Sylabus
BSGTEDE3 - Teorie a dějiny sociologie 3
2009

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Brokl Lubomír
Garantující katedra KSOC - Katedra sociologie
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět navazuje na předměty Teorie a dějiny sociologie 1, 2 a přibližuje autory a sociologické teorie především druhé poloviny 20. století.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se sociálními teoriemi druhé poloviny 20. století.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Vliv Sigmunda Freuda v sociologii.
Neomarxismus. Frankfurtská škola – Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Walter Benjamin; Herbert Narcise, neomarxismus v Evropě a USA..
Racionalita a moc: Georgie C. Homans – Sociální jednání jako výměna; Peter M. Blau – Moc a výměna ve společenském životě; James S. Coleman – Sociální kapitál při tvorbě lidského kapitálu; James S. Coleman – Základy teorie kolektivního rozhodování; Mancur Olson – Logika kolektivní akce.
Teorie dlouhodobých procesů (historická sociologie) – Neil Smelser, Samuel Eisenstadt, T. H. Marshall, Barrington Moore, Charles Tilly, Theda Skocpolová, Immanuel Wallerastein a další.
Sociální konstruktivismus, symbolický interakcionismus, interpretacionismus.
Alfred Schulz – Fenomenologie sociálního světa, fenomenologická sociologie; Peter L. Berger a Thomas Luckmann – Sociální konstrukce realit; Karl Mannheim – Sociologie vědění; Ervin Goffman – sebeprezentace v každodenním životě; Herbert Blumer – Symbolický interakcionismus;
Sociologická teorie Antony Giddense. Některá nová pravidla sociologické metody; Jednání a struktura; Důsledky modernity; Giddens a Peirre Bourdieu
Teorie modernity a postmodernity. Norbert Elias; Zygmunt Bauman; Niklas Luhmann; Ulrich Beck,
J. F. Lyotard;
Strukturalismus. Claudie Lévi-Strauss, Jacques Derrida, Michel Foucault; Pierr Bourdieu – Sociální prostor a symbolický prostor; Struktury, zvyky, praktiky;
Sociologická teorie Jürgena Habermase – Občanská společnost a veřejná politická sféra; Otázky kritické teorie společnosti; Teorie a praxe;
Literatura, na níž je předmět vystavěn
Andersen, Heine, L. Bo Kaspersen, 2000. Classical and Modern Social Theory. Reader in Sociology. Oxford: Blackwell Publ.
Bauman, Zygmunt. 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické nakladatelství.
Bauman, Zygmunt. 2002. Tekutá modernost. Praha: Mladá fronta.
Bauman, Zygmunt. 2003. Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství.
Bauman, Zygmunt. 2004. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta.
Beck, Ulrich. 2004. Riziková společnost. Na cestě k jiné modernitě. Praha: Sociologické nakladatelství.
Berger, Peter, Thomas Luckmann. 1999. Sociální Konstrukce Reality. Brno: CDK.
Drucker, P.F. 1993. Postkapitalistická společnost. Praha: Management Press.
Drucker, P.F. 1994. Věk diskontinuity. Obraz měnící se společnosti. Praha: Management Press. Foucault, M. 1996. „Subjekt a moc.“ Pp. 195-227. In Foulcault, M. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann a synové.
Geertz, Clifford. 2000. Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství.
Giddens, Anthony. 1998. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství
Giddens, Antony. 2000. Unikající svět. Jak globalizace mění náš život. Praha: Sociologické nakladatelství.
Giddens, Antony. 2001. Třetí cesta. Obnova sociální demokracie. Praha: Mladá fronta.
Giddens, Antony. 2004. Třetí cesta a její kritici. Praha: Mladá fronta.
Goffman, Ervin. 1974. Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. New York, Evanston, San Francisco, London: Harper Colophon Books.
Goffman, Ervin. 1980. Rahmen – Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Goffman, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon..
Goffman, Erving. 2003. Stigma. Praha: Sociologické nakladatelství.
