled do jednotlivých témat psychologie řízení včetně pochopení vlastní role při utváření interpersonálních vztahů uvnitř pracovních skupin, komunikativní schopnosti a dovednosti, pochopení vlastního statutu a pozice včetně revize a reflexe vlastní osobnosti. Řešení a hledání optimálních východisek v konfliktních situacích nutně se projevujících v rámci vnitrofiremní komunikace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojení základních okruhů problematiky psychologie řízení, včetně odlišných teoretických přístupů a směrů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Teorie organizace, struktura
Styly řízení, situační leadership, koučování
Tým, vytváření týmu
Motivace, organizační chování
Získávání a výběr pracovníků, personalistika
Zásady vyjednávání, umění dohody
Metody psychologie práce a řízení
Podmínky práce a analýza práce
Pracovní výkonnost a pracovní zátěž
Manažerské funkce, pojetí úspěšnosti manažera
Systém řízení pracovního výkonu, řízení kariery a odměňování
Typologie problémových spolupracovníků a jejich zvládání
Assessment centre, výběrový pohovor, hodnocení,
Orientace v základních psychodiagnostických metodách
Literatura, na níž je předmět vystavěn JANDA, P. Vnitrofiremní komunikace. Praha: Grada, 2004.
ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: UK Karolinum, 2003.
PROVAZNÍK, V. et. al. Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada, 2005.
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Management Press, 1998.
VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Praha: Management Press, 1999.
PAUKNEROVÁ, D. et.al. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, 2006.
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2007.
KOHOUTEK, R., SLAMĚNÍK, J. Psychologie a sociologie řízení. Brno: CERM, 2000.
Literatura doporučená studentům JANDA, P. Vnitrofiremní komunikace. Praha: Grada, 2004.
ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: UK Karolinum, 2003.
PROVAZNÍK, V. et. al. Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada, 2005.
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Management Press, 1998.
VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Praha: Management Press, 1999.
PAUKNEROVÁ, D. et.al. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, 2006.
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2007.
KOHOUTEK, R., SLAMĚNÍK, J. Psychologie a sociologie řízení. Brno: CERM, 2000.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - zpracování seminární práce dle stanoveného tématu v rozsahu min. 5 normostran
- test k ověření znalostí základních pojmů jako podmínka udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce
- znalost vybrané literatury
Způsob kontroly: individuální kontrola písemného vypracování seminární práce, splnění testu

 

Sylabus
PSYZDRN - Psychologie zdraví a nemoci
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pelcák Stanislav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy psychologie zdraví a nemoci a možnostmi aplikace v profylaxi, terapii a rehabilitaci klientů a vybraných skupin populace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Předmět psychologie zdraví, vývoj medicínského myšlení, modely zdraví nemoci 20. a 21. století, holistický přístup ke zdraví a nemoci. Program Zdraví pro 21. století.
2. Biopsychosociální faktory ovlivňující zdraví a nemoc, náročné situace a závažné životní události, mikrostresory, pracovní zátěž, socioekonomický gradient.
3. Psychosociální rizikové faktory, základní problémy psychosomatiky, multikauzální etiologie onemocnění, psychoneuroimunologie, komplexní léčba onemocnění, léčebné společenství, prevence a rehabilitace.
4. Nemoc jako náročná životní situace, chronické onemocnění, zvládání nemoci. Osobnostní zdroje zvládání, resilience, percipovaná sociální opora, rodinný systém a rodinná resilience, subjektivní kvalita života.
5. Psychosomatický pacient z pohledu salutogeneze, základní psychosomatická péče, psychologická péče o psychosomaticky nemocné.
Duševní hygiena u pomáhajících profesí, rizikové faktory. Duševní krize, akutní krize, chronická krize. Syndrom vyhoření, chronický únavový syndrom. Možnosti prevence. Chování a zdravý životní styl, model postupné změny chování ke zdraví.
Literatura, na níž je předmět vystavěn BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK, J., ŠIMEK, J. Psychosomatická medicína. Praha: Avicenum, 1993. ISBN 80-7169-031-7
KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-2470-179-0
Literatura doporučená studentům IRMIŠ, F. Temperament a autonomní nervový systém. Diagnostika, psychosomatika, konstituce, psychofyziologie. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-475-1
GRAVE, K. Neuropsychoterapie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-311-6
CHROMÝ, K., HONZÁK. Somatizace a funkční poruchy. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1473-6
OREL, M., FACOVÁ, V. Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2617-5
PAYNE J. a kol. Kvalita života a zdraví. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-657-0
SMOLÍK, P. Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf, 2002. ISBN 80-85912-18-X
SVOBODA, M., ČEŠKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H. Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-154-9
TRESS,W., KRUSSE, J. Základní psychosomatická péče. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-309-3
TSCHUSCHKE, V. Psychoonkologie. Psychologické aspekty vzniku a zvládnutí rakoviny. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-826-0
VYMĚTAL, J. Lékařská psychologie. 3. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-740-X
ZDRAVÍ 21. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Praha: MZ ČR, 2003
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - aktivní práce na konzultacích
- splnění zadaných dílčích studijních úkolů
- doložení četby odborné literatury
- zpracování ročníkové práce dle vlastního výběru v rozsahu 10 -15 stran

 

Sylabus
PVPORK - Právo v požární ochraně - vyr. seminář
2001

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šedivý Jan
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 14 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu základní úkoly státu při ochraně zdraví a majetku na úseku požární ochrany - stručný vývoj práva na úseku státní zprávy od poloviny 19. stol. - historický vývoj práva v PO - česká státní správa - působnost orgánů státní zprávy a samosprávy na úseku PO............,- státní požární dozor - vyloučení věcí z užívání, zákaz činnosti,..........represe na ůseku požární ochrany,.......základy správního řízení - stádia správního řízení, správní akty, řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí (exekuce),......-odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a nesprávném úředním postupu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností - ucelený přehled o struktuře státní správy a samosprávy ČR obecně a v oboru PO, naučit posluchače pracovat s platným právním řádem ČR a s předpisy na úseku požární ochrany, zvládnout organizace a zásady řízení PO, seznámit je s povinnostmi právnických osob, fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a fyzických osob, s kompetencemi a pravomocemi orgánů státní správy a samosprávy na úseku PO jejich věcnou funkční a místní působností, s postavením a úkoly HZS ČR, prováděním výkonu státního požárního dozoru a preventivních požárních kontrol dále s postavením, úkoly organizační a operačním řízení jednotek PO, s integrovaným záchranným systémem, rozmístěním sila prostředků, odbornou způsobilostí na úseku PO, správním a přestupkovým řízením na úseku PO, s projednávání správních deliktů a přestupků na úseku PO dle platné právní úpravy. Souhrn teoretických znalostí v tomto rozsahu je minimální podmínkou pro výkon nižších řídících funkcí na úseku PO.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnova předmětu je totožná s předmětem Právo v požární ochraně vyučovaným v 1. ročníku. Je rozšířena o změny a doplňky vyplývající ze změn právního řádu, které nabyly platnosti a účinnosti v mezidobí. Důraz kladen na nosné zásady uplatňované jak v prevenci, tak i v represi požární ochrany. Metodou výuky je výklad nejobtížnější částí jednotlivých tematických celků formou přednášek a konzultací, řízení samostudium s důrazem na zvládnutí základů právního myšlení a používání odborné terminologie v oblasti požární ochrany.
Literatura, na níž je předmět vystavěn - Správní právo - obecná část, Dušan Hendrych a kolektiv, C.H.BECK, Praha, 1998
- Základy správního práva a veřejné správy, Průcha, Masarykova UNI, Brno, 1994
- Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. Ústava ČR
- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení lidských práv a svobod
- Ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem federace
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, správní řád
- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 425/1990 Sb. o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně
- Vyhláška MV č. 22/1996 Sb., kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek PO, činnost při zásahu
Literatura doporučená studentům - Správní právo - obecná část, Dušan Hendrych a kolektiv, C.H.BECK, Praha, 1998
- Základy správního práva a veřejné správy, Průcha, Masarykova UNI, Brno, 1994
- Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. Ústava ČR
- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení lidských práv a svobod
- Ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem federace
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, správní řád
- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 425/1990 Sb. o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně
- Vyhláška MV č. 22/1996 Sb., kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek PO, činnost při zásahu
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Způsob a pravidla klasifikace předmětu jsou totožná s přílohou 4 Studijního a zkušebního řádu Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové.

 

Sylabus
PXEPP1 - Praxe 1
2004

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Junová Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 20 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení studentů s různými druhy výchovných zařízení zabezpečujících výchovu mimo vyučování, získání základních dovedností a poznatků z přípravy, řízení a organizace činností na těchto výchovných zařízeních.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické seznámení studentů s problematikou výchovných zařízení pro děti a mládež.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Observace, podílení se na přípravě a organizaci různých výchovných činností, samostatné výstupy studentů
Literatura, na níž je předmět vystavěn PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s.
ISBN 80-7067-793-7

ŠKOP, Václav, ŽUMÁROVÁ, Monika. Pedagogická praxe v tělesné výchově. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 39 s.
ISBN 80-7041-184-8
Literatura doporučená studentům PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s.
ISBN 80-7067-793-7

ŠKOP, Václav, ŽUMÁROVÁ, Monika. Pedagogická praxe v tělesné výchově. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 39 s.
ISBN 80-7041-184-8
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě vedené dokumentace - pedagogického deníku, hodnocení od vedoucího praxe a aktivní účasti při vedení různých zájmových činností na těchto zařízeních student obdrží zápočet.

 

Sylabus
PXEPP2 - Praxe 2
2004

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Junová Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 20 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení studentů s různými druhy výchovných zařízení zabezpečujících výchovu mimo vyučování, získání základních dovedností a poznatků z přípravy, řízení a organizace činností na těchto výchovných zařízeních.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické seznámení studentů s problematikou výchovných zařízení pro děti a mládež.Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Observace, podílení se na přípravě a organizaci různých výchovných činností, samostatné výstupy studentů

Literatura, na níž je předmět vystavěn PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s.
ISBN 80-7067-793-7

ŠKOP, Václav, ŽUMÁROVÁ, Monika. Pedagogická praxe v tělesné výchově. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 39 s.
ISBN 80-7041-184-8Literatura doporučená studentům PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s.
ISBN 80-7067-793-7

ŠKOP, Václav, ŽUMÁROVÁ, Monika. Pedagogická praxe v tělesné výchově. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 39 s.
ISBN 80-7041-184-8Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě vedené dokumentace - pedagogického deníku, hodnocení od vedoucího praxe a aktivní účasti při vedení různých zájmových činností na těchto zařízeních student obdrží zápočet.

 

Sylabus
PXPP1 - Praxe 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 15 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení studentů s různými druhy výchovných zařízení zabezpečujících výchovu mimo vyučování, získání základních dovedností a poznatků z přípravy, řízení a organizace činností na těchto výchovných zařízeních.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické seznámení studentů s problematikou výchovných zařízení pro děti a mládež
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Observace, podílení se na přípravě a organizaci různých výchovných činností, samostatné výstupy studentů
Literatura, na níž je předmět vystavěn PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s. ISBN 80-7067-793-7
ŠKOP, Václav, ŽUMÁROVÁ, Monika. Pedagogická praxe v tělesné výchově. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 39 s. ISBN 80-7041-184-8
Literatura doporučená studentům PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s. ISBN 80-7067-793-7
ŠKOP, Václav, ŽUMÁROVÁ, Monika. Pedagogická praxe v tělesné výchově. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 39 s. ISBN 80-7041-184-8
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě vedené dokumentace - pedagogického deníku, hodnocení od vedoucího praxe a aktivní účasti při vedení různých zájmových činností na těchto zařízeních student obdrží zápočet.

 

Sylabus
PXPP2 - Praxe 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 20 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení studentů s různými druhy výchovných zařízení zabezpečujících výchovu mimo vyučování, získání základních dovedností a poznatků z přípravy, řízení a organizace činností na těchto výchovných zařízeních.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické seznámení studentů s problematikou výchovných zařízení pro děti a mládež.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Observace, podílení se na přípravě a organizaci různých výchovných činností, samostatné výstupy studentů
Literatura, na níž je předmět vystavěn PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s. ISBN 80-7067-793-7
ŠKOP, Václav, ŽUMÁROVÁ, Monika. Pedagogická praxe v tělesné výchově. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 39 s. ISBN 80-7041-184-8
Literatura doporučená studentům PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 67 s. ISBN 80-7067-793-7
ŠKOP, Václav, ŽUMÁROVÁ, Monika. Pedagogická praxe v tělesné výchově. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 39 s. ISBN 80-7041-184-8
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě vedené dokumentace - pedagogického deníku, hodnocení od vedoucího praxe a aktivní účasti při vedení různých zájmových činností na těchto zařízeních student obdrží zápočet.

 

Sylabus
REGIROZ - Regionální rozvoj
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V rámci evropské integrace se k upevnění sociálních vazeb prosazují euroregiony a to přes hranice států. Probírá se vztah regionů k národním státům. Na příkladech regionů Nisa, Glacensis, Praděd aj. se probírají úkoly EU v této oblasti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnout základní informace týkající se rozvoje regionu se zaměřením na udržitelný rozvoj.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Globalizace a udržitelný rozvoj společnosti (vymezení pojmu, pozitiva a negativa globalizace).
Regionální rozvoj (vznik pojmu, vymezení, cíle).
Aplikace regionálního rozvoje do různých odvětvích NH.
Agenda 21.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vítek M. Evropské politické myšlení. Brno: CERM, 2001
Vítek M. Správní věda. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997
Vítek M. Systémové úlohy, Hradec Králové: Gaudeamus, 1997
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Seminární práce se zaměří na seznámení a participaci na praktických úkolech vybraného regionu.

 

Sylabus
SCKOMJ - Sociální komunikace 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SOKOMJ Sociální komunikace 2
Anotace předmětu Studenti se seznámí se základními teoretickými východisky, pojmoslovím a principy analýzy komunikace jako specifické formy sociálního styku. Médium jako prostředečnost .Základní axiomy lidské komunikace.Komunikativní interakce je studentům prezentována interdisciplinárně, a to z pohledu sémiotiky, pragmatiky, psycholingvistiky, sociologie a teorie informace.Cílem disciplíny je představit studentům vzájemně propojený komplex okolností tvořících kontext řečové komunikace při společné činnosti, a to zejména: komunikační normy,společenské a komunikační situace, prostor a čas v komunikačních situacích, efekty komunikace. Znak a reprezentace. Prostor jako médium.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Navázat na dosavadní získané zkušenosti studentů s komunikativním výcvikem a pokračovat v dalším osvojování potřebných znalostí komunikativních dovedností v profesní práci. Schopnost rozlišit formy mediálního ovlivňování. Důsledky smyslové deprivace jako snížené schopnosti rozumění druhým lidem i prostředí, v němž se nacházejí. Znalost základních tematických okruhů sémiotiky jako předpokladu porozumnění .
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do sociální a pedagogické komunikace.- pojem, funkce, druhy, osobnostní a situační faktory- překážky v komunikaci, evalvace a devalvace sebevědomí - příčiny
2. Stručně o osobnosti - sebepoznání a poznávání druhých
3. Druhy neverbálního chování
4. Verbální komunikace- o rétorice, způsoby jednání, paralingvistika
5. Nácvik komunikačních dovedností- naslouchání, empatie- sdělování pocitů- kladení otázek- podávání a přijímání zpětné vazby
6. Asertivita a nácvik asertivních dovedností- požádání o laskavost- uplatnění nároku- umět říci "Ne"- přijímání a podávání kritiky- sdělování pocitů, oceňování- zvládání zlosti- vedení a ukončení rozhovoru
Literatura, na níž je předmět vystavěn

Janoušek ,J .:Sociální komunikace ,Praha , Svoboda, 1968
Watzlawick,P.: Jak skutečná je skutečnost? Konfrontace Hradec králové 1998
Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy / Paul Watzlawik, Janet Beavin Bavelasová, Don D. Jackson Watzlawick, Paul, Hradec Králové , Konfrontace, 1999
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha 2000
Vybíral, Z.: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci, Portál, Praha 2003
Watzlavick, P.: Úvod do neštěstí, Konfrontace , Hradec Králové 1994
Watzlavick,P.: Všechno zlé je k něčemu dobré, Hradec Králové 1995
Pease,A.: Řeč těla, Praha 2001
Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha 1988
Watzlavick, P.: Pragmatika lidské komunikace, Hradec Králové

Literatura doporučená studentům Svatoš, Tomáš, Kotková Věra. Sociální a pedagogická komunikace, Hradec Králové: Gaudeamus, 1998
Lewis, David. Tajná řeč těla, Praha: Victoria Publishing, 1995
Praško, Ján, Prašková, Hana. Asertivitou proti stresu, Praha: Grada, 1996
Křivohlavý, Jaro. Povídej naslouchám, Praha: Návrat, 1993
Buda, Béla: Empatia, Nové Zámky, Psychoprof, 1994
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínkou udělení zápočtu: vypracování seminární práce dle zadání

 

Sylabus
SCKOMK - Sociální komunikace
2002

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kincl Milan
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Komunikace jako postoj člověka ke světu. Dimenze chování a jednání. Subjektivní povaha reality, vnímání jako rekonstrukce. Sociální role a očekávané jednání člověka. Teorie znaku. Komunikace jako výměna významu. Slovní a mimoslovní komunikace. Jazyk v procesu komunikace, funkce slov. Mimoslovní komunikace. Základní komunikační pojmy. Masová a místní kultura, charakter komunikace a druh publika. Poruchy v interpersonální komunikaci.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem výuky je vybavit posluchače základními pojmy teorie a praxe sociální komunikace, upozornit na sociální a technické blokování sdělování. Důraz je kladen na proces sociálního učení a jeho úlohy v komunikaci.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.-2.Vztah individua ke světu, orientace v něm a objasnění dvou základních vztahů - expresivního a adaptabilního. Znakový charakter světa a jeho analýza.
3.-4.Role člověka ve společnosti. Charakteristika role a jednání jako realizace slovních a mimoslovních znaků. Interpretace role, křížící se role.
5.-6.Komunikace jako výměna významů mezi lidmi. Základní pojmy a jejich interpretace: komunikátor - komuniké - komunikant.
7.-9.Verbální komunikace, její podstata. Funkce slov v procesu komunikace. Jazyk jako způsob výměny zkušeností a přenos kultury.
10.-12.Neverbální komunikace a její charakteristika: gestika, mimika, proxemika, atd.
13.-14.Masová a místní kultura, její shody a rozdíly dané charakterem komunikace a druhem publika. Povaha masové kultury a její funkcionální pojetí.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Hradec Králové 1978
Křivohlavý, J.: Jak se navzájem lépe dorozumíme. Praha 1988
Machková, E.: Základy dramatické výchovy. Praha 1980
Thiel, E.: Řeč lidského těla. Bratislava 1993
Vostrý, J.: Úvod do režie. Praha 1991
Vybíral, Z.: Úvod do psychologie komunikace. Hradec Králové 1997
Literatura doporučená studentům Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Hradec Králové 1978
Křivohlavý, J.: Jak se navzájem lépe dorozumíme. Praha 1988
Machková, E.: Základy dramatické výchovy. Praha 1980
Thiel, E.: Řeč lidského těla. Bratislava 1993
Vostrý, J.: Úvod do režie. Praha 1991
Vybíral, Z.: Úvod do psychologie komunikace. Hradec Králové 1997

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předpokladem udělení zápočtu je posluchačova aktivita v předmětu, její výsledek je prezentován v seminární práci. Autor/ka zpracovává téma zadané pedagogem a obhajuje ji před studijní skupinou. Podstatou práce je vyjádřená schopnost pochopení vybraného pojmu ze sociální komunikace.

 

Sylabus
SCKOML - Sociální komunikace 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SOKOML Sociální komunikace 2
Anotace předmětu Studenti se seznámí se základními teoretickými východisky, pojmoslovím a principy analýzy komunikace jako specifické formy sociálního styku. Médium jako prostředečnost .Základní axiomy lidské komunikace.Komunikativní interakce je studentům prezentována interdisciplinárně, a to z pohledu sémiotiky, pragmatiky, psycholingvistiky, sociologie a teorie informace.Cílem disciplíny je představit studentům vzájemně propojený komplex okolností tvořících kontext řečové komunikace při společné činnosti, a to zejména: komunikační normy,společenské a komunikační situace, prostor a čas v komunikačních situacích, efekty komunikace. Znak a reprezentace. Prostor jako médium.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Navázat na dosavadní získané zkušenosti studentů s komunikativním výcvikem a pokračovat v dalším osvojování potřebných znalostí komunikativních dovedností v profesní práci. Schopnost rozlišit formy mediálního ovlivňování. Důsledky smyslové deprivace jako snížené schopnosti rozumění druhým lidem i prostředí, v němž se nacházejí. Znalost základních tematických okruhů sémiotiky jako předpokladu porozumnění .
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do sociální a pedagogické komunikace.- pojem, funkce, druhy, osobnostní a situační faktory- překážky v komunikaci, evalvace a devalvace sebevědomí - příčiny
2. Stručně o osobnosti - sebepoznání a poznávání druhých
3. Druhy neverbálního chování
4. Verbální komunikace- o rétorice, způsoby jednání, paralingvistika
5. Nácvik komunikačních dovedností- naslouchání, empatie- sdělování pocitů- kladení otázek- podávání a přijímání zpětné vazby
6. Asertivita a nácvik asertivních dovedností- požádání o laskavost- uplatnění nároku- umět říci "Ne"- přijímání a podávání kritiky- sdělování pocitů, oceňování- zvládání zlosti- vedení a ukončení rozhovoru
Literatura, na níž je předmět vystavěn Janoušek ,J .:Sociální komunikace ,Praha , Svoboda, 1968
Watzlawick,P.: Jak skutečná je skutečnost? Konfrontace Hradec králové 1998
Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy / Paul Watzlawik, Janet Beavin Bavelasová, Don D. Jackson Watzlawick, Paul, Hradec Králové , Konfrontace, 1999
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha 2000
Vybíral, Z.: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci, Portál, Praha 2003
Watzlavick, P.: Úvod do neštěstí, Konfrontace , Hradec Králové 1994
Watzlavick,P.: Všechno zlé je k něčemu dobré, Hradec Králové 1995
Pease,A.: Řeč těla, Praha 2001
Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha 1988
Watzlavick, P.: Pragmatika lidské komunikace, Hradec Králové
Literatura doporučená studentům Svatoš, Tomáš, Kotková Věra. Sociální a pedagogická komunikace, Hradec Králové: Gaudeamus, 1998
Lewis, David. Tajná řeč těla, Praha: Victoria Publishing, 1995
Praško, Ján, Prašková, Hana. Asertivitou proti stresu, Praha: Grada, 1996
Křivohlavý, Jaro. Povídej naslouchám, Praha: Návrat, 1993
Buda, Béla: Empatia, Nové Zámky, Psychoprof, 1994

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínkou udělení zápočtu: vypracování seminární práce dle zadání

 

Sylabus
SCPATL - Sociální patologie II.
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity
SCPTJ1 Sociální patologie I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Charakteristika základních sociálně patologických jevů, jejich vývoj,
aktuální stav, specifičnosti daného jevu u dětí a mládeže, možnosti
prevence a terapie daných jevů (kriminalita, závislosti, sebevražednost
prostituce).

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s historií i aktuálním stavem jednotlivých sociálně
patologických jevů (kriminality, sebevražednosti, závislostí, prostituce)
charakterizovat průběh vzniku těchto jevů u jednotlivce, fáze a možnosti
podchycení těchto jevů v souvislosti s preventivním působením. Zvláštnosti
a charakteristika těchto jevů u dětí a mládeže. Cílem je získání vědomos-
tí, ale též dovedností, které mohou studenti uplatnit v oblasti preven-
tivního působení.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Kriminalita jako sociálně patologický jev
2. Prostituce, aktuální stav, pohlavní choroby
3. Sebevražednost , stav , typologie, motivace
4. Závislosti obecně (podstata, fáze utváření, typologie)
5. Alkoholismus, nikotinismus
6. Nealkoholová toxikománie (třídění, charakteristika)
7. Ostatní závislosti (patologické hráčství)
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kraus,B.,Hroncová,J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2207
Matoušek,O.,Kroftová,A. Mládež a delikvence. Praha:Portál,1998
Mühlpachr,P. Sociální patologie. Brno: PF UM, 2001
Dušek,J. Janík,Z. Drogy a společnost. Praha : 1993
Presl,J. Drogová závislost. Praha:1995
Masaryk,T.G.M. Sebevražda. Praha:Čin, 193O
Frankel,B. O sebevraždách. Praha: 1998
Skála,J. Až na dno. Praha: SZN, 1988
Nešpor,K., Csémy,L. Alkohol, drogy a vaše dítě. Praha:Sportpropag, 1992
Kozák, J. Rizikový faktor kouření. Praha: 1993
Večerka,K. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: MV ČR, 1997
Literatura doporučená studentům Viz seznam základní literatury, dále články v časopisech Kriminalistika, Alkoholismus a drogové
závislosti, Ethum a informace na internetu

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Odevzdání seminární práce k vybranému tématu.

 

Sylabus
SCPKLJ1 - Sociální pedagogika I
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SCPKLJ2 Sociální pedagogika II
Anotace předmětu Sociální pedagogika jako vědní obor, sociální podmíněnost výchovného procesu,úloha prostředí v rozvoji osobnosti, význam jednotlivých socializačních činitelů ( rodina, výchovné instituce, média atd.) v rozvoji osobnosti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty se současným pojetím dané disciplíny u nás i v zahraničí, orientovat se v celé dané oblasti sociálních aspektů výchovy, charakterizovat prostředí a jeho jednotlivé typy, v nichž se výchovný proces odehrává. Aplikovat souvislosti výchovy a společenského prostředí do oblasti sociální patologie a prevence a obecně do sociálních procesů vůbec.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky
1. Přehled vývoje sociální pedagogiky jako vědní disciplíny do současnosti.
2. Základní kategorie sociální pedagogiky.
3. Podstata sociální podmíněnosti výchovného procesu.
4. Prostředí a výchova.
5. Charakteristika prostředí rodiny.
6. Prostředí výchovných (převýchovných) institucí.
Literatura, na níž je předmět vystavěn
Wroczynski,R. Sociálna pedagogika. Bratislava:SPN,1968.
Kraus,B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové:Gaudeamus,2.vyd.,1999.
Klapilová,S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: PF UP,1996.
Přadka,M.,Knotová,D.a Faltýsková,J. Kapitoly ze sociální pedagogiky.
Brno: PF MU, 1998.
Literatura doporučená studentům Wroczynski,R. Sociálna pedagogika. Bratislava:SPN,1968.
Kraus,B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové:Gaudeamus,2.vyd.,1999.
Klapilová,S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: PF UP,1996.
Přadka,M.,Knotová,D.a Faltýsková,J. Kapitoly ze sociální pedagogiky.
Brno: PF MU, 1998.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předmět je v daném semestru ukončen zápočtem na základě splněných požadavků.

 

Sylabus
SCPKLJ2 - Sociální pedagogika II
2011

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity
SCPKLJ1 Sociální pedagogika I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu
Socializační proces a jeho ohrožení, dětská práva, lokální prostředí , vrstevnické skupiny a jejich role v socializačním procesu, metody a prostředky sociálně výchovné práce a jejich uplatnění v rámci sociálně pedagogické prevence a terapie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností
Seznámit posluchače s faktory ohrožujícími socializační proces v současnosti , s právy dítěte a jejich dodržováním, charakterizovat možnost výchovného ovlivňování v současných společenských podmínkách. Aplikovat souvislosti výchovy a společenského prostředí do oblasti sociálně výchovné prevence a obecně do sociálních procesů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky
1. Lokální a regionální prostředí a výchova
2. Prostředí vrstevnických skupin a mládežnických hnutí
3. Vliv hromadných sdělovacích prostředků na výchovu
4. Ohrožení dětí a mládeže v prostředí
5. Dětská práva a jejich respektování
6. Metody a prostředky sociálně výchovné práce jako metody nepřímého
výchovného působení (skupinové metody, organizace prostředí, režimová
metoda ap.)
Literatura, na níž je předmět vystavěn
Wroczynski, R. Sociálna pedagogika. Bratislava : SPN,1968
Kraus,B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2.vyd.,1999
Klapilová,S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc:PF,1996
Přadka,M,Knotová,D. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: PF MU,1998
Literatura doporučená studentům Wroczynski, R. Sociálna pedagogika. Bratislava : SPN,1968
Kraus,B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2.vyd.,1999
Klapilová,S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc:PF,1996
Přadka,M,Knotová,D. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: PF MU,1998
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu
Student získá zápočet na základě splněných požadavků. Zkouška se skládá z písemného testu jehož hodnocení je součástí celkového hodnocení. Každý účastník zkoušky pak absolvuje ústní část a na základě jejího průbehu je celkově ohodnocen.

 

Sylabus
SCPTJ1 - Sociální patologie I
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SCPATL Sociální patologie II.
SCPTJ2 Sociální patologie II
Anotace předmětu
Sociální patologie jako disciplina, vymezení základních pojmů(deviace, negativní sociální jevy, sociálně patologické jevy), příčiny sociálních deviací,
různé teorie výkladu sociálně patologických jevů. Charakteristika některých negativních a sociálních jevů .
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností
Cílem je orientovat studenty v oblasti sociálních deviací, osvojit si základní pojmy dané discipliny, analyzovat příčiny i důsledky těchto jevů obecně , seznámit se s různými teoriemi zabývajícími se výkladem příčin těchto jevů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky
1. Sociální patologioe jako vědní disciplina
2. Teorie sociálních deviací
3. Příčiny sociálních deviací (charakteristika vícefaktorového přístupu)
4. Sociálně negativní jevy, jejich charakteristika ( nezaměstnanost,
rozvodovost, populační nerovnováha, bezdomovectví, ad.)
5. Asociální jevy (agresivita, vandalismus, šikana, činnost extrémních
skupin, sekty, domácí násilí, divácké násilí).
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kraus,B., Hroncová,J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007
Jedlička,R.,Koťa,J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže. Praha: Karolinum, 1998.
Ondrejkovič,P. Sociální patologie. Bratislava : VEDA,2009
Fišer,S.,Škoda,J. Sociální patologie. Praha:Grada, 2009
Literatura doporučená studentům Kraus,B., Hroncová,J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007
Kapr,J., Vodáková,A. ad. Sociální deviace, sociologie nemocí a medicíny.
Praha: SLON, 1994.
Jedlička,R.,Koťa,J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže. Praha: Karolinum, 1998.
Ondrejkovič,P. Sociální patologie. Bratislava : VEDA, 2009
Koukolík,F.,Drtilová,J. Vzpoura deprivantů. Praha: Makropulos, 1996
Mühlpachr,P. Sociální patologie. Brno: PF UM, 2001
Matoušek,O.,Kroftová,A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1999
Fišer,S.,Škoda,J. Sociální patologie. Praha:Grada, 2009
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu

Disciplina je ukončena zápočtem na základě splnění zadaných úkolů.

 

Sylabus
SCPTJ2 - Sociální patologie II
2012

Kreditové hodnocení předmětu 8
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity
SCPTJ1 Sociální patologie I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu
Charakteristika základních sociálně patologických jevů, jejich vývoj,
aktuální stav, specifičnosti daného jevu u dětí a mládeže, možnosti
prevence a terapie daných jevů (kriminalita, závislosti, sebevražednost
prostituce.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s historií i aktuálním stavem jednotlivých sociálně
patologických jevů (kriminality, sebevražednosti, závislostí, prostituce)
charakterizovat průběh vzniku těchto jevů u jednotlivce, fáze a možnosti
podchycení těchto jevů v souvislosti s preventivním působením. Zvláštnosti
a charakteristika těchto jevů u dětí a mládeže. Cílem je získání vědomos-
tí, ale též dovedností, které mohou studenti uplatnit v oblasti preven-
tivního působení.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky
1. Kriminalita jako sociálně patologický jev
2. Prostituce, aktuální stav, pohlavní choroby
3. Sebevražednost , stav , typologie, motivace
4. Závislosti obecně (podstata, fáze utváření, typologie)
5. Alkoholismus, nikotinismus
6. Nealkoholová toxikománie (třídění, charakteristika)
7. Ostatní závislosti (patologické hráčství)
8. Problematika prevence (druhy, formy)
9. Možnosti terapie, reedukace těchto jevů
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kraus,B.,Hroncová,J. akol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2207
Matoušek,O.,Kroftová,A. Mládež a delikvence. Praha:Portál,1998
Fišer,S.,Škoda,J. Sociální patologie. Praha:Grada, 2009
Ondrejkovič, P. Sociálna patológia, Bratislava: VEDA, 2009
Dušek,J. Janík,Z. Drogy a společnost. Praha : 1993
Presl,J. Drogová závislost. Praha:1995
Masaryk,T.G.M. Sebevražda. Praha:Čin, 193O
Mühlpachr,P. Sociální patologie. Brno: PF UM, 2001
Frankel,B. O sebevraždách. Praha: 1998
Skála,J. Až na dno. Praha: SZN, 1988
Nešpor,K., Csémy,L. Alkohol, drogy a vaše dítě. Praha:Sportpropag, 1992
Kozák, J. Rizikový faktor kouření. Praha: 1993
Večerka,K. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: MV ČR, 1997

-
Literatura doporučená studentům Viz seznam základní literatury, dále články v časopisech Kriminalistika, Alkoholismus a drogové
závislosti, Ethum a informace na internetu

-
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Studenti získají zápočet na základě splnění požadavaných úkolů.
U zkoušky absolvují test jehož výsledek je součástí hodnocení zkoušky
spolu s ústní částí, která následuje.

