Sylabus
SPSHAND1 - Sociální práce s handicapovanými 1.
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macková Martina
Garantující katedra USP - Oddělení sociální práce a sociální politiky
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium kombinované: přednáška 4 hod. za semestr
studium kombinované: řízené konzultace 4 hod. za semestr
studium kombinované: seminář 4 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s problémovými tématy sociální práce s lidmi s postižením. Východiskem se stávají poznatky z oblasti sociální práce, sociální politiky a speciální pedagogiky. Postižení je vnímáno jako sociální událost znevýhodnění v různých podobách v osobním i společenském životě. Pozornost je proto věnována zvláště možnostem adaptace, nezávislosti a integrace osob s postižením do běžného života.
Absolvent předmětu bude schopen zorientovat se v oblasti základní teorie a modelů zdravotního postižení a v poskytovaných dávkách a službách ze systému sociální ochrany, které řeší situace znevýhodnění osob s postižením.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Mezi dílčí cíle patří obecný úvod do problematiky zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění, dále seznámení se základními principy a strategiemi, které se uplatňují v přístupu k osobám se znevýhodněním, a také mapování sítě pomoci, podpory a zdrojů pro tyto osoby.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Základní pojmy z oblasti sociální práce s handicapovanými (1. setkání)
Zdravotní postižení a znevýhodnění jako sociální událost; Teorie a modely zdravotního postižení (1. setkání)
Nástroje sociální politiky k řešení situace osob s postižením; Síť sociálních služeb pro zdravotně postižené (1. setkání)
Ústavní péče a její alternativy (1. setkání)
Péče o handicapovaného v rodině (1. setkání)
Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými – koncepce ucelené rehabilitace, zapojení do vzdělávacího procesu, možnost uplatnění na trhu práce (1. setkání)
Organizace osob se zdravotním postižení (1. setkání)

Modul 1: Základní pojmy z oblasti sociální práce s handicapovanými
Klíčová slova:
„Postižený klient“ versus „klient s postižením“, postižení, změna schopností, handicap, marginalizace, předsudek, stigma, sociální ochrana, sociální nouze, hmotná nouze, sociální zabezpečení, sociální péče, standardy kvality sociálních služeb, individuální plánování služby.
Odkazy na studijní literaturu:
KLIMENTOVÁ, E. Teorie a metody sociální práce III. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, ISBN 80-244-0575-X, s. 51-54.
KOLEKTIV AUTORŮ. Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, 2011, ISBN 978-80-904668-1-4, s.23-34.
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-549-0, s. 210, 225-226.
MUSIL, L. Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. Sociální práce/Sociálna práca. č. 1, roč. 2004. ISSN 1213-6204, s. 53-74.
POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, ISBN 80-85850-01-X, s. 69.
TOMEŠ, I. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, 1996. 213 s. ISBN 80-902260-0-0, s.127-128.
TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-680-3, s. 31-35.
Kontrolní otázky:
Které další pojmy a z jakých odborných disciplín by se podle Vás vztahovaly k dané problematice?
Jaký vnímáte rozdíl mezi slovním spojením „postižený klient“ a „klient s postižením“?
Které mýty/předsudky vztahující se k osobám se zdravotním postižením jste slyšel/slyšela?

Modul 2: Zdravotní postižení a znevýhodnění jako sociální událost; Teorie a modely zdravotního postižení
Klíčová slova:
Pracovní schopnost, pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu, invalidita, zdravotní postižení a znevýhodnění, definice zdravotního postižení, zdravotní postižení jako multiparadigmatický fenomén, modely zdravotního postižení – klasifikační model WHO, medicínský model, model osobní tragédie, disabilita jako deviace, disabilita jako sociální a kulturní konstrukce, sociální model disability; multidimenzionální model, právní model, model zdravotního postižení založený na lidských právech, roviny pojímání sociální práce.
Odkazy na studijní literaturu:
JŮN, H. Moc, pomoc a bezmoc: v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-590-5.
KRHUTOVÁ, L. Teorie a modely zdravotního postižení. Sociální práce/Sociálna práca. č. 4, roč. 10, 2010. ISSN 1213-6204, s. 49-59.
LIBERDOVÁ, E. Zdravotní postižení a jeho modely se zaměřením na sluchové postižení. Fórum sociální politiky. č. 4, roč. 5, 2011. ISSN 1802-5854, s. 24-26.
NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství: struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2000, ISBN 80-7178-197-5, s. 11-54.
TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-680-3, s. 201-224.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, § 39
Kontrolní otázky:
Jakou konkrétní podobu může mít zdravotní znevýhodnění jako sociální událost?
Jak definuje zdraví Světová zdravotnická organizace (WHO)?
Jaké modely zdravotního postižení znáte? Uveďte jejich odlišnosti, případně „slabá místa“ podle Vás.