Habermas, Jürgen. 2002. Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia.
Habermas, Jürgen. 2002. Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia.
Harrington Austin a kol. 2006. Moderní sociální teorie. Základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál.
Horyna, Břetislav. 2001. Druhá moderna. Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace. Brno: Masarykova univerzita
Jäger, Siegfried. 1993. Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung, Diss-Studien. Duisburg: Duisburger Institut für Sprach-und Sozialforschung.
Jäger, Siegfried.1993. Text – und Diskursanalyse. Eine Anleitund zur Analyse politischer Texte. DISS–texte Nr. 16 Duisburg: Duisburger Institut für Sprach-und Sozialforschung.
Kabele, Jiří. 1998. Přerody – principy sociálního konstruování. Praha: Karolinum.
Keller, Jan. 1996. „Deset let rizikové společnosti.“ Sociální studia 1. Sborník prací Filosofické fakulty Masarykovy university Brno: Masarykova univerzita.
Krallmann, Dieter, Hans-Georg Soeffner.1973. Gesellschaft und Information. Stuttgart Berlin, Köln, Mainz: W. Kohlhammer Vrl.
Kuhn, Thomas. S. 1997. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH.
Lemert, Charles, A. Branaman (eds.). 2003. The Goffman Reader. Oxford: Blackwell Publishing.
Lyotard, J.F. 1993. O postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV ČR.
Merton, R.K. 2000. Studie ze sociologické teorie. Praha: Sociologické nakladatelství.
Petrusek, Miloslav. 1990. „Spor o teorii strukturace A. Giddense v západní sociologii.“ Sociologický časopis 26 (5)
Popper, Karl. R. 1994. Bída historicismu. Praha: OIKOYMENH.
Reifová, I. (ed.). 2005. Analýza obsahu mediálních sdělení, Praha: Karolinum
Roszak, T. 2005. Kde končí pustina. Politika a transformace v postindustriální společnosti. Praha: Prostor
Sartori, G. 2005. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci: Esej o multietnické společnosti. Praha: Dokořán
Shapiro, Ian. 2006. Útěk před realitou v humanitních vědách, Praha: Karolinum
Soeffner, Hans-Georg. 1989. Auslegung des Alltags – Der Alltag der Auslegung. Zur wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1989
Soeffner, Hans-Georg. 1991. „Verstehende Soziologie und sozialwissenschaftliche Hermeneutik – Die Rekonstruktion der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit“ Berliner Journal für Soziologie 1(2): 263-269.
Suša, O. (ed.). 2004. K sociologické reflexi moderního rizika. Praha: UK Filosofická fakulta.
Šubrt, Jiří a kol. 2007. Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum.
Šubrt, Jiří (ed.). 2007. Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha: Karolinum.
Wallerstein, Emmanuel. – některé texty v češtině jsou dostupné na internetu, viz. Holubec, Stanislav. 2007. „Teorie světového systému.“ In Šubrt, Jiří a kol. 2007. Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum.
Wallerstein, Immanuel et al. 1998. Kam směřují sociální vědy. Praha: Sociologické nakladatelství.


Literatura doporučená studentům
Andersen, Heine, L. Bo Kaspersen, 2000. Classical and Modern Social Theory. Reader in Sociology. Oxford: Blackwell Publ.
Bauman, Zygmunt. 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické nakladatelství.
Bauman, Zygmunt. 2002. Tekutá modernost. Praha: Mladá fronta.
Bauman, Zygmunt. 2003. Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství.
Bauman, Zygmunt. 2004. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta.
Beck, Ulrich. 2004. Riziková společnost. Na cestě k jiné modernitě. Praha: Sociologické nakladatelství.
Berger, Peter, Thomas Luckmann. 1999. Sociální Konstrukce Reality. Brno: CDK.
Drucker, P.F. 1993. Postkapitalistická společnost. Praha: Management Press.