 

Sylabus
SCPTPP - Sociální patologie
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. za semestr
studium prezenční: seminář 1 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Sociální patologie jako vědní disciplina, vymezení základních pojmů (deviace, negativní a patologické jevy), základní teorie výkladu sociálně patologických jevů, příčiny těchto jevů,charakteristika základních deviací ,
specifičnosti u dětí a mládeže, možnosti a různá pojetí prevence,
problematika nápravy .
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností
Orientovat se v dané oblasti sociálních deviací, osvojit si základní pojmy,
osvojit si vědomosti i jisté dovednosti analýzy příčin těchto jevů. Seznámit s různými teoriemi výkladu sociálních deviací, seznámit s historií i s aktuálním stavem jednotlivých sociálních deviací, charakterizovat průběh vzniku těchto jevů u jednotlivce. Hlavním cílem je získat vědomosti i dovednosti, které mohou studenti uplatnit v praxi v oblasti preventivního působení
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sociální patologie jako vědní disciplina.
2. Teorie sociálních deviací
3. Obecná charakteristika sociálních deviací a jejich třídění
4. Příčiny sociálních deviací, přístupy sociologizující a psychologizující
5. Přístup vícefaktorový ,charakteristika příčin exogenních a endogenních
6. Sociálně negativní jevy (nezaměstnanost, rozvodovost, populační
nerovnováha, bezdomovovectví), jejich charakteristika
7. Asociální jevy a jejich charakteristika (šikana, extrémistická hnutí,
sekty, poruch chování ap.)
8. Kriminalita (pojem,vývoj a aktuální stav u nás, druhy, trestná
činnost dětí a juvenální delikvence).
9. Prostituce (charakteristika jevu,aktuální stav, pohlavní choroby)
10. Sebevražednost (charakteristika problému, vývoj a aktuální stav u nás,
formy,sebevražednost dětí a mládeže).
11. Závislosti (obecná charakteristika, fáze utváření , typologie )
12. Alkoholismus ,nikotinismus (charakteristika problémů, aktuální stav
u nás, vznik a průběh těchto závislostí).
13. Nealkoholová toxikománie (drogy, jejich třídění, charakteristika
fyzické a psychické závislosti u jednotlivých typů drog)
14. Ostatní závislosti a jejich charakteristika (patologické hráčství,
workoholismus)
15. Problematika prevence a terapie sociálních ddeviací (typy prevence,
formy a možnosti prevence a terapie)
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kapr, J,Vodáková A.,Sociální deviace, sociologie nemocí a medicíny. Praha:
SLON, 1994
Jedlička,R.,Koťa,J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí
a mládeže. Praha: FF UK, 1998
Ondrejkovič,P. Sociální patologie. Bratislava: PF KU, 1998
Kraus, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové, Gaudeamus, 2.vyd. 1999
Literatura doporučená studentům Matoušek,O.,Matulová A. a kol. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál
1996
Říčan, P.: Agresivita mezi dětmi. Praha, 1995
Masaryk,T.G.M., Sebevražda. Praha:Čin, 193O
Černý,L. Sebevražednost dětí a mladistvých. Praha:Avicenum,1970
Frankel,B. O sebevraždách. Praha: 1998
Skála, J. Až na dno. Praha: SZN,1988
Kvapilík,J. akol. Člověk a alkohol .Praha: 1985
Nešpor,K.,Csémy,L. Alkohol, drogy a vaše dítě. Praha: 1992
Kozák,J. Rizikový faktor kouření. Praha: 1993
Kozák,J.,Svobodová,A. Mládež a kouření. Praha: Ústav zdr. vých.,1990
Nešpor,K. Kouření, pití a drogy. Praha: Portál, 1994
Dušek,K.,Janík,A. Drogy a společnost. Praha:Avicenum, 1990
Presl,J. Drogová závislost. Praha, 1994
Bergeret,J. Toxikománie a osobnost. Praha: 1995
John,R.,Presl,J. Drogy. Praha: 1996
Nešpor,K. Hazardní hra jako nemoc. Ostrava: 1994
Večerka,K. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: MV ČR,1997
Řezníček,M. Prevence sociálních deviací. Praha: 1995
Nešpor,K. Prevence problémů působených alkoholem a drogami u mládeže.
Praha: Sportpropag, 1993
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předmět je zakončen zkouškou (písemný test a ústní část) podle daných požadavků.
Udělení zápočtu je na základě průběžného plnění úkolů v seminářích, písemného testu v průběhu semestru a vypracování seminární práce.

 

Sylabus
SCPTPP1 - Sociální patologie I.
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SCPTPP2 Sociální patologie II.
Anotace předmětu Sociální patologie jako disciplina, vymezení základních pojmů(deviace, negativní sociální jevy, sociálně patologické jevy), příčiny sociálních deviací,
různé teorie výkladu sociálně patologických jevů. Charakteristika některých negativních a sociálních jevů .
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je orientovat studenty v oblasti sociálních deviací, osvojit si základní pojmy dané discipliny, analyzovat příčiny i důsledky těchto jevů obecně , seznámit se s různými teoriemi zabývajícími se výkladem příčin těchto jevů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sociální patologioe jako vědní disciplina
2. Teorie sociálních deviací
3. Příčiny sociálních deviací (charakteristika vícefaktorového přístupu)
4. Sociálně negativní jevy, jejich charakteristika ( nezaměstnanost,
rozvodovost, populační nerovnováha, bezdomovectví, ad.)
5. Asociální jevy (agresivita, vandalismus, šikana, činnost extrémních
skupin, sekty, divácké násilí, domácí násilí).
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kraus,B., Hroncová,J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007
Jedlička,R.,Koťa,J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže. Praha: Karolinum, 1998.
Fišer,S.,Škoda,J. Sociální patologie. Praha:Grada, 2009
Ondrejkovič, P. Sociálna patológia, Bratislava: VEDA, 2009
Komenda, A. Sociální deviace. Olomouc: UP, 1999
Mühlpachr,P. Sociální patologie. Brno: PF UM, 2001
Literatura doporučená studentům Kraus,B., Hroncová,J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007
Kapr,J., Vodáková,A. ad. Sociální deviace, sociologie nemocí a medicíny.
Praha: SLON, 1994.
Jedlička,R.,Koťa,J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže. Praha: Karolinum, 1998.
Koukolík,F.,Drtilová,J. Vzpoura deprivantů. Praha: Makropulos, 1996
Ondrejkovič,P. Sociální patologie. Bratislava : PF UK, 1998
Mühlpachr,P. Sociální patologie. Brno: PF UM, 2001
Matoušek,O.,Kroftová,A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1999
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu
Disciplina je ukončena zápočtem na základě splnění zadaných úkolů.

 

Sylabus
SCPTPP2 - Sociální patologie II.
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity
SCPTPP1 Sociální patologie I.
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Charakteristika základních sociálně patologických jevů, jejich vývoj,
aktuální stav, specifičnosti daného jevu u dětí a mládeže, možnosti
prevence a terapie daných jevů (kriminalita, závislosti, sebevražednost
prostituce.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s historií i aktuálním stavem jednotlivých sociálně
patologických jevů (kriminality, sebevražednosti, závislostí, prostituce)
charakterizovat průběh vzniku těchto jevů u jednotlivce, fáze a možnosti
podchycení těchto jevů v souvislosti s preventivním působením. Zvláštnosti
a charakteristika těchto jevů u dětí a mládeže. Cílem je získání vědomos-
tí, ale též dovedností, které mohou studenti uplatnit v oblasti preven-
tivního působení.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Kriminalita jako sociálně patologický jev
2. Prostituce, aktuální stav, pohlavní choroby
3. Sebevražednost , stav , typologie, motivace
4. Závislosti obecně (podstata, fáze utváření, typologie)
5. Alkoholismus, nikotinismus
6. Nealkoholová toxikománie (třídění, charakteristika)
7. Ostatní závislosti (patologické hráčství)
8. Problematika prevence (druhy, formy)
9. Možnosti terapie, reedukace těchto
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kraus,B.,Hroncová,J. akol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2207
Matoušek,O.,Kroftová,A. Mládež a delikvence. Praha:Portál,1998
Fišer,S.,Škoda,J. Sociální patologie. Praha:Grada, 2009
Ondrejkovič, P. Sociálna patológia, Bratislava: VEDA, 2009
Dušek,J. Janík,Z. Drogy a společnost. Praha : 1993
Presl,J. Drogová závislost. Praha:1995
Masaryk,T.G.M. Sebevražda. Praha:Čin, 193O
Mühlpachr,P. Sociální patologie. Brno: PF UM, 2001
Frankel,B. O sebevraždách. Praha: 1998
Skála,J. Až na dno. Praha: SZN, 1988
Nešpor,K., Csémy,L. Alkohol, drogy a vaše dítě. Praha:Sportpropag, 1992
Kozák, J. Rizikový faktor kouření. Praha: 1993
Večerka,K. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: MV ČR, 1997

Literatura doporučená studentům Viz seznam základní literatury, dále články v časopisech Kriminalistika, Alkoholismus a drogové
závislosti, Ethum a informace na internetu
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Studenti získají zápočet na základě splnění požadovaných úkolů. U zkoušky absolvují test jehož výsledek je součástí hodnocení spolu s ústní části, která následuje.

 

Sylabus
SCPTRV - Sociální patologie
2000

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 15 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
SDAME - Sociologie dětí a mládeže
2005

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. za semestr
studium prezenční: seminář 2 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
SDAMPP - Sociologie dětí a mládeže
2004

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kudová Lucie
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity
SOCIEF Sociologie
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje se speciální sociologickou disciplínou, jejím vývojem, základními pojmy a koncepty. Zvláštní důraz je kladen na charakteristiku proměn věkových a sociálních kategorií děti a mládež, jejich socializaci a současné sociální problémy, které se jich týkají.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je aplikovat získané poznatky z obecné sociologie v oblasti sociálních aspektů rozvoje osobnosti dětí a mládeže, vytvořit předpoklady pro budoucí práci studentů s těmito věkovými a sociálními kategoriemi.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sociologie dětí a mládeže jako speciální sociologická disciplína, předmět jejího zájmu.
2. Životní cyklus, etapy života v sociologickém pohledu (dětství, mládí, dospělost, stáří), jedinec a jeho životní dráha.
3. Sociální kontext dětství, dětství a socializace, faktory formování osobnosti dítěte, vrůstání do světa dvou pohlaví.
4. Aktuální problémy dětství, společenské ohrožení dítěte, dítě a jeho práva. Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte a jeho společenské souvislosti.
5. Mládí jako proces dospívání, postavení a charakteristika mládeže v současnosti, struktura mládeže a její hodnotová orientace.
6. Socializační proces u mládeže, aktuální problémy mládeže, střetávání dvou generací.
7.- 8. Rodina a její úloha v životě a socializačním procesu dětí a mládeže.
9. Škola jako socializační činitel, vybrané sociologické problémy.
10. Masmédia v životě dětí a mládeže.
11. Vrstevnické skupiny.
12. Životní způsob dětí a mládeže. Základní kategorie životního způsobu (komplex činností času pracovního, vázaného a volného). Vybrané problémy životního způsobu.
13.-14. Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže.
Literatura, na níž je předmět vystavěn 1. ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 440 s. ISBN 80-7038-044-6
2. BLAŽEK, Bohuslav. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha: , 1995.
3. HAVLÍK, R., HALÁSZOVÁ, V. a PROKOP, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 1996. 112 s. ISBN 80-86039-10-2
4. JEDLIČKA, Richard a KOŤA, Jaroslav. Analýza a prevence sociálně patologických jevů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-555-8
5. MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 128 s. ISBN 80-901424-7-8
6. SAK, Petr. Sociální vývoj mládeže. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 76 s. ISBN neuv.
Literatura doporučená studentům 1. BENTOVIM, Arnon. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 120 s. ISBN 80-7169-629-3
2. HORSKÁ, Pavla et al. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 474 s. ISBN 80-7038-011-X
3. Rodina a otázky s ní související. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. 102 s. ISBN 80-7041-842-7
4. KRAUS, Blahoslav. K současným problémům mládeže.
5. KRAUS, Blahosalv. Sociální aspekty výchovy.
6. MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 104 s. ISBN 80-85282-83-6
7. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 440 s. ISBN 80-7038-078-0
8. MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina. 1. vyd. Brno: Blok, 1990. 184 s.
9. MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 252 s. ISBN 80-85850-75-3
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet bude udělován na základě splnění následujících podmínek:
- průběžná práce v semináři a plnění zadaných úkolů
- odevzdání seminární práce a následná diskuse

Zkouška proběhne písemnou a ústní formou. Tématickými okruhy ke zkoušce jsou body osnovy předmětu.

 

Sylabus
SEBET3 - Základy sebeobrany
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Sehnoutka Petr
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Principiální zásady předcházení střetnému boji. Obecné základy vedení střetného
boje. Právní aspekty sebeobrany. Rozvoj pohybových schopností a tělesné zdatnosti (síly, vytrvalosti, rychlosti, obratnosti). Postoje, přemístění,
úhyby tělem a úniky. Technika pádů. Technika chvatů. Chvaty znehybňující.

Hodinová dotace:
Pro prezenční studijní formu – 30 hod.
(24 hod. praktické cvičení, 6 hod. přednáška)
Pro kombinovanou studijní formu – 8 hod.
(6 hod. praktické cvičení, 2 hod. přednáška)

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Pro prezenční studijní formu :
- cílem předmětu je zvládnutí takových teoretických znalostí z oblasti taktiky, psychologie
střetného boje (sebeobrany), trestního práva ve smyslu určité prevence (předcházení), případ.„ sebeobranných“ situací a ovládnutí takových pohybových dovedností, které studentu umožní (v rámci zákona) zvládnout " nejzákladnější sebeobranou situaci ",
- obecná výuková témata :
- rozvoj všeobecných pohybových schopností a tělesné zdatnosti studenta,
-obecné základy sebeobrany a základní zásady jejího předcházení,
- základní postoje, přemístění, úhyby a úniky tělem,
- techniky pádů (vpřed, vzad a stranou),
- základní údery, kopy a kryty,
- základní techniky chvatů (ramení a bederní přehoz, velký vnější podraz),
- chvaty znehybňující (výkrut zápěstí, škrcení, odváděcí klíče, tlaky na citlivá místa),
- modelové situace různého typu napadení ( za použití různorodých způsobů řešení ),
- právní aspekty sebeobrany,
Pro kombinovanou studijní formu :
- cílem předmětu je zvládnutí takových teoretických znalostí z oblasti taktiky, psychologie střetného boje (sebeobrany), trestního práva ve smyslu určité prevence (předcházení), případ. " sebeobranných " situací a určitý " náhled " do praktické sebeobrany,
- obecná výuková témata :
- obecné základy sebeobrany a základní zásady jejího předcházení,
- základy praktického řešení sebeobranných situací,
- právní aspekty sebeobrany.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.Principiální zásady předcházení střetnému boji.
2.Obecné základy vedení střetného boje.
3.Právní aspekty sebeobrany.
4.-6.Rozvoj pohybových schopností a tělesné zdatnosti.
7.-8.Postoje, přemístění, úhyby tělem a úniky.
9.-10.Technika pádů.
11.-12.Technika chvatů.
13.-14.Chvaty znehybňující.
Literatura, na níž je předmět vystavěn FOJTÍK,I. Aikido-cesta harmonie. Praha: Naše vojsko, 1993.
NÁCHODSKÝ,Z. Učebnice sebeobrany pro každého. Praha: Futura a.s., 1992.
NAKAJAMA M., Dynamické karate, Naše vojsko, Praha, 1994,
ŠEBEJ F., Karate, Šport, Bratislava, 1990,
SEHNOUTKA P., Psychologická problematika služebního zákroku, Diplomová práce PdF UHK,
Hradec Králové, 2003,
VACHUN M., Základy tréninku juda, Šport, Bratislava, 1978,
ZÁKON č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
ZÁKON č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.
Literatura doporučená studentům FOJTÍK,I. Aikido-cesta harmonie. Praha: Naše vojsko, 1993.
NÁCHODSKÝ,Z. Učebnice sebeobrany pro každého. Praha: Futura a.s., 1992.
NAKAJAMA M., Dynamické karate, Naše vojsko, Praha, 1994,
ŠEBEJ F., Karate, Šport, Bratislava, 1990,
SEHNOUTKA P., Psychologická problematika služebního zákroku, Diplomová práce PdF UHK,
Hradec Králové, 2003,
VACHUN M., Základy tréninku juda, Šport, Bratislava, 1978,
ZÁKON č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
ZÁKON č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu:
Pro prezenční studijní formu:
- 70 % účast na výuce (z celkového počtu uskutečněných hodin),
- praktické zvládnutí určitých nejzákladnějších modelových situací ( v rozsahu přednášeného a procvičovaného učiva, příp. doplňující pohovor ),
Pro kombinovanou studijní formu:
- 80 % účast na výuce (z celkového počtu uskutečněných hodin),
- doplňující pohovor v rozsahu přednášeného a procvičovaného učiva.

 

Sylabus
SEMNJ - Seminář k německému jazyku
2006

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je zaměřen na prohloubení cizojazyčné vybavenosti studenta oboru zaměřeného do sociální sféry. Bude konán důsledně v německém jazyce. Není zaměřen na osvojování mluvnické stránky jazyka, nýbrž na rozšiřování orientace v německé terminologii sociální sféry a na zdokonalení komunikativních dovedností v němčině. Součástí prohlubování cizojazyčné vybavenosti je i orientace v německém odborném a populárně naučném textu s tématikou studovaného oboru.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je zdokonalení osvojení německého odborného jazyka se zaměřením na sociální sféru a na rozvoj komunikativních dovedností v němčině všeobecně.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Tématické okruhy předmětu:
1. Hochschulstudium im Bereich Sozialwesen in der BRD.
2. Hochschulstudium im Bereich Sozialwesen in Österreich.
3. Hochschulstudium im Bereich Sozialwesen in der Schweiz.
4. Informationsquellen im Bereich Sozialwesen in der BRD.
5. Informationsquellen im Bereich Sozialwesen in Österreich.
6. Informationsquellen im Bereich Sozialwesen in der Schweiz.
7. Deutsche Fachliteratur im Bereich Sozialwesen.
8. Publikationen zur Forschung im Bereich Sozialwesen.
9. Institutionen des Sozialwesens in der BRD.
10. Institutionen des Sozialwesens in Österreich.
11. Institutionen des Sozialwesens in der Schweiz.
12. Weiterbildung im Sozialwesen in der BRD.
13. Weiterbildung im Sozialwesen in Österreich.
14. Weiterbildung im Sozialwesen in der Schweiz.
Literatura, na níž je předmět vystavěn STIMMER, Franz. Lexikon der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit. 3. Aufl. München, Wien: Oldenbourg Verlag, 1998. 568 S. ISBN 3-486-24639-9
Literatura doporučená studentům webové stránky univerzit/vysokých škol německy mluvící oblasti a jejich pracovišť zaměřených na pregraduální přípravu odborníků pro sociální sféru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předpokladem pro udělení zápočtu s příslušným počtem kreditů je aktivní účast ve výuce v celém semestru a splnění průběžných úkolů individuálních i týmových podle zadání i vlastní volby z nabídky. Úkoly jsou zaměřeny na prohloubení znalosti terminologie a na práci s textem.

 

Sylabus
SIGSPK - Signalizace a spojení
2002

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Michel Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení studentů s oblastí spojení a signalizace u hasičských záchranných sborů z hlediska koncepce spojení včetně vazeb na IZS, i z hlediska výkonu služby.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Existence a význam zákona o telekomunikacích - vysvětlení pojmů.
2. Seznámení s řádem Spojové služby v PO a jeho výklad
3. Seznámení s oblastí požární signalizace.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Zákon o telekomunikacích č. 110/64 Sb. ve znění zákona ze dne 12.3.1992
Řád spojové služby v PO (Sbírka pokynů vrchního požárního rady ČR ze dne 2.1. 1996)
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě vypracované zápočtové práce obdrží student zápočet

 

Sylabus
SKBPJ - Seminář k bakalářské práci
2004

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 8 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět má průpravný charakter v období intenzívní tvorby bakalářské práce. Komplexně probírá obecnou problematiku plánování a tvorby odborné práce, včetně práce se zdroji informací a formálních náležitostí práce, tak aby komunikace s konzultátorem práce se mohla soustředit výhradně na věcnou stránku bakalářské práce. V akademickém roce 2004/2005 bude ověřována e-learningová verze předmětu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem výuky předmětu je doplnění, inovace a systematizace těch vědomostí a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšnou tvorbu bakalářské práce, jako jsou zejména plánování a vlastní tvorba odborné práce, včetně projektování a realizace výzkumných šetření menšího rozsahu, nakládání se zdroji odborných informací a náležitosti bakalářské práce, jakož i optimální příprava obhajoby bakalářské práce. Důraz je kladen na dovednostní rovinu osvojení učební látky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Bakalářská práce, její pojetí ve studijním oboru a požadavky na její kvalitu.
2. Harmonogram tvorby bakalářské práce
3. Struktura bakalářské práce a její varianty
4. Práce se zdroji informací - norma a její výklad
5. Práce se zdroji informací - způsoby odkazování
6. Místo výzkumného šetření v bakalářské práce, projekt, realizace, vyhodnocení.
7. Formální úprava bakalářské práce, vnější náležitosti
8. Obhajoba bakalářské práce, její průběh a příprava na ni
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČSN ISO 690 010197 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura.

Rozhodnutí děkana PdF č. 21/2003. Pravidla zadání diplomové/bakalářské práce a jejího vypracování. Přístup z: http://www.uhk.cz/pdf/fakulta/dokumenty/rozhodnuti/doc/212003.doc
Literatura doporučená studentům ŠIMEK, Dušan a KUBÁTOVÁ, Hana. Od abstraktu do závěrečné práce. Jak psát závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., uprav. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002. 56 s. ISBN 80-244-0435-4

ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ,František a SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Praha: LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předmět je ukončen zápočtem. Kromě úkolů pro vlastní zpětnou informaci studenta je zapotřebí vypracovat závazné úkoly, které představují požadavky pro udělení zápočtu:
1. vypracování detailní struktury bakalářské práce
2. vypracování koncepce výzkumného šetření a její zdůvodnění
3. vypracování anotací kapitol bakalářské práce podle metodického pokynu v řízené konzultaci nebo v e-learningové verzi předmětu
4. vypracování soupisu použité literatury v přesném znění podle normy bibliografických citací
5. vypracování české a cizojazyčné verze anotace bakalářské práce

 

Sylabus
SKBPP - Seminář k bakalářské práci
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět má průpravný charakter v období intenzívní tvorby bakalářské práce. Komplexně probírá obecnou problematiku plánování a tvorby odborné práce, včetně práce se zdroji informací a formálních náležitostí práce, tak aby komunikace s konzultátorem práce se mohla soustředit výhradně na věcnou stránku bakalářské práce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem výuky předmětu je doplnění, inovace a systematizace těch vědomostí a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšnou tvorbu bakalářské práce, jako jsou zejména plánování a vlastní tvorba odborné práce, včetně projektování a realizace výzkumných šetření menšího rozsahu, nakládání se zdroji odborných informací a náležitosti bakalářské práce, jakož i optimální příprava obhajoby bakalářské práce. Důraz je kladen na dovednostní rovinu osvojení učební látky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Bakalářská práce, její pojetí ve studijním oboru a požadavky na její kvalitu.
2. Harmonogram tvorby bakalářské práce
3. Struktura bakalářské práce a její varianty
4. Práce se zdroji informací - norma a její výklad
5. Práce se zdroji informací - způsoby odkazování
6. Místo výzkumného šetření v bakalářské práce, projekt, realizace, vyhodnocení.
7. Formální úprava bakalářské práce, vnější náležitosti
8. Obhajoba bakalářské práce, její průběh a příprava na ni
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČSN ISO 690 010197 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura.
Rozhodnutí děkana PdF č. 17/2009. Pravidla zadání závěrečné práce a jejího vypracování. [30.04.2010] Přístup z: http://www.uhk.cz/dokumenty/public/7/1709-pravidla_zadani_zaverecne_prace_a_jejiho_vypracovani.pdf
Literatura doporučená studentům BĚLÍK, Václav. Tvorba odborné práce. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 65 s. ISBN 978-80-7041-503-0
ŠIMEK, Dušan a KUBÁTOVÁ, Hana. Od abstraktu do závěrečné práce. Jak psát závěrečné práce ve společenskovědních oborech. 3., uprav. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002. 56 s. ISBN 80-244-0435-4
ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František a SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Praha: LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předmět je ukončen zápočtem. Kromě aktivní účasti v celé výuce předmětu je pro udělení zápočtu zapotřebí prezentovat a písemně vypracovat:
1. detailní strukturu bakalářské práce,
2. koncepci výzkumného šetření a její zdůvodnění,
3. anotaci kapitol bakalářské práce podle metodického pokynu ve výuce,
4. soupis použité literatury podle normy bibliografických citací,
5. českou a cizojazyčnou verzi anotace bakalářské práce.

 

Sylabus
SOCIDEV - Sociální deviace
2014

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Vymezení základních pojmů (deviace, negativní a patologické jevy), podstata deviantního jednání, základní teorie výkladu sociálních deviací, příčiny těchto jevů,charakteristika základních deviací, specifičnosti u dětí a mládeže, možnosti a různá pojetí prevence, problematika nápravy.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit s pojetím sociálních deviací a jednotlivými teoriemi (psychologickými, biologickými, sociologickými) vysvětlujícími podstatu deviantního jednání. Dále přiblížit etiologii sociálních deviací a přístupy společnosti k řešení sociálních deviací. Seznámit s různými teoriemi výkladu sociálních deviací, seznámit s historií i s aktuálním stavem jednotlivých sociálních deviací, charakterizovat průběh vzniku těchto jevů u jednotlivce. Hlavním cílem je získat vědomosti i dovednosti, které mohou studenti uplatnit v praxi v oblasti preventivního působení.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sociální deviace a jejich pojetí
2. Teorie sociálních deviací
3. Příčiny sociálních deviací (charakteristika vícefaktorového přístupu)
4. Sociálně negativní jevy, jejich charakteristika ( nezaměstnanost,
rozvodovost, populační nerovnováha, bezdomovectví, ad.)
5. Asociální jevy (agresivita, vandalismus, šikana, činnost extrémních
skupin).
6. Kriminalita
7. Sebevražednost
8. Prostituce
9. Závislosti
10. Prevence sociálních deviací
Literatura, na níž je předmět vystavěn KRAUS, B., HRONCOVÁ, J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.
FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Praha: Grada, 2009
Matoušek,O.,Kroftová,A. Mládež a delikvence. Praha:Portál,1998
Ondrejkovič, P. Sociálna patológia, Bratislava: VEDA, 2009
Literatura doporučená studentům KRAUS, B., HRONCOVÁ, J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.
FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Praha: Grada, 2009
Matoušek,O.,Kroftová,A. Mládež a delikvence. Praha:Portál,1998
Ondrejkovič, P. Sociálna patológia, Bratislava: VEDA, 2009
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
SOCIE - Sociologie
2005

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. za semestr
studium prezenční: seminář 1 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Sociologie jako svébytný způsob analýzy sociálního života, sociální skutečnosti. Rozpoznávání základní struktury sociálních vztahů v různých typech společností, od malých skupin až po globální společnost. Kultura, hodnoty, normy a jejich funkce ve společenském životě.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociologickými pojmy, naučit rozpoznávat základní struktury sociálních vztahů a dokázat rozpoznávat na čem se tyto struktury zakládají, co je udržuje v jejich trvání a co je příčinou jejich změn.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Historické podmínky vzniku sociologie jako vědního oboru.
2. Sociologie jako obor, předmět studia sociologie, Základní sociologické pojmy.
3. Zakladatelé sociologie: Saint-Simon, Comte, Durkheim
4. Zakladatelé sociologie: Spencer, Tönnies, Marx, Pareto
5. Max Weber - chápající sociologie
6. Významné směry soudobé sociologie: konsensuální, konfliktu, interpretativní.
7. Poststrukturalismus, postmodernismus
8. Typy společnosti, sociální stratifikace a sociální mobilita
9. Funkcionální a antropologické pojetí institucí
10. Rodina
11. Etnicita a multikulturalismus
12. Média a globalizace
Literatura, na níž je předmět vystavěn Baumann, Zygmunt. Myslet sociologicky. Praha: SLON, 1995.
Berger, Peter. Pozvání do sociologie. Praha, 1991
Giddens, Antony. Sociologie. Praha: Argo, 1999.
Jandourek, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1992
Mucha, Ivan. Sociologie základní texty (Texty ze sociologie), Praha 2004 (2001)
Sociologické směry, školy, paradigmata. Praha: SLON, 1994.
Taylor, Charles. Multikulturalismus. Praha: 2001
Literatura doporučená studentům BECK, Ulrich. Riziková společnost. Praha: Slon, 2004.
FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity, Mít či být
LÉVI-STRAUSS. Rasa a dějiny. Brno: 1997
LORENZ, Konrad. Takzvané zlo
MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2001.
Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha 1994
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na seminářích.
Zápočet: vypracování, prezentace a obhájení seminární práce na zadané téma
Zkouška: Skládá se z části písemné (test) a části ústní, kde student prokáže orientaci v učivu a jeho pochopení.

 

Sylabus
SOCIE1 - Sociologie 1
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SOCIE2 Sociologie 2
Anotace předmětu Seznámení se sociologií jako multiparadigmatickou vědou, se základními sociologickými pojmy v rámci sociologických teorií. Na pozadí dějin sociologického myšlení uvést nejvýznamnější osobnosti světové a české sociologie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností V prvním bloku sociologie naučit studenty pracovat se základními sociologickými pojmy v rámci vybraných sociologických teorií. Teoretickou průpravou umožnit studentům lépe pochopit fungování sociálního systému. Na základě pochopení logiky vývoje společnosti umět zmapovat a interpretovat aktuální sociální témata.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní teoretická východiska sociologie jako společenské vědy.
2. Teorie jako východisko pochopení (jednoznačnost, úplnost, konzistenčnost). Sociologické teorie obecně, sociologické pojmy.
3. Sociologické metody. Základy sociologického výzkumu.
4. Vývoj sociologie – od teorií jednání k systémové teorii ( vč. vkladu české sociologie).
5. Strukturální funkcionalismus – teorie konsenzu.
6. Teorie konfliktu.
7. Interpretativní sociologie.
8. Postmoderní společnost, globalizace.
9. Jedinec a společnost:
-sociální instituce; -sociální skupiny; -sociální stratifikace, sociální mobilita;
10. Sociální interakce, komunikace.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Baumann, Zygmunt. Myslet sociologicky. Praha: SLON, 1995.
Berger, Peter. Pozvání do sociologie. Praha, 1991
Giddens, Antony. Sociologie. Praha: Argo, 1999.
Jandourek, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1992
Mucha, Ivan. Sociologie základní texty (Texty ze sociologie), Praha 2004 (2001)
Sociologické směry, školy, paradigmata. Praha: SLON, 1994.
Taylor, Charles. Multikulturalismus. Praha: 2001
Literatura doporučená studentům BECK, Ulrich. Riziková společnost. Praha: Slon, 2004.
FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity, Mít či být
LÉVI-STRAUSS. Rasa a dějiny. Brno: 1997
LORENZ, Konrad. Takzvané zlo
MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2001.
Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha 1994
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Ústní zkouška se skládá ze dvou částí. Písemný test ze základních sociologických pojmů a ústní zkouška v rozsahu osnovy předmětu.

 

Sylabus
SOCIE2 - Sociologie 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
SOCIE1 Sociologie 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem druhého bloku aplikované sociologie jsou vybraná témata související s proměnou socio-kulturního prostředí. Sociologie sociálních problémů jako vznášení nároků. Orientace na problematiku sociologie sociálního prostoru (základní poznatky současné soc. bydlení, města, urbanizace a odcizení, mýty modernismu, problém rozkladu původních přirozených komunit), sociologii životního stylu (životní styl a životní způsob, identita a determinanty, kontury současných životních stylů jako variant životních voleb, kulturní změna, pluralizace stylů, alternativní kulturní vzorce chování), sociologii generace (soc. životní dráhy, životní cyklus, generační diskontinuita, paradigmata partnerského a rodinného vývoje), xenologie (stigmatizace, geneze rasové, náboženské a majetkové nesnášenlivosti). Schopnost aplikovat základní soc. teorie v konkrétních interpretacích, odlišnostech přístupů včetně explanace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem druhého bloku aplikované sociologie jsou vybraná témata související s proměnou socio-kulturního prostředí. Sociologie sociálních problémů jako vznášení nároků. Orientace na problematiku sociologie sociálního prostoru (základní poznatky současné soc. bydlení, města, urbanizace a odcizení, mýty modernismu, problém rozkladu původních přirozených komunit), sociologii životního stylu (životní styl a životní způsob, identita a determinanty, kontury současných životních stylů jako variant životních voleb, kulturní změna, pluralizace stylů, alternativní kulturní vzorce chování), sociologii generace (soc. životní dráhy, životní cyklus, generační diskontinuita, paradigmata partnerského a rodinného vývoje), xenologie (stigmatizace, geneze rasové, náboženské a majetkové nesnášenlivosti). Schopnost aplikovat základní soc. teorie v konkrétních interpretacích, odlišnostech přístupů včetně explanace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn Šubrt,J., Soudobá sociologie II., UK: Praha 2008
Šubrt,J., Soudobá sociologie III., UK:Praha 2008
Martuccelli,D., Sociologie modernity, Praha 2008
Muller,K., Politická sociologie, UK: Praha 2008
Kabátek,A.: Sociologické texty II., UK Praha 1995
Baumann,Z.: Globalizace, Mladá fronta 2006
Allport, G.A.: O povaze předsudků, Prostor Praha 2005
Hole,G.: Fanatismus, Praha 1998
Lipovetsky,G.: Éra prázdnoty, Úvahy o současném individualismu, Praha , Prostor1998
Lipovetsky,G.: Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderních společnostech, Praha ,Prostor 2002
Lévy,P.:Kyberkultura, UK Praha 2000
Toffler,A.,Tofflerová,H.: Nová civilizace.Třetí vlna a její důsledky, Praha 2001
Baumann,Z.: Úvahy o postmoderní době, Praha 1995
Duffková,J.,(ed) Sociologie životního stylu, Praha 2008

Postman,N.: Ubavit se k smrti, Praha 1999
Kraus,B.: Sociální aspekty výchovy, Hradec Králové, Gaudeamus 1998
Grogan, S.: Body image : Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem, Praha, Grada 2000
Možný,I.: Moderní rodina: mýty a skutečnost, Brno, Blok 1998
Giddens,A.:Důsledky modernity, Praha 2003


Literatura doporučená studentům Šubrt,J., Soudobá sociologie II., UK: Praha 2008
Šubrt,J., Soudobá sociologie III., UK:Praha 2008
Martuccelli,D., Sociologie modernity, Praha 2008
Muller,K., Politická sociologie, UK: Praha 2008
Kabátek, A.: Sociologické texty II., UK Praha 1995
Lipovetsky, G.: Éra prázdnoty, Úvahy o současném individualismu, Praha , Prostor1998
Lipovetsky, G.: Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderních společnostech, Praha ,Prostor 2002
Lipovetsky, G.: Třetí žena, Praha , Prostor 2000
Lipovetsky, G.: Věčný přepych, Praha, Prostor 2005
Toffler, A., Tofflerová, H.: Nová civilizace.Třetí vlna a její důsledky, Praha 2001
Machonin, P., Tuček, M., a kol.: Česká společnost v transformaci, Praha 1996
Brooks, D.: Bobos:nová americká elita a její styl, Praha 2001
Dulmen, R. V.: Kultura a každodenní život v ranném novověku (16. – 18. století), Praha 1999
Nový, L.: Životní dráha jako sociologický problém, Brno 1990
McLuhan, M.: Jak rozumět médiím, Praha , Odeon 1991
Baumann, Z.: Úvahy o postmoderní době, Praha 1995
Hole, G.: Fanatismus, Praha 1998
Hradečtí, V. a I.: Bezdomovectví – extrémní vyloučení, Praha 1996
Oaeklyová, A.: Pohlaví, gender a společnost, Praha 2000
Goffman, Stigma, Praha 2002
Postman, N.: Ubavit se k smrti, Praha 1999
Goffman, E.: Všichni hrajeme divadlo, Praha 1999
Baudrillard, J.: Amerika, Praha, Dauphin 2000
Hora, L.: Problematika tzv. alternativní religiozity, Praha, Karolinum 1995
Cabáth, V.:Riziková mládež, Praha, Slon 2001
Kraus, B. (ed.) Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století: Výzkum v Královehradeckém kraji v letech 2000 – 2003, Hradec Králové Gaudeamus 2004
Fialová, L.: Představy mladých lidí o manželství a rodičovství, Praha, Slon 2000
Mareš, P.: Modernizace a česká rodina, Praha 2003
Weiss, P., Zvěřina, J.: Sexuální chování v ČR – situace a trendy, Praha,Dema 1994
Možný, I.: Sociologie rodiny, Slon Praha 1999
Alan, J.: Etapy života očima sociologie, Panorama, Praha 1989
Giddens, A.: Důsledky modernity, Praha 2003
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podle požadavků vyučujícího.