Modul 3: Nástroje sociální politiky k řešení situace osob s postižením; Síť sociálních služeb pro zdravotně postižené
Klíčová slova:
Exkurz o sociální práci – definice sociální práce, sociální práce orientovaná na životní svět, paradigma všedního dne, ekosociální paradigma, sociální práce jako k člověku vztažená služba, reflexivní sociální práce, dvojí mandát sociální práce, tři malá paradigmata v sociální práci; právo – sociálně-právní ochrana, občanská práva, sociální práva člověka, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, Všeobecná deklarace lidských práv; dávky sociální péče – věcná/peněžitá dávka, povinná/dobrovolná dávka, právo na dávku, nárok na dávku; sociální služby – služba, kritéria pro rozlišování typů služeb, zřízení a provozování sociální služby, financování sociálních služeb, komunitní plán, komunitní plánování, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.
Odkazy na studijní literaturu:
HORECKÝ, J. Role a kompetence obcí v oblasti sociálních služeb. Fórum sociální politiky. č. 2, roč. 5, 2011. ISSN 1802-5854, s. 28-29.
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-549-0, s. 94.
MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-473-7, s. 187-189.
MYŠÍKOVÁ, M. Proměna úloh sociální práce v Německu jako důsledek společenských změn a s nimi souvisejících sociálně politických vývojových procesů. Disertační práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce, 2006, s. 100-130.
PRŮŠA, L. K problematice střetu zájmů při poskytování sociálních služeb. Fórum sociální politiky. č. 2, roč. 5, 2011. ISSN 1802-5854, s. 19-22.
TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-680-3, s. 331-351, 366-368.
VÍTOVÁ, J. Analýza důvodů podání žádosti o pobytovou sociální službu. Fórum sociální politiky. č. 5, roč. 5, 2011. ISSN 1802-5854, s. 23-25.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Časopis Sociální práce/Sociálna práca – č. 3, roč. 11, 2011 (Individuální plánování v sociální práci)
http://www.nrzp.cz
Kontrolní otázky:
Jaké konkrétní úkoly plní sociální práce ve prospěch osob se zdravotním znevýhodněním?
Jakým se prolíná působení sociální politiky a sociální práce ve vztahu k poskytování pomoci osobám se zdravotním znevýhodněním?
V čem vidíte smysl komunitního plánování pro oblast osob se zdravotním znevýhodněním?

Modul 4: Ústavní péče a její alternativy
Klíčová slova:
Instituce, organizace, pobytové zařízení, ústavní péče, modely ústavní péče, ústav sociální péče, transformace pobytových služeb, deinstitucionalizace, kvalita života, funkce ústavů, historický exkurz a dědictví dob minulých, ústavy z hlediska klientovy životní dráhy, ústav jako teritorium, pravidla a sankce, poskytování informací, rizika ústavní péče, efektivita ústavní péče.
Odkazy na studijní literaturu:
KOLEKTIV AUTORŮ. Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2011, ISBN 978-80-904668-1-4, s. 13-156.
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-549-0, s. 252-255.
MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, ISBN 80-85850-08-7.
Časopis Sociální práce/Sociálna práca – Zdravotní postižení v kontextu sociální práce. Č. 4, roč. 2010. ISSN 1213-6204.
MPSV ČR – Individuální projekt odboru sociálních služeb a sociálního začleňování „Podpora transformace sociálních služeb“ (www.mpsv.cz)
Kontrolní otázky:
Které znaky má ústav společné s rodinou a které naopak obě prostředí od sebe odlišuji?
Co je hlavním cílem transformace pobytových služeb a jak tento proces probíhá?
Jaký názor máte na „milosrdnou lež“?