Drucker, P.F. 1994. Věk diskontinuity. Obraz měnící se společnosti. Praha: Management Press. Foucault, M. 1996. „Subjekt a moc.“ Pp. 195-227. In Foulcault, M. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann a synové.
Geertz, Clifford. 2000. Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství.
Giddens, Anthony. 1998. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství
Giddens, Antony. 2000. Unikající svět. Jak globalizace mění náš život. Praha: Sociologické nakladatelství.
Giddens, Antony. 2001. Třetí cesta. Obnova sociální demokracie. Praha: Mladá fronta.
Giddens, Antony. 2004. Třetí cesta a její kritici. Praha: Mladá fronta.
Goffman, Ervin. 1974. Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. New York, Evanston, San Francisco, London: Harper Colophon Books.
Goffman, Ervin. 1980. Rahmen – Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Goffman, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon..
Goffman, Erving. 2003. Stigma. Praha: Sociologické nakladatelství.
Habermas, Jürgen. 2002. Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia.
Habermas, Jürgen. 2002. Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia.
Harrington Austin a kol. 2006. Moderní sociální teorie. Základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál.
Horyna, Břetislav. 2001. Druhá moderna. Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace. Brno: Masarykova univerzita
Jäger, Siegfried. 1993. Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung, Diss-Studien. Duisburg: Duisburger Institut für Sprach-und Sozialforschung.
Jäger, Siegfried.1993. Text – und Diskursanalyse. Eine Anleitund zur Analyse politischer Texte. DISS–texte Nr. 16 Duisburg: Duisburger Institut für Sprach-und Sozialforschung.
Kabele, Jiří. 1998. Přerody – principy sociálního konstruování. Praha: Karolinum.
Keller, Jan. 1996. „Deset let rizikové společnosti.“ Sociální studia 1. Sborník prací Filosofické fakulty Masarykovy university Brno: Masarykova univerzita.
Krallmann, Dieter, Hans-Georg Soeffner.1973. Gesellschaft und Information. Stuttgart Berlin, Köln, Mainz: W. Kohlhammer Vrl.
Kuhn, Thomas. S. 1997. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH.
Lemert, Charles, A. Branaman (eds.). 2003. The Goffman Reader. Oxford: Blackwell Publishing.
Lyotard, J.F. 1993. O postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV ČR.
Merton, R.K. 2000. Studie ze sociologické teorie. Praha: Sociologické nakladatelství.
Petrusek, Miloslav. 1990. „Spor o teorii strukturace A. Giddense v západní sociologii.“ Sociologický časopis 26 (5)
Popper, Karl. R. 1994. Bída historicismu. Praha: OIKOYMENH.
Reifová, I. (ed.). 2005. Analýza obsahu mediálních sdělení, Praha: Karolinum
Roszak, T. 2005. Kde končí pustina. Politika a transformace v postindustriální společnosti. Praha: Prostor
Sartori, G. 2005. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci: Esej o multietnické společnosti. Praha: Dokořán
Shapiro, Ian. 2006. Útěk před realitou v humanitních vědách, Praha: Karolinum
Soeffner, Hans-Georg. 1989. Auslegung des Alltags – Der Alltag der Auslegung. Zur wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1989
Soeffner, Hans-Georg. 1991. „Verstehende Soziologie und sozialwissenschaftliche Hermeneutik – Die Rekonstruktion der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit“ Berliner Journal für Soziologie 1(2): 263-269.
Suša, O. (ed.). 2004. K sociologické reflexi moderního rizika. Praha: UK Filosofická fakulta.
Šubrt, Jiří a kol. 2007. Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum.
Šubrt, Jiří (ed.). 2007. Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha: Karolinum.
Wallerstein, Emmanuel. – některé texty v češtině jsou dostupné na internetu, viz. Holubec, Stanislav. 2007. „Teorie světového systému.“ In Šubrt, Jiří a kol. 2007. Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum.
Wallerstein, Immanuel et al. 1998. Kam směřují sociální vědy. Praha: Sociologické nakladatelství.


Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu test a ústní zkouška