 

Sylabus
SOCIG - Sociologie
2005

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Sociologie jako svébytný způsob analýzy sociálního života, sociální skutečnosti. Rozpoznávání základní struktury sociálních vztahů v různých typech společností, od malých skupin až po globální společnost. Kultura, hodnoty, normy a jejich funkce ve společenském životě.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociologickými pojmy, naučit rozpoznávat základní struktury sociálních vztahů a dokázat rozpoznávat na čem se tyto struktury zakládají, co je udržuje v jejich trvání a co je příčinou jejich změn.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Historické podmínky vzniku sociologie jako vědního oboru.
2. Sociologie jako obor, předmět studia sociologie, Základní sociologické pojmy.
3. Zakladatelé sociologie: Saint-Simon, Comte, Durkheim
4. Zakladatelé sociologie: Spencer, Tönnies, Marx, Pareto
5. Max Weber - chápající sociologie
6. Významné směry soudobé sociologie: konsensuální, konfliktu, interpretativní.
7. Poststrukturalismus, postmodernismus
8. Typy společnosti, sociální stratifikace a sociální mobilita
9. Funkcionální a antropologické pojetí institucí
10. Rodina
11. Etnicita a multikulturalismus
12. Média a globalizace
Literatura, na níž je předmět vystavěn Baumann, Zygmunt. Myslet sociologicky. Praha: SLON, 1995.
Berger, Peter. Pozvání do sociologie. Praha, 1991
Giddens, Antony. Sociologie. Praha: Argo, 1999.
Jandourek, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1992
Mucha, Ivan. Sociologie základní texty (Texty ze sociologie), Praha 2001
Sociologické směry, školy, paradigmata. Praha: SLON, 1994.
Taylor, Charles. Multikulturalismus. Praha: 2001
Literatura doporučená studentům BECK, Ulrich. Riziková společnost. Praha: Slon, 2004.
LÉVI-STRAUSS. Rasa a dějiny. Brno: 1997
MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2001.
Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha 1994
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na seminářích.
Zápočet: vypracování, prezentace a obhájení seminární práce na zadané téma
Zkouška: Skládá se z části písemné (test) a části ústní, kde student prokáže orientaci v učivu a jeho pochopení.

 

Sylabus
SOCIG1 - Sociologie 1
2010

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity
UDSOCL Úvod do sociologie
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SOCIG2 Sociologie 2
Anotace předmětu Seznámení se sociologií jako multiparadigmatickou vědou, se základními sociologickými pojmy v rámci sociologických teorií. Na pozadí dějin sociologického myšlení uvést nejvýznamnější osobnosti světové a české sociologie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností V prvním bloku sociologie naučit studenty pracovat se základními sociologickými pojmy v rámci vybraných sociologických teorií. Teoretickou průpravou umožnit studentům lépe pochopit fungování sociálního systému. Na základě pochopení logiky vývoje společnosti umět zmapovat a interpretovat aktuální sociální témata.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní teoretická východiska sociologie jako společenské vědy.
2. Teorie jako východisko pochopení (jednoznačnost, úplnost, konzistenčnost). Sociologické teorie obecně, sociologické pojmy.
3. Sociologické metody. Základy sociologického výzkumu.
4. Vývoj sociologie – od teorií jednání k systémové teorii ( vč. vkladu české sociologie).
5. Strukturální funkcionalismus – teorie konsenzu.
6. Teorie konfliktu.
7. Interpretativní sociologie.
8. Postmoderní společnost, globalizace.
9. Jedinec a společnost:
-sociální instituce; -sociální skupiny; -sociální stratifikace, sociální mobilita;
10. Sociální interakce, komunikace.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Baumann, Zygmunt. Myslet sociologicky. Praha: SLON, 1995.
Berger, Peter. Pozvání do sociologie. Praha, 1991
Giddens, Antony. Sociologie. Praha: Argo, 1999.
Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1992
Mucha, Ivan. Sociologie základní texty (Texty ze sociologie), Praha 2004 (2001)
Sociologické směry, školy, paradigmata. Praha: SLON, 1994.
Taylor, Charles. Multikulturalismus. Praha: 2001
Šubrt, Jiří. Soudobá sociologie I, II, III. Praha 2007, 2008
Šubrt, Jiří. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie, 2001
Keller, Jan. Dějiny klasické sociologie. 2004
Lyotard, J.F. O postmodernismu. 1993
Welsch, W. Postmoderna. 1993
McLuhan, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura. Brno 2000
Martuccelli, D. Sociologie modernity. 2008
Wilso, Stan Le Roy. Mass media/mass culture. 1993
Literatura doporučená studentům BECK, Ulrich. Riziková společnost. Praha: Slon, 2004.
FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity, Mít či být
LÉVI-STRAUSS. Rasa a dějiny. Brno: 1997
LORENZ, Konrad. Takzvané zlo
MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2001.
Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha 1994
Reichl, Jiří. Kapitoly systematické sociologie, 2007
Keller, Jan. Vzdělanostní společnost? 2008
Keller, Jan. Vzestup a pád středních vrstev, 2004
Bauman,Z. Globalizace. 1999
Bauman, Z. Modernita a holokaust. 2003
Bauman, Z. Tekutá modernost. 2002
Bauman, Z. Úvahy o postmoderní době. 2002
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zkouška se skládá ze dvou částí:
1. písemný test ze základních sociologických pojmů
2. ústní zkouška v rozsahu osnovy předmětu

 

Sylabus
SOCIG2 - Sociologie 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity
SOCIG1 Sociologie 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem druhého bloku aplikované sociologie jsou vybraná témata související s proměnou sociokulturního prostředí. Sociologie sociálních problémů jako vznášení nároků. Orientace na problematiku sociologie sociálního prostoru (základní poznatky současné soc. bydlení, města, urbanizace a odcizení, mýty modernismu, problém rozkladu původních přirozených komunit), sociologii životního stylu (životní styl a životní způsob, identita a determinanty, kontury současných životních stylů jako variant životních voleb, kulturní změna, pluralizace stylů, alternativní kulturní vzorce chování), sociologii generace (soc. životní dráhy, životní cyklus, generační diskontinuita, paradigmata partnerského a rodinného vývoje), xenologie (stigmatizace, geneze rasové, náboženské a majetkové nesnášenlivosti). Schopnost aplikovat základní soc. teorie v konkrétních interpretacích, odlišnostech přístupů včetně explanace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům Kabátek, A.: Sociologické texty II., UK Praha 1995
Lipovetsky, G.: Éra prázdnoty, Úvahy o současném individualismu, Praha, Prostor 1998
Lipovetsky, G.: Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderních společnostech, Praha, Prostor 2002
Lipovetsky, G.: Třetí žena, Praha , Prostor 2000
Lipovetsky, G.: Věčný přepych, Praha, Prostor 2005
Toffler, A., Tofflerová, H.: Nová civilizace.Třetí vlna a její důsledky, Praha 2001
Machonin, P., Tuček, M., a kol.: Česká společnost v transformaci, Praha 1996
Brooks, D.: Bobos:nová americká elita a její styl, Praha 2001
Dulmen, R. V.: Kultura a každodenní život v ranném novověku (16. – 18. století), Praha 1999
Nový, L.: Životní dráha jako sociologický problém, Brno 1990
McLuhan, M.: Jak rozumět médiím, Praha , Odeon 1991
Baumann, Z.: Úvahy o postmoderní době, Praha 1995
Hole, G.: Fanatismus, Praha 1998
Hradečtí, V. a I.: Bezdomovectví – extrémní vyloučení, Praha 1996
Oaeklyová, A.: Pohlaví, gender a společnost, Praha 2000
Goffman, Stigma, Praha 2002
Postman, N.: Ubavit se k smrti, Praha 1999
Goffman, E.: Všichni hrajeme divadlo, Praha 1999
Baudrillard, J.: Amerika, Praha, Dauphin 2000
Hora, L.: Problematika tzv. alternativní religiozity, Praha, Karolinum 1995
Cabáth, V.:Riziková mládež, Praha, Slon 2001
Kraus, B. (ed.) Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století: Výzkum v Královehradeckém kraji v letech 2000 – 2003, Hradec Králové Gaudeamus 2004
Fialová, L.: Představy mladých lidí o manželství a rodičovství, Praha, Slon 2000
Mareš, P.: Modernizace a česká rodina, Praha 2003
Weiss, P., Zvěřina, J.: Sexuální chování v ČR – situace a trendy, Praha,Dema 1994
Možný, I.: Sociologie rodiny, Slon Praha 1999
Alan, J.: Etapy života očima sociologie, Panorama, Praha 1989
Giddens, A.: Důsledky modernity, Praha 2003
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
SOCIPOL - Sociální politika
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Smutek Martin
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základní pojmy a definice sociální politiky a sociálního státu. Předmět zasazuje téma sociální politiky do kontextu tzv. „veřejné politiky“, zmiňuje základní cíle sociální politiky, principy, funkce a nástroje sociální politiky. Základní principy sociální politiky se hlouběji zabývají tématem solidarity a sociální spravedlnosti.

Předmět se dále věnuje rozboru historických okolností vzniku sociálního státu a jeho dalšímu vývoji v průběhu 20. století. Závěr 20. století je pak popisován jako tzv. „krize sociálního státu“. Na toto téma navazuje rozbor příčin a souvislostí krize a analýza proběhlých reforem sociálního státu v Evropě od 80. let 20. století. Je věnován prostor pojmům jako je smíšená ekonomika, kvazi-tržní uspořádání, konvergence různých modelů sociálního státu. Tématu konvergence nezbytně předchází rozbor základních typologií sociálního státu a základních modelů sociálního státu v nich obsažených.

V dalších částech se předmět věnuje jednotlivým tematickým oblastem sociální politiky. Téma politiky sociálního zabezpečení rozebírá funkce sociálního pojištění v systému a jeho limity a zahrnuje diskusi o demografických charakteristikách populace, fenoménu stárnutí populace a od toho se odvíjející potřebě reformy důchodového pojištění. Předmět se dále zabývá prevencí sociálních problémů pomocí politiky zaměstnanosti a politiky pracovního trhu, rozvojem lidského kapitálu pomocí zdravotní politiky a politiky v oblasti vzdělávání. Podobnou oblast pomáhají budovat i politiky na poli rozvoje a podpory funkce rodiny a bytová politika.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je podat základní rozbor historických okolností, které formovaly moderní sociální politiku a dojít tak k porozumění soudobým trendům v oblasti sociální politiky a sociálního státu. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o sociální a ekonomické podmíněnosti opatření v oblasti sociální politiky. Znalost základních principů sociální spravedlnosti a solidarity vyžaduje od studenta schopnost jejich interpretace optikou různých ideologií a zároveň se zahrnutím historických a kulturních souvislostí. K porozumění soudobým reformám v oblasti sociální politiky vedou kroky od znalostí z historie sociální politiky, přes současný stav až k vývojovým tendencím sociální politiky v současné Evropě. Hlavní důraz by měl být kladen na to, aby studenti porozuměli všestranným účinkům jednotlivých politik a jejich vzájemnému ovlivňování a též jejich nezáměrným (vedlejším) účinkům. Studenti by měli být schopni využít poznatků a znalostí v praxi při nalézání vhodných řešení sociálních problémů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Sociální politika – základní pojmy a definice
- historický vznik institucí sociální politiky
- občanská, politická a sociální práva člověka
- cíle sociální politiky
- základní pojmy (aktér, subjekt, objekt...)

Doporučená literatura k tématu:
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 2. vyd. Praha : ASPI, 2002, (kap. 1, s. 11 - 36), (kap. 2, s. 37 - 56), (kap. 3, s. 57 - 72).
SMUTEK, M. Sociální stát. Úvod do studia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, (kap. 1, s. 9- 29).
TOMEŠ, I. Sociální politika – teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub, 1996, (kap. 2, s. 17 - 27), (kap. 6, s. 71 - 73), (kap. 8, s. 87 - 92).
VEČEŘA, M. Sociální stát – východiska a přístupy. 2. vyd. Praha : SLON, 1996, (kap. 1, s. 10 - 20).

Základní principy a funkce sociální politiky
- solidarita
- sociální spravedlnost a další principy
- základní funkce a nástroje sociální politiky

Doporučená literatura k tématu:
KREBS, V. a kol. Sociální politika. Praha : ASPI, 2002, (kap. 2, s. 37 - 56).
POTŮČEK, M. Sociální politika. 1. vyd. Praha : SLON, 1995. (kap. III, s. 48 - 57).
SMUTEK, M. Sociální stát. Úvod do studia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, (kap. 2, s. 30 - 43).
TOMEŠ, I. Sociální politika – teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub, 1996, (kap. 2, s. 17 - 27), (kap. 4, s. 41 - 58), (kap. 5, s. 59 - 70), (kap. 17, s. 141 - 151), (kap. 18, s. 152 - 158), (kap. 19, s. 159 - 165).

Sociální stát, jeho definice a vývojové etapy
- pojem a definice sociálního státu (Welfare State)
- podmínky vzniku a historické okolnosti budování sociálního státu
- historické mezníky vývoje sociálního státu a sociální politiky

Doporučená literatura k tématu:
MUSIL, L (ed.). Vývoj sociálního státu v Evropě. Brno : Doplněk, 1996, (kap. 1, s. 9 - 30).
SMUTEK, M. Sociální stát. Úvod do studia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, (kap. 4, s. 49 - 68).
VEČEŘA, M. Sociální stát – východiska a přístupy. 2. vyd. Praha : SLON, 1996, (kap. 4, s. 55 - 69).

Krize sociálního státu a její příčiny
- složky celkové krize sociálního státu a sociální politiky v Evropě
- hledání evropského sociálního státu

Doporučená literatura k tématu:
KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha : SLON, 2005, (kap. 6, s. 75 - 90).
SMUTEK, M. Sociální stát. Úvod do studia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, (kap. 4, s. 49 - 68), (kap. 7, s. 99 - 124).
VEČEŘA, M. Sociální stát – východiska a přístupy. 2. vyd. Praha : SLON, 1996, (kap. 7, s. 101 - 106).

Sociální stát a jeho režimy
- mezinárodní komparativní pohled na sociální režimy současnosti
- klasifikace (typologie) Esping-Andersena, Titmusse a dalších autorů

Doporučená literatura k tématu:
SMUTEK, M. Sociální stát. Úvod do studia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, (kap. 3, s. 44 - 48), (kap. 5, s. 69 - 90).
VEČEŘA, M. Sociální stát – východiska a přístupy. 2. vyd. Praha : SLON, 1996, (kap. 2, s. 21 - 31), (kap. 5, s. 70 - 84).

Reakce sociálního státu na krizi
- reakce na krizi: welfare mix, kvazitržní prostředí, konvergence režimů sociálního státu atd.
- soudobé trendy a problémy sociální politiky

Doporučená literatura k tématu:
KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha : SLON, 2005, (kap. 6, s. 75 - 90).
SMUTEK, M. Sociální stát. Úvod do studia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, (kap. 4, s. 49 - 68), (kap. 7, s. 99 - 124).

Základy sociálního zabezpečení
- základní pojmy sociálního zabezpečení
- problematika stárnutí společnosti
- sociální nerovnosti, pojem chudoba a její různé definice, past chudoby

Doporučená literatura k tématu:
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 2. vyd. Praha : ASPI, 2002, (kap. 7, s. 126 - 143), (kap. 11, s. 190 - 197), (kap. 12, s. 198 - 211), (kap. 13, s. 212 - 221).
POTŮČEK, M. Sociální politika. 1. vyd. Praha : SLON, 1995, (kap. IV.2, s. 69 - 77).
TOMEŠ, I. Sociální politika – teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub, 1996, (kap. 15, s. 131 - 133).
VEČEŘA, M. Sociální stát – východiska a přístupy. 2. vyd. Praha : SLON, 1996, (kap. 6.1, s. 86 - 91).

Politika zaměstnanosti
- vztah k hospodářské politice
- evropské souvislosti (Evropská strategie zaměstnanosti, Lisabonská strategie)
- hlavní makroekonomické nástroje politiky zaměstnanosti

Doporučená literatura k tématu:
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 2. vyd. Praha : ASPI, 2002, (kap. 14, s. 226 - 242).
MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. 2. vyd. Praha : SLON, 1998, (kap. IV, s. 53 - 67).
POTŮČEK, M. Sociální politika. 1. vyd. Praha : SLON, 1995, (kap. IV.1, s. 62 - 68).
TOMEŠ, I. Sociální politika – teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub, 1996, (kap. 12, s. 116 - 118).
VEČEŘA, M. Sociální stát – východiska a přístupy. 2. vyd. Praha : SLON, 1996, (kap. 6.3, s. 94 - 96).

Politika trhu práce
- aktivní a pasivní politika trhu práce a její nástroje (aktivační strategie politiky trhu práce)
- kompenzace příjmu v nezaměstnanosti a její dopady
- význam lokálního přístupu

Doporučená literatura k tématu:
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 2. vyd. Praha : ASPI, 2002, (kap. 14.3, s. 232 - 234), (kap. 14.4, s. 235 - 242).
MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. 2. vyd. Praha : SLON, 1998, (kap. V, s. 68 - 72), (kap. VI, s. 73 - 86), (kap. VII, s. 87 - 101), (kap. IX, s. 112 - 127), (kap. X, s. 128 – 146).

Zdravotní politika
- význam zdraví a definice základních pojmů
- hlavní oblasti zájmu zdravotní politiky

Doporučená literatura k tématu:
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 2. vyd. Praha : ASPI, 2002, (kap. 15, s. 243 - 266).
POTŮČEK, M. Sociální politika. 1. vyd. Praha : SLON, 1995, (kap. IV.3, s. 78 - 86).
POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha : SLON, 2005, (kap. 12, s. 311 - 352).
TOMEŠ, I. Sociální politika – teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub, 1996, (kap. 10, s. 98 - 107).
VEČEŘA, M. Sociální stát – východiska a přístupy. 2. vyd. Praha : SLON, 1996, (kap. 6.2, s. 92 - 93).

Vzdělávací politika
- vztah k hospodářské politice
- investice do lidského kapitálu
- hlavní společenské funkce vzdělání

Doporučená literatura k tématu:
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 2. vyd. Praha : ASPI, 2002, (kap. 18, s. 310 - 328).
POTŮČEK, M. Sociální politika. 1. vyd. Praha : SLON, 1995, (kap. IV.4, s. 87 - 94).
POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha : SLON, 2005, (kap. 11, s. 277 - 310).
VEČEŘA, M. Sociální stát – východiska a přístupy. 2. vyd. Praha : SLON, 1996, (kap. 6.5, s. 99 - 100).

Rodinná politika
- funkce a význam rodiny ve společnosti
- pojetí rodiny a odpovídající modely rodinné politiky
- přímá a nepřímá podpora rodin

Doporučená literatura k tématu:
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 2. vyd. Praha : ASPI, 2005, (kap. 16, s. 269 - 279).
POTŮČEK, M. Sociální politika. 1. vyd. Praha : SLON, 1995, (kap. IV.6, s. 101 - 108).
TOMEŠ, I. Sociální politika – teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub, 1996, (kap. 11, s. 108- 115).

Bytová politika
- význam potřeby bydlení
- modernizace a potřeba definice sociálního bydlení
- nabídkové a poptávkové strategie bytové politiky

Doporučená literatura k tématu:
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 2. vyd. Praha : ASPI, 2002, (kap. 17, s. 285 - 305).
POTŮČEK, M. Sociální politika. 1. vyd. Praha : SLON, 1995, (kap. IV.5, s. 95 - 100).
VEČEŘA, M. Sociální stát – východiska a přístupy. 2. vyd. Praha : SLON, 1996, (kap. 6.4, s. 97 - 98).
Literatura, na níž je předmět vystavěn KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha : SLON, 2005, (kap. 6, s. 75 - 90).

KREBS, V. a kol. Sociální politika. 3. vyd. Praha : ASPI, 2005, (kap. 1, s. 11 - 36), (kap. 2, s. 37 - 56), (kap. 3, s. 57 - 72), (kap. 7, s. 126 - 143), (kap. 11, s. 190 - 197), (kap. 12, s. 198 - 211), (kap. 13, s. 212 - 221), (kap. 14, s. 226 - 242), (kap. 15, s. 243 - 266), (kap. 16, s. 269 - 279), (kap. 17, s. 285 - 305), (kap. 18, s. 310 - 328).

MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha : SLON, 2002, (kap. IV, s. 53 - 67), (kap. V, s. 68 - 72), (kap. VI, s. 73 - 86), (kap. VII, s. 87 - 101), (kap. IX, s. 112 - 127), (kap. X, s. 128 – 146).

MUSIL, L (ed.). Vývoj sociálního státu v Evropě. Brno : Doplněk, 1996, (kap. 1, s. 9 - 30).

POTŮČEK, M. Sociální politika. 1. vyd. Praha : SLON, 1995, (kap. III, s. 48 - 57), (kap. IV.1, s. 62 - 68), (kap. IV.2, s. 69 - 77), (kap. IV.3, s. 78 - 86), (kap. IV.4, s. 87 - 94), (kap. IV.5, s. 95 - 100), (kap. IV.6, s. 101 - 108).

POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha : SLON, 2005, (kap. 11, s. 277 - 310), (kap. 12, s. 311 - 352).

SMUTEK, M. Sociální stát – Úvod do studia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, (kap. 1, s. 9- 29), (kap. 2, s. 30 - 43), (kap. 3, s. 44 - 48), (kap. 4, s. 49 - 68), (kap. 5, s. 69 - 90), (kap. 7, s. 99 - 124).

TOMEŠ, I. Sociální politika – teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub, 1996,
(kap. 2, s. 17 - 27), (kap. 4, s. 41 - 58), (kap. 5, s. 59 - 70), (kap. 6, s. 71 - 73), (kap. 8, s. 87 - 92), (kap. 10, s. 98 - 107), (kap. 11, s. 108- 115), (kap. 12, s. 116 - 118), (kap. 15, s. 131 - 133), (kap. 17, s. 141 - 151), (kap. 18, s. 152 - 158), (kap. 19, s. 159 - 165).

VEČEŘA, M. Sociální stát – Východiska a přístupy. Praha : SLON, 1993, (kap. 1, s. 10 - 20), (kap. 2, s. 21 - 31), (kap. 4, s. 55 - 69), (kap. 5, s. 70 - 84), (kap. 6.1, s. 86 - 91), (kap. 6.2, s. 92 - 93), (kap. 6.3, s. 94 - 96), (kap. 6.4, s. 97 - 98), (kap. 6.5, s. 99 - 100), (kap. 7, s. 101 - 106).
Literatura doporučená studentům BRDEK, M., JÍROVÁ, H. Sociální politika v zemích EU a v ČR. Praha : CODEX Bohemia, 1998.
BRDEK, M. a kol. Trendy v evropské sociální politice. Praha : ASPI, 2002.
CSÉMY L., SOVINOVÁ H., KOMÁREK J. Drogy a taneční scéna. Praha : Státní zdravotní ústav, 2000.
HAJNÝ, M. O rodičích, dětech a drogách. Praha : Grada Publishing, 2001.
KELLER, J. Teorie modernizace. Praha : SLON, 2007.
KONOPÁSEK, Z. Estetika sociálního státu. Praha : G plus G, 1998.
MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha : SLON, 1999.
SIROVÁTKA, T. (ed.) Česká sociální politika na prahu 21. století. Brno : MU, 2000.
SIROVÁTKA, T. (ed.) Sociální vyloučení a sociální politika. Brno : MU, 2006.
VESELÝ, A., NEKOLA, M. (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik - přístupy, metody a praxe. Praha : SLON, 2007.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Požadavky k zápočtu:

Vypracování seminární práce (prezenční i kombinovaná forma studia) na vybrané téma (viz seznam témat níže). Rozsah 1250 – 2500 slov. Text bezpodmínečně v úvodu obsahuje cíl zpracování práce, aplikační a symbolický cíl, dále je v úvodu zmíněn stručný obsah, resp. sled dílčích témat textu (a komentář k logice jejich zařazení a sledu...), text pracuje s tištěnými zdroji, s elektronickými zdroji a minimálně s jedním cizojazyčným zdrojem. Text obsahuje odkazy na zdroje přímo v textu. Na konci textu je uveden (1) soupis bezprostředně použitých a (2) dalších relevantních zdrojů, které byly volně využity při zpracování tématu (nebyly citovány ani parafrázovány v textu). Text dodržuj základní body normy ISO 690, která se týká bibliografické citace zdrojů.

V textu zápočtové práce je posuzována snaha uvádět nikoli pouze popis stavu problematiky, nýbrž souvislosti a možné příčiny a důsledky analyzovaných jevů a opatření.

Součástí domácí přípravy je četba odborné literatury, časopisů a vyhledávání informací na internetu. Rozsah domácí přípravy 14 hod./sem.

 

Sylabus
SOCIPP - Sociologie
2004

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kudová Lucie
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Úvod seznamuje se sociologií jako multiparadigmatickou vědou. Důraz je kladen na poznání jejího vývoje, základních pojmů, pochopení sociálních jevů a procesů, které ve společnosti probíhají.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociologickými pojmy, vývojem přístupů k výkladu sociálních jevů a nejvýznamnějšími osobnostmi světové i české sociologie jako základem pro další poznávání sociálního kontextu výchovného procesu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do studia sociologie. sociologie jako obor, předmět sociologie a různorodost jeho pojetí, sociologické poznání, sociologická imaginace.
2. Vztah sociologie k ostatním vědám. Funkce a struktura sociologie.
3. Kořeny sociologie. Sociologie a sociální filozofie. Vznika vývoj sociologie v 19. století.
4. Sociologie 20. století.
5. Česká sociologie.
6. Metody sociologického poznání. Metody, techniky, etapy sociologického průzkumu.
7. Společnost v sociologickém pojetí. Společnost a kultura.
8. Sociální struktura. Sociální stratifikace a diferenciace. Sociální mobilita. Problematika legitimizace sociálních nerovností.
9. Sociální instituce, organizace, byrokracie.
10. Sociální útvary a seskupení. Sociální kontrola.
11. Veřejné mínění, fáma, reklama, móda.
12. Sociální procesy. Sociální vývoj a sociální změna.
13. Sociologické pojetí osobnosti. Socializace, výchova a ritualizace jednání.
14. Sociologie životního způsobu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn 1. BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 128 s. ISBN 80-7168-304-3
2. HAVLÍK, Radomír. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 114 s. ISBN 80-7184-139-0
3. KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 184 s. ISBN 80-85850-25-7
4. Sociologické školy, směry, paradigmata. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 249 s.
5. SZCZEPANSKI, Jan. Základní sociologické pojmy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1968. 173 s. ISBN neuv.
6. ŠUBRT, Jiří a kol. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 242 s. ISBN 80-7184-522-1
Literatura doporučená studentům 1. BAUMANN, Zygmunt. Myslet sociologicky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 234 s. ISBN 80-85850-14-1
2. BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. 1. vyd. Praha: Spektrum, 1991. 158 s. ISBN 80-85469-08-01
3. KELLER, Jan. Dvanáct omylů sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 168 s. ISBN 80-85850-09-5
4. MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 82 s. ISBN 80-901059-0-4
5. Velký sociologický slovník. A-O. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 747 s.
6. Velký sociologický slovník. P-Z. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 749 s.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet je udělován na základě splnění následujících podmínek:
- průběžná práce v semináři a plnění zadaných úkolů
- přednesení referátu na semináři
- odevzdání písemné reflexe nad přečtenou sociologickou knihou v rozsahu min. 2 stran normovaného textu

 

Sylabus
SOCKANT - Sociální a kulturní antropologie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován tak, aby studentům mezioborově vymezil sociální a kulturní antropologii vůči sociologii a psychologii. Dále si studenti osvojí logiku vývoje kultury a zásady kulturního relativismu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je pochopit pojem kultura jako aktivního činitele ve vývoji lidstva, umět aplikovat poznatky předmětu zejména v problematických otázkách globalizace a s ní související multikulturalitou a multietnicitou, v otázkách rasové a náboženské nenávisti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vymezení pojmu kultura, antropologie, sociální a kulturní antropologie.
Rasa jako biologická kategorie a kulturní konstrukce.
Vývojové mezníky sociální a kulturní antropologie:
-Evolucionismus a vývojová linearita.
-Difusionismus, heliolitická škola.
-Americký historismus, F. Boas a jeho přínos překonávání rasistických stereotypů
-Konfiguracionismus a jeho přínos ve vymezení kultury, R. Benedictová-kulturní vzorce
-Kulturní determinismus, M. Meadová – gender
-Funkcionalistická a strukturálně funkcionalistická antropologie, Malinowski, Radclife-Brown.
-Strukturální antropologie jako věda o binárních kontrastech, C. Lévi-Strauss
- Symbolická antropologie, P. Bourdieu.
-Soudobá antropologie.
Literatura, na níž je předmět vystavěn AUGÉ, M. Antropologie současných světů. Brno: Atlantis 1999. ISBN 80-7108-154-X
BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 2007. ISBN 80-7230-212-7
BORECKÝ, V. Porozumění symbolu. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-371-7
DETHLEFSEN, T. Oidipus a hádanka života. Praha: Euromédia Group, 2006. ISBN 80-242-1531-4
ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9
ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6
JENNINGS, J., HOEBEL, E. Readings in antropology. New York: McGraw-Hill Book Company, 1972.
KRAFT, H. Tabu, magie a sociální skutečnost. Praha: Mladá fronta, 2006. ISBN 80-204-1345-6
MALINOWSKI, B. Sex a represe v divošské společnosti. Praha: SLON, 2006. ISBN 978-80-86429-46-2
SOUKUP, M. Základy kulturní antropologie. Praha: Akademie veřejné správy o.p.s., 2009. ISBN 978-80-87207-003-1
SOUKUP, V. Dějiny antropologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3
SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-929-1
Literatura doporučená studentům AUGÉ, M. Antropologie současných světů. Brno: Atlantis 1999. ISBN 80-7108-154-X
BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 2007. ISBN 80-7230-212-7
BORECKÝ, V. Porozumění symbolu. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-371-7
DETHLEFSEN, T. Oidipus a hádanka života. Praha: Euromédia Group, 2006. ISBN 80-242-1531-4
ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9
ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6
JENNINGS, J., HOEBEL, E. Readings in antropology. New York: McGraw-Hill Book Company, 1972.
KRAFT, H. Tabu, magie a sociální skutečnost. Praha: Mladá fronta, 2006. ISBN 80-204-1345-6
MALINOWSKI, B. Sex a represe v divošské společnosti. Praha: SLON, 2006. ISBN 978-80-86429-46-2
SOUKUP, M. Základy kulturní antropologie. Praha: Akademie veřejné správy o.p.s., 2009. ISBN 978-80-87207-003-1
SOUKUP, V. Dějiny antropologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3
SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-929-1
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 1. splnění úkolů samostatné práce
2. četba vybrané literatury
Zpracovat koncept vybraných literárních titulů. Prezentace při ústní zkoušce.
Způsob kontroly: individuální kontrola

 

Sylabus
SOCKLJ - Sociologie
2005

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět zprostředkovává seznámení se sociologickým pohledem na strukturu společnosti, sociální nerovnost, problematiku sociálních útvarů a seskupení, veřejné mínění, postavení jedince ve společnosti, osobnost a její socializaci.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociologickými přístupy k problematice sociální struktury společnosti a postavení jedince ve společnosti se zvláštním důrazem na rozvoj sociologické imaginace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sociální struktura. Sociální diferenciace a stratifikace. Sociální pozice, sociální status. Sociální mobilita.
2. Sociální instituce, organizace, byrokracie.
3. Sociální útvary a seskupení. Sociální kontrola.
4. Sociologie veřejného mínění. Fáma, reklama, móda.
5. Sociologické pojetí osobnosti. Socializace.
6. Socializační faktory a jejich sociologická reflexe.
Literatura, na níž je předmět vystavěn 1. BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 128 s. ISBN 80-7168-304-3
GIDDENS, A. Sociologie
2. HAVLÍK, Radomír. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 114 s. ISBN 80-7184-139-0
3. KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 184 s. ISBN 80-85850-25-7
4. Sociologické školy, směry, paradigmata. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 249 s.
5. SZCZEPANSKI, Jan. Základní sociologické pojmy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1968. 173 s. ISBN neuv.
6. ŠUBRT, Jiří a kol. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 242 s. ISBN 80-7184-522-1
Literatura doporučená studentům 1. BAUMANN, Zygmunt. Myslet sociologicky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 234 s. ISBN 80-85850-14-1
2. BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. 1. vyd. Praha: Spektrum, 1991. 158 s. ISBN 80-85469-08-01
3. KELLER, Jan. Dvanáct omylů sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 168 s. ISBN 80-85850-09-5
4. MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 82 s. ISBN 80-901059-0-4
5. Velký sociologický slovník. A-O. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 747 s.
6. Velký sociologický slovník. P-Z. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 749 s.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Dle dispozic vyučujícího.