Modul 5: Péče o handicapovaného v rodině
Klíčová slova:
Jedinec s postižením a jeho primární rodina, socializace, hodnotová orientace společnosti a rodiny, rodinná síť, orientační a prokreační rodina, rodinné tradice, vývojové fáze rodiny, rodina jako systém interakcí, vnitřní struktura rodiny, rodinná teritorialita, nesnáze rodinných příslušníků – bezmoc, strach, osamělost, pocity viny, skupiny rodinných příslušníků – účel spojení, problémy společenství rodinných příslušníků, síť návazných služeb.
Odkazy na studijní literaturu:
DÖRNER, K. a kol. Osvobozující rozhovor: psychicky nemocný v rodině. Praha: Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-892-X, s. 12-22, 40-50, 117-122.
MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993, ISBN 80-901424-7-8, s. 35-40, 55-76.
NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství: struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2000, ISBN 80-7178-197-5, s. 18-24, 26.
TOMEŠ, I. Obory sociální politiky. Praha: Portál, 2011, ISBN 978-80-7367-868-5, s. 186-206.
TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-680-3, s. 342-349.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Kontrolní otázky:
Jaké střety mohou podle Vás konkrétně nastat při péči o handicapovaného v rodině mezi jejími jednotlivými členy?
Jaká rizika plynou z péče o handicapovaného člena rodiny pro pečovatele?
Jaké formy pomoci lze nabídnout rodině jako celku, jaké event. jejím jednotlivým členům?

Modul 6: Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými – koncepce ucelené rehabilitace, zapojení do vzdělávacího procesu, možnost uplatnění na trhu práce
Klíčová slova:
Přirozený svět, postižení, integrace, segregace, prevence, rehabilitace, vyrovnávání příležitostí, princip rovných práv – občanská práva, sociální práva, sociálně-právní ochrana (národní a mezinárodní právní předpisy), koncepce ucelené rehabilitace – zdravotní r., psychologická r., pedagogická r., pracovní r.,volnočasová r., sociální r., proces inkluze, stupně integrace, sociální práce jako nástroj proti sociálnímu vyloučení – antiopresivní přístup, výchova a vzdělávání – právo na vzdělání, programy zpřístupňování škol, politika zaměstnanosti – podpora vytváření pracovních míst, ekonomické stimuly, chráněné dílny a specifické pracovní příležitosti.
Odkaz na studijní literaturu:
BLAŽKOVÁ, V. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Fórum sociální politiky. č. 2, roč. 5, 2011. ISSN 1802-5854, s. 11-17.
MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-473-7, s. 237-244.
MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, S. (eds.) Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7367-002-X, s. 17-26, 89-109.
NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství: struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2000, ISBN 80-7178-197-5, s. 57-60.
TOMEŠ, I. Obory sociální politiky. Praha: Portál, 2011, ISBN 978-80-7367-868-5, s. 67-138.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon)
Listina základních práv a svobod
Časopis pro integraci MOSTY (vyd. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR)
www.msmt.cz, www.mpsv.cz
Kontrolní otázky:
Jaké determinanty ovlivňují koncepci ucelené rehabilitace? Uveďte příklady a důsledky.
Znáte konkrétní příklad dobré praxe z oblasti vzdělávání osob se zdravotním znevýhodněním?
Jaké impulsy v oblasti politiky zaměstnanosti mohou přispět k úspěšné integraci osob se zdravotním znevýhodněním na trh práce?

Modul 7: Organizace osob se zdravotním postižením (skupinová práce)
Klíčová slova:
Nestátní neziskové organizace – základní znaky, smysl, funkce, komunitní plánování, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Sdružení zdravotně postižených ČR – Svaz tělesně postižených, Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených, Sbor zastánců organizací zdravotně postižených, Rada pro humanitární spolupráci, Česká rada humanitárních organizací, Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Společnost pro hluchoslepé LORM, mezinárodní orgány - komisař OSN pro otázky zdravotně postižených, Komise pro rehabilitaci a integraci postižených při Radě Evropy ad.
Odkazy na studijní literaturu:
KŘÍŽOVÁ, E., TOŠNER, J. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v sociálních a zdravotních službách. Fórum sociální politiky. č. 1, roč. 5, 2011. ISSN 1802-5854, s. 24-30.
NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2009, ISBN 978-80-7367-509-7, s. 75-80.
NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství: struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2000, ISBN 80-7178-197-5, s. 50-52.
Noviny MPSV ČR Práce a sociální politika
http://www.nrzp.cz, www.mpsv.cz
Kontrolní otázky:
Jaké významné organizace zastupující osoby se zdravotním postižením v ČR znáte?
Jaké organizace pro osoby se zdravotním znevýhodněním působí ve Vašem okolí?
Jak je ve Vašem okolí rozvinutá dobrovolnická činnost?
Literatura, na níž je předmět vystavěn JŮN, H. Moc, pomoc a bezmoc: v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-590-5.
MATOUŠEK, O. a kol. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7367-002-X, s. 89-109.
NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000, ISBN 80-7178-197-5.
TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-7367-680-3, s. 201-226.
Literatura doporučená studentům DÖRNER, K. a kol. Osvobozující rozhovor: psychicky nemocný v rodině. Praha: Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-892-X.
CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem se zdravotním postižením. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-588-1.
KOL. AUTORŮ. Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách. Tábor: APSS ČR, 2011, ISBN 978-80-9046768-1-4.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, ISBN 80-7178-150-9.
KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997, ISBN 80-7178-179-7.
KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988.
KŘIVOHLAVÝ, J. Povídej, naslouchám. Praha: Návrat, 1993, ISBN 80-85495-18-X.
MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany:H and H, 2001, ISBN 80-86022-92-7.
MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, ISBN 80-85850-08-7.
NAVRÁTIL, P., JANEBOVÁ, R. a kol. Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, ISBN 978-80-7435-038-2.
PREKOP, J. Empatie: vcítění v každodenním životě. Praha: Grada Publishing, 2004, ISBN 80-247-0672-5.
SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-691-9.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2004, ISBN 80-247-0586-9.
TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. Praha: Portál, 2002, ISBN 80-7178-560-1.
VÁGNEROVÁ, M. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-7184-929-4.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-214-9.
VOKURKA, M., HUGO, J. Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf, 1995, ISBN 80-85800-28-4.
Právní předpisy z oblasti pomoc v hmotné nouzi, sociální služby a dávky sociální péče, státní sociální podpora, rodina a sociálně právní ochrana dětí, zaměstnanost, pojistné na sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zákoník práce, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, školství, zdravotnictví.
Odborné časopisy Sociální práce/Sociálna práca, Sociální služby, Sociální revue, Fórum sociální politiky, SKOK; Noviny MPSV ČR Práce a sociální politika
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní přístup v rámci výuky - účast v tematické diskusi, individuální prezentace, skupinová práce, techniky pro práci s klientem (sebezkušenost).
Individuální ústní prezentace (2. setkání) – studující v cca 20 minutách představí práci, kterou vykonává (zaměří se při tom na oblast svého současného zaměstnání, specifikuje svou pracovní pozici a náplň své práce, charakterizuje cílovou skupinu klientů, připraví si 1 otázku do diskuse týkající se konkrétního zařízení/instituce – např. aktuálně řešený problém); zisk pro jednotlivce/skupinu – mapování terénu, alternativy řešení, přenos zkušeností, sdílení zkušeností
Písemný výstup – příběh klienta s postižením (rozsah 3-5 stran); studující může využít různé zdroje informací, nemusí se nutně jednat o případ z vlastní praxe (2. setkání)
Studující vyhledá 3 organizace ve svém okolí, které poskytují služby osobám se zdravotním znevýhodněním za účelem vytvoření společného seznamu skupinou – zisk: mapování terénu, předání informací, které lze využít ve vlastní praxi či při hledání místa pro odbornou praxi v rámci studia (2. setkání)