 

Sylabus
SOCKOMU - Sociální komunikace
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je orientován na předestření základních problémových okruhů sociální komunikace včetně kontextu, který vymezuje a určuje jednotlivé formy komunikování ve společnosti. Důsledky globalizace a vznik virtuálního veřejného prostoru. Nejčastější chyby v komunikaci, zvládání konfliktních situací.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získat kritický náhled do sociokulturních souvislostí sociální komunikace včetně základních témat sociální komunikace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní premisy lidské komunikace, pragmatika
2. Sociální kontext komunikace, kontextové modality, socializace
3. Vnitřní kontext, vztahové vzorce a sociální stereotypy.
4. Digitální a analogová komunikace, médium
5. Slovní komunikace, dialog, implicitní a explicitní sdělování; denotace, konotace,
6. Asertivita
7. Zákonitosti komunikace ve skupině.
8. Komunikace a sebevědomí, self-prezentace (self-image), mediace
9. Interdependence, konfúze, principy WIN WIN
10. Empatické a agonistické přístupy. Teorie Carla Rogerse, systémové přístupy, motivace
11. Teorie komunikačních her, komunikace podle transakční analýzy. Styly vedení,
12. Mobbing.
13. Sociální komunikace zprostředkovaná masovým médiem, komunikace v reklamách,
14. Byrokratické instituce, sociální komunikace a systémové teorie
15. Komunikační stigmatizace, „labeling“ a kategorizování lidí
16. Sociální kontakt, interakce, tvorba sociální struktury
17. Dysfunkční komunikace a poruchy komunikace
Literatura, na níž je předmět vystavěn CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-X
KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X
LAMSER, V. Komunikace a společnost. Úvod do teorie společenské komunikace. Praha: Academia, 1969.
DEFLEUR, L. – BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, S. Teorie masové komunikace. Praha: Univerzita Karlova, 1996.
BERNE, E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992. ISBN 80-85-1945-2-X.
HARTLEY, M. Řeč těla v praxi. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7178-844-9.
SPERANDIO, S. Účinná komunikace v zaměstnání. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-360-4.
TEGZE, O. Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-429-X.
VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-998-4.
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7178-269-6
JIRÁK, J., KÖPPELOVÁ, B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 978-80-7367-287-4.
WATZLAWICK, P. a kol. Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. ISBN 80-86088-04-9.
WATZLAWICK, P. Všechno špatné je k něčemu dobré. Hradec Králové: Konfrontace, 1995. ISBN 80-901773-5-2.
McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0296-2.
Literatura doporučená studentům CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-X
KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X
LAMSER, V. Komunikace a společnost. Úvod do teorie společenské komunikace. Praha: Academia, 1969.
DEFLEUR, L. – BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, S. Teorie masové komunikace. Praha: Univerzita Karlova, 1996.
BERNE, E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992. ISBN 80-85-1945-2-X.
HARTLEY, M. Řeč těla v praxi. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7178-844-9.
SPERANDIO, S. Účinná komunikace v zaměstnání. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-360-4.
TEGZE, O. Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-429-X.
VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-998-4.
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7178-269-6
JIRÁK, J., KÖPPELOVÁ, B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 978-80-7367-287-4.
WATZLAWICK, P. a kol. Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. ISBN 80-86088-04-9.
WATZLAWICK, P. Všechno špatné je k něčemu dobré. Hradec Králové: Konfrontace, 1995. ISBN 80-901773-5-2.
McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0296-2.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Studium vybrané literatury
Zpracování seminární práce dle stanoveného tématu v rozsahu min.5 normostran
Test k ověření znalostí základních pojmů jako podmínka udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce

Způsob kontroly: individuální kontrola písemného vypracování seminární práce, splnění testu

 

Sylabus
SOCPATL - Sociální patologie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity
TEORDEV Teorie sociálních deviací
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Charakteristika základních sociálně patologických jevů, (agresivní projevy - šikana, domácí a divácké násilí, extrémismus, kriminalita, závislosti- alkoholismus,tabakismus, drogy, nelátkové závislosti, sebevražednost, prostituce. Jejich vývoj z pohledu historie a aktuální stav, důsledky a specifičnosti daných jevů u dětí a mládeže.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s historií i aktuálním stavem jednotlivých sociálně
patologických jevů (kriminality, sebevražednosti, závislostí, prostituce)
charakterizovat průběh vzniku těchto jevů u jednotlivce, fáze a možnosti
podchycení těchto jevů, jejich důsledky z hlediska jedince i společnosti. Zvláštnosti
a charakteristika těchto jevů u dětí a mládeže. Cílem je získání vědomos-
tí o všech těchto jevech, ale též dovedností, které mohou studenti uplatnit v praxi.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Sociální patologie jako vědní disciplína
2) Agrese, její podstata, druhy agresivního chování.
3) Šikana, domácí násilí, divácké násilí
4) Extrémismus, činnost sekt
5) Kriminalita (vývoj, aktuální stav, druhy trestné činnosti)
6) Prostituce (charakteristika jevu, stav, druhy, pohlavní choroby)
7) Sebevražednost (charakteristika, vývoj a aktuální stav, formy a druhy)
8) Závislosti (obecná charakteristika, fáze utváření, typologie)
9) Alkoholismus (charakteristika, aktuální stav, důsledky)
10) Nikotinismus (charakteristika, aktuální stav, důsledky)
11) Nealkoholová toxikománie (drogy, třídění, charakteristika fyzické a psychické závislosti na jednotlivých drogách)
12) Nelátkové závislosti (patologické hráčství, workoholismus a další nelátkové závislosti.)
Literatura, na níž je předmět vystavěn KRAUS, B., HRONCOVÁ, J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.
FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Praha: Grada, 2009
MATOUŠEK, O.,KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha:Portál,1998
ONDREJKOVIČ, P. Sociálna patológia, Bratislava: VEDA, 2009
Literatura doporučená studentům KRAUS, B., HRONCOVÁ, J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.
FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Praha: Grada, 2009
MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A.. Mládež a delikvence. Praha:Portál,1998
JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: Karolinum, 1998.
ONDREJKOVIČ,P. Sociálna patologia. Bratislava: Veda, 2009.
Dušek,J. Janík,Z. Drogy a společnost. Praha : 1993
Presl,J. Drogová závislost. Praha:1995
Masaryk,T.G.M. Sebevražda. Praha:Čin, 193O
Frankel,B. O sebevraždách. Praha: 1998
Skála,J. Až na dno. Praha: SZN, 1988
Nešpor,K., Csémy,L. Alkohol, drogy a vaše dítě. Praha:Sportpropag, 1992
Kozák, J. Rizikový faktor kouření. Praha: 1993

Pomůcky:
Studijní opora na webových stránkách katedry
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zpracování seminární práce na zadané téma v rozsahu cca 5 stran textu.
Způsob kontroly: individuální kontrola seminární práce.

 

Sylabus
SOCPDA2 - Sociální pedagogika
2002

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: řízené konzultace 12 hod. za semestr
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu viz.předmět SocPedAB
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností viz.předmět SocPedAB
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky viz.předmět SocPedAB
Literatura, na níž je předmět vystavěn viz.předmět SocPedAB
Literatura doporučená studentům viz.předmět SocPedAB
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu viz.předmět SocPedAB

 

Sylabus
SOCPEDA - Sociální pedagogika
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět sociální pedagogika (SOCPEDA) je koncipován jako seznámení s klíčovými tématy sociálních aspektů výchovně vzdělávacího procesu a společenské reality. Studentům přináší sociálně pedagogický náhled na studovaný obor a témata k němu se vztahující.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenta s historickými kořeny sociální pedagogiky, její zařazení mezi ostatními disciplínami a s dalšími tématy viz. osnova.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky • Vývoj a současná pojetí sociální pedagogiky
• Postavení sociální pedagogiky v systému vědních disciplín
• Prostředí a výchova, socializace a výchova
• Charakteristika prostředí rodiny
• Charakteristika prostředí škola a výchovných zařízení
• Prostředí vrstevnických skupin, dětské amládežnické organizace, hnutí
• Lokální a regionální prostředí a výchova
• Působení médií a výchovný proces
• Metody sociálně výchovného působení
• Sociální pedagog jako profese a jeho uplatnění
• Sociálně výchovná činnost v terénu
• Životní styl a jeho utváření


Literatura, na níž je předmět vystavěn KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008
KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. a kol. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido, 2001
KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Král.: Gaudeamus, 1999
KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: PdF UP, 1999
WROCZYNSKI, R. Sociálna pedagogika. Bratislava: SPN, 1968
PŘADKA, M., KNOTOVÁ, D. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: PF MU, 1998
Literatura doporučená studentům KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008
KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. a kol. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido, 2001
KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Král.: Gaudeamus, 1999
KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: PdF UP, 1999
WROCZYNSKI, R. Sociálna pedagogika. Bratislava: SPN, 1968
PŘADKA, M., KNOTOVÁ, D. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: PF MU, 1998

Studijní opora: Sylabus na webových stránkách katedry
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Seminární práce v rozsahu cca 5 stran textu na zadané téma.
Způsob kontroly: individuální kontrola seminární práce.

 

Sylabus
SOCPEF - Sociální pedagogika
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu
Sociální pedagogika jako vědní obor, sociální podmíněnost výchovného procesu, úloha prostředí v rozvoji sobnosti, význam a úloha základních typů prostředí v rozvoji osobnosti a možnosti výchovného využití (rodina, výchovné instituce, vrstevnické skupiny ad.)
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností
Seznámit studenty se současným pojetím dané discipliny u nás i v zahraničí, orientovat se v celé dané oblasti sociálních aspektů výchovy, charakterizovat prostředí a jeho jednotlivé typy, v nichž se výchovný proces odehrává , poukázat na všechny faktory v prostředí ohrožující optimální rozvoj osobnosti, ukázat specifiku metod sociálně výchovné práce v praxi.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky
1.Přehled vývoje sociální pedagogiky jako vědní disciplina do současnosti
2.Předmět a úkoly sociální pedagogiky, její základní kategorie
3.Podstata sociální podmíněnosti výchovného procesu, faktory determinace
4.Prostředí a výchova, jeho role ve výchově, typologie,pedagogizace
prostředí
5.Charakteristika prostředí rodiny
6.Charakteristika prostředí výchovných institucí
7.Prostředí vrstevnických skupin, dětské a mládežnické organizace a hnutí
8.Lokální a regionální prostředí a výchova
9.Ohrožení rozvoje osobnosti dětí a mládeže v prostředí, dětská práva
10.Metody sociálně výchovné práce
11.Zdravý a disociální životní způsob a výchova
12.Náročné a krizové situace v životě a pedagogické souvislosti
13.Výchovné působení v minoritních a rizikových skupinách, práce s
komunitami
14.Profesní model sociálního pedagoga
15.Práce sociálních pedagogů v terénu
12.
Literatura, na níž je předmět vystavěn
Kraus,B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2.vyd.,1999
Klapilová,S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc:PF UP,1996
Přadka,M.,Knotová,D. Kapitoly za sociální pedagogiky. Brno: PF MU,1998
Wroczynski,R.: Sociálna pedagogika. Bratislava: SPN,1968
Literatura doporučená studentům
Kraus,B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2.vyd.,1999
Klapilová,S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc:PF UP,1996
Přadka,M.,Knotová,D. Kapitoly za sociální pedagogiky. Brno: PF MU,1998
Wroczynski,R.: Sociálna pedagogika. Bratislava: SPN,1968
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Disciplina je ukončena v zimním semestru zápočtem na základě vypracování seminární práce, písemného testu a splnění všech dalších požadavků stanovených na počátku semestru. V letním semestru je ukončena písemnou a ústní zkouškou podle stanovených požadavků.

 

Sylabus
SOCPEP - Sociální pedagogika
2013

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Sociální pedagogika jako vědní disciplína, vývoj, pojetí v současnosti, význam úkoly,
základní kategorie. Sociální podmíněnost výchovného procesu, výchova a socializace, úloha
prostředí v rozvoji osobnosti a ve výchově. Význam a úloha základních typů prostředí v rozvoji
osobnosti a možnosti výchovného využití (rodina, výchovné instituce, vrstevnické skupiny ad.)
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty se současným pojetím dané disciplíny u nás i v zahraničí, orientovat se v celé dané oblasti sociálních aspektů výchovy, charakterizovat prostředí a jeho jednotlivé typy, v nichž se výchovný proces odehrává, ukázat možnosti využívání prostředí jako výchovného prostředku.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vývoj sociální pedagogiky jako vědní disciplíny
2. Pojetí a úkoly soc. ped. v současnosti
3. Postavení soc. ped. v systému vědních disiplín
4. Životní styl a jeho utváření
5. Výchova jako součást socializace
6. Prostředí a výchova, typologie prostředí, jeho funkce ve výchově
7. Charakteristika prostředí rodina
8. Charakteristika prostředí vých. institucí
9. Prostředí vrstevnických skupin, mládežnické organizace a hnutí
10. Lokální a regionální prostředí a výchova
11. Působení médií ve výchově
12. Terénní práce
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kraus,B., Poláčková,V. a kol. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido, 2001
Kraus,B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Král.: Gaudeamus, 1999
Klapilová, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc:PF UP, 1999
Wroczynski, R. Sociálna pedagogika. Bratislava: SPN, 1968
Přadka, M.,Knotová,D. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: PF MU, 1998
Kraus, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008
Literatura doporučená studentům Hroncová,J., Matualayová,T. Sociálna pedagogika a sociálna práca. Bánská Bystrica: PF UMB,
2000
Kučerová, S. Člověk, hodnoty, výchova. Prešov: 1996
Dočkal,J. Člověka svět.(Úvod do sociální pedagogiky). Praha: Ethum, 1999
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Disciplina je v tomto semestru ukončena zápočtem na základě vypracování seminární práce, úspěšného absolvování kontrolního testu a splnění všech požadavků stanovených na počátku semestru.

 

Sylabus
SOCSKSP - Sociologické školy, směry, paradigmata
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
SOCZIVZ - Sociologie životního způsobu
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět umožní studentům pochopit problematiku přístupů k realizaci životních kariér současného člověka na pozadí společenských životních stylů minulosti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojit si teorii životního stylu a kriticky ji konfrontovat se žitou skutečností. Kritické poznání životního stylu umožní lépe pochopit projevy chování a jednání lidí různých společenských vrstev.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Způsob života a životní styl – vymezení pojmů.
2. Sociologie způsobu života (Weber, Marx, Simmel, Adler, Parsons)
3. Způsob života v jednotlivých historických etapách života evropské společnosti.
4. Způsob života jako specifický vztah mezi společností a individuem – stratifikační vrstvy naší společnosti a jejich způsob života.
5. Civilizace v díle N. Eliase.
6. Životní styl v masové společnosti, masová kultura.
Literatura, na níž je předmět vystavěn KUBÁTOVÁ, H. Sociologie životního způsobu. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2456-0
BAUDRILLARD, J. Amerika. Praha: Dauphin, 2000. ISBN80-86019-97-7
BAUMAN, Z. Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-12-5
ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9
ELIAS, N. O procesu civilizace I., II. Praha: Argo, 2006, 2007. ISBN 80-7203-838-9, 978-80-7203-962-3
FROMM, E. Obraz člověka u Marxe. Brno: L. Marek, 2004. ISBN80-86263-53-3
GIRTLER, R. Okrajové sociální kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2728-2
HARRINGTON, A. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3
HEERS, J. Svátky bláznů a karnevaly. Praha: Argo, 2006. ISBN 80-7203-777-3
KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-52-6
KELLER, J. Až na dno blahobytu. Praha: EarthSave, 2005. ISBN 80-903085-7-0
KOUKOLÍK, F. Homo sapiens stupidus. Praha: Galén, 2003. ISBN 80-7262-237-4
SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-230-0
SAK, P., SAKOVÁ, K. Mládež na křižovatce. Praha: Svoboda, 2004. ISBN 80-86320-33-2
SEKOT, A. Sociologie sportu. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-132-4
STEVENSON, D. J. American life and institutions. Stuttgart: Klett, c 1987
RHEINWALDOVÁ, E. Cesta k mládí a úspěchu. Praha: Orbis, 1992.
ORTEGA y GASSET, J. Vzpoura davů. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0072-8
Literatura doporučená studentům KUBÁTOVÁ, H. Sociologie životního způsobu. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2456-0
BAUDRILLARD, J. Amerika. Praha: Dauphin, 2000. ISBN80-86019-97-7
BAUMAN, Z. Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-12-5
ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9
ELIAS, N. O procesu civilizace I., II. Praha: Argo, 2006, 2007. ISBN 80-7203-838-9, 978-80-7203-962-3
FROMM, E. Obraz člověka u Marxe. Brno: L. Marek, 2004. ISBN80-86263-53-3
GIRTLER, R. Okrajové sociální kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2728-2
HARRINGTON, A. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3
HEERS, J. Svátky bláznů a karnevaly. Praha: Argo, 2006. ISBN 80-7203-777-3
KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-52-6
KELLER, J. Až na dno blahobytu. Praha: EarthSave, 2005. ISBN 80-903085-7-0
KOUKOLÍK, F. Homo sapiens stupidus. Praha: Galén, 2003. ISBN 80-7262-237-4
SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-230-0
SAK, P., SAKOVÁ, K. Mládež na křižovatce. Praha: Svoboda, 2004. ISBN 80-86320-33-2
SEKOT, A. Sociologie sportu. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-132-4
STEVENSON, D. J. American life and institutions. Stuttgart: Klett, c 1987
RHEINWALDOVÁ, E. Cesta k mládí a úspěchu. Praha: Orbis, 1992.
ORTEGA y GASSET, J. Vzpoura davů. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0072-8
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Splnění úkolů samostatné práce. Zpracování rešerší z masových médií k současným projevům životního stylu.
Způsob kontroly: individuální kontrola.

 

Sylabus
SOKOMJ - Sociální komunikace 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity
SCKOMJ Sociální komunikace 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Pochopení komunikace v celkovém kontextu chování a jednání podmíněného existující sociokulturní situací globalizovaného světa. Důsledky revolučních důsledků www , virtuální prostor jako nové médium, které radikálně změnilo pohled na dosavadní sociálního chování. Druhy médií. Seznámení se soudobými komunikačními teoriemi v kontextu sociálních proměn měnícího se evropského prostoru.
Studenti se rovněž seznámí se způsoby zvládání a překonávání nesnází při dorozumívání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Navázat na dosavadní získané znalosti v předcházejících kurzech a nahlédnout komunikaci, jazykování paradoxně jako největší překážku v porozumění mezi lidmi. Komunikace a metakomunikace
1. Nejčastější problémy a blokace v sociální komunikaci
2. Způsoby manipulace a mystifikace v médiích
3. Důsledky dromokracie v informační sféře
4. Vznik nového komunikačního prostoru a jeho důsledky na chování, jednání
5. www. revoluce promítající se na radikální proměnu "usazenosti" jedince, zaměstnanost a virtuální prostor
6. Internet, angličtina a vzdělání jako tři hlavní momenty důsledků vzniku kyberprostoru a globalizace
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do sociální a pedagogické komunikace.- pojem, funkce, druhy, osobnostní a situační faktory- překážky v komunikaci, evalvace a devalvace sebevědomí - příčiny
2. Stručně o osobnosti - sebepoznání a poznávání druhých
3. Druhy neverbálního chování
4. Verbální komunikace- o rétorice, způsoby jednání, paralingvistika
5. Nácvik komunikačních dovedností- naslouchání, empatie- sdělování pocitů- kladení otázek- podávání a přijímání zpětné vazby
6. Asertivita a nácvik asertivních dovedností- požádání o laskavost- uplatnění nároku- umět říci "Ne"- přijímání a podávání kritiky- sdělování pocitů, oceňování- zvládání zlosti- vedení a ukončení rozhovoru
7. Úvod do transakční analýzy- analýza struktury osobnosti- analýza transakcí- životní programy- životní scénář
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lévy, P.:Kyberkultura, UK Praha 2000
Virillio,P.: Informační bomba
McLuhan,M.:Jak rozumět médiím, Praha 1991
von Thun, F.S.: jak spolu komunikujeme, Praha 2005
Holá,L.:Mediace, Praha 2004
Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací, Praha
Literatura doporučená studentům Lévy, P.:Kyberkultura, UK Praha 2000
Virillio,P.: Informační bomba
McLuhan,M.:Jak rozumět médiím, Praha 1991
von Thun, F.S.: jak spolu komunikujeme, Praha 2005
Holá,L.:Mediace, Praha 2004
Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací, Praha
Praško, Ján, Prašková, Hana. Asertivitou proti stresu, Praha: Grada, 1996
Křivohlavý, Jaro. Povídej naslouchám, Praha: Návrat, 1993
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet: vypracování seminární práce dle zadáníZkouška: ústní rozhovor nad vybraným problémovým okruhem

 

Sylabus
SOKOML - Sociální komunikace 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity
SCKOML Sociální komunikace 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Na základě teoretického minima o sociální a pedagogické komunikaci zopakovat neverbální a verbální projevy se zaměřením na komunikativní a asertivní dovednosti (výběr). V úvodu do transakční analýzy (TA) procvičit analýzu struktury osobnosti a analýzu transakce s orientací na objasňování možnosti využití TA ve výchovném procesu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Navázat na dosavadní získané zkušenosti studentů s komunikativním výcvikem a pokračovat v dalším osvojování potřebných komunikativních dovedností v profesní práci.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do sociální a pedagogické komunikace.- pojem, funkce, druhy, osobnostní a situační faktory- překážky v komunikaci, evalvace a devalvace sebevědomí - příčiny
2. Stručně o osobnosti - sebepoznání a poznávání druhých
3. Druhy neverbálního chování
4. Verbální komunikace- o rétorice, způsoby jednání, paralingvistika
5. Nácvik komunikačních dovedností- naslouchání, empatie- sdělování pocitů- kladení otázek- podávání a přijímání zpětné vazby
6. Asertivita a nácvik asertivních dovedností- požádání o laskavost- uplatnění nároku- umět říci "Ne"- přijímání a podávání kritiky- sdělování pocitů, oceňování- zvládání zlosti- vedení a ukončení rozhovoru
7. Úvod do transakční analýzy- analýza struktury osobnosti- analýza transakcí- životní programy- životní scénář
Literatura, na níž je předmět vystavěn Křivohlavý, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988
Mareš, Jiří, Křivohlavý, Jaro. Komunikace ve škole, Brno: Masarykova universita, 1995
Vališová, Alena. Asertivita v rodině a ve škole, Jinočany: nakladatelství a vydavatelství H & H, 1994
Berne, Eric. Jak si lidé hrají, Dialog, 1992
Berne, Eric. Co řeknete, až pozdravíte, Lidové noviny, 1997
Vybíral, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace, Praha: Portál, 2000
Harris, Thomas, A. Já jsem OK, ty jsi OK, Praha: Pragua, 1997


Literatura doporučená studentům Svatoš, Tomáš, Kotková Věra. Sociální a pedagogická komunikace, Hradec Králové: Gaudeamu, 1998
Lewis, David. Tajná řeč těla, Praha: Victoria Publishing, 1995
Praško, Ján, Prašková, Hana. Asertivitou proti stresu, Praha: Grada, 1996
Křivohlavý, Jaro. Povídej naslouchám, Praha: Návrat, 1993

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet: vypracování seminární práce dle zadáníZkouška: ústní rozhovor nad vybraným problémovým okruhem

 

Sylabus
SOKOP1 - Sociální komunikace I.
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SOKOP2 Sociální komunikace II.
Anotace předmětu Na základě teoretického minima o sociální a pedagogické komunikaci procvičit neverbální a verbální projevy se zaměřením na komunikativní a asertivní dovednosti (výběr).
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Navázat na dosavadní získané zkušenosti studentů s komunikativním výcvikem a pokračovat v dalším osvojování potřebných komunikativních dovedností v profesní práci.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do sociální a pedagogické komunikace.
- pojem, funkce, druhy, osobnostní a situační faktory
- překážky v komunikaci, evalvace a devalvace sebevědomí - příčiny
2. Stručně o osobnosti - sebepoznání a poznávání druhých
3. Druhy neverbálního chování
4. Verbální komunikace
- o retorice, způsoby jednání, paralingvistika
5. Nácvik komunikačních dovedností
- naslouchání, empatie
- sdělování pocitů
- kladení otázek
- podávání a přijímání zpětné vazby
6. Asertivita a nácvik asertivních dovedností
- požádání o laskavost
- uplatnění nároku
- umět říci "Ne"
- přijímání a podávání kritiky
- sdělování pocitů, oceňování
- zvládání zlosti
- vedení a ukončení rozhovoru
Literatura, na níž je předmět vystavěn Křivohlavý, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988
Mareš, Jiří, Křivohlavý, Jaro. Komunikace ve škole, Brno: Masarykova universita, 1995
Vališová, Alena. Asertivita v rodině a ve škole, Jinočany: nakladatelství a vydavatelství H & H, 1994
DeVito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Praha, Grada, 2001
Literatura doporučená studentům Svatoš, Tomáš, Kotková Věra. Sociální a pedagogická komunikace, Hradec Králové: Gaudeamus, 1998
Lewis, David. Tajná řeč těla, Praha: Victoria Publishing, 1995
Praško, Ján, Prašková, Hana. Asertivitou proti stresu, Praha: Grada, 1996
Křivohlavý, Jaro. Povídej naslouchám, Praha: Návrat, 1993
Buda, Béla: Empatia, Nové Zámky, Psychoprof, 1994

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínkou udělení zápočtu: vypracování seminární práce dle zadání

 

Sylabus
SOKOP2 - Sociální komunikace II.
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity
SOKOP1 Sociální komunikace I.
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Na základě teoretického minima o sociální a pedagogické komunikaci zopakovat neverbální a verbální projevy se zaměřením na komunikativní a asertivní dovednosti (výběr). V úvodu do transakční analýzy (TA) procvičit analýzu strukturu osobnosti a analýzu transakce s orientací na objasňování možnosti využití TA ve výchovném procesu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Navázat na dosavadní získané zkušenosti studentů s komunikativním výcvikem a pokračovat v dalším osvojování potřebných komunikativních dovedností v profesní práci.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do sociální a pedagogické komunikace.
- pojem, funkce, druhy, osobnostní a situační faktory
- překážky v komunikaci, evalvace a devalvace sebevědomí
- příčiny
2. Stručně o osobnosti
- sebepoznání a poznávání druhých
3. Druhy neverbálního chování
4. Verbální komunikace
- o rétorice, způsoby jednání, paralingvistika
5. Nácvik komunikačních dovedností
- naslouchání, empatie
- sdělování pocitů
- kladení otázek
- podávání a přijímání zpětné vazby
6. Asertivita a nácvik asertivních dovedností
- požádání o laskavost
- uplatnění nároku
- umět říci "Ne"
- přijímání a podávání kritiky
- sdělování pocitů, oceňování
- zvládání zlosti
- vedení a ukončení rozhovoru
7. Úvod do transakční analýzy
- analýza struktury osobnosti
- analýza transakcí
- životní programy
- životní scénář
Literatura, na níž je předmět vystavěn Křivohlavý, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988
Mareš, Jiří, Křivohlavý, Jaro. Komunikace ve škole, Brno: Masarykova universita, 1995
Vališová, Alena. Asertivita v rodině a ve škole, Jinočany: nakladatelství a vydavatelství H & H, 1994
Berne, Eric. Jak si lidé hrají, Dialog, 1992
Berne, Eric. Co řeknete, až pozdravíte, Lidové noviny, 1997
Vybíral, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace, Praha: Portál, 2000
Harris, Thomas, A. Já jsem OK, ty jsi OK, Praha: Pragua, 1997
Literatura doporučená studentům Svatoš, Tomáš, Kotková Věra. Sociální a pedagogická komunikace, Hradec Králové: Gaudeamu, 1998
Lewis, David. Tajná řeč těla, Praha: Victoria Publishing, 1995
Praško, Ján, Prašková, Hana. Asertivitou proti stresu, Praha: Grada, 1996
Křivohlavý, Jaro. Povídej naslouchám, Praha: Návrat, 1993
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet:- aktivní účast na seminářích
- vypracování seminární práce dle zadání

 

Sylabus
SOMAP - Somatologie
2010

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Merkunová Alena
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Somatologie je v tomto případě pojata ve svých základech, které zahrnují stavbu (anatomii) a funkci (fyziologii) lidského těla jako nezbytný základ k vědeckému pojímání a chápání somatické i mentální stránky existence lidského jedince.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnout studentům základní informace o stavbě a funkci jednotlivých orgánových soustav lidského těla, včetně zasvěcení do potřebné bazální terminologie oboru. Vytvořit tak vědomostní předpoklady pro pochopení základních odchylek ve funkcích lidského těla v oblasti somatické i mentální. Akcentovat oblasti se vztahem k praktickým potřebám terénní práce sociálních patologů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Uspořádání lidského těla – buňka, tkáň, orgán, soustava
2. Kosterní soustava – základní stavba
3. Svalová soustava – přehled hlavních svalů
4. Tělní tekutiny, homeostáza, krev, míza, imunitní funkce
5. Krevní oběh – stavba a funkce srdce a cév, řízení oběhu
6. Dýchací soustava, stavba, řízení dýchání, výměna plynů
7. Trávící soustava – stavba, trávení, vstřebávání
8. Látková a energetická přeměna, tělesná teplota, výživa
9. Výdej odpadních látek z těla – role ledvin, kůže.
10. CNS - stavba, funkce dílčích částí
11. PNS tělní a útrobní, smyslové funkce
12. Endokrinní soustava - základní účinky hormonů
13. Reprodukční funkce muže a ženy
Literatura, na níž je předmět vystavěn ABRAHAMS,P., DRUGA,R. Lidské tělo – Atlas anatomie člověka.1. české vyd. Praha: Ottovo nakladatelství – Cesty, 2003.
HOLIBKOVÁ,A., LAICHMAN,S. Přehled anatomie člověka. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2000.
DYLEVSKÝ,I., DRUGA,R., MRÁZKOVÁ,O. Funkční anatomie člověka.1. vyd. Praha: Grada,2000.
SILBERNAGL,S., DESPOPOULOS,A. Atlas fyziologie člověka. 6.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004.
TROJAN,S. a kol. Lékařská fyziologie. 4. vyd. Praha: Grada, 2003.
TORTORA,G.J., DERRICKSON,B. Principles of Anatomy and Physiology. 11th ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2006.
GANONG,W.F. Rewiev of Medical Physiology. 22nd ed., Lange Medical Books/The Mc Graw – Hill Companies Inc., Philadelphia, 2005.
Literatura doporučená studentům Základní
NOVOTNÝ,I., HRUŠKA,M. Biologie člověka. 3. (ev. novější) vyd. Praha: Fortuna, 2002.
POZNÁMKY Z PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ
KOMPLEXNÍ PRŮVODCE OBOREM (KPO)- zahrnuje veškeré potřebné informace - klíčová slova, harmonogram přednášek, cvičení, zkušební okruhy, bude zaslán do mailové schránky oboru na začátku semestru.
Doplňková pro zájemce
MERKUNOVÁ,A. Základy funkční somatologie (fyziologie). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.
MACHOVÁ,J. Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, reedice 2002, 2003.
ROKYTA,R. a kol. Struktura a funkce lidského těla. 1. vyd. Praha: nakl. Tigris, 2002.
MOUREK,J. Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha:Grada Publishing, a.s., 2005.
MARIEB,E.N., MALLAT,J. Anatomie lidského těla. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet
Pro udělení se vyžaduje dohodnutá účast na cvičeních a odevzdání semestrové práce na zadané téma;
Zkouška
písemná část, tj. test (50 otázek), k absolvování je zapotřebí minimálně 30 správně zodpovězených otázek, je doplněná ústním pohovorem, což je diskuse k dvěma otázkám ze dvou předem známých tématických okruhů, které si student volí náhodným výběrem a jsou zveřejněné na začátku semestru. Odpadá při 80 % úspěšnosti testu. Podrobnosti – Komplexní průvodce oborem, viz část Doporučená literatura

 

Sylabus
SOMAPK - Somatologie
2010

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Merkunová Alena
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Somatologie je orientována tak, aby podala základní informace o stavbě (anatomii) lidského těla a zároveň, v jednotě s anatomií, akcentovala potřebné funkce organismu (fyziologii). Je nezbytným základem k vědeckému pojímání a chápání somatické i mentální stránky existence lidského jedince.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnout studentům základní informace o stavbě a funkci jednotlivých orgánových soustav lidského těla s akcentem na nervové funkce. Vytvořit vzdělanostní základy pro studium dalších předmětů, především psychologie.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Konzultace:
1. Základní vlastnosti živé hmoty. Orgánové soustavy. Nervové a hormonální regulační systémy - nervová soustava, nervová činnost člověka.
2. Smyslové funkce. Hybnost člověka. Žlázy s vnitřní sekrecí, základní účinky hormonů, stres.
3. Soustava oběhová, krev, lymfa, soustava dýchací.
4. Soustava trávící, vylučovací, pohlavní, reprodukční.
Literatura, na níž je předmět vystavěn ABRAHAMS,P., DRUGA,R. Lidské tělo – Atlas anatomie člověka.1. české vyd. Praha: Ottovo nakladatelství – Cesty, 2003.
HOLIBKOVÁ,A., LAICHMAN,S. Přehled anatomie člověka. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2000.
DYLEVSKÝ,I., DRUGA,R., MRÁZKOVÁ,O. Funkční anatomie člověka.1. vyd. Praha: Grada,2000.
SILBERNAGL,S., DESPOPOULOS,A. Atlas fyziologie člověka. 6.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004.
TROJAN,S. a kol. Lékařská fyziologie. 4. vyd. Praha: Grada, 2003.
TORTORA,G.J., DERRICKSON,B. Principles of Anatomy and Physiology. 11th ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2006.
GANONG,W.F. Rewiev of Medical Physiology. 22nd ed., Lange Medical Books/The Mc Graw – Hill Companies Inc., Philadelphia, 2005.
Literatura doporučená studentům Základní
NOVOTNÝ,I., HRUŠKA,M. Biologie člověka. 3. (ev. novější) vyd. Praha: Fortuna, 2002.
POZNÁMKY Z KONZULTACÍ
KOMPLEXNÍ PRŮVODCE OBOREM (KPO)- zahrnuje klíčová slova, harmonogram konzultací, zkušební okruhy, bude zaslán do mailové schránky oboru na začátku semestru.
Doplňková pro zájemce
MERKUNOVÁ,A. Základy funkční somatologie (fyziologie). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.
MACHOVÁ,J. Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, reedice 2002, 2003.
ROKYTA,R. a kol. Struktura a funkce lidského těla. 1. vyd. Praha: nakl. Tigris, 2002.
MOUREK,J. Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha:Grada Publishing, a.s., 2005.
MARIEB,E.N., MALLAT,J. Anatomie lidského těla. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005.
POZNÁMKY Z KONZULTACÍ.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet: udělení je vázáno na odevzdání semestrové práce na zadané téma.
Zkouška: písemná část, tj. test (50 otázek), k absolvování je zapotřebí minimálně 30 správně zodpovězených otázek, je doplněná ústním pohovorem, což je diskuse k dvěma otázkám ze dvou předem známých tématických okruhů, které si student volí náhodným výběrem a jsou zveřejněné na začátku semestru. Odpadá při 80 % úspěšnosti testu. Podrobnosti viz KOP

 

Sylabus
SOMATOO - Somatologie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chaloupka Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Somatologie je prezentovaná v základech, nezbytných k vědeckému pojímání a chápání somatické i mentální stránky existence lidského jedince. Poskytuje základní informace o stavbě a funkci jednotlivých orgánových soustav těla, včetně zasvěcení do potřebné bazální terminologie oboru. Vytváří tak vědomostní předpoklady pro pochopení odchylek ve funkcích lidského těla. Akcentuje oblasti se vztahem k praktickým potřebám terénní práce sociálních patologů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Uspořádání lidského těla – buňka, tkáň, orgán, soustava
2. Kosterní soustava – základní stavba
3. Svalová soustava – přehled hlavních svalů
4. Tělní tekutiny, homeostáza, krev, míza, imunitní funkce
5. Krevní oběh – stavba a funkce srdce a cév, řízení oběhu
6. Dýchací soustava, stavba, řízení dýchání, výměna plynů
7. Trávící soustava – stavba, trávení, vstřebávání
8. Látková a energetická přeměna, tělesná teplota, výživa
9. Výdej odpadních látek z těla – role ledvin, kůže
10. CNS - stavba, funkce dílčích částí
11. PNS tělní a útrobní, smyslové funkce
12. Endokrinní soustava - základní účinky hormonů
13. Reprodukční funkce muže a ženy
Literatura, na níž je předmět vystavěn NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M. Biologie člověka. 3. vyd. (ev. novější). Praha: Fortuna, 2002.
POZNÁMKY Z KONZULTACÍ
KOMPLEXNÍ PRŮVODCE OBOREM: zahrnuje veškeré potřebné informace - klíčová slova, harmonogram konzultací, zkušební okruhy (v elektronické formě přichází do e-mailové schránky oboru na začátku semestru)
ANATOMICKÁ SCHÉMATA: cévy, svaly, nervy (aktuálně zasílané v elektronické podobě do e-mailové schránky oboru)
Literatura doporučená studentům MERKUNOVÁ, A., OREL, M. Anatomie a fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.
MERKUNOVÁ,A. Základy funkční somatologie (fyziologie) – poznámky k přednáškám. 2. přepracované a doplněné
vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.
MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, reedice 2002, 2003, 2009.
ROKYTA, R., ŠŤASTNÝ, F. Struktura a funkce lidského těla. 1. vyd. Praha: Tigis, 2002.
MOUREK, J. Fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005.
MARIEB, E. N., MALLAT, J. Anatomie lidského těla. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005.
SEICHERT, V. Malý anatomický atlas. 2. přepracované vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Hlavní individuální aktivitou je zápočtová práce studenta, požadující subjektivní zhodnocení zadaného problému z oblasti somatologie (esej), min. rozsah 3 strany formátu A4, která je podmínkou pro udělení zápočtu z předmětu. Základem hodnocení práce je posouzení míry individuálního přístupu studenta k zadanému tématu, při absenci takového přístupu (tj. při pouhé pasivní prezentaci převzatých dat) je vyžadovaná korekce obsahu v podobě doplňku nebo nového zpracování.

 

Sylabus
SOPVEP - Sociálně psychologický výcvik 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pelcák Stanislav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
UPSYP2 Úvod do psychoterapie 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SPVEP2 Sociálně psychologický výcvik 2
Anotace předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými východisky sociálního - interakčního učení,
s cíli, základními metodami a pravidly realizace výcvikových programů u vybraných cílových skupin populace. Poskytnout specifickou zkušenost z členství ve výcvikové skupině a procvičit elementární dovednosti pro cílenou a bezpečnou aplikaci metod SPV v pedagogické praxi se zřetelem na zvláštnosti cílové skupiny a její potřeby. Rozvinout základní dovednosti nezbytné pro vedení tréninkových skupin.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s teoretickými východisky sociálního-interakčního učení, s cíli, základními metodami a pravidly realizace výcvikových programů.Poskytnout specifickou zkušenost z členství ve výcvikové skupině a procvičit elementární dovednosti pro cílenou a bezpečnou aplikaci metod sociálně-psychologického výcviku v pedagogické praxi se zřetelem na zvláštnosti cílové skupiny a její potřeby. Procvičit základní dovednosti nezbytné pro vedení skupin.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Metody aplikované sociální psychologie. Metodika sociálně-psychologického výcviku. Nedirektivní přístup ve vyučování, encounterové skupiny. Behaviorální teorie učení a sociálně-psychologický výcvik. Základní cíle, metody, pravidla a podmínky realizace sociálně-psychologického výcviku. Osobnost trenér SPV. Účinnost metod SPV. Malá sociální skupina, skupinová dynamika. Sociální interakce ve skupině, týmová spolupráce. Konflikty, zvládání konfliktů a efektivní řízení konfliktů. Zvládání zátěžových situací, techniky zvládání zátěže a stresu. Hranice mezi psychoterapií a SPV, zásady psychohygieny a vedení výcvikových skupin. Metody SPV a výcvik profesních dovedností. Klíčové kompetence, zdravá komunikace. Metody SPV v nespecifické primární prevenci, projekty podpory zdraví.
Literatura, na níž je předmět vystavěn BELZ H., SIEGERIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál 2001
HARGAŠOVÁ, M. Skupinové poradenství. Praha: Grada 2009
HEWSTONE M., STROEBE W. Sociální psychologie. Moderní učebnice sociální psychologie. Praha:Portál 2006
KOMÁRKOVÁ R. a kol. Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálně-psychologický výcvik. Praha:Grada Publishing 2001
KUNEŠ D. Sebepoznání. Praha:Portál 2009
KRATOCHVÍL S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha:Galén 2001
LIEBMANN M. Skupinová arteterapie. Praha:Portál 2005
PLAŇAVA I. Průvodce mezilidskou komunikací. Praha:Grada Publishing 2005
SCHULZ von Thun, F. Jak spolu komunikujeme? Praha:Grada Publishing 2003
VALENTA J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha:Grada Publishing 2008
VÝROST J., SLAMĚNÍK I. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha:Grada Publishing 2001
VÝROST J., SLAMĚNÍK I. Sociální psychologie. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha:Grada Publishing 2008
YELOM, I.D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové:Konfrontace 1999


Literatura doporučená studentům De VITO J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha:Grada Publishing 2001
HONZÁK R. Komunikační pasti v medicíně. Praha:Galén 1999
ELLIS A. Trénink emocí. Praha: Portál 2002
HAYNES N. Psychologie týmové práce. Praha:Portál 2005
JANOUŠEK J. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha:Grada Publishing 2007
MEARNS D. Výcvik človekom centrovaného poradenstva. Modra:Persona 1999
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. Praha:Grada Publishing 2005
PLAMÍNEK J. Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha:Grada Publishing 2008
PRAŠKO J. Jak vybudovat a posílit sebedůvěru. Praha:Grada Publishing 2007
PRAŠKO J., PRAŠKOVÁ, H. Proti stresu krok za krokem. Praha:Grada Publishing 2001
ROGERS, C. R. Encountrové skupiny. Modra. Institut Rozvoja Osobnosti 1997
VYMĚTAL J. Úvod do psychoterapie. Praha:Grada Publishing 2003
VYBÍRAL Z. Psychologie lidské komunikace. Praha:Portál 2000
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 80 % účast na sebezkušenostní části výuky a splnění dílčích studijních úkolů v průběhu semestru, t.j. zpracování podrobného návrhu projektu výcvikového programu pro konkrétní cílovou skupinu. Návrh bude sloužit jako podklad pro zpracování semestrální práce v dalším semestru.

 

Sylabus
SOUSOCT - Soudobé sociologické teorie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Uvedení do základních teoretických modelů a interpretací sociální skutečnosti soudobých sociologických teorií. Studenti získají přehled paradigmat a pojmů, poskytující vhled do moderní a postmoderní společnosti v sociálně psychologickém kontextu. Interakce jako produkce – konstrukce sociální reality. Zásadní sociální proměny v souvislosti se sociální proměnou evropského prostoru.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získat rámcový přehled o soudobých sociologických teoriích v kontextu aktuálních sociálních problémů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní soudobá sociologická paradigmata – alternativy interpretace sociální skutečnosti.
2. Mezilidská interakce jako produkce-konstrukce sociální reality.
3. Tradice versus modernita. Rizika současné globalizované společnosti, krize jako šance, změna.
4. Post-klasická sociologie. Strukturační teorie, teorie komunikativního jednání, konstruktivismus – radikální konstruktivismus.
5. Idea sociálního prostoru. Veřejný prostor – virtuální veřejný prostor. Identita jedince a identita prostoru. Globální identita. Renesance lokality (globální versus lokální)
6. Dichotomizace centrum – periferie (inkluze – exkluze)
7. Změna pojetí a role institucí. Systémový přístup.
8. Média, modernita a sociální teorie
Literatura, na níž je předmět vystavěn ARON, R. Opium intelektuálů. Praha: Mladá fronta, 2001.
BAUMAN, Z. Globalizace, Souvislosti. Praha: Mladá fronta, 2000
BAUMAN, Z. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004
BALON, J. Sociologická teorie:příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce. Praha: SLON, 2007.
PETRUSEK, M. Společnost pozdní doby. Praha: SLON, 2006.
KELLER, J. Teorie modernizace, Praha: SLON, 2007.
BATESON, G. Mysl/příroda: nezbytná jednota, Praha: Malvern, 2006
PONGS, A. V jaké společnosti vlastně žijeme? Praha: ISV, 2000
LUHMANN, N. Sociální systémy: Nárys obecné teorie. Brno: CDK, 2006
LIPOVETSKY, G. Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 1998
ŠUBRT, J. (ed.) Postparsonsovské teorie sociálních systém. Praha: Karolinum, 2007
ŠUBRT, J. (ed.) Soudobá sociologie. Teoretické koncepce a její autoři. Praha: Karolinum, 2007.
ŠUBRT, J. (ed) Soudobá sociologie. Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum, 2008
ŠUBRT, J. (ed.) Soudobá sociologie. Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2008
HARRINGTON, A. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006.
Literatura doporučená studentům ARON, R. Opium intelektuálů. Praha: Mladá fronta, 2001.
BAUMAN, Z. Globalizace, Souvislosti. Praha: Mladá fronta, 2000
BAUMAN, Z. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004
BALON, J. Sociologická teorie:příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce. Praha: SLON, 2007.
PETRUSEK, M. Společnost pozdní doby. Praha: SLON, 2006.
KELLER, J. Teorie modernizace, Praha: SLON, 2007.
BATESON, G. Mysl/příroda: nezbytná jednota, Praha: Malvern, 2006
PONGS, A. V jaké společnosti vlastně žijeme? Praha: ISV, 2000
LUHMANN, N. Sociální systémy: Nárys obecné teorie. Brno: CDK, 2006
LIPOVETSKY, G. Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 1998
ŠUBRT, J. (ed.) Postparsonsovské teorie sociálních systém. Praha: Karolinum, 2007
ŠUBRT, J. (ed.) Soudobá sociologie. Teoretické koncepce a její autoři. Praha: Karolinum, 2007.
ŠUBRT, J. (ed) Soudobá sociologie. Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum, 2008
ŠUBRT, J. (ed.) Soudobá sociologie. Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2008
HARRINGTON, A. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zpracování seminární práce, výběr témat na základě konzultace (rozsah 5 normostran)
Znalost obligatorní literatury
Způsob kontroly: individuální kontrola

 

Sylabus
SOZNKS - Sociologie zdraví a nemoci
2012

Kreditové hodnocení předmětu 7
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Současná doba nás stále výrazněji přivádí k otázce znalostí, co je prospěšné a co naopak škodlivé z hlediska našeho zdraví, a to v kontextu biopsychosociálním. Problematiku lidského zdraví nelze proto orientovat pouze do psychologické či biologické dimenze bez sociálního kontextu ( sociální determinanty zdraví) .
Sociologie zdraví a nemoci , jako sociologická subdisciplina, se orientuje na uvedený sociální kontext . Agens jako protiklad patiens nabývá proto různých podob v závislosti na variabilitě sociokulturního prostředí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Schopnost studenta nahlédnout zdraví a nemoc v sociálním kontextu, rozlišit variabilitu faktorů, které ovlivňují naši situovanost v každodenním chování žitého stylu života (zdravý životní styl a pohoda). Body image a sociální tlak. Proces medicinizace a psychiatrizace, témata sociologie duševních nemocí.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Rozlišení tří základních sociologických paradigmat k problematice zdraví a nemoci: funkcionalistická interpretace : nemocný člověk v sociálním systému (T.Parsons ), společenská struktura a sémantická tradice chápání zdraví a nemoci ( N.Luhmann), konfliktualistická interpretace : odmítající funkcionalistickou interpretaci jako marginalizaci „nefunkčních – nemocných osob“ (R.Dahrendorf) , symbolický interakcionismus : interpretující každodenní sociální chování jedince ve zdraví a nemoci a významy přisuzované těmto projevům, značkovací teorie , stigmatizace ne-mocných (E.Lemert ,E.Goffman, R.D.Laing).
2) Sociální konstrukce zdraví a nemoci.
3) Rozpojení systému a životního světa , systém a zdraví (J.Habermas ), teorie Zdravé společnosti (E.Fromm) , biomoc a současný kult zdraví vedoucí paradoxně až k náhledu, že nemoc je něco ostudného či dokonce osobní selhání, diskurz zdraví tak zvyšuje nároky na disciplinu těla (M.Foucault).
Sociální příčiny procesů medicinizace a psychiatrizace .

Literatura, na níž je předmět vystavěn Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny, Slon, Praha 1999
Křížová, E.: Úvod k sociologii medicíny a zdravotnictví, Praha 1993
Bartlová, S.: Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny, IDV PZ, Praha 1998
Chromý,K.: Duševní nemoc: sociologický a sociálněpsychologický pohled, Praha 1990
Janík,A.: Veřejnost a duševně nemocný člověk, Avicenum, Praha 1987
České zdravotnictví: vize a skutečnosti: složité peripetie od plánů k realizaci, editor E.Křížová, (konference věnovaná sociologii medicíny), Karolinum, Praha 2005
Foucault,M.: Myšlení vnějšku, Hermann a synové, Praha, 2003
Foucault,M.: Dějiny šílenství, Lidové noviny,Praha 1993
Grogan,S.: Body image : psychologie nespokojenosti s vlastním tělem, Grada, Praha 2000
Schreiber,V.: Medicína na přelomu tisíciletí, Academia, Praha 2000
Goffman,E.: Stigma: poznámky k zvládání narušené identity, Slon, Praha, 2003
Blažek,B., Olmrová,J.: Krása a bolest, Panorama, Praha 1985
Berger,P.L.,Luckmann,T.: Sociální konstrukce reality, Brno 1999
Lipovetsky,G.: Éra prázdnoty, Prostor, Praha, 2003
Hladký,A.: Hodnocení psychosociální zátěže, Karolinum, Praha 1999
Kapr,J., Mueller,Č.: Kniha o nemoci, Avicenum, Praha 1986
Syřišťová,E.: Normalita osobnosti, Avicenum, Praha 1972
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vypracování seminární práce v rozsahu 5 normostran na základě zadané literatury.

 

Sylabus
SOZNPP - Sociologie zdraví a nemoci
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kučírek Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Současná doba nás stále výrazněji přivádí k otázce znalostí, co je prospěšné a co naopak škodlivé z hlediska našeho zdraví, a to v kontextu biopsychosociálním. Problematiku lidského zdraví nelze proto orientovat pouze do psychologické či biologické dimenze bez sociálního kontextu ( sociální determinanty zdraví) .
Sociologie zdraví a nemoci , jako sociologická subdisciplina, se orientuje na uvedený sociální kontext . Agens jako protiklad patiens nabývá proto různých podob v závislosti na variabilitě sociokulturního prostředí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Rozlišení tří základních sociologických paradigmat k problematice zdraví a nemoci: funkcionalistická interpretace : nemocný člověk v sociálním systému (T.Parsons ), společenská struktura a sémantická tradice chápání zdraví a nemoci ( N.Luhmann), konfliktualistická interpretace : odmítající funkcionalistickou interpretaci jako marginalizaci „nefunkčních – nemocných osob“ (R.Dahrendorf) , symbolický interakcionismus : interpretující každodenní sociální chování jedince ve zdraví a nemoci a významy přisuzované těmto projevům, značkovací teorie , stigmatizace ne-mocných (E.Lemert ,E.Goffman, R.D.Laing).
2) Sociální konstrukce zdraví a nemoci.
3) Rozpojení systému a životního světa , systém a zdraví (J.Habermas ), teorie Zdravé společnosti (E.Fromm) , biomoc a současný kult zdraví vedoucí paradoxně až k náhledu, že nemoc je něco ostudného či dokonce osobní selhání, diskurz zdraví tak zvyšuje nároky na disciplinu těla (M.Foucault).
Sociální příčiny procesů medicinizace a psychiatrizace .
Literatura, na níž je předmět vystavěn Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny, Slon, Praha 1999
Křížová, E.: Úvod k sociologii medicíny a zdravotnictví, Praha 1993
Bartlová, S.: Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny, IDV PZ, Praha 1998
Chromý,K.: Duševní nemoc: sociologický a sociálněpsychologický pohled, Praha 1990
Janík,A.: Veřejnost a duševně nemocný člověk, Avicenum, Praha 1987
České zdravotnictví: vize a skutečnosti: složité peripetie od plánů k realizaci, editor E.Křížová, (konference věnovaná sociologii medicíny), Karolinum, Praha 2005
Foucault,M.: Myšlení vnějšku, Hermann a synové, Praha, 2003
Foucault,M.: Dějiny šílenství, Lidové noviny,Praha 1993
Grogan,S.: Body image : psychologie nespokojenosti s vlastním tělem, Grada, Praha 2000
Schreiber,V.: Medicína na přelomu tisíciletí, Academia, Praha 2000
Goffman,E.: Stigma: poznámky k zvládání narušené identity, Slon, Praha, 2003
Blažek,B., Olmrová,J.: Krása a bolest, Panorama, Praha 1985
Berger,P.L.,Luckmann,T.: Sociální konstrukce reality, Brno 1999
Lipovetsky,G.: Éra prázdnoty, Prostor, Praha, 2003
Hladký,A.: Hodnocení psychosociální zátěže, Karolinum, Praha 1999
Kapr,J., Mueller,Č.: Kniha o nemoci, Avicenum, Praha 1986
Syřišťová,E.: Normalita osobnosti, Avicenum, Praha 1972
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vypracování seminární práce v rozsahu 5 normostran na základě zadané literatury.

 

Sylabus
SPEPSP - Základy speciální pedagogiky
2011

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vojtko Tibor
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
SPP1 - Sociální psychologie 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hubert Jan
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SPP2 Sociální psychologie 2
Anotace předmětu Jedna ze základních psychologických disciplín studujícíc chování a prožívání lidí v sociálních situacích, tj. zejména v interakci s druhými lidmi a v sociálních skupinách.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností -seznámit se základními pojmy sociální psychologie a naučit je aplikovat na reálné chování lidí ve společnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Sociální psychologie
Socializace
Postoje, sociální vztahy
Sociální interakce
Komunikace
Sociální skupiny
Dav a davové chování
Veřejné mínění
Kultura
Morálka
Literatura, na níž je předmět vystavěn Publikace o sociální psychologii, naPř.:
Hayesová, N.: Zákaldy sociální psychologie
Literatura doporučená studentům Publikace o sociální psychologii, naPř.:
Hayesová, N.: Zákaldy sociální psychologie
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
SPP2 - Sociální psychologie 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hubert Jan
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity
PSVJKL Psychologie obecná a vývojová
SPP1 Sociální psychologie 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Jedna ze základních psychologických disciplín studujícíc chování a prožívání lidí v sociálních situacích, tj. zejména v interakci s druhými lidmi a v sociálních skupinách.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností -seznámit se základními pojmy sociální psychologie a naučit je aplikovat na reálné chování lidí ve společnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Sociální psychologie
Socializace
Postoje, sociální vztahy
Sociální interakce
Komunikace
Sociální skupiny
Dav a davové chování
Veřejné mínění
Kultura
Morálka
Literatura, na níž je předmět vystavěn Publikace o sociální psychologii, naPř.:
Hayesová, N.: Zákaldy sociální psychologie
Literatura doporučená studentům Publikace o sociální psychologii, naPř.:
Hayesová, N.: Zákaldy sociální psychologie
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
SPUZD - Sociální práce s uživateli drog
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Renčínová Zuzana
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Přehled institucionální pokrytí drogové problematiky, strategie přístupu jednotlivých subjektů sociální politiky k tomuto problému, přičemž hlavní důraz bude kladen na aktivity směřující ke snižování poptávky po drogách a v jejich rámci na činnosti probíhající v kontextu sociální práce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Absolvent kursu by měl znát institucionální pokrytí drogové problematiky, strategie přístupu jednotlivých subjektů sociální politiky k tomuto problému, přičemž hlavní důraz bude kladen na aktivity směřující ke snižování poptávky po drogách a v jejich rámci na činnosti probíhající v kontextu sociální práce. Kurs navazuje na výuku předmětů: Metody sociální práce, Základy sociální práce a sociální politiky a Zdraví a nemoc.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.Úvod do předmětu. Seznámení s cíli kursu a s podmínkami dosažení zápočtu.
2. Úvod do drogové problematiky. Uvést základní pojmy související s problematikou drog. Seznámení s drogovým spektrem (opiáty, stimulancia, kanabioidy, halucinogeny, těkavé látky, léky).
3. Kulturní a sociální aspekty drogových závislostí. Zamyslet se nad otázkou, jakou roli sehrávají drogy v lidském životě i v lidských dějinách. Diferencovat vztah k omamným a psychotropním látkám ve společnostech přírodních národů a v západní civilizaci (prostředek transcendence versus prostředek koheze). Uvést základní OPL nejvíce užívané v obou typech společností (halucinogeny versus stimulancia a hypnotika). Analyzovat vývoj moderní společnosti a hledat jeho analogické projevy ve vztahu lidí k OPL.
4. Důsledky užívání drog. Seznámit se s zdravotními, kriminálními a ekonomickými důsledky užívání drog. Podrobněji přiblížit dopad užívání drog pro různé cílové skupiny (ženy, děti, mladiství, Rómové, dlouhodobí uživatelé).
5. Legislativa. Seznámit se s klíčovými právními normami v drogové problematice. Reflektovat pozitivní a negativní dopady daných norem (porovnat přístup legislativy vzhledem k alkoholovým a nealkoholovým drogám, analyzovat zákony z hlediska moci, kulturních a hodnotových aspektů).
6. Koncepce protidrogové politiky v České republice. Seznámit se se zásadami protidrogové politiky prosazovanými v České republice. Seznámit se s kompetencemi jednotlivých resortů. Analyzovat vývoj protidrogové politiky u nás. Představit systém léčebné péče na příkladu služeb provozovaných o.s. Sananim.
7. Harm Reduction. Seznámení s východisky HR (Public Health Model, bio-psycho-sociální model). Vymezit cílovou skupinu pro HR (hledisko drogy, aplikace a rizika chování pod vlivem drogy). Vysvětlit Plissit Model. Uvést základní nástroje HR (terénní práce, kontaktní práce, substituční léčba)
8. Terénní práce s uživateli drog. Objasnit východiska, zásady a cíle terénní práce s uživateli drog. Reflektovat roli terénního pracovníka (statut, hranice, základní pravidla na drogové scéně, role člověka z vnějšku, odborníka a profesionála). Popsat specifika kontaktu s klientem (navazování kontaktů a první kontakt; opakovaný kontakt a případová práce v terénu; mimořádné události a bezpečnost práce; anonymita, informace, etika). Nácvik a anylýza modelových situací (hranice mezi sociálním pracovníkem a klientem, etika profese, anonymita služeb, nestrannost, dodržování kontraktu, absence moralizování).
9. Kontaktní sociální práce I. Představit filozofii KC, standardy, postavení v Systému léčebné péče. Seznámení s metodami práce v KC a Etickým kodexem KC.
10. Kontaktní sociální práce II. Reflexe role sociálního pracovníka v KC a předpoklady práce. Nácvik modelových situací.
11.Terapeutické komunity. Seznámit se s filozofií terapeutických komunit a principy práce. Seznámit se s léčebnými fázemi a přestupy (reflektovat: 1. přesun přístupu od kontroly k pomoci, 2. rituální charakter aktivit v terapeutické komunitě). Uvést základní techniky práce s klienty. Vymezit roli sociálního pracovníka v terapeutické komunitě.
12. Doléčovací centra. Vymezit cíle doléčovacích center, charakter klientely, poskytované služby, fáze a principy práce.
13. Projekty sociální prevence. Vymezit kompetence subjektů sociální politiky v oblasti prevence. Diferencovat základní pojmy (situační prevence, sociální prevence, specifická a nespecifická prevence, primární, sekundární a terciální prevence). Diskuze nad efektivitou jednotlivých projektů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn NOŽINA, M.: Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997, s. 9-48.
BELL, D.: Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: SLON, 1999
ZÁBRANSKÝ, T. a kol.: Racionální protidrogová politika. Olomouc: VOTOBIA, 1997.
Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy
Přestupkový zákon - č. 200/ 1990 Sb. - § 30
Trestní zákon - č. 140/ 1961 Sb. - § 187, 187a, 188, 188a.
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 12/1999 ze dne 9. prosince 1998, kterým se upravuje postup příslušníků Policie České republiky při odhalování protiprávních jednání souvisejících s toxikomanií - čl. 2 a 12 + Příloha.
Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004 (webové stránky Meziresortní protidrogové komise Úřadu vlády ČR)
PATES, R.: Pražské přednášky. Hradec Králové: Laxus 2000
STANÍČEK, J.: Harm Reduction. (Pracovní text).
KALOUSEK, L.: Práce s toxikomany - role terénního pracovníka. Praha: HTF UK (diplomová práce), 1999. RHODES, T.: Terénní práce s uživateli drog - zásady a praxe. Brno: Albert, 1999.
Etický kodex kontaktních center.
HARTL, P.: Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: SLON, 1997.
NÉŠPOR, K.: Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2000.
MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A.: Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998.
Literatura doporučená studentům NEŠPOR, K., CSÉMY, L.: Léčba a prevence závislostí. Praha: Psychiatrické centrum, 1996.
NEŠPOR, K., PROVAZNÍKOVÁ, H.: Slovník prevence problémů působených návykovými látkami. Praha: SZÚ, 1999.
NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2000.
VIŠŇOVSKÝ, P., BEČKOVÁ, I.: Bludný kruh toxikomanií. Hradec Králové:EIA, 1998,
BAUMANN, Z.: Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON, 1995.
MANN, J.: Jedy, drogy, léky. Praha: ACADEMIA, 1996.
NOŽINA, M.: Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997
REHN, N., ROOM, R,. EDWARDS, G.: Alcohol in the European Region - Consumption, Harm and Policies. Regional Office for Europe: World Health Organization 2001.
RUDGLEY, R.: Kulturní alchymie. Praha: Lidové noviny, 1996.
SAUNDERS, N.: Extáze a technoscéna. Brno: JOTA, 1996.
SETTERTOBULTE, W., JENSEN B.B., HURRELMANN, K.: Drinking among Young Europeans. Regional Office for Europe: World Health Organization 2001.
SZASZ, T.: Ceremoniální chemie. Olomouc: VOTOBIA, 1996.
BERGERET, J.: Toxikomanie a osobnost. Praha: Victoria Publishing 1995.
LABROUSSE, A.: Drogy, peníze a zbraně. Praha: Themis 1998.
KLINGEMANN H.: Alcohol and its Social Consequences - the Forgotten Dimension. Regional Office for Europe: World Health Organization 2001.
NOŽINA, M.: Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997.
LINDBERG, O., HAYNES, P.: A Comparasion of Drug Treatment Policy in Britain and Sweden: Politics, Culture and Elite Interest Groups. (www.QED.org.uk/journal.html)
Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000 (webové stránky Meziresortní protidrogové komise Úřadu vlády ČR)
NOŽINA, M.: Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997
HRDINA, P.: Harm Reduction. Konfrontace, 10, 1999, č.3,
BEDNÁŘOVÁ, Z.: Funkce sociálního asistenta - streetwork. Éthum, 1997, č.15, str. 41.
BEDNÁŘOVÁ, Z.: Obecná metodika práce sociálního asistenta. Éthum, 1998, č. 19, str.10.
BEDNÁŘOVÁ, Z.: Streetwork jako metoda sociální práce. Éthum, 1999, č. 22, str.21.
BEDNÁŘOVÁ, Z., PELECH, L.: Sociální práce na ulici. Brno: Doplněk 1999.
PELECH, L.: Informace o aktivitách České asociace streetwork. Éthum, 1999, č. 22,
str. 22-23.
STRURZBECHER, W.: Streetwork: hranice a možnosti. Éthum, 1998, č.19, str. 15.
ZEZULOVÁ, I.: Specifika terénní sociální práce na malém městě. Éthum, 1998, č.19, str.12.
Éthum
webové stránky OS Sananim Praha
PATES, R.: Pražské přednášky. Hradec Králové: Laxus 2000,
HAVRDOVÁ, Z.: Kompetence v praxi sociální práce. Praha: OSMIUM, 1999.
KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
LAAN, G.: Otázky legitimace sociální práce. Boskovice: Albert a Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 1998.
SKIDMORE, R.A., THACKERAY, M.G., FARLEY, O.W.: Introduction to Social Work. Univerzity of Utah: Allyn and Bacon, 1994, pp. 286-306.
ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat. Praha: SLON, 1999.
Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních, Praha: MŠMT, 1999.
Prevence se musí vyplatit. Typové projekty prevence kriminality. Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 1997.
ŘEZNÍČEK, M.: Prevence sociálních deviací I. (Úvahy, možnosti, hypotézy). Praha: Univerzita Karlova 1994.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu kvalitativní hodnocení:
- průběžné plnění zadaných úkolů
- aktivita na seminářích
kvantitativní hodnocení: (vzhledem k vyšší objektivitě tvoří dvě třetiny hodnocení)
- úspěšné absolvování průběžného a závěrečného testu

Komentář k výstupu :
- maximální bodový zisk za absolvování kursu bude činit 90 bodů
- podmínkou pro udělení zápočtu bude dosáhnout alespoň 61 bodů
- 30 bodů bude maximální dotací za aktivitu na seminářích
- každý z testů bude dotován maximálně třiceti body
- rozložení bodů: minimální bodový zisk v každé části hodnocení musí činit polovinu bodové dotace (15 bodů), pokud student v testech takového bodového zisku nedosáhne nebo není se svým bodovým ziskem spokojen, má možnost zúčastnit se dvou opravných testů
- výsledné hodnocení (orientační - vzhledem k tomu, že předmět není ukončen zkouškou): 90 - 81: výborně, 80 - 71: velmi dobře, 70 - 61: dobře

 

Sylabus
SPVEP2 - Sociálně psychologický výcvik 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pelcák Stanislav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity
SOPVEP Sociálně psychologický výcvik 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu viz. předmět č. 71108
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy v oblasti využití metod aplikované sociální psychologie v různých oblastech společenské praxe. Rozvinout základní dovednosti nezbytné pro vedení skupin s přihlédnutím na specifické zvláštnosti cílové skupiny i jednotlivců. Ověřit schopnost využití teoretických poznatků při tvorbě skupinového intervenčního programu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Klíčové kompetence. Zvládání zátěžových situací, techniky zvládání zátěže a stresu. Hranice mezi psychoterapií a sociálně-psychologickým výcvikem, skupinové poradenství. Zásady psychohygieny a vedení výcvikových skupin. Metody SPV a rozvoj specifických profesních dovedností. Metody SPV v nespecifické primární prevenci, projekty podpory zdraví. Možnosti hodnocení efektu výcvikových programů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn BELZ H., SIEGERIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál 2001
HEWSTONE M., STROEBE W. Sociální psychologie. Moderní učebnice sociální psychologie. Praha:Portál 2006
KOMÁRKOVÁ R. a kol. Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálně-psychologický výcvik. Praha:Grada Publishing 2001
KRATOCHVÍL S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha:Galén 2001
LIEBMANN M. Skupinová arteterapie. Praha:Portál 2005
PLAŇAVA I. Průvodce mezilidskou komunikací. Praha:Grada Publishing 2005
SCHULZ von Thun, F. Jak spolu komunikujeme? Praha:Grada Publishing 2003
VALENTA J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha:Grada Publishing 2008
VÝROST J., SLAMĚNÍK I. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha:Grada Publishing 2001
VÝROST J., SLAMĚNÍK I. Sociální psychologie. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha:Grada Publishing 2008
YELOM, I.D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové:Konfrontace 1999

Literatura doporučená studentům
De VITO J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha:Grada Publishing 2001
HONZÁK R. Komunikační pasti v medicíně. Praha:Galén 1999
ELLIS A. Trénink emocí. Praha: Portál 2002
HAYNES N. Psychologie týmové práce. Praha:Portál 2005
JANOUŠEK J. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha:Grada Publishing 2007
MEARNS D. Výcvik človekom centrovaného poradenstva. Modra:Persona 1999
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. Praha:Grada Publishing 2005
PLAMÍNEK J. Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha:Grada Publishing 2008
PRAŠKO J. Jak vybudovat a posílit sebedůvěru. Praha:Grada Publishing 2007
PRAŠKO J., PRAŠKOVÁ, H. Proti stresu krok za krokem. Praha:Grada Publishing 2001
ROGERS, C. R. Encountrové skupiny. Modra. Institut Rozvoja Osobnosti 1997
VYMĚTAL J. Úvod do psychoterapie. Praha:Grada Publishing 2003
VYBÍRAL Z. Psychologie lidské komunikace. Praha:Portál 2000Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 80% účast na sebezkušenostní části výuky. Zpracování a obhájení ročníkové práce v rozsahu 15 stran. Jedná se o návrh tréninkového programu pro konkrétní cílovou skupinu (specifikace cílové skupiny, teoretický rozbor řešeného problému, cíl programu, popis metod a technik, očekávané výstupy, zpracování pomůcek pro realizaci výcvikového programu, přehled použité literatury dle ISO 609).

 

Sylabus
SPXPP - Souvislá praxe
2012

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 50 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Student navštíví pracoviště vybraných institucí státní správy a samosprávy a organizací nestátního (neziskového) sektoru, ve kterých je vykonáván minimálně jeden z mnoha různých typů sociální práce či jsou v nich vykonávány určité záměry sociální politiky. Při výběru těchto institucí je dbáno na to, aby byly zastoupeny nejdůležitější typy sociálních institucí a zařízení. Na navštívených pracovištích je studentům formou výkladu podán rámcový přehled o typu, struktuře, funkcích a cílech organizace, studenti se seznámí s povahou práce i povinnostmi pracovníků v dané instituci.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání základní orientace v institucích státní správy a samosprávy a zařízeních neziskového sektoru a seznámení se se sociální mapou příslušného regionu. Získaný přehled by měl studentům napomoci v procesu další orientace na určitou sociální oblast.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 67 s. ISBN 80-7067-793-7.
www stránky jednotlivých zařízení
Literatura doporučená studentům Obce, města, regiony a sociální služby. Praha: Socioklub, 1997. 271 s. ISBN 80-902260-1-9.
Právní předpisy v sociální oblasti.
Etický kodex sociálních pracovníků.

Časopisy
Sociální práce = Sociálna práca. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 1998-. ISSN 1213-6204.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na exkurzích - praxích.
Vypracování dokumentace o navštívených zařízeních (portfolio exkurzí a praxí studenta).

 

Sylabus
SSCIZJ - Speciální seminář cizojazyčný
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět bude konán ve výukovém bloku v případě, že bude realizována tzv. učitelská mobilita programu Socrates/Erasmus, tedy že fakultu a její katedry realizující studijní obory zaměřené do sociální sféry navštíví vyučující z partnerské zahraniční vysoké školy programu EU Socrates/Erasmus. Výukový blok bude mít zpravidla podobu semináře na společenskovědní téma. Bude konán zpravidla v německém nebo anglickém jazyce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je prohloubení orientace studenta ve studovaném oboru aktivní účastí v blokovém semináři (případně přednášce) zahraničního vyučujícího, a to zdokonalením odborné vybavenosti i cizojazyčné odborné komunikace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vzhledem k povaze předmětu nemůže být formulována jeho závazná osnova. Obsah předmětu bude vycházet z nabídky témat hostujících vyučujících ze zahraničních vysokých škol.
Literatura, na níž je předmět vystavěn STIMMER, Franz. Lexikon der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit. 3. Aufl. München, Wien: Oldenbourg Verlag, 1998. 568 S. ISBN 3-486-24639-9
Literatura doporučená studentům webové stránky partnerských univerzit/vysokých škol a jejich pracovišť zaměřených na pregraduální přípravu odborníků pro sociální sféru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podkladem pro udělení zápočtu s příslušným počtem kreditů je absolvování výuky hostujícího zahraničního vyučujícího v rozsahu osmi hodin a aktivní účast ve výuce.

 

Sylabus
STSP - Státní správa a její fungování
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vedlich Jindřich
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Problematika teoretických východisek demokratické správy, otázky regionálního rozvoje, správy a samosprávy.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Dosažení znalostí o principech a fungování státní správy a samosprávy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vymezení státní správy a samosprávy, veřejná správa, státní právo, státní právo, komunální právo.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vítek, M. Správní věda, 1997 (zde i další literatura)
Literatura doporučená studentům Vítek, M. Správní věda, 1997 (zde i další literatura)
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Dle instrukcí vyučujícího.

 

Sylabus
STSPRAV - Státní správa
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vedlich Jindřich
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Správní věda je základem úspěšného fungování státní správy. Předmět podává politické, ekonomické, sociální a organizační problémy státní správy a územní samosprávy. Diskutují se otevřené otázky správní reformy u nás v celoevropském kontextu. Předmět má charakter exkurzu, neboť k hlubšímu výkladu správní vědy jsou nutné pevné základy filosofie (včetně filosofie politické), práva (včetně práva ústavního, správního a komunálního) a ekonomie (včetně ekonomie veřejného sektoru). Tyto poznatky budou uvedeny jen v přehledové a zkrácené podobě. Rovněž poznatky o systémovém inženýrství a informatice, které patří dnes k běžné výbavě správních úředníků, budou předneseny jen v omezeném rozsahu. Předmět upozorní na možné směry dalšího rozvíjení sociálního myšlení na úseku správy a řízení. Proběhne seznámení s fungováním a reformou veřejné správy u nás i v dalších evropských zemích.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Předmět začíná seznámením s problematikou státní správy a jejími reformami v ČR. Vysvětluje se správní věda v tradiční i dnešní podobě. Vykládá se management se zřetelem ke specifice veřejného sektoru. Zadávají se nároky na manažera státní správy. Probírají se metody a techniky managementu ve státní správě. Dospívá se k systémovému chápání daného předmětu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn VÍTEK, M. Správní věda. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997.
VÍTEK, M. Veřejné služby a jejich správa. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.
PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Praha: VŠE, 2002.
KUČEROVÁ, S., VÍTEK, M., ZEMAN, J. Studijní texty k sociální filosofii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.
MOZGA, J., VÍTEK, M. Společenské aspekty rizik. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.
VÍTEK, M. Evropský management. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997.
Literatura doporučená studentům VÍTEK, M. Správní věda. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997.
VÍTEK, M. Veřejné služby a jejich správa. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.
PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Praha: VŠE, 2002.
KUČEROVÁ, S., VÍTEK, M., ZEMAN, J. Studijní texty k sociální filosofii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.
MOZGA, J., VÍTEK, M. Společenské aspekty rizik. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.
VÍTEK, M. Evropský management. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Individuální domácí příprava představuje cca 20 hodin za semestr.
Pravidelná příprava na řízené konzultace, získávání a vyhledávání informací z internetu.
Analytické a projekční práce na praktických tématech měst a krajů.

 

Sylabus
TECHPR - Technické prostředky
2000

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Čížek Martin
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Rozdělení technických prostředků - vymezení předmětu
2. Základní předpisy upravující používání technických prostředků
3. Posuzování shody a určování technických prostředků do výbavy jednotek PO
4. Hlavní požadavky kladené na techn. prostř. PO
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lošák, J.: Technické prostředky požární ochrany. VŠB Ostrava 1994
Ředitelství Hasičského záchran. sboru ČR:
- Řád strojní služby 1996
- Řád chemickotechnické služby 1996
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě vypracovaného referátu student obdrží zápočet, který je předpokladem pro složení zkoušky, která proběhne ústní formou.

 

Sylabus
TEORDEV - Teorie sociálních deviací
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SOCPATL Sociální patologie
Anotace předmětu Obsahem předmětu je charakteristika sociálních deviací jako společenského jevu, výklad
teorií a přístupů k podstatě sociálních deviací a dále analýza příčin deviantního jednání a
možností společnosti v jejich řešení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit s pojetím sociálních deviací a jednotlivými teoriemi (psychologickými, biologickými, sociologickými) vysvětlujícími podstatu deviantního jednání. Dále přiblížit etiologii sociálních deviací a přístupy společnosti k řešení sociálních deviací.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sociální deviace, sociální normy, sociální kontrola
2. Přístupy k výkladu sociálních deviací (biologický, psychologický, sociologický)
3. Biologické teorie, historie a současnost
4. Psychologické teorie
5. Sociologické teorie (sociální anomie, sociální dezorganizace, strukturálního tlaku)
6. Sociologické teorie (teorie sociální kontroly, kulturního přenosu, teorie etiketizační)
7. Obecná charakteristika sociálních deviací, možná třídění
8. Etiologie sociálních deviací (příčiny endogenní)
9. Etiologie sociálních deviací (příčiny exogenní)
10. Možné přístupy společnosti k sociálním deviacím
Literatura, na níž je předmět vystavěn HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: Slon, 2001
KAPR, J., VODÁKOVÁ, A. ad. Sociální deviace, sociologie nemocí a medicíny. Praha: Slon, 1994.
KRAUS, B., HRONCOVÁ, J. a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.
FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Praha: Grada, 2009
Literatura doporučená studentům JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: Karolinum, 1998.
ONDREJKOVIČ, P. Sociálna patologia. Bratislava: Veda, 2009

Pomůcky:
Sylabus na webových stránkách katedry
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vypracování seminární práce na zvolené téma v rozsahu cca 5 stran.
Způsob kontroly: individuální kontrola seminární práce

 

Sylabus
TEPSSYS - Teorie psychologických systémů
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pelcák Stanislav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
TOPK - Tvorba odborné práce
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován jako uvedení do tvorby odborného textu se zaměřením na sociální problematiku. Je průvodcem začínajícího autora odborného textu: postup tvorby je formulován v krocích nezbytných pro úspěšné napsání příspěvku do sborníku nebo odborného periodika, příspěvku do soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci apod.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je zprostředkování souboru informací důležitých pro úspěšnou tvorbu odborného textu a dále rozvíjení dovedností potřebných pro tvorbu odborného textu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Výběr problematiky odborné práce a formulování tématu. Vyhodnocení dosavadního stavu řešení problému v teorii a praxi.
2. Formulace cíle práce. Výběr a zdůvodnění metody
3. Harmonogram tvorby odborné práce. Struktura odborné práce a její varianty
4. Místo empirického šetření a jeho interpretace v odborném textu
5. Vlastní tvorba textu
6. Odkazování na zdroje odborných informací. Norma pro práci se zdroji informací a její výklad. Jazyková stránka - odborný styl
7. Formální úprava odborného textu: součásti a náležitosti příspěvku v seriálové aj. publikaci. Součásti a náležitosti samostatného odborného textu
8. Prezentace a obhajoba odborného textu v odborné veřejnosti
Literatura, na níž je předmět vystavěn BĚLÍK, V. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009. 60s. ISBN 978-80-7041-503-0.
ČSN ISO 690: dokumentace. Bibliografická citace: obsah, forma a struktura. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 1996. 31 s. ISBN neuv.
Literatura doporučená studentům BĚLÍK, V. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009. 60s. ISBN 978-80-7041-503-0.
ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František a SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Praha: LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1
ŠIMEK, Dušan a KUBÁTOVÁ, Hana. Od abstraktu do závěrečné práce. Jak psát závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., uprav. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002. 56 s. ISBN 80-244-0435-4
Rozhodnutí děkana PdF UHK č. 21/2003. Pravidla zadání diplomové/bakalářské práce a jejího vypracování. [30.04.2006] Přístup z: htpps://www.uhk.cz/dokumenty/public/212003.doc nebo nová verze tohoto vnitřního předpisu UHK, bude-li vydána po zadání dokumentace předmětu
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínkou pro udělení zápočtu je prokázání osvojení vědomostí a vytvoření dovedností potřebných pro tvorbu odborného textu, a to v podobě odevzdané (a z formálních důvodů nevyřazené) odborné práce přihlášené do soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci Studentská Socialia.
Soutěžní práce musí odpovídat vyhlášení soutěže, které bude platné pro akademický rok 1012/2013.

 

Sylabus
TOPP - Tvorba odborné práce
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován jako uvedení do tvorby odborného textu se zaměřením na sociální problematiku. Je průvodcem začínajícího autora odborného textu: postup tvorby je formulován v krocích nezbytných pro úspěšné napsání příspěvku do sborníku nebo odborného periodika, příspěvku do soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci apod.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je zprostředkování souboru informací důležitých pro úspěšnou tvorbu odborného textu a dále rozvíjení dovedností potřebných pro tvorbu odborného textu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Výběr problematiky odborné práce a formulování tématu
2. Vyhodnocení dosavadního stavu řešení problému v teorii a praxi
3. Formulace cíle práce
4. Výběr a zdůvodnění metody
5. Harmonogram tvorby odborné práce
6. Struktura odborné práce a její varianty
7. Místo empirického šetření a jeho interpretace v odborném textu
8. Vlastní tvorba textu
9. Odkazování na zdroje odborných informací
10. Norma pro práci se zdroji informací a její výklad
11. Jazyková stránka - odborný styl
12. Formální úprava odborného textu: součásti a náležitosti příspěvku v seriálové aj. publikaci.
13. Součásti a náležitosti samostatného odborného textu
14. Prezentace a obhajoba odborného textu v odborné veřejnosti
Literatura, na níž je předmět vystavěn BĚLÍK, V. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009. 60s. ISBN 978-80-7041-503-0.
ČSN ISO 690: dokumentace. Bibliografická citace: obsah, forma a struktura. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 1996. 31 s. ISBN neuv.
Literatura doporučená studentům BĚLÍK, V. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009. 60s. ISBN 978-80-7041-503-0.
ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František a SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Praha: LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1
ŠIMEK, Dušan a KUBÁTOVÁ, Hana. Od abstraktu do závěrečné práce. Jak psát závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., uprav. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002. 56 s. ISBN 80-244-0435-4
Rozhodnutí děkana PdF UHK č. 21/2003. Pravidla zadání diplomové/bakalářské práce a jejího vypracování. [30.04.2006] Přístup z: https://www.uhk.cz/dokumenty/public/212003.doc
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínkou pro udělení zápočtu je prokázání osvojení vědomostí a vytvoření dovedností potřebných pro tvorbu odborného textu, a to v podobě odevzdané (a z formálních důvodů nevyřazené) odborné práce přihlášené do soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci Studentská Socialia.
Soutěžní práce musí odpovídat vyhlášení soutěže, které bude platné pro akademický rok 2012/2013.

 

Sylabus
TRASPJ - Trestní a správní právo
2005

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 20 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
TRSPRJ Trestní a správní právo II.
Anotace předmětu Trestníprávo - teorie + obecná část( účel, zaklady,pojmy...)+ zvláštní část(konkrétní trestné činy, výklad príklady,...)+ trestní řízení.
Správní právo - přestupky a správní řízení
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s trestně právní a správní úpravou, naučit je orientaci v trestním zákoně, trestním řádu a zákoně o přestupcích, práci (a aplikaci) s těmito předpisy (konkrétní příklady)
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I.Trestní právo hmotné

1.Základy trestní odpovědnosti
2.Působnost trestních zákonů
3.Tresty
4.Zánik trestnosti a trestu
5.Ochranná opatření
6.Trestní stíhání mladistvých
7.Trestné činy hospodářské
8.Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
9.Trestné činy obecně nebezpečné
10.Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
11.Trestné činy proti rodině a mládeži
12.Trestné činy proti životu azdraví
13.Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
14.Trestné činy proti majetku
15.Tresné činy proti brannosti a trestné činy vojenské

II. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ
......
III.SPRÁVNÍ PRÁVO
......
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zkouška - ústní - znalost teorie + praktická orientace ( se zákonem v ruce) v předpisech a schopnost aplikace na kokrétních příkladech

 

Sylabus
TRASPK - Trestní a správní právo
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 20 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Trestníprávo - teorie + obecná část( účel, zaklady,pojmy...)+ zvláštní část(konkrétní trestné činy, výklad príklady,...)+ trestní řízení.
Správní právo - přestupky a správní řízení
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s trestně právní a správní úpravou, naučit je orientaci v trestním zákoně, trestním řádu a zákoně o přestupcích, práci (a aplikaci) s těmito předpisy (konkrétní příklady)
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I.Trestní právo hmotné

1.Základy trestní odpovědnosti
2.Působnost trestních zákonů
3.Tresty
4.Zánik trestnosti a trestu
5.Ochranná opatření
6.Trestní stíhání mladistvých
7.Trestné činy hospodářské
8.Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
9.Trestné činy obecně nebezpečné
10.Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
11.Trestné činy proti rodině a mládeži
12.Trestné činy proti životu azdraví
13.Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
14.Trestné činy proti majetku
15.Tresné činy proti brannosti a trestné činy vojenské

II. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ
......
III.SPRÁVNÍ PRÁVO
......
Literatura, na níž je předmět vystavěn Trestní zákon
Trestní řád
Zákon o přestupcích (včetně novel)
-Trestně právní předpisy + příp. skrypta jiných (právnických) VŠ
-Uplné znění zákona č.140/1961Sb.,Trestní zákon - včetně novelizací z roku 1998( zákony č. 92,112,148,167 Sb.)tj. edice ÚZ č.150, popř. novelizované komentář k TZ
-Úplné znění zákona č.141/1961 Sb., otrestním řízenísoudním ( trestní řád)+ novely z roku 1998 (z. č.148,166 Sb.) - ÚZ č. 150, popř. novelizované komentáře k TŘ
_Úplné znění zákona č.200/19990Sb, o přestupcích - včetně novely zák. č 112/1998 Sb.
Právnická periodika z uvedeného oboru
Literatura doporučená studentům -Trestně právní předpisy + příp. skrypta jiných (právnických) VŠ
-Uplné znění zákona č.140/1961Sb.,Trestní zákon - včetně novelizací z roku 1998( zákony č. 92,112,148,167 Sb.)tj. edice ÚZ č.150, popř. novelizované komentář k TZ
-Úplné znění zákona č.141/1961 Sb., otrestním řízenísoudním ( trestní řád)+ novely z roku 1998 (z. č.148,166 Sb.) - ÚZ č. 150, popř. novelizované komentáře k TŘ
_Úplné znění zákona č.200/19990Sb, o přestupcích - včetně novely zák. č 112/1998 Sb.
Právnická periodika z uvedeného oboru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zkouška - ústní - znalost teorie + praktická orientace ( se zákonem v ruce) v předpisech a schopnost aplikace na kokrétních příkladech)

 

Sylabus
TRASPL - Trestní a správní právo II.
2005

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Trestníprávo - teorie + obecná část( účel, zaklady,pojmy...)+ zvláštní část(konkrétní trestné činy, výklad príklady,...)+ trestní řízení.
Správní právo - přestupky a správní řízení
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s trestně právní a správní úpravou, naučit je orientaci v trestním zákoně, trestním řádu a zákoně o přestupcích, práci (a aplikaci) s těmito předpisy (konkrétní příklady)
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I.Trestní právo hmotné

1.Základy trestní odpovědnosti
2.Působnost trestních zákonů
3.Tresty
4.Zánik trestnosti a trestu
5.Ochranná opatření
6.Trestní stíhání mladistvých
7.Trestné činy hospodářské
8.Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
9.Trestné činy obecně nebezpečné
10.Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
11.Trestné činy proti rodině a mládeži
12.Trestné činy proti životu azdraví
13.Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
14.Trestné činy proti majetku
15.Tresné činy proti brannosti a trestné činy vojenské

II. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ
......
III.SPRÁVNÍ PRÁVO
......I.Trestní právo hmotné

1.Základy trestní odpovědnosti
2.Působnost trestních zákonů
3.Tresty
4.Zánik trestnosti a trestu
5.Ochranná opatření
6.Trestní stíhání mladistvých
7.Trestné činy hospodářské
8.Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
9.Trestné činy obecně nebezpečné
10.Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
11.Trestné činy proti rodině a mládeži
12.Trestné činy proti životu azdraví
13.Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
14.Trestné činy proti majetku
15.Tresné činy proti brannosti a trestné činy vojenské

II. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ
......
III.SPRÁVNÍ PRÁVO
......I.Trestní právo hmotné

1.Základy trestní odpovědnosti
2.Působnost trestních zákonů
3.Tresty
4.Zánik trestnosti a trestu
5.Ochranná opatření
6.Trestní stíhání mladistvých
7.Trestné činy hospodářské
8.Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
9.Trestné činy obecně nebezpečné
10.Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
11.Trestné činy proti rodině a mládeži
12.Trestné činy proti životu azdraví
13.Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
14.Trestné činy proti majetku
15.Tresné činy proti brannosti a trestné činy vojenské

II. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ
......
III.SPRÁVNÍ PRÁVO
......
Literatura, na níž je předmět vystavěn Trestní řád
Zákon o přestupcích (včetně novel)
-Trestně právní předpisy + příp. skrypta jiných (právnických) VŠ
-Uplné znění zákona č.140/1961Sb.,Trestní zákon - včetně novelizací z roku 1998( zákony č. 92,112,148,167 Sb.)tj. edice ÚZ č.150, popř. novelizované komentář k TZ
-Úplné znění zákona č.141/1961 Sb., otrestním řízenísoudním ( trestní řád)+ novely z roku 1998 (z. č.148,166 Sb.) - ÚZ č. 150, popř. novelizované komentáře k TŘ
_Úplné znění zákona č.200/19990Sb, o přestupcích - včetně novely zák. č 112/1998 Sb.
Právnická periodika z uvedeného oboru
Literatura doporučená studentům -Trestně právní předpisy + příp. skrypta jiných (právnických) VŠ
-Uplné znění zákona č.140/1961Sb.,Trestní zákon - včetně novelizací z roku 1998( zákony č. 92,112,148,167 Sb.)tj. edice ÚZ č.150, popř. novelizované komentář k TZ
-Úplné znění zákona č.141/1961 Sb., otrestním řízenísoudním ( trestní řád)+ novely z roku 1998 (z. č.148,166 Sb.) - ÚZ č. 150, popř. novelizované komentáře k TŘ
_Úplné znění zákona č.200/19990Sb, o přestupcích - včetně novely zák. č 112/1998 Sb.
Právnická periodika z uvedeného oboru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zkouška - ústní - znalost teorie + praktická orientace ( se zákonem v ruce) v předpisech a schopnost aplikace na kokrétních příkladech)

 

Sylabus
TRASPP - Trestní právo I.
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
TRASPP2 Trestní právo II.
Anotace předmětu Trestní právo - teorie + obecná část( účel, základy, pojmy...) + zvláštní část (konkrétní trestné činy, výklad nejčastěji se vyskytujících skutkových podstat, příklady...), včetně výuky zvláštního zákona, týkajícího se trestních věcí mládeže = hmotněprávní část.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty s trestně právní úpravou, naučit je orientaci v novém trestním zákoníku, práci (a aplikaci) s těmito předpisy (na konkrétních příkladech) = jako přípravu pro praxi (i pro život). Pravidelná příprava na řízené konzultace, získávání a vyhledávání informací z internetu, sledování legislativních předpisů, které se vztahují k dané problematice jeich změn, jakož i odborná diskuze v trestněprávních periodicích, konzultace poznatků z praxe OČTŘ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I.Trestní právo hmotné

1.Základy trestní odpovědnosti
2.Působnost trestních zákonů
3.Tresty
4.Zánik trestnosti a trestu
5.Ochranná opatření
6.Trestní stíhání mladistvých
7.Trestné činy hospodářské
8.Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
9.Trestné činy obecně nebezpečné
10.Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
11.Trestné činy proti rodině a mládeži
12.Trestné činy proti životu azdraví
13.Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
14.Trestné činy proti majetku
15.Tresné činy proti brannosti a trestné činy vojenské

II. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ
......
III.SPRÁVNÍ PRÁVO
......
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)

Nový zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - včetně novelizace zák. č. 306/2009 Sb.

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)

Právnická periodika z uvedeného oboru
Literatura doporučená studentům Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)

Nový zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - včetně novelizace zák. č. 306/2009 Sb.

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)

Právnická periodika z uvedeného oboru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Průběžné zjišťování znalostí a schopností praktické práce s konkrétními ustanoveními trestního zákona v rámci seminářů, při závěrečných seminářů zjištění vědomostí studentů na konkrétních případech, resp. k jednotlivým otázkám.
Zkouška - ústní - znalost teorie + praktická orientace (se zákonem v ruce) v předpisech a schopnost aplikace na kokrétních příkladech

 

Sylabus
TRASPP2 - Trestní právo II.
2011

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
TRASPP Trestní právo I.
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Trestní řízení = při osvojení si základních zásad trestního řízení a postavení jednotlivých orgánů činných v trestním řízení stručně vysvětlit jejich postup v trestním řízení (navazující stadia, způsob rozhodování, řádné a mimořádné opravné prostředky).
Zvláštnosti řízení v trestních věcech mládeže dle nové právní úpravy, resp. „speciálního“ zákona.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je navázat na znalosti trestního zákona a seznámit studenty s trestněprávní procesní úpravou, naučit je orientaci v českém trestním řádu, práci (a aplikaci) s těmito předpisy (na konkrétních příkladech).
Pravidelná příprava na řízené konzultace, získávání a vyhledávání informací z internetu, sledování legislativních předpisů, které se vztahují k dané problematice jeich změn, jakož i odborná diskuze v trestněprávních periodicích, konzultace poznatků z praxe OČTŘ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)

Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), včetně novelizací a rekodifikace

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)

Právnická periodika z uvedeného oboru
Literatura doporučená studentům Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)

Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), včetně novelizací a rekodifikace

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)

Právnická periodika z uvedeného oboru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Písemný test a navazující ústní zkouška = znalost teorie + praktická orientace („s ÚZ trest. předpisů v ruce“) v trestněprávních předpisech - a schopnost aplikace na konkrétních příkladech.
Zkouška - ústní - znalost teorie + praktická orientace (se zákonem v ruce) v předpisech a schopnost aplikace na kokrétních příkladech).

 

Sylabus
TRESK2 - Trestní právo 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity
TREST1 Trestní právo 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Trestní řízení = při osvojení si základních zásad trestního řízení a postavení jednotlivých orgánů činných v trestním řízení stručně vysvětlit jejich postup v trestním řízení (navazující stadia, způsob rozhodování, řádné a mimořádné opravné prostředky).
Zvláštnosti řízení v trestních věcech mládeže dle nové právní úpravy, resp. „speciálního“ zákona.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je navázat na znalosti trestního zákona a seznámit studenty s trestněprávní procesní úpravou, naučit je orientaci v českém trestním řádu, práci (a aplikaci) s těmito předpisy (na konkrétních příkladech).
Pravidelná příprava na řízené konzultace, získávání a vyhledávání informací z internetu, sledování legislativních předpisů, které se vztahují k dané problematice jeich změn, jakož i odborná diskuze v trestněprávních periodicích, konzultace poznatků z praxe OČTŘ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)

Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), včetně novelizací a rekodifikace

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)

Právnická periodika z uvedeného oboru
Literatura doporučená studentům Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)

Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), včetně novelizací a rekodifikace

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)

Právnická periodika z uvedeného oboru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Písemný test a navazující ústní zkouška = znalost teorie + praktická orientace („s ÚZ trest. předpisů v ruce“) v trestněprávních předpisech - a schopnost aplikace na konkrétních příkladech.

 

Sylabus
TRESP2 - Trestní právo 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 8
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity
TREST1 Trestní právo 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Trestní řízení = při osvojení si základních zásad trestního řízení a postavení jednotlivých orgánů činných v trestním řízení stručně vysvětlit jejich postup v trestním řízení (navazující stadia, způsob rozhodování, řádné a mimořádné opravné prostředky).
Zvláštnosti řízení v trestních věcech mládeže dle nové právní úpravy, resp. „speciálního“ zákona.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je navázat na znalosti trestního zákona a seznámit studenty s trestněprávní procesní úpravou, naučit je orientaci v českém trestním řádu, práci (a aplikaci) s těmito předpisy (na konkrétních příkladech).
Pravidelná příprava na řízené konzultace, získávání a vyhledávání informací z internetu, sledování legislativních předpisů, které se vztahují k dané problematice jeich změn, jakož i odborná diskuze v trestněprávních periodicích, konzultace poznatků z praxe OČTŘ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)

Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), včetně novelizací a rekodifikace

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)

Právnická periodika z uvedeného oboru
Literatura doporučená studentům Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)

Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), včetně novelizací a rekodifikace

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)

Právnická periodika z uvedeného oboru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Písemný test a navazující ústní zkouška = znalost teorie + praktická orientace („s ÚZ trest. předpisů v ruce“) v trestněprávních předpisech - a schopnost aplikace na konkrétních příkladech.

 

Sylabus
TRESPRA - Trestní právo
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
AKTPRAV Aktualizace práva
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty s trestně právní úpravou, naučit je orientaci v novém trestním zákoníku, práci (a aplikaci) s těmito předpisy (na konkrétních příkladech) = jako přípravu pro praxi (i pro život). Pravidelná příprava na řízené konzultace, získávání a vyhledávání informací z internetu, sledování legislativních předpisů, které se vztahují k dané problematice jejich změn, jakož i odborná diskuze v trestněprávních periodicích, konzultace poznatků z praxe OČTŘ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Trestní právo hmotné
1. Základy trestní odpovědnosti
2. Působnost trestních zákonů
3. Tresty
4. Zánik trestnosti a trestu
5. Ochranná opatření
6. Trestní stíhání mladistvých
7. Trestné činy hospodářské
8. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
9. Trestné činy obecně nebezpečné
10. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
11. Trestné činy proti rodině a mládeži
12. Trestné činy proti životu a zdraví
13. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
14. Trestné činy proti majetku
15. Tresné činy proti brannosti a trestné činy vojenské
Trestní právo procesní
Správní právo
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)
Nový zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník - včetně novelizace zák. č. 306/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), včetně novelizací a rekodifikace
Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)
Právnická periodika z uvedeného oboru
Literatura doporučená studentům Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)
Nový zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník - včetně novelizace zák. č. 306/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), včetně novelizací a rekodifikace
Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)
Právnická periodika z uvedeného oboru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Písemný test jako podmínka pro úspěšné absolvování zkoušky.

 

Sylabus
TREST1 - Trestní právo 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 20 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
TRESK2 Trestní právo 2
TRESP2 Trestní právo 2
Anotace předmětu Trestní právo - teorie + obecná část( účel, základy, pojmy...) + zvláštní část (konkrétní trestné činy, výklad nejčastěji se vyskytujících skutkových podstat, příklady...), včetně výuky zvláštního zákona, týkajícího se trestních věcí mládeže = hmotněprávní část.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty s trestně právní úpravou, naučit je orientaci v novém trestním zákoníku, práci (a aplikaci) s těmito předpisy (na konkrétních příkladech) = jako přípravu pro praxi (i pro život). Pravidelná příprava na řízené konzultace, získávání a vyhledávání informací z internetu, sledování legislativních předpisů, které se vztahují k dané problematice jeich změn, jakož i odborná diskuze v trestněprávních periodicích, konzultace poznatků z praxe OČTŘ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)

Nový zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - včetně novelizace zák. č. 306/2009 Sb.

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)

Právnická periodika z uvedeného oboru
Literatura doporučená studentům Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)

Nový zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - včetně novelizace zák. č. 306/2009 Sb.

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Vysokoškolská skripta právnických fakult v České republice (aktuálně doplněná o novely)

Právnická periodika z uvedeného oboru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Průběžné zjišťování znalostí a schopností praktické práce s konkrétními ustanoveními trestního zákona v rámci seminářů, při závěrečných seminářů zjištění vědomostí studentů na konkrétních případech, resp. k jednotlivým otázkám.

 

Sylabus
TRSPRJ - Trestní a správní právo II.
2005

Kreditové hodnocení předmětu 8
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity
TRASPJ Trestní a správní právo
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Trestníprávo - teorie + obecná část( účel, zaklady,pojmy...)+ zvláštní část(konkrétní trestné činy, výklad príklady,...)+ trestní řízení.
Správní právo - přestupky a správní řízení
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s trestně právní a správní úpravou, naučit je orientaci v trestním zákoně, trestním řádu a zákoně o přestupcích, práci (a aplikaci) s těmito předpisy (konkrétní příklady)
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I.Trestní právo hmotné

1.Základy trestní odpovědnosti
2.Působnost trestních zákonů
3.Tresty
4.Zánik trestnosti a trestu
5.Ochranná opatření
6.Trestní stíhání mladistvých
7.Trestné činy hospodářské
8.Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
9.Trestné činy obecně nebezpečné
10.Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
11.Trestné činy proti rodině a mládeži
12.Trestné činy proti životu azdraví
13.Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
14.Trestné činy proti majetku
15.Tresné činy proti brannosti a trestné činy vojenské

II. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ
......
III.SPRÁVNÍ PRÁVO
......
Literatura, na níž je předmět vystavěn Trestní řád
Zákon o přestupcích (včetně novel)
-Trestně právní předpisy + příp. skrypta jiných (právnických) VŠ
-Uplné znění zákona č.140/1961Sb.,Trestní zákon - včetně novelizací z roku 1998( zákony č. 92,112,148,167 Sb.)tj. edice ÚZ č.150, popř. novelizované komentář k TZ
-Úplné znění zákona č.141/1961 Sb., otrestním řízenísoudním ( trestní řád)+ novely z roku 1998 (z. č.148,166 Sb.) - ÚZ č. 150, popř. novelizované komentáře k TŘ
_Úplné znění zákona č.200/19990Sb, o přestupcích - včetně novely zák. č 112/1998 Sb.
Právnická periodika z uvedeného oboru
Literatura doporučená studentům -Trestně právní předpisy + příp. skrypta jiných (právnických) VŠ
-Uplné znění zákona č.140/1961Sb.,Trestní zákon - včetně novelizací z roku 1998( zákony č. 92,112,148,167 Sb.)tj. edice ÚZ č.150, popř. novelizované komentář k TZ
-Úplné znění zákona č.141/1961 Sb., otrestním řízenísoudním ( trestní řád)+ novely z roku 1998 (z. č.148,166 Sb.) - ÚZ č. 150, popř. novelizované komentáře k TŘ
_Úplné znění zákona č.200/19990Sb, o přestupcích - včetně novely zák. č 112/1998 Sb.
Právnická periodika z uvedeného oboru
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zkouška - ústní - znalost teorie + praktická orientace ( se zákonem v ruce) v předpisech a schopnost aplikace na kokrétních příkladech)

 

Sylabus
TVARIPR - Tvorba a řízení projektů
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Králová Petra
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět podává stručný výklad základních odborných znalostí potřebných pro orientaci v ekonomické problematice ve vazbě na poskytování prostředků z fondů Evropské unie a z jiných dotačních titulů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy, ekonomický styl myšlení a hlavní zásady projektového managementu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vývojové trendy regionální politiky.
2. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU.
3. Rozpočet EU.
4. Strukturální fondy EU.
5. Principy čerpání prostředků z fondů EU.
6. Operační programy.
7. Zásady přípravy projektů.
8. Příprava na sestavování projektu.
9. Předkládání a posuzování projektů.
10. Časový harmonogram přípravy a realizace projektu.
11. Zásady projektového cyklu.
12. Hodnocení projektů.
13. Principy finančních toků a kontroly.
Literatura, na níž je předmět vystavěn KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2559-8.
MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů. Praha: Grada Publishing, 2005. 80 s. ISBN 80-247-1557-0.
PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9.
ŠIMKOVÁ, Eva. Základy ekonomie. 2. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7041-657-0.
ŠIMKOVÁ, Eva. Finanční matematika (Vybrané kapitoly základní finanční problematiky). Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 138 s. ISBN 80-7041-008-6.
ŠIMKOVÁ, Eva. Ekonomika zahraničního obchodu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 126 s. ISBN 80-7041-415-4.
VILAMOVÁ, Šárka. Čerpáme finanční zdroje EU. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1194-X.
ŽŮRKOVÁ, Hana. Plánování a kontrola – klíč k úspěchu. Praha: Grada Publishing, 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1844-6.
Literatura doporučená studentům KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2559-8.
MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů. Praha: Grada Publishing, 2005. 80 s. ISBN 80-247-1557-0.
PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9.
ŠIMKOVÁ, Eva. Základy ekonomie. 2. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7041-657-0.
ŠIMKOVÁ, Eva. Finanční matematika (Vybrané kapitoly základní finanční problematiky). Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 138 s. ISBN 80-7041-008-6.
ŠIMKOVÁ, Eva. Ekonomika zahraničního obchodu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 126 s. ISBN 80-7041-415-4.
VILAMOVÁ, Šárka. Čerpáme finanční zdroje EU. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1194-X.
ŽŮRKOVÁ, Hana. Plánování a kontrola – klíč k úspěchu. Praha: Grada Publishing, 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1844-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na konzultacích, vypracování a prezentace seminární práce, zápočtový test.
Seminární práce na zadané ekonomické téma v rozsahu cca 5 stran textu formátu A4.
Způsob kontroly: individuální kontrola a stručná prezentace u ústní zkoušky.
Studium předmětu bude zakončeno ústní zkouškou.

 

Sylabus
TVORODB - Tvorba odborné práce
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován jako uvedení do tvorby odborného textu se zaměřením na sociálně pedagogickou problematiku. Je průvodcem začínajícího autora odborného textu: postup tvorby je formulován v krocích nezbytných pro úspěšné napsání příspěvku do sborníku nebo odborného periodika, příspěvku do soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci apod.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je zprostředkování souboru informací důležitých pro úspěšnou tvorbu odborného textu a dále rozvíjení dovedností potřebných pro tvorbu odborného textu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Výběr problematiky odborné práce a formulování tématu. Vyhodnocení dosavadního stavu řešení problému.
2. Formulace cíle práce. Výběr a zdůvodnění metody
3. Harmonogram tvorby odborné práce. Struktura odborné práce a její varianty
4. Místo empirického šetření a jeho interpretace v odborném textu
5. Vlastní tvorba textu
6. Odkazování na zdroje odborných informací. Norma pro práci se zdroji informací a její výklad. Jazyková stránka - odborný styl
7. Formální úprava odborného textu: součásti a náležitosti příspěvku v seriálové aj. publikaci. Součásti a náležitosti samostatného odborného textu
8. Prezentace a obhajoba odborného textu v odborné veřejnosti
Literatura, na níž je předmět vystavěn BĚLÍK, Václav. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009. 60s. ISBN 978-80-7041-503-0.
ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František a SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Praha: LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 374 s.
ISBN 80-7184-141-2.
FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s.
ISBN 80-7178-367-6.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido 2000, 208 s. ISBN 80-85931-79-6.
MAŇÁK, Josef a kol. Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 130 s.
ISBN 80-210-1031-2.
Rozhodnutí děkana PdF UHK č. 17/2009. Pravidla zadání diplomové/bakalářské práce a jejího vypracování. [1.6.2010] Přístup z: http://www.uhk.cz/dokumenty/public/7/1709-pravidla_zadani_zaverecne_prace_a_jejiho_vypracovani.pdf nebo nová verze tohoto vnitřního předpisu UHK, bude-li vydána po zadání dokumentace předmětu.
ŠIMEK, Dušan a KUBÁTOVÁ, Hana. Od abstraktu do závěrečné práce. Jak psát závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., uprav. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002. 56 s. ISBN 80-244-0435-4
Studijní pomůcky: Studenti mají k dispozici ppt. prezentace a studijní materiály formou sylabů a dalších textů ve školním virtuálním prostředí WebCT, prostřednictvím kterého také odevzdávají své práce a komunikují s vyučujícím.
Literatura doporučená studentům BĚLÍK, Václav. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009. 60s. ISBN 978-80-7041-503-0.
ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František a SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Praha: LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 374 s.
ISBN 80-7184-141-2.
FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s.
ISBN 80-7178-367-6.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido 2000, 208 s. ISBN 80-85931-79-6.
MAŇÁK, Josef a kol. Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 130 s.
ISBN 80-210-1031-2.
Rozhodnutí děkana PdF UHK č. 17/2009. Pravidla zadání diplomové/bakalářské práce a jejího vypracování. [1.6.2010] Přístup z: http://www.uhk.cz/dokumenty/public/7/1709-pravidla_zadani_zaverecne_prace_a_jejiho_vypracovani.pdf nebo nová verze tohoto vnitřního předpisu UHK, bude-li vydána po zadání dokumentace předmětu.
ŠIMEK, Dušan a KUBÁTOVÁ, Hana. Od abstraktu do závěrečné práce. Jak psát závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., uprav. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002. 56 s. ISBN 80-244-0435-4
Studijní pomůcky: Studenti mají k dispozici ppt. prezentace a studijní materiály formou sylabů a dalších textů ve školním virtuálním prostředí WebCT, prostřednictvím kterého také odevzdávají své práce a komunikují s vyučujícím.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínkou pro udělení zápočtu je prokázání osvojení vědomostí a vytvoření dovedností potřebných pro tvorbu odborného textu, a to v podobě odevzdané (a z formálních důvodů nevyřazené) odborné práce přihlášené do soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci Studentská Socialia.
Soutěžní práce musí odpovídat vyhlášení soutěže, které bude platné pro akademický rok 2012/2013.

 

Sylabus
UDSKLJ - Úvod do studia
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: řízené konzultace 5 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět podává souhrnný soubor informací, které jsou potřebné pro úspěšné zahájení studia, od normativní roviny upravující studium na vysoké škole přes charakteristiku vysokoškolského studia a jeho zákonitostí až po práci se zdroji odborných informací.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je zprostředkovat studentům zahajujícím vysokoškolské studium ty informace, které jsou zapotřebí pro úspěšný postup ve studiu, a vést k vytváření potřebných dovedností spjatých s vysokoškolským studiem.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vysokoškolské studium, jeho charakteristika a aktuální legislativní úprava.
2. Organizace studia na vysoké škole. Specifické rysy kombinované formy vysokoškolského studia. Komunikace studentů s vysokou školou.
3. Studijní styl
4. Práce se zdroji informací. Norma bibliografických citací.
5. Studijní program, studijní obor a jeho koncepce
Literatura, na níž je předmět vystavěn Legislativní dokumenty v aktuální verzi (zde uveden stav ke 30. 4. 2010):
Úplné znění Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). [30.04.2010] Přístup z: http://www.msmt.cz/Files/vysokeskoly/Legislativa/Zakon111_uplne_zneni.doc.
Studijní a zkušební řád Univerzity Hradec Králové. [30.04.2010] Přístup z: http://www.uhk.cz/dokumenty/public/7/studijni-a-zkusebni-rad-uhk.pdf
ČSN ISO 690: dokumentace. Bibliografická citace: obsah, forma a struktura. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 1996. 31 s. ISBN neuv.
Literatura doporučená studentům KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 152 s. ISBN 80-7178-443-5
MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 239 s. ISBN 80-7178-246-7¨
a další literatura uváděná ve výuce předmětu
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování dvou zápočtových úkolů:
a) souboru testových úloh s problematikou organizace vysokoškolského studia a práce se zdroji informací podle zadání v řízené konzultaci,
b) jednoho dalšího úkolu podle vlastního výběru z nabídky zveřejněné v řízené konzultaci

 

Sylabus
UDSOCJ - Úvod do sociologie
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Sociologie jako svébytný způsob analýzy sociálního života, sociální skutečnosti. Rozpoznávání základní struktury sociálních vztahů v různých typech společností, od malých skupin až po globální společnost. Kultura, hodnoty, normy a jejich funkce ve společenském životě.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociologickými pojmy, naučit rozpoznávat základní struktury sociálních vztahů a dokázat rozpoznávat na čem se tyto struktury zakládají, co je udržuje v jejich trvání a co je příčinou jejich změn.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Historické podmínky vzniku sociologie jako vědního oboru.
2. Sociologie jako obor, předmět studia sociologie, Základní sociologické pojmy.
3. Zakladatelé sociologie: Saint-Simon, Comte, Durkheim
4. Zakladatelé sociologie: Spencer, Tönnies, Marx, Pareto
5. Max Weber - chápající sociologie
6. Významné směry soudobé sociologie: konsensuální, konfliktu, interpretativní.
7. Typy společnosti, sociální stratifikace a sociální mobilita
8. Funkcionální a antropologické pojetí institucí
9. Sociální skupiny. Rodina
10. Etnicita a multikulturalismus
12. Média a globalizace
Literatura, na níž je předmět vystavěn Baumann, Zygmunt. Myslet sociologicky. Praha: SLON, 1995.
Berger, Peter. Pozvání do sociologie. Praha, 1991
Giddens, Antony. Sociologie. Praha: Argo, 1999.
Jandourek, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1992
Mucha, Ivan. Sociologie základní texty (Texty ze sociologie), Praha 2004 (2001)
Sociologické směry, školy, paradigmata. Praha: SLON, 1994.
Taylor, Charles. Multikulturalismus. Praha: 2001
Reichl, Jan. Kapitoly systematické sociologie. 2007
Keller, Jan. Dějiny klasické sociologie. 2004
Literatura doporučená studentům BECK, Ulrich. Riziková společnost. Praha: Slon, 2004.
FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity, Mít či být
LÉVI-STRAUSS. Rasa a dějiny. Brno: 1997
LORENZ, Konrad. Takzvané zlo
MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2001.
Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha 1994
Bauman, Z. Individualizovaná společnost. MF 2004
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na seminářích.
Zápočet: vypracování, prezentace a obhájení seminární práce na vybrané téma ústně na kolokviální zkoušce

 

Sylabus
UDSOCK - Úvod do sociologie
2001

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kincl Milan
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Vliv minulých sociologických systémů na soudobé směry. Počátky prehistorie v antice (Aristoteles), konstituování sociálních systémů a analýz v renesanci a novověku (Itálie, Anglie, Francie). Koncepce A. Comta a K. Marxe. Sociologie jako svébytná věda. Úvod do koncepcí XIX. a XX. století.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je vybavit posluchače základním pojmovým sociologickým aparátem a inspirovat je k osvojování sociologické imaginace. Důraz je kladen na pojetí sociologie jako svébytné komplexní vědy (vztah obecné soc. a konkrétních sociologických disciplín).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.Počátky racionálního uvažování o zákonech vývoje společnosti.
2.Vztah filosofie jako univerzální vědy k životu (antika).
3.Přírodní vědy jako metodologická opora vznikající sociologie.
4.Mechanika a analogie sociálních jevů k jevům přírodním.
5.Konstituování sociologie v díle A. Comta.
6.Teorie konfliktu v pojetí K. Marxe a důsledky tohoto pojetí.
7.Organistická škola v sociologii - H. Spencer.
8.Geografický směr v sociologii (působení přírodního prostředí na společnost, důsledky).
9.Sociologie v pojetí E. Durheima - zakladatel metody.
10.Učení M. Webera o ideálních typech, typologie vůdců, analýza moderní byrokracie.
11.Kultura jako jeden ze základních pojmů sociologie - sociologie kultury, kulturologie, kulturní antropologie.
12.Procesy socializace jako procesy kulturní a kultivující.
13.Hodnoty, hodnotový systém individua, hierarchie hodnot.
14.Normy jednání, modely institucí, souvislost s vyznávanými hodnotami jedince i společnosti.
15.Sociologie v životě jako způsob jednání a poznávání světa.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Berger, P.L.: Pozvání do sociologie. Praha 1991
Dějiny buržoasní sociologie 19. a zač. 20. století. Praha 1982
Chalupný, E.: Sociologie. Vývoj sociologie v 19. stol. (1835 - 1904). Praha 1984
Mills, C.W.: Sociologická imaginace. Praha 1968
Sorokin, P.: Sociologické nauky přítomnosti. Praha 1936
Kolfáč, J., Tlustý, V.: Soudobá sociologie. Praha 1965
Literatura doporučená studentům Berger, P.L.: Pozvání do sociologie. Praha 1991
Dějiny buržoasní sociologie 19. a zač. 20. století. Praha 1982
Chalupný, E.: Sociologie. Vývoj sociologie v 19. stol. (1835 - 1904). Praha 1984
Mills, C.W.: Sociologická imaginace. Praha 1968
Sorokin, P.: Sociologické nauky přítomnosti. Praha 1936
Kolfáč, J., Tlustý, V.: Soudobá sociologie. Praha 1965
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Časové dispozice předmětu nedovolují podrobnější a hlubší získání vědomostí. Posluchači proto zpracují vybraný fenomén současné společnosti vycházejíce přitom ze získaných vědomostí v "Úvodu do sociologie".

 

Sylabus
UDSOCL - Úvod do sociologie
2010

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SOCIG1 Sociologie 1
Anotace předmětu Vliv minulých sociologických systémů na soudobé směry. Počátky prehistorie v antice (Aristoteles), konstituování sociálních systémů a analýz v renesanci a novověku (Itálie, Anglie, Francie). Koncepce A. Comta a K. Marxe. Sociologie jako svébytná věda. Úvod do koncepcí XIX. a XX. století.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je vybavit posluchače základním pojmovým sociologickým aparátem a inspirovat je k osvojování sociologické imaginace. Důraz je kladen na pojetí sociologie jako svébytné komplexní vědy (vztah obecné soc. a konkrétních sociologických disciplín).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Historické podmínky vzniku sociologie jako vědního oboru.
2. Sociologie jako obor, předmět studia sociologie, Základní sociologické pojmy.
3. Zakladatelé sociologie: Saint-Simon, Comte, Durkheim
4. Zakladatelé sociologie: Spencer, Tönnies, Marx, Pareto
5. Max Weber - chápající sociologie
6. Významné směry soudobé sociologie: konsensuální, konfliktu, interpretativní.
7. Typy společnosti, sociální stratifikace a sociální mobilita
8. Funkcionální a antropologické pojetí institucí
9. Sociální skupiny. Rodina
10. Etnicita a multikulturalismus
Literatura, na níž je předmět vystavěn Baumann, Zygmunt. Myslet sociologicky. Praha: SLON, 1995.
Berger, Peter. Pozvání do sociologie. Praha, 1991
Giddens, Antony. Sociologie. Praha: Argo, 1999.
Jandourek, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1992
Mucha, Ivan. Sociologie základní texty (Texty ze sociologie), Praha 2004 (2001)
Sociologické směry, školy, paradigmata. Praha: SLON, 1994.
Taylor, Charles. Multikulturalismus. Praha: 2001
Reichl, Jan. Kapitoly systematické sociologie. 2007
Keller, Jan. Dějiny klasické sociologie. 2004
Literatura doporučená studentům BECK, Ulrich. Riziková společnost. Praha: Slon, 2004.
FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity, Mít či být
LÉVI-STRAUSS. Rasa a dějiny. Brno: 1997
LORENZ, Konrad. Takzvané zlo
MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2001.
Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha 1994
Bauman, Z. Individualizovaná společnost. MF 2004
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na seminářích.
Zápočet: vypracování, prezentace a obhájení seminární práce na vybrané téma ústně na kolokviální zkoušce

 

Sylabus
UPSYP - Úvod do psychoterapie 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pelcák Stanislav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
UPSYP2 Úvod do psychoterapie 2
Anotace předmětu Psychoterapie je léčbou, profylaxí a rehabilitací poruch zdraví. Uskutečňuje se výhradně psychologickými prostředky komunikační a vztahové povahy. Psychoterapie představuje zvláštní druh psychologické intervence působící na duševní život, chování člověka, interpersonální a tělesné procesy. Cíleně s využitím vědeckých metod navozuje žádoucí změny a podporuje úzdravu, znesnadňuje vznik a rozvoj poruch zdraví.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit se současnými směry v psychoterapii, jejich základní charakteristikou, hlavními představiteli, cíli a metodami léčby. V praktické - sebezkušenostní části zprostředkovat elementární zkušenost ze skupinové práce vycházející z humanistické - na proces orientované psychoterapie, s důrazem na jejich aplikaci v pedagogické praxi a v primární prevenci u různých cílových skupin skupin populace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Kognitivně-behaviorální psychoterapie. Logoterapie a existenciální analýza V. E. Frankla. Humanistická - na proces orientovaná psychoterapie. Eklektická pschoterapie. Obecné otázky psychoterapie. Definice, charakteristika a cíle psychoterapie. Indikace pro psychoterapii. Účinné faktory psychoterapie. Terapeutický vztah. Psychoterapeutický proces. a proces změny v psychoterapii, psychoterapeutický proces. Vybrané formy psychoterapie.Základní charakteristika a možnosti využití forem psychoterapie. Individuální psychoterapie.Skupinová psychoterapie. Komunitní psychoterapie. Rodinná a párová terapie. Svépomocné skupiny. Možnosti aplikace psychoterapie s důrazem na profylaxi a rehabilitaci. Zvláštnosti psychoterapie u dětí a mládeže, psychoterapie u lidí vyššího věku. Vybrané psychoterapeutické metody, základní charakteristika a možnosti využití psychoterapeutických metod. Psychoterapeutický rozhovor. Relaxační metody. Arteterapie a muzikoterapie. Psychogymnastika, psychodrama. Práce se sny a imaginací. Metody kognitivně-behaviorální psychoterapie. Racionálně-emocionální terapie. Výcvik v psychoterapii. Encounterová zážitková skupina s prvky nedirektivní-na proces orientované psychoterapie.
Literatura, na níž je předmět vystavěn CAIN DJ.,SEEMAN J.Humanistická psychoterapie.Příručka pro výzkum a praxi -1. díl.Praha:Triton 2005
CASEMORE R.Na osobu zaměřená psychoterapie.Praha:Portál 2008
ELLIS, A.: Trénink emocí. Praha:Portál 2001
FRANKL, V.E.: Vůle ke smyslu. Brno:Cesta 1997
FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz. Praha:Grada Publishing 1999
GRAWE,K. Neuropsychoterapie.Nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy. Praha:Portál 2007
HÁJEK K.Práce s emocemi pro pomáhající profese.Praha:Portál,2006
JONESOVÁ, E. Terapie rodinných systémů. Hradec Králové:Konfrontace 1996
JUNG, C.G. Analytická psychologie. Praha:Academia 1992
KRATOCHVÍL, S. Skupinová psychoterapie. Praha:Galén 2001
LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha:Portál 2000
MEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha:Portál 2000
MOŽNÝ, I.,PRAŠKO, J. Kognitivně-behaviorální terapie. Úvod do teorie a praxe.Praha:Triton 1999
PERLS, S.Frederick. Gestaltterapie doslova. Brno:Votobia 1996
PLANTE, T. Současná klinická psychologie. Praha:Grada Publishing 2001
PROCHASKA, J., NORCROSS, J.C. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada Publishing 2000
ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. Praha:Grada Publishing 1995
SMOLÍK, P.: Duševní a behaviorální poruchy. Praha:Maxdorf 2002
SCHULZ VON THUN, F. Jak spolu komunikujeme? Praha:Grada Publishing,2003
SVOBODA, M. a kol.Psychopatologie a psychiatrie.Praha:Portál 2006
TIMUĹÁK L.Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru.Praha:Portál,2006
THOMÄ, H., KÄCHELE, H. Psychoanalytická praxe. 1. Teorie. Hradec Králové: Mach 1993
THOMÄ, H., KÄCHELE, H. Psychoanalytická praxe. 2. Praxe. Praha: Pallata 1996
TOLAN J.Na osobu zaměřený přístup.Praha:Portál,2006
VYMĚTAL J.Lékařská psychologie.Praha:Portál, 2003
VYMĚTAL, J. Úvod do psychoterapie. Praha:Grada Publishing 2003
VYMĚTAL, J. a kol.: Obecná psychoterapie. Praha:Grada Publishing, 2004
VYMĚTAL,J. a kol.: Speciální psychoterapie. Praha:Grada Publishing 2007
YALOM,I.D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové:Konfrontace 1999
ZEIG, J.K. a kol. Umění psychoterapie. Praha:Portál 2005
Literatura doporučená studentům ADLER, A. Umění rozumět. Individuální psychologie 1. Praha:Práh 1993
ADLER, A. Smysl života. Individuální psychologie 3. Praha:Práh 1995
BERNE, E. Co řeknete až pozdravíte. Praha:LN 1997
BOSS, M. Včera v noci se mi zdálo. Praha:Grada Avicenum 1994
ČAČKA, O. a kol. Psychologie imaginativní výchovy. Brno:Doplněk 1999
DANZER, G. Psychosomatika. Praha:Portál 2001
ELLIS, A.: Trénink emocí. Praha:Portál 2001
FRANKL, V.E. Vůle ke smyslu. Praha:Portál 1997
FRANKL, V.E. Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno:Cesta1995
FRANZ, M.L. Psychologický výklad pohádek. Praha:Portál 1998
GREENBRGER, D., PADESKY, CH., A. Na emoce s rozumem. Praha:Portál 2003
HARRIS T.A. Já jsem OK, ty jsi OK. Praha:Pragma 1997
JUNG, C.G. Archetypy a nevědomí. Brno:Cesta 1997
KASTOVÁ, V. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha:Portál 1999
KASTOVÁ, V. Dynamika symbolů. Praha:Spektrum 2000
KASTOVÁ, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha:Portál 2000
KNOBLOCH, F., KNOBLOCHOVÁ, J. Integrovaná psychoterapie.Praha:Grada Avicenum 1993
KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha:Portál 1997
LIEBMANN, M. Skupinová arteterapie. Praha:Portál 2004
LUDEVIG, K. Systemická terapie. Základy klinické teorie a praxe. Praha:Pallata 1992
LUKASOVÁ, E. Logoterapie ve výchově. Praha:Portál 1997
MÜLLEROVÁ, E. Příběhy z měsíční houpačky. Praha:Portál 1998
NEŠPOR, K. Uvolněně s přehledem. Praha:Grada Publishing 1998
PRAŠKO, J., KOSOVÁ, J.Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných stavů a depresí.Praha:Triton 1998
PRAŠKO, J. Jak se zbavit napětí, stresu úzkosti. Praha:Grada Publishing 2003
PRAŠKO J. a kol. Nadměrné obavy o zdraví. Praha:Portál 2004
PRAŠKO J. a kol. Sociální fobie. Praha:Portál 2005
RAHN, E., MAHNKOPF, A.: Psychiatrie-učebnice pro studium praxi. Praha:Grada Publishing 2000
RONENOVÁ, T.: Psychologická pomoc dětem v nesnázích. Praha:Portál 2000
SATIROVÁ, V.: Kniha o rodině. Praha:Práh 1994
SHARP, D.: Slovník základních pojmů psychologie C.G.Junga. Brno:Nakladatelství Tomáše Janečka 2005
SIMON, F.B, STIERLIN, H.: Slovník rodinné terapie. Hradec Králové:Konfrontace 1995
ŠÍPEK, J.: Projektivní metody. Praha:ISV nakladatelství 2000
VYMĚTAL, J.: Rogersovská psychoterapie. Praha:Český spisovatel 1996
VYMĚTAL, J. a kol. Obecná psychoterapie.Praha:Jiří Kocourek 1997
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Seminární práce v rozsahu 5 stran (rozbor dvou vybraných děl reprezentujích hlavní směry v současné psychoterapii). Splnění účasti na sbezkušenostní části výuky.

 

Sylabus
UPSYP2 - Úvod do psychoterapie 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pelcák Stanislav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity
UPSYP Úvod do psychoterapie 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SOPVEP Sociálně psychologický výcvik 1
Anotace předmětu Psychoterapie je léčbou, profylaxí a rehabilitací poruch zdraví. Uskutečňuje se výhradně psychologickými prostředky komunikační a vztahové povahy. Psychoterapie představuje zvláštní druh psychologické intervence působící na duševní život, chování člověka, interpersonální a tělesné procesy. Cíleně s využitím vědeckých metod navozuje žádoucí změny a podporuje úzdravu, znesnadňuje vznik a rozvoj poruch zdraví
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Prohloubení znalostí a dílčích dovedností z psychoterapie s důrazem na praktickou aplikaci v psychoterapeutické rovině pomáhajícího vztahu, příp. v pedagogické a metodické práci a v primární prevenci u různých skupin populace. Seznámit s aktuálními problémy výzkumu v psychoterapii, úspěšností a možnostmi hodnocení efektu psychoterapie. Seznámit s psychoterapeutickými kořeny sebepoznání, základními principy utváření sebesystému.
Procvičit základní dovednosti nezbytné pro efektivní vzužití psychoterapeutické roviny pomáhajícího vztahu, prohloubení sebereflexe a sebeakceptace studenta.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Aplikační možnosti psychoterapie. Psychoterapie v léčbě, profylaxi a rehabilitaci. Zvláštnosti psychoterapie, hlavní metody a prostředky u dětí a mládeže, psychoterapie u lidí vyššího věku. Psychoterapeutická první pomoc a krizová intervence. Výzkum v psychoterapii, úspěšnost a hodnocení efektu psychoterapie. Pychoterapeutické kořeny sebepoznání, základní principy utváření sebesystému. Metody psychoterapie v nespecifické primární prevenci, psychoterapie a podpora zdraví.
Literatura, na níž je předmět vystavěn CAIN DJ.,SEEMAN J.Humanistická psychoterapie.Příručka pro výzkum a praxi -1. díl.Praha:Triton 2005
CASEMORE R. Na osobu zaměřená psychoterapie. Praha:Portál,2008
ELLIS, A. Trénink emocí. Praha:Portál 2001
FRANKL, V.E. Vůle ke smyslu. Brno:Cesta 1997
FRANKL, V.E. Teorie a terapie neuróz. Praha:Grada Publishing 1999
GRAWE,K.Neuropsychoterapie.Nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy.Portál 2007
HÁJEK K. Práce s emocemi pro pomáhající profese.Praha:Portál,2006
JONESOVÁ, E.Terapie rodinných systémů. Hradec králové:Konfrontace 1996
KUNEŠ,D. Sebepoznání.Psychoterapeutické principy a postupy. Praha:Portál 2009
LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha:Portál 2000
MOŽNÝ, I.,PRAŠKO, J. Kognitivně-behaviorální terapie. Úvod do teorie a praxe.Triton 1999
PLANTE, T. Současná klinická psychologie. Praha:Grada Publishing 2001
PROCHASKA, J., NORCROSS, J.C. Psychoterapeutické systémy. Praha:Grada Publishing 2000
ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. Praha:Grada Publishing 1995
SMOLÍK, P.: Duševní a behaviorální poruchy. Praha:Maxdorf 2002
SCHULZ VON THUN, F. Jak spolu komunikujeme? Praha:Grada Publishing,2003
SVOBODA, M. a kol. Psychopatologie a psychiatrie.Praha:Portál 2006
TIMULÁK, L. Současný výzkum psychoterapie. Triton 2005
TIMUĹÁK L.Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru.Praha:Portál,2006
THOMÄ, H., KÄCHELE, H. Psychoanalytická praxe. 1. Teorie. Mach. Hradec Králové 1993
THOMÄ, H., KÄCHELE, H. Psychoanalytická praxe. 2. Praxe. Praha. Pallata 1996
TOLAN J.Na osobu zaměřený přístup.Praha:Portál,2006
VYMĚTAL J.Lékařská psychologie.Praha:Portál, 2003
VYMĚTAL, J. Úvod do psychoterapie. Praha:Grada Publishing 2003
YALOM,I.D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec králové:Konfrontace 1999
ZEIG, J.K. Umění psychoterapie. Praha:Portál 2005
Literatura doporučená studentům ADLER, A. Umění rozumět. Individuální psychologie 1. Praha:Práh 1993
ADLER, A. Smysl života. Individuální psychologie 3. Praha:Práh 1995
BERNE, E. Co řeknete až pozdravíte. LN 1997
BOSS, M. Včera v noci se mi zdálo. Praha:Grada Avicenum 1994
CARROLL, M., THOLSTRUP, M. Integrativní přístupy k supervizi. Praha:Triton 2004
DANZER, G. Psychosomatika. Praha: Portál 2001
ELLIS, A. Trénink emocí. Praha:Portál 2001
FRANKL, V.E.Vůle ke smyslu. Praha:Portál 1997
FRANKL, V.E.Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno:Cesta 1995
FRANZ, M.L. Psychologický výklad pohádek. Praha:Portál 1998
GREENBRGER, D., PADESKY, CH., A. Na emoce s rozumem. Praha:Portál 2003
HOBDAYOVÁ, A., OLIEROVÁ, K. Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Praha:Portál 2000
KASTOVÁ, V. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha:Portál 1999
KASTOVÁ, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha:Portál 2000
LUKASOVÁ, E. Logoterapie ve výchově. Praha:Portál 1997
MÜLLEROVÁ, E. Příběhy z měsíční houpačky. Praha:Portál 1998
NEŠPOR, K. Uvolněně s přehledem. Praha:Grada Publishing 1998
PRAŠKO, J., KOSOVÁ, J. Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných stavů a depresí.Praha:Triton 1998
PRAŠKO, J. Jak se zbavit napětí, stresu úzkosti. Praha:Grada Publishing 2003
PRAŠKO J. a kol. Nadměrné obavy o zdraví. Praha:Portál 2004
PRAŠKO J. a kol.Sociální fobie. Praha:Portál 2005
RAHN, E., MAHNKOPF, A. Psychiatrie-učebnice pro studium praxi. Praha:Grada Publishing 2000
RONENOVÁ, T.Psychologická pomoc dětem v nesnázích. Praha:Portál 2000
SATIROVÁ, V. Kniha o rodině. Praha:Práh 1994
SIMON, F.B, STIERLIN, H. Slovník rodinné terapie. Hradec Králové:Konfrontace 1995
VIZINOVÁ, D., PREISS M.: Psychické trauma a jeho terapie. Praha:Portál 1999
VYMĚTAL, J. a kol.Speciální psychoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství 2000
VYMĚTAL, J. Rogersovská psychoterapie. Praha: Český spisovatel 1996
VYMĚTAL, J. Úzkost a strach u dětí. Praha:Portál 2004
VYMĚTAL, J. a kol. Speciální psychoterapie. Praha:Psychoanalytické nakladatelství J.Kocourek 2000
ZVOLSKÝ P. a kol. Speciální psychiatrie. Praha Univerzita Karlova 1996

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Úspěšná obhajoba závěrečná práce v rozsahu 10-15 stran. Témata budou zpřesněna vyučujícím na semináři. Práce by měla ověřit praktickou schopnost aplikace psychoterapeutických metod v primární prevenci, práce musí splňovat veškeré formální požadavky na závěrečné práce.

 

Sylabus
USMEPP1 - Úvod do studia
2004

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Semrád Jiří
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V prvním semestru je předmět formulován jako úvod do studia. Obsah předmětu je koncipován tak, aby orientoval studenty ve studijním oboru na vysoké škole a sladil jejich vstupní vědomosti o zákonitostech racionálního studia a práce se zdroji odborných informací, a vytvořil tak předpoklady pro vytváření a rozvíjení dovedností potřebných pro úspěšné studium.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem výuky je seznámení s vysokou školou, studijním oborem, s charakterem vysokoškolského studia, osvojení vědomostí o racionálním studiu a o práci se zdroji odborných informací a vytvoření příslušných dovedností.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové. Pedagogická fakulta VŠP. Ústav sociálních studií
2. Studijní předpisy na PdF VŠP. Komunikace studujících se školou
3. Studijní obor, jeho koncepce
4. Vysokoškolské studium: obecná charakteristika, organizační forma studia - prezenční, kombinovaná
5. Racionální studium, organizace duševní práce.
6. Učební styl.
7. Tvorba vlastního informačního systému
8. Zdroje odborných informací - přehled. Zdroje tištěné, elektronické
9. Knihovnické katalogy.
10. Bibliografické soupisy jako zdroj zdrojů odborných informací
11. Bibliografické citace - norma. Citace monografie, dokumentu.
12. Citace sborníkové stati, periodika, stati v periodiku.
13. Druhy záznamů. Rešerše. Anotace. Konspekt
14. Odkazování na zdroje informací v textu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. ČSN ISO 690 (01 0197)
Literatura doporučená studentům TOMAN, J. Jak zdokonalovat sám sebe. Praha 1980
ZIELKE, W. Jak racionálně studovat. Praha 1981
MAREŠ, J. Učební styl vysokoškoláků. Praha 1998
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu po prvním semestru:
1. aktivní podíl na práci v seminářích a plnění průběžných úkolů
2. vypracování soupisu dvaceti titulů odborné literatury vztahujících se ke studovanému oboru podle aktuální normy bibliografických citací v nezkrácené verzi
3. anotace pěti titulů ze soupisu podle vlastní volby
4. vypracování charakteristiky jednoho odborného periodika se vztahem ke studovanému oboru
5. vypracování dokumentace pěti institucí nabízejících volnočasové aktivity dětem a mládeži

 

Sylabus
UVANDRA - Úvod do andragogiky
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován jako základní vhled do teorie a praxe vzdělávání dospělých se zřetelem k eventuální budoucí koncepční, organizátorské a vzdělavatelské působnosti v praxi vzdělávání dospělých.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojení základní andragogické terminologie a souvislostí a vytvoření dovedností aplikovat vědomosti při tvorbě a realizaci vzdělávacích akcí pro dospělé.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - Současný svět vzdělávání dospělých, jeho charakteristika a jeho kořeny (tradice vzdělávání dospělých).
- Andragogika jako vědní disciplína: konstituování a současné koncepce andragogiky.
- Struktura andragogiky. Andragogický výzkum.
- Celoživotní učení a jeho koncepce. Učící se společnost.
- Vzdělávací potřeby dospělých. Specifické rysy dospělého vzdělávaného. Vzdělavatelnost dospělých.
- Vzdělavatel dospělých.
- Příprava a realizace vzdělávací akce pro dospělé.
Literatura, na níž je předmět vystavěn PRŮCHA, Jan, VETEŠKA, Jaroslav. Andragogický slovník. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4
BENEŠ, M. Andragogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 135 s. ISBN 978-80-247-2580-2
Strategie celoživotního učení. 1. vyd. Praha: MŠMT, 2007. 90 s. ISBN 978-80-254-2218-2
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.[online] Dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
Andragogika. Čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých. Praha: Academia Economia s.r.o. a AIVD, o.s. ISSN 1211-6378
Literatura doporučená studentům Doporučená (tj. prohlubující) literatura je v souvislosti se zápočtovým úkolem "četba andragogické literatury" úkolem k samostatnému vyhledání. Metodický pokyn bude podán na počátku semestru, v polovině semestru bude samostatné vyhledání andragogické četby předmětem konzultace.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Ukončení předmětu má písemnou a ústní část:
1. písemná část: test
2. ústní část: andragogická rozprava nad písemnou prací a doloženou četbou
a) písemná práce podle volby z nabídky úkolů (s metodickým pokynem ve výuce)
b) prohlubující četba andragogické literatury v předepsaném rozsahu + její doložení
Samozřejmostí je aktivní účast v konané výuce a podíl na společných/týmových úkolech, jakož i průběžné plnění individuálních úkolů.

 

Sylabus
UVETOPE - Úvod do etopedie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
ETODIAG Etopedická diagnostika
Anotace předmětu Předmět seznamuje s etopedií jako vědní disciplínou speciální pedagogiky. Vymezuje její vývoj, hlavní a související terminologii, zaměřuje se na poruchy chování (včetně etiologie), uvádí do systému etopedických zařízení a náhradní rodinné výchovy v České republice. Součástí předmětu je charakteristika možností prevence poruch chování (nejen ve školním prostředí), důraz je kladen na orientaci v platné legislativě související s etopedickou péčí v České republice.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získání základních znalostí z oboru etopedie a etopedické péče v České republice.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Etopedie jako vědní disciplína – vymezení a vývoj, etopedická terminologie, příbuzné disciplíny
2. Poruchy chování, klasifikace, etiologie
3. Fáze etopedického procesu (prevence, depistáž, diagnostika, reedukace, následná péče).
4. Prevence poruch chování (rozdělení, zásady, instituce), prevence ve školním prostředí (školní metodik prevence, minimální preventivní program)
5. Systém zařízení etopedického typu (ústavní a ochranná výchova)
6. Náhradní rodinná výchova
Literatura, na níž je předmět vystavěn MILOVSKÝ, Michal et al. Primární prevence rizikového chování ve školství. Vyd. 1. Praha: Sdružení SCAN, ©2010. 253 s. ISBN 978-80-87258-47-7.
SLOMEK, Zdeněk. Etopedie. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 96 s. ISBN 978-80-86723-84-6.
ŠVARCOVÁ, Eva. Vybrané kapitoly z etopedie a sociální patologie: učební text. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 162 s. ISBN 978-80-7041-959-5.
VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. ISBN 978-80-210-4573-6.
VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2008. 127 s. ISBN 978-80-7315-166-9.
Literatura doporučená studentům FISCHER, Slavomil. Etopedie v penitenciární praxi. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 183 s. Acta Universitatis Purkynianae; 123. Studia paedagogica. ISBN 80-7044-772-9.
MATOUŠEK, Oldřich a MATOUŠKOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011. 336 s. ISBN 978-80-7367-825-8.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1966-. ISSN 0555-5574.
Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. PdF UK, 1990-. ISSN 1211-2720.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - aktivní účast na seminářích v rozsahu min. 75% (pouze pro prezenční studenty)
- vypracování seminární práce na zadané téma
Podrobnosti budou upřesněny na začátku semestru.

 

Sylabus
UVGERON - Úvod do gerontagogiky
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět představuje uvedení do gerontagogické problematiky v rozsahu potřebném pro budoucí koncepční, organizátorské a vzdělavatelské působení v seniorském vzdělávání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojení základů gerontagogiky v teoretické rovině a rozvoj kompetencí pro edukační práci se seniory.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Gerontagogika – vznik, vývoj a současné pojetí. Místo v systému věd.
2. Gerontagogické výzkumy v ČR a ve světě.
3. Vzdělávání seniorů v kontextu celoživotního učení.
4. Uvedení do gerontodidaktiky:
- Vzdělávací potřeby seniorů.
- Senior jako učící se. Věk a docilita dospělých.
- Specifika výukového procesu seniorů.
- Výukové prostředky ve vzdělávání seniorů.
5. Současná praxe vzdělávání seniorů:
- Občanské vzdělávání dospělých.
- Zájmové vzdělávání dospělých. Univerzity třetího věku.
Literatura, na níž je předmět vystavěn PETŘKOVÁ, A., ČORNANIČOVÁ, R. Gerontagogika: úvod do teorie a praxe edukace seniorů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 92 s. ISBN 80-244-0879-1
PRŮCHA, J., VETEŠKA, J. Andragogický slovník. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. 1. vyd. Brno: AU3V ČR a Masarykova univerzita, 2011. 135 s. ISBN 978-80-210-5640-4
Literatura doporučená studentům ŠEMBEROVÁ, J. (ed.). Vzdělávání seniorů na vysokých školách v České republice 2004. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2004. 134 s. ISBN 80-7040-746-8
ŠERÁK, M. Zájmové vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 208 s. ISBN 978-80-7367-551-6
Andragogika. Čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Agentura DAHA, Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky. 1997-2010. Praha: DAHA. ISSN 1211-6378
JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika handicapovaných. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 354 s. ISBN 80-7184-823-9
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předmět je ukončen zápočtem. Podmínky pro udělení zápočtu:
1. písemná práce na gerontagogické téma podle volby z nabídky (nabídka, metodický pokyn k úkolům a rozsah práce budou vyhlášeny v první výuce předmětu),
2. písemné doložení četby gerontagogické literatury v předepsaném rozsahu,
3. písemný test.

 

Sylabus
UVKRIMI - Úvod do kriminologie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje studenty s kriminální vědou kriminologií – uvádí základní terminologii, předmět a úkoly kriminologie, charakterizuje vybrané kriminologické školy a směry. Výklad je věnován stavu kriminality, struktuře, dynamice a specifickým druhům kriminality. Součástí výkladu je uvedení do problematiky oběti (viktimologie) a pachatele trestného činu, pozornost je věnována také možnostem prevence a represe kriminality zejména v prostředí České republiky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je vybavit posluchače základními znalostmi z oblasti kriminologie a kriminality, zprostředkovat poznatky o příčinách kriminality, o stavu, struktuře, vývoji a dynamice trestné činnosti, seznámit s osobností oběti a pachatele trestného činu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do kriminologie, předmět, úkoly kriminologie, kriminální vědy
2. Kriminalita – stav, struktura a dynamika, základní druhy kriminality
3. Základní kriminologické školy a směry
4. Oběť trestného činu, viktimologie, viktimnost, pomoc obětem trestného činu
5. Pachatel trestného činu, typologie pachatele
6. Prevence a represe kriminality
Literatura, na níž je předmět vystavěn KUCHTA, Josef a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. 544 s. ISBN 80-7179-813-4.
NOVOTNÝ, Oto a kol. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 978-80-7357-377-5.
SCHEINOST, Miroslav et al. Kriminalita očima kriminologů. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. 238 s. ISBN 978-80-7338-096-0.
ZOUBKOVÁ, Ivana; MOULISOVÁ, Marcela. Kriminologie a prevence kriminality. 1. vyd. Praha: Armex, 2004. 146 s. ISBN 80-86795-05-5.
Literatura doporučená studentům CHMELÍK, Jan a kol. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 201 s. ISBN 80-7178-739-6.
JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 284 s. ISBN 978-80-247-1561-2.
MOULISOVÁ, Marcela. Kriminalita etnických menšin a cizinců. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2010. 54 s. ISBN 978-80-7251-335-2.
NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1998. 58 s. ISBN 80-86008-53-3.
SVATOŠ, Roman. Kriminologie ve světle nového trestního zákoníku. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010. 174 s. ISBN 978-80-86708-21-8.
TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 214 s. ISBN 978-80-247-2982-4.
ZOUBKOVÁ, Ivana; ČERNÍKOVÁ, Vratislava; NIKL, Jaroslav. Kriminalita mládeže. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. 89 s. ISBN 80-7251-070-3.
Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Vydává Ministerstvo vnitra ČR, 1993-. ISSN 1210-9150.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - aktivní účast na seminářích v rozsahu min. 75% a vypracování seminární práce na zadané téma (pouze pro prezenční formu studia)
- zápočtový test
Podrobnosti budou upřesněny na začátku semestru.

 

Sylabus
UVMETG - Úvod do studia a metodologie spol. věd
2001

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výuka je pokračováním předmětu Úvod do studia a metodologie společenských věd z prvního semestru. Těžiště druhého semestru je v metodologii společenských věd, tj. v problematice společenskovědního výzkumu se zaměřením na pedagogiku, psychologii a sociologii a hraničních disciplín. Předmět zprostředkovává základní orientaci v podstatě, zákonitostech a metodách výzkumu v těchto disciplínách.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem výuky je osvojení základů metodologie společenských věd, tj. získání základní orientace o podstatě, zákonitostech a metodách výzkumu ve společenských vědách , a to v rovině vědomostí a dovedností tak, aby byl absolvent předmětu schopen projektovat a realizovat výzkum menšího rozsahu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Metodologie společenských věd, podstata disciplíny, místo v systému věd
2. Společenskovědní výzkum, podstata, charakteristika, druhy, etapy. Průběh výzkumu
3. Výzkumná metoda - podstata, třídění. Dokumentová metoda
4. Pozorování.
5. Explorativní metody. Společné znaky.
6. Interview.
7. Dotazník.
8. Test.
9. Sociometrie.
10. Experiment.
11. Kvalitativní zpracování údajů. Kvantitativní zpracování údajů.
12. Výzkumná zpráva, její náležitosti a vypracování.
Literatura, na níž je předmět vystavěn PRůCHA, Jan. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 132 s.
ISBN 80-7184-132-3

MAŇÁK, Josef. Kapitoly z metodologie pedagogiky.1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 126 s.
ISBN 80-210-1031-2
Literatura doporučená studentům PRůCHA, Jan. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 132 s.
ISBN 80-7184-132-3

MAŇÁK, Josef. Kapitoly z metodologie pedagogiky.1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 126 s.
ISBN 80-210-1031-2
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Úkoly pro udělení zápočtu:
a) samostatné vyhledání další studijní literatury k předmětu ve zdrojích informací a její korektní bibliografická citace
b) referát o relizovaném výzkumu - empirickém šetření pedagogickém, psychologickém, sociologickém nebo hraničních disciplín (z literatury)
c) vypracování projektu výzkumu na společenskovědní téma mající vztah ke studovanému oboru (podle vlastní volby)
Pojetí zkoušky:
Zkouška z předmětu je za celý dvousemestrový blok, tj. z úvodu do studia + metodologie společenských věd , a to ve formě písemné a ústní (body obsahu předmětu jsou tématickými okruhy ke zkoušce).

 

Sylabus
UVOBSPP - Úvod do občanského a správního práva
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pavlišová Radka
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 6 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
UVODEKO - Úvod do ekonomie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět podává stručný výklad základních odborných znalostí potřebných pro orientaci v ekonomické problematice.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy a ekonomický styl myšlení, chápat a hodnotit hospodářské a sociální procesy ve společnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní ekonomické pojmy (ekonomické vědy, pojmy, ekonomické problémy).
2. Formování trhu (typy trhů, tržní subjekty, makroekonomický koloběh).
3. Základní makroekonomické veličiny (makroekonomické veličiny, čistý ekonomický blahobyt).
4. Základní elementy trhu (nabídka, poptávka, cena, konkurence).
5. Peníze a peněžní trh (funkce a vývoj peněz, bankovní soustava ČR).
6. Trh práce a nezaměstnanost (práce a nezaměstnanost, sociální důsledky nezaměstnanosti, chudoba).
7. Inflace (charakteristika, měření, sociální důsledky inflace).
8. Hospodářský cyklus (charakteristika, druhy cyklů)
9. Hospodářská politika státu (cíle a nástroje HP, selhání trhu a selhání vlády, veřejné statky, externality).
10. Fiskální politika (cíle, nástroje, druhy fiskální politiky, soustava veřejných rozpočtů, státní rozpočet, územní rozpočty, rozpočtový deficit, veřejný dluh).
11. Měnová politika (cíle, nástroje a druhy, souvislost se sociální politikou).
12. Otevřená ekonomika (platební bilance, systémy a regulace měnových kurzů, protekcionismus).
Literatura, na níž je předmět vystavěn ŠIMKOVÁ, Eva. Základy ekonomie. 2. aktual. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7041-657-0.
Literatura doporučená studentům HÁJEK, Ladislav. Ekonomie a národní hospodářství. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 180 s. ISBN 80-7041-389-1.
HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie – základní kurz. Slaný: Melandrium, 2002. 326 s. ISBN 80-86175-25-1.
HOLMAN, Robert. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, 2004, 424 s. ISBN 80-7179-764-2.
MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie. Slaný: Melandrium, 2001. 273 s. ISBN 80-86175-09-X.
SAMUELSON, Paul A., NORDHAUS, William D. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1991. 1011 s. ISBN 80-205-0192-4.
ŠIMKOVÁ, Eva. Ekonomika zahraničního obchodu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 126 s. ISBN 80-7041-415-4.
ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie – stručný přehled. Zlín: CEED, 2008. 304 s. ISBN 978-80-9034337-5.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na konzultacích, vypracování a prezentace seminární práce, zápočtový test.
Seminární práce na zadané ekonomické téma v rozsahu cca 5 stran textu formátu A4.
Způsob kontroly: individuální kontrola a stručná prezentace u ústní zkoušky.
Studium předmětu bude zakončeno ústní zkouškou.

 

Sylabus
UVODMAR - Úvod do marketingu
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět podává stručný výklad základních marketingových znalostí potřebných pro řízení organizací. Osvojení si základních marketingových pojmů, problémů a metod je důležitou podmínkou pro pochopení podstaty a fungování organizací. Výběr témat se řídí potřebami a charakterem studijních programů. Opírá se o poznatky z personalistiky, psychologie, práva, ekonomie a jiných předmětů.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnout základní marketingové znalosti potřebné pro řízení organizací.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Marketing v organizaci (funkce marketingu, marketingové koncepce a marketingový trojúhelník).
2. Marketingové zásady.
3. Marketingový mix (marketingový mix výrobků, služeb - rozdílnosti, specifika).
4. Propagace (význam, způsoby propagace, propagační mix).
5. Strategický záměr v organizacích (úloha, obsah a zpracování strategického záměru).
Literatura, na níž je předmět vystavěn 1. ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. (2. rozšířené vydání). Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 172 s. ISBN 80-7041-859-1.
Literatura doporučená studentům HANNAGAN, T. J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996. 204 s. ISBN 80-85943-07-7
KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6.
KOTLER, P. Marketing od A do Z. Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1.
KOTLER, P. 10 marketingových hříchů. Praha: Grada, 2005. 140 s. ISBN 80-247-0969-4.
NAGYOVÁ, Jana. Marketingová komunikace. Praha: VŠE, 1995. 114 s. ISBN 80-7079-376-7.
Moderní řízení (měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele)
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na konzultacích (seminářích).
Požadavky na zápočet: vypracování, prezentace a obhájení seminární práce na zadané téma.
Požadavky při zkoušce: písemný test, v ústním projevu student prokáže znalosti a pochopení probraného učiva

 

Sylabus
UVODMNG - Úvod do managementu
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šimková Eva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět podává stručný výklad základních odborných znalostí potřebných pro řízení organizací. Osvojení si základních manažerských pojmů, problémů a metod je důležitou podmínkou pro pochopení podstaty a fungování organizací. Výběr témat se řídí potřebami a charakterem studijních programů. Výklad je rozdělen do jednotlivých kapitol, jež se zabývají základními pojmy a vývojem managementu, osobností manažera, způsoby komunikace v organizaci, společenskou odpovědností a etikou v řízení, moderními trendy v managementu. Opírá se o poznatky z personalistiky, psychologie, práva, ekonomie a jiných předmětů.


Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Poskytnout základní odborné znalosti potřebné pro řízení organizací.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Charakteristika organizace (typologie, členění, finanční zdroje, hospodářská činnost)
2. Vymezení základních pojmů managementu (definice, cíle, poslání, vývoj, moderní trendy v managementu)
3. Management jako proces (plánování, organizování, personální zajištění, vedení a motivace, kontrola)
4. Manažer v organizaci (profil a osobnost manažera, jeho kompetentnost a příprava, styl manažerské práce)
5. Komunikace v řízení (formy komunikace, verbální a nonverbální komunikace)
6. Společenská odpovědnost a etika v řízení (podnikatelská etika, etické kodexy, podniková kultura)
Literatura, na níž je předmět vystavěn 1. ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. (2. rozšířené vydání). Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 172 s. ISBN 80-7041-859-1.
2. SAKSLOVÁ, Věra - ŠIMKOVÁ, Eva. Základy řízení lidských zdrojů (Systematický přehled základní personální problematiky), 2. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 156 s. ISBN 80-7041-212-7.
Literatura doporučená studentům DRUCKER, P. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. 184 s. ISBN 80-85603-38-1
FOOT, M. - HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, 2002. 464 s. ISBN 80-7226-515-6.
KOONTZ, H. a WEIHRICH, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7
LEWIS, David. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, 1993. 229 s. ISBN 80-85605-49-X.
OBST, O. Základy managementu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 65 s. ISBN 80-244-0677-2
PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 164 s. ISBN 80-244-0676-4
REKTOŘÍK, J. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, 2001. 177 s. ISBN 80-86119-41-6
TRUNEČEK, J. Management v informační společnosti. Praha: VŠE, 1997. 228 s.ISBN 80-7079-201-9
VODÁČEK, L. – VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, 1999. 291 s. ISBN 80-85943-94-8.
Moderní řízení (měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele)
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na konzultacích (seminářích).
Požadavky na zápočet: vypracování, prezentace a obhájení seminární práce na zadané téma.
Požadavky při zkoušce: písemný test, v ústním projevu student prokáže znalosti a pochopení probraného učiva

 

Sylabus
UVPSTER - Úvod do psychoterapie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pelcák Stanislav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity
PSYDIAG Psychodiagnostika a poradenství
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními psychoterapeutickými systémy a školami, obecnými otázkami psychoterapie. Seznámit s možnostmi využití vybraných psychoterapeutických metod a technik v komplexní péči o klienty s důrazem na možnosti profylaxe, terapie a rehabilitace. V praktické části výuky zprostředkovat elementární zkušenost ze skupinové práce vycházející z humanistické a kognitivně-behaviorální psychoterapie s důrazem na jejich možnou aplikaci v praxi. Dále rozvinout základní dovednosti nezbytné pro efektivnější využití psychoterapeutické roviny pomáhajícího vztahu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Psychoterapeutické směry a školy. Historie a současné směry v psychoterapii - základní charakteristika.
2. Obecné otázky psychoterapie. Definice, charakteristika a cíle psychoterapie. Indikace pro psychoterapii. Psychoterapie v prevenci, léčbě a rehabilitaci.
3. Účinné faktory psychoterapie. Terapeutický vztah a pracovní aliance. Proces změny v psychoterapii. Psychoterapeutický proces a ukončení léčby. Etika v psychoterapii. Výcvik v psychoterapii.
4. Metody psychoterapie. Základní charakteristika, možnosti využití psychoterapeutických metod. Psychoterapie v léčbě, profylaxi a rehabilitaci. Zvláštnosti psychoterapie a její hlavní metody a prostředky u dětí a mládeže, psychoterapie u seniorů. Psychoterapeutická první pomoc a krizová intervence. Metody psychoterapie v nespecifické primární prevenci. Psychoterapie a rozvoj osobnosti.
5. Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik s prvky na proces orientované a kognitivně–behaviorální psychoterapie
Literatura, na níž je předmět vystavěn FRANKL, V. E. Teorie a terapie neuróz. Praha: Grada Publishing 1999. ISBN 80-7169-779-6
KRATOCHVÍL, S. Skupinová psychoterapie v praxi. 2. vyd. Praha: Galén 2001. ISBN 80-7262-096-7
LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál 2000. ISBN 80-7178-381-1
MOŽNÝ, I.,PRAŠKO, J. Kognitivně-behaviorální terapie. Úvod do teorie a praxe. Praha: Triton 1999. ISBN 80-7254-038-6
PROCHASKA, J., NORCROSS, J. C. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-766-4
VYMĚTAL. J. Speciální psychoterapie. 2.vyd. Praha:Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1315-1
ZEIG, J. K. Umění psychoterapie. Praha:Portál, 2005. ISBN 80-7178-972-0
Literatura doporučená studentům ELLIS, A. Člověče neboj se. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny 2001. ISBN 80-7106-438-6
FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. Praha: Cesta 1997. ISBN 80-85139-63-2
GELHARD, K, GELHARD, D. Dětská psychoterapie a poradenství. Praha: Portál 2008. ISBN 978-80-7367-476-2
JUNG, C. G. Analytická psychologie. Praha: Academia 1992. ISBN 80-200-0418-1
LUKASOVÁ, E. I tvoje utrpení má smysl. Brno: Cesta 2006. ISBN 80-85319-79-9
PLANTE, T. Současná klinická psychologie. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-963-2
SATIROVÁ, V. Model růstu. Za hranice rodinné psychoterapie. Brno:Cesta 2005. ISBN 80-7295-071-1
ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. Praha:Grada Publishing 1995. ISBN
TAVEL, P. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla. Praha: Triton 2007. ISBN 80-7254-915-4
TIMULÁK, L. Současný výzkum psychoterapie. Praha:Triton 2005. ISBN 80-7254-707-0
THOMÄ, H., KÄCHELE, H. Psychoanalytická praxe. 1. Teorie. Mach. Hradec Králové 1993. ISBN 80-901050-0-9
THOMÄ, H., KÄCHELE, H. Psychoanalytická praxe. 2. Praxe. Praha. Pallata 1996. ISBN 80-901710-3-6
VYMĚTAL, J. a kol.: Speciální psychoterapie. Praha:Psychoanalytické nakladatelství, 2000. ISBN 80-86123-15-4
YALOM, I. D. Existenciální psychoterapie. Praha:Portál, 2006. ISBN 80-7367-147-6
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na konzultacích a sebezkušenostním modulu výuky. Plnění dílčích úkolů.

 

Sylabus
UVSOCDE - Úvod do sociálních deviací
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: přednáška 14 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
UVSOCPP - Úvod do sociologie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kasal Josef
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 10 hod. za semestr
studium celoživotní: přednáška 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je koncipován jako základní vhled do sociologie. Umožní studentům seznámit se se základními sociologickými pojmy a pochopit logiku společenského vývoje, struktury společnosti a jejího fungování.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je aktivovat sociologickou imaginaci a vytvořit základ ke studiu dalších sociologických disciplín.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vymezení předmětu sociologie v pracích zakladatelů.
Vymezení pojmů společnost, sociální skupina, sociální stratifikace.
Paradigmata v sociologii.
Koncipování sociologie jako vědního oboru, osobnosti počátků sociologie.
Rozumějící sociologie a její přínos pro soudobé sociologické přístupy.
Paradigmata současné sociologie.
Teorie systémů N. Luhmanna.
Velká sociologická témata – moderna, postmoderna, masová společnost, globalizace.
Literatura, na níž je předmět vystavěn BERGER, P. L. Pozvání do sociologie. Praha: FMO, 1991. ISBN 80-85469-08-01
BLÁHA, I. A. Československá sociologie. Brno: DOPLNĚK, 1997. ISBN 80-85765-86-1
GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4
HARRINGTON, A. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3
JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-749-3
KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-52-6
KELLER, J. Úvod do filozofie, sociologie a psychologie. Liberec: Dialog, 2008. ISBN 978-80-86761-81-7
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha SLON, 2009. ISBN 978-80-86429-39-7
MARTUCCELLI, D. Sociologie modernity. Praha: CDK, 2008. ISBN 978-80-7325-145-1
MERTON, R. K. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON, 2000. ISBN 80-85850-92-3
MONTOUSSÉ, M. Přehled sociologie. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-976-3
MUCHA, I. Sociologie základní texty. Praha: Vydavatelství 999, 2004. ISBN 80-86391-13-2
PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha:AVS, 2009. ISBN 978-80-87207-02-4
REICHEL, J. Kapitoly systematické sociologie. Praha: EurolexBohemia, 2004. ISBN 80-86432-80-7
SIMMEL, G. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: SLON, 1997. ISBN80-85850-50-8
ŠUBRT, J. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-77-3
ŠUBRT, J. a kol. Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1275-1
Literatura doporučená studentům BERGER, P. L. Pozvání do sociologie. Praha: FMO, 1991. ISBN 80-85469-08-01
BLÁHA, I. A. Československá sociologie. Brno: DOPLNĚK, 1997. ISBN 80-85765-86-1
GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4
HARRINGTON, A. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3
JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-749-3
KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-52-6
KELLER, J. Úvod do filozofie, sociologie a psychologie. Liberec: Dialog, 2008. ISBN 978-80-86761-81-7
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha SLON, 2009. ISBN 978-80-86429-39-7
MARTUCCELLI, D. Sociologie modernity. Praha: CDK, 2008. ISBN 978-80-7325-145-1
MERTON, R. K. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON, 2000. ISBN 80-85850-92-3
MONTOUSSÉ, M. Přehled sociologie. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-976-3
MUCHA, I. Sociologie základní texty. Praha: Vydavatelství 999, 2004. ISBN 80-86391-13-2
PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha:AVS, 2009. ISBN 978-80-87207-02-4
REICHEL, J. Kapitoly systematické sociologie. Praha: EurolexBohemia, 2004. ISBN 80-86432-80-7
SIMMEL, G. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: SLON, 1997. ISBN80-85850-50-8
ŠUBRT, J. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-77-3
ŠUBRT, J. a kol. Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1275-1
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zpracovat a vést sociologický deník.
Do sociologického deníku zapracovávat odpozorované sociální situace, 1 str. za dva týdny. Prezentace u ústní zkoušky.

 

Sylabus
UVSTU1 - Úvod do studia
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Obsah předmětu je koncipován tak, aby orientoval studenty ve studijním oboru na vysoké škole a sladil jejich vstupní vědomosti o zákonitostech racionálního studia a práce se zdroji odborných informací, a vytvořil tak předpoklady pro vytváření a rozvíjení dovedností potřebných pro úspěšné studium.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem výuky je seznámení s vysokou školou, studijním oborem, s charakterem vysokoškolského studia, osvojení vědomostí o racionálním studiu a o práci se zdroji odborných informací a vytvoření příslušných dovedností.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Tematické okruhy předmětu:
A) Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta Pedagogická fakulta UHK. Studijní předpisy na PdF UHK. Komunikace studujících se školou. Studijní obor, jeho koncepce
B) Vysokoškolské studium a jeho organizace. Racionální studium, organizace duševní práce. Učební styl.
C) Práce se zdroji infiormací: Zdroje odborných informací - přehled. Zdroje tištěné, elektronické. Knihovnické katalogy. Bibliografické soupisy jako zdroj zdrojů odborných informací. Bibliografické citace - norma. Druhy záznamů. Rešerše. Anotace. Konspekt
Literatura, na níž je předmět vystavěn Legislativní dokumenty v aktuální verzi (zde uveden stav ke 30. 4. 2009):
Úplné znění Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). [30.04.2009] Přístup z: http://www.msmt.cz/Files/vysokeskoly/Legislativa/Zakon111_uplne_zneni.doc.
Studijní a zkušební řád Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. [30.04.2009] Přístup z: https://www.uhk.cz/pdf/1173/905
ČSN ISO 690: dokumentace. Bibliografická citace: obsah, forma a struktura. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 1996. 31 s. ISBN neuv.
Literatura doporučená studentům Doporučená literatura je úkolem k samostatnému vyhledání. Hodnocení úkolu a metodický pokyn ke studiu bude součástí výuky.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky pro udělení zápočtu po prvním semestru:
1. aktivní podíl na seminární práci včetně podílu na týmovém/skupinovém úkolu,
2. vypracování soupisu dvaceti titulů odborné literatury vztahujících se ke studovanému oboru podle aktuální normy bibliografických citací v nezkrácené verzi
3. anotace tří titulů ze soupisu podle vlastní volby
4. vypracování charakteristiky jednoho odborného periodika se vztahem ke studovanému oboru

 

Sylabus
UVSTU2 - Metodologie společenských věd
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bělík Václav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Pokračování výuky předmětu Úvod do studia a metodologie společenských věd z prvního semestru - v tomto semestru je zaměřena na metodologii společenských věd, zejména pedagogiku, sociologii a psychologii. Předmět zprostředkovává základní orientaci v podstatě, zákonitostech a metodách společenskovědního výzkumu. Dále studentům poskytuje vhled do problematiky kvalitetivního a kvantitativního zkoumání na základně znalosti odborné literatury.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem výuky je osvojení základů metodologie společenských věd, tj. získání základní orientace o podstatě, zákonitostech a metodách výzkumu ve společenských vědách, a to v rovině vědomostí i dovedností tak, aby byl absolvent předmětu schopen projektovat a realizovat výzkum menšího rozsahu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Metodologie společenských věd, podstata disciplíny, místo v systému věd
2. Společenskovědní výzkum, podstata, charakteristika, druhy, etapy. Průběh výzkumu
3. Výzkumná metoda - podstata, třídění
4. Dokumentová metoda
5. Pozorování
6. Explorativní metody. Společné znaky
7. Interview
8. Dotazník
9. Test
10.Sociometrie
11.Experiment
12.Kvalitativní zpracování údajů
13.Kvantitativní zpracování údajů
14.Výzkumná zpráva, její náležitosti a vypracování
Literatura, na níž je předmět vystavěn BĚLÍK, V. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009. 60s. ISBN 978-80-7041-503-0.
PRUCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1995. 132 s.ISBN 80-7184-132-3
MAŇÁK, Josef a kol. Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 130 s.ISBN 80-210-1031-2
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.
FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000.
GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido 2000.
MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V. (eds.) Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, 2005.
PELIKÁN, J. : Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolínum, 1998.
SKUTIL, M., KŘOVÁČKOVÁ, B. Diplomová práce a empirický výzkum pedagogických jevů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006.
DISMAN, Miroslav. jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 374 s.
ISBN 80-7184-141-2
Literatura doporučená studentům BĚLÍK, V. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009. 60s. ISBN 978-80-7041-503-0.
PRUCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1995. 132 s.ISBN 80-7184-132-3
MAŇÁK, Josef a kol. Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 130 s.ISBN 80-210-1031-2
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.
FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000.
GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido 2000.
MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V. (eds.) Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, 2005.
PELIKÁN, J. : Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolínum, 1998.
SKUTIL, M., KŘOVÁČKOVÁ, B. Diplomová práce a empirický výzkum pedagogických jevů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006.
DISMAN, Miroslav. jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 374 s.
ISBN 80-7184-141-2
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Úkoly pro udělení zápočtu:
1. samostatné vyhledání další studijní literatury k předmětu ve zdrojích informací
2. referát o realizovaném výzkumu - empirickém šetření pedagogickém, psychologickém, sociologickém nebo hraničních disciplín (z literatury)
3. projekt výzkumu na společenskovědné téma podle vlastní volby Zkouška z předmětu je za celý dvousemestrový blok, tj. úvod do studia + metodologie společenských věd, forma písemná (test) a ústní (body obsahu jsou tématickými okruhy ke zkoušce).

 

Sylabus
VYCPORA - Výchovné poradenství
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
studium kombinované: přednáška 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje se základními informacemi o funkci, obsahu a formách výchovného poradenství, s poradenským systémem v České republice. Detailněji se zaměřuje na školská poradenská zařízení včetně vymezení role, funkce a pracovní náplně výchovného poradce na škole.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získat ucelený přehled o poradenském systému v České republice, o školských poradenských zařízeních a náplni práce výchovného poradce. Součástí předmětu je orientaci v platné legislativě.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Historie výchovného poradenství na našem území.
2. Poradenský systém v České republice.
3. Školská poradenská zařízení – charakteristika vybraných zařízení a související legislativa.
4. Výchovný poradce – postavení výchovného poradce na škole, náplň práce.
5. Kariérové poradenství.
6. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorba individuálních vzdělávacích plánů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČÁP. J. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 415 s. ISBN 80-70066-534-3.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. 2. vyd. Praha : Portál, 1997, 147 s. ISBN 80 7178 150-9.
KOŠČO, J. Poradenská psychológia. 1. vyd. Bratislava: SPN, 1987. 446 s.
GABURA, J.; PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 147 s. ISBN 80-85850-10-9.
MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: SPN, 1991. 335 s. ISBN 80-04-24526-9.
FREIBERGOVÁ, Z. Poradenství na vysokých školách. 1. vyd. Praha: TERCIE, 2002. 162 s. ISBN 80-903125-3-5.
HOŘÁNKOVÁ, V. a kol. Metodická příručka poradce pro volbu povolání. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 131 s. ISBN 80-85850-21- 4
MALOTÍNOVÁ, M. Sylabus přednášek: Vývoj poradenství a jeho význam pro současnou praxi. Praha: 1994.
OPOČENSKÝ, J. Poradenství pro volbu povolání. 1. vyd. Praha: Desk Top Publishing FF UK, 1996. 94 s.
OUDOVÁ, D. Sylabus z vybraných témat psychologie osobnosti. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 75 s. ISBN 80-7041-137-6.
FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-626-8.
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. 2. vyd. Praha: Portál, 2005. 256 s. ISBN 80-7367-014-3.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 978-80-7367-414-4.
VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 80- 246-1074-4.
Literatura doporučená studentům JEDLIČKA, Richard. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 246 s. ISBN 978-80-7367-788-6.
LANGOVÁ, Marta et al. Psychologické aspekty školního poradenství. 1. vyd. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2005. 192 s. Skripta. ISBN 80-7044-719-2.
MATĚJČEK, Zdeněk a KLÉGROVÁ, Jarmila. Praxe dětského psychologického poradenství. Vyd. 2., aktualiz. a upr., V Portálu 1. Praha: Portál, 2011. 342 s. ISBN 978-80-262-0000-0.
PEŠOVÁ, Ilona a ŠAMALÍK, Miroslav. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 150 s. Psyché. ISBN 80-247-1216-4.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Při ústní zkoušce student prokazuje teoretickou orientaci v problematice a příslušné legislativě.

 

Sylabus
VYCHOPP1 - Výchovné poradenství 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
VYCHOPP2 Výchovné poradenství 2
Anotace předmětu Předmět seznamuje se základními informacemi o funkci, obsahu a formách výchovného poradenství jako systému, s právními, pedagogickými, sociologickými a psychologickými aspekty práce výchovného poradce (metodika školní prevence).
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získat ucelený přehled o problematice výchovného poradenství včetně právního rámce výkonu poradenské činnosti, o osobnosti a náplni práce výchovného poradce, školního metodika prevence.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Výchovné poradenství - vymezení a charakteristika, historický vývoj.
2. Poradenský systém v ČR, právní rámec výkonu poradenské činnosti.
3. Výchovné poradenství v kontextu školských poradenských služeb: PPP, SPC, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog.
4. Osobnost výchovného poradce, kompetence. Etický kodex a etika práce výchovného poradce, ambivalentnost role učitele - výchovného poradce.
5. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, průřezová témata, etická výchova.
6. Rizika vyplývající z práce v pomáhajících profesích - syndrom vyhoření, projevy a prevence, supervize v pomáhajících profesích.
Literatura, na níž je předmět vystavěn MALOTÍNOVÁ, M. Historie poradenství. Výchovné poradenství. 1998. roč. 15, č. 2.
MALOTÍNOVÁ, M. Sylabus přednášek: Vývoj poradenství a jeho význam pro současnou praxi. Praha: 1994.
MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: SPN, 1991. 335 s. ISBN 80-04-24526-9.
MEZERA, A. Výchovní poradci stále opomíjená enkláva Českého poradenství. Výchovné poradenství, 2003, roč. 35, č. 6, s. 71 – 75.
VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 80- 246-1074-4.
VÁVROVÁ, P. Učitel jako poradce. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. 61 s. ISBN 80-7041-159-7.

Vybraná legislativa
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
Literatura doporučená studentům BROŽEK, J.; HOSKOVEC, J. Počátky poradenství pro volbu povolání v Československu. Pedagogika, 1991, roč. 35, č. 1, s. 82-85. ISSN 9586-1425.
FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-626-8.
FREIBERGOVÁ, Z. Poradenství na vysokých školách. 1. vyd. Praha: TERCIE, 2002. 162 s. ISBN 80-903125-3-5.
GABURA, J.; PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 147 s. ISBN 80-85850-10-9.
JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. 223 s. ISBN 80-7254-329-6.
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. 2. vyd. Praha: Portál, 1997, 147 s. ISBN 80 7178 150-9.
MALOTÍNOVÁ, M. Několik poznámek k vývoji poradenství po volbu povolání v Československu. Výchovné poradenství. 1998. roč. 15, č. 5, s. 32 – 35.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet:
- aktivní účast na seminářích v rozsahu min. 80%,
- vypracování seminární práce na zadané téma.

 

Sylabus
VYCHOPP2 - Výchovné poradenství 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hoferková Stanislava
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity
VYCHOPP1 Výchovné poradenství 1
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje se základními informacemi o funkci, obsahu a formách výchovného poradenství jako systému, s právními, pedagogickými, sociologickými a psychologickými aspekty práce výchovného poradce (metodika školní prevence).
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je získat ucelený přehled o problematice výchovného poradenství, o osobnosti a náplni práce výchovného poradce, orientaci v platné legislativě vztahující se k předmětu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Postavení žáka ve skupině, specifika práce se školní třídou, skupinová dynamika.
2. Psychické poruchy v dětském věku a adolescenci – specifičnost působení jednotlivých emocí, osobnost dítěte s narušeným citovým prožíváním z hlediska školy.
3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - integrace, inkluze, žák se zdravotním postižením, individuální vzdělávací plány, příprava a tvorba.
4. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o volbě vzdělávací a profesní dráhy.
5. Nadaný žák.
6. Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou, specifické poruchy učení.
7. Žák s poruchami příjmu potravy.
8. Sociokulturní minority – problémy vyplývající ze sociokulturní odlišnosti, z odlišných hodnot a stylu života.
9. Náhradní rodinná péče a dítě v ústavní a ochranné výchově – specifika poradenství při práci s dětmi v dětských domovech.
Literatura, na níž je předmět vystavěn FREIBERGOVÁ, Z. Poradenství na vysokých školách. 1. vyd. Praha: TERCIE, 2002. 162 s. ISBN 80-903125-3-5.
HOŘÁNKOVÁ, V. a kol. Metodická příručka poradce pro volbu povolání. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 131 s. ISBN 80-85850-21- 4
MATĚJČEK, Z. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 183 s. ISBN 80-7178-304-8.
MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: SPN, 1991. 335 s. ISBN 80-04-24526-9.
OPOČENSKÝ, J. Poradenství pro volbu povolání. 1. vyd. Praha: Desk Top Publishing FF UK, 1996. 94 s.
ŘÍČAN, P. S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. 2. upr. vyd. Praha: Portál, 2000. 149 s. ISBN 80-7178-410-9.
VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 80- 246-1074-4.
VÁVROVÁ, P. Učitel jako poradce. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. 61 s. ISBN 80-7041-159-7.
Literatura doporučená studentům BŘEZINOVÁ, T. Tři holčičky na římse: osudy a příběhy dětí vyrůstajících mimo rodinu. 1. vyd. Praha: Návrat domů, c2006. 150 s. ISBN 80-7255-137-X.
ČÁP. J. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 415 s. ISBN 80-70066-534-3.
FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-626-8.
KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V. et al. Člověk – prostředí- výchova. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. 200 s. ISBN 80-7315-004-2.
MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. 5. vyd. Praha: Portál, 2008. 108 s. ISBN 978-80-7367-504-2.
POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. rozš. a opr. vyd. Praha: Portál, 2001. 333 s. ISBN 80-7178-570-9.
ŠKOVIERA, A. Dilemata náhradní výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 143 s. ISBN 978-80-7367-318-5.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet:
- aktivní účast na seminářích v rozsahu min. 80%,
- vypracování seminární práce na zadané téma.
Zkouška je ústní.

 

Sylabus
VYRSMJ - Vyrovnávací seminář
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Antl Miroslav
Garantující katedra SPS - Katedra sociální patologie a sociologie
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: seminář 6 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmě