Sylabus
AKOC - Aplikované konstrukční kreslení
2000

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Toman Tomáš
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Náplní předmětu je podrobné seznámení s výkresovou dokumentací ve strojírenské výrobě pro potřebu diagnostiky, konstrukce, oprav, poradenské a obchodní činnosti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Student získá další znalosti potřebné k samostatné konstrukční práci, aby byl schopen aplikací v reálných podmínkách praxe.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1)Čtení výkresové dokumentace - jednoduché, složité
2) Samastatná konstrukční práce s technickou zprávou dle předlohy nebo vlastní konstrukce
3) Kompletní sestavy, podsestavy
4) Výrobní výkresy, včetně husovníku, povrchové úpravy a tepelného zpracování, doplnění nutnými výpočty
5) Konstrukční projekt
Literatura, na níž je předmět vystavěn Pospíchal, J.: Základy konstruování. Technické výkresy. Zobrazování a kótování.
Civin, J., Drastík, F.: Výběr z norem pro konstrukční cvičení. Sešit 1 - všeobecné normy.
Literatura doporučená studentům Drastík, F., Pospíchal, J., Stach, E.: Výběr z norem pro konstrukční cvičení. Sešit 2 - Spojovací součásti.
Křivý, J.: Výběr z norem pro konstrukční cvičení. Sešit 3 - Součásti pohonů.
Nádvorník, K.: Výběr z norem pro konstrukční cvičení. Sešit 5 - Ložiska a těsnění.
Denk, O.: Výběr z norem pro konstrukční svičení. Sešit 7 - Materiály a polotovary.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu a) Zdařilý konstrukční projekt
b) Vyhovující seminární práce
c) Vyhovující zápočtový test
d) 75% docházka na cvičení

 

Sylabus
AKY - Automatizace a kybernetika
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity
ELKTR1 Elektrotechnika I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Klasická teorie regulace a její aplikace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Výuka základů teorie - znalosti jednoduchých obvodů a jejich vlastnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy automatizace, ruční regulace
2. Regulační obvod - obecné schéma, servosystémy
3. Přímé, nepřímé a číslicové regulátory, obecné vlastnosti regulačních obvodů, ukazatele kvality regulace
4. Spojité a nespojité regulace, impulzové regulace
5. Popis dynamických vlastností členů
6. Frekvenční charakteristiky členů
7. Přenosy složených obvodů
8. Přehled přenosů P, I, D, PI, PD, PID, soustavy s dopravním zpožděním
9. Stabilita regulačních obvodů
10. Čidla - snímače, ústřední a akční členy - technická realizace
11. Vědní oblasti kybernetiky rozhodující pro automatické řízení
12. Teorie systémů, popis chování
13. Roboty a manipulátory, schéma, pohony

Literatura, na níž je předmět vystavěn BALÁTĚ, J. Automatické řízení.
BEN. 2004. ISBN 80-7300-148-9.
BENEŠ, P. a kol. Automatizace a automatizační technika 1 - systémové pojetí automatizace.
Computer Press. 2000. ISBN 80-7226-246-7.
BENEŠ, P. a kol. Automatizace a automatizační technika 2 - automatické řízení.
Computer Press. 2000. ISBN 80-7226-247-5.
BENEŠ, P. a kol. Automatizace a automatizační technika 3 - prostředky automatizační techniky. Computer Press. 2000. ISBN 80-251-0795-7.
BENEŠ, P. a kol. Automatizace a automatizační technika 4 - automatické systémy.
Computer Press. 2000. ISBN 80-7226-249-1.
MARTINÁSKOVÁ, M. - ŠMEJKAL, L. PLC a automatizace 1 - základní pojmy, úvod do programování. BEN. 2002. ISBN 80-86056-58-9.
MARTINÁSKOVÁ, M. - ŠMEJKAL, L. PLC a automatizace 2 - sekvenční logické systémy a základy fuzzy logiky. BEN. 2005. ISBN 80-7300-087-3.
MARTINEK, R. Senzory v průmyslové praxi.
BEN. 2004. ISBN 80-7300-114-4.
NEVŘIVA, P. Analýza signálů a soustav.
BEN. 2002. ISBN 80-7300-004-0.
SMÉKAL, Z. - SYSEL, P. Signálové procesory. Sdělovací technika. 2006.ISBN 80-86645-08-8.
PAVLOVKIN, NOVÁK. Automatizácia a robotika. UMB Banská Bystrica. FPV. KTV. 1996. Skriptum. ISBN-80-88825-725.
NOVÁK, D. Automatizace a kybernetika. Praha. SPN. 1982.
KUS - RÁDL. Automatizace a kybernetika I a II (2 díly). PF Plzeň. 1988. Skripta.
ZICH, O. Základy kybernetiky, programování a využití počítačů. Praha. SPN. 1976. Skripta.
POSPĚLOV, D. A. - PUŠKIN, N. V. Myšlení a automaty. Praha. Academia. 1978.
Literatura doporučená studentům BENEŠ, P. a kol. Automatizace a automatizační technika.
KUS - RÁDL. Automatizace a kybernetika.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu
75% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak
vybavení předpsanými pomůckami na cvičeních
příprava na cvičení (znalost vzorců a látky) a aktivní účast
úspěšné zápočtové testy (seminární práce)

 

Sylabus
ANDRA - Andragogika
2004

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Jedličková Iva
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem předmětu je osvojení základů andragogiky se zřetelem k současnému či budoucímu koncepčnímu organizátorskému a zejména vzdělavatelskému (lektorskému, tutorskému) působení v praxi vzdělávání dospělých.
Obsah předmětu se vedle přehledu andragogických koncepcí a jejich komparaci zaměřuje především na témata andragogické didaktiky: specifičnost vzdělávání dospělých (výukový proces, specifické rysy dospělého "žáka"), výukové metody, organizační formy výuky dospělých (formy prezenčního a neprezenčního vzdělávání - distanční vzdělávání, vzdělávání prostřednictvím médií), vzdělavatel dospělých, aktuální trendy vzdělávání dospělých.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zevrubné zvládnutí anotované látky s důrazem na jeho vazby k tématu doktorské práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Andragogika a její koncepce
2. Podstata vzdělávacího procesu s dospělými. Specifické rysy vzdělávání dospělých.
3. Osobnost dospělého "žáka".
4. Vzdělavatel dospělých
5. Vzdělávací prostředky, zejména organizační formy vzdělávání a výukové metody s akcentem na aktuální trendy vzdělávání dospělých ve světě a u nás.
6. Vybrané androdidaktické téma podle vlastní volby s vazbou na téma doktorské práce a současnou vzdělavatelskou působnost.
Literatura, na níž je předmět vystavěn PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje. Výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 280 s.
ISBN 80-200-0950-7
BENEŠ, Milan. Úvod do andragogiky. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1997. 129 s.
ISBN 80-7184-381-4
MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. 1. vyd. Praha: Codex Bohemia, 1998. 271 s.
ISBN 80-85963-52-3
PALÁN, Zdeněk. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Vydavatelství DAHA, 1997. 160 s.
ISBN 80-902232-1-4
Literatura doporučená studentům Andragogika. Čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Agentura DAHA, Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky. 1997-2004. Praha: DAHA.
ISSN 1211-6378
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu U zkoušky je třeba prokázat osvojení základů andragogiky s důrazem na andragogickou didaktiku včetně prokázání vytvořené dovednosti aplikovat poznatky na řešení praktických úkolů v oblasti vzdělávání dospělých se zřetelem k zaměření studenta a tématu jeho odborné práce. Východiskem pro rozpravu u zkoušky budou tyto samostatné práce:
- didaktická analýza jednoho příkladu neprezenčního vzdělávání,
- vlastní kompletní projekt vzdělávací akce pro dospělé.

 

Sylabus
ANJ - Anglický jazyk
2007

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cíllem předmětu je příprava doktoranda pro komunikaci v odborném jazyce, schopnost samostatného studia odborné literatury a psaní jednoduchých odborných textů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn Učebnice pro jazykové školy I, II, III (a jiné) - umožňující samostatné studium běžné komunikace v anglickém jazyce.
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předložení překladu odborného textu a prokázání schopnosti komunikace v anglickém jazyce.

 

Sylabus
APLEL - Aplikovaná elektrotechnika
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Metody návrhu základních měřicích přístrojů - ampérmetr, voltmetr, ohmmetr. Návrh zvláštních typů transformátorů, vzduchový transformátor, proudový transformátor. Význam a charakteristické vlastnosti průběhů získaných z polovodičových měničů. Fyzikální a matematický význam V-A charakteristik, práce s nimi.
Řešení složitějších obvodů s rezistory, transfigurace hvězda - trojúhelník.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické aplikace základních elektrotechnických výrazů, jejich využití pro návrh složitějších obvodů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Složité odporové sítě
2. Měření rezistoru - sériový
3. Změna napěťových rozdahů
4. Měření střídavých napětí a proudů
5. Návrh universálního ručkového měřidla - kombinace principů
6. Proudový transformátor
7., 8. Vzduchový transformátor
9. Určování činitele vazby - příklad
10. Nestandardní průběhy napětí - jejich popis a význam
11. V - A charakteristiky - matematický popis
12. V - A charakteristiky - lineární, nelineární, jejich skládání a využití
13. Využití konfigurace hvězda - trojúhelník k řešení praktických příkladů a aplikace teorémů
Literatura, na níž je předmět vystavěn Původní zpracování témat
Literatura doporučená studentům Původní zpracování témat
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak
vybavení předpsanými pomůckami na cvičeních
příprava na cvičení (znalost vzorců a látky) a aktivní účast
úspěšné zápočtové testy (seminární práce)

Zadávání průběžných kontrolních prací:
2x kontrolní test v semestru

 

Sylabus
AUDI - Auditoriologie
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Hospodářské plánování a vytížení učeben. Požadavky na viditelnost (základní uspořádání pro projekci na jedno, dvě, či tři projekční plátna). Požadavky na akustiku. Elektroakustická zařízení. Klimatizace. Osvětlení a barevnost prostředí interních poslucháren. Pomocné místnosti pro projekci, tlumočnická zařízení atd. Témata přednášek: Prostorové uspořádání víceúčelových sálů a jejich parametry (Typ P/SMA); Navrhování sálů z hlediska viditelnosti; Navrhování sálů z hlediska prostorové akustiky; Návrhy a projektování sálů pro promítání, dataprojektory, video a další média (multimédia); Výstavní prostory; Výstavní systém, konstrukce a využití.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zevrubné zvládnutí anotované látky s důrazem na odborné téma doktorské práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnovu studia a přípravy na doktorskou zkoušku stanoví školitel s přihlédnutím ke speciální problematice doktorské práce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Purdil, V.: Divadla. FA ČVUT, 1985.
Bednář, P.: Kompozice sálových kulturních staveb. FA ČVUT, Praha, 1988.
Bednář, P.: Komerční výstavnictví - současné tendence. FA ČVUT, Praha, 1993.
Čáp, V.: Světlo ve výtvarných disciplínách. DF AMU, Praha, 1984.
Frič, J.: Světelná technika v umění. SPN, Praha, 1970.
Valentin, F. E.: Lumiere pour le spectacle. Paris, 1982.
Scheurer, Ch.: Expodesign & Eventconcept. M+A, Frankfurt a/M, 1999.
Brautigam, R.: Buehnentechnik. Berlin, 1982.
Ganslandt, R.: Handbuch der Lichtplanung. Erco, 1992.
časopisy: Sonovision, Lighting and Sound, Lighting Dimensions, Entertainment Design, Actualité de la scénographie, Buehnentechnik.
Literatura doporučená studentům Purdil, V.: Divadla. FA ČVUT, 1985.
Bednář, P.: Kompozice sálových kulturních staveb. FA ČVUT, Praha, 1988.
Bednář, P.: Komerční výstavnictví - současné tendence. FA ČVUT, Praha, 1993.
Čáp, V.: Světlo ve výtvarných disciplínách. DF AMU, Praha, 1984.
Frič, J.: Světelná technika v umění. SPN, Praha, 1970.
Valentin, F. E.: Lumiere pour le spectacle. Paris, 1982.
Scheurer, Ch.: Expodesign & Eventconcept. M+A, Frankfurt a/M, 1999.
Brautigam, R.: Buehnentechnik. Berlin, 1982.
Ganslandt, R.: Handbuch der Lichtplanung. Erco, 1992.
časopisy: Sonovision, Lighting and Sound, Lighting Dimensions, Entertainment Design, Actualité de la scénographie, Buehnentechnik.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet:
Odevzdání zpracovaného tématu - projekt.
Ústní zkouška:
Obhájení projektu, znalost a pochopení přednášené látky.

 

Sylabus
AUDIPRE1 - Auditoriologie učeben pro učitele
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Auditoriologie učeben, možnosti, posuzování a hodnocení učeben z hlediska prostoru, hygieny, osvětlení, viditelnosti a akustiky, využití dostupné měřicí techniky, možnosti zlepšení podmínek v učebně, zásady pro volbu, montáž a provoz projekční a zvukové techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s problematikou auditoriologie učeben, zejména v oblasti aplikace didaktické techniky. S využitím dostupné měřící techniky studenti dovedou orientačně posoudit splnění prostorových a hygienických požadavků, kvalitu osvětlení, podmínky viditelnosti, srozumitelnost, vlastnosti ozvučení a podmínky projekce. Dokáží formulovat rámcový návrh řešení pro zlepšení stávajícího stavu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Předmět auditoriologie učeben, hygienické požadavky, vyučovací proces jako přenosový systém.
2. Vlastnosti zraku, zorné pole, osvětlování učeben, nouzové osvětlení.
3. Obrazové formáty, zorné pole, kritický detail, možnosti a omezení projekční techniky.
4. Podmínky viditelnosti, vodorovné a stupňovité auditorium, problematika řešení počítačových učeben.
5. Vlastnosti sluchu, doba dozvuku, srozumitelnost řeči, akustické materiály a možnosti jejich aplikace.
6. Tón, zvuk, hluk, akustický tlak, hladina akustického tlaku, zvukoměr, váhové filtry, měření hladiny hluku.
7. Ozvučování učeben, akustické pole, podmínky slyšitelnosti, audiovizuální chybové úhly.
8. Reproduktory a reproduktorové soustavy, parametry, stanovení výkonu a instalační výšky.
9. Orientační měření přenosových vlastností ozvučovací soustavy, testy srozumitelnosti.
10. Komponenty audiovizuálního systému učebny.
11. Funkce obrazového a zvukového materiálu, zásady přípravy obrazového a zvukového materiálu.
12. Doplňky audiovizuálního systému učebny.
13. Novinky v oblasti multimediálních technologií.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Drtina, R., Chrzová, M., Maněna, V. Auditoriologie učeben pro učitele. Hradec Králové: Balustráda. 2006. ISBN 80-901906-9-3.
Drtina, R. Možnosti a omezení elektronické podpory kvality vzdělávání. Praha: Extrasystem. 2011. ISBN 978-80-87570-01-2.
Literatura doporučená studentům Nikl, J. Didaktické aspekty technických výukových prostředků. Liberec: TUL. 2002. ISBN 80-7083-635-0.
Vrba, J., Všetulová, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc: UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8.
ČSN 73 5245 Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti. Praha: ČNI. 1998.
Hierhold, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada. 2010. ISBN 978-80-247-2423-2.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
AUDIPRE2 - Auditoriologie a prezentační technologie
2013

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 4 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Auditoriologie, možnosti, posuzování a hodnocení prostoru z hlediska hygieny, osvětlení, viditelnosti a akustiky, využití dostupné měřicí techniky, příprava prostoru pro prezentační techniku, zásady pro volbu, montáž a provoz projekční a zvukové techniky v různých prostorech.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s problematikou auditoriologie, zejména v oblasti aplikace prezentační techniky. S využitím dostupné měřicí techniky studenti dovedou orientačně posoudit splnění prostorových a hygienických požadavků, kvalitu osvětlení, podmínky viditelnosti, srozumitelnost, vlastnosti ozvučení a podmínky projekce. Dokáží formulovat návrh řešení prostoru a zajistit správný provoz prezentačních technologií.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Předmět auditoriologie, hygienické požadavky a jejich posuzování, prezentace jako přenosový systém, negativní vlivy působící při prezentacích.
2. Optický přenos informací I. - Vlastnosti zraku, zorné pole, osvětlování (požadavky na osvětlení podle typu prezentace, měření hladiny osvětlenosti - luxmetr, subjektivní hodnocení oslnění, vlastnosti světelných zdrojů), nouzové osvětlení.
3. Optický přenos informací II. - Obrazové formáty a zorné pole, kritický detail, možnosti a omezení projekční techniky (typy dataprojektorů), seřízení dataprojektoru, nastavení kontrastu a jasu, měření osvětlenosti a parazitního světla na projekční ploše, problematika digitální konverze formátů.
4. Optický přenos informací III. - Podmínky viditelnosti, vodorovné a stupňovité auditorium, problematika řešení prezentačních míst, instalace projekční plochy, volba velikosti obrazu pro různé typy prezentací.
5. Akustika prostoru - Vlastnosti sluchu, doba dozvuku a její výpočet, srozumitelnost řeči, tlumení dozvuku, akustické materiály a možnosti jejich aplikace.
6. Akustický přenos informací I. - Tón, zvuk, hluk, akustický tlak, hladina akustického tlaku, zvukoměr, váhové filtry, měření hladiny hluku zvukoměrem.
7. Akustický přenos informací II. - Způsoby ozvučování různých prostorů, jejich výhody a nevýhody, stanovení požadavků, audiovizuální chybové úhly, akustické pole, podmínky slyšitelnosti, vodorovné a stupňovité auditorium, monofonní, stereofonní a prostorový zvuk.
8. Reproduktory a reproduktorové soustavy - základní technické parametry, frekvenční a směrové charakteristiky, odhad potřebného výkonu, stanovení instalační výšky. Reproduktorové sloupy a reproduktorové stěny.
9. Měření přenosových vlastností ozvučovací soustavy, tónová a šumová měření, vyhodnocení výsledků, korekce na ozvučovaný prostor, testy srozumitelnosti, subjektivní hodnocení akustiky. Výstavní prostory, učebny, kongresový provoz. Mobilní ozvučovací technika.
10. Audiovizuální systémy I. - Komponenty audiovizuálního systému, orientace v rozhodujících technických údajích, volba komponent, jejich instalace a propojování. Doplňky audiovizuálního systému (vizualizéry, mikrofony, eliminátory zpětné vazby, zvukové procesory).
11. Audiovizuální systémy II. - Nastavení audiovizuálního systému - testovací obrazce, kontrola linearity, ostrosti, konvergence, jasu a kontrastu obrazu, nastavení hlasitosti, vyrovnání frekvenční charakteristiky.
12. Audiovizuální systémy III. - Funkce obrazového a zukového materiálu, zásady přípravy, úpravy a korekce zdrojových záznamů pro prezentační systém.
13. Moderní trendy v auditoriologii učeben.
Literatura, na níž je předmět vystavěn ASCHOFF, V. Hörsaalplanung. Essen. Vulkan-Verlag. 1971. ISBN 3-8027-3124-7.
BEDNÁŘ, P. Interiér. Praha. ČVUT. 2001. ISBN 80-01-02315-X.
ČSN 36 0450 - Umělé osvětlení vnitřních prostorů. Úřad pro normalizaci a měření. Praha. 1986.
ČSN 73 5245 - Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti. Praha. Český normalizační institut. 1998.
DRTINA, R. Auditoriologie učeben a didaktické aspekty přenosu informací ve vyučovacím procesu technických předmětů. Dizertační práce. UHK. 2006.
DRTINA, R. - CHRZOVÁ, M. - MANĚNA, V. Auditoriologie učeben pro učitele. Hradec Králové. Balustráda. 2006. ISBN 80-901906-9-3.
DSA-250 & DSA-230 Loudspeaker. Owner’s manual. USA. Eastern Acoustic Works. 2003.
GESCHWINDER, J. - RŮŽIČKA, E. - RŮŽIČKOVÁ, B. Technické prostředky ve výuce. Olomouc. Univerzita Palackého. 1995. ISBN 80-7067-584-5.
HABEL, J. a kol. Světelná technika a osvětlování. Praha. FCC Public. 1995. ISBN 800-901985-0-3. JBL 2003. Cinema Sound System Manual. USA. California. Northridge. JBL Professional. 2003.
CHROMÝ, J. Multimediální podpora výuky. Dizertační práce. UHK. 2006.
KOLMER, F. - KYNCL, J. Prostorová akustika. Praha - Bratislava. SNTL/ALFA. 1982.
Line Arrays: Theory, Fact and Myth. Technical report. USA. Berkeley. Meyer Sound Laboratories Inc. 2002. Part No. 18.990.158.01.
MELEZINEK, A. Inženýrská pedagogika. 2. přepracované vydání. Praha. ČVUT. 1994. ISBN 80-01-01214-X.
MERHAUT, J. Příručka elektroakustiky. Praha. SNTL. 1964.
SMETANA, C. Ozvučování. Praha. SNTL. 1987.
SMETANA, C. Praktická elektroakustika. Praha - Bratislava. SNTL/ALFA. 1981.
User-Defined Equalization Curves with the LD-3 Compensating Line Driver. USA. Berkeley. Meyer Sound Laboratories Inc. 2003. Part No. 01.118.282.01 Rev.A.
WEBB, B. - BAIRD, J. Advances in line array technology for live sound. UK. High vycombe. Martin Audio Ltd. 2004
Literatura doporučená studentům DRTINA, R. - CHRZOVÁ, M. - MANĚNA, V. Auditoriologie učeben pro učitele. Hradec Králové. Balustráda. 2006. ISBN 80-901906-9-3.
KUBÁT, K. Zvukař amatér. Praha. SNTL. 1978.
NIKL, J. Didaktické aspekty technických výukových prostředků. Liberec. Technická univerzita. 2002. ISBN 80-7083-635-0.
PLCH, J. Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999. ISBN 80-86230-09-0.
VRBA, J. - VŠETULOVÁ, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc. UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na výuce min. 80%, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak, vyhovující seminární práce, zvládnutí práce s prezentační technikou

 

Sylabus
AUDIPT - Auditoriologie a prezentační technologie
2011

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 4 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Auditoriologie, možnosti, posuzování a hodnocení prostoru z hlediska hygieny, osvětlení, viditelnosti a akustiky, využití dostupné měřicí techniky, příprava prostoru pro prezentační techniku, zásady pro volbu, montáž a provoz projekční a zvukové techniky v různých prostorech.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s problematikou auditoriologie, zejména v oblasti aplikace prezentační techniky. S využitím dostupné měřicí techniky studenti dovedou orientačně posoudit splnění prostorových a hygienických požadavků, kvalitu osvětlení, podmínky viditelnosti, srozumitelnost, vlastnosti ozvučení a podmínky projekce. Dokáží formulovat návrh řešení prostoru a zajistit správný provoz prezentačních technologií.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Předmět auditoriologie, hygienické požadavky a jejich posuzování, prezentace jako přenosový systém, negativní vlivy působící při prezentacích.
2. Optický přenos informací I. - Vlastnosti zraku, zorné pole, osvětlování (požadavky na osvětlení podle typu prezentace, měření hladiny osvětlenosti - luxmetr, subjektivní hodnocení oslnění, vlastnosti světelných zdrojů), nouzové osvětlení.
3. Optický přenos informací II. - Obrazové formáty a zorné pole, kritický detail, možnosti a omezení projekční techniky (typy dataprojektorů), seřízení dataprojektoru, nastavení kontrastu a jasu, měření osvětlenosti a parazitního světla na projekční ploše, problematika digitální konverze formátů.
4. Optický přenos informací III. - Podmínky viditelnosti, vodorovné a stupňovité auditorium, problematika řešení prezentačních míst, instalace projekční plochy, volba velikosti obrazu pro různé typy prezentací.
5. Akustika prostoru - Vlastnosti sluchu, doba dozvuku a její výpočet, srozumitelnost řeči, tlumení dozvuku, akustické materiály a možnosti jejich aplikace.
6. Akustický přenos informací I. - Tón, zvuk, hluk, akustický tlak, hladina akustického tlaku, zvukoměr, váhové filtry, měření hladiny hluku zvukoměrem.
7. Akustický přenos informací II. - Způsoby ozvučování různých prostorů, jejich výhody a nevýhody, stanovení požadavků, audiovizuální chybové úhly, akustické pole, podmínky slyšitelnosti, vodorovné a stupňovité auditorium, monofonní, stereofonní a prostorový zvuk.
8. Reproduktory a reproduktorové soustavy - základní technické parametry, frekvenční a směrové charakteristiky, odhad potřebného výkonu, stanovení instalační výšky. Reproduktorové sloupy a reproduktorové stěny.
9. Měření přenosových vlastností ozvučovací soustavy, tónová a šumová měření, vyhodnocení výsledků, korekce na ozvučovaný prostor, testy srozumitelnosti, subjektivní hodnocení akustiky. Výstavní prostory, učebny, kongresový provoz. Mobilní ozvučovací technika.
10. Audiovizuální systémy I. - Komponenty audiovizuálního systému, orientace v rozhodujících technických údajích, volba komponent, jejich instalace a propojování. Doplňky audiovizuálního systému (vizualizéry, mikrofony, eliminátory zpětné vazby, zvukové procesory).
11. Audiovizuální systémy II. - Nastavení audiovizuálního systému - testovací obrazce, kontrola linearity, ostrosti, konvergence, jasu a kontrastu obrazu, nastavení hlasitosti, vyrovnání frekvenční charakteristiky.
12. Audiovizuální systémy III. - Funkce obrazového a zukového materiálu, zásady přípravy, úpravy a korekce zdrojových záznamů pro prezentační systém.
Literatura, na níž je předmět vystavěn ASCHOFF, V. Hörsaalplanung. Essen. Vulkan-Verlag. 1971. ISBN 3-8027-3124-7.
BEDNÁŘ, P. Interiér. Praha. ČVUT. 2001. ISBN 80-01-02315-X.
ČSN 36 0450 - Umělé osvětlení vnitřních prostorů. Úřad pro normalizaci a měření. Praha. 1986.
ČSN 73 5245 - Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti. Praha. Český normalizační institut. 1998.
DRTINA, R. Auditoriologie učeben a didaktické aspekty přenosu informací ve vyučovacím procesu technických předmětů. Dizertační práce. UHK. 2006.
DRTINA, R. - CHRZOVÁ, M. - MANĚNA, V. Auditoriologie učeben pro učitele. Hradec Králové. Balustráda. 2006. ISBN 80-901906-9-3.
DSA-250 & DSA-230 Loudspeaker. Owner’s manual. USA. Eastern Acoustic Works. 2003.
GESCHWINDER, J. - RŮŽIČKA, E. - RŮŽIČKOVÁ, B. Technické prostředky ve výuce. Olomouc. Univerzita Palackého. 1995. ISBN 80-7067-584-5.
HABEL, J. a kol. Světelná technika a osvětlování. Praha. FCC Public. 1995. ISBN 800-901985-0-3. JBL 2003. Cinema Sound System Manual. USA. California. Northridge. JBL Professional. 2003.
CHROMÝ, J. Multimediální podpora výuky. Dizertační práce. UHK. 2006.
KOLMER, F. - KYNCL, J. Prostorová akustika. Praha - Bratislava. SNTL/ALFA. 1982.
Line Arrays: Theory, Fact and Myth. Technical report. USA. Berkeley. Meyer Sound Laboratories Inc. 2002. Part No. 18.990.158.01.
MELEZINEK, A. Inženýrská pedagogika. 2. přepracované vydání. Praha. ČVUT. 1994. ISBN 80-01-01214-X.
MERHAUT, J. Příručka elektroakustiky. Praha. SNTL. 1964.
SMETANA, C. Ozvučování. Praha. SNTL. 1987.
SMETANA, C. Praktická elektroakustika. Praha - Bratislava. SNTL/ALFA. 1981.
User-Defined Equalization Curves with the LD-3 Compensating Line Driver. USA. Berkeley. Meyer Sound Laboratories Inc. 2003. Part No. 01.118.282.01 Rev.A.
WEBB, B. - BAIRD, J. Advances in line array technology for live sound. UK. High vycombe. Martin Audio Ltd. 2004
Literatura doporučená studentům DRTINA, R. - CHRZOVÁ, M. - MANĚNA, V. Auditoriologie učeben pro učitele. Hradec Králové. Balustráda. 2006. ISBN 80-901906-9-3.
KUBÁT, K. Zvukař amatér. Praha. SNTL. 1978.
NIKL, J. Didaktické aspekty technických výukových prostředků. Liberec. Technická univerzita. 2002. ISBN 80-7083-635-0.
PLCH, J. Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999. ISBN 80-86230-09-0.
VRBA, J. - VŠETULOVÁ, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc. UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na výuce min. 80%, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak, vyhovující seminární práce, zvládnutí práce s prezentační technikou

 

Sylabus
AUDIT - Auditoriologie učeben pro učitele
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Auditoriologie učeben, možnosti, posuzování a hodnocení učeben z hlediska prostoru, hygieny, osvětlení, viditelnosti a akustiky, využití dostupné měřicí techniky, možnosti zlepšení podmínek v učebně, zásady pro volbu, montáž a provoz projekční a zvukové techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s problematikou auditoriologie učeben, zejména v oblasti aplikace didaktické techniky. S využitím dostupné měřící techniky studenti dovedou orientačně posoudit splnění prostorových a hygienických požadavků, kvalitu osvětlení, podmínky viditelnosti, srozumitelnost, vlastnosti ozvučení a podmínky projekce. Dokáží formulovat rámcový návrh řešení pro zlepšení stávajícího stavu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Předmět auditoriologie učeben, hygienické požadavky na učebny a jejich posuzování (plocha, objem, větrání…), vyučovací proces jako přenosový systém, negativní vlivy.
2) Optický přenos informací I. - Vlastnosti zraku, zorné pole, osvětlování učeben (požadavky, měření hladiny osvětlenosti - luxmetr, subjektivní hodnocení oslnění, vlastnosti světelných zdrojů), nouzové osvětlení.
3) Optický přenos informací II. - Obrazové formáty a zorné pole, kritický detail, možnosti a omezení projekční techniky z didaktického hlediska (dataprojektory), nastavení kontrastu a jasu, měření osvětlenosti a parazitního světla na projekční ploše, problematika digitální konverze obrazových formátů.
4) Optický přenos informací III. - Podmínky viditelnosti, vodorovné a stupňovité auditorium, problematika řešení počítačových učeben, instalace projekční plochy, volba velikosti obrazu pro různé vyučovací předměty.
5) Úvod do akustiky učeben - Vlastnosti sluchu, doba dozvuku a její výpočet, srozumitelnost řeči, akustické materiály a možnosti jejich aplikace.
6) Akustický přenos informací I. - Tón, zvuk, hluk, akustický tlak, hladina akustického tlaku, zvukoměr, váhové filtry, měření hladiny hluku.
7) Akustický přenos informací II. - Způsoby ozvučování učeben, akustické pole, podmínky slyšitelnosti, stanovení požadavků, audiovizuální chybové úhly, vodorovné a stupňovité auditorium jejich výhody a nevýhody, monofonní, stereofonní a prostorový zvuk.
8) Reproduktory a reproduktorové soustavy - základní technické parametry, frekvenční a směrové charakteristiky, odhad potřebného výkonu, stanovení instalační výšky.
9) Orientační měření přenosových vlastností ozvučovací soustavy, tónová a šumová měření, vyhodnocení výsledků, testy srozumitelnosti, subjektivní hodnocení akustiky učebny.
10) Audiovizuální systém učebny I. - Komponenty audiovizuálního systému učebny, orientace v rozhodujících technických údajích, volba komponent, jejich instalace a propojování. Nastavení audiovizuálního systému - testovací obrazce, kontrola linearity, ostrosti, konvergence, jasu a kontrastu obrazu, nastavení hlasitosti, vyrovnání frekvenční charakteristiky.
11) Audiovizuální systém učebny II. - Funkce obrazového a zukového materiálu, zásady přípravy obrazového a zvukového materiálu.
12) Audiovizuální systém učebny III. - Doplňky audiovizuálního systému učebny (vizualizéry, mikrofony, eliminátory zpětné vazby, zvukové procesory)
Literatura, na níž je předmět vystavěn ASCHOFF, V. Hörsaalplanung. Essen. Vulkan-Verlag. 1971. ISBN 3-8027-3124-7.
BEDNÁŘ, P. Interiér. Praha. ČVUT. 2001. ISBN 80-01-02315-X.
ČSN 36 0450 - Umělé osvětlení vnitřních prostorů. Úřad pro normalizaci a měření. Praha. 1986.
ČSN 73 5245 - Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti. Praha. Český normalizační institut. 1998.
DRTINA, R. Auditoriologie učeben a didaktické aspekty přenosu informací ve vyučovacím procesu technických předmětů. Dizertační práce. UHK. 2006.
DRTINA, R. - CHRZOVÁ, M. - MANĚNA, V. Auditoriologie učeben pro učitele. Hradec Králové. Balustráda. 2006. ISBN 80-901906-9-3.
DSA-250 & DSA-230 Loudspeaker. Owner’s manual. USA. Eastern Acoustic Works. 2003.
GESCHWINDER, J. - RŮŽIČKA, E. - RŮŽIČKOVÁ, B. Technické prostředky ve výuce. Olomouc. Univerzita Palackého. 1995. ISBN 80-7067-584-5.
HABEL, J. a kol. Světelná technika a osvětlování. Praha. FCC Public. 1995. ISBN 800-901985-0-3. JBL 2003. Cinema Sound System Manual. USA. California. Northridge. JBL Professional. 2003.
CHROMÝ, J. Multimediální podpora výuky. Dizertační práce. UHK. 2006.
KOLMER, F. - KYNCL, J. Prostorová akustika. Praha - Bratislava. SNTL/ALFA. 1982.
Line Arrays: Theory, Fact and Myth. Technical report. USA. Berkeley. Meyer Sound Laboratories Inc. 2002. Part No. 18.990.158.01.
MELEZINEK, A. Inženýrská pedagogika. 2. přepracované vydání. Praha. ČVUT. 1994. ISBN 80-01-01214-X.
MERHAUT, J. Příručka elektroakustiky. Praha. SNTL. 1964.
SMETANA, C. Ozvučování. Praha. SNTL. 1987.SMETANA, C.
Praktická elektroakustika. Praha - Bratislava. SNTL/ALFA. 1981.
User-Defined Equalization Curves with the LD-3 Compensating Line Driver. USA. Berkeley. Meyer Sound Laboratories Inc. 2003. Part No. 01.118.282.01 Rev.A.
WEBB, B. - BAIRD, J. Advances in line array technology for live sound. UK. High vycombe. Martin Audio Ltd. 2004.
Literatura doporučená studentům DRTINA, R. - CHRZOVÁ, M. - MANĚNA, V. Auditoriologie učeben pro učitele. Hradec Králové. Balustráda. 2006. ISBN 80-901906-9-3.
NIKL, J. Didaktické aspekty technických výukových prostředků. Liberec. Technická univerzita. 2002. ISBN 80-7083-635-0.
PLCH, J. Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999. ISBN 80-86230-09-0.
VRBA, J. - VŠETULOVÁ, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc. UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na výuce min. 80%
odevzdání vyhovující seminární práce

 

Sylabus
BOZPPOH1 - Bezpečnost a hygiena práce
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a hygienické předpisy, vztahující se k provozu školních dílen, laboratoří a učeben pro praktické činnosti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti se seznámí s požadavky na prostorové řešení učeben pro praktické činnosti, vymezení pracovního prostoru, provozních komunikací a únikových cest, poznají rizika při práci s ručním a akumulátorovým nářadím, seznámí se s provozními požadavky z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Typologie pracovišť pro praktické činnosti, prostorové nároky.
2) Požadavky na osvětlení, vytápění a větrání, komunikace a únikové cesty.
3) Bezpečnostní symboly, omezující prostorové prvky.
4) Bezpečnostní prvky, evakuační plány, činnost v případě nebezpečí.
5) Hygienické zázemí učeben.
6) Provozní řád pracoviště, zásady jeho tvorby, evidence a poučení žáků.
7) Rizika při práci s ručním nářadím, zásady bezpečné práce.
8) Kontrola a údržba ručního nářadí, ostření nástrojů.
9) Ruční elektrické nářadí, zásady bezpečného používání, kontrola a údržba.
10) Hygienické zásady při práci s těkavými a dráždivými látkami, nátěrovými hmotami, atd.
11) Nebezpečí při práci s horkými povrchy a hořlavými materiály.
12) Zásady bezpečné práce při destrukčních zkouškách.
13) Klasifikace úrazů, záznam o úrazu, zásady ošetření drobných poranění.
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány
ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
ČSN ISO 8421 Požární ochrana
ČSN EN ISO 13943 Požární bezpečnost
ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem
KŘÍŽ, M. Ochrana před úrazem el. proudem. Praha. IN-EL. 2001.
FABIÁNOVÁ E. - JANATOVÁ B. - MIKULA J. Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci. Bratislava. Príroda. 2010. ISBN 978-80-07-01843-3.
Bezpečnost a hygiena práce. Wolters Kluver. ISBN 978-80-7357-329.
KLOUB, J. Bezpečnost práce v regionálním školství. Praha. Wolters Kluver. 2005. ISBN 80-7357-065-3.
Literatura doporučená studentům KLOUB, J. Bezpečnost práce v regionálním školství. Praha. Wolters Kluver. 2005. ISBN 80-7357-065-3.
Bezpečnost a hygiena práce. Wolters Kluver. ISBN 978-80-7357-329.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na výuce min. 80%, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovující seminární práce

 

Sylabus
CAST - Části strojů
2007

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
CASTS - Části strojů
2001

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity
TECHME1 Technická mechanika I
TECHME2 Technická mechanika II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Získání základních znalostí výpočtů strojních součástí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Rozšířit znalosti z předmětu Technická mechanika I a II.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Obecné zásady pro navrhování strojních součástí
2. Spojovací strojní součásti - rozdělení, šrouby a šroubové spojení
3. Silové poměry na šroubu, výpočet šroubů
4. Výpočet šroubových zvedáků
5. Spojovací čepy, spojovací kolíky, pera, drážkované hřídele
6. Svěrná spojení, spojení nýtováním, spojení nalisováním
7. Svařování, pájení, lepení
8. Výpočet pružin, mechanické převody - rozdělení, třecí převody
9. Řetězové převody, převody ozubenými koly
10. Převody ozubenými koly
11. Čepy, hřídele, ložiska kluzná
12. Valivá ložiska, spojky hřídelové
13. Výpočet přeodovky
14. Klikové ústrojí, konstrukce, statický výpočet
15. Vačky, ostatní důležité technické mechanismy
Literatura, na níž je předmět vystavěn Bolek, A., Kochman, J.: Části strojů I, II, Praha SNTL 1989
Cyrus, P.: Principy a systémy III (příklady části strojů, PF Hradec Králové 1987
Kříž a kol.: Stavba a provoz strojů I, II, III. SNTL Praha 1977.
Švec, V.: Části a mechanizmy strojů. Ozubené převody.
Švec, V.: Části a mechanizmy strojů. Příklady.
Švec, V.: Části a mechanizmy strojů. Spoje a části spojovací.
Jančík, L., Zýma, J.: Části mechanizmy strojů, ČVUT Praha 1996.
Literatura doporučená studentům Pěkný, A.: Části strojů, Praha SZN 1972
Černoch, S.: Strojně technická příručka, 1, 2. SNTL Praha, 1977
Boháček, F.: Části a mechanizmy strojů 3. Převody.
Jančík, L., Zýma, J.: Části a mechanismy strojů. Bakalářské studium.
Bolek, A., Kochman: Části strojů. Technický průvodce 1 a 2.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Seminární práce:
- šroubový zvedák nebo stahovák
- konstrukční návrh strojní součásti nebo strojního uzlu

Podmínky udělení zápočtu:
- vyřešené zadané úlohy ze cvičení
- odevzdání dvou seminárních prací
- dvě vyhovující zápočtové písemné práce
- min. 75% účast na cvičení

 

Sylabus
CSTROJU1 - Části strojů
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Získání základních znalostí výpočtů strojních součástí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení s komplexem základních součástí strojů, mechanismů a konstrukcí.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Obecné zásady pro navrhování strojních součástí.
2. Nejužívanější strojní součásti, popis funkce, zjednodušený výpočet.
3. Čepy, hřídele, ložiska - popis funkce, zjednodušený výpočet.
4. Mechanické převody - popis funkce, zjednodušený výpočet.
5. Spojky - rozdělení - popis funkce, zjednodušený výpočet.
6. Klikové ústrojí, vačky a další jednoduché mechanismy- popis funkce, zjednodušený výpočet.
7. Zvedací mechanismy - popis funkce, zjednodušený výpočet.
8. Základní prvky zdvihacích zařízení.
9. Základní prvky automobilů a dopravní techniky.
10. Základní prvky automobilových motorů.
11. Základní typy vodních čerpadel.
12. Vodní turbíny.
13. Předmětová exkurze - výrobní podnik se zaměřením na automobilový produkt.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Zachariáš, L. Části strojů I a II díl. Praha: ČZU. 2002. ISBN 80-213-0355-7.
Herák, D. Řešené příklady z částí strojů a strojnictví. Praha: ČZU. 2003. ISBN 80-213-1015-4.
Švec, V. Části a mechanismy strojů: příklady. Praha: ČVUT. 2008. ISBN 978-80-01-04137-6.
Literatura doporučená studentům Král, Š. Části strojov a mechanizmy strojov. Bratislava: STU. 2002. ISBN 8027-1723-1.
Grečenko, A. Strojní součásti. Ústí nad Labem: Univerzita JEP. 1999. ISBN 80-7044-285-9.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
CS-Z - Části strojů
2008

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Získání základních znalostí výpočtu strojních součástí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využití teoretických znalostí z mechaniky I. a II. při výpočtech a konstrukci jednoduchých strojních dílů a mechanismů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Obecné zásady pro navrhování strojních součástí
2. Spojovací strojní součásti - rozdělení, šrouby a šroubové spojení
3. Silové poměry na šroubu, výpočet šroubů
4. Spojovací čepy, spojovací kolíky, pera, drážkované hřídele
5. Svěrná spojení, spojení nýtováním, spojení nalisováním
6. Svařování, pájení, lepení
7. Pružiny, mechanické převody - rozdělení, třecí převody
8. Řetězové převody, převody ozubenými koly
9. Převody ozubenými koly
10. Čepy, hřídele, ložiska kluzná
11. Valivá ložiska, spojky hřídelové
12. Klikové ústrojí, konstrukce, statický výpočet
13. Vačky, ostatní důležité technické mechanismy

Literatura, na níž je předmět vystavěn Bolek, A., Kochman, J.: Části strojů I, II, Praha SNTL 1989
Cyrus, P.: Principy a systémy III (příklady části strojů, PF Hradec Králové 1987
Švec, V.: Části a mechanizmy strojů. Ozubené převody.
Švec, V.: Části a mechanizmy strojů. Příklady.
Švec, V.: Části a mechanizmy strojů. Spoje a části spojovací.
Jančík, L., Zýma, J.: Části mechanizmy strojů, ČVUT Praha 1996.
Literatura doporučená studentům Černoch, S.: Strojně technická příručka, 1, 2. SNTL Praha, 1977
Drastík F.: Technické kreslení, Montanex, Ostrava,1994.
Boháček, F.: Části a mechanizmy strojů 3. Převody.
Jančík, L., Zýma, J.: Části a mechanismy strojů. Bakalářské studium.
Bolek, A., Kochman, J.: Části strojů. Technický průvodce 1 a 2.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Seminární práce:
šroubový zvedák nebo stahovák
konstrukční návrh strojní součásti nebo strojního uzlu

Podmínky udělení zápočtu:
vyřešené zadané úlohy ze cvičení
odevzdání dvou seminárních prací
dvě vyhovující zápočtové písemné práce
min. 75% účast na cvičení

 

Sylabus
DAP1 - Didaktika apr. předmětu I
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DAP3 Didaktika apr. předmětu III
DIDAKTC2 Didaktika ZT pro ZŠ 2
DIDAKTC3 Didaktika ZT pro ZŠ 3
DIZS Didaktika apr. předmětu II
Anotace předmětu Předmět Didaktika apr. předmětu I má seznámit studenty s významem předmětu Didaktika v rámci aprobačního předmětu Praktické činnosti, s didaktickými přístupy a způsoby vedení vyučovacích hodin.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Didaktika aprob. předmětu I je seznámit studenty s tímto předmětem a aplikovat získané poznatky do předmětu Praktické činnosti. Studenti by měli získat přehled o způsobech, metodách, formách vedení vyučovacích hodin předmětu Praktické činnosti na ZŠ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Didaktika předmětu Praktické činnosti
2. Vyučovací proces ZŠ
3. Organizace vyučovacího předmětu Praktické činnosti
4. Cíle vyučovacího procesu
5. Didaktické zásady
6. Osobnost učitele ZŠ
7. Učivo
Literatura, na níž je předmět vystavěn Mošna, F.: Didaktika ZT I., SPN, Praha 1990
Mošna, F.: Didaktika ZT II. UK Praha 1991
Mošna, F.: Didaktika technické výchovy, UK Praha 1992
Literatura doporučená studentům přednášky
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimální účast na cvičení 87 %
zpracované didaktické přípravy učitele v požadované kvalitě
kvalitní výstupy v rámci vedení vyučovacích hodin
úspěšné zápočtové testy

 

Sylabus
DAP3 - Didaktika apr. předmětu III
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pp - písemná, praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
Prerekvizity
DAP1 Didaktika apr. předmětu I
DIZS Didaktika apr. předmětu II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V předmětu Didaktika aprobačního předmětu III by měli studenti prokázat schopnost realizace vlastní přípravy v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a také manuální zručnost nutnou pro vedení vyučovacího procesu v technické výuce ZŠ
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Metodické a tematické rozvržení učiva na vyučovací hodiny, široká příprava na vyučování, ověření použitých metod a didaktických postupů a forem vyučování.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V první části navrhnou studenti v souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ netradiční výrobek, vhodný pro výuku na ZŠ. Tento navržený výrobek konzultuje každý student s učitelem. Po schválení vypracují studenti didaktickou, metodickou a teoretickou dokumentaci pro daný výrobek. Tato dokumentace je jednotlivě obhajována a hodnocena. Čistopis i s navrženým netradičním výrobkem předkládají studenti u SZŠ.
Ve druhé části předmětu prokazují studenti manuální zručnost ve svém oboru. Každý student nejprve teoreticky zdůvodní danou problematiku ručního obrábění, kterou potom návazně předvede. I tato část je konzultována s učitelem a posléze hodnocena.
Celkové hodnocení studenta zahrnuje obě části.
Rozvržení obsahové náplně předmětu Didaktika apr. předmětu III:
1. - 22. Teoretická část (orientace v RVP)
23. - 45. Manuální zručnost
Literatura, na níž je předmět vystavěn Mošna, F.: Práce s technickými materiály, Fortuna Praha 1997
Mošna, F.: Svět práce, Fortuna Praha 1997
Mošna, F.: Elektrotechnika kolem nás, Fortuna Praha 1997
Mošna, F.: Provoz a údržba domácnosti, Fortuna Praha 1997
Metodický průvodce pro učitele tech. prací 5. - 9. r. ZŠ, Mošna, F.: Didaktika ZT I. SPN Praha 1990
Mošna, F.: Didaktika ZT II. UK Praha 1991
Mošna, F.: Didaktika technické výchovy, UK Praha 1992
Petty, G.: Moderní vyučocání, Grada, Praha, 1998
VÚP Praha : Rámcový vzdělávací program. Praha 2005
Literatura doporučená studentům přednášky Didaktika I, II
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Minimální účast na cvičení 87%.
Úspěšné zápočtové testy.
Aktivita a racionalizace při realizaci didaktického úkolu a jeho kvalitní zpracování.
Znalosti technologických postupů ručního obrábění.
Prokázaná kvalita ručního zpracování.

 

Sylabus
DESGEO - Deskriptivní geometrie
2003

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Toman Tomáš
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
TECHKR Technická grafika II
ZKG Základy kinematické geometrie
Anotace předmětu Studenti získají znalosti z deskriptivní geometrie studiem konstrukcí a vyšetřováním geometrických útvarů a jejich vzájemností.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Rozvinout schopnosti prostorové představivosti, které jsou důležité pro studium navazujících technických disciplín.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod, základní pojmy z DG
2. Pravoúhlé promítání - Mongeovo promítání
3. Vzájemná poloha přímek, zobrazení rovin
6. Skutečná velikost přímky. Odchylka přímky od průmětny
7. Spádové přímky, otáčení geometrických útvarů
8. Osová afinita, středová kolineace
9. Kuželosečky
10. Rovinné řezy těles
11. Zobrazení těles v obecné poloze
12. Vzájemná poloha přímky a tělesa
13. Průniky těles
Literatura, na níž je předmět vystavěn Urban, A.: Deskriptivní geometrie I,II. SNTL 1967
Drs, L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy I, II. Prometheus Praha 1994
Samostudium odbroné litratury a časopisů
Literatura doporučená studentům Medek, V., Šedivý, O.: Deskriptivní geometrie pro gymnázium. SPN Praha 1987
Švarc, J., Vávra, J.: Technické kreslení II (pro SPŠS). SNTL 1981
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu
- 75% účast na cvičeních
- vyhovující zápočtový test
- 4 vyhovující seminární práce

 

Sylabus
DIDAKTC1 - Didaktika ZT pro ZŠ 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět Didaktika apr. předmětu I má seznámit studenty s významem předmětu v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, dále s didaktickými přístupy a způsoby vedení vyučovacích hodin.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Didaktika aprob. předmětu I je seznámit studenty s tímto předmětem, aplikovat získané poznatky do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Studenti by měli získat přehled o způsobech, metodách, organizačních formách vedení vyučovacích hodin ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na ZŠ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Didaktika a vzdělávací oblast Člověk a svět práce
2. Vyučovací proces ZŠ
3. Organizace vyučovacího předmětu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce
4. Cíle vyučovacího procesu
5. Didaktické zásady
6. Osobnost učitele ZŠ
7. Učivo
Literatura, na níž je předmět vystavěn Mošna, F.: Didaktika ZT I., SPN, Praha 1990
Mošna, F.: Didaktika ZT II. UK Praha 1991
Mošna, F.: Didaktika technické výchovy, UK Praha 1992
VÚP Praha : Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha 2005
Literatura doporučená studentům přednášky
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimální účast na cvičení 87%
zpracované didaktické přípravy učitele v požadované kvalitě
kvalitní výstupy v rámci vedení vyučovacích hodin
úspěšné zápočtové testy

 

Sylabus
DIDAKTC2 - Didaktika ZT pro ZŠ 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity
DAP1 Didaktika apr. předmětu I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět má umožnit studentům přípravu a vedení vyučovacích hodin v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a tím ověřit vhodnost použitých metod a didaktických postupů v konkrétním vyučovacím procesu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Didaktika aprob. předmětu II je získat zkušenosti z vedení vyučovacích ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Výsledkem vy měl být komplex učitelských dovedností souvisejících s danou vzdělávací oblasti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pedagogické dokumenty vyučovacího procesu ZŠ
2. Rámcový vzdělávací program
3. Vyučovací metody ZŠ
4. Organizační formy vyučovacího procesu ZŠ
5. Materiální prostředky vyučovacího procesu ZŠ
6. Plánování práce učitele ZŠ
7. Hodnocení výkonu žáků
8. Moderní koncepce vyučování na ZŠ
Literatura, na níž je předmět vystavěn Mošna, F.: Práce s technickými materiály, Fortuna, Praha 1997
Mošna, F.: Svět práce, Fortuna, Praha 1997
Mošna, F.: Elektrotechnika kolem nás, Fortuna, Praha 1997
Mošna, F.: Provoz a údržba domácnosti, Fortuna, Praha 1997
MŠMT: Vyučovací program ZŠ
Metodický průvodce pro učitele technických prací ZŠ, KPÚ HK 1988
VÚP Praha : Rámcový vzdělávací program. Praha 2005
Literatura doporučená studentům Mojžíšek, L.: Vyučovací hodina, SPN Praha 1984
Mojžíšek, L.: Vyučovací metody, SPN Praha 1977
Přednášky
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimální účast na cvičení 87%
zpracované didaktické přípravy učitele v požadované kvalitě
kvalitní výstupy v rámci vedení vyučovacích hodin
úspěšné zápočtové testy

 

Sylabus
DIDAKTC3 - Didaktika ZT pro ZŠ 3
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pp - písemná, praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
Prerekvizity
DAP1 Didaktika apr. předmětu I
DIZS Didaktika apr. předmětu II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V předmětu Didaktika aprobačního předmětu III by měli studenti prokázat schopnost realizace vlastní přípravy v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a také manuální zručnost nutnou pro vedení vyučovacího procesu v technické výuce ZŠ
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Metodické a tematické rozvržení učiva na vyučovací hodiny, široká příprava na vyučování, ověření použitých metod a didaktických postupů a forem vyučování.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V první části navrhnou studenti v souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ netradiční výrobek, vhodný pro výuku na ZŠ. Tento navržený výrobek konzultuje každý student s učitelem. Po schválení vypracují studenti didaktickou, metodickou a teoretickou dokumentaci pro daný výrobek. Tato dokumentace je jednotlivě obhajována a hodnocena. Čistopis i s navrženým netradičním výrobkem předkládají studenti u SZŠ.
Ve druhé části předmětu prokazují studenti manuální zručnost ve svém oboru. Každý student nejprve teoreticky zdůvodní danou problematiku ručního obrábění, kterou potom návazně předvede. I tato část je konzultována s učitelem a posléze hodnocena.
Celkové hodnocení studenta zahrnuje obě části.
Rozvržení obsahové náplně předmětu Didaktika apr. předmětu III:
1. - 22. Teoretická část (orientace v RVP)
23. - 45. Manuální zručnost
Literatura, na níž je předmět vystavěn Mošna, F.: Práce s technickými materiály, Fortuna Praha 1997
Mošna, F.: Svět práce, Fortuna Praha 1997
Mošna, F.: Elektrotechnika kolem nás, Fortuna Praha 1997
Mošna, F.: Provoz a údržba domácnosti, Fortuna Praha 1997
Metodický průvodce pro učitele tech. prací 5. - 9. r. ZŠ, Mošna, F.: Didaktika ZT I. SPN Praha 1990
Mošna, F.: Didaktika ZT II. UK Praha 1991
Mošna, F.: Didaktika technické výchovy, UK Praha 1992
Petty, G.: Moderní vyučocání, Grada, Praha, 1998
VÚP Praha : Rámcový vzdělávací program. Praha 2005
Literatura doporučená studentům přednášky Didaktika I, II
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Minimální účast na cvičení 87%.
Úspěšné zápočtové testy.
Aktivita a racionalizace při realizaci didaktického úkolu a jeho kvalitní zpracování.
Znalosti technologických postupů ručního obrábění.
Prokázaná kvalita ručního zpracování.

 

Sylabus
DIDAKTC4 - Didaktika ZT pro SŠ 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět Didaktika pro SŠ I má studenty seznámit s významem daného předmětu ve výuce odborných předmětů na středních školách v rámci vedení vyučovacího procesu technických předmětů. Dále s didaktickými přístupy a způsoby vedení vyučovacích hodin.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Didaktika pro SŠ I je seznámit studenty s tímto předmětem a aplikovat získané poznatky do předmětů technického zaměření na SŠ. Studenti by měli získat příklad o způsobech, metodách a formách vedení vyučovacích hodin obdobných předmětů na SŠ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Didaktika technických předmětů SŠ
2. Vyučovací proces na SŠ
3. Organizace vyučovacího procesu SŠ
4. Cíle vyučovacího procesu technických předmětů SŠ
5. Didaktické zásady
6. Osobnost učitele technických předmětů
7. Třídní učitel
Literatura, na níž je předmět vystavěn Přednášky
Literatura doporučená studentům Horák, F.: Didaktika základní a střední školy, SPN Praha 1985
Skalková, J.: Obecná didaktika. ISV Praha 1999
Pasch, M.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál 1998
Turek, I.: Didaktika technických předmětů. SPN Bratislava 1990
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimální účast na cvičení 87%
zpracované didaktické přípravy učitele v požadované kvalitě
kvalitní výstupy v rámci vedení vyučovacích hodin
úspěšné zápočtové testy

 

Sylabus
DIDAKTC5 - Didaktika ZT pro SŠ 2
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity
DIDSS Didaktika pro SŠ I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět má umožnit studentům pro SŠ přípravu a vedení vyučovacích hodin zaměřených na vyučovací proces odborných předmětů středních škol a tím ověřit vhodnost použitých metod a didaktických postupů v konkrétním vyučovacím procesu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Didaktika pro SŠ II je získat zkušenosti z vedení vyučovacích hodin učiva odborných předmětů SŠ.
Výsledkem by měl být komplex učitelských dovedností souvisejících s výukou odborných předmětů na SŠ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pedagogické dokumenty
2. Vyučovací metody technických předmětů SŠ
3. Organizační formy vyučovacího procesu SŠ
4. Materiální prostředky aplikované v technické výuce SŠ
5. Hodnocení výkonu studentů v technických předmětech SŠ
6. Moderní koncepce vyučování
Literatura, na níž je předmět vystavěn Přednášky
Literatura doporučená studentům Učební osnovy jednotlivých předmětů SŠ oborů KOVO a ELEKTRO.
Metodické příručky technických předmětů SŠ.
Odborné učebnice

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimální účast na cvičení 87%
zpracované didaktické přípravy učitele v požadované kvalitě
kvalitní výstupy v rámci vedení vyučovacích hodin
úspěšné zápočtové testy
tvůrčí přístup při řešení konkrétních didaktických úkolů

 

Sylabus
DIDAKTC6 - Didaktika ZT pro SŠ 3
2007

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
DIDAKTS1 - Didaktika ZT pro SŠ 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje studenty se strukturou ŠVP v oblasti SOŠ a SOU, didaktickými přístupy, moderními trendy v oblasti oborové didaktiky, stanovováním cílů vyučovacího procesu, klíčovými kompetencemi a způsoby vedení vyučovacích hodin
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat získané poznatky do výuky odborných technických předmětů na SOŠ a SOU. Studenti získají přehled o způsobech, metodách, organizačních formách vedení vyučovacích hodin ve vazbě na ŠVP.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vymezení funkce a význam oborové didaktiky.
2. Školní vzdělávací program – struktura odborných předmětů na SOŠ a SOU.
3. Stanovení cílů vyučovacího procesu.
4. Organizace výuky odborných technických předmětů na SOŠ a SOU.
5. Vyučovací proces SŠ v kontextu oborové didaktiky.
6. Aplikace didaktických zásad v podmínkách SOŠ a SOU.
7. Moderní koncepce vyučovacího procesu.
8. Vymezení klíčových kompetencí.
9. Význam technické tvořivosti pro rozvoj osobnosti žáků.
10. Možnosti aplikací moderní didaktické techniky a technických prostředků ve výuce.
11. Možnosti a omezení elektronické podpory praktické výuky.
12. Metody a kritéria tvorby pracovních listů.
13. Management kvality výuky a hodnocení žáků.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Literatura doporučená studentům Sitná, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
DIDAKTS2 - Didaktika ZT pro SŠ 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět má umožnit studentům pro SŠ přípravu a vedení vyučovacích hodin zaměřených na vyučovací proces odborných předmětů středních škol a tím ověřit vhodnost použitých metod a didaktických postupů v konkrétním vyučovacím procesu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Didaktika pro SŠ II je získat zkušenosti z vedení vyučovacích hodin učiva odborných předmětů SŠ. Výsledkem by měl být komplex učitelských dovedností souvisejících s výukou odborných předmětů na SŠ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Struktura ŠVP pro SOŠ a SOU, základní pedagogické dokumenty.
2. Význam technické grafiky, počítačová podpora tvorby technické dokumentace.
3. Vyučovací metody v materiálově technických předmětech I.
4. Vyučovací metody v materiálově technických předmětech II.
5. Vyučovací metody ve strojírenských předmětech I.
6. Vyučovací metody ve strojírenských předmětech II.
7. Vyučovací metody ve strojírenských předmětech III.
8. Vyučovací metody v elektrotechnických předmětech I.
9. Vyučovací metody v elektrotechnických předmětech II.
10. Vyučovací metody v elektrotechnických předmětech III.
11. Moderní koncepce vyučování v oblasti technických předmětů.
12. Možnosti a omezení elektronické podpory v oblasti technických předmětů.
13. Metody a kritéria tvorby elektronických studijních opor pro výuku na SOŠ a SOU.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Literatura doporučená studentům Sitná, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
DIDAKTS3 - Didaktika ZT pro SŠ 3
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studenti prokazují schopnost realizace vlastní přípravy pro vedení vyučovacího procesu technických předmětů na SŠ, včetně tvorby studijních a prezentačních materiálů. Studenti se seznámí s principem přípravy a tvorby zdrojových a výukových materiálů v tiskové a elektronické formě v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Osvojí si standardy používaných formátů pro produkci výukových materiálů. Po dohodě s vyučujícím si studenti vyberou téma z oblasti teorie technických předmětů nebo z oblasti technických aplikací. Vybrané téma zpracují jako výukový materiál v tištěné formě (pdf) a ve formě prezentace ve formátu, který bude odpovídat potřebám prezentovaného materiálu, a to včetně metodické podpory.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Metodické a tematické rozvržení učiva na vyučovací hodiny, široká příprava na vyučování, ověření použitých metod, didaktických postupů a forem vyučování s podporou moderních technologií.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Tematické členění ŠVP pro SOŠ a SOU podle oboru studia.
2. Didaktické požadavky na tvorbu výukových a studijních materiálů.
3. Technické podmínky tvorby výukových a studijních materiálů.
4. Používané formáty pro tvorbu výukových a studijních materiálů a jejich technické možnosti.
5. Koncepce multimediální podpory výuky.
6. Technické požadavky na tvorbu digitálního videoklipu.
7. Mastering elektronických studijních opor a multimediálních materiálů.
8.-12. Prezentace výukových materiálů v simulovaném vzdělávacím procesu.
13. Odevzdání výukového materiálu s kompletní dokumentací.
Literatura, na níž je předmět vystavěn TUREK, I. Didaktika. Bratislava - Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Schellmann, B. et al. Média - základní pojmy - návrhy - výroba. Brno: Europa-Sobotáles. 2004.
ISBN 80-86706-06-0.
TUREK, I.: Didaktika technických predmetov. Bratislava : SPN, 1990.
Literatura doporučená studentům Sitná, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Hierhold, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada. 2008. ISBN 978-80-247-2423-2.
Vrba, J., Všetulová, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc: Pro Andragogé - Centrum otevřeného a distančního vzdělávání UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Účast na seminářích minimálně 80 %, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak. Odevzdání kompletních materiálů v požadované kvalitě a obhájení vytvořeného projektu.

 

Sylabus
DIDAKTZ1 - Didaktika ZT pro ZŠ 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje studenty s Rámcovým vzdělávacím programem v oblasti 5.9 Člověk a svět práce, s didaktickými přístupy, moderními trendy v oblasti oborové didaktiky, stanovováním cílů vyučovacího procesu, klíčovými kompetencemi a způsoby vedení vyučovacích hodin.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat získané poznatky do vzdělávací oblasti 5.9 Člověk a svět práce. Studenti získají přehled o způsobech, metodách, organizačních formách vedení vyučovacích hodin ve vzdělávací oblasti 5.9 Člověk a svět práce na ZŠ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vymezení funkce a význam oborové didaktiky.
2. Rámcový vzdělávací program - oblast Člověk a svět práce.
3. Stanovení cílů vyučovacího procesu pro RVP 5.9 - oblast Člověk a svět práce.
4. Organizace vyučovacího předmětu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
5. Vyučovací proces ZŠ v kontextu oborové didaktiky.
6. Aplikace didaktických zásad v podmínkách RVP 5.9 - oblast Člověk a svět práce.
7. Moderní koncepce vyučovacího procesu.
8. Vymezení klíčových kompetencí.
9. Význam technické tvořivosti pro rozvoj osobnosti žáků.
10. Možnosti aplikací moderní didaktické techniky a technických prostředků ve výuce.
11. Možnosti a omezení elektronické podpory praktické výuky.
12. Metody a kritéria tvorby pracovních listů.
13. Management kvality výuky a hodnocení žáků.
Literatura, na níž je předmět vystavěn VÚP Praha: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: 2005.
Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Literatura doporučená studentům Sitná, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
DIDAKTZ2 - Didaktika ZT pro ZŠ 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje studenty s Rámcovým vzdělávacím programem v oblasti 5.9 Člověk a svět práce, s didaktickými přístupy, moderními trendy v oblasti oborové didaktiky, stanovováním cílů vyučovacího procesu, klíčovými kompetencemi a způsoby vedení vyučovacích hodin. Předmět umožní studentům přípravu a vedení vyučovacích hodin, studenti získají komplex učitelských dovedností souvisejících s danou vzdělávací oblasti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat získané poznatky do vzdělávací oblasti 5.9 Člověk a svět práce. Studenti získají přehled o způsobech, metodách, organizačních formách vedení vyučovacích hodin a prakticky si ověří vhodnost použitých metod a didaktických postupů v konkrétním vyučovacím procesu.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Obsahová náplň tématu Práce s technickými materiály.
2. Metodika bezpečnosti práce ve školních dílnách. Zásady ochrany zdraví a hygieny práce.
Zásady požární bezpečnosti. Základy první pomoci.
3. Jednoduchý technický výkres - aplikace didaktické zásady názornosti.
Význam a účel technické dokumentace, rozdílnosti podle technických oborů.
4. Metodika výuky materiálových zkoušek. Aplikace technických a konstrukčních materiálů v praxi.
5. Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování technických materiálů.
Metodika výuky základních technologických postupů (ruční obrábění).
6. Obsahová náplň tématu Design a konstruování.
7. Význam rozvoje technické tvořivosti, příklady praktických aplikací.
8. Obsahová náplň tématu Provoz a údržba domácnosti.
9. Problematika výuky základů elektrotechniky na ZŠ.
10. Obsahová náplň tématu příprava pokrmů. Zásady zdravé výživy.
11. Metodika výuky montážních a demontážních prací.
12. Zásady tvorby modelů a jednoduchých sestav.
13. Význam techniky v životě člověka, pozitivní a negativní dopady technického rozvoje
na životní prostředí a životní styl.
Literatura, na níž je předmět vystavěn VÚP Praha: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: 2005.
Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Literatura doporučená studentům Sitná, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
DIDAKTZ3 - Didaktika ZT pro ZŠ 3
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studenti prokazují schopnost realizace vlastní přípravy v rámci vzdělávací oblasti RVP 5.9 Člověk a svět práce a manuální zručnost nutnou pro vedení vyučovacího procesu v technické výuce ZŠ. V první části navrhnou studenti v souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ netradiční výrobek, vhodný pro výuku na ZŠ. Tento navržený výrobek konzultuje každý student s učitelem. Po schválení vypracují studenti didaktickou, metodickou a teoretickou dokumentaci pro daný výrobek. Tato dokumentace je jednotlivě obhajována a hodnocena. Ve druhé části předmětu prokazují studenti manuální zručnost ve svém oboru. Každý student nejprve teoreticky zdůvodní danou problematiku ručního obrábění, kterou potom návazně předvede. I tato část je konzultována s učitelem a posléze hodnocena. Celkové hodnocení studenta zahrnuje obě části.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Metodické a tematické rozvržení učiva na vyučovací hodiny, široká příprava na vyučování, ověření použitých metod a didaktických postupů a forem vyučování. Studenti navrhnou netradiční výrobek pro ZŠ, ke kterému vypracují didaktickou, metodickou a teoretickou dokumentaci pro daný výrobek. Tato dokumentace je jednotlivě obhajována a hodnocena. Studenti prokazují manuální zručnost ve svém oboru. Každý student nejprve teoreticky zdůvodní danou problematiku ručního obrábění, kterou potom návazně předvede.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Výběr vzdělávací oblasti a návrhy možných výrobků.
2. Stanovení materiálových a technologických požadavků.
3.-5. Vypracování metodiky k výrobku.
6.-12. Praktická činnost (výroba dílů, povrchová úprava, montáž)
13. Odevzdání výrobku s kompletní dokumentací.
Literatura, na níž je předmět vystavěn VÚP Praha: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: 2005.
Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Literatura doporučená studentům Sitná, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
DIDSS - Didaktika pro SŠ I
2008

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DIDAKTC5 Didaktika ZT pro SŠ 2
DIDSS2 Didaktika pro SŠ II
Anotace předmětu Předmět Didaktika pro SŠ I má studenty seznámit s významem daného předmětu ve výuce odborných předmětů na středních školách v rámci vedení vyučovacího procesu technických předmětů. Dále s didaktickými přístupy a způsoby vedení vyučovacích hodin.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Didaktika pro SŠ I je seznámit studenty s tímto předmětem a aplikovat získané poznatky do předmětů technického zaměření na SŠ. Studenti by měli získat příklad o způsobech, metodách a formách vedení vyučovacích hodin obdobných předmětů na SŠ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Didaktika technických předmětů SŠ
2. Vyučovací proces na SŠ
3. Organizace vyučovacího procesu SŠ
4. Cíle vyučovacího procesu technických předmětů SŠ
5. Didaktické zásady
6. Osobnost učitele technických předmětů
7. Třídní učitel
Literatura, na níž je předmět vystavěn Přednášky
Literatura doporučená studentům Horák, F.: Didaktika základní a střední školy, SPN Praha 1985
Skalková, J.: Obecná didaktika. ISV Praha 1999
Pasch, M.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál 1998
Turek, I.: Didaktika technických předmětů. SPN Bratislava 1990
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimální účast na cvičení 87%
zpracované didaktické přípravy učitele v požadované kvalitě
kvalitní výstupy v rámci vedení vyučovacích hodin
úspěšné zápočtové testy

 

Sylabus
DIDSS1 - Didaktika pro SŠ 1
2007

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
DIDSS2 - Didaktika pro SŠ II
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity
DIDSS Didaktika pro SŠ I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět má umožnit studentům pro SŠ přípravu a vedení vyučovacích hodin zaměřených na vyučovací proces odborných předmětů středních škol a tím ověřit vhodnost použitých metod a didaktických postupů v konkrétním vyučovacím procesu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Didaktika pro SŠ II je získat zkušenosti z vedení vyučovacích hodin učiva odborných předmětů SŠ.
Výsledkem by měl být komplex učitelských dovedností souvisejících s výukou odborných předmětů na SŠ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pedagogické dokumenty
2. Vyučovací metody technických předmětů SŠ
3. Organizační formy vyučovacího procesu SŠ
4. Materiální prostředky aplikované v technické výuce SŠ
5. Hodnocení výkonu studentů v technických předmětech SŠ
6. Moderní koncepce vyučování
Literatura, na níž je předmět vystavěn Přednášky
Literatura doporučená studentům Učební osnovy jednotlivých předmětů SŠ oborů KOVO a ELEKTRO.
Metodické příručky technických předmětů SŠ.
Odborné učebnice

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimální účast na cvičení 87%
zpracované didaktické přípravy učitele v požadované kvalitě
kvalitní výstupy v rámci vedení vyučovacích hodin
úspěšné zápočtové testy
tvůrčí přístup při řešení konkrétních didaktických úkolů

 

Sylabus
DIDSS3 - Didaktika pro SŠ 3
2007

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
DIDZS1 - Didaktika pro ZŠ 1
2007

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
DIDZS2 - Didaktika pro ZŠ 2
2007

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu kz - klasifikovaný zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
DIDZS3 - Didaktika pro ZŠ 3
2007

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
DIGFOTO1 - Úvod do technické digitální fotografie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení se základními pojmy a postupy při zhotovení a následeném zpracování technické digitální fotografie pro výukové a dokumentační účely.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti získají základní orientaci v oblasti tvorby a zpracování technické digitální fotografie pro dokumentační a výukové účely.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do digitální fotografie a její význam a využití v technické praxi.
2. Rozdělení digitálních fotoaparátů.
3. Důležité parametry digitálních fotoaparátů.
4. Objektivy, optické chyby a tvarová zkreslení.
5. Příslušenství digitálních fotoaparátů, světla a záblesková zařízení, vybavení ateliéru.
6. Práce se světlem, nekonečné pozadí, využití filtrů, zadní projekce.
7. Barevné korekce a rozptylové plochy světelných zdrojů.
8. Práce s digitálním fotoaparátem - snímání na nekonečném pozadí.
9. Práce s digitálním fotoaparátem - snímání detailů.
10. Práce s digitálním fotoaparátem - snímání statických objektů.
11. Práce s digitálním fotoaparátem - snímání dynamických objektů.
12. Nástroje pro prohlížení, třídění a základní úpravy digitálních fotografií.
13. Úpravy a publikace digitálních fotografií.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Linder, P. a kol. Velká kniha digitální fotografie. Brno: C-Press. 2008. ISBN 978-80-251-2005-7.
NEFF, O. Neffův průvodce digitální fotografií: čtivý a srozumitelný průvodce po všem, co potřebujete vědět o fotografii. Praha: Institut digitální fotografie, 2004. ISBN 80-903210-4-6.
MILBURN, K. Mistrovství digitální fotografie: techniky profesionálů pro každého fotografa. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0642-X.
Světlo a osvětlení v digitální fotografii, C-Press, 2008.
Literatura doporučená studentům Neff, O. Neffův průvodce digitální fotografií: čtivý a srozumitelný průvodce po všem, co potřebujete vědět o fotografii. Praha: Institut digitální fotografie. 2004. ISBN 80-903210-4-6.
Milburn, K. Mistrovství digitální fotografie: techniky profesionálů pro každého fotografa. Brno: CP Books. 2005. ISBN 80-251-0642-X.
Myška, M. Světlo a osvětlení v digitální fotografii. Brno: C-Press. 2008. ISBN 978-80-251-2001-9.
Neff, O. Tajná kniha o digitální fotografii. Brno: C-Press. 2004. ISBN 80-251-0220-3.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu.

 

Sylabus
DIZS - Didaktika apr. předmětu II
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity
DAP1 Didaktika apr. předmětu I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
DAP3 Didaktika apr. předmětu III
DIDAKTC3 Didaktika ZT pro ZŠ 3
Anotace předmětu Předmět má umožnit studentům přípravu a vedení vyučovacích hodin v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a tím ověřit vhodnost použitých metod a didaktických postupů v konkrétním vyučovacím procesu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Didaktika aprob. předmětu II je získat zkušenosti z vedení vyučovacích ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Výsledkem vy měl být komplex učitelských dovedností souvisejících s danou vzdělávací oblasti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pedagogické dokumenty vyučovacího procesu ZŠ
2. Rámcový vzdělávací program
3. Vyučovací metody ZŠ
4. Organizační formy vyučovacího procesu ZŠ
5. Materiální prostředky vyučovacího procesu ZŠ
6. Plánování práce učitele ZŠ
7. Hodnocení výkonu žáků
8. Moderní koncepce vyučování na ZŠ
Literatura, na níž je předmět vystavěn Mošna, F.: Práce s technickými materiály, Fortuna, Praha 1997
Mošna, F.: Svět práce, Fortuna, Praha 1997
Mošna, F.: Elektrotechnika kolem nás, Fortuna, Praha 1997
Mošna, F.: Provoz a údržba domácnosti, Fortuna, Praha 1997
MŠMT: Vyučovací program ZŠ
Metodický průvodce pro učitele technických prací ZŠ, KPÚ HK 1988
VÚP Praha : Rámcový vzdělávací program. Praha 2005
Literatura doporučená studentům Mojžíšek, L.: Vyučovací hodina, SPN Praha 1984
Mojžíšek, L.: Vyučovací metody, SPN Praha 1977
Přednášky
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimální účast na cvičení 87%
zpracované didaktické přípravy učitele v požadované kvalitě
kvalitní výstupy v rámci vedení vyučovacích hodin
úspěšné zápočtové testy

 

Sylabus
ELAM - Elektroakustika a elektroakustická měř.
2000

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výpočty, simulace a měření základních veličin a parametrů v elektroakustice
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Orientace v oboru, zvládnutí základního návrhu označovacích systémů a měření základních parametrů
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Tón, zvuk, akustický tlak, hladina akustického tlaku, zvukoměr, váhové filtry, měřicí mikrofony
2. Reproduktor jako elektromechanická kmitající soustava a jeho základní parametry
3. Měření odporu, impedance, rezonančního kmitočtu a dalších parametrů reproduktoru
4. Princip návrhu reproduktorových soustav
5. Základní výpočty a měření
6. Reproduktorové výhybky a zatížitelnost reproduktorů
7. Návrh výhybek a jejich simulace
8. Speciální reproduktorové soustavy a jejich aplikace v praxi ( zaměření na tělocvičny, hřiště a stadiony )
9. Měření ozvučovacích soustav v daném prostoru a vyhodnocování výsledků
10.Poslechové testy , subjektivní hodnocení, posouzení srozumitelnosti,
chybové úhly
11. Elektroakustický řetězec a jeho parametry, měření frekvenčních
charakteristik a výkonů
12. Dolby Stereo a domácí kino – požadavky, parametry, návrhy
Literatura, na níž je předmět vystavěn Salava,F.: Elektroakustická a elektromechanická měření, SNTL Praha 1987
Merhart,J.: Teoretické základy elektroakustiky, Academia Praha 1989
Literatura doporučená studentům Smetana,J.: Ozvučování, SNTL Praha 1987
Jurkovič,M.,Škrovánek,T.: Príručka nízkofrekvenčnej techniky, SNTL- Alfa 1965, 1977
Sýkora,K.: Reproduktory a reproduktorové soustavy trochu jinak, AR/B 1992
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Minimální účast na výuce 80%
Odevzdání seminární práce v požadované kvalitě

 

Sylabus
ELEKTR - Elektronika
2001

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity
RADEL Radioelektronika
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Rozšiřuje znalosti předmětu Elektrotechnika na katedře F, též pro zájemce z řad absolventů eltech. průmyslovek - oblast slaboproud.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Návrh některých obvodů s OZ
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1)Frekvenčně závislé obvody D, I
2) Frekvenčně nezávislé obvody P
3) Zpřesněné počty těchto obvodů
4) Obvody s volbou vstupní impendance
5) obvody s malou výstupní impendancí
6) Použití 1), 2), 3), 4), 5) v praxi - teoretická analýza

K tématům 1 - 6 příklady
Literatura, na níž je předmět vystavěn 1) přednášky
2) původní zpracování tématu
Literatura doporučená studentům 1) přednášky
2) původní zpracování tématu
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních i přednáškách (bez semestrálních testů)

 

Sylabus
ELEKTR2 - Elektrotechnika 2
2007

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pokorný Karel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
ELEKTRO1 - Elektrotechnika 1
2013

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základní zákony elektrotechniky. Proudové pole. Proud stejnosměrný a střídavý. Výpočty stejnosměrných obvodů. Rezistor. Kapacita a indukčnost. Magnetické obvody jednoduché a vázané. Silové účinky magnetického pole. Jednofázový proud, princip generování a popis veličin. Výpočty obvodů střídavých – symbolicko-komplexní metoda, její fyzikální a matematický význam. Třífázová soustava a soustava dvoufázová. Cílem předmětu je seznámení se základními vztahy elektrotechniky, jejich fyzikálními a matematickými významy.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se základaními vztahy elektrotechniky, jejich fyzikálními a matematickými významy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Proudové pole
2. Stejnosměrné elektrické obvody
3. Kirchhoffovy zákony a jejich aplikace v ss obvodech
4. Odpory zdrojů, vodičů a tepelné ztráty
5. Kapacita a indukčnost, popis sil a energií
6. Magnetické pole, tvar, popis, indukce a silové účinky
7. Uzavřený magnetický obvod, elektromagnet
8. Vlastní a vzájemná indukčnost
9. Jednofázový střídavý proud, vznik, popis veličin
10. Komplexor a fázor, využití ve střídavých obvodech
11. Prvky RLC ve střídavých obvodech
12. Druhy výkonů ve střídavých obvodech
13. Třífázová střídavá soustava a rotační magnetické pole
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vladař, J., Zelenka, J. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L. Kurz elektrotechniky. SNTL Praha 1976.
Trnka, Z. Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Blahovec, A. Elektrotechnika II. Praha: Informatorium. 2005. ISBN 80-7333-044-X.
Blahovec, A. Elektrotechnika III. (příklady a úlohy). Praha: Informatorium. 2005. ISBN 80-7333-045-8.
Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Doplňující materiály k předmětu „Technická praktika elektro“. In Media4u Magazine X2/2009. Mimořádné vydání.
Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Příručka k předmětu Technická praktika elektro „Elektrické rozvody v praxi“. In Media4u Magazine – čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání X4/2009. Mimořádné vydání.

Literatura doporučená studentům Novák M., Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů. Praha: ČVUT. 2010. ISBN 978-80-01-04659-3.
Dvořáková, I. Teoretická elektrotechnika: cvičení. Olomouc: UP. PřF. 2001. ISBN 80-244-0168-1.
Vladař, J., Zelenka, J. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L. Kurz elektrotechniky. SNTL Praha 1976.
Trnka, Z. Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimálně 80% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak
vybavení předpsanými pomůckami na cvičeních
příprava na cvičení (znalost vzorců a látky) a aktivní účast
úspěšné zápočtové testy (seminární práce)

 

Sylabus
ELEKTRO2 - Elektrotechnika 2
2013

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Měření a základní měřicí přístroje. Elektrické stroje. Transformátory. Zvláštní druhy transformátorů. Jednoduché návrhy univerzálních měřicích přístrojů. Stejnoměrné stroje a jejich využití v trakci. Základní charakteristiky, způsoby regulace otáček. Asynchronní stroje-jednofázové a třífázové asynchronní motory a jejich aplikace. Nové způsoby řízení otáček asynchronních motorů. Synchronní stroje, synchronní generátory a jejich aplikace v parních a vodních elektrárnách. Cílem předmětu je využití aplikačních metod pro základy elektrotechniky na elektrické stroje.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využití aplikačních metod pro základy elektrotechniky na měřicí přístroje a elektrické stroje.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Elektrické měřicí přístroje – základní pojmy, přesnost a chyby měření
2. Měření proudu a napětí
3. Měření výkonu střídavého proudu
4. Zvětšování rozsahu měřicích přístrojů
5. Transformátor – princip činnosti, náhr. schémata, ztráty a účinnost
6. Trojfázový transformátor – spojení vinutí, hodinový úhel. Paralelní chod. Autotransformátor
7. Stejnosměrné stroje – princip činnosti, indukované a svorkové napětí. Reakce kotvy. Komutace
8. Dynama – provozní vlastnosti, charakteristiky
9. Stejnosměrné motory – vznik momentu. Provozní vlastnosti, charakteristiky
10. Asynchronní stroje – princip činnosti, skluz, otáčky, ztráty, účinnost, mechanický moment, spouštění, regulace
11. Regulace otáček trojfázových asynchronních motorů
12. Jednofázový a dvojfázový asynchronní motor
13. Synchronní stroje – princip činnosti, spouštění a provozní vlastnosti synchronního motoru
Literatura, na níž je předmět vystavěn Haasz, V. Elektrická měření: přístroje a metody. Praha: ČVUT. 2003. ISBN 80-01-02731-7.
Ďaďo, S. Číslicové měření: přístroje a metody. Praha: ČVUT. 2002. ISBN 80-01-02492-X.
Uhlíř, I. Elektrické stroje a pohony. Praha: ČVUT. 2007. ISBN 978-80-01-03888-8.
Faktor, Z. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje. Praha: BEN. 2002.
ISBN 80-86056-91-0.
Vladař, J., Zelenka, J. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L. Kurs elektrotechniky. SNTL Praha 1976
Trnka, Z. Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Literatura doporučená studentům Novák, M. Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů. Praha: ČVUT. 2010. ISBN 978-80-01-04659-3.
Dvořáková, I. Teoretická elektrotechnika: cvičení. Olomouc: UP. PřF. 2001. ISBN 80-244-0168-1.
Vladař, J., Zelenka, J. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L. Kurs elektrotechniky. SNTL Praha 1976
Trnka, Z. Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimálně 80% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak
vybavení předpsanými pomůckami na cvičeních
příprava na cvičení (znalost vzorců a látky) a aktivní účast
úspěšné zápočtové testy (seminární práce)

 

Sylabus
ELEKTRO3 - Elektrotechnika 3
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Aplikace klasické elektrotechniky v dopravě, průmyslu a bezdrátovém přenosu informací.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Osvojení aplikací, principů a schopnost navrhovat jednoduché elektrotechnické obvody.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Autoelektrotechnika I. - napěťové soustavy, výkonové požadavky, přídavné spotřebiče.
2. Autoelektrotechnika II. - zdroje proudu (alternátor, dynamo), vlastnosti, zapojení a regulace.
3. Elektrochemické zdroje proudu I. Akumulátory - rozdělení, vlastnosti, kapacita, vnitřní odpor.
4. Elektrochemické zdroje proudu II. Akumulátory - zatěžovací charakteristika, stálá a impulsní zátěž, vybíjení akumulátorů.
5. Elektrochemické zdroje proudu II. Akumulátory - nabíjení, typy nabíječů, údržba akumulátoru.
6. Usměrňovače I. - základní zapojení (jednocestný, dvoucestný, Gräetzův, vícefázový, násobiče)
7. Usměrňovače II. - usměrňovač zatížený kapacitou, usměrňovač zatížený indukčností, zvlnění výstupního napětí, filtrace.
8. Princip výpočtu napájecího zdroje a transformátoru.
9. Stabilizátory ss napětí - principy, parametry, zjednodušený výpočet.
10. Spínané zdroje a měniče - princip činnosti, možnosti použití.
11. Záložní zdroje elektrické energie - typy zdrojů, požadavky, parametry.
12. Možnosti využití asynchronních generátorů.
13. Novinky v oblasti průmyslové elektrotechniky.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kříž, M. a kol. Podmínky použití nadproudových jisticích prvků při ochraně odpojením od zdroje - doporučení ESČ 33.02.98. IN-EL. 2002.
Faktor, Z. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje. Praha: BEN. 2002. ISBN 80-86056-91-0.
Štěrba, P. Elektrotechnika a elektronika automobilů. Praha: Computer Press. 2004. ISBN 80-251-0211-4.
Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J. Výkonová elektronika. Praha: ČVUT. 2007. ISBN 978-80-01-03626-6.
Marek, J. - Stehlík, L.: Hermetické akumulátory v praxi. IN-EL. 2004.
Krejčiřík, A.: Lineární napájecí zdroje. BEN. 2002.
Krejčiřík, A.: Zdroje proudu. BEN. 2002.
Bose, B. K.: Modern Power Elektronics. IEEE Press Number PC 0276-6, New York 1992.
Literatura doporučená studentům Humlhans, J. Zajímavá zapojení 1. díl Zdroje a měniče, nabíjení a baterie. Praha: BEN. 2005. ISBN 80-7300-150-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ELEKTRO4 - Elektrotechnika 4
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Klasická teorie regulace a její aplikace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Výuka základů teorie - znalosti jednoduchých obvodů a jejich vlastnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy automatizace, ruční regulace.
2. Regulační obvod - obecné schéma, servosystémy.
3. Přímé, nepřímé a číslicové regulátory, obecné vlastnosti regulačních obvodů, ukazatele kvality regulace.
4. Spojité a nespojité regulace, impulzové regulace.
5. Popis dynamických vlastností členů.
6. Frekvenční charakteristiky členů.
7. Přenosy složených obvodů.
8. Přehled přenosů P, I, D, PI, PD, PID, soustavy s dopravním zpožděním.
9. Stabilita regulačních obvodů.
10. Čidla - snímače, ústřední a akční členy - technická realizace.
11. Vědní oblasti kybernetiky rozhodující pro automatické řízení.
12. Teorie systémů, popis chování.
13. Roboty a manipulátory, schéma, pohony.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Balátě, J. Automatické řízení. Praha: BEN. 2004. 663 s. ISBN 80-7300-148-9.
Šmejkal, L., Martinásková, M. PLC a automatizace 1 - základní pojmy, úvod do programování. Praha: BEN. 2002. ISBN 80-86056-58-9.
Šmejkal, L. PLC a automatizace 2 - sekvenční logické systémy a základy fuzzy logiky. Praha: BEN. 2005. ISBN 80-7300-087-3.
Martinek, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha: BEN. 2004. ISBN 80-7300-114-4.
Nevřiva, P. Analýza signálů a soustav. Praha: BEN. 2000. ISBN 80-7300-004-0.
Smékal, Z., Sysel, P. Signálové procesory. Praha: Sdělovací technika. 2006. ISBN 80-86645-08-8
Literatura doporučená studentům Hofreiter, M. Příklady a návody z automatického řízení. Praha: ČVUT. 2002. ISBN 80-01-02447-4.
Hlava, J. Prostředky automatického řízení II. Praha: ČVUT. 2000. ISBN 80-01-02221-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ELEKTRO5 - Elektrotechnika 5
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Zapojení, měření a simulace elektrických obvodů a zařízení v oblasti silnoproudé elektrotechniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Práce na návrhu a měření reálných obvodů, praktické zvládnutí teoreticky probraných zapojení a metod měření, praktické zvládnutí měřící techniky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Schematické značky a kreslení schémat v elektrotechnice.
2. Měření napětí, proudu a výkonu, základní zapojení, měřící přístroje, chyby měření, záznam a zpracování dat.
3. Měřící stanice MS-9150, registrační osciloskop, přenos a zpracování dat v MS-Excel, tvorba grafů.
4. Měření na transfromátorech.
5. Měření na el. motorech.
6. Měření náběhových a VA charakteristik světelných zdrojů.
7. Měření osvětlení, izoluxový diagram.
8. ProfiCad - I. kreslení elektrotechnických schémat.
9. ProfiCad - II. kreslení zapojovacích plánů.
10. Měřící přístroj Installtest, měření proudových chráničů, jističů, pojistek, stykačů, relé, ztráty na vedení.
11. Zpracování měřících protokolů Installtest.
12. Technika měření velkých proudů a napětí.
13. Praktická měření na elektrických instalacích.
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-7-705 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních
ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytem
ČSN 33 3320 Elektrické přípojky
ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické obvody
ČSN 33 2135.1 Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách
ČSN 33 2135.2 Elektrická zařízení v saunách
ČSN 34 1610 Přiřazení pojistek pro motory
ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro elektrická zařízení
ČSN 34 2820 Předpisy pro antény
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 35 7107.1 Rozvaděče nn
ČSN 35 7107.3 Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn
ČSN 330165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Bezpečnostní předpisy pro činnost na el. zařízeních. STRO.M, Praha 1997
Honys V., Kříž, M.: Ochrana před úrazem el. proudem, STRO.M, Praha 1996
Literatura doporučená studentům Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Elektrické rozvody v praxi. Media4u Magazine. X4/2009.
ISSN 1214-9187.
Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Doplňující materiály k předmětu Technická praktika elektro.
Media4u Magazine. X2/2009. ISSN 1214-9187.
Dvořáček K., Sládek, D. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Habel, J. a kol. Světelná technika a osvětlování, FCC Praha 1996
Faktor, Z. Transformátory a cívky. BEN. 1999
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ELEKTRO6 - Elektrotechnika 6
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základní analogové a digitální měřicí přístroje. Elektronické měřicí přístroje. Měření základních elektrických veličin. Měření napětí a proudu. Měření rezistorů.
Ústrkové metody. Měření kapacity, indukčnosti vlastní a vzájemné. Měření jednofázového a třífázového výkonu. Měření otáček.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se základními měřicími přístroji a metodami.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Elektrické měřicí přístroje – chyby přístrojů, chyba metody, vlastní spotřeba přístroje, požadavky.
2. Verifikace Kirchhoffových zákonů. Stanovení chyb proudů ve všech větvích obvodů.
3. Stanovení oteplení cívky z přírůstku odporu měřeného Ohmovou metodou.
4. Kompenzační metody pro přesná měření napětí a proudů.
5. Měření malých odporů.
6. Měření kapacity kondenzátoru.
7. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti.
8. Měření výkonů v jednofázové síti.
9. Měření výkonů v trojfázové síti.
10. Měření na silových RLC obvodech.
11. Metody určování pořadí cívek točivých strojů.
12. Měření otáček.
13. Měření a výpočet zkratových proudů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Haasz, V., Sedláček, M. Elektrická měření - přístroje a metody. Praha: ČVUT. 2005. ISBN 80-01-02731-7.
Bartušek, K. Měření v elektrotechnice. Brno: VUTIUM. 2010. ISBN 978-80-214-4160-6.
Literatura doporučená studentům Kolektiv. Elektrická měření - návody k laboratorním cvičením. Praha: ČVUT. 2004. ISBN 80-01-03042-3.
Kolektiv. Měření elektrických a neelektrických veličin. Plzeň: FEL ZČU. 2009. ISBN 978-80-7043-784-1.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ELEKTRO7 - Elektrotechnika 7
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s přenosem a zpracováním analogových signálů v oblasti měřící techniky, elektroniky a elektroakustiky, s využitím operačních zesilovačů pro lineární a frekvenční závislé čtyřpóly a způsoby jejich zapojení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty se základním zapojením a vlastnostmi přenosových čtyřpólů, se základními i netradičními zapojeními operačních zesilovačů a s jejich využitím pro zpracování analogových signálů v oblasti měřící techniky, elektroniky a elektroakustiky. Studenti si vyzkouší setavení reálných obvodů a jejich měření.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Symetrické a nesymetrické zdroje signálu, vnitřní impedance, symetrická a nesymetrická vedení, propojování symetrických a nesymetrických prvků, logaritmické vyjadřování úrovní signálu a výkonu.
2. Útlumové a přizpůsobovací články I. - útlumový článek jako čtyřpól, symetrické a nesymetrické články L, P, T a jejich použití v praxi.
3. Útlumové a přizpůsobovací články II. - útlumový článek přemostěné T, řetězové tlumící články a jejich použití v praxi.
4. Filtry I. - základní vazební čtyřpóly RL, RC, filtry typu dolní a horní propust, fázovací články, řád filtru, aproximace.
5. Filtry II. - obvody RLC. Paralelní rezonanční obvod, sériový rezonanční obvod, tlumení, činitel jakosti, šířka pásma, rozladění.
6. Filtry III. - selektivní obvody RC. Filtry typu pásmová propust, pásmová zádrž, Wienův článek a Wienův můstek, přemostěné články.
7. Pasivní filtry ve výkonových obvodech - zatížené filtry.
8. Operační zesilovač I. - základní zapojení a vlastnosti.
9. Aktivní filtry I. - filtry typu dolní a horní propust, laděné filtry, filtry vyšších řádů.
10. Aktivní filtry II. - aktivní pásmová propust a pásmová zádrž, parametrické filtry, fázovací články.
11. Operační zesilovač II. - lineární usměrňovač, logaritmický zesilovač a jejich využití v praxi.
12. Operační zesilovače III. - netypická zapojení.
13. Zpracování signálů pro A/D převodníky.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Brtník, B. Základní elektronické obvody. Praha: BEN. 2011. ISBN 978-80-7300-408-8.
Doleček, J. Moderní učebnice elektroniky. 5. díl, Operační zesilovače a komparátory. Praha: BEN. 2007. ISBN 978-80-7300-187-2.
Punčochář, J. Operační zesilovače v elektronice. Praha: BEN. 2002. ISBN 80-7300-059-8.
Hájek, K., Sedláček, J. Kmitočtové filtry. Praha: BEN. 2002. ISBN 80-7300-023-7.
Faktor, Z. Transformátory a cívky. Praha: BEN. 1999. ISBN 80-86056-49-X.
Literatura doporučená studentům Punčochář, J. Operační zesilovače - historie a současnost. Praha: BEN. 2002. ISBN 80-7300-047-4.
Biolek, D. Řešíme elektronické obvody (aneb kniha o jejich analýze). Praha: BEN. 2004. ISBN 80-7300-125-X.
Huelsman, L. P., Allen, P. E. Introduction to the Theory and Design of Active Filters. New-York: Mc Graw-Hill Book Company. 1980.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ELEKTRO8 - Elektrotechnika 8
2012

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Metody návrhu základních měřicích přístrojů - ampérmetr, voltmetr, ohmmetr. Návrh zvláštních typů transformátorů, vzduchový transformátor, proudový transformátor. Význam a charakteristické vlastnosti průběhů získaných z polovodičových měničů. Fyzikální a matematický význam V-A charakteristik, práce s nimi.
Řešení složitějších obvodů s rezistory, transfigurace hvězda - trojúhelník.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické aplikace základních elektrotechnických výrazů, jejich využití pro návrh složitějších obvodů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Složité odporové sítě.
2. Měření rezistoru - sériový.
3. Změna napěťových rozdahů.
4. Měření střídavých napětí a proudů.
5. Návrh universálního ručkového měřidla - kombinace principů.
6. Proudový transformátor.
7., 8. Vzduchový transformátor.
9. Určování činitele vazby - příklad.
10. Nestandardní průběhy napětí - jejich popis a význam.
11. V - A charakteristiky - matematický popis.
12. V - A charakteristiky - lineární, nelineární, jejich skládání a využití.
13. Využití konfigurace hvězda - trojúhelník k řešení praktických příkladů a aplikace teorémů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Haasz, V. Elektrická měření: přístroje a metody. Praha: ČVUT. 2003. ISBN 80-01-02731-7.
Vedral, J. Elektronické obvody pro měřící techniku. Praha: ČVUT. 2004. ISBN 80-01-02966-2.
Faktor, Z. Transformátory a cívky. Praha: BEN. 1999. ISBN 80-86056-49-X
Literatura doporučená studentům Wojnar, J. Základy elektrotechniky. Brno: Tribun EU. 2009. ISBN 978-80-7399-699-4, 978-80-7399-830-1.
Valsa, J. Teoretická elektrotechnika II. Brno: VUTIUM. 2000. ISBN 80-214-1782-X.
Dvořáková, I. Teoretická elektrotechnika: cvičení. Olomouc: UP. 2001. ISBN 80-244-0168-1.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ELKT - Elektronika
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity
RADEL Radioelektronika
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Rozšiřuje znalosti předmětu Elektrotechnika na katedře F, též pro zájemce z řad absolventů eltech. průmyslovek - oblast slaboproud.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Návrh některých obvodů s OZ
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky )Frekvenčně závislé obvody D, I
2) Frekvenčně nezávislé obvody P
3) Zpřesněné počty techto obvodů
4) Obvody s volbou vstupní impendance
5) obvody s malou výstupní impendancí
6) Použití 1), 2), 3), 4), 5) v praxi - teoretická analýza

K tématům 1 - 6 příklady
Literatura, na níž je předmět vystavěn 1) přednášky
2) původní zpracování tématu
Literatura doporučená studentům 1) přednášky
2) původní zpracování tématu
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních i přednáškách (bez semestrálních testů)

 

Sylabus
ELKTR1 - Elektrotechnika I
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
AKY Automatizace a kybernetika
ELKTR2 Elektrotechnika II
ELLAB1 Elektrotechnické laboratoře I
TEPR-S5 Technická praktika V - SSK
Anotace předmětu Základní zákony elektrotechniky. Elektroakustické pole. Proud stejnosměrný a střídavý. Jednofázové a třífázové zdroje a jejich realizace. Výpočty stejnosměrných obvodů. Výpočty obvodů střídavých - symbolicko komplůexní metoda, její fyzikální a matematický význam.
Základy polovodičůvé techniky. Základní polovodičové prvky a jejich sestavy - měniče.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se základaními vztahy elektrotechniky, jejich fyzikálními a matematickými významy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Elektrostatika
2) Stejnosměrné elektrické obvody
3) Elektromagnetismus
4) Vlastní a vzájemná indukčnost. Energie mag. pole
5) Elektromagnetické obvody
6) Jednofázový střídavý proud
7) Prvky R, L, C v obvodech střídavého proudu
8) Druhy výkonů. Rezonance
9) Trojfázové střídavé soustavy
10) Polovodičová dioda, usměrňovací obvody
11) Zenerova dioda. Stabilizace napětí
12) Tranzistory, zákl. zapojení, charakteristiky
13) Klopné obvody. Tranzistorové zesilovače
14) Tyristory, V-A charakteristika, přirozená a nucená komutace

Literatura, na níž je předmět vystavěn Vladař, J., Zelenka, J.: Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L.: Kurz elektrotechniky. SNTL Praha 1976.
Trnka, Z.: Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Literatura doporučená studentům Vladař, J., Zelenka, J.: Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L.: Kurz elektrotechniky. SNTL Praha 1976.
Trnka, Z.: Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak
vybavení předpsanými pomůckami na cvičeních
příprava na cvičení (znalost vzorců a látky) a aktivní účast
úspěšné zápočtové testy (seminární práce)

 

Sylabus
ELKTR2 - Elektrotechnika II
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity
ELKTR1 Elektrotechnika I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
MEP Moderní elektrické pohony
Anotace předmětu Měření a základní měřicí přístroje. Elektrické stroje. Transformátory. Zvláštní druhy transformátorů. Jednoduché návrhy univerzálních měřících přístrojů. Stejnosměrné stroje a jejich využití v trakci. Základní charakteristiky, způsoby regulace otáček.
Asynchronní stroje-jednofázové a třífázové asynchronní motory a jejich aplikace. Nové způsoby řízení otáček asynchronních motorů.
Synchronní stroje, synchronní generátory a jejich aplikace v parních a vodních elektrárnách.
Využití elektrické enenrgie, elektrické světlo, elektrické teplo.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využití aplikačních metod pro základy elektrotechniky na elektrické stroje.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Elektrické měřící přístroje – zákl. pojmy, přesnost a chyby měření
2) Měření proudu a napětí
3) Měření výkonu střídavého proudu
4) Zvětšování rozsahu měřících přístrojů
5) Transformátor – princip činnosti, náhr. schéma, ztráty a účinnost
6) Trojfázový transformátor – spojení vinutí, hodinový úhel. Paralelní chod. Autotransformátor
7) Stejnosměrné stroje – princip činnosti, indukované a svorkové napětí. Relace kotvy. Komutace
8) Dynama – provozní vlastnosti, charakteristiky
9) Stejnosměrné motory – vznik momentu. Provozní vlastnosti, charakteristiky
10) Asynchronní stroje – princip činnosti, skluz, otáčky, ztráty a účinnost asynchronního motoru
11) Momentová charakteristika asynchronního motoru
12) Spouštění asynchronních motorů
13) Regulace otáček trojfázových asynchronních motorů. Jednofázový asynchronní motor
14) Synchronní stroje – princip činnosti, spouštění a provozní vlastnosti synchronního motoru

Literatura, na níž je předmět vystavěn Vladař, J., Zelenka, J.: Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L.: Kurs elektrotechniky. SNTL Praha 1976
Trnka, Z.: Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Literatura doporučená studentům Vladař, J., Zelenka, J.: Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L.: Kurs elektrotechniky. SNTL Praha 1976
Trnka, Z.: Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak
vybavení předpsanými pomůckami na cvičeních
příprava na cvičení (znalost vzorců a látky) a aktivní účast
úspěšné zápočtové testy (seminární práce)

 

Sylabus
ELLAB1 - Elektrotechnické laboratoře I
2005

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
ELKTR1 Elektrotechnika I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
ELLAB2 Elektrotechnické laboratoře II
Anotace předmětu Zapojení, měření a simulace elektrických obvodů a zařízení v oblasti silnoproudé elektrotechniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Práce na návrhu a měření reálných obvodů, praktické zvládnutí teoreticky probraných zapojení a metod měření, praktické zvládnutí měřící techniky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Schematické značky a kreslení schémat v elektrotechnice.
2) Měření napětí, proudu a výkonu, základní zapojení, měřící přístroje, chyby měření, záznam a zpracování dat.
3) Měřící stanice MS-9150, registrační osciloskop, přenos a zpracování dat v MS-Excel, tvorba grafů.
4) Měření na transfromátorech.
5) Měření na el. motorech.6) Měření náběhových a VA charakteristik světelných zdrojů.
7) Měření osvětlení, izoluxový diagram.
8) ProfiCad - I. kreslení elektrotechnických schémat.
9) ProfiCad - II. kreslení zapojovacích plánů.
10) Měřící přístroj Installtest, měření proudových chráničů, jističů, pojistek, stykačů, relé, ztráty na vedení.
11) Zpracování měřících protokolů Installtest.
12) Technika měření velkých proudů a napětí.
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodičeČSN 33 2000-7-705 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeníchČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytem
ČSN 33 3320 Elektrické přípojkyČSN 33 2130 Vnitřní elektrické obvodyČSN 33 2135.1 Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách
ČSN 33 2135.2 Elektrická zařízení v saunáchČSN 34 1610 Přiřazení pojistek pro motory
ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro elektrická zařízení
ČSN 34 2820 Předpisy pro antényČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 35 7107.1 Rozvaděče nn
ČSN 35 7107.3 Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn
ČSN 330165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Bezpečnostní předpisy pro činnost na el. zařízeních. STRO.M, Praha 1997
Honys V., Kříž, M.: Ochrana před úrazem el. proudem, STRO.M, Praha 1996
Dvořáček K., Sládek, D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Habel, J. a kol.: Světelná technika a osvětlování, FCC Praha 1996
Plch, J.: Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999
Faktor, Z.: Transformátory a cívky. BEN. 1999
Fiala, M. a kol.: Elektrotechnická měření I., SNTL. 1989
Kramer, J. - Nývlt, J.: Elektrotechnická měření II., SNTL. 1981Proudové chrániče - firemní literatura Felten & GuilleaumeSvodiče přepětí pro přepěťové ochrany, řazení přepěťových ochran v el. instalaci - firemní literatura DEHN-GUARDKatalogy firem OEZ Letohrad, ETHZ Hensel, Tesla Holešovice, Osram, Vytrych, Thorn Lighting, Felten & Guilleaume, Möeller a další
Literatura doporučená studentům Dvořáček K., Sládek, D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Habel, J. a kol.: Světelná technika a osvětlování, FCC Praha 1996
Faktor, Z.: Transformátory a cívky. BEN. 1999
Fiala, M. a kol.: Elektrotechnická měření I., SNTL. 1989
Kramer, J. - Nývlt, J.: Elektrotechnická měření II., SNTL. 1981
Katalogy firem OEZ Letohrad, ETHZ Hensel, Tesla Holešovice, Osram, Vytrych, Thorn Lighting, Felten & Guilleaume, Möeller a další
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předepsaná účast na cvičeních
Vyhovující kontrolní test

 

Sylabus
ELLAB2 - Elektrotechnické laboratoře II
2005

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
ELLAB1 Elektrotechnické laboratoře I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Zapojení, měření a simulace elektrických obvodů a zařízení v oblasti slaboproudé elektrotechniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Práce na návrhu a měření reálných obvodů, praktické zvládnutí teoreticky probraných zapojení a metod měření, praktické zvládnutí měřící techniky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Simulátor elektronických obvodů Electronics Workbench - ovládání, princip činnosti, měřící přístroje.
2) Záznam, ukládání a přenos dat z EWB. Zpracování dat v MS-Excel.
3) Měřící stanice MS-9150, funkční generátor, čítač. Osciloskopická měření.
4) Výpočet a měření impedancí, přechodové jevy.
5) Diody jako usměrňovače, spínače a stabilizátory. Jednocestný, dojcestný a můstkový usměrňovač, Dellonův zdvojovač napětí.
6) Napájecí filtry a jejich vlastnosti, zvlnění.
7) Stabilizátory a spínané zdroje, vlastnosti, měření.
8) Operační zesilovače - neinvertující, invertující a diferenciální zesilovač.
9) Aktivní filtry s operačními zesilovači I. - korektor Baxandal
10) Aktivní filtry s operačními zesilovači II. - pásmové filtry
11) Výkonové zesilovače - měření parametrů.
12) Pasivní výkonové filtry - návrh, simulace, měření.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN. 1999
Faktor, Z.: Transformátory a cívky. BEN. 1999Kolektiv autorů: Analógové integrované obvody, ALFA 1992
Jurkovič, K., Škrovánek, A.: Příručka nízkofrekvenčnej techniky, SVTL, Bratislava 1985
Amatérské rádio řada A a B
Kolektiv autorů: Radioamatérské konstrukce I., SNTL 1978
Kolektiv autorů: Radioamatérské konstrukce II., SNTL 1983
Kolektiv autorů: Radioamatérské konstrukce III., SNTL 1988
Syrovátko, M.: Obvody zesilovačů a přijímačů, SNTL 1991
Svoboda, J.: Příručka techniky HiFi, SNTL, 1984
Smetana, C. a kol.: Praktická elektroakustika, SNTL/ALFA 1981
Svoboda, J., Brda, J.: Elektoakustika do kapsy, SNTL 1981
Panzer, J.: Frequenzweichen fur Lautsprecher, CTC 1996
Merhaut, J.: Příručka elektroakustiky. SNTL 1964
Sýkora, R., Krutílek F., Včelař, J.: Elektronické hudební nástroje a jejich obvody, SNTL 1981 Arendáš, M., Ručka, M.: Amatérská elektronika v domácnosti a při rekreaci, SNTL 1984
Svoboda, J.: Stavebnice tranzistorových přijímačů a zesilovačů, SNTL 1975
Vít, V.: Základy televizní techniky, SNTL 1987
Katalogové listy polovodičových součástek
Literatura doporučená studentům Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN. 1999
Faktor, Z.: Transformátory a cívky. BEN. 1999
Kolektiv autorů: Analógové integrované obvody, ALFA 1992J
urkovič, K., Škrovánek, A.: Příručka nízkofrekvenčnej techniky, SVTL, Bratislava 1985
Syrovátko, M.: Obvody zesilovačů a přijímačů, SNTL 1991
Svoboda, J.: Stavebnice tranzistorových přijímačů a zesilovačů, SNTL 1975
Katalogové listy polovodičových součástek
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předepsaná účast na cvičeních
Vyhovující seminární práce

 

Sylabus
EXKUR1 - Exkurze 1
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 1 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
EXKUR2 - Exkurze 2
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Zajíc Bohuslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
EXKUR3 - Exkurze 3
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 1 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
EXKURZE1 - Exkurze 1
2013

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Průmyslové zpracování dřeva
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Exkurze je zaměřena na dřevozpracující průmysl - doplňuje materiály a technologie I. (např. firmy Petrof, truhlářská a řezbářská dřevodílna divadla Drak)
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Seznámení s výrobky podniku
2. Výrobní proces
Literatura, na níž je předmět vystavěn .
Literatura doporučená studentům .
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi

 

Sylabus
EXKURZE2 - Exkurze 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výrobní linky a technologické celky v praxi. Podle aktuálních možností strojírenská a stavební výroba, vodohospodářské provozní jednotky, těžká technika.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Prohlídka výrobní linky nebo technologického celku v praxi. Podle aktuálních možností strojírenská a stavební výroba, vodohospodářské provozní jednotky, těžká technika.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Prohlídka výrobní linky nebo technologického celku v praxi. Podle aktuálních možností strojírenská a stavební výroba, vodohospodářské provozní jednotky, těžká technika.
Literatura, na níž je předmět vystavěn pro předmět není stanovena studijní literatura
Literatura doporučená studentům pro předmět není stanovena studijní literatura
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi, ve výjimečných (závažných) případech seminární práce

 

Sylabus
EXKURZE3 - Exkurze 3
2011

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Podle aktuálních možností:
Silnoproudá elektotechnika v praxi.
Prezentační technologie v praxi.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Výroba a rozvod elektrické energie.
Technické a technologické vybavení kongresových center.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Seznámení s provozem technického zařízení.
Seznámení s technickým zařízením.
Literatura, na níž je předmět vystavěn pro předmět není stanovena studijní literatura
Literatura doporučená studentům pro předmět není stanovena studijní literatura
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi, ve výjimečných (závažných) případech seminární práce

 

Sylabus
EXKURZE4 - Exkurze 4
2011

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Podle aktuálních možností:
Elektroenergetika.
Elektroakustika v praxi.
Radioelektronika.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se systémem Dolby stereo a technologií filmové projekce.
Výroba a rozvod elektrické energie.
Technické a technologické vybavení kongresových center.
Vysílací a spojové technologie.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Seznámení s provozem technického zařízení.
Seznámení s technickým zařízením.
Literatura, na níž je předmět vystavěn pro předmět není stanovena studijní literatura
Literatura doporučená studentům pro předmět není stanovena studijní literatura
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi, ve výjimečných (závažných) případech seminární práce

 

Sylabus
EXZ1 - Exkurze
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Průmyslové zpracování dřeva
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Exkurze je zaměřena na dřevozpracující průmysl - doplňuje materiály a technologie I. (např. firmy: Petrof, truhlářská a řezbářská dřevodílana divadla Drak)
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Seznámení s výrobky podniku
2. Výrobní proces
Literatura, na níž je předmět vystavěn Literatura bude upřesněna.
Literatura doporučená studentům Literatura bude upřesněna.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi

 

Sylabus
EXZ2 - Exkurze
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Mojžíš Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Strojírenská technologie ve výrobní praxi.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se základními technologiemi výrobních zařízení našeho regionu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Odborná exkurze do vybraných výrobních zařízení v rozsahu 6 hod.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Literatura bude upřesněna.
Literatura doporučená studentům Literatura bude upřesněna.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu aktivní účast na exkurzi
vypracovnaá práce z exkurze

 

Sylabus
EXZ3 - Exkurze
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Zajíc Bohuslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Silnoproudá elektotechnika v praxi.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Výroba a rozvod el. energie.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Seznámení s výrobky podniku
2. Výrobní proces
Literatura, na níž je předmět vystavěn Literatura bude upřesněna.
Literatura doporučená studentům Literatura bude upřesněna.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi, příp. seminární práce v závažných případech

 

Sylabus
EXZ4 - Exkurze
2002

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Elektroakustika v praxi.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se systémem dolby stereo a technologií filmové projekce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Seznámení s výrobky podniku
2. Výrobní proces
Literatura, na níž je předmět vystavěn Literatura bude upřesněna.
Literatura doporučená studentům Literatura bude upřesněna.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi (příp. seminární práce v závažných případech)

 

Sylabus
EXZV - Exkurze - volitelná
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení s vybranými průmyslovými podniky a průmyslovými provozy.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Exkurze je zaměřena na rozšíření poznatků z provozu průmyslových podniků a provozů se zaměřením na strojírenství a elektroprůmysl.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi

 

Sylabus
FAJ - Francouzský jazyk
2007

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Geffroy Konštacký Daniele
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cíllem předmětu je příprava doktoranda pro komunikaci v odborném jazyce, schopnost samostatného studia odborné literatury a psaní jednoduchých odborných textů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn Učebnice pro jazykové školy I, II, III (a jiné) - umožňující samostatné studium běžné komunikace ve francouzsckém jazyce.
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předložení překladu odborného textu a prokázání schopnosti komunikace ve francouzském jazyce.

 

Sylabus
HYPR - Hydromechanické praktikum
2000

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Šubrt Zdeněk
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity
HYTE Hydromechanika a termomechanika
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Měření a vyhodnocování naměřených hodnot pro potřeby hydromechaniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Umožnit praktické ověření teoretických znalostí z předmětu "Hydromechanika a termomechanika".
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Použité měřicí metody
2. Měření tlaků a teplot
3. Měření průtoku clonou
4. Měření rychlostí a rychlostních profilů Prandtlovou trubicí
5. Určování charakteru proudění
6. Měření hydraulických odporů potrubí
7. Měření hydraulických odporů regulačního orgánu
8. Ilustrace rovnice kontinuity
9. Ilustrace rovnice Bernoulliho
10. Určení charakteristiky ventilátoru
Literatura, na níž je předmět vystavěn Noskievič, J. a kol: Mechanika tekutin, Praha 1987
Literatura doporučená studentům Noskievič, J. a kol.: Mechanika tekutin, Praha 1987
Přednášky z HT
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimálně 75% účast na cvičeních
změření všech zadaných úloh a jejich písemné zpracování

 

Sylabus
HYTE - Hydromechanika a termomechanika
2006

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
HYPR Hydromechanické praktikum
Anotace předmětu Hydromechanika a termodynamika tekutin, termodynamika plynů a par, tepelné oběhy, sdílení tepla
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Znalost základních pojmů a výpočtů z hydromechaniky a termodynamiky tekutin.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy hydromechaniky
2. Hydrostatika (Eulerova rovnice hydrostatiky, Pascalův zákon, Archimedův zákon, aplikace)
3. Hydrodynamika (stacionární jednorozměrné proudění ideální nestlačitelné tekutiny)
4. Hydrodynamika (měření rychlosti a průtoku, výtok z nádob)
5. Hydrodynamika (stacionární proudění vazké tekutiny potrubím)
6. Hydrodynamika (proudějí v rotujícím kanále, Eulerova čerpadlová rovnice)
7. Základní pojmy termomechaniky
8. Termodynamika plynů (1. a 2. zákon termodynamiky, ideální plyny)
9. Porovnávací tepelné oběhy (přímý Carnotův oběh)
10. Porovnávací tepelné oběhy (spalovací motor, turbína, obrácený Carmotův oběh)
11. Reálné plyny a páry, vlhký vzduch
12. Sdílení tepla
Literatura, na níž je předmět vystavěn Noskievič, J. a kol.: Mechanika tekutin, Praha 1987
Kalčík, J., Sýkora, K.: Technická termomechanika, Praha 1973
Středa, I.,Sazima, M., Doubrava, J.: Termodynamika, Praha 1992
Literatura doporučená studentům Noskievič, J. a kol.: Mechanika tekutin, Praha 1987
Kalčík, J., Sýkora, K.: Technická termomechanika, Praha 1973
Středa, I.,Sazima, M., Doubrava, J.: Termodynamika, Praha 1992
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Minimální účast a cvičeních - 75%
Vyhovující testy

 

Sylabus
INTEGOB1 - Integrované obvody
2012

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studenti se seznámí s aplikacemi výkonových polovodičových prvků na úrovni spínačů a stykačů v silových obvodech a jejich využitím pro regulační obvody a elektrické pohony.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty se základní charakteristikou logických integrovaných obvodů, jejich parametry a možnostmi využití v řídících obvodech silnoproudé elektrotechniky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy dvoustavové logiky.
2. Řešení logických členů.
3. Ošetření obvodů, přenos signálů.
4. Rychlé obvody.
5. Speciální obvody.
6. Výkonové prvky pro silnoproudou elektrotechniku.
7. Požadavky na řídící elektroniku.
8. Základní pojmy elektromagnetické kompatibility.
9. Řízené výkonové spínače.
10. Koncepce frekvenčních měničů.
11. Výkonové IO ve funkci měničů DC/AC a DC/DC.
12. Jištění řídících a silových obvodů.
13. Novinky v oblasti výkonové elektroniky.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Pavelka, J. et al. Výkonová elektronika. Praha: ČVUT. 2007. ISBN 978-80-01-03626-6.
Lafata, P. et al. Digitální technika. Praha: ČVUT. 2011. ISBN 978-80-01-04914-3.
Literatura doporučená studentům Pavelka, J. Elektrické pohony a jejich řízení. Praha: ČVUT. 2010. ISBN 978-80-01-04642-5.
Antošová, M. - Davídek, V. Číslicová technika. České Budějovice: Kopp. 2009. ISBN 978-80-7232-394-4.
Pressman, A. I. et al. Switching power supply design. New York: McGraw-Hill. 2009. ISBN 978-0-07-148272-1.
Kishi, K. Power electronics technologies and their applications. Tokyo: TDU Press. 2008. ISBN 978-4-501-11450-3.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
INTECH - Inform. technologie v tech. vzdělávání
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Mikulecký Peter
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Schopnost práce pod operačními systémy Windows a Unix, seznámení s principy a funkcemi operačních systémů, Internetem a jeho využitím, efektivní práce se software. Úvod do speciálního software podporujícího výpočty a vizualizaci (např. Matlab), expertní a znalostní systémy, znalostní technologie, počítačová geometrie, základy práce s databázovými systémy. Témata přednášek: Software, jeho funkce a rozdělení; Operační systémy 1 (operační systémy skupiny MS Windows) a 2 (UNIX); MS Office, Internet; Matlab, tvorba M-files v Matlabu, úvod do vizualizace, realizace algoritmů počítačové geometrie, numerický a symbolický počet, simulace; Znalostní technologie; Expertní systémy; Databázové systémy a jejich použití, druhy databází, relační databáze.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zevrubné zvládnutí anotované látky s důrazem na odborné téma doktorské práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnovu studia a přípravy na doktorskou zkoušku stanoví školitel s přihlédnutím ke speciální problematice doktorské práce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Foley, van Damm, Feier, Hughes: Computer Graphics Principles and Practice. Addison Wesley Publishing Company, 1997.
Charles F. van Loan: Introduction to scientific computing (using Matlab). Prentice Hall, 1997.
Vltovský, A.: Applications software. AV Software, 1994.
Bride, P. K.: Office 95 Made Simple. Made Simple Books, 1996.
Windows 95 Made Simple. Made Simple Books, 1995.
The Internet Made Simple. Made Simple Books, 1995.
Cyrus, P., Slabý, A., Bílek, M.: Informační technologie v přípravě učitelů technických předmětů. Hradec Králové, Gaudeamus, 1997.
Literatura doporučená studentům Foley, van Damm, Feier, Hughes: Computer Graphics Principles and Practice. Addison Wesley Publishing Company, 1997.
Charles F. van Loan: Introduction to scientific computing (using Matlab). Prentice Hall, 1997.
Vltovský, A.: Applications software. AV Software, 1994.
Bride, P. K.: Office 95 Made Simple. Made Simple Books, 1996.
Windows 95 Made Simple. Made Simple Books, 1995.
The Internet Made Simple. Made Simple Books, 1995.
Cyrus, P., Slabý, A., Bílek, M.: Informační technologie v přípravě učitelů technických předmětů. Hradec Králové, Gaudeamus, 1997.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Budou upřesněna.

 

Sylabus
INTOB - Integrované obvody
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Logické integrované obvody, principy a použití.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Teorie dvoustavových zařízení - rozvoj logického myšlení, zvládnutí návrhu jednoduchých automatů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky
I.
1. Základní pojmy dvoustavové logiky
2. Řešení logických členů
3. Integrační obvody
4. Kombinační IO
5. Sekvenční IO
6. Registry

II.
1. Paměťové členy
2. Čítače
3. Paměti RAM, ROM, PROM
4. Impulsové obvody, práce s IO
5. Ošetření obvodů, přenos signálů
6. Rychlé obvody
7. Speciální obvody
Literatura, na níž je předmět vystavěn Katalog: Polovodičové součástky TESLA 1982/83, Tesla Rožnov, Piešťany, Lanškroun
Stach, J.: Úvod do techniky číslicových IO
Amatérské rádio A, č. 8/r. 1977 až č. 8/r. 1978
Literatura doporučená studentům Amatérské rádio A, č. 8/r. 1977 až č. 8/r. 1978
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak
vybavení předpsanými pomůckami na cvičeních
příprava na cvičení (znalost vzorců a látky) a aktivní účast
úspěšné zápočtové testy (seminární práce)

 

Sylabus
INZPED - Inženýrská pedagogika
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Tento předmět tvoří integrující jádro celého studia. Předmětem inženýrské pedagogiky je vědecké zkoumání i analýza uskutečňování cílů a obsahů technických vyučovacích oblastí a předmětů, jakož i procesu, při němž se učivo určitými prostředky v daném sociokulturním prostředí za použití určitých metod transformuje do vědomostních struktur určitých adresátů.

Klasická pedagogika jako věda je představována různými školami a směry. Inženýrská pedagogika vychází sice z tradičního filosofického přístupu, ale zároveň zdůrazňuje v souladu se zvláštnostmi technické výuky a povahy techniků kybernetický přístup založený na pojmu informace a jejího kvantitativního vymezení. Inženýrská pedagogika usiluje o celostní chápání ve smyslu vědy o výuce ve spojení s uměním učitele.

Inženýrská pedagogika se zabývá v rámci všech rozhodujících komunikativních faktorů a dalších uvedených vyučovacích předmětů popisovaného doktorského studia s konkretizací cílů výuky technických předmětů, s optimální strukturou informací, výběrem optimálních medií a metod odpovídajících specifice technického učiva. V praktické části se věnuje plánování vyučovacích lekcí a jejich analýze s pomocí televizního záznamu.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zevrubné zvládnutí anotované látky s důrazem na odborné téma doktorské práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnovu studia a přípravy na doktorskou zkoušku stanoví školitel s přihlédnutím ke speciální problematice doktorské práce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Melezinek, A.: “Schriftenreihe Ingenieurpädagogik”. Dosud vyšlo 43 svazků s více než 15 000 stránek (v letošním roce 2 díly). Leuchtturm Verlag (LTV), Alsbach/Bergstraße.
Melezinek, A. (Hrsg.): “Schriftenreihe Unterrichttechnologie/Mediendidaktik”. Dosud 9 svazků. Leuchtturm Verlag (LTV), Alsbach/Bergstraße.
Melezinek, A. (Hrsg.): “Ingenieurpädagogik – Praxis der Vermittlung technischen Wissens”. Springer Verlag, Wien/New York, 4 Auflage 1999. Dosavadní 7 - Haug
Melezinek, A.: Fortschritte der Ingenieurpädagogik, Verlag J. Heyn, Klagenfurt 1976.
Melezinek, A.: Probleme der Ingenieurpädagogik. In: Melezinek (Hrsg.), Ergebnisse und Perspektiven der Ingenieurpädagogik. Verlag J. Heyn, Klagenfurt 1976.
Melezinek, A.: A Model for Educational Training of Technical Teachers. In: International Journal of Applied Engineering Education V. 5, No. 6, pp. 671-674. Pergamon Press. Oxford 1990.
Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, Vydavatelství ČVUT, II.vydání,1994
Haug, A.: Labordidaktik in der Ingenieurausbildung. VDE-Verlag Berlin, 1980.
Literatura doporučená studentům Melezinek, A.: “Schriftenreihe Ingenieurpädagogik”. Dosud vyšlo 43 svazků s více než 15 000 stránek (v letošním roce 2 díly). Leuchtturm Verlag (LTV), Alsbach/Bergstraße.
Melezinek, A. (Hrsg.): “Schriftenreihe Unterrichttechnologie/Mediendidaktik”. Dosud 9 svazků. Leuchtturm Verlag (LTV), Alsbach/Bergstraße.
Melezinek, A. (Hrsg.): “Ingenieurpädagogik – Praxis der Vermittlung technischen Wissens”. Springer Verlag, Wien/New York, 4 Auflage 1999. Dosavadní 7 - Haug
Melezinek, A.: Fortschritte der Ingenieurpädagogik, Verlag J. Heyn, Klagenfurt 1976.
Melezinek, A.: Probleme der Ingenieurpädagogik. In: Melezinek (Hrsg.), Ergebnisse und Perspektiven der Ingenieurpädagogik. Verlag J. Heyn, Klagenfurt 1976.
Melezinek, A.: A Model for Educational Training of Technical Teachers. In: International Journal of Applied Engineering Education V. 5, No. 6, pp. 671-674. Pergamon Press. Oxford 1990.
Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, Vydavatelství ČVUT, II.vydání,1994
Haug, A.: Labordidaktik in der Ingenieurausbildung. VDE-Verlag Berlin, 1980.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet:
Účast na seminářích a zpracování daného tématu.
Ústní zkouška:
Prokazatelná znalost problematiky přednášené látky.

 

Sylabus
KOC - Konstrukční cvičení
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
KOC2 Konstrukční cvičení II
Anotace předmětu Aplikace nových postupů adaptivního modelování v prostředí Autodesk Inventor 11 při výpočtech a konstrukci jednoduchých strojních celků.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Práce na počítači v grafickém systému Inventor Profesionál 11 s nadstavbou normalizovaných součástí a technických výpočtů s cílem dosáhnout praktických dovedností při tvorbě technických výkresů a používání software technických výpočtů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Opakování znalostí:
Pracovní prvky a konstrukce náčrtů
Modelování součástí
Modelování sestav
Svařované součásti
Prezentace a animace sestav
Tvorba výkresů

Získání nových znalostí:
Prioritní analýza (metoda konečných prvků)
Aplikace získaných znalostí na výpočet a konstrukci dvou jednoduchých konstrukčních celků

Literatura, na níž je předmět vystavěn Fořt Petr, Kletečka, Jaroslav. Autodesk Inventor (učebnice jako referenční studijní materiál).
Literatura doporučená studentům Fořt, Petr, Kletečka, Jaroslav. Autodesk Inventor (učebnice jako referenční studijní materiál)
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Samostatné vypracování konstrukční úlohy
2x konstrukční úloha
80% účasti na cvičeních

 

Sylabus
KOC2 - Konstrukční cvičení II
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
KOC Konstrukční cvičení
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výpočty a konstrukce jednoduchých strojních celků.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické aplikace získaných vědomostí z mechaniky, pružnosti a dynamiky na konstrukci a výpočtech strojních dílů s využitím výpočetní techniky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Uchycení páky na hřídeli
2. Spoj táhla
3. Svařovaná konzola
4. Uložení kladky na kluzném ložisku
5. Uložení hřídele převodovky nebo okružní pily
6. Jednoduché čtyřčlenné mechanismy
7. Vačkové mechanismy
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kříž, R.: Stavba a provoz strojů
Procházková, V.: Konstrukční cvičení
Bartoš, J.: Sbírka konstrukčních úloh pro části strojů
Literatura doporučená studentům Kříž, R.: Stavba a provoz strojů
Procházková, V.: Konstrukční cvičení
Bartoš, J.: Sbírka konstrukčních úloh pro části strojů
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 80% účast na cvičeních
samostatné vypracování třech zadaných úloh

 

Sylabus
KONSTCV1 - Konstrukční cvičení
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V tomto předmětu jsou integrovány vědomosti a dovednosti z předmětů Technická grafika 1, Technická mechanika 1 a 2, Části strojů a Materiály a technologie 2. Dále jsou studenti seznamováni se základy konstrukční práce.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je zvládnutí základu konstrukční práce v programu Autodesk Inventor, včetně pevnostní analýzy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do předmětu.
2. Základy konstruování.
3. Zadání konstrukčního úkolu, studium podkladů pro řešení.
4. Metodické zásady pro návrh řešeného úkolu, varianty řešení.
5. Výběr vhodné varianty, předběžný návrh vybraného řešení, výpočet a konstrukce.
6. Zásady technologičnosti konstrukce.
7. Tvorba komplexní výkresové dokumentace.
8. Hodnocení projektu.
9.-13. Řešení zadaného konstrukčního úkolu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn INVENTOR PROFESSIONAL Uživatelská příručka
Zachariáš, L. Části strojů I a II díl. Praha: ČZU. 2002. ISBN 80-213-0355-7.
Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. Praha: ALBRA. 2006. ISBN 80-7183-123-9.
Literatura doporučená studentům Shigley, J., Mischke, Ch., Budynas, R. Konstruování strojních součástí. Brno: Vutium. 2010.
ISBN 978-80-214-2629-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
KONSTCV2 - Konstrukční cvičení 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Praktické aplikace získaných vědomostí a dovedností z Mechaniky tuhých těles, Pružnosti a pevnosti, Částí strojů, Materiálu a technologie, při výpočtu a konstrukci jednoduchých strojních celků. Tento předmět navazuje na předmět Konstrukční cvičení I.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické aplikace získaných vědomostí z mechaniky, pružnosti a dynamiky na konstrukci a výpočtech strojních dílů s využitím výpočetní techniky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.- 2. Návrh a výpočet šroubového automobilového zvedáku.
3.- 4. Návrh a výpočet řemenového převodu.
5.- 6. Návrh a výpočet řetězového převodu.
7. Návrh a výpočet hřídelí.
8. Návrh a výpočet hřídelové spojky.
9.-12. Návrh a výpočet převodovky.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kříž, R. Technika konstruování, technika dokumentace. Strojnická příručka. 5. Svazek SCIENTIA ,Praha 1994
Kříž, R. Části strojů a převody Strojnická příručka. 6. Svazek SCIENTIA ,Praha 1994
Kaláb, K. Návrh, výpočet a montáž řemenového převodu. VŠB Ostrava 2010
Kaláb, K. Návrh, výpočet řetězového převodu. VŠB Ostrava 2008
Havlík, J. Výpočty a konstrukce strojních dílů- cvičení VŠB Ostrava 2008
Literatura doporučená studentům Shigley, J., Mischke, Ch., Budynas, R. Konstruování strojních součástí. Brno: Vutium. 2010. ISBN 978-80-214-2629-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání 3 vyhovujících zadaných úloh v daném termínu.

 

Sylabus
LABDID - Laboratorní didaktika
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Těžištěm je otázka psychomotorických aspektů výuky technických předmětů, expertního bádání a práce.Témata přednášek: Laboratorní didaktika, pojem a předmět; cíle laboratorní výuky; experiment jako pedagogický problém. Vymezení problému, stanovení hypotéz, vlastní pokus, výsledky a poznatky; Bezpečnost práce v laboratoři. Normy, místní podmínky, první pomoc; Metodické pokyny k laboratorní práci. Příprava, přezkoušení přípravy, vlastní práce, písemná zpráva; Metody práce v laboratoři; Praktické zkoušky a zkoušení v laboratoři; Stanovení efektivity laboratorní práce; Motivace studentů k laboratorní výuce; Kompetence učitele laboratorních předmětů.

Výstup předmětu: zkouška

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zevrubné zvládnutí anotované látky s důrazem na odborné téma doktorské práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnovu studia a přípravy na doktorskou zkoušku stanoví školitel s přihlédnutím ke speciální problematice doktorské práce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika. Praha, 1994.
Tuma, M.: Metodika elektrotechnických cvičení. Bratislava, 1971.
Haug, A.: Labordidaktik in der Ingenieurausbildung. Berlin, 1980.
Seiser, J.: Zum Laborbetrieb an Höheren Technischen Lehranstalten. In: Melezinek, A.: Ingenieurpädagogik und Computereinsatz. Klagenfurt, 1974.
Bajtoš, J.: Analýza podmienok vyučovania laboratorných cvičení na SPŠ stavebných. Prešov, 1996.
Gfosh, A. K.: Meassurement of Students Achievement in Laboratory in Engineering Education. In: The Indian Journal of technical Education. Vol. 14, No 1, 1997.
Literatura doporučená studentům Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika. Praha, 1994.
Tuma, M.: Metodika elektrotechnických cvičení. Bratislava, 1971.
Haug, A.: Labordidaktik in der Ingenieurausbildung. Berlin, 1980.
Seiser, J.: Zum Laborbetrieb an Höheren Technischen Lehranstalten. In: Melezinek, A.: Ingenieurpädagogik und Computereinsatz. Klagenfurt, 1974.
Bajtoš, J.: Analýza podmienok vyučovania laboratorných cvičení na SPŠ stavebných. Prešov, 1996.
Gfosh, A. K.: Meassurement of Students Achievement in Laboratory in Engineering Education. In: The Indian Journal of technical Education. Vol. 14, No 1, 1997.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet:
účast na seminářích, písemné zpracování daného tématu
Zkouška:
Prokazatelná znalost probírané tématiky.

 

Sylabus
MANAEDU1 - Management kvality výuky pro ZŠ
2013

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chromý Jan
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Problematika sledování kvality vzdělávání, metody hodnocení, zpracování výsledků, zpětná vazba pro řízení kvality vzdělávání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti se seznámí s metodikou hodnocení a řízení kvality vzdělávání, stanovením hodnotících kritérií a způsobem zavádění systému řízení kvality ve vzdělávání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Vymezení pojmu kvalita.
2) Systémy managementu kvality.
3) Kvalita vzdělávání.
4) Autoevaluace.
5) Management kvality vzdělávání.
6) Metody managementu kvality vzdělávání.
7) SWOT analýza.
8) Dotazníky pro hodnocení žáky.
9) Dotazníky pro hodnocení kvality školy rodiči.
10) Dotazníky pro učitele.
11) Tvořivost v práci učitele.
12) Dotazníky pro absolventy školy.
13) Metody zpracování a hodnocení výsledků.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Turek, I., Albert, S. Kvalita školy. Bratislava: STU. 2005. ISBN 80-227-2274-X.
Literatura doporučená studentům Veber, J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press. 2010. ISBN 978-80-7261-210-9.
Michek, S. ed. Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání. Praha: NÚOV. 2008. ISBN 978-80-87063-17-0.
Soubor norem ISO 9000.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Účast na výuce min. 80%, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovující seminární práce.

 

Sylabus
MANAEDU2 - Management kvality výuky pro SŠ
2013

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chromý Jan
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Problematika sledování kvality vzdělávání v oblasti středních škol, metody hodnocení, zpracování výsledků, zpětná vazba pro řízení kvality vzdělávání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti se seznámí s metodikou hodnocení a řízení kvality vzdělávání, stanovením hodnotících kritérií a způsobem zavádění systému řízení kvality ve vzdělávání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Vymezení pojmu kvalita.
2) Systémy managementu kvality.
3) Kvalita vzdělávání.
4) Autoevaluace.
5) Management kvality vzdělávání.
6) Metody managementu kvality vzdělávání.
7) SWOT analýza.
8) Dotazníky pro hodnocení žáky.
9) Dotazníky pro hodnocení kvality školy rodiči.
10) Dotazníky pro učitele.
11) Tvořivost v práci učitele.
12) Dotazníky pro absolventy školy.
13) Metody zpracování a hodnocení výsledků.
Literatura, na níž je předmět vystavěn TUREK, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava. Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
TUREK, I. - ALBERT, S. Kvalita školy. Bratislava. STU. 2005.
Literatura doporučená studentům Veber, J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press. 2010.
ISBN 978-80-7261-210-9.
Michek, S. ed. Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání. Praha: NÚOV. 2008. ISBN 978-80-87063-17-0.
Soubor norem ISO 9000.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
MATECH1 - Materiály a technologie I
2004

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
SLAB Strojírenské laboratoře
Anotace předmětu Stavba, vlastnosti a použití nekovových materiálů. Laboratorní zkoušky a určování vlastností nekovových materiálů (dřeva, papíru, textilu)
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Podat přehled základních nekovových materálů, jejich vlastností, způsobů zpracování a využití v technické praxi. Ověření si vlastností dřeva papíru, textilií, práce v laboratoři.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Přednášky:
1. Dřevo, ekologie a člověk
2. Makroskopická stavba dřeva
3. Mikroskopická stavba dřeva
4. Vlastnosti dřeva
5. Vady dřeva
6. Řezivo, sušení dřeva, materiály a polotovary na bázi dřeva, dřevoobráběcí stroje, stavebně - truhlářské výrobky, dřevostavby
7. Výroba a význam papíru
8. Vlastnosti a druhy papíru
9. Textil - druhy vláken, vlastnosti, použití
10. Textilie, druhy způsoby výroby, vlastnosti, použití

Cvičení:
1. Úvod do předmětu, vyhodnocování měření (mat. statistika)
2. Označování dřevin, poznávání druhů dřev
3. Vlhkost a sesychání dřeva, sušení dřeva
4. Měření fyzikálních vlastností dřeva
- objemová hmotnost
- sesychání
- lineární bobtnání
- vidličková zkouška
5. zkoušky plastů
6. zkoušky textilu
7. zkoušky papíru
Literatura, na níž je předmět vystavěn Nutsch, W. a kol.: Příručka pro truhláře, Sobotáles, Praha 1999.
Togner, M.: Historický nábytek, Datel, Brno 1993.
Kol.: Dřevařská příručka díl I. a II., SNTL, Praha 1998.
Kozlovská, H., Bohanesová, B.: Oděvní materiály I., Informatorium, Praha 1998.
Pexa, B. a kol.: Dřevo a technologie jeho zpracování, SPN, Praha 1977.
Mošna F., Mošnová, V.: Materiály a technologie, Cvičení I., SNTL, Praha 1983.
Mošna F., Mošnová, V.: Materiály a technologie, Cvičení I., SNTL Praha 1983.
Státní normy zkoušení materiálů


Literatura doporučená studentům Patřičný, M.: Dřevo krásných stromů, Ivo Železný, Praha, 1998.
Křupalová, Z.: Nauka o materiálu, Brno, 1996.
Brož, J. a kol.: Základy fyzikálního měření, SPN, Praha, 1993.
Pazdeta, L.: Laboratorní cvičení z oboru dřeva, SPN Praha 1978.
Kadleček, F., Dolejš, A.: nauka o materiálu, SNTL, Praha, 1991.
Brittainová, J.: Velká obrazová encyklopedie ručních prací, Cesty, Praha, 1996.
Kol.: Encyklopedie šití, Ikar, Praha 1998.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu
- účast na cvičeních 75%
- odevzdání 4 SP v požadované kvalitě a termínu
- při odevzdání SP student prokáže znalost řešení problematiky
- poznávání deset druhů dřevin
- odevzdání 14 laboratorních cvičení

 

Sylabus
MATECH2 - Materiály a technologie II
2006

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení s vlastnostmi a výrobou kovových materiálů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání přehledu o vlastnostech kovů a jejich slitin, diagram Fe-Fe3C, tepelné zpracování kovů, tváření, slévárenské technologie.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vnitřní stavba kovů a slitin
2. Rovnovážné diagramy. Didagram Fe-Fe3C
3. Základní vlastností materiálů a jejich zkoušení
4. Zkoušky bez porušení materiálů
5. Rozdělení ocelí, značení, použití
6. Neželezné kovy, přehůed, vlastnosti, použití
7. Výroba kovů - přehled, výroba oceli, litiny, ochrana životního prostředí, filtrace vzduchu, odlučování prachových látek, spalin a aerosolů
8. Tepelné zpracování kovů, regenerace lázní, čištění odpadních vod
9. Zvláštní způsoby tepelného zpracování
10. Slévárenská technologie - postup výroby odlitků, regenerace slévárenských směsí
11. Zvláštní způsoby lití
12. Tváření kovů
13. Svařování a pájení kovů
14. Koroze kovů a ochrana proti korozi
15. Nové kluzné materiály firmy Murtfeld
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vondráček, F. a kol.: Materiály a technologie pro PF - I. díl, SPN Praha 1985
Rychlíková, B.: Materiály a technologie (Nauka o kovech), PF Ostrava 1988
Samostudium odborné litratury a časopisů
Literatura doporučená studentům Pluhař, J., Korita, J.: Strojírenské materiály, SNTL Praha 1977
Hluchý, M.: Strojírenské technologie I (Nauka o materiálu), SNTL Praha 1978 (učebnice pro SPŠS)
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
a) vyhovující 2 seminární práce
b) vyhovující zápočtový test
c) docházka na cvičení

 

Sylabus
MATECH3 - Materiály a technologie III
2006

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu teorie obrábění
základní způsoby strojního obrábění
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získat teoretické a praktické znalosti v oblasti obrábění a seznámení s nejnovějšími metodami vyučovanými i v oblasti volného času.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základy obrábění - způsoby a druhy obrábění
2. Základy teorie obrábění - řezný pohyb, geometrie řezného nástroje
3. Mechanika tvoření třísky, práce a síla řezání
4. Otupování břitu nástroje, trvanlivost ostří, obrobitelnost
5. - 6. Technologie soustružení, nástroje, stroje, základní operace
7. Vrtání, vyvrtávání, nástroje, stroje
8. Frézování, nástroje, stroje
9. Hoblování, obrábění, protahování a protlačování
10. Broušení, brousicí kotouče, dokončovací způsoby obrábění
11. Výroba závitů, ozubení, nové výrobní techniky
12. Stavebnicové obráběcí stroje, programově řízené obráběcí stroje
13. Výrobní linky, robotizace
14. Příprava výroby, výrobní postupy
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vondráček, F.: Materiály a technologie II. SPN Praha 1985
Literatura doporučená studentům Kysilka, J.: Návody na technická praktika, PF HK 1988
Přikryl, Z. a kol.: Technologie obrábění, SNTL Praha 1967
Hluchý, M.: Strojírenské technologie II, SNTL Praha 1979
Vágner, F., Hartel: Technika a programování NC strojů, Wahlberg, Praha 1994.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
a) odevzdání dvou vyhovujících seminárních prací
b) vyhovující zápočtový test (výstup)
c) 75% účast na cvičeních

 

Sylabus
MATTECH1 - Materiály a technologie 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Stavba, vlastnosti a použití nekovových materiálů. Laboratorní zkoušky a určování vlastností nekovových materiálů (dřeva, papíru, textilu)
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Podat přehled základních nekovových materálů, jejich vlastností, způsobů zpracování a využití v technické praxi. Ověření si vlastností dřeva papíru, textilií, práce v laboratoři.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Přednášky:
1. Dřevo, ekologie a člověk
2. Makroskopická stavba dřeva
3. Mikroskopická stavba dřeva
4. Vlastnosti dřeva
5. Vady dřeva
6. Řezivo, sušení dřeva, materiály a polotovary na bázi dřeva, dřevoobráběcí stroje, stavebně - truhlářské výrobky, dřevostavby
7. Plasty - druhy, vlastnosti, výroba, zpracování
8. Papír - druhy, vlastnosti, výroba, zpracování
9. Textil - druhy vláken, výroba, technické použití
10. Sklo - výroba, vlastnosti, technické použití
11. Keramika - výroba, vlastnosti, technické použití
12. Porcelán - výroba, vlastnosti, technické použití
Cvičení:
1. Úvod do předmětu, vyhodnocování měření (mat. statistika)
2. Označování dřevin, poznávání druhů dřev
3. Vlhkost a sesychání dřeva, sušení dřeva
4. Měření fyzikálních vlastností dřeva
- objemová hmotnost
- sesychání
- lineární bobtnání
- vidličková zkouška
5. zkoušky plastů
6. zkoušky textilu
7. zkoušky papíru
Literatura, na níž je předmět vystavěn Nutsch, W. A kol. Příručka pro truhláře. Praha: Europa Sobotáles. 2006. ISBN 80-86706-14-1.
Trebs, J. Teorie zpracování nekovových materiálů. Liberec: TU. 2001. ISBN 80-7083-449-8.
Togner, M. Historický nábytek. Datel, Brno, 1993.
Kol. Dřevařská příručka díl I. a II. SNTL, Praha, 1998.
Kozlovská, H., Bohanesová, B. Oděvní materiály I. Informatorium, Praha, 1998.
Státní normy zkoušení materiálů
Literatura doporučená studentům Němec, J. Dřevo: Historický lexikon. Praha: Grada. 2005. ISBN 80-247-1187-7.
Walker, A. Dřevo: Velká encyklopedie. Praha: Grada. 2009. ISBN 978-80-247-2858-2.
Josten, E. Dřevo a jeho obrábění. Praha: Grada. 2010. ISBN 978-80-247-2961-9.
Kunc, Z. Dřevopříručka. Praha: BEN. 2004. ISBN 80-7300-126-8.
Wöhrlin, T. Nábytkové slohy od antiky po současnost. Praha: Grada. 2008. ISBN 978-80-247-2034-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu
- účast na cvičeních min. 75%
- poznávání deseti druhů dřevin
- odevzdání 14 laboratorních cvičení
- zhotovení vzorkovnice dřev

 

Sylabus
MATTECH2 - Materiály a technologie 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení s vlastnostmi a výrobou kovových materiálů. Získání přehledu o vlastnostech kovů a jejich slitin, diagram Fe-Fe3C, tepelné zpracování kovů, tváření, slévárenské technologie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti získají orientaci v oblasti typologie kovových materiálů, získají přehled o důležitých vlastnostech kovů a jejich slitin, seznámí se s významem a praktickým využitím diagramu Fe-Fe3C pro tepelné zpracování kovů, tváření a slévárenské technologie.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vnitřní stavba kovů a slitin.
2. Rovnovážné diagramy. Diagram Fe-Fe3C.
3. Základní vlastností materiálů a jejich zkoušení. Zkoušky bez porušení materiálů.
4. Rozdělení ocelí, značení, použití.
5. Neželezné kovy, přehled, vlastnosti, použití.
6. Výroba kovů - přehled, výroba oceli, litiny, ochrana životního prostředí, filtrace vzduchu, odlučování prachových látek, spalin a aerosolů.
7. Tepelné zpracování kovů, regenerace lázní, čištění odpadních vod.
8. Zvláštní způsoby tepelného zpracování.
9. Slévárenská technologie - postup výroby odlitků, regenerace slévárenských směsí.
10. Zvláštní způsoby lití.
11. Tváření kovů.
12. Svařování a pájení kovů.
13. Koroze kovů a ochrana proti korozi.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ptáček, L. a kol. Nauka o materiálu I. Brno: CERM. 2003. ISBN 80-7204-283-1.
Ptáček, L. a kol. Nauka o materiálu II. Brno: CERM. 2002. ISBN 80-7204-248-3.
Novotný, J. Technologie I: slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy. Praha: ČVUT. 2001.
ISBN 80-01-02351-6.
Literatura doporučená studentům Dillinger, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi. Praha: Europa – Sobotales. 2007.
ISBN 978-80-86706-19-1.
Skočovský, P. a kol. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke. Žilina: Žilinská univerzita. 2006.
ISBN 8080705933.
Forejt. M., Píška, M., Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: CERM. 2006. ISBN 80-214-2374-9
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
MATTECH3 - Materiály a technologie 3
2012

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu teorie obrábění
základní způsoby strojního obrábění
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získat teoretické a praktické znalosti v oblasti obrábění a seznámení s nejnovějšími metodami vyučovanými i v oblasti volného času.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základy obrábění - způsoby a druhy obrábění.
2. Základy teorie obrábění - řezný pohyb, geometrie řezného nástroje.
3. Mechanika tvoření třísky, práce a síla řezání.
4. Otupování břitu nástroje, trvanlivost ostří, obrobitelnost.
5. - 6. Technologie soustružení, nástroje, stroje, základní operace.
7. Vrtání, vyvrtávání, nástroje, stroje.
8. Frézování, nástroje, stroje.
9. Hoblování, obrábění, protahování a protlačování.
10. Broušení, brousicí kotouče, dokončovací způsoby obrábění.
11. Výroba závitů, ozubení, nové výrobní techniky.
12. Stavebnicové obráběcí stroje, programově řízené obráběcí stroje, výrobní linky, robotizace.
13. Příprava výroby, výrobní postupy.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Forejt, M., Píška, M., Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: CERM. 2006. ISBN 80-214-2374-9.
Humár, A. Materiály pro řezné nástroje. Praha: MM publishing. 2008. ISBN 978-80-254-2250-2.
Kocman, K. Výrobní technologie II. Brno: CERM. 2002. ISBN 80-214-2189-4.
Literatura doporučená studentům Píška, M. a kol. Speciální technologie obrábění. Brno: CERM. 2009. ISBN 978-80-214-4025-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
MATTECH4 - Materiály a technologie 4
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Nekonvenční technologie pro zpracování kovových a nekovových materiálů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se s novými způsoby obrábění a tváření kovových a nekovových materiálů moderními měřícími postupy a moderními technologiemi.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Strojírenské technologie - přehled.
2. Úvod do strojírenských nekonvenčních technologií.
3. Nové konstrukce kovových a nekovových materiálů.
4. Úprava vlastností nekovových materiálů.
5. Úprava vlastností kovových materiálů.
6. Nekonvenční technologie obrábění.
7. Nekonvenční technologie tváření.
8. Nekonvenční technologie svařování.
9. Moderní technologie slévání.
10. Nové technologie tepelného zpracování.
11. Nové směry v povrchových úpravách.
12. Moderní konstrukce měřidel a měřicích přístrojů.
13. Výrobní zařízení pro moderní technologie.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Píška, M., Forejt. M. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: CERM. 2006. ISBN 80-214-2374-9.
Ptáček, L. a kol. Nauka o materiálu I. Brno: CERM. 2003. ISBN 80-7204-283-1.
Ptáček, L. a kol. Nauka o materiálu II. Brno: CERM. 2002. ISBN 80-7204-248-3.
Machek, V. Nauka o materiálu 3. část Speciální kovové materiály. Praha: ČVUT. 2008.
ISBN 978-80-01-04212-0.
Strnadel, B. Nauka o materiálu II: Degradační procesy a design konstrukčních materiálů. Ostrava: VŠB. 2008. ISBN 978-80-248-1842-9.

Technický týdeník, týdeník vydavatelství Business Media CZ, dostupný na www.techtydenik@cz

Literatura doporučená studentům Dillinger, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi. Praha: Europa - Sobotales, 2007.
ISBN 978-80-86706-19-1.
Skočovský, P. a kol. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke. Žilina. Žilinská univerzita. 2006.

Časopis Automatizace, technologie, inovace, trhy.
TECHNIK, měsíčník vydavatelství Economia, dostupný na www.technik.ihned.cz
Technický týdeník, týdeník vydavatelství Business Media CZ, dostupný na www.techtydenik@cz

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
MATTECH5 - Materiály a technologie 5
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Mechanické technologie použitelné v praxi ZŠ.
Technologické postupy v kontextu didaktiky oboru Člověk a svět práce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení s technologiemi obrábění a tváření využitelnými v rámci praktických činností na ZŠ.
Zvládnutí didaktické přípravy technologického postupu.
Výběr vhodných technologií s ohledem na motorické dovednosti žáků.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do mechanických technologií.
2. Nekovové materiály - dřevo, plasty.
3. Kovové materiály.
4. Úprava materiálových vlastností.
5. Technologie ručního obrábění.
6. Technologie strojního obrábění.
7. Základy tváření.
8. Základy svařování.
9. Základy slévání.
10. Úprava povrchů nekovových materiálů.
11. Úprava povrchů kovových materiálů.
12. Měření ve strojírenství - základy.
13. Volba nástrojů a nářadí pro vybrané mechanické technologie.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Píška, M., Forejt, M. Teorie obrábění tváření a nástroje. Brno: CERM. 2006. ISBN 80-214-2374-9.
Němec, M. Teorie slévání. Praha: ČVUT. 2009. ISBN 978-80-01-04395-0.
Novotný, J. Technologie I: slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy. Praha: ČVUT. 2001.
ISBN 80-01-02351-6.
Kocman, K., Prokop, J. Technologie obrábění. Brno: CERM. 2005.
Literatura doporučená studentům Humár A. Materiály pro řezné nástroje. Praha: MM publishing. 2008. ISBN 978-80-254-2250-2.
Píška, M. a kol. Speciální technologie obrábění. Brno: CERM. 2009. ISBN 978-80-214-4025-8.

Automatizace, technologie, inovace, trhy TECHNIK, měsíčník vydavatelství Ekonomie dostupný na www.technik.ihned.cz

Technický týdeník, týdeník vydavatelství Business Media CZ, dostupný na www.techtydenik@cz
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
MEP - Moderní elektrické pohony
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pokorný Karel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity
ELKTR2 Elektrotechnika II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení s moderními stejnosměrnými a střídavými elektrickými pohony a s jejich řízením.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je seznámení s moderními elektrickými střídavými a stejnosměrnými pohony, principy jejich činnosti, regulaci otáček a jejich použití v různých aplikacích.
Vedle aplikací jednoduchých jsou vysvětleny i aplikace průmyslové v regulační technice.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Stejnosměrné stroje s permanentními magnety
2) Stejnosměrné motory s cizím sériovým buzením
3) Trakční motory
4) Řízení otáček trakčních motorů
5) Střídavé komutátorové motorky
6) Řízení otáček střídavých komutátorových motorů
7) Indukční motory třífázové
8) Indukční motory jednofázové
9) Řízení otáček indukčních motorů pomocí měničů kmitočtu
10) Reluktační motory
11) Synchronní motorky
12) Řízení otáček synchronních motorů
13) Servomotorky
Literatura, na níž je předmět vystavěn Seborský, S.: Výkonová elektrotechnika a elektrické pohony
Literatura doporučená studentům Vladař, J., Zelenka, J.: Elektrotechnika a silnoproudá elektronika, SNTL, Praha, 1986.
Křenek, M., Novák, M.: Elektrotechnika.elektrické stroje. SPN, 1985.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na přednáškách

 

Sylabus
METOPXV1 - Metodologie pedagogického výzkumu
2008

Kreditové hodnocení předmětu 20
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu kz - klasifikovaný zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 24 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje studenty se základními metodologickými pojmy, ukazuje rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem ke zkoumání pedagogické reality, učí studenty používat vybrané výzkumné metody a vyhodnocovat získaná data.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty se základní terminologií pedagogického výzkumu. Studenti budou znát a umět použít vybrané výzkumné metody a budou umět vyhodnotit získaná data.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Věda a výzkum, základní terminologie
• Koncipování výzkumného šetření
• Kvalitativní a kvantitativní přístup ke zkoumání, výzkumný soubor
• Specifika empirického šetření
• Vybrané výzkumné metody (dotazník; interview; pozorování; případová studie; akční výzkum; experiment)
• Zpracování získaných dat
• Interpretace získaných dat, závěrečná zpráva
Literatura, na níž je předmět vystavěn DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha : Karolinum, 1998. 374 s. ISBN 80-7184-141-2.
• FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000.
• GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido 2000.
• HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.
• HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2006.
• CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Praha : Grada, 2007.
• CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. Olomouc : UPOL, 2006.
• MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada, 2006.
• MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V. (eds.) Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, 2005.
• PELIKÁN, J. : Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolínum, 1998.
• SKUTIL, M., KŘOVÁČKOVÁ, B. Diplomová práce a empirický výzkum pedagogických jevů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006.
• ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Grada, 2007.
LAŠEK, J., CHRZOVÁ, M. Základy statistického zpracování pedagogicko-psychologického výzkumu. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. 42 s. ISBN 80-7041-749-8.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6.
Literatura doporučená studentům • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha : Karolinum, 1998. 374 s. ISBN 80-7184-141-2.
• FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000.
• GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido 2000.
• HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.
• HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2006.
• CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Praha : Grada, 2007.
• CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. Olomouc : UPOL, 2006.
• MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada, 2006.
• MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V. (eds.) Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, 2005.
• PELIKÁN, J. : Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolínum, 1998.
• SKUTIL, M., KŘOVÁČKOVÁ, B. Diplomová práce a empirický výzkum pedagogických jevů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006.
• ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Grada, 2007.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Na základě získaných teoretických poznatků student samostatně provede výzkumné šetření a k zápočtu předloží výzkumnou zprávu z tohoto šetření.

 

Sylabus
METVEP - Metodologie vědecké práce
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Bílek Martin
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Historický vývoj lidského poznání; vznik metodologie. Význam metodologie pro pedagogické pracovníky; věda, proces mentální reprezentace, abstraktní struktury, pojmy, klasifikace obecných věd, technická věda, věda a učební předmět, humanizace, metoda, metodika, metodologie, instrumentální kategorie. Empirie a teorie v poznávacím procesu a realizaci vědecko-výzkumné činnosti; formální a empirické vědy, humanitní vědy. Ověřování platnosti zákonů a teorií. Místo a funkce moderních technických prostředků ve vědeckém bádání; informační systémy a jejich využití ve vědecké praxi; informační systémy ve vědecké komunikaci. Metodologie pedagogického výzkumu a metody statistické analýzy.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zevrubné zvládnutí anotované látky s důrazem na odborné téma doktorské práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnovu studia a přípravy na doktorskou zkoušku stanoví školitel s přihlédnutím ke speciální problematice doktorské práce.

Literatura, na níž je předmět vystavěn Gavora, P: Výzkumné metody v pedagogice. Brno, Paido 1996.
Kotarbiński, T.: Praxeologie. Praha, 1972.
Průcha, J: Pedagogický výzkum: Uvedení do teorie a praxe. Praha, Karolinum 1995
Průcha, J: Pedagogický výzkum a vzdělávací politika. Praha, ÚIV 1997
Tulka, J.: Věda a vědecká metodologie I. Pardubice, 1995.
Tulka, J.: Věda a vědecká metodologie II. Pardubice, 1999.
Švec, Š. a kol.: Metodológia vied o výchove. IRIS, Bratislava, 1998.
Říhová, Z. - Vítek, M.: Kybernetika a teorie systémů. SNTL, Praha 1989
Vítek, M.: Systémové inženýrství. VŠCHT, Pardubice 1990
Vítek, M. (ed.): Systémovost ve školství. Gaudeamus, Hradec Králové 1999


Literatura doporučená studentům Popper, K.: Logika vědeckého zkoumání. OIKOYMENH, Praha, 1997.
Zwettler, O., Nečas, C.: Dějiny věd a techniky – 1., Brno, 1992.
Russell, B.: Logika věda filozofie společnost. Praha, 1993.
Hellberg, J. a kol.: Eksperymentalne rozwiazywanie zadań problemovych. Warszawa, 1992.
Zapletal, I.: Kapitoly z metodologie vědy se zaměřením na pedagogické vědy. Praha, 1985.
Carnap, R.: Logische Syntax der Sprache. Wien, New York, Springer – Verlag, 1968.
Dettman, J. W.: Matematické metody ve fyzice a technice. Praha, 1970.
Kol.: Intuice ve vědě a filozofii (sborník příspěvků). Filozofický ústav AV ČR, Praha, 1993.
Kondelík, P.: Jak (ne)dělat vědu. Praha, 1990.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Budou upřesněna.

 

Sylabus
NEJ - Německý jazyk
2007

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Hubáčková Šárka
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem předmětu je příprava doktoranda pro komunikaci v odborném jazyce, schopnost samostatného studia odborné literatury a psaní jednoduchých textů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn Učebnice pro jazykové školy I, II, III (a jiné) - umožňující samostatné studium běžné komunikace v německém jazyce.
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předložení překladu odborného textu a prokázání schopností komunikace v německém jazyce.

 

Sylabus
NZNM - Netradiční zpracování nekovových mat.
2008

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 14 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu - práce s nekovovými materiály
- základy šití a vyšívání
- lidové zvyky a tradice ve výrobcích
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit s některými způsoby zpracování nekovových mateirálů
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Přehled řemesel, historie
2. Techniky používání v pracovním vyučování
3. Práce s přírodninami
4. Využití slámy
5. Práce s modelovacími hmotami
6. - 7. Textilie
8. - 9. Základy šití
10. Základy vyšívání
11. Lidové zvyky a tradice
12. Vánoce
13. Masopust
14. Velikonoce
Literatura, na níž je předmět vystavěn Bartáková, M.: Pleteme ze slámy, Exit, Praha 1986
Brittainová, J.: Velká obvazová encyklopedie ručních prací, Cesty, Praha 1997
Dřevo je báječné, Anagram, Ostrava 1999
Veselá zvířátka z papíru, Anagram, Ostrava 1999
Ze všeho jde něco vytvořit
Barffová, U. a kol.: Velká kniha pro malé mistry 1, 2, 3, Ikar, Praha 1996
Literatura doporučená studentům Veselá zvířátka z papíru, Anagram, Ostrava 1999
Ze všeho jde něco vytvořit
Barffová, U. a kol.: Velká kniha pro malé mistry 1, 2, 3, Ikar, Praha 1996
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% docházka
aktivní účast na cvičeních

 

Sylabus
OBSLCNC - Obsluha CNC stroje
2012

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 30 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  Specifikace CNC obráběcích strojů - technické parametry, popis stroje, technologické využití CNC ve výrobním procesu.
 Bezpečnost práce při obsluze CNC strojů - bezpečnost obsluhy, základní principy bezpečné obsluhy pro všechny rotační stroje, výstrahy v grafické podobě, začátek práce na stroji.
 Ovládací prvky na CNC stroji, ovládací panel - řídící systém CNC stroje, MDI klávesnice, zapnutí a zastavení CNC stroje, nájezd na reference, tabulka korekcí nástrojů, nulový bod stroje a nulový bod obrobku, provozní režimy CNC stroje.
 Parametry CNC obráběcích strojů. Souřadné systémy CNC strojů. Nulový bod obrobku, nulový bod stroje, referenční bod. Absolutní a přírůstkové (inkrementální) programování.
 Nástrojové korekce - tabulka korekcí nástrojů CNC stroje. Tvorba a celková struktura CNC programů. Tvorba pevných cyklů a podprogramů. Způsoby a úrovně programování CNC strojů.
 ISO programování. Nadstavbové (dílenské) programování.
 CNC programování s počítačovou podporou CAD/CAM systémů.
 Ovládací panel a řízení CNC strojů.
 Funkce MDI klávesnice a panelu operátora. Funkce softwarových tlačítek, obrazovka CNC stroje.
 Provozní režimy CNC strojů.
 Program a podprogram, obráběcí cykly, modálnost funkcí.
 Testování programu - simulace.
 Hlavní hardwarové části CNC stroje, upínání nástrojů a obrobků.
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
PAMECH - Prakt. aplikace úloh z mechaniky na PC
2001

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Zajíc Bohuslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
Prerekvizity
TECHME1 Technická mechanika I
TECHME2 Technická mechanika II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Aplikace teorie mechaniky I. a II. na praktických příkladech pomocí počítače.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Rozšíření znalostí z mechaniky I a II.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Seznámení s dostupnými produkty SW v této disciplině
2. Praktická procvičení zákl. příkladů
3. Samostatná práce při řešení zadaných úloh
Literatura, na níž je předmět vystavěn Software IDA NEXIS - příručka
Software MechSoftProfi Plus - příručka
Software Rovinné mechanismy - příručka
Software Cosmos - příručka
Software MatCAD
Literatura doporučená studentům Software IDA NEXIS - příručka
Software MechSoftProfi Plus - příručka
Software Rovinné mechanismy - příručka
Software Cosmos - příručka
Software MatCAD
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 80% Docházka
Vypracování dvou sem. prací

 

Sylabus
PGVIP - Počítačová grafika a CAD/CAM systémy
2007

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Schopnost práce s CAD systémem, přehled o HW a SW pro CAD/CAM. Principy počítačové grafiky, modelování křivek, ploch a těles, CAD systémy, prostředí, formáty, HW vybavení, výkresy a jejich správa, databáze, nadstavby, CAM systémy, princip, využití externích CAD modelářů. Témata přednášek: Principy počítačové grafiky, modelování křivek, ploch a těles. CAD systémy, prostředí, formáty, HW vybavení. Výkresy a jejich správa, databáze, nadstavby a moduly CAD produktů. CAM systémy, princip, využití externích CAD modelářů, vybavení pracovišť.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zevrubné zvládnutí anotované látky s důrazem na odborné téma doktorské práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnovu studia a přípravy na doktorskou zkoušku stanoví školitel s přihlédnutím ke speciální problematice doktorské práce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Bečka, J.: Úvod do CAD. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994.
Bečka, J.: CAD. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998,
Ševčík, L.: Computer Aided Design. TU, Liberec,1993.
Jandečka, K.: Využití moderních CAD/CAM systémů při programování NC strojů. ZČU, Plzeň, 1996,
Běhalová, J., Maňas, S., Sýkora, P.: Automatizované konstruování. Nakladatelství ČVUT, Praha, 1994.
CAD - dvouměsíčník pro CAD, počítačovou grafiku a CAM. Vydavatelství CCB Brno.
Literatura doporučená studentům Bečka, J.: Úvod do CAD. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994.
Bečka, J.: CAD. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998,
Ševčík, L.: Computer Aided Design. TU, Liberec,1993.
Jandečka, K.: Využití moderních CAD/CAM systémů při programování NC strojů. ZČU, Plzeň, 1996,
Běhalová, J., Maňas, S., Sýkora, P.: Automatizované konstruování. Nakladatelství ČVUT, Praha, 1994.
CAD - dvouměsíčník pro CAD, počítačovou grafiku a CAM. Vydavatelství CCB Brno.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet:
Zpracování technického projektu.
Zkouška:
Obhájení technického projektu a prokazatelná aktivní znalost grafických systémů.

 

Sylabus
PRAKTIK1 - Technická praktika 1
2013

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je zaměřen na základy ručního zpracování dřeva a kovů. Studenti se seznámí se základními nástroji a postupy při ručním opracování dřeva a kovů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání základních pracovních dovedností s reálným materiálem. Orientace v názvosloví a použití jednotlivých nástrojů na ruční obrábění dřeva a kovů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Dřevo
1. Úvod, bezpečnostní a protipožární předpisy
2. Názvosloví nástrojů, zadání výrobku
3. Práce na výrobku - orýsování a řezání, hoblování
4. Práce na výrobku - vrtání (nebozezem, kolovrátkem, ruční a el. vrtačkou)
5. Práce na výrobku - dlabání, rašplování, pilování
6. Práce na výrobku - broušení, test nástroje
7. Odevzdání výrobku, výkresové dokumentace, náhradní test, hodnocení základních pracovních dovedností při ručním obrábění dřeva (orýsování,řezání, hoblování, vrtání, dlabání, rašplování, pilování)

Ruční zpracování kovů
1. Úvod, bezpečnostní a požární předpisy, hygiena práce, názvosloví nářadí a nástrojů pro opracování kovového materiálu a měřidel a péče o ně. Čtení výkresů, pravidla pro zhotovování jednoduchých náčrtů a výkresů, technologie výroby.
2. Dělení materiálu - řezání, sekání, stříhání. Kontrola nástrojů, ostření sekáče. Řezání profilového materiálu.
3. Odstraňování otřepů a hran, pilování, broušení leštění.
4. Vrtání, řezání závitů. Vrtání ruční a strojní vrtačkou, akumulátorové nářadí.
5. Práce s plechem - stříhání, sekání, tepání, ohýbání.
6. Pájení na měkko - pájené spoje plechových částí.
7. Práce s drátem - rovnání a dělení drátu, opracování řezných a střižných ploch.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Konvička, J. Tvoříme z kovu. Edice JAK svazek 55, Mladá fronta, Praha 1975
Kramerius, F. Příručka pro domácí dílnu, SNTL Praha 1973.
Němec, K. Práce s kovem, SNTL Praha 1974.
Švagr, J. Technologie ručního zpracování kovů pro 1. roč. SOU, SNTL Praha 2000. ISBN 80-7105-214-0.
Dobrovolný, B. Základní učebnice pro pracující v kovoprůmyslu, SNTL Praha 1958.
Kol. Dřevařská příručka, SNTL Praha, 1989, (2 díly)
Eisner K., Havlíček V., Osten M. Dřevo a plasty, SNTL, Praha 1983
ČSN 013610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu
Kol. Práce se dřevem, Knižné centrum, Žilina 1996
Literatura doporučená studentům Švagr, J. Technologie ručního zpracování kovů pro 1. roč. SOU, SNTL Praha 2000. ISBN 80-7105-214-0.
Pechlát, J. Vlastní dílna, SNTL Praha 1973.
Vinter, J. Co a jak se dřeem, SNTL Praha 1984
Kadleček, F. Ruční obrábění dřeva, SNTL Praha 1989
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu
1. aktivní účast na cvičeních (průběžné hodnocení znalostí min 75 %).
2. Úspěšné zvládnutí pracovních dovedností.
3. Odevzdání výrobku v požadované kvalitě a termínu, včetně
- výkresové dokumentace výrobku
- výrobního a metodického postupu.
4. Úspěšné absolvování kontrolního testu.

Zápočet se uděluje po splnění obou částí předmětu Praktik1, a při splnění docházky min. 90 %, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak.

 

Sylabus
PRAKTIK2 - Technická praktika 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět prohlubuje znalosti technologických postupů z oblasti ručního zpracování plastů. Zahrnuje strojní obrábění se zaměřením na soustružení a frézování.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti se při praktické výrobě seznámí s problematikou ručního a strojního obrábění. Získají teoretické i praktické znalosti a zkušenosti z různých technologií obrábění.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. Strojní obrábění
1. Strojní obrábění - úvod. Bezpečnostní a protipožární předpisy, hygiena práce. Nástroje na strojní obrábění, upínání, ostření. Základní obráběcí stroje, popis, obsluha.
2.-4. Soustružení - základní operace, obrábění čelních, válcových, kuželových ploch.
5.-6. Základy frézování.

II. Zpracování plastů
1. úvod, bezpečnostní a protipožární předpisy, hygiena práce.
2. Zpracování plastů ručním obráběním, nástroje, technologické. postupy
3.-4. Tváření plastů, tepelné zdroje, způsoby tváření.
5.-6. Odlévání materiálů, konstrukční požadavky modelů, charakteristika forem, odlévací materiály, dokončovací činnosti.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Forejt, J., Píška, M. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: CERM. 2006. ISBN 80-214-2374-9.
Pecina, P. Materiály a technologie - plasty. Brno: Masarykova univerzita. 2006. ISBN 80-210-4100-5.
Němec, M. Teorie slévání. Praha: ČVUT. 2009. ISBN 978-80-01-04395-0.
Novotný, J. Technologie I: slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy. Praha: ČVUT. 2001.
ISBN 80-01-02351-6.
Literatura doporučená studentům Humár, A. Materiály pro řezné nástroje. Praha: MM publishing. 2008. ISBN 978-80-254-2250-2.
Píška, M. a kol. Speciální technologie obrábění. Brno: CERM. 2009. ISBN 978-80-214-4025-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Úspěšné zvládnutí pracovních dovedností dle osnovy předmětu. Odevzdání výrobků v požadované kvalitě a termínu, včetně výkresové dokumentace.

Zápočet se uděluje po splnění obou částí předmětu Praktik2, a při splnění docházky min. 90 %, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak.

 

Sylabus
PRAKTIK3 - Technická praktika 3
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu I. Základní analogové a digitální měřicí přístroje. Elektronické měřicí přístroje. Měření základních elektrických veličin.
II. Studenti se seznámí s prací na CNC strojích. Výuka je zaměřena na programování CNC strojů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností I. Seznámení se základními měřicími přístroji a metodami měření, měření reálných prvků a zjišťování jejich parametrů.
II. Studenti se naučí vytvářet jednoduché programy pro práci s CNC soustruhem a CNC frézkou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. Elektrotechnická měření v praxi
1. Elektrické měřící přístroje, bezpečnost práce při elektrických měřeních, izolované obvody, měření na galvanicky neoddělených částech.
2. Měření napětí, proudů a odporů.
3. Měření na RLC můstku.
4. Stanovení oteplení cívky z přírůstku odporu měřeného Ohmovou metodou.
5. Měření voltampérových charakteristik pasivních součástek.
6. Měření na čtyřbodovém odporu, nastavení bočníku ampérmetru.
7. Metody měření otáček.

II. Úvod do CNC obrábění
1. Teoretický úvod do problematiky strojního a CNC obrábění. Obráběcí stroje, typy nástrojů a polotovary, upínání obrobku. Požadavky k zápočtu.
2.Systémy CAM. Úvod do práce s CAM.
3.Práce v sytému CAM. Příkazy a jednoduché modely.
4. Příkazy a normalizované prvky, tvarově složité plochy.
5. Zadání práce a tvorba modelu.
6. Dokončení úkolu, kontrola jeho odevzdání,
celkové hodnocení základních pracovních dovedností.
Literatura, na níž je předmět vystavěn BARTUŠEK, K. Měření v elektrotechnice. Brno. VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4160-6.
MATOUŠEK, A. - HRADIL, F. Provozní měření v elektrotechnice. Praha. STRO.M, 1996.
Gescheidtová, E. - Rez, J. - Steinbauer, M. Měření v elektrotechnice. Brno. Vutium, 2002. ISBN 80-214-1990-3.
KOCMAN, J., PROKOP, K. Technologie obrábění. BEN, 2002.
ŠTULPA M. CNC obráběcí stroje a jejich obrábění. BEN Praha, 2006.
SLAVÍČEK V. Obrábění na CNC strojích - příklady 2007.
SLAVÍČEK V. Manuál k CNC Mikronex. 2007.
Literatura doporučená studentům BARTUŠEK, K. Měření v elektrotechnice. Brno. VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4160-6.
MATOUŠEK, A. - HRADIL, F. Provozní měření v elektrotechnice. Praha. STRO.M, 1996.
SLAVÍČEK V. Obrábění na CNC strojích - příklady 2007.
SLAVÍČEK V. Manuál k CNC Mikronex. 2007.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Úspěšné zvládnutí pracovních dovedností dle osnovy předmětu.
I. Odevzdání vypracovaných měřících protokolů.
II. Odevzdání výrobků v požadované kvalitě a termínu, včetně výkresové dokumentace.

Zápočet se uděluje po splnění obou částí předmětu Praktik3, a při splnění docházky min. 90 %, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak.

 

Sylabus
PRAKTIK4 - Technická praktika 4
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 8 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět vytváří předpoklady pro zvládnutí teorie obrábění na CNC strojích. Umožňuje praktické seznámení se s prací na CNC strojích a tvorbou programů pro CNC obrábění v prostředí SurfCAM. Získání základních pracovních dovedností pro práci s CNC stroji.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání základních pracovních dovedností pro práci s CNC stroji.
Studenti se při praktické výrobě seznámí s problematikou strojního obrábění a s CNC stroji. Studenti se seznámí se systémy CAM.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do problematiky strojního a CNC obrábění.
2. Řezné nástroje pro CNC stroje.
3. Volba řezných podmínek.
4. Obráběcí stroje - CNC soustruh.
5. Obráběcí stroje - CNC frézka.
6. Návrh technologického postupu pro danou součástku.
7.-8. Tvorba programu pro obrábění na CNC soustruhu.
9. Soustružení polotovaru na CNC soustruhu s konečným tvarem součástky.
10. Návrh technologického postupu pro danou součástku.
11.-12. Tvorba programu pro obrábění na CNC frézce.
13. Frézování polotovarů na CNC frézce s konečným tvarem součástky.
Literatura, na níž je předmět vystavěn SurfCAM – výuková příručka
Štulpa, M. CNC obráběcí stroje a jejich programování. Praha: BEN. 2006. ISBN 80-7300-207-8.
Sadílek, M. CAM systémy v obrábění I. Ostrava: TU. 2008. ISBN 978-80-248-1821-4.

Literatura doporučená studentům Kocman, K. Výrobní technologie. Brno: CERM. 2002. ISBN 80-214-2189-4.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu a) 100% docházka na cvičení - výuka se v plném rozsahu nahrazuje i v případě omluvených absencí
b) odevzdání seminární práce a zadaného výrobku v požadované kvalitě
c) základní znalost bezpečnostních předpisů a jejich dodržování

 

Sylabus
PRAKTIK5 - Technická praktika pro ZŠ
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Zapojení silnoproudých okruhů zejména v bytových instalacích.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí zapojení silnoproudých okruhů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Rozvod elektrické energie - distribuční síť, přípojka, HDS, elektroměrový rozvaděč.
2. Bytová instalace, ochrana před úrazem elektrickým proudem, rozvaděče.
3. Ochrana elektrických zařízení před přepětím.
4. Světelné zdroje a svítidla, ekonomika provozu světelných zdrojů.
5. Princip návrhu osvětlovací soustavy, zvláštní požadavky a možnosti řešení.
6. Tepelné spotřebiče v domácnosti, elektrické vytápění, ohřev TUV, blokování odběru HDO.
7. Zapojení zásuvkového a žárovkového okruhu.
8. Zapojení pohyblivých přívodů.
9. Sdělovací rozvody v bytové instalaci a jejich ochrana před přepětím a rušivými signály.
10. Požadavky na elektrickou instalaci učeben a laboratoří, rozvaděče učeben a laboratoří. Bezpečnost práce.
11. Připojování jednofázových a třífázových elektromotorů, zapojení svorkovnice motoru.
12. Automatizační prvky v elektrické instalaci - časové spínače, časová relé, PIR čidla…
13. Novinky v elektrických instalacích.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Elektrické rozvody v praxi. Media4u Magazine. X4/2009.
ISSN 1214-9187.
Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Doplňující materiály k předmětu Technická praktika elektro.
Media4u Magazine. X2/2009. ISSN 1214-9187.
Literatura doporučená studentům ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-7-705 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních
ČSN 33 0330- EN 60529 Stupně ochrany krytem
ČSN 33 3320 Elektrické přípojky
ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické obvody
ČSN 33 2135.1 Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách
ČSN 33 2135.2 Elektrická zařízení v saunách
ČSN 34 1610 Přiřazení pojistek pro motory
ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro elektrická zařízení
ČSN 34 2820 Předpisy pro antény
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 35 7107.1 Rozvaděče nn
ČSN 35 7107.3 Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn
ČSN 330165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Bezpečnostní předpisy pro činnost na el. zařízeních. STRO.M, Praha 1997
Honys V., Kříž, M.: Ochrana před úrazem el. proudem, STRO.M, Praha 1996
Dvořáček K., Sládek, D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Habel, J. a kol.: Světelná technika a osvětlování, FCC 1996
Plch, J.: Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999
Katalogy firem OEZ Letohrad, ETHZ Hensel, Osram, Vytrych, Thorn Lighting, Möeller a další
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
PRAKTIK6 - Technická tvořivost pro ZŠ
2013

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Návrh a tvorba učebních pomůcek pro ZŠ.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Návrh a tvorba učebních pomůcek.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do předmětu, seznámení studentů s požadavky k zápočtu a s učebním plánem.
2. Úloha učebních pomůcek ve vyučovacím procesu základních škol - rozbor existujícího stavu.
3. Návrh tématu a konkrétní zaměření projektu (především na technické práce, fyziku, chemii, matematiku).
4. Zpracování technického náčrtu výrobku, následně zpracování sestavy výkresové dokumentace.
5. Rozpracování výkresové dokumentace jednotlivých detailů učební pomůcky.
6.-10. Výroba dílů a povrchové úpravy, montáž sestavy, ověření funkčnosti.
11.-12. Dopracování a kompletace jednotlivých částí projektu.
13. Odevzdání závěrečné práce - obhájení projektu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.
Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
ČSN 013610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu
ČSN ISO 129 -1 Technické výkresy a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení
Literatura doporučená studentům Sitná, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
Pracovní vyučování, technické práce v 5., 6., 7. roč. ZŠ
Bartáková, M.: Pleteme ze slámy, Exit, Praha 1986
Brittainová, J.: Velká obvazová encyklopedie ručních prací, Cesty, Praha 1997
Dřevo je báječné, Anagram, Ostrava 1999
Veselá zvířátka z papíru, Anagram, Ostrava 1999
Ze všeho jde něco vytvořit
Barffová, U. a kol.: Velká kniha pro malé mistry 1, 2, 3, Ikar, Praha 1996
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
PRAKTIK7 - Technická praktika pro SŠ
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Zapojení silnoproudých okruhů zejména v bytových instalacích.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí zapojení silnoproudých okruhů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Rozvod elektrické energie - distribuční síť, přípojka, HDS, elektroměrový rozvaděč.
2. Bytová instalace, ochrana před úrazem elektrickým proudem, rozvaděče.
3. Ochrana elektrických zařízení před přepětím.
4. Světelné zdroje a svítidla, ekonomika provozu světelných zdrojů.
5. Princip návrhu osvětlovací soustavy, zvláštní požadavky a možnosti řešení.
6. Tepelné spotřebiče v domácnosti, elektrické vytápění, ohřev TUV, blokování odběru HDO.
7. Zapojení zásuvkového a žárovkového okruhu.
8. Zapojení pohyblivých přívodů.
9. Sdělovací rozvody v bytové instalaci a jejich ochrana před přepětím a rušivými signály.
10. Požadavky na elektrickou instalaci učeben a laboratoří, rozvaděče učeben a laboratoří. Bezpečnost práce.
11. Připojování jednofázových a třífázových elektromotorů, zapojení svorkovnice motoru.
12. Automatizační prvky v elektrické instalaci - časové spínače, časová relé, PIR čidla…
13. Novinky v elektrických instalacích.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Elektrické rozvody v praxi. Media4u Magazine. X4/2009.
ISSN 1214-9187.
Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Doplňující materiály k předmětu Technická praktika elektro.
Media4u Magazine. X2/2009. ISSN 1214-9187
Literatura doporučená studentům ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-7-705 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních
ČSN 33 0330- EN 60529 Stupně ochrany krytem
ČSN 33 3320 Elektrické přípojky
ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické obvody
ČSN 33 2135.1 Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách
ČSN 33 2135.2 Elektrická zařízení v saunách
ČSN 34 1610 Přiřazení pojistek pro motory
ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro elektrická zařízení
ČSN 34 2820 Předpisy pro antény
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 35 7107.1 Rozvaděče nn
ČSN 35 7107.3 Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn
ČSN 330165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Bezpečnostní předpisy pro činnost na el. zařízeních. STRO.M, Praha 1997
Honys V., Kříž, M. Ochrana před úrazem el. proudem, STRO.M, Praha 1996
Dvořáček K., Sládek, D. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Habel, J. a kol. Světelná technika a osvětlování, FCC 1996
Plch, J. Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999
Katalogy firem OEZ Letohrad, ETHZ Hensel, Osram, Vytrych, Thorn Lighting, Möeller a další
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
PRAKTIK8 - CNC obrábění
2012

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět se zabývá základními problémy obráběcích strojů převážně zařazených do kategorie strojů určených do výukových procesů a oblasti volného času.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Umožnit studentům získání přehledu i vědomostí v oblasti programování výukových CNC strojů i strojů zařazených do kategorie hobby.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do obrábění na CNC strojích.
2. Bezpečnost práce, hygiena a protipožární ochrana.
3. CNC stroje - popis, konstrukce, obsluha.
4. Nástroje používání na CNC strojích. Konstrukce a využití.
5.-6. Zásady programování CNC strojů.
7. Tvorba jednotlivých programů na CNC strojích.
8. Systémy CAM a simulace obrábění a generování programů pro CNC stroje.
9.-10. Technologický postup výrobku pro CNC frézku v systému CAM.
11. Realizace technologického postupu daného výrobku na CNC frézce.
12. Návrh technologického postupu pro CNC soustruh (volba polotovaru a vhodného nástroje) v systému CAM.
13. Realizace technologického postupu dané součástky na CNC soustruhu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Štulpa, M. CNC obráběcí stroje a jejich programování. Praha: BEN. 2006. ISBN 80-7300-207-8.
Sadílek, M. CAM systémy v obrábění I. Ostrava: TU. 2008. ISBN 978-80-248-1821-4.
Literatura doporučená studentům Kocman, K. Výrobní technologie. Brno: CERM. 2002. ISBN 80-214-2189-4.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
PRAKTIK9 - Technická tvořivost pro SŠ
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Zapojení, měření a simulace elektrických obvodů a zařízení v oblasti slaboproudé elektrotechniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Práce na návrhu a měření reálných obvodů, praktické zvládnutí teoreticky probraných zapojení a metod měření, praktické zvládnutí měřící techniky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Simulátor elektronických obvodů Multisim - ovládání, princip činnosti, měřící přístroje.
2. Záznam, ukládání a přenos dat z Multisimu. Zpracování dat v MS-Excel.
3. Měřící stanice MS-9150, funkční generátor, čítač. Osciloskopická měření.
4. Výpočet a měření impedancí, přechodové jevy.
5. Diody jako usměrňovače, spínače a stabilizátory. Jednocestný, dvojcestný a můstkový usměrňovač, Dellonův zdvojovač napětí.
6. Napájecí filtry a jejich vlastnosti, zvlnění.
7. Stabilizátory a spínané zdroje, vlastnosti, měření.
8. Operační zesilovače - neinvertující, invertující a diferenciální zesilovač.
9. Aktivní filtry s operačními zesilovači I. - korektor Baxandal.
10. Aktivní filtry s operačními zesilovači II. - pásmové filtry.
11. Výkonové zesilovače - měření parametrů.
12. Pasivní výkonové filtry - návrh, simulace, měření.
13. Problematika komplexních veličin v reálných zapojeních.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Brtník, B. Základní elektronické obvody. Praha: BEN. 2011. ISBN 978-80-7300-408-8.
Doleček, J. Moderní učebnice elektroniky. 5. díl, Operační zesilovače a komparátory. Praha: BEN. 2007. ISBN 978-80-7300-187-2.
Doleček, J. Moderní učebnice elektroniky. 4. díl, Přenosové charakteristiky elektronických obvodů, tranzistorové zesilovače. Praha: BEN. 2008. ISBN 80-7300-185-3.
Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN. 1999
Faktor, Z.: Transformátory a cívky. BEN. 1999Kolektiv autorů: Analógové integrované obvody, ALFA 1992
Literatura doporučená studentům Štál, P. Výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D. Základní principy a konstrukce zesilovače. Praha: BEN. 2008. ISBN 978-80-7300-230-5.
Nerud, V. Rádiové vysílače a přijímače. Brno: Univerzita obrany. 2008. ISBN 978-80-7231-576-5.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
PRAXEZT1 - Pedagogická praxe průběžná 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
PRAXEZT3 Pedagogická praxe souvislá
ZTPXSOU Pedagogická praxe souvislá
Anotace předmětu Pedagogická praxe průběžná je realizována pod přímým vedením fakultních učitelů na vybraných školách. Student je veden k samostatnému vedení vyučovacího procesu. V polovině semestru je provedeno střídání v rámci druhého aprobačního předmětu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Pedagogická praxe průběžná je realizována pod přímým vedením fakultních učitelů na vybraných školách. Cílem praxe je umožnit studentům účast na praktické výuce příslušných škol formou výstupů i náslechů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Pedagogická praxe průběžná je realizována u pověřených fakultních učitelů. Studenti se účastní praktické výuky příslušných škol formou výstupů i náslechů. Student je veden k samostatnému vedení vyučovacího procesu. V polovině semestru je provedeno střídání v rámci druhého aprobačního předmětu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Učebnice odborných předmětů používané na dané škole.
Literatura doporučená studentům Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 100% docházka v hodinách výstupu.
Aktivní přístup studenta při rozboru jednotlivých vyučovacích hodin.
Samostnost při vedení vyučovací hodiny.
Aplikace vhodných didaktických a metodických postupů do vyučovacího procesu.

 

Sylabus
PRAXEZT2 - Pedagogická praxe průběžná 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
PRAXEZT3 Pedagogická praxe souvislá
ZTPXSOU Pedagogická praxe souvislá
Anotace předmětu Pedagogická praxe průběžná je realizována pod přímým vedením fakultních učitelů na vybraných školách. Student je veden k samostatnému vedení vyučovacího procesu. V polovině semestru je provedeno střídání v rámci druhého aprobačního předmětu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Pedagogická praxe průběžná je realizována pod přímým vedením fakultních učitelů na vybraných školách. Cílem praxe je umožnit studentům účast na praktické výuce příslušných škol formou výstupů i náslechů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Pedagogická praxe průběžná je realizována u pověřených fakultních učitelů. Studenti se účastní praktické výuky příslušných škol formou výstupů i náslechů. Student je veden k samostatnému vedení vyučovacího procesu. V polovině semestru je provedeno střídání v rámci druhého aprobačního předmětu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Učebnice odborných předmětů používané na dané škole.
Literatura doporučená studentům Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 100% docházka v hodinách výstupu
Aktivní přístup studenta při rozboru jednotlivých vyučovacích hodin
Samostatnost při vedení vyučovací hodiny
Aplikace vhodných didaktických a metodických postupů do vyučovacího procesu

 

Sylabus
PRAXEZT3 - Pedagogická praxe souvislá
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 24 hod. za semestr
Prerekvizity
PRAXEZT1 Pedagogická praxe průběžná 1
PRAXEZT2 Pedagogická praxe průběžná 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Souvislá komplexní praxe na vybraném školním zařízení. V závěrečném semestru studia studenti praktikují na dohodnutých školách, zpravidla v blízkosti svého bydliště. Po předložení pedagogických dokumentů je předmět Pedagogická praxe uzavřen zápočtem vedoucího praxe.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se školním vzdělávacím programem, základními činostmi učitele i specifiky provozu školy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Činnost studenta v rámci praxe na daném vzdělávacím zařízení se řídí pokyny vedoucího učitele praxe. Student je povinen se řídit provozním řádem vzdělávacího zařízení.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Učebnice předmětu praxe používané na dané škole.
Literatura doporučená studentům Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet za souvislou praxi uděluje didaktik katedry za daný předmět po předložení pedagogického deníku.

 

Sylabus
PREZENT1 - Tvorba multimediálních materiálů a prezentační technologie 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Příprava podkladů pro multimediální prezentace, tvorba prezencací, seznámení s prezentační technikou.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Student získá základní znalosti a dovednosti, potřebné pro tvorbu a prezentování multimediální prezentace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Význam pojmu multimédia.
2. Didaktická příprava, stanovení požadavků.
3. Pravidla tvorby prezentací.
4. Technické podmínky aplikace multimédií.
5. Obrazové formáty pro statický obraz.
6. Obrazové formáty pro dynamický obraz.
7. Konverze obrazových formátů, korekce obrazu.
8. Formáty pro záznam zvuku.
9. Využití technické grafiky v prezentaci.
10. Kontrolní prvky pro optimalizaci prezentací.
11. Technická příprava prezentace pro konkrétní podmínky.
12. Příprava a průběh prezentace.
13. Archivace záznamů a dat.
Literatura, na níž je předmět vystavěn HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace : jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 408 s. ISBN 80-247-0782-9.
SCHELLMANN, Bernhardt, et al. Média - základní pojmy - návrhy - výroba. 1. vyd. Brno : Europa-Sobotáles cz. s. r. o., 2004. 484 s. ISBN 80-86706-06-0.
Literatura doporučená studentům Vrba, J., Všetulová, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc: UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8.
Schellmann, B. a kol. Média. Brno: Europa-Sobotáles. 2004. ISBN 80-86706-06-0.
Kolektiv. Média a multimédia v pedagogické praxi. Hradec Králové: Gaudeamus. 2010.
ISBN 978-80-7435-045-0.
Horný, S., Krsek, L. Úvod do multimédií. Praha: Oeconomica. 2009. ISBN 978-80-245-1608-0.
Navrátil, P. Počítačová grafika a multimédia. Kralice na Hané: Computer Media. 2007.
ISBN 978-80-86686-77-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu.

 

Sylabus
PREZENT2 - Tvorba multimediálních materiálů a prezentační technologie 2
2009

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 4 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Vytváření a publikování multimediálních materiálů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Student získá znalosti a dovednosti, potřebné pro tvorbu a publikování multimediálních materiálů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - Nástroje pro tvorbu multimediálních materiálů.
- Multimediální formáty.
- Úvod do digitálního videa, jednoduché animační techniky.
- Možnosti využití internetových zdrojů v technické praxi.
- Publikování na Internetu.
- Nástroje pro spolupráci na Internetu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace : jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 408 s. ISBN 80-247-0782-9.
SCHELLMANN, Bernhardt, et al. Média - základní pojmy - návrhy - výroba. 1. vyd. Brno : Europa-Sobotáles cz. s. r. o., 2004. 484 s. ISBN 80-86706-06-0.
Literatura doporučená studentům VRBA, Jiří, VŠETULOVÁ, Monika. Multimediální technologie ve vzdělávání. 1. vyd. Olomouc : Pro Andragogé - Centrum otevřeného a distančního vzdělávání UP, 2003. 70 s. ISBN 80-244-0562-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na seminářích, seminární práce vypracované v odpovídající kvalitě.

 

Sylabus
PROGCNC - Programování CNC obráběcích strojů
2012

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 40 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  Souřadné systémy CNC strojů, vztažné body CNC strojů, struktura CNC programu, přehled přípravných a pomocných funkcí řídícího systému CNC stroje, absolutní a přírůstkové programování, způsoby a úrovně programování CNC strojů,
 pevné cykly v ISO programovaní, podprogramy, praktická tvorba CNC programů na strojích SRL 20 CNC a FCM 16 CNC).
 Strojní funkce a přípravné kódy.
 ISO programování CNC strojů.
 Nastavení korekcí nástroje a nulového bodu obrobku v ISO prostředí.
 Lineární interpolace (G01) a rychloposuv (G00).
 Kruhová interpolace (G02, G03).
 Přímá tvorba CNC programu ve tvaru ISO, syntaxe programování.
 Posuvy, otáčky a volba nástroje.
 Konstantní povrchová rychlost a přímé programování otáček.
 Kompenzace poloměru hrotu nástroje.
 Tvorba pevných cyklů v ISO.
 ISO programování CNC soustruhu s X a Z osou.
 ISO programování CNC frézky s X, Z, a Y osou.
 Příklady ISO programování CNC strojů (SRL 20 CNC a FCM 16 CNC).
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
PROJEKT1 - Moderní projektová výuka
2013

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chromý Jan
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Návrh a řešení projektů, které lze využít ve výuce technických předmětů i jako náplň zájmových kroužků. Projekty jsou zaměřeny do oblasti multimédií, digitálních technologií a tématického okruhu RVP 5.9 - Člověk a svět práce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s návrhem a tvorbou projektů a jejich využitím ve výuce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Projekty a projektové vyučování.
2. Vztahy projektového, problémového a kooperativního vyučování.
3. Význam a přínos technické zájmové činnosti pro rozvoj technické tvořivosti a osobnosti žáků.
4. Možnosti využití digitálních technologií v technické zájmové činnosti.
5. Návrh a vytváření dokumentace k projektům na počítači.
6. Návrh a simulace elektronických obvodů.
7. Vyhledávání technické dokumentace na Internetu, práce s katalogy součástek.
8. Validace informací získaných z internetu.
9. Návrh vlastního projektu.
10. Technické a technologické podmínky řešení projektu.
11. Tvorba technické dokumentace projektu - projektová příprava.
12. Realizace projektu.
13. Metody ověřování výstupu projektu, tvorba závěrečné zprávy.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kropáč, J. et al. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2009. ISBN 978-80-8078-198-9.
Literatura doporučená studentům Nikl, J. Didaktické aspekty technických výukových prostředků. Liberec: Technická univerzita. 2002.
ISBN 80-7083-635-0.
Vrba, J., Všetulová, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc: UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8.
Geschwinder, J., Růžička, E., Růžičková, B. Technické prostředky ve výuce. Olomouc: Univerzita Palackého. 1995. ISBN 80-7067-584-5.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
PROJEKT2 - Tvorba internetových stránek
2013

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chromý Jan
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje se základními technikami tvorby www stránek.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty se základy tvorby www stránek pro školní aplikace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnova:
- technické prostředky - psychologické, hygienické, bezpečnostní
- ekonomické a provozní aspekty
- multimédia v rámci komplexu
- multimédia - specifika,funkce, využití,požadavky na multimédia, využití multimediálních
aplikací ve společných vědních oborech
- multimédia - hardwarové a softwarové požadavky
- komerční multimédia – přehled a možnosti jejich praktického využití
- svépomocná tvorba multimédií - obecné základy
- analýza a projektování cílů ve vztahu ke společenskovědním disciplinám
- projektování úloh stanovené myšlenkové náročnosti
- transformované texty
- transformovaný obraz statický a dynamický
- technická a obsahová stránka zvukové složky multimédií
- svépomocná tvorba multimediálních aplikací v autorském systému
- projektování a skupinová konstrukce multimediálních aplikací
Literatura, na níž je předmět vystavěn Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007
Prokop, M.: CSS Kaskádové styly pro webdesignéry, Cpress, 2005
Wempen, F.: HTML a CSS, krok za krokem, CPress, 2007
Honek, L.: HTML, kapesní přehled, CPress, 2004
Staníček, P.: CSS kaskádové styly - kompletní průvodce, CPress, 2003
Prokop, M.: CSS Kaskádové styly pro webdesignéry, Cpress, 2005
Staníček, P. a kol.: CSS hotová řešení, CPress, 2006
Druska, P.: CSS a XHTML, tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem, Grada Publishing, 2006
Literatura doporučená studentům Wempen, F.: HTML a CSS, krok za krokem, CPress, 2007
Honek, L.: HTML, kapesní přehled, CPress, 2004
Staníček, P.: CSS kaskádové styly - kompletní průvodce, CPress, 2003
Prokop, M.: CSS Kaskádové styly pro webdesignéry, Cpress, 2005
Staníček, P. a kol.: CSS hotová řešení, CPress, 2006
Druska, P.: CSS a XHTML, tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem, Grada Publishing, 2006
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak.
Seminární projekt vypracovaný v odpovídající kvalitě.

 

Sylabus
PRUMEL - Průmyslová elektrotechnika
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Aplikace klasické elektrotechniky v dopravě, průmyslu a bezdrátovém přenosu informací.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Osvojení aplikací, principů aschopnost navrhovat jednoduché elektrotechnické obvody.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Autoelektrotechnika I. - napěťové soustavy, výkonové požadavky, přídavné spotřebiče.
2) Autoelektrotechnika II. - zdroje proudu (alternátor, dynamo), vlastnosti, zapojení a regulace.
3) Elektrochemické zdroje proudu I. Akumulátory - rozdělení, vlastnosti, kapacita, vnitřní odpor.
4) Elektrochemické zdroje proudu II. Akumulátory - zatěžovací charakteristika, stálá a impulsní zátěž, vybíjení akumulátorů.
5) Elektrochemické zdroje proudu II. Akumulátory - nabíjení, typy nabíječů, údržba akumulátoru.
6) Usměrňovače I. - základní zapojení (jednocestný, dvoucestný, Gräetzův, vícefázový, násobiče)7) Usměrňovače II. - usměrňovač zatížený kapacitou, usměrňovač zatížený indukčností, zvlnění výstupního napětí, filtrace.
8) Princip výpočtu napájecího zdroje a transformátoru
9) Stabilizátory ss napětí - principy, parametry, zjednodušený výpočet.
10) Spínané zdroje a měniče - princip činnosti, možnosti použití.
11) Záložní zdroje elektrické energie - typy zdrojů, požadavky, parametry, zdroje synchronní a asynchronní.
12) Novinky v oblasti průmyslové elektrotechniky.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Šťastný, J.: Elektrotechnika pro automobily, ČVUT Praha. 1978, skriptum.
Marek, J. - Stehlík, L.: Hermetické akumulátory v praxi. IN-EL. 2004.
Krejčiřík, A.: Lineární napájecí zdroje. BEN. 2002.
Kříž, M. a kol.: Podmínky použití nadproudových jisticích prvků při ochraně odpojením od zdroje - doporučení ESČ 33.02.98. IN-EL. 2002.
Faktor, Z.: Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje. BEN. 2002.
Krejčiřík, A.: Zdroje proudu. BEN. 2002.
Humlhans, J.: Zajímavá zapojení 1. díl Zdroje a měniče, nabíjení a baterie.BEN. 2005.
Štěrba, P.: Elektrotechnika a elektronika automobilů. Computer Press. 2004.
Pavelka, J., Čeřovský, Z.: Výkonová elektronika, skriptum, ČVUT, 200, Praha.
Bose, B. K.: Modern Power Elektronics. IEEE Press Number PC 0276-6, New York 1992.
Literatura doporučená studentům Šťastný, J.: Elektrotechnika pro automobily, ČVUT Praha. 1978, skriptum.
Marek, J. - Stehlík, L.: Hermetické akumulátory v praxi. IN-EL. 2004.
Krejčiřík, A.: Lineární napájecí zdroje. BEN. 2002.
Kříž, M. a kol.: Podmínky použití nadproudových jisticích prvků při ochraně odpojením od zdroje - doporučení ESČ 33.02.98. IN-EL. 2002.
Faktor, Z.: Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje. BEN. 2002.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak
vybavení předpsanými pomůckami na cvičeních
příprava na cvičení (znalost vzorců a látky) a aktivní účast
úspěšné zápočtové testy (seminární práce)

 

Sylabus
PVOS - Problematika výuky obráběcích strojů
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět se zabývá základními problémy obráběcích strojů převážně zařazených do kategorie strojů určených do výukových procesů a oblasti volného času.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Umožnit studentům získání přehledu i vědomostí v oblasti programování výukových CNC strojů i strojů zařazených do kategorie hobby.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Úvod do strojního obrábění
2) Bezpečnost práce, hygiena a protipožární ochrana.
3) Základní obrábění CNC stroje, popis, konstrukce, obsluha.
4) Nástroje používání na CNC strojích. Konstrukce a využití.
5) Zásady programování CNC strojů.
6) Tvorba jednotlivých programů na CNC strojích.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vágner, F., Hartel: Technika a programování CNC strojů, Wahlberg, Praha, 1994
Follprecht, J., Zahradník, J.: Řešení obráběcích strojů, SNTL, Praha
Literatura doporučená studentům Kadleček, J., Němec, J.: Číslicově řízené obráběcí stroje, SNTL, Praha
Firemní manuály jednotlivých strojů.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu aktivní účast na cvičeních
vypracování a obhájení seminární práce
docházka min. 75%

 

Sylabus
PXP1 - Pedagogická praxe průběžná I
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Mojžíš Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Pedagogická praxe průběžná je realizována pod přímým vedením fakultních učitelů na vybraných školách.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Umožnit studentům účast na praktické výuce příslušných škol formou výstupů i náslechů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Pedagogická praxe průběžná je realizována na SŠ u pověřených fakultních učitelů. Student je veden k samostatnému vedení vyučovacího procesu. V polovině semsestru je provedeno střídání v rámci druhého aprobačního předmětu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kissová, M., Gregorová, E.: Technické kreslení 1984
Vojtík, M.: Grafická komunikace v technice 1979
Hluchý, M.: Strojírenská technologie II, Praha 1979
Němec, K.: Práce s kovem, Praha 1974
Švagr, J.: Technologie ručního zpracování kovů pro 1. roč. SOU
Literatura doporučená studentům Mošna,F. a kol.: Praktické činnosti pro 6. – 9- ročník ZŠ, Práce s technickými materiály, Fortuna , Praha 1997.
Mošna,F. a kol.: Praktické činnosti pro 6. – 9- ročník ZŠ, Provoz a údržba domácnosti, Fortuna , Praha 1997.
Křenek,M. a kol.: Praktické činnosti pro 6. – 9. Ročník ZŠ, Elektrotechnika kolem nás, Fortuna, Praha 1997.

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 100% docházka v hodinách výstupu
Aktivní přístup studenta při rozboru jednotlivých vyučovacích hodin
Samostnost při vedení vyučovací hodiny
Aplikace vhodných didaktických a metodických postupů do vyučovacího procesu

 

Sylabus
PXP2 - Pedagogická praxe průběžná II
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Mojžíš Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Pedagogická praxe průběžná je realizována pod přímým vedením fakultních učitelů na vybraných školách.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Umožnit studentům účast na praktické výuce příslušných škol formou výstupů i náslechů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Pedagogická praxe průběžná je realizována na SŠ u pověřených fakultních učitelů. Student je veden k samostatnému vedení vyučovacího procesu. V polovině semestru je provedeno střídání v rámci druhého aprobačního předmětu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kissová, M., Gregorová, E.: Technické kreslení 1984
Vojtík, M.: Grafická komunikace v technice 1979
Hluchý, M.: Strojírenské technologie II, Praha 1979
Němec, K.: Práce s kovem, Praha 1974
Švagr, J.: Technologie ručního zpracování kovů pro 1.roč. SOU
Literatura doporučená studentům Mošna,F. a kol.: Praktické činnosti pro 6. – 9- ročník ZŠ, Práce s technickými materiály, Fortuna , Praha 1997.
Mošna,F. a kol.: Praktické činnosti pro 6. – 9- ročník ZŠ, Provoz a údržba domácnosti, Fortuna , Praha 1997.
Křenek,M. a kol.: Praktické činnosti pro 6. – 9. Ročník ZŠ, Elektrotechnika kolem nás, Fortuna, Praha 1997.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 100% docházka v hodinách výstupu
Aktivní přístup studenta při rozboru jednotlivých vyučovacích hodin
Samostatnost při vedení vyučovací hodiny
Aplikace vhodných didaktických a metodických postupů do vyučovacího procesu

 

Sylabus
PXS - Pedagogická praxe souvislá
2002

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Mojžíš Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 24 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Souvislá komplexní praxe na vybraném školním zařízení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení s učebními osnovami, základními činostmi učitele i specifiky provozu školy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky V závěrečném semestru studia studenti praktikují na dohodnutých školách, zpravidla v blízkosti svého bydliště.
Po předložení pedagogických dokumentů je předmět Pedagogická praxe uzavřen zápočtem vedoucího praxe.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Mošna, F.: Didaktika ZT II. UK Praha 1991
Mošna, F.: Didaktika technické výchovy, UK Praha 1992
Petty, G.: Moderní vyučování, Grada, Praha 1998
Literatura doporučená studentům Mošna,F. a kol.: Praktické činnosti pro 6. – 9- ročník ZŠ, Práce s technickými materiály, Fortuna , Praha 1997.
Mošna,F. a kol.: Praktické činnosti pro 6. – 9- ročník ZŠ, Provoz a údržba domácnosti, Fortuna , Praha 1997.
Křenek,M. a kol.: Praktické činnosti pro 6. – 9. Ročník ZŠ, Elektrotechnika kolem nás, Fortuna, Praha 1997.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet za souvislou praxi uděluje didaktik katedry za daný předmět po předložení pedagogického deníku.

 

Sylabus
PZE2 - Praktická zapojení v elektrotechnice 2
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Práce v elektrotechnické laboratoři, návrh a realizace jednoduchých obvodů podle vlastního projektu, tvorba technické dokumentace, plošných spojů, výroba prototypu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí základních operací v návrhovém systému, tvorba schémat a DPS, realizace prototypu.
Studenti dokáží vytvořit schéma jednoduchého obvodu, navrhnout oboustrannou desku plošných spojů a osadit ji.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Pracovní prostředí návrhového systému Eagle pro oboustranné DPS.
2) Generování oboustranné DPS ze schématu.
3) Zásady rozmístění součástek, propojovacích děr a vedení spojů na oboustranné DPS.
4) Manuální a automatické vedení spojů na oboustranné DPS a jejich editace.
5 - 14) Samostatná práce na projektu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn EAGLE - referenční příručka
HAVLÍK, J. - VACEK, V. - VLČEK, J. Elektronické přístroje. Ing. Jiří Vlček. 2002.
HUMLHANS, J. Zajímavá zapojení - inspirace konstruktérům - 1. až 4. díl. BEN. 2005.
ISBN 80-7300-150-0.
ISBN 80-7300-151-9.
ISBN 80-7300-152-7.
ISBN 80-7300-153-5.
KOERVER-BERNSTEIN, H. 304 zajímavých zapojení 1. díl. HEL. 2004. ISBN 80-86167-06-2
KOERVER-BERNSTEIN, H. 304 zajímavých zapojení 2. díl. HEL. 2002. ISBN 80-86167-07-0
KOERVER-BERNSTEIN, H. 305 zajímavých zapojení 1. díl. HEL. 1997. ISBN 80-902059-4-1.
KOERVER-BERNSTEIN, H. 305 zajímavých zapojení 2. díl. HEL. 1997. ISBN 80-902059-5-X.
NF zesilovače - 1. až 3. díl. BEN. 2005.
ISBN 80-7300-030-X.
ISBN 80-7300-053-9.
ISBN 80-7300-065-2.
VLČEK, J. Elektronické konstrukce pro pokročilé.
Ing. Jiří Vlček. 2002.
VLČEK, J. Elektronické konstrukce - 75 jednoduchých konstrukcí a stavebnic. Ing. Jiří Vlček. 2003.
Literatura doporučená studentům EAGLE - uživatelský manuál
HAVLÍK, J. - VACEK, V. - VLČEK, J. Elektronické přístroje. Ing. Jiří Vlček. 2002.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na semináři min 80 %
dokončený projekt

 

Sylabus
PZVM - Plánování a zpracování výsledků měření
2003

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
RADEL - Radioelektronika
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
ELEKTR Elektronika
ELKT Elektronika
Anotace předmětu Prvky radiových zařízení a jejich aplikační teorie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Technické chápání prvků a systému jejich použití.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Symetrické a nesymetrické zdroje signálu, vnitřní impedance, symetrická a nesymetrická vedení, propojování symetrických a nesymetrických prvků, logaritmické vyjadřování úrovní signálu a výkonu
2) Útlumové a přizpůsobovací články I. - útlumový článek jako čtyřpól, symetrické a nesymetrické články L, P, T a jejich použití v praxi.
3) Útlumové a přizpůsobovací články II. - útlumový článek přemostěné T, řetězové tlumící články a jejich použití v praxi.
4) Filtry I. - základní vazební čtyřpóly RL, RC, filtry typu dolní a horní propust, fázovací články, řád filtru, aproximace.
5) Filtry II. - obvody RLC. Paralelní rezonanční obvod, sériový rezonanční obvod, tlumení, činitel jakosti, šířka pásma, rozladění.
6) Filtry III. - selektivní obvody RC. Filtry typu pásmová propust, pásmová zádrž, Wienův článek a Wienův můstek, přemostěné články.
7) Pasivní filtry ve výkonových obvodech - zatížené filtry.
8) Operační zesilovač I. - základní zapojení a vlastnosti.
9) Aktivní filtry I. - filtry typu dolní a horní propust, laděné filtry, filtry vyšších řádů.
10) Aktivní filtry II. - aktivní pásmová propust a pásmová zádrž, parametrické filtry, fázovací články.
11) Operační zesilovač II. - lineární usměrňovač, logaritmický zesilovač a jejich využití v praxi.
12) Operační zesilovače III. - netypická zapojení.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN. 1999.ISBN 80-7300-059-8.
Punčochář, J.: Operační zesilovače - historie a současnost. BEN. Praha. 2002. ISBN 80-7300-047-4.
Biolek, D.: Řešíme elektronické obvody (aneb kniha o jejich analýze). BEN. Praha. 2004. ISBN 80-7300-125-X.
Hájek, K.- Sedláček, J.: Kmitočtové filtry. BEN-technická literatura, Praha 2002, ISBN 80-7300-023-7.
Faktor, Z.: Transformátory a cívky. BEN. 1999Kolektiv autorů: Analógové integrované obvody, ALFA 1992
Jurkovič, K. - Škrovánek, A.: Příručka nízkofrekvenčnej techniky, SVTL, Bratislava 1985Amatérské rádio řada A a B
Kolektiv autorů: Radioamatérské konstrukce I., SNTL 1978
Kolektiv autorů: Radioamatérské konstrukce II., SNTL 1983
Kolektiv autorů: Radioamatérské konstrukce III., SNTL 1988
Syrovátko, M.: Obvody zesilovačů a přijímačů, SNTL 1991Sýkora, R., Krutílek F., Včelař, J.: Elektronické hudební nástroje a jejich obvody, SNTL 1981
Svoboda, J.: Stavebnice tranzistorových přijímačů a zesilovačů, SNTL 1975Vít, V.: Základy televizní techniky, SNTL 1987
Katalogové listy polovodičových součástek
Huelsman, L.P. - Allen ,P.E.: Introduction to the Theory and Design of Active Filters. Mc Graw-Hill Book Company. New-York. 1980.
Eichler, J.: Radioelektronika I, ČVUT-FEL Praha 1974, skriptum
Literatura doporučená studentům Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN. 1999.
Biolek, D.: Řešíme elektronické obvody (aneb kniha o jejich analýze). BEN. Praha. 2004. ISBN 80-7300-125-X.
Jurkovič, K. - Škrovánek, A.: Příručka nízkofrekvenčnej techniky. SVTL. Bratislava. 1985.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak
vybavení předpsanými pomůckami na cvičeních
příprava na cvičení (znalost vzorců a látky) a aktivní účast
úspěšné zápočtové testy (seminární práce)

 

Sylabus
RPJP - Řídící počítače a jejich programování
2003

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
RUJ - Ruský jazyk
2007

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kesner Jindřich
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cíllem předmětu je příprava doktoranda pro komunikaci v odborném jazyce, schopnost samostatného studia odborné literatury a psaní jednoduchých odborných textů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn Učebnice pro jazykové školy I, II, III (a jiné) - umožňující samostatné studium běžné komunikace v ruském jazyce.
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předložení překladu odborného textu a prokázání schopnosti komunikace v ruském jazyce.

 

Sylabus
SEMINZP5 - Seminář k závěrečné práci 5
2008

Kreditové hodnocení předmětu 15
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Struktura, úprava a tvorba závěrečné práce, detaily budou upřesněny vedoucími závěrečných prací.
Předmět je založen na reflexi nejčastějších chyb při zpracování závěrečných prací. Je kladen důraz na správný metodický a metodologický postup zpracování závěrečné práce, studenti jsou připravování na prezentaci při obhajobě závěrečné práce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Upozornit studenty na nejčastější nedostatky při zpracování závěrečné práce. Naučit studenty diskutovat nad tématem závěrečné práce. Student bude umět definovat cíl práce a metody, které při zpracování úkolu použije.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Postup při zpracování závěrečné práce (teoretická a empirická část)
- Cíle a výzkumné otázky
- Metodologie práce
- Formální úprava závěrečné práce
Literatura, na níž je předmět vystavěn Bude upřesněna vedoucími závěrečných prací.
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
- ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997.
- Mezinárodní norma ČSN ISO 690 a 690-2. Praha : Český normalizační institut, 1996.
- Rektorský výnos č.16/2006
- Rozhodnutí děkana č. 21/2003
- SKUTIL, M., KŘOVÁČKOVÁ, B. Diplomová práce a empirický výzkum pedagogických jevů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006.
Literatura doporučená studentům Bude upřesněna vedoucími závěrečných prací.
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
- ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997.
- Mezinárodní norma ČSN ISO 690 a 690-2. Praha : Český normalizační institut, 1996.
- Rektorský výnos č.16/2006
- Rozhodnutí děkana č. 21/2003
- SKUTIL, M., KŘOVÁČKOVÁ, B. Diplomová práce a empirický výzkum pedagogických jevů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Odevzdání práce.

 

Sylabus
SLAB - Strojírenské laboratoře
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Major Štěpán
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
Prerekvizity
MATECH1 Materiály a technologie I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět má prohloubit znalosti studentů související se zkoušením technických materiálů, získání základní teoretické dovednosti při manipulaci se zkušebními přístroji a přípravou zkušebních vzorků i organizační dovednosti související se zajiš´továním obdobných cvičení na SŠ.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Strojírenské laboratoře je získat celkový přehled o způsobech zjišťování důležitých vlastností technických materiálů, dále s organizací a technickou dokumentací laboratorních měření.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Metrologie
Chyby měření
Druhy měření
Kontrola jakosti povrchu
Měření závitů
Měření ozubených kol
Zkoušení materiálů

B. Část praktická
Přesnost měření
Měření závitů
Měření ozubených kol
Měření tvrdosti materiálů
Měření hlubokotažnosti tvarů
Zkouška tahová
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vysloužil, Z., Zelko, J.: Meranie o strojárstve, ALFA 1973
Literatura doporučená studentům Vysloužil, Z., Zelko, J.: Meranie o strojárstve, ALFA 1973
Veleš, P.: Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA 1985
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 100% účast na všech cvičeních.
Přehled a orientace v dané problematice.
Včasně odevzdané protokoly měření v požadované kvalitě.

 

Sylabus
SOCIO - Sociologie
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Kraus Blahoslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Obsah zahrnuje témata obecná (charakteristika sociologie jako vědního oboru, společnost jako základní sociologická kategorie, společenská struktura, procesy a vztahy ve společnosti) i funkční témata z oblastí aplikovaných (sociální instituce a organizace, byrokracie v životě společnosti, řízení ve společnosti a v organizaci, sociologické aspekty vědy a vzdělání, sociální patologie, základy sociologického výzkumu).
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zevrubné zvládnutí anotované látky s důrazem na odborné téma doktorské práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnovu studia a přípravy na doktorskou zkoušku stanoví školitel s přihlédnutím ke speciální problematice doktorské práce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Petrusek, M. a kol.: Sociologie, Praha, 1994.
Keller, J.: Úvod do sociologie, SLON, Praha, 1991.
Berger, L. P.: Pozvání do sociologie, Praha, 1991.
Buriánek, J.: Sociologie. Fortuna, Praha, 1991.
Havlík, R.: Úvod do sociologie. UK Praha, 1995.
Literatura doporučená studentům Petrusek, M. a kol.: Sociologie, Praha, 1994.
Keller, J.: Úvod do sociologie, SLON, Praha, 1991.
Berger, L. P.: Pozvání do sociologie, Praha, 1991.
Buriánek, J.: Sociologie. Fortuna, Praha, 1991.
Havlík, R.: Úvod do sociologie. UK Praha, 1995.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Budou upřesněna.

 

Sylabus
SPJ - Španělský jazyk
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu Předmět nemá zadán rozsah výuky
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
SPRVTUC1 - Správa výpočetní techniky pro učitele
2008

Kreditové hodnocení předmětu 20
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 60 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Praktické seznámení se stavbou počítače. Vysvětlení funkce a významu jednotlivých komponent a příslušenství. Řešení častých problémů počítačů (včetně notebooků) a jejich příslušenství. Získání znalostí pro kvalifikovaný výběr nového hardwarového vybavení.
Instalace a provoz operačních systémů. Systémové nástroje. Řešení závažnějších problémových situací na počítači, záchrana dat.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem studia je rozšíření a prohloubení odborné kvalifikace, konkrétně odborných znalostí a dovedností z oblasti správy počítačů a jejich příslušenství, s přihlédnutím na specifické potřeby pedagogických pracovníků.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Předmět je zaměřen zejména na následující tematické okruhy:
1. Vysvětlení funkce a významu jednotlivých komponent počítače.
2. Demontáž a montáž počítače.
3. Notebooky a značková PC.
4. Údržba a oprava vybraných komponent.
5. Práce se specializovnými softwarovými nástroji pro řešení problémových situací.
6. Instalace a údržba OS, předinstalační kroky.
7. Řešení závažnějších hardwarových problémů.

Literatura, na níž je předmět vystavěn Studijní materiály dostupné v prostředí WebCT.
Horák, Jaroslav. Hardware : učebnice pro pokročilé. 4. aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1741-5.
Literatura doporučená studentům Minasi, M. Velký průvodce hardwarem. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0273-8.

Horák, J. BIOS a Setup : průvodce základním nastavením počítače. Praha : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0148-7.

Internetové odkazy
http://www.hardwarebook.net
http://www.howstuffworks.com
http://www.pctuning.cz
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vypracování jednotlivých úkolů na odpovídající úrovni a závěrečné práce.

 

Sylabus
STPO - Stavba počítačů 1
2007

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praktikum 14 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Praktické seznámení se stavbou počítače. Vysvětlení funkce a významu jednotlivých komponent a příslušenství. Řešení častých problémů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání znalostí a dovedností potřebných ke stavbě počítačů (včetně výběru vhodných komponent) a řešení běžných problémů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vysvětlení funkce a významu jednotlivých komponent počítače.
2. Demontáž a montáž počítače.
3. Údržba a oprava vybraných komponent.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Minasi, M. Velký průvodce hardwarem. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0273-8.
Literatura doporučená studentům Horák, J. BIOS a Setup : průvodce základním nastavením počítače. Praha : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0148-7.

Internetové odkazy
http://www.hardwarebook.net
http://www.howstuffworks.com
http://www.pctuning.cz
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních.
Zpracování zápočtových projektů.

 

Sylabus
STPO2 - Stavba počítačů 2
2007

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praktikum 14 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Instalace a provoz operačních systémů. Systémové nástroje. Řešení závažnějších problémových situací na počítači, záchrana dat.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Hardwarová a softwarová údržba počítače. Instalace operačních systémů. Řešení problémových situací pomocí specializovaných softwarových nástrojů, záchrana dat.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Práce se specializovnými softwarovými nástroji pro řešení problémových situací.
2. Instalace a údržba OS, předinstalační kroky.
3. Řešení závažnějších hardwarových problémů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Minasi, M. Velký průvodce hardwarem. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0273-8.
Literatura doporučená studentům Horák, J. BIOS a Setup : průvodce základním nastavením počítače. Praha : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0148-7.

Internetové odkazy
http://www.hardwarebook.net
http://www.abclinuxu.cz
http://www.root.cz
http://www.howstuffworks.com
http://www.pctuning.cz
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních.
Zpracování zápočtových projektů.

 

Sylabus
STR - Strojnictví
2008

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Informace o stavbě funkci vybraných strojů, zařízení, měřících provozních přístrojů a související ekologická problematika. Vybrané technické výpočty.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Základní znalosti o vybraných strojních zařízeních, provozních měřicích přístrojích a související ekologická problematika.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy, stroje, zařízení a životní prostedí
2. Základní pojmy z hydromechaniky
3. Základní pojmy z termomechaniky
4. Provozní měřící přístroje
5. Potrubí, armatury, nádoby
6. Odlučovače
7. Výměníky tepla
8. Čerpadla
9. Kompresory
10. Spalovací motory
11. Chladicí zařízení
12. Zdvihací zařízení
13. Tvářecí stroje
Literatura, na níž je předmět vystavěn Jenčík, J., Kuhn, L.: Technická měření ve strojírenství, Praha 1982
Liška, A.: Technika stlačeného vzduchu, Praha 1988
Dvořák, L.: Energetické stroje a zařízení, Praha 1987
Remta, F., Kupka, L., Dražan, F.: Jeřáby (1, 2), Praha 1974
Platý, J., Paleček, J.: Základy ekologie, Praha 1992
Literatura doporučená studentům Jenčík, J., Kuhn, L.: Technická měření ve strojírenství, Praha 1982
Liška, A.: Technika stlačeného vzduchu, Praha 1988
Dvořák, L.: Energetické stroje a zařízení, Praha 1987
Remta, F., Kupka, L., Dražan, F.: Jeřáby (1, 2), Praha 1974
Platý, J., Paleček, J.: Základy ekologie, Praha 1992
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Minimální účast na cvičeních 75%, vyhovující testy.

 

Sylabus
STRZA1 - Stroje a zařízení I
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět má prohloubit znalosti studentů v oblasti spalovacích motorů a převodových ústrojí silničních motorových vozidel.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je prohlubovat snalosti studentů učitelství pro SŠ v oblasti spalovacích motorů a převodných ústrojí silničních vozidel.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Motory - rozdělení. Pracovní oběhy spalovacích motorů.
2. Tepelná bilance a účinnosti spalovacích motorů.
3. Základní veličiny pístových spalovacích motorů.
4. Pracovní proces pístových spalovacích motorů.
5. Mechanický přenos energie klikovým ústrojím.
6. Rozvodové ústrojí.
7. Palivová soustava zážehových motorů.
8. Palivová soustava vznětových motorů.
9. Chlazení a mazání.
10. Ústrojí pro přenos energie. Spojky.
11. Ústrojí pro přenos energie. Převodovky.
12. Spojovací a kloubové hřídele.
13. Rozvodovky a diferenciály.
14. Elektrická výzbroj vozidlových motorů.
15. Elektrická výzbroj vozidlových motorů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kožoušek, J.: Výpočet a konstrukce spalovacích motorů I., SNTL, Praha 1978
Semetko J.: Mobilné energetické prostriedky, Príroda 1975
Vlk, F.: Automobilová technická příručka.Brno 2003
Literatura doporučená studentům Kožoušek, J.: Výpočet a konstrukce spalovacích motorů I., SNTL, Praha 1978
Semetko J.: Mobilné energetické prostriedky, Príroda 1975
Vlk, F.: Automobilová technická příručka. Brno 2003
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu :
87% účast na cvičeních
vyhovující zápočtové testy
pečlivá příprava budoucího učitele a kvalitní didaktické výstupy studentů v rámci cvičení
kvalitně zpracovaná seminární práce.

 

Sylabus
STRZA2 - Stroje a zařízení II
2006

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Informace o stavbě funcki vybraných strojů, zařízení, měřících provozních přístrojů a související ekologická problematika. Vybrané technické výpočty.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Základní znalosti o vybraných strojních zařízeních, provozních měřicích přístrojích a související ekologická problematika.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy. Stroje, zařízení a životní prostředí
2. Provozní měřící přístroje
3. Potrubí, armatury, nádoby
4. Odlučovače
5. Výměníky tepla
6. Čerpadla
7. Kompresory
8. Ventilátory, vývěvy
9. Chladicí zařízení
10. Zdvihací zařízení
11. Tvářecí stroje
Literatura, na níž je předmět vystavěn Jenčík, J., Kuhn, L.: Technická měření ve strojírenství, Praha 1982
Liška, A.: Technika stlačeného vzduchu, Praha 1988
Dvořák, L.: Energetické stroje a zařízení, Praha 1987
Remta, F., Kupka, L., Dražan, F.: Jeřáby (1,2), Praha 1974
Palatý, J., Paleček, J.: Základy ekologie, Praha 1992
Literatura doporučená studentům Jenčík, J., Kuhn, L.: Technická měření ve strojírenství, Praha 1982
Liška, A.: Technika stlačeného vzduchu, Praha 1988
Dvořák, L.: Energetické stroje a zařízení, Praha 1987
Remta, F., Kupka, L., Dražan, F.: Jeřáby (1,2), Praha 1974
Palatý, J., Paleček, J.: Základy ekologie, Praha 1992
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Minimální účast na cvičeních 75%, vyhovující testy.

 

Sylabus
STRZS - Strojírenské laboratoře pro ZŠ
2010

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Major Štěpán
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Volitelný předmět Strojírenské laboratoře je ustaven pro posluchače ZS2 jako nástavba na experimenty ZŠ v předmětu Praktické činnosti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Volitelný předmět Strojírenské měření jako nástavba na experimenty ZŠ v předmětu Praktické činnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Měření délkových rozměrů
2. Kontrola přesnosti měřidel
3. Měření závitů
4. Zjišťování tvrdosti materiálů
5. Zjišťování pružnosti materiáků
6. Zjišťování vrubové houževnatosti materiálů
7. Měření ozubených kol
8. Zjišťování pevnosti materiálů
Literatura, na níž je předmět vystavěn S. Černoch: Strojně technická příručka II.
P. Velos: Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov
Z. Vysloužil: Meranie v strojárstve
Literatura doporučená studentům S. Černoch: Strojně technická příručka II.
P. Velos: Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov
Z. Vysloužil: Meranie v strojárstve
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Odevzdat počet předepsaných protokolů měření v daném termínu.

 

Sylabus
TDVM - Tvorba dynamických výukových materiálů
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 14 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základy tvorby audiovizuálních materiálů. Technický scénář a jeho realizace. Práce s digitální videokamerou. Elektronický sestřih v programu Adobe Premiere. Ozvučení a výroba distribuční kopie na DVD.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání praktických základů tvorby krátkých videoprogramů na multimediálním počítači.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Absolvování celého postupu výroby videoprogramu (scénář, natáčení, sestřih). Procvičení přímo při natáčení jednoduchých videoprogramů digitální technikou na zadané téma. Příprava vlastního projektu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům Lounek, J.: Kurz videotvorby, IDV FIM UHK 2005.
Juřica, J.: Video na počítači, Computer Press 2002.
Hrabí, M.: Adobe Premiere Pro, Computer press 2004.
Long Ben, Schenk Sonja: Velká kniha digitálního videa, CP Books 2005.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Vyhovující seminární práce.

 

Sylabus
TECMECH1 - Technická mechanika 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je rozdělen na dvě části – statiku a kinematiku.
Statika
Vysvětluje pojem a určení síly, silové dvojice, uložení tělesa, vazby bodu a tělesa k rámu, podpory, soustavy sil v rovině a prostoru, náhrady silových soustav a jejich rovnováhu. Zabývá se silovými poměry nepohyblivých, staticky určitých soustav (tělesa, prutové soustavy) a soustav s jedním stupněm volnosti (mechanismy).
Kinematika
Zahrnuje určování kinematických veličin při pohybu tělesa a mechanismů v rovině.Jedná se o základní rozklady pohybů, určování trajektorií a obálek. Vysvětluje pojem druhotného a unášivého pohybu tělesa a konstrukci rychlosti a zrychlení. Zabývá se rovněž aplikací kinematické metody při statickém řešení soustav těles.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání znalostí z mechaniky pevných těles.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod. Základní pojmy ze statiky, centrální rovinná soustava sil.
2. Obecná rovinná soustava sil.
3. Uložení tělesa v rovině (tři plošné podpory).
4. Uložení tělesa v rovině (křivková a plošná podpora).
5. Rovinná soustava těles – tříkloubový nosník.
6. Prutové soustavy těles.
7. Prostorová soustava sil, uložení tělesa v prostoru.
8. Řešení staticky určitě uloženého tělesa v prostoru.
9. Těžiště.
10. Pasivní odpory.
11. Kinematika tělesa v rovině, základní pojmy.
12. Posuvný pohyb, rotační pohyb, obecný pohyb, pól, střed křivosti.
13. Základní rozklad.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lederer, P. Sbírka příkladů z kinematiky. Praha: ČVUT. 2000. ISBN 80-01-02148-3.
Šleger,V., Neuberger, P. Statika s příklady od A do Z. Praha: ČZU. 2002. ISBN 80-213-0855-9.
Literatura doporučená studentům Stejskal, V., Březina, J., Knězů, J. Mechanika I. Sbírka příkladů. Praha: ČVUT. 1997. ISBN 80-01-01694-3.
Sedláček, V. Technická mechanika I (statika)
Cyrus,P.: Principy a systémy I (Statika, kinematika-příklady)
Stejskal, V. a kol. Statika. Praha: Vydavatelství ČVUT. 1998. 166 s. ISBN 80-01-01888-1.
Lederer, P. Sbírka příkladů z kinematiky. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2000. 135 s. ISBN 80-01-02148-3.
Stejskal, V. Březina, J., Knězů, J. Mechanika – kinematika. Praha: Vydavatelství ČVUT. 1998. 166 s. ISBN 80-01-01888-1.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
TECMECH2 - Technická mechanika 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Získání základních znalostí z mechaniky pevných a pružných těles.

Dynamika
Učební látka pojednává o pohybech hmotných bodů a těles.
Stěžejní látka částí dynamiky jsou základní zákony dynamiky a jejich praktické aplikace při sestavování a řešení pohybových rovnic, popisujících přímočaré kmitavé pohyby, rotační a obecné pohyby diskrétních soustav a těles a soustav v rovině.
Pružnost
Obsahem učiva jsou základní pojmy a zákony mechaniky pevných těles při statickém a dynamickém zatížení. Jedná se o jednoosou rovinnou napjatost tj. tah – tlak, prostý smyk, krut hřídelů, ohyb přímých nosníků (vnitřní statické účinky u nosníků, prostý ohyb, Mohrovu metodu, diferenciální rovnice ohybové čáry) a jednoduché úlohy stability. Jsou vysvětleny pojmy deformační práce a energie napjatosti a řešeny problémy kombinovaného namáhání, pevnosti skutečných strojních součástí při provozním zatížení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání znalostí z mechaniky pevných a pružných těles.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Dynamika
1. Úvod, základní pojmy, pohyb bodu - pohybové rovnice.
2. Rovinný pohyb bodu, základní případy kmitavých pohybů.
3. Momenty setrvačnosti, dynamika tuhého tělesa, posuvný, rotační obecný rovinný pohyb, dynamika rovinných soustav.

Pevnost, pružnost
4. Úvod, základní pojmy, rozdělení namáhání, Eulerova metoda myšleného řezu, prostý tah (jednoosá napjatost).
5. Tlak.
6. Smyk (rovinná napjatost).
7. Ohyb přímých nosníků.
8. Deformace přímých nosníků.
9. Krut.
10. Vzpěr.
11. Složení namáhání, vliv tvaru součástí na rozložení napětí.
12. Pevnost při zatížení časově proměnnými silami.
13. Ukázka řešení úloh z pevnosti, pružnosti prostřednictvím profesionálních programů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Puchmajer, P. Pružnost a pevnost. Praha: ČVUT. 2005. ISBN 80-01-03244-2.
Cyrus, P. Pevnost a pružnost – řešené příklady. Praha: ČZU. 2009. ISBN 978-80-213-1776-5.
Scheller, R. Pružnost, pevnost, SPN Praha 1979
Cyrus, P. Principy a systémy II (Pružnost pevnost - příklady), PF Hradec Králové 1987
Literatura doporučená studentům Michalec, J. a kol. Pružnost a pevnost I. Praha: ČVUT. 2001. ISBN 80-01-02359-1.
Šleger, V., Neuberger, P. Dynamika s příklady od A do Z. Praha: ČZU. 2011. ISBN 978-80-213-2167-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
TEFYME - Úvod do technických měření
2005

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Technická měření, vyhodnocování naměřených hodnot vybraných veličin.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Úvod do experimentální práce s vybranými fyz. přístroji a vyhodnocování výsledků měření.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Měřenítechnických veličin
1. Základní principy technických měření
2. Metody zpracování výsledků měření, chyby měření
3. Měření základními měrkami
4. Měření délek (posuvná měřidla, mikrometry, pasametry)
5. Měření tvarů
6. Měření kruhovitosti
7. Měření obvodového házení
8. Měření kvality povrchu
Literatura, na níž je předmět vystavěn Brož, J.: Základy fyzikálních měření. SPN, Praha, 1983.
Kropáč. J.: Technická měření a zkoušky. PdF UP Olomouc, 1986.
Literatura doporučená studentům Kropáč. J.: Technická měření a zkoušky. PdF UP Olomouc, 1986.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 100% účast na cvičeních, Změření všech zadaných úloh a odevzdání zpracovaných protokolů z měření v požadované kvalitě.

 

Sylabus
TEG1 - Technická grafika 1
2006

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studenti získají znalosti z deskriptivní geometrie studiem konstrukcí a vyšetřováním geometrických útvarů a jejich vzájemností.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Rozvinout schopnosti prostorové představivosti, které jsou důležité pro studium navazujících technických disciplín.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Technická normalizace
2. Technické zobrazování
3. Kótování
4. Technická dokumentace
Literatura, na níž je předmět vystavěn KLETEČKA, Jaroslav, FOŘT, Petr. Technické kreslení : učebnice pro střední průmyslové školy. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2001. 193 s. ISBN 80-7226-542-3.
Literatura doporučená studentům ŠŤASTNÝ, Jiří, et al. Manuál technické dokumentace. 5. přeprac. vyd. České Budějovice : Kopp, 2002. 348 s. ISBN 80-7232-223-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu
- 75% účast na cvičeních
- vyhovující zápočtový test
- vyhovující seminární práce

 

Sylabus
TEG2 - Technická grafika 2
2009

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Zajíc Bohuslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studenti se seznámí s teoretickými základy a pravidly pro tvorbu výkresové dokumentace v prostředí Inventor Profesionál 11.
Praktická cvičení v zobrazování technické dokumentace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získat zručnost v adaptivním modelování na počítači v prostředí Inventor Profesionál 11 zaměřené na tvorbu strojírenské dokumentace.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Pracovní prvky a konstrukce náčrtů
2. Modelování součástí
3. Modelování součástí z plechu
4. Modelování sestav
5. Svařované součásti
6. Prezentace a animace sestav
7. Tvorba výkresové dokumentace
Literatura, na níž je předmět vystavěn KLETEČKA, Jaroslav, FOŘT, Petr. Technické kreslení : učebnice pro střední průmyslové školy. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2001. 193 s. ISBN 80-7226-542-3.
FOŘT, Petr, KLETEČKA, Jaroslav: Adaptivní modelování v technické praxi. Computer Press, Brno, 2004.
Literatura doporučená studentům KLETEČKA, Jaroslav, FOŘT, Petr. Technické kreslení : učebnice pro střední průmyslové školy. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2001. 193 s. ISBN 80-7226-542-3.
FOŘT, Petr, KLETEČKA, Jaroslav: Adaptivní modelování v technické praxi. Computer Press, Brno, 2004.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu
1. 80% účast na cvičeních
2. Vypracování seminárních prací

 

Sylabus
TECHDE - Technologie a design
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Zajíc Bohuslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Estetické řešení strojních dílů s využitím znalostí technologických postupů jejich výroby a znalostí pevnostních výpočtů v prostředí Inventor Profesionál 11.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Moderní způsoby konstruování z hlediska designu.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Opakování adaptivního modelování.
Opakování pevnostních výpočtů v prostředí Inventor.
Pokusy o konstrukci jednoduchých strojních detailů s využitím estetiky a moderního designu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Fořt, Petr, Kletečka, Jaroslav. Adaptivní modelování v technické praxi. Computer Press, Brno, 2004

Literatura doporučená studentům Fořt, Petr, Kletečka, Jaroslav. Adaptivní modelování v technické praxi, Computer Press, Brno 2004
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
- 80% docházka
- aktivní účast na cvičení
- 5x seminární práce

 

Sylabus
TECHFY - Technická fyzika
2004

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Zajíc Bohuslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Rozšíření učiva fyziky SŠ na praktických aplikacích v technice s využitím základů vyšší matematiky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využití fyzikálních zákonů a principů v technických oborech, příprava pro navazující předměty zejména pro Technickou mechaniku a Elektrotechniku.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Aplikace fyzikálních zákonů v kinematice a dynamice hmotného bodu a tělesa.
2. Skládání sil, silové soustavy.
3. Fyzikální principy jednoduchých strojů a mechanizmů.
4. Tření v technické praxi.
5. Mechanika kapalin a plynů.
6. Elektrotechnika v technické praxi.
7. Základní optické systémy.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Horák Z., Krupka F.: Fyzika. SNTL/Alfa, 1981
Literatura doporučená studentům Hlavička, A.: Fyzika pro PF, SPN Praha 1978
Fuka J., Havelka B.: Elektřina a magnetismus, SPN Praha 1979
Havelka B.: Optika, SPN Praha 1979
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
Odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolního testu.

 

Sylabus
TECHFYZ1 - Technicky aplikovaná fyzika
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Aplikace fyzikálních zákonitostí v technické praxi, zopakování a procvičení učiva z UVODSTP2 na konkrétních příkladech z technické praxe a metodika jejich řešení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Řešení složitějších úloh, využití vyšší matematiky pro výpočty a obecná řešení, příprava na zkoušku z UVODSTP2.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vztažné soustavy - poloha bodu, přepočet souřadnic, dráha, rychlost, zrychlení.
2. Moment síly, výpočty ploch, určení hmotnosti, tíhy a těžiště, výpočet momentů setrvačnosti, rychlost a zrychlení otáčivého pohybu.
3. Práce, výkon a energie posuvného a otáčivého pohybu, Steinerova věta, složený pohyb, tření.
4. Rovnováha na jednoduchých strojích a z nich složených soustav.
5. Dynamické chovaní jednoduchých strojů a z nich složených soustav.
6. Dynamické chovaní jednoduchých strojů a z nich složených soustav.
7. Dynamické chovaní jednoduchých strojů a z nich složených soustav.
8. Netlumený harmonický oscilátor, spojení na společnou sílu, spojení na společnou rychlost.
9. Netlumený harmonický oscilátor s otáčivými prvky, torzní kmity.
10. Tlumené a nucené kmity, dynamické účinky.
11. Rovnice spojitosti toku, práce, výkonu, energie.
12. Bernouliova rovnice.
13. Proudění kapalin a plynů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn CAIS, M. Statika a dynamika. Praha. ČVUT. 1980.
HALLIDAY, D. - RESNICK, R. - WALKER, J. Fyzika 1-4. Brno. VUTIUM. 2000.
HLAVIČKA, A. Fyzika pro PF. SPN. Praha. 1978.
HORÁK, Z. - KRUPKA F. Fyzika. SNTL - Alfa. 1981.
HUBEŇÁK, J. Numericky řešené fyzikální úlohy. Hradec Králové. Gaudeamus. 1995.
HUBEŇÁK, J. Fyzika a technika. Hradec Králové. MAFY. 1996.
HUBEŇÁK, J. Přehled poznatků středoškolské fyziky. Hradec Králové. MAFY. 1998.
HUBEŇÁK, J. Aplikovaná fyzika v technické praxi. Hradec Králové. Gaudeamus. 2003.
NOVOTNÁ, H. Teoretická mechanika 1. Praha. ČVUT. 1980.
NOVOTNÁ, H., KAŠPAR, J. Příklady z fyziky. Praha. ČVUT. 1980.
VYBÍRAL, B. Teoretická mechanika. Hradec Králové. Pedagogická fakulta. 1981.
Literatura doporučená studentům HLAVIČKA, A. Fyzika pro PF. SPN. Praha. 1978.
HUBEŇÁK, J. Přehled poznatků středoškolské fyziky. Hradec Králové. MAFY. 1998.
HUBEŇÁK, J. Aplikovaná fyzika v technické praxi. Hradec Králové. Gaudeamus. 2003.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu min 75% účast na seminářích, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdaná seminární práce

 

Sylabus
TECHKR - Technická grafika II
2003

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Toman Tomáš
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity
DESGEO Deskriptivní geometrie
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studenti se seznámí s teoretickými základy a pravidly pro tvorbu výkresové dokumetace a její využití.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získanou zručnost technického zobrazování součástí uplatní při zhotovování výrobních výkresů dle plošných a prostorových modelů nebo vlastní konstrukce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do TK, organizace výuky, kreslící pomůcky, techn. normalizace
2. - 3. Základy technického promítání
4. Kreslení řezůa průřezů
5. Kreslení závitů a šroubových spojení, příklady
6. Kótování, příklady
7. Předepisování přesnosti rozměrů na výkresech
8. Předepisování drsnosti povrchu a geometrické přesnosti
9. Kreslení strojních součástek
10. Kreslení detailních výkresů, kreslení sestav
11. Popisové pole
12. Technické kreslení ve stavebnictví
13. Kreslení schémat
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vojtík, Jan: Grafická komunikace, SPN Praha 1986
Kysilka, J.: Návody na cvičení z technické grafiky, PF HK 1990
Drastík, F.: Technické kreslení podle mezinárodních norem I., MONTANEX Ostrava 1994
Samostatné studium (odborná literatura a časopisy)
Literatura doporučená studentům Vojtík, J.: Grafická komunikace v technice, PF Plzeň 1979
Vávra a kol.: Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické, SNTL Praha 1982
Štoud, Z.: Nové normy technického kreslení. Praha 1986
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu
1. 75% účast na cvičeních
2. Vyhovující zápočtový test
3. 4 vyhovující seminární práce

 

Sylabus
TECHMA - Technická matematika
2004

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základy technické matematiky s důrazem na funkci jedné proměnné.c
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Příprava pro praktické použití matematiky v technických předmětech.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky
1. Komplexní čísla
2. Vektory
3. Funkce jedné proměnné (algebraické funkce, transcendentní funkce)
4. Funkce jedné proměnné (spojitost a limita funkcí)
5. Derivace funkce jedné proměnné
6. Využití derivace funkce jedné proměnné (průběh funkce, diferenciál funkce)
7. Neurčitý integrál. Metoda per partes.
8. Neurčitý intefrál. Substituce.
9. Určitý integrál
10. Využití určitého integrálu
11. Obyčejné diferenciální rovnice
12. Funkce dvou proměnných
Literatura, na níž je předmět vystavěn Jarník, V.: Diferenciální počet I, Praha 1974
Jarník, V.: Integrální počet I, Praha 1974
Rektorys, K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha 1973
Jirásek, F., Kriegman, E., Tichý, Z.: Sbírka řešených příkladů z matematiky, Praha 1987

Literatura doporučená studentům Jarník, V.: Diferenciální počet I, Praha 1974
Jarník, V.: Integrální počet I, Praha 1974
Rektorys, K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha 1973
Jirásek, F., Kriegman, E., Tichý, Z.: Sbírka řešených příkladů z matematiky, Praha 1987

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
Minimální účast na cvičeních - 75%. Vyhovující testy.

 

Sylabus
TECHMAT1 - Technicky aplikovaná matematika
2013

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Příprava studentů pro praktické využití matematiky v technických předmětech.
Připravit studenty v oblasti technické matematiky pro další studium technických disciplín.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Příprava studentů pro praktické využití matematiky v technických předmětech.
Připravit studenty v oblasti technické matematiky pro další studium technických disciplín.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do algebry.
2. Komplexní čísla.
3. Vektory.
4. Funkce jedné proměnné.
5. Funkce dvou a více proměnných.
6. Limita funkcí.
7. Derivace funkcí.
8. Využití derivace funkce v geometrii a fyzice.
9. Neurčitý integrál.
10. Určitý integrál.
11. Užití integrálního počtu pro výpočet obsahu ploch rovinných obrazců.
12. Užití integrálního počtu pro výpočet objemu rotačních těles.
13. Užití diferenciálního počtu v technické praxi.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Polák, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha: Prometheus. 2008. ISBN 978-80-7196-356-1.
Rektorys, K. a kol. Přehled užité matematiky. Praha: Prometheus. 2000. ISBN 80-7196-179-5.
Literatura doporučená studentům Vrbenská, H., Bělohlávková, J. Základy matematiky pro bakaláře I, Ostrava: VŠB. Technická Univerzita. 2006. ISBN 978-80-248-0519-1.
Vrbenská, H., Bělohlávková, J. Základy matematiky pro bakaláře II, Ostrava: VŠB. Technická Univerzita. 2009. ISBN 978-80-248-1957-0.
Polák, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha, SPN, 1991.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
TECHME1 - Technická mechanika I
2003

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
CASTS Části strojů
PAMECH Prakt. aplikace úloh z mechaniky na PC
Anotace předmětu Předmět je rozdělen na dvě části – statiku a kinematiku.
Statika
Vysvětluje pojem a určení síly, silové dvojice, uložení tělesa, vazby bodu a tělesa k rámu, podpory, soustavy sil v rovině a prostoru, náhrady silových soustav a jejich rovnováhu. Zabývá se silovými poměry nepohyblivých, staticky určitých soustav (tělesa, prutové soustavy( a soustav s jedním stupněm volnosti (mechanismy).
Kinematika
Zahrnuje určování kinematických veličin při pohybu tělesa a mechanismů v rovině.Jedná se o základní rozklady pohybů, určování trajektorií a obálek. Vysvětluje pojem druhotného a unášivého pohybu tělesa a konstrukci rychlosti a zrychlení. Zabývá se rovněž aplikací kinematické metody při statickém řešení soustav těles.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání znalostí z mechaniky pevných těles.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod. Základní pojmy ze statiky, centrální rovinná soustava sil
2. Uložení tělesa v rovině (tři plošné podpory)
3. Uložení tělesa v rovině (křivková a plošná podpora)
4. Rovinná soustava těles
5. Prutové soustavy těles
6. Těžiště
7. Pasivní odpory
8. Prostorová soustava sil, uložení tělesa v prostoru
Kinematika
9. Kinematika tělesa v rovině, posuvný pohyb, rotační pohyb, obecný pohyb, pól, střed křivosti
Literatura, na níž je předmět vystavěn Sedláček, V.: Technická mechanika I (statika)
Literatura doporučená studentům Sedláček, V.: Technická mechanika I (statika)
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu min. 75% účast na cvičeních

 

Sylabus
TECHME2 - Technická mechanika II
2000

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
CASTS Části strojů
PAMECH Prakt. aplikace úloh z mechaniky na PC
Anotace předmětu Dynamika
Učební látka pojednává o pohybech hmotných bodů a těles.
Stěžejní látka částí dynamiky jsou základní zákony dynamiky a jejich praktické aplikace při sestavování a řešení pohybových rovnic, popisujících přímočaré kmitavé pohyby, rotační a obecné pohyby diskrétních soustav a těles a soustav v rovině.
Pružnost
Obsahem učiva jsou základní pojym a zákony mechaniky pevných těles při statickém a dynamickém zatížení. Jedná se o jednoosou rovinnou napjatost tj. tah – talk, prostý smyk, krut hřídelů, ohyb přímých nosníků (vnitřní statické účinky u nosníků, prostý ohyb, Mohrovu metodu, diferenciáolní rovnice ohybové čáry) a jednoduché úlohy stability. Jsou vysvětleny pojmy deformační práce a energie napjatosti a řešeny problémy kombinovaného namáhání, pevnosti skutečných strojních součástí při provozním zatížení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání znalostí z mechaniky pevných a pružných těles.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Dynamika
1. Úvod, základní pojmy, pohyb bodu - pohybové rovnice, přímočarý rovinný pohyb
2. Rovinný pohyb bodu, základní případy kmitavých pohybů, harmonický pohyb
3. Seriové a paralelní uspořádání lineárních pružin, tlumené kmitání
4. Vynucené netlumené kmity, vynucené tlumené kmity
5. Momenty setrvačnosti, dynamika tuhého tělesa, posuvný a rotační pohyb
6. Obecný rovinný pohyb, dynamika rovinných soustav

Pevnost, pružnost
1. Úvod, základní pojmy, rozdělení namáhání, Eulerova metoda myšleného řezu, prostý tah (jednoosá napjatost)
2. Tlak
3. Smyk (rovinná npjatost)
4. Ohyb přímých nosníků
5. Deformace přímých nosníků
6. Krut
7. Vzpěr
8. Složení namáhání, vliv tvaru součástí na rozložení napětí
9. Pevnost při zatížení časově proměnnými silami
Literatura, na níž je předmět vystavěn Scheller, R.: Pružnost, pevnost, SPN Praha 1979
Cyrus, P.: Principy a systémy II (Pružnost pevnost - příklady), PF Hradec Králové 1987
Literatura doporučená studentům Scheller, R.: Cvičení z pružnosti a pevnosti, SPN Praha 1980
Pěšina, E., Reif, P., Valenta, F.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha 1964
Hoschl, C.: Pružnost pevnost ve strojírenství, Praha 1971
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Semestrální práce:
řešení přímého nosníku zatíženého osam. silami a spojitým zatížením.

Podmínky udělení zápočtu:
a) vyřešené zadané příklady ze cvičení
b) odevzdání seminární práce
c) dvě vyhovující zápočtové písemné práce (dynamika, pevnost, pružnost)
d) min. 75% účast na cvičení

 

Sylabus
TECHMER1 - Úvod do technických měření
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Technická měření, úvod do metrologie a certifikace, vyhodnocování naměřených hodnot vybraných veličin.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Úvod do experimentální práce s vybranými měřicími přístroji, zpracování a vyhodnocování výsledků měření.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Bezpečnost práce při měření v laboratoři a v terénu, fyzikální veličiny a jednotky, měření fyzikálních veličin, význam měření pro technickou praxi.
2. Chyby měření, testování spolehlivosti výsledků.
3. Metody zpracování výsledků měření, grafické znázornění.
4. Měřicí přístroje a měřicí technika pro technickou praxi.
5. Automatizované měřicí systémy.
6. Měření délek, ploch a objemů, určení tolerancí.
7. Měření hmotnosti, výpočty plošné hmotnosti a hustoty.
8. Měření otáček (přímé a nepřímé metody).
9. Destrukční a nedestrukční materiálové zkoušky.
10. Měření hladiny osvětlenosti, výpočty průměrných hodnot.
11. Měření hladiny hluku, analýza spektrálního složení, váhové filtry.
12. Využití časových snímků pro měření.
13. Výpočty poruchovosti, střední doba života.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Čech, J. Strojírenská metrologie. Brno: CERM. 2009. ISBN 978-80-214-4010-4.
Hejnová, E. Měření fyzikálních veličin. Praha: Prometheus. 2009. ISBN 978-80-7196-380-6.
Dvořák, V. Technická měření. Liberec: TUL. 2005. ISBN 80-7083-917-1.

Literatura doporučená studentům Beran, V. Chvění a hluk. Plzeň: ZČU. 2010. ISBN 978-80-7043-916-6.
Bartušek, K. Měření v elektrotechnice. Brno: VUTIUM. 2010. ISBN 978-80-214-4160-6.
Kolektiv. Měření elektrických a neelektrických veličin. Plzeň: ZČU. 2009. ISBN 978-80-7043-784-1.
Tůmová, O. Metrologie a hodnocení procesů. Praha: BEN. 2009. ISBN 978-80-7300-249-7.
ČSN ISO 8000 Veličina a jednotky. ČNI. 2007.
ČSN ISO 5725 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření. ČNI. 1997.
ČSN EN 62419 Technologie řízení - Pravidla pro označování měřicích přístrojů. ČNI. 2009.
Kadeřábek, P. Automatizované měřící systémy. Ústí nad Labem: UJEP. 2003. ISBN 80-7044-530-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
TECHMER2 - Strojírenské laboratoře
2012

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět má prohloubit znalosti studentů související se zkoušením technických materiálů, získání základní teoretické dovednosti při manipulaci se zkušebními přístroji a přípravou zkušebních vzorků i organizační dovednosti související se zajišťováním obdobných cvičení na SŠ.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Strojírenské laboratoře je získat celkový přehled o způsobech zjišťování důležitých vlastností technických materiálů, dále s organizací a technickou dokumentací laboratorních měření.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základy metrologie.
2. Chyby měření.
3. Druhy měření.
4. Kontrola jakosti povrchu.
5. Měření závitů.
6. Měření ozubených kol.
7. Zkoušení materiálů.
8. Přesnost měření.
9. Měření závitů.
10. Měření ozubených kol.
11. Měření tvrdosti materiálů.
12. Měření hlubokotažnosti tvarů.
13. Zkouška tahová.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Boháček, J. Metrologie. Praha: ČVUT. 2011. ISBN 978-80-01-04839-9.
Pernikář, J. Tykal, M., Vačkář, J. Jakost a metrologie. Část metrologie. Brno: CERM. 2001.
ISBN 80-214-1997-0.
Čech, J., Pernikář, J., Podaný, K. Strojírenská metrologie. Brno: CERM. 2005. ISBN 80-214-3070-2.
Literatura doporučená studentům Tichá, Š. Adamec, J. Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava: VŠB. 2008.
ISBN 978-80-248-1916-7.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
TECHNIC1 - Vybrané kapitoly z techniky 1, 2, 3
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Specializovaná témata - technické školství, elektrotechnika, strojírenství.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je seznámit studenty s novinkami, inovacemi, trendy, výzkumem a vývojem v různých technických oborech a usnadnit pochopení mezioborových vztahů a vztahů průmysl - školství.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Analýzy a trendy ve strojírenském průmyslu.
2. Analýzy a trendy v elektrotechnice.
3. Nové materiály ve strojírenství.
4. Nové materiály v elektrotechnice.
5. Nové trendy v konstrukci strojní.
6. Nové trendy v konstrukci zařízení.
7. Moderní výrobní technologie.
8. Automatizace.
9. Roborizace a robotické technologie.
10. Trendy v aplikacích ICT.
11. Ekonomika a řízení ve strojírenském průmyslu.
12. Ekonomika a řízení v elektrotechnickém průmyslu.
13. Řízení managementu jakosti.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Prospekty firem nabízející nové produkty.
Internetové stránky.
Časopisy a odborná literatura z oboru.
Časopis: Automatizace, technologie, inovace, trhy TECHNIK, měsíčník vydavateství Economia, dostupný na www.technik.ihned.cz
Literatura doporučená studentům ČSN EN ISO 9000, 9001, 9004
ČSN EN ISO 19011, 14001, 14004, 14005 a související normy.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
TECHNIC2 - Vývoj techniky
2012

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Přehled vývoje techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Vývoj techniky je seznámit posluchače 1. ročníku zejména s vývojem techniky, technickými vynálezy, výrobními způsoby, nástroji i společenskými poměry doby minulé.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Nástroje a technické vynálezy v pravěku.
2. Nástroje a technické vynálezy ve starověku.
3. Nástroje a technické vynálezy ve středověku.
4. Průmyslová revoluce.
5. Těžba nerostných surovin.
6. Prvopočátky vývoje samohybných vozidel.
7. Vývoj světla automobilové techniky.
8. První letecké pokusy.
9. Rozvoj elektrotechnického průmyslu.
10. Technika mezi dvěma válkami.
11. Rozvoj jaderných technologií.
12. Technika naší doby.
13. Trendy technického rozvoje.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Knob, S. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Ostrava: OU. 2009. ISBN 978-80-7368-689-5.
Literatura doporučená studentům Zelený, J. Historie výpočetní techniky. Praha: Scientia. 2006. ISBN 80-86960-04-8.
Blandford, L. Milníky civilizace. Praha: Mladá fronta. 2010. ISBN 978-80-204-2110-4.
Spilsbury, L. Encyklopedie vynálezů. Praha: Slovart. 2010. ISBN 978-80-7391-211-6.
Zeithammer, K.: Vývoj techniky, ČVUT Praha 1994
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
TECHNIC3 - Vybrané problémy ze silnoproudé elektrotechniky
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem předmětu je zopakování, rozšíření a praktické procvičení učiva elektrotechniky na konkrétních příkladech z technické praxe a metodika jejich řešení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Řešení složitějších elektrických obvodů, využití vyšší matematiky pro výpočty a obecná řešení zejména v obvodech střídavých proudů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Práce a výkon stejnosměrného proudu, Ohmův zákon, úbytky na vedení, Kirchhoffovy zákony.
2. Rozvětvený obvod napájený z jednoho zdroje, přizpůsobení pro maximální přenos výkonu, změny rozsahů měřících přístrojů.
3. Stejnosměrné sítě, smyčkové proudy, matice soustavy rovnic.
4. Transfigurace hvězda trojúhelník při výpočtech odporových sítí.
5. Magnetické účinky stejnosměrného proudu proudu, výpočty magnetických obvodů.
6. Návrh tlumivky pro stejnosměrný proud.
7. Elektromagnetická indukce, střední a efektivní hodnoty napětí, proudu a výkonu, fázové řízení.
8. RLC v obvodech střídavého proudu, návrhy kompenzací, fázorové diagramy.
9. Výpočet a návrh transformátoru a autotransformátoru pro síťové a nízkofrekvenční aplikace.
10. Práce a výkon třífázového proudu, zapojení hvězda - trojúhelník, úbytky na vedeních.
11. RLC v obvodech třífázového proudu, návrhy kompenzací v zapojeních hvězda – trojúhelník, fázorové diagramy.
12. Nevyvážená třífázová hvězda bez středního vodiče.
13. Netočivé složky v třífázových soustavách.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lokvenc, J. Elektrotechnika I., II., III. Rukopis přednášek.
Bartušek, K. Měření v elektrotechnice. Brno: VUTIUM. 2010. ISBN 978-80-214-4160-6.
Literatura doporučená studentům Faktor, Z. Transformátory a cívky. Praha: BEN. 1999. ISBN 80-86056-49-X.
Dietmeier, U. Vzorce pro elektrotechniku. Praha: BEN. 2001.
Malý, K. Elektrotechnika. Praha: ČVUT. 2011. ISBN 978-80-01-04866-5.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
TECHNP - Technologická praktika
2002

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 28 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu - jízdní kola, práce montážní a demontážní
- techniky používané v tradičním řemeslném zpracování materiálů
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností - seznámit se základními funkcemi jednotlivých částí jízdního kola, pravidly silničního provozu (ve vztahu k jízdnímu kolu)
- práce s technickými stavebnicemi
- seznámit s technikami používanými v tadičním řemeslném zpracování materiálů
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. část - jízdní kolo
1.-2. Základní rozdělení a použití
3.-4. Funkce hlavních částí
5.-6. Údržba kola
7.-8. Pravidla silničního provozu
II. část - montážní a demontážní práce
9.-10. Bezpečnost a hygiena práce, přehled stavebnic, jejich použití
11.-22. Práce se stavebnicemi - podle předlohy, podle vlastních představ
III. část techniky používané v tradičním řemeslném zpracování materiálů
23.-24. Techniky používané v praktických činnostech
25.-26. Seznámení se zprac. materiálu podle výběru
27.-28. Lidové zvyky a tradice
Literatura, na níž je předmět vystavěn - návody ke stavebnicím
- Pravidla silničního provozu
- sešity M. Brahové
- Kubištová, Pražáková - knížka plná nápadů
Literatura doporučená studentům - návody ke stavebnicím
- Pravidla silničního provozu
- sešity M. Brahové
- Kubištová, Pražáková - knížka plná nápadů
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - 75% docházka
- aktivní účast na cvičení

 

Sylabus
TECHOBR - Technologie obrábění
2012

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium celoživotní: seminář 30 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu  
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností  
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky  Diagnostika CNC stroje - chybová hlášení stroje, odstranění chybových hlášení.
 Řezné nástroje, metody obrábění, upínání nástrojů, upínání obrobků, řezné parametry, upínací přípravky nástrojů a obrobků.
 Volba materiálu řezných nástrojů. Stanovení řezných parametrů.
 Technologický postup výroby součástek třískovým obráběním.
 Technologie soustružení na CNC soustruzích.
 Technologie vrtání na CNC soustruzích a frézkách.
 Technologie frézování na CNC frézkách.
Literatura, na níž je předmět vystavěn  
Literatura doporučená studentům  
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu  

 

Sylabus
TECHPR1 - Technická praktika I
2006

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
TECHPR2 Technická praktika II
TECHPR3 Technická praktika III
TECHPR4 Technická praktika IV
Anotace předmětu Studenti se při výrobě jednoduchých strojních součástí z kovových materiálů seznámí teoreticky a prakticky se základy měření. Základními metodami ručního obrábění a tváření za studena.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání základních pracovních dovedností s reálným kovovým materiálem. Předmět je přípravou pro studium navazujících technických disciplín (MT II., Mechanika).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod bezpečnostní a požární předpisy, hygiena práce, názvosloví nářadí a nástrojů pro opracování kovového materiálu a měřidel a péče o ně. Čtení výkresů, pravidla pro zhotovování jednoduchých náčrtů a výkresů, technologie výroby.
2. Zahájení práce na výrobku -vyrovnání ocelového drátu, měření a orýsování, dělení materiálu (řezání, stříhání, sekání), sražení ostrých hran a ohýbání ocelových drátů dle výkresu. Dokončení práce, kontrola výrobku a jeho odevzdání.
3. - 6. Zahájení práce na výrobku - vyrovnání ocelového plechu, měření a orýsování,dělení materiálu (stříhání, sekání), vyrovnání nerovností, sražení ostrých hran, ohýbání plechu do tvaru dle výkresu, povrchová úprava. Test nářadí, nástroje, měřidla, technologický postup prací.
7. Dokončení výrobku, kontrola a jeho odevzdání, náhradní test, hodnocení základních pracovních dovedností.

Dřevo

1. Úvod, bezpečnostní a protipožární předpisy
2. Názvosloví nástrojů, zadání výrobku
3. Práce na výrobku - orýsování a řezání, hoblování
4. Práce na výrobku - vrtání (nebozezem, kolovrátkem, ruční a el. vrtačkou)
5. Práce na výrobku - dlabání, rašplování, pilování
6. Práce na výrobku - broušení, test nástroje
7. Odevzdání výrobku, výkresové dokumentace, náhradní test, hodnocení základních pracovních dovedností při ručním obrábění dřeva (orýsování,řezání, hoblování, vrtání, dlabání, rašplování, pilování)
Literatura, na níž je předmět vystavěn Konvička, J.: Tvoříme z kovu. Edice JAK svazek 55, Mladá fronta, Praha 1975
Kramerius, F.: Příručka pro domácí dílnu, SNTL Praha 1973.
Němec, K.: Práce s kovem, SNTL Praha 1974.
Švagr, J.: Technologie ručního zpracování kovů pro 1. roč. SOU, SNTL Praha 1973.
Kol.: Dřevařská příručka, SNTL Praha, 1989, (2 díly)
Eisner K., Havlíček V., Osten M.: Dřevo a plasty, SNTL, Praha 1983
ČSN 013610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu
Kol.: Práce se dřevem, Knižné centrum, Žilina 1996
Literatura doporučená studentům Dobrovolný, B.: Základní učebnice pro pracující v kovoprůmyslu, SNTL Praha 1958.
Pechlát, J.: Vlastní dílna, SNTL Praha 1973.
Vinter, J.: Co a jak se dřeem, SNTL Praha 1984
Kadleček, F.: Ruční obrábění dřeva, SNTL Praha 1989
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu Ing. Toman:
1. 100% docházka - v případě i omluvených absencí třeba nahradit výuku
2. Úspěšné zvládnutí pracovních dovedností - dle osnovy předmětu
3. Odevzdání výrobku v požadované kvalitě a termínu, včetně:
- výkresové dokumentace výrobku
- výrobního a metodického postupu
4. Úspěšné absolvování kontrolního testu

Podmínky udělení zápočtu:(dr. Chrzová)
1. 100% docházka - v případě i omluvených absencí třeba nahradit výuku
2. Úspěšné zvládnutí pracovních dovedností - řezání, hoblování, dlabání
3. Odevzdání výrobku v požadované kvalitě a termínu, včetně:
- výkresové dokumentace výrobku
- výrobního a metodického postupu
4. Úspěšné absolvování kontrolního testu

 

Sylabus
TECHPR2 - Technická praktika II
2006

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
TECHPR1 Technická praktika I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
TECHPR3 Technická praktika III
TECHPR4 Technická praktika IV
Anotace předmětu Předmět zahrnuje základy obrábění kovů a technologii nýtování. U jednotlivých metod ručního obrábění je vyložena jejich podstata. Dělení materiálu řezáním, pilování a úprava povrchu. Vrtání děr, používání nástroje, upínání nástrojů a obrobků, řezné podmínky. Předmět je přípravou na studium navazující technické disciplíny Materiály a technologie II.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti se při praktické výrobě seznámí s problematikou dílenského měření a se základy ručního obrábění. Získají teoretické znalosti a praktické zkušenosti z technologie nýtových spojů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod, bezpečnostní a protipožární předpisy, hygiena práce, názvosloví nářadí, nástrojů, měřidel a péče o ně. technologie výroby, požadavky k zápočtu.
2. Dělení kovových materiálů řezáním rámovou pilou na kov¨- procvičování. Ruční obrábění materiálu pilováním, úprava povrchu pomocí smirkového plátna -procvičování.
3. Výroba průchodných děr vrtáním - procvičování. Spojování kovových materiálů nýtováním - druhy nýtů a nýtových spojů. Praktická ukázka nýtování, procvičování. Zadání výrobku.
4.-6. Zahájení práce na výrobku - vyrovnání ocelového plechu, měření orýsování a odůlčikování dle výkresu, vyřezání tvaru výrobku rámovou pilou na kov, zapilování na rozměry, sražení ostrých hran. Výroba průchodných děr pro nýty - označení a svrtání patřičných dílů výrobku. Provedení nýtových spojů. Povrchová úprava. Test - názvosloví nářadí, nástrojů a měřidel, technologický postup prací.
7. Dokončení výrobku, kontrola jeho odevzdání, náhradní test, celkové hodnocení základních pracovních dovedností a teoretických znalostí.

Dr. Chrzová

1. Úvod, bezpečnostní a protipožární předpisy, požadavky k zápočtu, zadání výrobku
2. Práce na výrobku - základní ruční opracování dřeva
3. Práce na výrobku - lepení, tmelení, práce s dýhami
4. - 5. Práce na výrobku - bělení, moření, práce s nátěrovými hmotami, čištění a údržba štětců ekologické aspekty použití materiálů na dokončovací práce a povrchové úpravy dřeva
6. Test - povrchové úpravy dřeva
7. Odevzdání zadaného výrobku, výkresové dokumentace, hodnocení
Literatura, na níž je předmět vystavěn 1. Hluchý, M.: Strojírenská technologie II. Praha 1979
2. Němec, K.: Práce s kovem, Praha 1974
3. Švagr, J.: Technologie ručního zpracování kovů pro 1. ročník SOU Praha 1990.
4. Kol.: Dřevařská příručka, SNTL Praha, 1989 (2 díly)
5. Eisner, K., Havlíček, V., Osten, M.: Dřevo a plasty, SNTL Praha, 1983.
6. ČSN 01 3610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu
7. Křupalová, Z.: Nauka o materiálu, Brno 1996

Literatura doporučená studentům Pechát, J.: Vlastní dílna, Praha 1973
Vinter, J.: Co a jak se dřevem, SNTL Praha 1984
Kadleček, F.: Ruční obrábění dřeva, SNTL Praha 1989
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Kovo
100% docházka v případě i omluvených absencí nahradit výuku
úspěšné zvládnutí pracovních dovedností dle osnovy předmětu
odevzdání výrobku v požadované kvalitě a termínu, včetně:
- výkresové dokumentace výrobku
- výrobního a metodického postupu
úspěšné absolvování kontrolního textu

Dřevo
zhotovení výrobku a technické dokumentace v požadované kvalitě a termínu
úspěšné absolvování testu "názvosloví nástrojů"
75 % docházka

 

Sylabus
TECHPR3 - Technická praktika III
2003

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Mojžíš Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
Prerekvizity
TECHPR1 Technická praktika I
TECHPR2 Technická praktika II
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
TECHPR4 Technická praktika IV
Anotace předmětu Práce s kovem - šroubové spoje, lepení a pájení kovů
Obrábění - základy obrábění
Práce se dřevem - základní truhlářské spoje
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zdokonalení a prohloubení dovedností při opracování technických materiálů
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Práce s kovem

1. Úvod do předmětu, seznámení studentů s požadavky k zápočtu a s učebním plánem.
2. Vrtání - práce na základních vrtačkách
3. Šroubové spoje - výroba cvičných šroubů a matic.
4. Práce na výrobku s využitím šroubového spojení
5. Lepení kovů, teoretické a praktické seznámení s touto technologií
6. Pájení na měkko - praktická ukázka, procvičování různých způsobů pájení


Obrábění

1. Úvod do strojního obrábění kovů
2. Bezpečnost práce, hygiena a protipožární ochrana
3. Nástroje na strojní obrábění kovů - upínání, ostření
4. Základní obráběcí stroje - popis, obsluha
5. Soustružení - základní operace, soustružení čelních ploch, válcových ploch, kuželových ploch, tvarových ploch

Práce se dřevem

1. Úvod, proškolení z BOZ a PO, zadání výrobku
2. Práce na výrobku - mechanické spojovací prostředky
3. Práce na výrobku . zákl. truhlářské prvky a konstrukce
4. Práce na výrobku - zákl. truhlářské prvky a konstrukce
5. Práce na výrobku - povrchová úprava, dokončovací operace, odevzdání, hodnocení

Literatura, na níž je předmět vystavěn Hluchý, M.: Strojírenská technologie II., Praha 1989
Němec, K.: Práce s kovem, Praha 1974
Švagr, J.: Technologie ručního zpracování kovů pro 1. roč. SOU, Praha 1990
Kol.: Dřevařská příručka, SNTL Praha, 1989, (2 díly)
Eisner K., Havlíček V., Osten M.: Dřevo a plasty, SNTL, Praha 1983
ČSN 013610 - Výkresy ve dřevozprcujícím průmyslu
Kysilka, J.: Návody na technická praktika.
Bartoš, J.: Strojnické tabulky, SNTL, Praha 1965
Hluchý, M.: Strojírenská technologie, SNTL, Praha 1975
Literatura doporučená studentům Pechát, J.: Vlastní dílna, Praha 1973
Jedlička, J.: Svařování v otázkách a odpovědích, Praha 1966
Pechlát, J.: Vlastní dílna, SNTL, Praha 1974
Vinter, J.: Co a jak se dřevem, SNTL Praha, 1984
Kadleček F.: Ruční obrábění dřeva, SNTL Praha, 1989
Kol.: Práce se dřevem, Knižné centrum Žilina, 1996
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:

Práce s kovem

1. Aktivní účast na cvičení.
2. Odevgzdaný výrobek v počadovaném termínu a kvalitě.
3. Odevzdaná výkresová dokumentace k danému výrobku.
4. Teoretická práce (referát nebo seminární práce).
5. Kreslení strojních součástí na školní tabuli.
6. 100% účast na cvičeních
Poznámka:
Odevzdání výrobku a výkresové dokumentace se uskuteční v zápočtovém týdnu. Referát a kreslení strojních součástí bude probíhat v průběhu semestru.

Obrábění
1. 100% docházka na cvičení - výuka se v plném rozsahu nahrazuje i v případě omluvených absencí
2. odevzdání seminární práce a zadaného výrobku v požadované kvalitě (název: Strojní obrábění kovů)
3. základní znalost bezpečnostních předpisů a jejich dodržování

Práce se dřevem
Podmínky udělení zápočtu:
1. Aktivní účast na cvičeních
2. 100% docházka - v případě i omluvených absencí třeba nahradit výuku
3. Odevzdání výrobku v požadované kvalitě a termínu, včetně:
- výkresové dokumentace výrobku
- výrobního a metodického postupu
4. Úspěšné absolvování kontrolního testu


 

Sylabus
TECHPR4 - Technická praktika IV
2003

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Mojžíš Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
Prerekvizity
TECHPR1 Technická praktika I
TECHPR2 Technická praktika II
TECHPR3 Technická praktika III
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět vytváří předpoklady pro zvládnutí teorie obrábění. Umožňuje praktické seznámení se základy kreslení v AutoCADu verze 2000, různými způsoby strojního obrábění, zpracování plastů i zásadami bezpečné práce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se softwarem AutoCAD. Získání základních vědomostí a dovedností v oblasti strojního obrábění. Znát základní principy obsluhy strojů i jednotlivých praovních činností. Vytvořit ucelený přehled o zpracování plastů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Bezpečnost práce
2. Soustružení, nástroje, základní operace
3. Soustružení jednoduchého výrobku
4. Vrtání, nástroje, výroba závitů
5. Frézování, nástroje, základní operace
6. Ostření řezných nástrojů - soustružnický nůž, vrták

1. Bezpečnost a hygiena práce při zpracování plastových polotovarů, rozdělení plastů používaných ve školních dílnách. Zahájení práce na výrobku - odlišnosti v upínání a orýsování plastů od jiných druhů materiálů.
2. Ruční způsoby obrábění plastů - řezání, stříhání, pilování, vrtání, škrabání a smirkování.
3. Tváření plastů za tepla - ohýbání, tvarování v přípravcích. Tepelné zdroje.
4. Odlévání plastů - výroba jednoduchých forem ve školních podmínkách.
5. Spojování plastů lepením.
6. Laminování polyesterovými pryskyřicemi a opravy výrobků z plastů.

1. Úvod do AutoCaDu verze 2000
2. Organizace projektu
3. Používání souřadnicových systémů
4. Vytváření objektů
5. Přesné kreslení
6. Editační metody
7. Text, kótování a tolerance
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kysilka, J.: Návody na technická praktika. Část: Strojní obrábění kovů. PF HK 1988
Bartoš, J.: Strojnické tabulky, SNTL Praha 1987
Hluchý, M.: Strojírenská technologie, SNTL Praha 1987
AutoCad 14: Uživatelská příručka
MechSoft 6.14: Uživatelská příručka
Cyrus, P.: Základy počítačové grafiky v konstrukci strojů
Gřunděl, F.: Zpracování novoduru, Praha 1974
Pracovní vyučování, technické práce v 5., 6., 7., roč. ZŠ

Literatura doporučená studentům Pechát, J.: Vlastní dílna, Praha 1973
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu (dr. Mojžíš):
a) 100% docházka na cvičení - výuka se v plném rozsahu nahrazuje i v případě omluvených absencí
b) odevzdání seminární práce a zadaného výrobku v požadované kvalitě
c) základní znalost bezpečnostních předpisů a jejich dodržování

Podmínky udělení zápočtu (dr. Chrzová):
a) aktivní účast na cvičení
b) odevzdaný výrobek v požadovaném termínu a kvalitě
c) odevzdaná výkresová dokumentace k danému výrobku
d) teoretická práce (referát nebo seminární práce)
e) kreslení strojních součástí na školní tabuli
f) 100 % účast na cvičení

Podmínky udělení zápočtu (ing. Zajíc):
1. samostatné vypracování jedné zadané úlohy
2. 80% účast na cvičeních

 

Sylabus
TECHPRO1 - Řešení technologických projektů 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Študenti v rámci technologického projektu teoreticky spracujú riešenú problematiku, napr. tvorbu konštrukčnej dokumentácie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Rozvinúť schopnosti prierstorovej predstavivosti s cieľom aplikácie na konkrétny predmet riešenia.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Predmet je zameraný na návrh konštrukčnej a technologickej dokumentácie výrobkov z vybraných technológií:
- obrábania,
- tvárnenia,
- zvárania,
- odlievania
- nových technológií
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kocman, J. - Prokop, K.: Technologie obrábění. Praha: BEN, 2002.
Slanař, V.: Technické kreslení: pravidla pro tvorbu strojnických výkresů podle mezinárodních norem. 2. dopl. vydání. Písek: J and M, 1999. 156 s.
Slavíček, V.: Obrábéní na CNC strojích - příklady 2007.
Štulpa, M.: CNC obráběcí stroje a jejich obrábění. Praha: BEN, 2006. 120 s.
Literatura doporučená studentům Pluhař, J. - Korita, J.: Strojírenské materiály. Praha: SNTL, 1977.
Rychliková, B.: Materiály a technologie (Nauka o kovech). Ostrava: PF, 1988.
Hluchý, M.: Strojírenské technologie II. Praha: SNTL, 1979.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu z - zápočet
- 75 % účasť na cvičeniach,
- vypracovanie technologického projektu,
- obhajoba technologického projektu

 

Sylabus
TECHPRO2 - Řešení technologických projektů 2
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Študenti v rámci technologického projektu teoreticky spracujú riešenú problematiku, napr. tvorbu technologickej dokumentácie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Rozvinúť schopnosti konštrukčnej a technologickej predstavivosti s cieľom aplikácie na konkrétny predmet riešenia.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Predmet je zameraný na návrh konštrukčnej a technologickej dokumentácie výrobkov z vybraných technológií:
- obrábania,
- tvárnenia,
- zvárania,
- odlievania
- nových technológií
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kocman, J. - Prokop, K.: Technologie obrábění. Praha: BEN, 2002.
Slanař, V.: Technické kreslení: pravidla pro tvorbu strojnických výkresů podle mezinárodních norem. 2. dopl. vydání. Písek: J and M, 1999. 156 s.
Slavíček, V.: Obrábéní na CNC strojích - příklady 2007.
Štulpa, M.: CNC obráběcí stroje a jejich obrábění. Praha: BEN, 2006. 120 s.
Literatura doporučená studentům Pluhař, J. - Korita, J.: Strojírenské materiály. Praha: SNTL, 1977.
Rychliková, B.: Materiály a technologie (Nauka o kovech). Ostrava: PF, 1988.
Hluchý, M.: Strojírenské technologie II. Praha: SNTL, 1979.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu z - zápočet
- 75 % účasť na cvičeniach,
- vypracovanie technologického projektu,
- obhajoba technologického projektu

 

Sylabus
TECHZPR1 - Obnovitelné zdroje energie a jejich aplikace
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámit s využíváním a výrobou energie, vlivem na životní prostředí, s dopravními prostředky a vzájemným vztahem techniky, ekologie a využívání energie člověkem, recyklace surovin a použitých materiálů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit s využíváním a výrobou energie, vlivem na životní prostředí, s dopravními prostředky a vzájemným vztahem techniky, ekologie a využívání energie člověkem, recyklace surovin a použitých materiálů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Energie.
2. Využívání energie člověkem.
3. Výroba energie - klasické zdroje.
4. Výroba energie - alternativní zdroje I.
5. Výroba energie - alternativní zdroje II.
6. Úspory energie.
7. Nízkoenergetické technologie.
8. Energie v životním prostředí.
9. Recyklace surovin a použitých materiálů.
10. Automatické řízení.
11. Dopravní prostředky.
12. Technika a ekologie.
13. Trendy v oblasti nízkonákladových technologií.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vlk, F. Alternativní pohony motorových vozidel. Brno: 2004. ISBN 80-239-1602-5.
Šmelhaus, P. a kol. Nízkoenergetický dům. ABF. 2005. ISBN 80-86165-94-9.
Čihák, F. Malé vodní elektrárny. Praha. ČVUT. 2006.
Srdečný, K. Tepelná čerpadla. ERA group. 2005.ISBN 80-7366-031-8.
Literatura doporučená studentům Tůma, J. Domácí klimatizace a čističky vzduchu. Brno: ERA group. 2008. ISBN 978-80-7366-126-7.
Herčík, M. 111 otázek a odpovědí o životním prostředí. Ostrava: Montanex. 2004. ISBN 80-7225-123-6.
Sojka, J. Malé čistírny odpadních vod. Brno: ERA group. 2004. ISBN 80-86517-80-2.
Žabička, Z. Vodovod a kanalizace. Brno: ERA group. 2004. ISBN 80-86517-67-5.
Herzán, M. Studny a jak na ně. BEN. 2007. ISBN 80-7300-188-8.
Srdečný, K. Energeticky soběstačný dům. Brno: ERA group. 2007. ISBN 978-80-7366-103-8.
Eder, B., Schulz, H. Bioplyn v praxi. Ostrava: HEL. 2004. ISBN 80-86167-21-6.
Matějovský, V. Automobilová paliva. Praha: Grada Publishing. 2005. ISBN 80-247-0350-5.
Henze, A., Hillebrand, W. Elektrický proud ze slunce. Ostrava: HEL. 2000. ISBN 80-86167-12-7.
Murtinger, K. Energie z biomasy. Brno: ERA group. 2006. ISBN 80-7366-071-7.
Čihák, F. Malé vodní elektrárny. Praha: ČVUT. 2006.
Schulz, H. Savoniův rotor. Ostrava: HEL. 2005. ISBN 80-86167-26-7.
Srdečný, K., Truxa, J. Tepelná čerpadla. Brno: ERA group. 2005. ISBN 80-7366-031-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
TEME-Z1 - Technická mechanika I - ZS2
2005

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
TEME-Z2 Technická mechanika II - ZS2
Anotace předmětu Předmět je rozdělen na dvě části – statiku a kinematiku.
Statika
Vysvětluje pojem a určení síly, silové dvojice, uložení tělesa, vazby bodu a tělesa k rámu, podpory, soustavy sil v rovině a prostoru, náhrady silových soustav a jejich rovnováhu. Zabývá se silovými poměry nepohyblivých, staticky určitých soustav (tělesa, prutové soustavy( a soustav s jedním stupněm volnosti (mechanismy).
Kinematika
Zahrnuje určování kinematických veličin při pohybu tělesa a mechanismů v rovině.Jedná se o základní rozklady pohybů, určování trajektorií a obálek. Vysvětluje pojem druhotného a unášivého pohybu tělesa a konstrukci rychlosti a zrychlení. Zabývá se rovněž aplikací kinematické metody při statickém řešení soustav těles.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání znalostí z mechaniky pevných těles.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod. Základní pojmy ze statiky, centrální rovinná soustava sil
2. Uložení tělesa v rovině (tři plošné podpory)
3. Uložení tělesa v rovině (křivková a plošná podpora)
4. Rovinná soustava těles
5. Prutové soustavy těles
6. Těžiště
7. Pasivní odpory
8. Kinematika tělesa v rovině, posuvný pohyb, rotační pohyb, obecný pohyb, pól, střed křivosti
Literatura, na níž je předmět vystavěn Sedláček, V.: Technická mechanika I (statika)
Literatura doporučená studentům Sedláček, V.: Technická mechanika I (statika), Praha, VŠZ, 1982.
Šesták a kol.: Technická mechanika (mechanika tuhých těles). Praha, Bratislava, SZN, 1985.
Cyrus, P.: Principy a systémy I (statika, kinematika - příklady). Hradec Králové, TSPd, 1986.
Procházka, S.: Cvičení technické mechaniky II. Praha, VŠZ, 1983.
Knězů, J.: Statika - texty pro experimentální výuku. Praha, ČVUT, 1983.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
min. 75% účast na cvičeních

 

Sylabus
TEME-Z2 - Technická mechanika II - ZS2
2005

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity
TEME-Z1 Technická mechanika I - ZS2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Dynamika
Učební látka pojednává o pohybech hmotných bodů a těles.
Stěžejní látka částí dynamiky jsou základní zákony dynamiky a jejich praktické aplikace při sestavování a řešení pohybových rovnic, popisujících přímočaré kmitavé pohyby, rotační a obecné pohyby diskrétních soustav a těles a soustav v rovině.
Pružnost
Obsahem učiva jsou základní pojym a zákony mechaniky pevných těles při statickém a dynamickém zatížení. Jedná se o jednoosou rovinnou napjatost tj. tah – talk, prostý smyk, krut hřídelů, ohyb přímých nosníků (vnitřní statické účinky u nosníků, prostý ohyb, Mohrovu metodu, diferenciáolní rovnice ohybové čáry) a jednoduché úlohy stability. Jsou vysvětleny pojmy deformační práce a energie napjatosti a řešeny problémy kombinovaného namáhání, pevnosti skutečných strojních součástí při provozním zatížení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání znalostí z mechaniky pevných a pružných těles.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Dynamika
1. Úvod, základní pojmy, pohyb bodu - pohybové rovnice, přímočarý rovinný pohyb
2. Rovinný pohyb bodu, základní případy kmitavých pohybů, harmonický pohyb
3. Sériové a paralelní uspořádání lineárních pružin, tlumené kmitání
4. Momenty setrvačnosti, dynamika tuhého tělesa, posuvný a rotační pohyb
5. Obecný rovinný pohyb, dynamika rovinných soustav

Pevnost, pružnost
1. Úvod, základní pojmy, rozdělení namáhání, Eulerova metoda myšleného řezu, prostý tah (jednoosá napjatost)
2. Tlak
3. Smyk (rovinná napjatost)
4. Ohyb přímých nosníků
5. Deformace přímých nosníků
6. Krut
7. Vzpěr
8. Složení namáhání, vliv tvaru součástí na rozložení napětí
Literatura, na níž je předmět vystavěn Cyrus, P.: Principy a systémy II (Pružnost pevnost - příklady), PF Hradec Králové 1987
Scheller, R.: Pružnost, pevnost. SNP Praha 1979
Scheller, R.: Cvičení z pružnosti a pevnosti. SNP Praha 1980
Pěšina, E., Reif, P., Valenta, F.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha 1964
Hoschl, C.: Pružnost pevnost ve strojírenství, Praha 1971
Němec, J., Dvořák, J., Hoschl, C.: Pružnost a pevnost ve strojírenství. Technický
průvodce, Praha 1989
Mikulec, J. a kol.: Pevnost pružnost I., II. ČVUT Praha 1998
Mrňák, L., Drdla, A.: Mechanika (Pevnost pružnost). SNTL Praha 1980
Wanner, J.: Příspěvek k teorii pevnosti a pružnosti. VŠZ Praha 1975
Kolektiv: Pružnost pevnosti I, II. ČVUT Praha 1963
Miroljubov a kol.: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti. SNTL Praha 1976 S
Szabó, I.: Mechanika tuhých těles a kapalin. SNTL Praha 1967
Puchmajer, P.: Pružnost a pevnost. ČVUT Praha 2001
Literatura doporučená studentům Scheller, R.: Cvičení z pružnosti a pevnosti, SPN Praha 1980
Pěšina, E., Reif, P., Valenta, F.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha 1964
Hoschl, C.: Pružnost pevnost ve strojírenství, Praha 1971
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu vyřešené zadané příklady ze cvičení
odevzdání seminární práce
dvě vyhovující zápočtové písemné práce (dynamika, pevnost, pružnost)
min. 75% účast na cvičení

Semestrální práce:
řešení přímého nosníku zatíženého osam. silami

 

Sylabus
TEPR-S5 - Technická praktika V - SSK
2005

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
Prerekvizity
ELKTR1 Elektrotechnika I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Zapojení silnoproudých okruhů zejména v bytových instalacích
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí zapojení silnoproudých okruhů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Rozvod elektrické energie - distribuční síť, přípojka, HDS, elektroměrový rozvaděč, schémata v elektrotechnice, schematické značky, značení vodičů, spotřebičů a přístrojů, měření napětí, proudů a výkonů.
2) Bytová instalace, dimenzování a jištění vedení, jističe, pojistky, chrániče, situační schéma, ochrana před úrazem elektrickým proudem, řazení ochran, rozvaděče měření vypínací doby a vypínacího proudu chráničů, měření impedance zemní smyčky a izolačních odporů.
3) Ochrana elektrických zařízení před přepětím, svodiče přepětí, filtry a jejich řazení, elektromagnetická kompatibilita, měření voltampérové charakteristiky svodiče přepětí.
4) Světelné zdroje a svítidla, předřadníky, kompenzace, zapojení světelných zdrojů, ovládací a regulační prvky, technické parametry, ekonomika provozu světelných zdrojů, bezkontaktní měření proudů, měření výkonů.
5) Princip návrhu osvětlovací soustavy, zvláštní požadavky a možnosti řešení.
6) Tepelné spotřebiče v domácnosti - kuchyňské spotřebiče, elektrické vytápění, ohřev TUV, blokování odběru HDO, přednostní relé, stykače, požadavky na el. instalaci v kuchyních, koupelnách, bazénech atd., měření přepínacího proudu a hystereze u přednostních relé.
7) Zapojení zásuvkového a žárovkového okruhu, zapojení lustrového vypínače, zapojení střídavého a křížového přepínače pro ovládání osvětlení z více míst, schodišťový spínač, impulzní relé, měření úbytků napětí na vedení a výpočet ztrát v silnoproudých instalacích.
8) Zapojení pohyblivého přívodu, zapojení domovního zvonku, sdělovací rozvody v bytové instalaci a jejich ochrana před přepětím a rušivými signály, měření voltampérových charakteristik přepěťových ochran.
9) Požadavky na elektrickou instalaci učeben a laboratoří, rozvaděče učeben a laboratoří. Bezpečnost práce.
10) Připojování jednofázových a třífázových elektromotorů, zapojení pro reverzní chod, zapojení hvězda - trojúhelník, ochrana motoru proti přetížení, zapojení svorkovnice motoru, připojování třífázových motorů na jednofázovou síť, výkonové termistory a pozistory v obvodech el. motorů, nastavování tepelných ochran motorových spouští.
11) Automatizační prvky v elektrické instalaci - časové spínače, časová relé, PIR čidla, elektronické měřící přístroje, termostaty, stmívače, regulátory.
12) Novinky v elektrických instalacích.
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-7-705 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních
ČSN 33 0330- EN 60529 Stupně ochrany krytem
ČSN 33 3320 Elektrické přípojky
ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické obvody
ČSN 33 2135.1 Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách
ČSN 33 2135.2 Elektrická zařízení v saunách
ČSN 34 1610 Přiřazení pojistek pro motory
ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro elektrická zařízení
ČSN 34 2820 Předpisy pro antény
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 35 7107.1 Rozvaděče nn
ČSN 35 7107.3 Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn
ČSN 330165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Bezpečnostní předpisy pro činnost na el. zařízeních. STRO.M, Praha 1997
Honys V., Kříž, M.: Ochrana před úrazem el. proudem, STRO.M, Praha 1996
Dvořáček K., Sládek, D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Habel, J. a kol.: Světelná technika a osvětlování, FCC 1996
Plch, J.: Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999
Proudové chrániče - firemní literatura Felten & Guilleaume
Svodiče přepětí pro přepěťové ochrany, řazení přepěťových ochran v el. instalaci - firemní literatura DEHN-GUARD
Katalogy firem OEZ Letohrad, ETHZ Hensel, Tesla Holešovice, Osram, Vytrych, Thorn Lighting, Felten & Guilleaume, Möeller a další
Literatura doporučená studentům Honys V., Kříž, M.: Ochrana před úrazem el. proudem, STRO.M, Praha 1996
Dvořáček K., Sládek, D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Plch, J.: Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999
Katalogy firem OEZ Letohrad, ETHZ Hensel, Tesla Holešovice, Osram, Vytrych, Thorn Lighting, Felten & Guilleaume, Möeller a další
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předepsaná účast na cvičeních
Vyhovující hodnocení každého zapojení
Vyhovující kontrolní test

 

Sylabus
TEPR-Z5 - Technická praktika V ZS2
2005

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 3 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
TEPR-Z6 Technická praktika VI - ZS2
Anotace předmětu Zapojení silnoproudých okruhů zejména v bytových instalacích
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí zapojení silnoproudých okruhů.
Návrh a tvorba učebních pomůcek.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Dr. Drtina
1) Rozvod elektrické energie - distribuční síť, přípojka, HDS, elektroměrový rozvaděč, schémata v elektrotechnice, schematické značky, značení vodičů, spotřebičů a přístrojů, měření napětí, proudů a výkonů.
2) Bytová instalace, dimenzování a jištění vedení, jističe, pojistky, chrániče, situační schéma, ochrana před úrazem elektrickým proudem, řazení ochran, rozvaděče měření vypínací doby a vypínacího proudu chráničů, měření impedance zemní smyčky a izolačních odporů.
3) Ochrana elektrických zařízení před přepětím, svodiče přepětí, filtry a jejich řazení, elektromagnetická kompatibilita, měření voltampérové charakteristiky svodiče přepětí.
4) Světelné zdroje a svítidla, předřadníky, kompenzace, zapojení světelných zdrojů, ovládací a regulační prvky, technické parametry, ekonomika provozu světelných zdrojů, bezkontaktní měření proudů, měření výkonů.
5) Princip návrhu osvětlovací soustavy, zvláštní požadavky a možnosti řešení.
6) Tepelné spotřebiče v domácnosti - kuchyňské spotřebiče, elektrické vytápění, ohřev TUV, blokování odběru HDO, přednostní relé, stykače, požadavky na el. instalaci v kuchyních, koupelnách, bazénech atd., měření přepínacího proudu a hystereze u přednostních relé.
Dr. Chrzová
1. Úvod do předmětu, seznámení studentů s požadavky k zápočtu a s učebním plánem
2. Úloha učebních pomůcek ve vyučovacím procesu základních a středních škol - rozbor existujícího stavu
3. Návrh vhodných učebních pomůcek (se zaměřením na technické práce, fyziku, matematiku, chemii a tělesnou výchovu)
4. Zpracování sestavy výkresové dokumentace
5. - 6. Rozpracování výkresové dokumentace jednotlivých detailů učební pomůcky
7. Kontrola celkové sestavy, podsestav a detailů u výkresové dokumentace
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-7-705 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních
ČSN 33 0330- EN 60529 Stupně ochrany krytem
ČSN 33 3320 Elektrické přípojky
ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické obvody
ČSN 33 2135.1 Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách
ČSN 33 2135.2 Elektrická zařízení v saunách
ČSN 34 1610 Přiřazení pojistek pro motory
ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro elektrická zařízení
ČSN 34 2820 Předpisy pro antény
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 35 7107.1 Rozvaděče nn
ČSN 35 7107.3 Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn
ČSN 330165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Bezpečnostní předpisy pro činnost na el. zařízeních. STRO.M, Praha 1997
Honys V., Kříž, M.: Ochrana před úrazem el. proudem, STRO.M, Praha 1996
Dvořáček K., Sládek, D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Habel, J. a kol.: Světelná technika a osvětlování, FCC 1996
Plch, J.: Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999
Proudové chrániče - firemní literatura Felten & GuilleaumeSvodiče přepětí pro přepěťové ochrany, řazení přepěťových ochran v el. instalaci - firemní literatura DEHN-GUARDKatalogy firem OEZ Letohrad, ETHZ Hensel, Tesla Holešovice, Osram, Vytrych, Thorn Lighting, Felten & Guilleaume, Möeller a další
Pracovní vyučování, technické práce v 5., 6., 7. roč. ZŠ
Vávra, P.: Strojnické tabulky, Praha 1982Štoud, Z.: Nové normy technického kreslení, Praha 1986
Černoch, S.: Strojně technická příručka 1, 2, Praha 1968
Literatura doporučená studentům Honys V., Kříž, M.: Ochrana před úrazem el. proudem, STRO.M, Praha 1996
Dvořáček K., Sládek, D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Plch, J.: Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999
Katalogy firem OEZ Letohrad, ETHZ Hensel, Tesla Holešovice, Osram, Vytrych, Thorn Lighting, Felten & Guilleaume, Möeller a další
Pracovní vyučování, technické práce v 5., 6., 7. roč. ZŠ
Vávra, P.: Strojnické tabulky, Praha 1982
Štoud, Z.: Nové normy technického kreslení, Praha 1986
Černoch, S.: Strojně technická příručka 1, 2, Praha 1968
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Předepsaná účast na cvičeních
Vyhovující hodnocení každého zapojení
Vyhovující kontrolní test

Dr. Chrzová
75% účast na cvičeních
Vypracování technické dokumentace pro zhotovení učební pomůcky

 

Sylabus
TEPR-Z6 - Technická praktika VI - ZS2
2005

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity
TEPR-Z5 Technická praktika V ZS2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Zapojení slaboproudých obvodů a jejich aplikace v praxi.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí zapojení slaboproudých obvodů.
Praktické zvládnutí práce s ručním elektrickým nářadím.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Dr. Drtina
1) Zapojení zásuvkového a žárovkového okruhu, zapojení lustrového vypínače, zapojení střídavého a křížového přepínače pro ovládání osvětlení z více míst, schodišťový spínač, impulzní relé, měření úbytků napětí na vedení a výpočet ztrát v silnoproudých instalacích.
2) Zapojení pohyblivého přívodu, zapojení domovního zvonku, sdělovací rozvody v bytové instalaci a jejich ochrana před přepětím a rušivými signály, měření voltampérových charakteristik přepěťových ochran.
3) Požadavky na elektrickou instalaci učeben a laboratoří, rozvaděče učeben a laboratoří. Bezpečnost práce.
4) Připojování jednofázových a třífázových elektromotorů, zapojení pro reverzní chod, zapojení hvězda - trojúhelník, ochrana motoru proti přetížení, zapojení svorkovnice motoru, připojování třífázových motorů na jednofázovou síť, výkonové termistory a pozistory v obvodech el. motorů, nastavování tepelných ochran motorových spouští.
5) Automatizační prvky v elektrické instalaci - časové spínače, časová relé, PIR čidla, elektronické měřící přístroje, termostaty, stmívače, regulátory
6) Novinky v elektrických instalacích.
Dr. Mojžíš
1. Úvod do předmětu. Seznámení studentů s požadavky k zápočtu a s učebním plánem
2. Bezpečnost práce na dřevoobráběcích strojích a požadavky na konstrukci strojů z hlediska bezpečné práce ČSN 496100
3. Práce s ručním elektrickým nářadím při obrábění kovů a plastů. Konstrukce, obsluha, technologické pokyny, pravidla bezpečné práce
4. Práce s ručním elektrickým nářadím při obrábění dřeva. Konstrukce, obsluha, technologické pokyny, pravidla bezpečné práce
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodičeČSN 33 2000-7-705 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních
ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytemČSN 33 3320 Elektrické přípojky
ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické obvodyČSN 33 2135.1 Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách
ČSN 33 2135.2 Elektrická zařízení v saunách
ČSN 34 1610 Přiřazení pojistek pro motoryČSN 33 0300 Druhy prostředí pro elektrická zařízení
ČSN 34 2820 Předpisy pro antény
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 35 7107.1 Rozvaděče nn
ČSN 35 7107.3 Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn
ČSN 330165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Bezpečnostní předpisy pro činnost na el. zařízeních. STRO.M, Praha 1997
Honys V., Kříž, M.: Ochrana před úrazem el. proudem, STRO.M, Praha 1996
Dvořáček K., Sládek, D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Habel, J. a kol.: Světelná technika a osvětlování, FCC Praha 1996
Plch, J.: Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999Proudové chrániče - firemní literatura Felten & Guilleaume
Svodiče přepětí pro přepěťové ochrany, řazení přepěťových ochran v el. instalaci - firemní literatura DEHN-GUARD
Katalogy firem OEZ Letohrad, ETHZ Hensel, Tesla Holešovice, Osram, Vytrych, Thorn Lighting, Felten & Guilleaume, Möeller a další
Literatura doporučená studentům Honys V., Kříž, M.: Ochrana před úrazem el. proudem, STRO.M, Praha 1996
Dvořáček K., Sládek, D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Plch, J.: Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999
Katalogy firem OEZ Letohrad, ETHZ Hensel, Tesla Holešovice, Osram, Vytrych, Thorn Lighting, Felten & Guilleaume, Möeller a další
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu předepsaná účast na cvičeních
vyhovující kontrolní test

 

Sylabus
TERMDYN1 - Hydromechanika a termomechanika
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Hydromechanika a termodynamika tekutin, termodynamika plynů a par, tepelné oběhy, sdílení tepla.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Znalost základních pojmů a výpočtů z hydromechaniky a termodynamiky tekutin.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy hydromechaniky.
2. Hydrostatika (Eulerova rovnice hydrostatiky, Pascalův zákon, Archimedův zákon, aplikace).
3. Hydrodynamika (stacionární jednorozměrné proudění ideální nestlačitelné tekutiny).
4. Hydrodynamika (měření rychlosti a průtoku, výtok z nádob).
5. Hydrodynamika (stacionární proudění vazké tekutiny potrubím).
6. Hydrodynamika (proudění v rotujícím kanále, Eulerova čerpadlová rovnice).
7. Základní pojmy termomechaniky.
8. Termodynamika plynů (1. a 2. zákon termodynamiky, ideální plyny).
9. Porovnávací tepelné oběhy (přímý Carnotův oběh).
10. Porovnávací tepelné oběhy (spalovací motor, turbína, obrácený Carmotův oběh).
11. Reálné plyny a páry, vlhký vzduch.
12. Sdílení tepla.
13. Moderní způsoby využití tepelné energie.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Bajer, J. Mechanika 3. Olomouc: UP. 2006. ISBN 80-244-1293-4.
Ulrych, E., Polák, M. Hydromechanika. Praha: ČZU. 2009. ISBN 978-80-213-1925-7.
Šob, F. Hydromechanika. Brno: CERM. 2008. ISBN 978-80-214-3578-0.
Pavelek, M. Termomechanika. Brno: CERM. 2011. ISBN 978-80-214-4300-6.
Středa, I.,Sazima, M., Doubrava, J.: Termodynamika, Praha 1992
Literatura doporučená studentům Jandora, J. Hydraulika. Brno: CERM. 2007. ISBN 978-80-7204-512-9.
Urbášek, J. Termomechanika a mechanika tekutin. Liberec: TU. 2005. ISBN 80-7083-943-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
TEZP - Technika a životní prostředí
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu - využívání energie člověkem
- recyklace surovin a použitých materiálů
- dopravní prostředky
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností - seznámit s využíváním a výrobou energie, vlivem na životní prostředí, s dopravními prostředky a vzájemným vztahem techniky a ekologie
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Energie
2. Využívání energie člověkem
3. Výroba energie - klasické zdroje
4. Výroba energie - alternativní zdroje I.
5. Výroba energie - alternativní zdroje II.
6. Úspory energie
7. Nízkoenergetické technologie
8. Energie v životním prostředí
9. Recyklace surovin a použitých materiálů
10. Automatické řízení
11. Dopravní prostředky
12. Technika a ekologie
Literatura, na níž je předmět vystavěn Smetana, C. Hluk a vibrace. Praha. Sdělovací technika. 2000. ISBN 80-90-1936-2-5.
Tůma, J. Domácí klimatizace a čističky vzduchu. ERA group. 2007. ISBN 978-80-7366-081-9.
Nagy, E. Nízkoenergetický ekologický dům. JAGA media. 2002. ISBN 80-88905-74-5.
Ibler, Z. a kol. Energetika v příkladech. BEN. 2003.ISBN 80-7300-097-0.
Ibler, Z. a kol. Technický průvodce energetika 1. BEN. 2002.ISBN 80-7300-026-1.
Herčík, M. 111 otázek a odpovědí o životním prostředí. Montanex. 2004. ISBN 80-7225-123-6.
Moldan, B. (Ne)udržitelný rozvoj - ekologie hrozba i naděje. ISBN 80-246-0769-X.
Sojka, J. Malé čistírny odpadních vod. ERA group. 2002.ISBN 80-86517-11-X.
Žabička, Z. Vodovod a kanalizace. ERA group. 2003.ISBN 80-86517-52-7.
Herzán, M. Studny a jak na ně. BEN. 2007.ISBN 80-7300-188-8.
Horák, M. - Horník, Š. - Pastor, Ĺ. Efektívne využívanie energie pri prevádzke zariadení a budov. JAGA media. 2000. ISBN 80-88905-33-8.
Srdečný, K. Energeticky soběstačný dům. ERA group. 2006.ISBN 80-7366-052-0.
Šmelhaus, P. a kol. Nízkoenergetický dům. ABF. 2005.ISBN 80-86165-94-9.
Beranovský, J. - Truxa, J. Alternativní energie pro váš dům.ERA group. 2003. ISBN 80-86517-89-6.
Eder, B. - Schulz, H. Bioplyn v praxi. HEL. 2004.ISBN 80-86167-21-6.
Henze, A. - Hillebrand, W. Elektrický proud ze slunce. HEL. 2002. ISBN 80-86167-12-7.
Murtinger, K. Energie z biomasy. ERA group. 2006.ISBN 80-7366-071-7.
Čihák, F. Malé vodní elektrárny. Praha. ČVUT. 2006.
Schulz, H. Savoniův rotor. HEL. 2005. ISBN 80-86167-26-7.
Srdečný, K. Tepelná čerpadla. ERA group. 2005.ISBN 80-7366-031-8.
Alternativní pohony motorových vozidel. 2004. ISBN 80-239-1602-5.
Matějovský, V. Automobilová paliva. Grada Publishing. 2004.ISBN 80-247-0350.
http://mve.energetika.cz/vodnimotory/vodnimotory-obecne.htm
http://www.taawin.cz/
http://www.awea.org/faq/vawt.htmlhttp://automatizace.hw.cz/view.php?cisloclanku=2006102901
http://pcon-wind.de/
Literatura doporučená studentům Šmelhaus, P. a kol. Nízkoenergetický dům. ABF. 2005.ISBN 80-86165-94-9.
Srdečný, K. Energeticky soběstačný dům. ERA group. 2006.ISBN 80-7366-052-0.
Beranovský, J. - Truxa, J. Alternativní energie pro váš dům.ERA group. 2003. ISBN 80-86517-89-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - 75% docházka
- aktivní účast na seminářích

 

Sylabus
TGRAFIK1 - Technická grafika 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět vytváří podmínky pro osvojení základů technického kreslení a tvorby technické dokumentace v obecné rovině. Rozvinout schopnosti prostorové představivosti, které jsou důležité pro studium navazujících technických disciplín.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Rozvinout schopnosti prostorové představivosti, které jsou důležité pro studium navazujících technických disciplín.
Podat základní přehled z oblasti tvorby technické dokumentace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Význam technické dokumentace a její klasifikace.
2. Technický dokument a norma, obsahový rámec podle typu dokumentace.
3. Zásady pro zhotovení technického výkresu, formáty.
4. Základní typy zobrazování.
5. Typy čar a jejich význam na výkresu v různých technických oborech.
6. Náčrt a jeho využití ve školní praxi.
7. Udávání rozměrů na výkresu, předepisování přesnosti, geometrického tvaru a polohy.
8. Označování materiálů v pohledech a řezech.
9. Zásady pro tvorbu výkresů strojních dílů.
10. Zásady pro tvorbu stavebních výkresů.
11. Základní pravidla pro tvorbu výkresů v elektrotechnice.
12. Kombinované výkresy a využití lomených řezů.
13. Technická zpráva a finalizace technické dokumentace.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kletečka, J. Technické kreslení: učebnice pro střední průmyslové školy. Praha: Computer Press. 2001. ISBN 80-7226-542-3.
Veličková, E. Kreslení strojírenských výkresů. Ostrava: SPBI. 2010. ISBN 978-80-7385-084-5.

Literatura doporučená studentům Šťastný, J., Třeštík B. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp. 2004. ISBN 80-7232-223-0.
Slanař, V. Technické kreslení: pravidla pro tvorbu strojnických výkresů podle mezinárodních norem. Písek: J&M. 1999. ISBN 80-86154-16-5.
ČSN EN 61082 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. ČNI. 2007.
ČSN ISO 129 Technické výkresy - Kótování a tolerování. ČNI. 2005.
ČSN ISO 128 Technické výkresy - Pravidla zobrazování. ČNI. 2005.
ČSN EN ISO 10209 Technické výkresy - Terminologie. ČNI. 2007.
ČSN 01 3610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu. ČNI. 2008.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
TGRAFIK2 - Technická grafika 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 16 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět prohlubuje znalosti technického kreslení (obecně a se zaměřením na strojírenství) a soustřeďuje se na tvorbu technické dokumentace na počítači.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je využít získané dovednosti technického zobrazování při zhotovování technické dokumentace na počítači a následnému využití pro výrobní praxi, archivaci a prezentace, včetně aplikací v oblasti vzdělávání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do parametrického modelování, pracovní plocha, nástroje, založení a organizace projektů.
2. Principy 2D kreslení v Inventoru.
3. Náčrt, vytváření náčrtů.
4. Vytváření součástí.
5. Použití náčrtu v modelu součásti.
6. Promítání hran.
7. Parametrizace náčrtu.
8. Geometrické vazby v náčrtu.
9. Pracovní roviny.
10. Základní nástroje pro modifikaci součástí.
11. Modelování a modifikace součástí.
12. Díry.
13. Závity.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Fořt, P., Kletečka, J. Autodesk Inventor, funkční navrhování v průmyslové praxi. Brno: CPress. 2007.
ISBN 978-80-251-1773-6.
Kletečka, J., Fořt, P. Technické kreslení pro SPŠ. Praha: CPress. 2001. ISBN 80-7226-542-3.
Beneš, V. Dílenské tabulky pro školu a praxi. Úvaly: Albra. 2008. ISBN 80-7361062-0.
Literatura doporučená studentům Pustka, Z. Základy konstruování, tvorba výkresové dokumentace. Liberec: TUL. 2009.
ISBN 978-80-7372-456-6.
Svoboda, P., Brandejs, J., Prokeš, F. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Brno: CERM. 2009.
ISBN 978-80-7204-636-2.
ČSN ISO 128 Technické výkresy - pravidla zobrazování. Praha: ČNI. 2003.
ČSN ISO 129 Technické výkresy - kótování a tolerování. Praha: ČNI. 2005.
ČSN ISO 110209 Technické výkresy - terminologie. Praha: ČNI. 1997.
ČSN ISO 5455 Technické výkresy - měřítka. Praha: ČNI. 1994.
ČSN EN ISO 5456 Technické výkresy - metody promítání. Praha: ČNI. 2000.
ČSN EN ISO 6410 Technické výkresy - závity a závitové části. Praha: ČNI. 1988.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu.

 

Sylabus
TGRAFIK3 - Technická grafika 3
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět prohlubuje znalosti technického kreslení a soustřeďuje se na tvorbu technické dokumentace na počítači. Cílem je využít získané dovednosti technického zobrazování při zhotovování technické dokumentace na počítači. Studenti získají kompetence v oblasti tvorby a finálního zpracování technické dokumentace pro výrobní praxi, archivaci a prezentace, včetně aplikací v oblasti vzdělávání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Student dokáže vytvořit jednoduchý model a sestavu v parametrickém modeláři.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sestava, normalizované díly.
2. Tvorba sestav.
3. Umístění a úpravy komponent.
4. Vazby v sestavách.
5. Kontrola kolizí.
6. Rozpad sestavy.
7. Animace rozpadu sestavy.
8. Vytváření výkresů.
9. Pohledy.
10. Řezy.
11. Kóty, pozice, rozpisky.
12. Texty.
13. Šablony výkresů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Fořt, P., Kletečka, J. Autodesk Inventor, funkční navrhování v průmyslové praxi. Brno: CPress. 2007. ISBN 978-80-251-1773-6.
Kletečka, J., Fořt, P. Technické kreslení pro SPŠ. Praha: CPress. 2001. ISBN 80-7226-542-3.
Beneš, V. Dílenské tabulky pro školu a praxi. Úvaly: Albra. 2008. ISBN 80-7361062-0.
Literatura doporučená studentům Pustka, Z. Základy konstruování, tvorba výkresové dokumentace. Liberec: TUL. 2009.
ISBN 978-80-7372-456-6.
Svoboda, P., Brandejs, J., Prokeš, F. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Brno: CERM. 2009.
ISBN 978-80-7204-636-2.
ČSN ISO 128 Technické výkresy - pravidla zobrazování. Praha: ČNI. 2003.
ČSN ISO 129 Technické výkresy - kótování a tolerování. Praha: ČNI. 2005.
ČSN ISO 110209 Technické výkresy - terminologie. Praha: ČNI. 1997.
ČSN ISO 5455 Technické výkresy - měřítka. Praha: ČNI. 1994.
ČSN EN ISO 5456 Technické výkresy - metody promítání. Praha: ČNI. 2000.
ČSN EN ISO 6410 Technické výkresy - závity a závitové části. Praha: ČNI. 1988.
ČSN ISO 128 Technické výkresy - pravidla zobrazování. Praha: ČNI. 2003
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu.

 

Sylabus
TPPMP - Tvorba publikací a podpůrných materiálů
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky ru - praktická a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 14 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení s tvorbou publikací a doplňkových materiálů pomocí příslušných programů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání základních znalostí a dovedností z oblasti tvorby publikací a vytváření jednoduchých ilustrací a schémat. Osvojení základů práce z oblasti digitální fotografie.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Tvorba publikací podle příslušných norem.
2. Základy tvorby a úprav digitální fotografie.
3. Tvorba ilustrací ve vektorovém editoru.
4. Tvorba schémat ve specializovaných editorech.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Roubal, P. Počítačová grafika pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-896-1.
Beran, V. Typografický manuál. Náchod: Manuál, 1994. ISBN 80-901824-0-2.
Literatura doporučená studentům Williamsová, R. Grafická úprava pod vedením profesionálů. Brno: Mobil Media a.s., 2002. ISBN 80-86593-32-0.
Kočička, P., Blažek, F. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-385-4.
Dančo, V. Kapesní průvodce počítačovou typografií. Praha: Labyrint. ISBN 80-85935-00-7.
Nielsen, J. Web.Design. Praha: SoftPress s.r.o., 2002. ISBN 80-86497-27-5.
Polách, E. Pravidla sazby diplomových prací. České Budějovice, 1998. Dostupný z WWW: .
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zpracování zápočtových projektů.

 

Sylabus
TRADICR1 - Tradiční řemesla 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Major Štěpán
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Informace o rukodělné výrobě a tradičních řemeslech od zpracování základní suroviny až po výrobu, o stavbě a funkci potřebných technických zařízení, pomůckách a nářadí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání informací o jednotlivých řemeslech současných i zaniklých v součinnosti s harmonií mezi účelem a tvarem vyráběných předmětů, jako inspiraci k tvůrčí činnosti studentů v oblasti ručních prací, technické grafiky a technologie.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do předmětu, seznámení studentů s požadavky k zápočtu a s učebním plánem.
2. Rozdělení řemesel podle druhu pracovních činností, zpracovaných materiálů a výrobků.
3. Řemesla potravinářská.
4. Řemesla oděvní.
5. Řemesla textilní.
6. Řemesla kožedělná.
7. Řemesla zpracovávající dřevo.
8. Řemesla kovodělná.
9. Řemesla zpracovávající hlínu a minerály.
10. Řemesla stavební.
11. Řemesla umělecká.
12. Seminární práce na téma: Řemeslo jako dokonalý rukodělný projev podmiňující užitnou hodnotu a výtvarnou působnost. Harmonie mezi účelem, tvarem, barevností a zdobností.
13. Hodnocení seminární práce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Klemera J.: Vodní mlýny v Čechách I, Libri 2002.
Janoška, M.: Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a Slezsku, Libri 2003.
Majer, J.: Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a Slezsku, Libri 2005.
Arsenjevová, Z., Wofová, Z.: Tkaní, Computer Press 2005.
Floriánová, O.: Kůže - zpracování a výrobky, GRADA Publishing, a. s. Praha 2005. ISBN 80-247-1091-9
Minář, M.: Řezbářství, GRADA Publishing, a. s. Praha 2004. ISBN 80-247-0743-8.
Marková, G.: Košíkářství, GRADA Publishing, a. s. Praha 2005. ISBN 80-247-0876-0.
Vondruška, V.: Sklářství. GRADA Publishing, a. s. Praha 2002. ISBN 80-247-0261-4.
Florenc, I.: Kovářství, GRADA Publishing, a. s. Praha 2004. ISBN 80-247-0611-3.
Goňa, K., Révay, P., Vondruška, Š.: Umělecké kovářství, GRADA Publishing, a. s. Praha 2005. ISBN 80-247-0918-X.
Losos, L.: Vitráže, GRADA Publishing, a. s. Praha 2005. ISBN 80-247-1405-1.
Literatura doporučená studentům Habustová, M.: Tradiční pečivo, GRADA Publishing, a. s. Praha 2004. ISBN80-247-0692-X.
Vondrušková, A., Poštolková, I.: Krajkářství, GRADA Publishing, a. s. Praha 2004. ISBN 80-247-0670-9.
Šenfeldová, H.: Pletení ze slámy, GRADA Publishing, a. s. Praha 2004. ISBN 80-247-0863-9.
Vondrušková, A.: Drátenictví GRADA Publishing, a. s. Praha 2002. ISBN 80-247-0351-3.
Losos, L.: Pozlacování a polychromie, GRADA Publishing, a. s. Praha 2005. ISBN 80-247-0913-9.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Odevzdání vyhovující seminární práce.

 

Sylabus
TRRE1 - Tradiční řemesla 1
2011

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Major Štěpán
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Informace o rukodělné výrobě a tradičních řemeslech od zpracování základní suroviny až po výrobu, o stavbě a funkci potřebných technických zařízení, pomůckách a nářadí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání informací o jednotlivých řemeslech současných i zaniklých v součinnosti s harmonií mezi účelem a tvarem vyráběných předmětů, jako inspiraci k tvůrčí činnosti studentů v oblasti ručních prací, technické grafiky a technologie.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do předmětu, seznámení studentů s požadavky k zápočtu a s učebním plánem.
2. Rozdělení řemesel podle druhu pracovních činností, zpracovaných materiálů a výrobků.
3. Řemesla potravinářská.
4. Řemesla oděvní.
5. Řemesla textilní.
6. Řemesla kožedělná.
7. Řemesla zpracovávající dřevo.
8. Řemesla kovodělná.
9. Řemesla zpracovávající hlínu a minerály.
10. Řemesla stavební.
11. Řemesla umělecká.
12. Seminární práce na téma: Řemeslo jako dokonalý rukodělný projev podmiňující užitnou hodnotu a výtvarnou působnost. Harmonie mezi účelem, tvarem, barevností a zdobností.
13. Hodnocení seminární práce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Klemera J.: Vodní mlýny v Čechách I, Libri 2002.
Janoška, M.: Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a Slezsku, Libri 2003.
Majer, J.: Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a Slezsku, Libri 2005.
Arsenjevová, Z., Wofová, Z.: Tkaní, Computer Press 2005.
Floriánová, O.: Kůže - zpracování a výrobky, GRADA Publishing, a. s. Praha 2005. ISBN 80-247-1091-9
Minář, M.: Řezbářství, GRADA Publishing, a. s. Praha 2004. ISBN 80-247-0743-8.
Marková, G.: Košíkářství, GRADA Publishing, a. s. Praha 2005. ISBN 80-247-0876-0.
Vondruška, V.: Sklářství. GRADA Publishing, a. s. Praha 2002. ISBN 80-247-0261-4.
Florenc, I.: Kovářství, GRADA Publishing, a. s. Praha 2004. ISBN 80-247-0611-3.
Goňa, K., Révay, P., Vondruška, Š.: Umělecké kovářství, GRADA Publishing, a. s. Praha 2005. ISBN 80-247-0918-X.
Losos, L.: Vitráže, GRADA Publishing, a. s. Praha 2005. ISBN 80-247-1405-1.
Literatura doporučená studentům Habustová, M.: Tradiční pečivo, GRADA Publishing, a. s. Praha 2004. ISBN80-247-0692-X.
Vondrušková, A., Poštolková, I.: Krajkářství, GRADA Publishing, a. s. Praha 2004. ISBN 80-247-0670-9.
Šenfeldová, H.: Pletení ze slámy, GRADA Publishing, a. s. Praha 2004. ISBN 80-247-0863-9.
Vondrušková, A.: Drátenictví GRADA Publishing, a. s. Praha 2002. ISBN 80-247-0351-3.
Losos, L.: Pozlacování a polychromie, GRADA Publishing, a. s. Praha 2005. ISBN 80-247-0913-9.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Odevzdání vyhovující seminární práce.

 

Sylabus
TSMOVO - Technické systémy motorových vozidel
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu kz - klasifikovaný zápočet
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět rozšiřuje možnost studia dle zájmu studentů a prohlubuje znalosti v tomto oboru.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je prohlubovat snalosti studentů učitelství pro ZŠ v oblasti spalovacích motorů a převodných ústrojí silničních vozidel.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Historie a vývoj motorových vozidel
2. Rozdělení a druhy motorových vozidel pro motorovou dopravu
3. Hlavní části motorových vozidel
4. Spalovací motor
5. Rozvody motorů
6. Palivové soustavy
7. Chlazení motorů
8. Mazání motorů
9. Ústrojí pro přenos energie
10. Elektrická zařízení motorových vozidel
Literatura, na níž je předmět vystavěn Semetko, J.: Mobilní energetické prostriedky. Příroda 1975.
Vlk, F.: Automobilová technická příručka, 2000 Brno.
Literatura doporučená studentům Semetka, J.: Mobilní energetické prostriedky. Příroda 1975.
Vlk, F.: Automobilová technická příručka, 2000 Brno.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu :
87% účast na cvičeních
vyhovující zápočtové testy
pečlivá příprava budoucího učitele a kvalitní didaktické výstupy studentů v rámci cvičení
kvalitně zpracovaná seminární práce.

 

Sylabus
TTZ - Technologie tělovýchovných zařízení
2002

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Mojžíš Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je určen převážně pro studenty, kteří mají druhou aprobaci Tv. Seznámit studenty s normami jednotlivých sportovních zařízení, organizační strukturou oprav.
Prováděním pohotovostních, dočasných i trvalých oprav vybraných druhů zařízení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení s novými technologickými prostředky, jejich užitím a údržbou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Technické normy a sportovní zařízení
2. Certifikace sport. zařízení
3. Údržba a opravy sport. zařízení
4. Lyžařská výstroj a výzbroj
5. Lodě a vodácká výzbroj
6. Povrchy sportovišť
Literatura, na níž je předmět vystavěn Normy ČSN, ISO, EN
Firemní materiály
Materiály zkušebního ústavu ČR
http://www.skimagazin.cz
http://www.malypruvodce.cz
http://www.jacht.cz
Literatura doporučená studentům Normy ČSN, ISO, EN
Firemní materiály
Materiály zkušebního ústavu ČR
http://www.skimagazin.cz
http://www.malypruvodce.cz
http://www.jacht.cz
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu aktivní účast na cvičeních
vypracování seminární práce a její obhájení

 

Sylabus
TZC - Technická zájmová činnost
2010

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu kz - klasifikovaný zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 3 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Návrh a řešení projektů, které lze využít ve výuce technických předmětů i jako náplň zájmových kroužků. Projekty jsou zaměřeny do oblasti multimédií, digitálních technologií a tématického okruhu RVP 5.9 - Člověk a svět práce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s návrhem a tvorbou projektů a jejich využitím ve výuce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Projekty a projektové vyučování.
Možnosti využití digitálních technologií v technické zájmové činnosti.
Návrh a vytváření dokumentace k projektům na počítači.
Návrh a simulace elektronických obvodů.
Vyhledávání technické dokumentace na Internetu, práce s katalogy součástek.
Základy práce s měřicími přístroji.
Řešení projektů.
Návrh a tvorba vlastního projektu.

Literatura, na níž je předmět vystavěn KROPÁČ, J. et al. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0848-1.
GESCHWINDER, J. - RŮŽIČKA, E. - RŮŽIČKOVÁ, B. Technické prostředky ve výuce. Olomouc. Univerzita Palackého. 1995. ISBN 80-7067-584-5.
CHROMÝ, J. Multimediální podpora výuky. Dizertační práce. UHK. 2006.
NIKL, J. Didaktické aspekty technických výukových prostředků. Liberec. Technická univerzita. 2002. ISBN 80-7083-635-0.
VRBA, J. - VŠETULOVÁ, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc. UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8.
TUREK, I. Didaktika. Iura Edition, 2009. ISBN 978-80-8078-198-9.
Literatura doporučená studentům KROPÁČ, J. et al. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0848-1.
NIKL, J. Didaktické aspekty technických výukových prostředků. Liberec. Technická univerzita. 2002. ISBN 80-7083-635-0.
VRBA, J. - VŠETULOVÁ, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc. UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře minimálně 75 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak. Obhajoba vlastního projektu.

 

Sylabus
UHWSWK1 - Úvod do HW a SW konfigurace PC 1
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Praktické seznámení se stavbou počítače. Vysvětlení funkce a významu jednotlivých komponent a příslušenství. Řešení častých problémů počítačů (včetně notebooků) a jejich příslušenství. Získání znalostí pro kvalifikovaný výběr nového hardwarového vybavení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání znalostí a dovedností potřebných ke stavbě počítačů (včetně výběru vhodných komponent) a řešení běžných problémů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Předmět je zaměřen zejména na následující tematické okruhy:
1. Vysvětlení funkce a významu jednotlivých komponent počítače.
2. Demontáž a montáž počítače.
3. Notebooky a značková PC.
4. Údržba a oprava vybraných komponent.

V průběhu semestru plní studenti úkoly v e-learningovém prostředí WebCT. Úspěšné plnění úkolů a samostudium výukových materiálů v prostředí WebCT je nutnou podmínkou k práci na cvičeních.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studijní materiály dostupné v prostředí WebCT
Minasi, M. Velký průvodce hardwarem. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0273-8.
Literatura doporučená studentům Horák, J. BIOS a Setup : průvodce základním nastavením počítače. Praha : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0148-7.

Internetové odkazy
http://www.hardwarebook.net
http://www.howstuffworks.com
http://www.pctuning.cz
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních.
Zpracování zápočtových projektů.

 

Sylabus
UHWSWK2 - Úvod do HW a SW konfigurace PC 2
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Instalace a provoz operačních systémů. Systémové nástroje. Řešení závažnějších problémových situací na počítači, záchrana dat.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání znalostí a dovedností z oblasti softwarové údržby počítače (instalace operačních systémů, řešení problémových situací pomocí specializovaných softwarových nástrojů, záchrana dat).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Předmět je zaměřen zejména na následující tematické okruhy:
1. Práce se specializovnými softwarovými nástroji pro řešení problémových situací.
2. Instalace a údržba OS, předinstalační kroky.
3. Řešení závažnějších hardwarových problémů.

V průběhu semestru plní studenti úkoly v e-learningovém prostředí WebCT. Úspěšné plnění úkolů a samostudium výukových materiálů v prostředí WebCT je nutnou podmínkou k práci na cvičeních.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Studijní materiály dostupné v prostředí WebCT
Minasi, M. Velký průvodce hardwarem. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0273-8.
Literatura doporučená studentům Horák, J. BIOS a Setup : průvodce základním nastavením počítače. Praha : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0148-7.

Internetové odkazy
http://www.hardwarebook.net
http://www.howstuffworks.com
http://www.pctuning.cz
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních.
Zpracování zápočtových projektů

 

Sylabus
USTP1 - Úvod do studia technických předmětů 1
2007

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 3 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Charakteristika technických předmětů, odlišnosti studia technických předmětů, matematika v souvislostech s technickými disciplinami
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Příprava na studium technických disciplin
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Technické discipliny
2. Technické vzorce a práce s nimi
3. Práce s vektorovými veličinami v technické praxi
4. Funkce jedné promenné v technické praxi
5. Derivace funkce
6. Neurčitý intgrál
7. Určitý integrál a jeho použití v technické praxi
8. Popis technické reality pomocí obyčejných diferenciálních rovnic
Literatura, na níž je předmět vystavěn Rektorys, K. a kol. Přehled užité matematiky. Praha, SNTL, 1981.
Jirásek,F. a kol. Sbírka řešených příkladů z matematiky. Praha, SNTL, 1981
Literatura doporučená studentům Polák, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha, SPN, 1991.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimální účast na seminářích 75 %, 2/3 vyhovujících testů průběžné kontroly znalostí

 

Sylabus
USTP2 - Úvod do studia technických předmětů 2
2007

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 3 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Rozšíření učiva fyziky SŠ, odvození základních vztahů a jejich praktické aplikace s využitím základů vyšší matematiky na konkrétních (zjednodušených) technických příkladech.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické aplikace fyzikálních zákonů v technických oborech, příprava pro navazující předměty - zejména Technickou mechaniku a Elektrotechniku.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Předmět technické fyziky, jednotky SI, souřadné soustavy
2. Mechanika 1. - kinematika a dynamika hmotného bodu
3. Mechanika 2. - soustava hmotných bodů, mechanika tuhého tělesa
4. Mechanika 3. - jednoduché stroje, tření
5. Mechanika kapalin a plynů, Bernouliova rovnice
6. Kmity a vlny, vlnová rovnice
7. Základy termodynamiky, stavová rovnice
8. ELMG 1.- elektrostatické pole, stejnosměrný proud, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony
9. ELMG 2. - Magnetické pole a silové účinky ss proudu
10. ELMG 3. - elektromagnetická indukce, střídavý proud
11. Optika 1. - geometrická optika
12. Optika 2. - základy fotometrie a vlnové optiky
Literatura, na níž je předmět vystavěn HORÁK, Z. - KRUPKA F. Fyzika. SNTL - Alfa. 1981.HLAVIČKA, A. Fyzika pro PF. SPN. Praha. 1978.FUKA J. - HAVELKA B. Elektřina a magnetismus. SPN. Praha. 1979.HAVELKA, B. Optika. SPN. Praha. 1979.HUBEŇÁK, J. Numericky řešené fyzikální úlohy. Hradec Králové. Gaudeamus. 1995.HUBEŇÁK, J. Fyzika a technika. Hradec Králové. MAFY. 1996.HUBEŇÁK, J. Přehled poznatků středoškolské fyziky. Hradec Králové. MAFY. 1998. HALLIDAY, D. - RESNICK, R. - WALKER, J. Fyzika 1-4. Brno. VUTIUM. 2000.HUBEŇÁK, J. Aplikovaná fyzika v technické praxi. Hradec Králové. Gaudeamus. 2003.
Literatura doporučená studentům HLAVIČKA, A. Fyzika pro PF. SPN. Praha. 1978.HUBEŇÁK, J. Fyzika a technika. Hradec Králové. MAFY. 1996.HUBEŇÁK, J. Přehled poznatků středoškolské fyziky. Hradec Králové. MAFY. 1998.HUBEŇÁK, J. Aplikovaná fyzika v technické praxi. Hradec Králové. Gaudeamus. 2003.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:Odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
UTEME - Úvod do technických měření
2008

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Macel Josef
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Fyzikální měření, vyhodnocování naměřených hodnot vybraných veličin.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Úvod do experimentální práce s vybranými fyz. přístroji a vyhodnocování výsledků měření.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Bezpečnost práce při měření, fyzikální veličiny a jednotky, měření fyzikálních veličin
2. Chyby měření
3. Metody zpracování výsledků měření
4. Komentář k řešení vybraných fyzikálních úloh a zpracování protokolů
5. Laboratorní úlohy:
a) Vážení na analytických vahách
b) Měření Youngova modulu pružnosti
c) Určení plochy nepravidelných obrazců
d) Měření hustoty kapalin a drobných pevných tělísek
e) Měření povrchového napětí kapalin
f) Měření teplotního součinitele délkové roztažnosti
g) Měření momentu a poloměru setrvačnosti
h) Měření rychlosti proudu vzduchu a závislosti síly odporu na prostředí a tvaru
Literatura, na níž je předmět vystavěn Podobský, J.: Fyzikální praktikum I., Hradec Králové 1987
Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, Praha 1983
Hlavička, A. a kol.: Fyzika pro pedagogické fakulty, Praha 1971
Literatura doporučená studentům Podobský, J.: Fyzikální praktikum I., Hradec Králové 1987.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 100% účast na všech cvičeních.
Přehled a orientace v dané problematice.
Včasně odevzdané protokoly měření v požadované kvalitě.

 

Sylabus
UVODSTP1 - Úvod do studia technických předmětů 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 3 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Připravit studenta na studium technických disciplín.
Zdroje technických informací a práce s literaturou.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Přípravit studenta na studium technických disciplín.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Popis a analýza technické úlohy.
2. Zobrazování funkčních závislostí.
3. Matematický popis funkční závislosti, určení okrajových podmínek.
4. Technické vzorce, tabulkové hodnoty a práce s nimi.
5. Možnosti využití obecných řešení a analogií.
6. Výhody a nevýhody formálního zápisu vícerozměrných veličin.
7. Metody určování okamžitých hodnot u funkčních závislostí.
8. Využití určení okamžitých hodnot v technické praxi.
9. Technicky významné křivky a jejich analytické vyjádření.
10. Metody výpočtu velikosti plochy ohraničené křivkou.
11. Metody výpočtu objemu u rotačních těles.
12. Programy pro podporu technických výpočtů.
13. Příklady komplexního řešení s využitím ICT.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vrbenská, H., Bělohlávková, J. Základy matematiky pro bakaláře. Ostrava: VŠB. 2006. ISBN 80-248-0519-7.
Literatura doporučená studentům Zaplatílek, K., Doňar, B. Matlab pro začátečníky. Praha: BEN. 2003. ISBN 80-7300-095-4.
Rektorys, K. a kol. Přehled užité matematiky. Praha: Prometheus. 2000. ISBN 80-7196-179-5.
Dušák, K. Metodika řešení rozměrových řetězců. Liberec: Technická univerzita. 2006. ISBN 80-7372-053-1.
Stejskal, V., Březina, J., Knězů, J. Mechanika I, řešené příklady. Praha: ČVUT. 2003. ISBN 80-01-02703-1.
Kuklík, P., Kuklíková, A., Mikeš, K. Dřevěné konstrukce, pravidla pro navrhování a řešené příklady. Praha: ČVUT. 2003. ISBN 80-01-02847-X.
Schejbal, V. a kol. Elektrotechnika - příklady. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2004. ISBN 80-7194-560-9.
Blahovec, A. Elektrotechnika III, příklady a úlohy. Praha: Informatorium. 2005. ISBN 80-7333-045-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na seminářích, docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
UVODSTP2 - Úvod do studia technických předmětů 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 3 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 18 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem předmětu je vyrovnat rozdíly mezi studenty z různých typů škol a připravit je na studium technických disciplín. Obsahem jsou praktické aplikace teoretických vztahů v technických oborech a příprava pro navazující předměty.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Připravit studenta na studium technických disciplín. Praktické aplikace teoretických vztahů v technických oborech, příprava pro navazující předměty.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Měrové soustavy, jednotky SI, jednotky odvozené, palcové a jiné soustavy, jednotky v technice.
2. Popis a parametry technických těles, rozložení na jednodušší prvky, zjednodušení popisu ve 3D.
3. Práce s malými čísly při používání technických jednotek, zjednodušení technických výpočtů.
4. Typizované tvary těles a jejich mechanické vlastnosti.
5. Popis a analýza technické úlohy.
6. Technické vzorce a práce s nimi.
7. Metodika řešení teoretických vztahů z technické mechaniky.
8. Způsoby zatěžování typizovaných profilů, redukce počtu zatěžujících prvků.
9. Práce s tabulkovými a normovanými hodnotami, zjednodušení popisu problému.
10. Dynamické chování zatíženého prvku a soustav.
11. Popis soustav s proudícím médiem, ideální a reálné tekutiny.
12. Využití mechanických analogií pro řešení technických úloh.
13. Využití elektromechanických analogií pro řešení technických úloh.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Hubeňák, J. Aplikovaná fyzika v technické praxi. Hradec Králové: Gaudeamus. 2003. ISBN 80-7041-617-3.
JULINA, M. - ŘEŘÁBEK, A. Mechanika. Statika pro školu a praxi. Praha. Scientia, 2000. ISBN 80-7183-188-3.
VENCLÍK, V. - JULINA, M. Mechanika. Dynamika pro školu a praxi. Praha. Scientia, 2001. ISBN 80-7183-235-9.
Literatura doporučená studentům Vrzala, R. Mechanika I. Liberec: TUL. 2009. ISBN 978-80-7372-570-9.
Florian, Z. Mechanika těles. Brno: CERM. 2008. ISBN 978-80-214-3673-2.
Muk, J. Statika I. Praha: ČVUT. 2007. ISBN 978-80-01-03695-2.
Hlaváč, Z. Dynamika pro kombinované studium. Plzeň: ZČU. 2007. ISBN 80-7043-279-9.
Šob, F. Hydromechanika. Brno: CERM. 2008. ISBN 978-80-214-3578-0.
Ulrych, E. Hydromechanika. Praha: ČZU. 2009. ISBN 978-80-213-1925-7.
Hejzlar, R. Termodynamika. Praha: ČVUT. 2010. ISBN 978-80-01-04540-4.
Jílek, M. Thermomechanics. Praha: ČVUT. 2011. ISBN 978-80-01-04750-7.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu:
Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
VKMECH - Vybrané kapitoly z mechaniky
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Statika a kinematika v příkladech.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Rošíření znalostí ze statiky a kinematiky formou praktického řešení vybraných příkladů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. příklady ze statiky:
Silové soustavy, rovnováha výzaných těles a soustav, statika se třením, prutové soustavy, vnitřní statické účinky u nosníků.

2. příklady z kinematiky:
Kinematika bodu, kinematika tělesa, kinematika soustav těles (mechanismy), použití kinematiky ve statistice

Pozn.: Předmět bude rozvrhován pouze v případě, že na něj bude přihlášeno minimálně 12 studentů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Moráček, M.: Sbírka příkladů ze statiky
Sedláček, V.: Technická mechanika I. - Statika
Šrejtr, J.: Technická mechanika I.
Brepta, R.: Sbírka řešených příkladů z kinematiky
Chravát, J.: Mechanismy II.
Literatura doporučená studentům Moráček, M.: Sbírka příkladů ze statiky
Sedláček, V.: Technická mechanika I. - Statika
Šrejtr, J.: Technická mechanika I.
Brepta, R.: Sbírka řešených příkladů z kinematiky
Chravát, J.: Mechanismy II.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 80% účast na cvičeních
samostatné vypracování dvou zadaných úloh

 

Sylabus
VKOER - Vybr. kap. z org. ekonom. a řízení
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Vysokoškolská legislativa v ČR. Strategické řízení vysokých škol. Řízení výzkumu a vývoje na vysokých školách. Hodnocení kvality ve vysokém školství (výuka, výzkum, management a ekonomika). Systémy terciárního vzdělávání v Evropě. Aktuální otázky vysokoškolského vzdělávání. Ekonomika řízení - diversifikace zdrojů, marketing vysokých škol. Financování vysokých škol - modely. Financování vysokých škol v České republice.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zevrubné zvládnutí anotované látky s důrazem na odborné téma doktorské práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnovu studia a přípravy na doktorskou zkoušku stanoví školitel s přihlédnutím ke speciální problematice doktorské práce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Aktuální dokumenty Zákony a vyhlášky ČR, nařízení MŠMT ČR atd.
Dokumenty EU, UNESCO atd.
Literatura doporučená studentům Aktuální dokumenty Zákony a vyhlášky ČR, nařízení MŠMT ČR atd.
Dokumenty EU, UNESCO atd.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet:
Účast na seminářích, písemné zpracování daného tématu.
Ústní zkouška:
Prokazatelná znalost problematiky přednášené látky.

 

Sylabus
VKT2 - Vybrané kapitoly z techniky ZS
2003

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Zajíc Bohuslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Statika a kinematika v příkladech.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Rozšíření znalostí ze statistiky a kinematiky formou praktického řešení vybraných; aplikace řešení na počítači.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Příklady ze statiky:
Silové soustavy, rovnováha vázaných těles a soustav, statika se třením, prutové soustavy, vnitřní statické účinky nosníků.

2. Příklady z kinematiky:
Kinemtika rovinných mechanismů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Moráček, M.: Sbírka příkladů ze statiky. Skriptum VÚT Brno, SNTL, Praha 1971.
Sedláček, V.: Technická mechanika I. Statika. Skriptum VŠZ Praha, 1982.
Šrejtr, J.: Technická mechanika I., SNTL Praha, 1957.
Brepta, R.: Sbírka řešených příkladů z kinematiky. SNTL Praha, 1957.
Literatura doporučená studentům Moráček, M.: Sbírka příkladů ze statiky. Skriptum VÚT Brno, SNTL, Praha 1971.
Sedláček, V.: Technická mechanika I. Statika. Skriptum VŠZ Praha, 1982.
Šrejtr, J.: Technická mechanika I., SNTL Praha, 1957.
Brepta, R.: Sbírka řešených příkladů z kinematiky. SNTL Praha, 1957.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Odevzdání vyhovujících seminárních prací, 80% účast na cvičeních.

 

Sylabus
VKTI - Vybrané kapitoly z techniky I, II, III
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Obsahem předmětu je prezentace zajímavých technických zařízení a projektů v ČR a v zemích EU.
Úvodní prezentace - technická muzea jako zdroj poznání techniky (TM Praha, Brno, Vídeň, Mnichov)
- výstavy (Strojírenský veletrh Brno ....)
- prezentace unikátních technických projektů

V rámci předmětu jsou studenty vytvářeny prezentace ze zvolených technických témat, které mohou budoucí absolventi Pdf později využít v školské praxi.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání dovedností při tvorbě samostatného projektu power-pointové prezentace s technickým zaměřením
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky -Technická muzea jako zdroj informací o technice
(TM Praha,Brno,Vídeň,Mnichov....)
-Současné výstavy techniky (např.Brno...)
-Prezentace techniky (např. letecký den Pardubice, Dny paromilů -Hradec Králové, atd.)
-Zadání tématu pro vypracování power-pointové prezentace podle vlastního výběru studenta
-prezentace témat , rozbor,hodnocení
Literatura, na níž je předmět vystavěn -Intrnetové zdroje (výstavy, technická muzea, atd.)
-literatura o zvoleném tématu
-technické časopisy, prospekty atd.
Literatura doporučená studentům -Intrnetové zdroje (výstavy, technická muzea, atd.)
-literatura o zvoleném tématu
-technické časopisy, prospekty atd.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu -zpracování vybraného tématu a jeho prezentace před studenty
-75% účast na cvičeních,

 

Sylabus
VPSE - Vybrané problémy ze silnoproudé elektrot.
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu zopakování a procvičení učiva elektrotechniky na konkrétních příkladech z technické praxe a metodika jejich řešení
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností řešení složitějších elektrických obvodů, využití vyšší matematiky pro výpočty a obecná řešení zejména v obvodech střídavých proudů
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. práce a výkon stejnosměrného proudu, Ohmův zákon, úbytky na vedení, Kirchhoffovy zákony
2. rozvětvený obvod napájený z jednoho zdroje, přizpůsobení pro maximální přenos výkonu, změny rozsahů měřících přístrojů
3. stejnosměrné sítě, smyčkové proudy, matice soustavy rovnic
4. transfigurace hvězda trojúhelník při výpočtech odporových sítí
5. magnetické účinky stejnosměrného proudu proudu, výpočty magnetických obvodů
6. návrh tlumivky pro stejnosměrný proud
7. elektromagnetická indukce, střední a efektivní hodnoty napětí, proudu a výkonu, fázové řízení
8. RLC v obvodech střídavého proudu, návrhy kompenzací, fázorové diagramy
9. výpočet a návrh transformátoru a autotransformátoru pro síťové a nízkofrekvenční aplikace
10. práce a výkon třífázového proudu, zapojení hvězda - trojúhelník, úbytky na vedeních
11. RLC v obvodech třífázového proudu, návrhy kompenzací v zapojeních hvězda – trojúhelník, fázorové diagramy
12. nevyvážená třífázová hvězda bez středního vodiče
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lokvenc, J.: Elektrotechnika I., II., III., rukopis přednášek
Fiala, M., Vrožina, M., Hercik, J.: Elektrotechnická měření I., SNTL 1989
Faktor, Z.: Transformátory a cívky pro technickou praxi, BEN 1999
Fuka, J., Havelka, B.: Elektřina a magnetismus, SPN Praha 1979
Literatura doporučená studentům Kašpar, J.: Elektřina a magnetismus, ČVUT Praha 1980
Horák,Z., Krupka,F.: Technická fyzika SNTL/ALFA 1981
Dietmeier, U.: Vzorce pro elektrotechniku, BEN 2001
Hubeňák, J.: Přehled středoškolské fyziky, Gaudeamus 2000
Novotná, H., Kašpar, J.: Příklady z fyziky, ČVUT Praha 1980
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu min 75% účast na cvičeních, odevzdání seminární práce

 

Sylabus
VPZSE - Vybrané problémy ze silnopr. elektrot.
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu zopakování a procvičení učiva silnoproudé elektrotechniky na konkrétních příkladech z technické praxe a metodika jejich řešení
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností řešení složitějších elektrických obvodů, využití vyšší matematiky pro výpočty a obecná řešení zejména v obvodech střídavých proudů

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. práce a výkon stejnosměrného proudu, Ohmův zákon, úbytky na vedení, Kirchhoffovy zákony
2. rozvětvený obvod napájený z jednoho zdroje, přizpůsobení pro maximální přenos výkonu, změny rozsahů měřících přístrojů
3. stejnosměrné sítě, smyčkové proudy, matice soustavy rovnic
4. transfigurace hvězda trojúhelník při výpočtech odporových sítí
5. magnetické účinky stejnosměrného proudu proudu, výpočty magnetických obvodů
6. návrh tlumivky pro stejnosměrný proud
7. elektromagnetická indukce, střední a efektivní hodnoty napětí, proudu a výkonu, fázové řízení
8. RLC v obvodech střídavého proudu, návrhy kompenzací, fázorové diagramy
9. výpočet a návrh transformátoru a autotransformátoru pro síťové a nízkofrekvenční aplikace
10. práce a výkon třífázového proudu, zapojení hvězda - trojúhelník, úbytky na vedeních
11. RLC v obvodech třífázového proudu, návrhy kompenzací v zapojeních hvězda – trojúhelník, fázorové diagramy
12. nevyvážená třífázová hvězda bez středního vodiče

Literatura, na níž je předmět vystavěn Lokvenc, J. Elektrotechnika I., II., III., rukopis přednášek
Fiala, M. - Vrožina, M. - Hercik, J. Elektrotechnická měření I., SNTL 1989
Faktor, Z. Transformátory a cívky pro technickou praxi, BEN 1999
Fuka, J., Havelka, B. Elektřina a magnetismus, SPN Praha 1979
Blahovec, A. Elektrotechnika I., II., III. Informatorium 2002
Srovnal, V. Elektrotechnická měření. Informatorium 2008
Mayer, D. Elektrodynamika v energetice. BEN 2005
Kašpar, J. Elektřina a magnetismus, ČVUT Praha 1980
Horák,Z. - Krupka,F. Technická fyzika SNTL/ALFA 1981
Dietmeier, U. Vzorce pro elektrotechniku, BEN 2001
Hubeňák, J. Přehled středoškolské fyziky, Gaudeamus 2000
Novotná, H. - Kašpar, J. Příklady z fyziky, ČVUT Praha 1980
Literatura doporučená studentům Dietmeier, U. Vzorce pro elektrotechniku, BEN 2001
Fiala, M. - Vrožina, M. - Hercik, J. Elektrotechnická měření I., SNTL 1989
Faktor, Z. Transformátory a cívky pro technickou praxi, BEN 1999
Blahovec, A. Elektrotechnika I., II., III. Informatorium 2002
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu min 75% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání seminární práce

 

Sylabus
VPZTF - Vybrané problémy z technické fyziky
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu zopakování a procvičení učiva technické fyziky na konkrétních příkladech z technické praxe a metodika jejich řešení
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností řešení složitějších úloh technické fyziky, využití vyšší matematiky pro výpočty a obecná řešení, příprava na zkoušku z USTP2
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. vztažné soustavy - poloha bodu, přepočet souřadnic, dráha, rychlost, zrychlení
2. moment síly, výpočty ploch, určení hmotnosti, tíhy a těžiště, výpočet momentů setrvačnosti, rychlost a zrychlení otáčivého pohybu
3. práce, výkon a energie posuvného a otáčivého pohybu, Steinerova věta, složený pohyb, tření
4. rovnováha na jednoduchých strojích a z nich složených soustav
5.-7. dynamické chovaní jednoduchých strojů a z nich složených soustav
8. netlumený harmonický oscilátor, spojení na společnou sílu, spojení na společnou rychlost
9. netlumený harmonický oscilátor s otáčivými prvky, torzní kmity
10. tlumené a nucené kmity, dynamické účinky
11. rovnice spojitosti toku, práce, výkon, energie
12. Bernouliova rovnice
Literatura, na níž je předmět vystavěn Novotná, H.: Teoretická mechanika 1, ČVUT Praha 1980
Cais, M.: Statika a dynamika, ČVUT Praha 1980
Vybíral, B.: Teoretická mechanika, PF HK 1981
Horák, Z., Krupka, F.: Technická fyzika SNTL/ALFA 1981
HUBEŇÁK, J. Fyzika a technika. Hradec Králové. MAFY. 1996.
HUBEŇÁK, J. Přehled poznatků středoškolské fyziky. Hradec Králové. MAFY. 1998.
HALLIDAY, D. - RESNICK, R. - WALKER, J. Fyzika 1-4. Brno. VUTIUM. 2000.
HUBEŇÁK, J. Aplikovaná fyzika v technické praxi. Hradec Králové. Gaudeamus. 2003.
Literatura doporučená studentům Hlavička a kol.: Fyzika pro pedagogické fakulty, SPN Praha 1978
Novotná, H., Kašpar, J.: Příklady z fyziky, ČVUT Praha 1980
HUBEŇÁK, J. Přehled poznatků středoškolské fyziky. Hradec Králové. MAFY. 1998.
HUBEŇÁK, J. Aplikovaná fyzika v technické praxi. Hradec Králové. Gaudeamus. 2003.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu min 75% účast na seminářích

 

Sylabus
VYBPR1 - Výběrové přednášky I - užití počít.prog.
2011

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Obsahem učiva je seznámení studentů s vývojem a prezentací zajímavých technických zařízení a projektů v ČR a v EU (úvodní prezentace: technické muzeum Mnichov, Vídeň, Praha, Brno, výstava - strojírenský veletrh Brno atd). V rámci předmětu jsou vytvářeny studenty powerpointové prezentace z vybraných zajímavých témat z aplikací techniky, které mohou absolventi PdF využít při výuce ve svém budoucím zaměstnání učitele.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání dovedností při tvorbě powerpointových prezentací technických témat.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Technická muzea jako zdroj informací
2. Technické muzeum Praha
3. Technické muzeum Brno
4. Technické muzeum Vídeň
5. Technické muzeum Mnichov
6. Výstavy současné techniky v ČR
7. Zadání tématu vypracování powerpointové prezentace podle vlastního zájmu studenta
8. Prezentace vypracovaných powerpointových prezentací studentů - rozbor, hodnocení
Literatura, na níž je předmět vystavěn internetové zdroje - webové stránky (např. Technické muzeum v Praze, Brně, technické zajímavosti, výstavy atd.)
odborná literatura
Literatura doporučená studentům internetové zdroje - webové stránky (např. Technické muzeum v Praze, Brně, technické zajímavosti, výstavy atd.)
odborná literatura
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Samostatné vypracování jedné zadané úlohy
80% účasti na cvičeních

 

Sylabus
VYBPR2 - Výběrové přednášky II - elektrotechnika
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základní typy vodivosti, diody, usměrňovač. Struktura bipolární a unipolární MOS, spínací vlastnosti tranzistorů, tranzistor jako zesilovač. Tyristory a jejich přirozené a nucené vypínání, řízené usměrňovače. Pulsní měniče a jejich využití v trakci. Rekuperace pomocí pulsních měničů. Řídí obvody, vertikální řízení.
Střídače napětí a proudu, jejich použití v měničích kmitočtu.
Způsoby pulsní šířkové modulace. Měniče střídavého napětí jako náhrada autotransformátorů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení s moderními polovodičovými součástkami a jejich aplikacemi.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Bipolární polovodičové součástky. Diody, tyristory, tranzistory.
2. Spínací vlastnosti tranzistorů. Nastavení a stabilizace pracovního bodu.
3. Unipolární polovodičové součástky. Struktura MOS.
4. Usměrňovače. Jednofázové a třífázové.
5. Řízené usměrňovače. Jednofázové a třífázové.
6. Způsoby řízení usměrňovačů. Ochrany.
7. Pulsní měniče.
8. Řídící obvody pulsních měničů. Rekuperace el. energie pomocí pulsních měničů.
9. Střídače napětí. Jednofázové a třífázové.
10. Střídače proudu.
11. Pulsně šířková modulace a její použití u střídačů. Měniče střídavého napětí. Softstartéry.
12. Měniče střídavého napětí. Softstartéry.
13. Modelování polovodičových měničů.


Literatura, na níž je předmět vystavěn Seborský, S.,: Výkonová elektronika a el. pohony
Vladař, J., Zelenka, J.: Elektronika a silnoproudá elektronika, SNTL, Praha 1986.
Literatura doporučená studentům Seborský, S.,: Výkonová elektronika a el. pohony
Vladař, J., Zelenka, J.: Elektronika a silnoproudá elektronika, SNTL, Praha 1986.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast, není-li studijním řádem stanoveno jinak

 

Sylabus
VYBPR3 - Výběrové přednášky III - letectví
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Valenta Bohumír
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Vývoj světového a českého letectví do roku 1914. Fyzikální základy letectví (aerodynamika, mechanika letu).
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je rozšířit studentovo všeobecné technické vzdělání získané v základním studiu do dalšího moderního odvětví techniky.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1.Doba bájí a první představy o létání (O Daidalovi a Ikarovi, O Wielandovi, Leonardo da Vinci)
2. Vývoj letadel lehčích vzduchu
3. Rozvoj vzduchoplavectví v Čechách (Haenko, Česká společnost aeronautická)
4. Mezinárodní atmosféra (MSA), hmotnost balónu, dostup balónu
5. Vývoj vzducholodí, konstrukce vzducholodí
6. Slavné vzducholodě
7. Vertikální členění atmosféry. Výzkum stratosféry
8. Vývoj letadel těžších než vzduch
9. Proudění tekutin. Začátky české aviatiky na přelomu století.
10. Začátky české aviatiky. Základy aerodynamiky
11. Profily (animární profil). Aerodynamické síly.
12. Charakteristiky křídla. Stabilita letounů

Literatura, na níž je předmět vystavěn Kdér, F. a kol.: Učebnice sportovního letce, Praha, Naše vojsko 1980
Kříž, R.: Materiály letadel. Praha, Nadas 1984
Pícha, B.: Aerodynamika nízkých a vysokých rychlostí. Liberec, VŠST 1987
Literatura doporučená studentům Beneš, P.: Svět křídel I, II. Praha, Orbis 1949
Daněk, M.: Aerodynamika a mechanika letu. Praha, Naše vojsko, 1958
Fendrych, J.: Konstrukce letounů. liberec, VŠST 1986
Hoření, B., Lněnička, J.: Letecké modelářství a aerodynamika, Naše vojsko 1977
Kdér, F. a kol.: Učebnice sportovního letce, Praha, Naše vojsko 1980
Kříž, R.: Materiály letadel. Praha, Nadas 1984
Pícha, B.: Aerodynamika nízkých a vysokých rychlostí. Liberec, VŠST 1987
Strejček, A.: Pohon letadel. Praha, ČVUT 1976
Šmoldas, Z.: Průkopníci českého letectví. Hradec Králové, Kruh 1984.
Tůma, J.: Letadla. Praha SNTL 1981

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínkou získání zápočtu bude 50% účast na přednáškách a úspěšné napsání zápočtového testu (z jedenácti otázek testu zodpovědět devět otázek správně). Opravný zápočet se bude konat formou rozpravy.

 

Sylabus
VYSPSY - Vysokoškolská psychologie
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Vacek Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Cílem kursu je prohloubit profesní psychologickou připravenost k výkonu vědecké a pedagogické činnosti doktorandů. Obsah výuky: psychologie učení ve vazbě na technické vzdělávání, problémy evaluace procesu učení a jejich výsledků, psychologicko civilizační problematika technického vzdělávání, psychologie osobnosti studenta (žáka) ve vazbě na technické vzdělávání (komparativní přístup), psychologie osobnosti vědeckého a pedagogického pracovníka v oblasti technického vzdělávání (interaktivní přístup, modelové přednosti a úskalí), diagnostika studenta (studentů) a autodiagnostika pedagogické činnosti učitele.


Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zevrubné zvládnutí anotované látky s důrazem na odborné téma doktorské práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnovu studia a přípravy na doktorskou zkoušku stanoví školitel s přihlédnutím ke speciální problematice doktorské práce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Praha, UK 1993.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997.
Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996.
Pražská skupina školní etnografie: Typy žáků. Praha, PdF UK 1995.
Mareš, J.: Učitelovo pojetí výuky. MU, Brno, 1996.
Mareš, J.: Studentské posuzování jako jedna z metod hodnocení vysokoškolské výuky. SPN, Praha, 1991
Literatura doporučená studentům Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Praha, UK 1993.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997.
Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996.
Pražská skupina školní etnografie: Typy žáků. Praha, PdF UK 1995.
Mareš, J.: Učitelovo pojetí výuky. MU, Brno, 1996.
Mareš, J.: Studentské posuzování jako jedna z metod hodnocení vysokoškolské výuky. SPN, Praha, 1991
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Budou upřesněna.

 

Sylabus
VYTECH - Vývoj techniky
2010

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Major Štěpán
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Přehled vývoje techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu Vývoj techniky je seznámit posluchače 1. ročníku zejména s vývojem techniky, technickými vynálezy, výrobními způsoby, nástroji i společenskými poměry doby minulé.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Nástroje v starší době kamenné
2. První velká technická revoluce
3. Technické vynálezy doby bronzové
4. Technické vynálezy doby železné
5. Středověk nástup technického pokroku
6. Průmyslová revoluce
7. Prvopočátky vývoje samohybných vozidel
8. Vývoj světla automobilové techniky
9. První letecké pokusy
10. Vrchol průmyslové revoluce
12. Technika mezi dvěma válkami
13. Svítání jaderného věku
14. Technika naší doby
15. Minulost, přítomnost, budoucnost
Literatura, na níž je předmět vystavěn Nečas, C., Zwettler, O.: Dějiny věd a techniky I. a II., Universita J. E. Purkyně Brno. PF Brno 1985.
Přednášky předmětu
Literatura doporučená studentům Zeithammer, K.: Vývoj techniky, ČVUT Praha 1994
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu
- úspěšný zápočtový test
- prokázaný celkový přehled studenta v dané problematice (úspěšné ústní přezkoušení)
- kvalitně vypracovaná seminární práce a její úspěšná obhajoba

 

Sylabus
VZTECH - Vzdělávací technologie
2002

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Nikl Jiří
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zk - zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: řízené konzultace 10 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Vzdělávací technologie - hraniční vědní obor zabývající se výchovou a vzděláváním, uplatňující výskedky souvisejících vědních disciplin (kybernetika, pedagogika, psychologie, informatika aj.) s cílem optimalizovat podmínky vzdělávání. Otevřenost systému organizačně-metodických a materiálních opatření sledujících zvýšení efektivity výuky uplatňováním optimální technologie. Didaktické prostředky, jejich optimální uspořádání a využívání za účelem efektivního projektování, navození, usměrňování, vyhodnocování a optimalizace průběhu učebních procesů. Vědecky podložené využívání didaktických prostředků a pedagogicko-psychologických poznatků pro účely rozvoje osobnosti prostřednictvím vzdělávání - technologie efektivního projektování, organizace a řízení učebního procesu, diagnostika a analýza pedagogických situací, volba optimalizačních programů při využití prostředků informačních a komuničkačních technologií.
Materiální didaktické prostředky, technické výukové prostředky jako prostředky informačních a komunikačních techologií. Metodologie využívání informačních a komunikačních technologií a technických výukových prostředků (včetně výpočetní techniky) ve vzdělávání. Specifika využívání informačních a komunikačních technologií a jejich prostředků v aprobačním předmětu.
Technologie svépomocné konstrukce a využívání jednotlivých druhů didaktického software. Pedagogická diagnostika s využitím technických výukových prostředků.
Příprava uživatelů na optimální a efektivní využívání informačních a komunikačních technologií.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zevrubné zvládnutí anotované látky s důrazem na odborné téma doktorské práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Osnovu studia a přípravy na doktorskou zkoušku stanoví školitel s přihlédnutím ke speciální problematice doktorské práce.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Bertrand, Z. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1999.
Bílek,M.,Sedláček,J. [Eds.]:Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.
Bílek, M., Slabý, A., Hruška, I. Internet v přípravě učitelů. (FRVŠ č. 872/98). Hradec Králové: VŠP, 1998.
Bílek,M., Švejda,G. [Eds.] Technologické otázky vzdělávání. Dobřichovice: Akademia Libroservo, KAVA-PECH, 1997.
Černochová, M. a kol. Využití počítače při vyučování. Praha: Portál, 1998.
Geschwinder, J. Metodika využití materiálních didaktických prostředků. Praha: SPN, 1987.
Kol.: Didaktická technologie.(Sborník vědeckovýzkumných a metodických prací.) Praha:Karolinum, 1994.
Kol. Didaktická technika a videotechnika. Praha: ČVUT, 1989.
Koláček,Š. a kol: Co má umět pedagogický programátor. Brno: VUT, 2001.
Kouba,J. Technické, pedagogické a sociální aspekty didaktické technologie. (Konspekt habilitační přednášky). Praha: katedra didaktické technologie PF UK, 1992.
Kulič, V. Člověk - učení, automat. 2.vyd. Praha: SPN, 1989.
Lánský, M. Kybernetische Pädagogik. Band 9, Bildungsinformatik 2. Dobřichovice:Akademia Libroservo, KAVA- PECH, 1997.
Mazák,E.:Počítačová výuka. (Skriptum.) Praha: ČVUT, 1991.
Melezinek,A.(Hrsg.) Schriftenreihe Unterrichttechnologie/Mediendidaktik. Alsbach/Bergstrasse: Leuchtturm Verlag (LTV). Svazek 1-9.
Mechlová,E. [Ed.] Information and Communication Technology in Education 2000. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000.
Mechlová,E. [Ed.] Information and Communication Technology in Education 2001 Ostrava: Ostravská univerzita, 2001.
Melezinek,A. Inženýrská pedagogika.Praha: ČVUT 1994.
Nikl,J.: Metody projektování učebních úloh. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998.
Rambousek V. a kol. Technické výukové prostředky. Praha: SPN, 1989.
Sokolowsky, P., Šedivá, Z.: Multimédia - současnost budoucnosti. Grada, Praha, 1994.
Tollingerová, D., Malach, A.: Metody programování. Hradec Králové, PdF, 1974.
Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti. (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě.) Praha: Učitelské noviny - Gnosis, spol.s.r.o., 1997.
Časopisy: Technológia vzdelávania, Educational Technology.
Sborníky: MEDACTA, EDUTECH.
Literatura doporučená studentům Bertrand, Z.: Soudobé teorie vzdělávání. Portál, Praha, 1999.
Bílek, M., Slabý, A., Hruška, I.: Internet v přípravě učitelů. PdF, VŠP, Hradec Králové, 1998 (FRVŠ č. 872/98).
Černochová, M. a kol.: Využití počítače při vyučování. Portál, Praha, 1998.
Geschwinder, J.: Metodika využití materiálních didaktických prostředků. SPN, Praha, 1987.
Holsinger, E.: Jak pracují multimédia. Unis, Brno, 1995.
Hunterová,M. Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál, 1999.
Kol. Didaktická technika a videotechnika. ČVUT, Praha, 1989.
Kulič, V.: Člověk - učení . automat. SPN, Praha, 1989.
Lánský, M.: Kybernetische Pädagogik, Band 9, Bildungsinformatik 2. Akademia Libroservo, KAVA- PECH, Dobřichovice, 1997.
Mazák,E. Počítačové řízení a podpora výuky. (Skriptum). Praha: ČVUT, 1988.
Mazák,E.:Počítačová výuka. (Skriptum.) Praha: ČVUT, 1991.
Rambousek V. a kol.: Technické výukové prostředky. Praha:SPN, 1989.
Sokolowsky, P., Šedivá, Z.: Multimédia - současnost budoucnosti. Grada, Praha, 1994.
Tollingerová, D., Malach, A.: Metody programování. PdF, Hradec Králové, 1974.
Všechny ročníky časopisu Technológia vzdelávania, Educational Technology.
Všechny ročníky sborníků: MEDACTA, EDUTECH, PO ŠKOLE.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Budou upřesněna.

 

Sylabus
ZFCESTR1 - Základní principy strojů a zařízení 1
2012

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět Základní principy strojů a zařízení má seznámit studenty s problematikou spalování motoru a se sytémy převodných ústrojí motorových vozidel v návaznosti na učivo SŠ.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem daného předmětu je prohlubovat znalosti spalovacích motorů a převodných ústrojí.
Získané vědomosti by měly sloužit k případné prezentaci odborných poznatků.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Rozdělení spalovacích motorů.
2. Spalovací motory - termodynamické děje.
3. Ideální tepelné oběhy spalovacích motorů.
4. Reálné tepelné oběhy spalovacích motorů.
5. Tepelná bilance a účinnost spalovacích motorů.
6. Základní veličiny pístových spalovacích motorů.
7. Pracovní proces pístových spalovacích motorů.
8. Mechanický přenos energie.
9. Rozvodové ústrojí.
10. Palivová soustava zážehových motorů.
11. Chlazení motoru.
12. Mazání motoru.
13. Ústrojí pro přenos energie.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Hromádko, J. Spalovací motory: komplexní přehled problematiky pro všechny typy technických automobilních škol. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3475-0.
Macek, J. Spalovací motory. Praha: ČVUT. 2007. ISBN 978-80-01-03618-1.

Literatura doporučená studentům Ferenc, B. Spalovací motory: karburátory a vstřikování paliva. Praha: Computer Press. 2004.
ISBN 80-251-0207-6.
Remek, B. Vývoj automobilu a spalovacího motoru. Praha: ČVUT. 2004. ISBN 80-01-02939-5.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZFCESTR2 - Základní principy strojů a zařízení 2
2012

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Informace o stavbě funkci vybraných strojů, zařízení, měřících provozních přístrojů a související ekologická problematika. Vybrané technické výpočty.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vybrané technické výpočty. Základní znalosti o vybraných strojních zařízeních, provozních měřicích přístrojích a související ekologická problematika.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy, stroje, zařízení a životní prostedí
2. Základní pojmy z hydromechaniky
3. Základní pojmy z termomechaniky
4. Provozní měřící přístroje
5. Potrubí, armatury, nádoby
6. Odlučovače
7. Výměníky tepla
8. Čerpadla
9. Kompresory
10. Spalovací motory
11. Chladicí zařízení
12. Zdvihací zařízení
13. Tvářecí stroje
Literatura, na níž je předmět vystavěn Šob, F. Hydromechanika. Brno: CERM. 2008. ISBN 978-80-214-3578-0.
Pavelek, M. Termomechanika. Brno: CERM. 2011. ISBN 978-80-214-4300-6.
Liška, A., Novák, P. Kompresory. Praha: ČVUT. 1999. ISBN 80-01-01962-4.
Macek, J. Spalovací motory. Praha: ČVUT. 2007. ISBN 978-80-01-03618-1.
Rudolf, B. Výrobní stroje a zařízení 2. Praha: ČVUT. 1990. ISBN 80-01-00349-9.
Kopecký, M., Rudolf, B. Tvářecí stroje. Praha: ČVUT, 1991. ISBN 80-01-00700-6.
Literatura doporučená studentům Grečenko, A. Motory a vozidla. Ústí nad Labem: UJEP. 2011. ISBN 978-80-7414-331-1.
Melichar, J. Hydraulické a pneumatické stroje – část čerpadla. Praha: ČVUT. 2009. ISBN 978-80-01-04383-7.
Platý, J., Paleček, J. Základy ekologie, Praha 1992.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZFCESTR3 - Základní principy strojů a zařízení 3
2012

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium celoživotní: seminář 24 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět má prohloubit znalosti studentů v oblasti spalovacích motorů a převodových ústrojí silničních motorových vozidel.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je prohlubovat snalosti studentů učitelství pro SŠ v oblasti spalovacích motorů a převodných ústrojí silničních vozidel.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Motory - rozdělení. Pracovní oběhy spalovacích motorů.
2. Tepelná bilance a účinnosti spalovacích motorů.
3. Pracovní proces pístových spalovacích motorů.
4. Mechanický přenos energie klikovým ústrojím.
5. Rozvodové ústrojí.
6. Palivová soustava zážehových motorů.
7. Palivová soustava vznětových motorů.
8. Chlazení a mazání.
9. Ústrojí pro přenos energie. Spojky.
10. Ústrojí pro přenos energie. Převodovky.
11. Spojovací a kloubové hřídele.
12. Rozvodovky a diferenciály.
13. Elektrická výzbroj vozidlových motorů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Grečenko, A. Motory a vozidla. Ústí nad Labem: UJEP. 2011. 978-80-7414-331-1.
Macek, J. Spalovací motory. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2007. ISBN 978-80-01-03618-1.
Pavelek, M. Termomechanika. Brno: CERM. 2011. ISBN 978-80-214-4300-6.
Literatura doporučená studentům Vlk, F. Automobilová technická příručka. Brno. 2003.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZKG - Základy kinematické geometrie
2002

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Toman Tomáš
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity
DESGEO Deskriptivní geometrie
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V předmětu jsou probírány základní poznatky o rovinných prostorových křivkách, které jsou důležité pro technickou praxi. Druhá část předmětu je věnována kinematickým aplikacím geometrických útvarů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Student získá další znalosti z odvětví geometrie a vyšetřování drah jednotlivých geometrických útvarů v rovině a v prostoru, které jsou důležité pro studium navazující technické disciplíny (Mechanika).
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) křivka v rovině a prostoru
2) délka oblouku, první křivost (flexe), druhá křivost (torze)
3) některé speciální křivky - obalová křivka, ekvidistantní křivka, evoluta, evolventa, úpatnice
4) některé speciální křivky - konchoidální křivky, cyklodální křivky
5) přechodnice - klotoida, Bernoulliho lemniskála, kubická parabola, sinusoida
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kargerová, M., Mertl, P., Veselý, Z.: Inženýrská geometrie
Kopicová, E., Květoňová, B.: Cvičení z konstruktivní geometrie
Literatura doporučená studentům Kopicová, E., Květoňová, B., Veselý, Z.: Úlohy na cvičení z konstriktivní geometrie
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu podmínky udělení zápočtu:
a) vyhovující 2 seminární práce
b) vyhovující zápočtový test
c) 75% docházka na cvičení

 

Sylabus
ZMMM - Základy měření a měřicí metody
2005

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Pokorný Karel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základní analogové a digitální měřicí přístroje. Elektronické měřicí přístroje. Měření základních elektrických veličin. Měření napětí a proudu. Měření rezistorů.
Ústrkové metody. Měření kapacity, indukčnosti vlastní a vzájemné. Měření jednofázového a třífázového výkonu. Měření otáček.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se základními měřicími přístroji a metodami
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Elektrické měřicí přístroje – absolutní a relativní chyba, chyba metody, vlastní spotřeba přístroje, požadavky na měřicí přístroje.
2. Verifikace Kirchhoffových zákonů. Stanovení absolutních a relativních chyb proudů ve všech větvích obvodů.
3. Stanovení oteplení cívky z přírůstku odporu měřeného Ohmovou metodou.
4. Kompenzační metody pro přesná měření napětí a proudů. Zvětšení rozsahu elektrostatického voltmetru kapacitním děličem napětí.
5. Měření malých odporů Thompsonovým můstkem. Měření izolačních odporů přístrojem MEGMET. Můstkové metody (OMEGA I., OMEGA III.).
6. Měření kapacity kondenzátoru – voltmetrem a ampérmetrem, metodou tří voltmetrů, měření kapacity střídavým můstkem.
7. Měření vlastní indukčnosti – impedanční metoda, metoda tří ampérmetrů. Měření vzájemné indukčnosti – transformační metoda, metoda sériová.
8. Měření činného výkonu v jednofázové síti s uvažováním vlastní spotřeby měřicích přístrojů a zvětšením rozsahu napěťové cívky wattmetru.
9. Měření činného výkonu v jednofázové síti – tři ampérmetry, metoda tří voltmetrů.
10. Měření činného výkonu v trojfázové síti:
- nesouměrná zátěž a síť se středním vodičem
- nesouměrná zátěž a síť bez středního vodiče (Aronova metoda)
11. Měření jalového výkonu v trojfázové síti:
- souměrná zátěž, jeden wattmetr
- v síti s vyvedeným nulovým vodičem a nesouměrnou zátěží (tři wattmetry)
12. Měření otáček – mechanické otáčkoměry, elektrické otáčkoměry (tachometrické dynamo), elektromagnetický otáčkoměr.
13. Měření otáček impulsními metodami – impulsní otáčkoměr, stroboskopické měření otáček, měření otáček čítačem.
14. Elektronické měřicí přístroje : Osciloskop – blokové schéma, časová základna, uvádění do chodu. Souřadnicový zapisovač. Čítač pulsů. Digitální měřicí přístroje.


Literatura, na níž je předmět vystavěn Vladař, J. a kol.: Návody k laboratorním cvičením z elektrotechniky. ČVUT, Praha, 1981.
Literatura doporučená studentům Vladař, J., Zelenka, J.: Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL, Praha, 1986
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75 % účast na přednáškách a cvičeních

 

Sylabus
ZPM - Základy parametrického modelování
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 14 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení a osvojení si základních principů parametrického modelování a jejich aplikace v praxi.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Základy 3D modelování.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. 3D objemový model
2. Rozhraní systému
3. Zobrazování, pracovní okna
4. Výběr objektů
5. Pracovní roviny
6. Skicování
7. Prvky
Literatura, na níž je předmět vystavěn Manuál Autodesk Inventor
Fořt, P., Kletečka, J. Technické kreslení pro SŠ, Praha: Computer Press, 1999.
Fořt, P. Kletečka, J. Autodesk Inventor 6. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-911-9.
Literatura doporučená studentům Valný, M. Autodesk Inventor Efektivně. Brno: CCB, s.r.o., 2001. ISBN 80-85825-52-X.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% účast na cvičeních
zpracování zadaných seminárních prací

 

Sylabus
ZSZLV - Zákl. statist. zpracování lab. výsledků
2000

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 14 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základy statistiky používané pro zpracování naměených hodnot a interpretace výsledků.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit a naučit základní statistické zpracování hodnot.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. - 2. Úvod, způsoby, získávání hodnot, soustava SI
3. - 4. Chyby měření
5. - 6. Metody zpracování výsledků
7. - 8. Základní pojmy popisné statistiky
9. - 10. Normální rozdělení
11. - 14. Řešení a zpracování konkrétních příkladů
Literatura, na níž je předmět vystavěn Egemayer, F., Boháč, M.: Statistika pro techniky, SNTL 1984
Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat - matematixká statistika pro každého, Grada, Praha 1992
Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SPN, Praha 1983
Literatura doporučená studentům Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat - matematická statistika
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 75% docházka
aktivní účast na cvičení

 

Sylabus
ZTAUDIP - Auditoriologie učeben pro učitele
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Auditoriologie učeben, možnosti, posuzování a hodnocení učeben z hlediska prostoru, hygieny, osvětlení, viditelnosti a akustiky, využití dostupné měřicí techniky, možnosti zlepšení podmínek v učebně, zásady pro volbu, montáž a provoz projekční a zvukové techniky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s problematikou auditoriologie učeben, zejména v oblasti aplikace didaktické techniky. S využitím dostupné měřící techniky studenti dovedou orientačně posoudit splnění prostorových a hygienických požadavků, kvalitu osvětlení, podmínky viditelnosti, srozumitelnost, vlastnosti ozvučení a podmínky projekce. Dokáží formulovat rámcový návrh řešení pro zlepšení stávajícího stavu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Předmět auditoriologie učeben, hygienické požadavky, vyučovací proces jako přenosový systém.
2. Vlastnosti zraku, zorné pole, osvětlování učeben, nouzové osvětlení.
3. Obrazové formáty, zorné pole, kritický detail, možnosti a omezení projekční techniky.
4. Podmínky viditelnosti, vodorovné a stupňovité auditorium, problematika řešení počítačových učeben.
5. Vlastnosti sluchu, doba dozvuku, srozumitelnost řeči, akustické materiály a možnosti jejich aplikace.
6. Tón, zvuk, hluk, akustický tlak, hladina akustického tlaku, zvukoměr, váhové filtry, měření hladiny hluku.
7. Ozvučování učeben, akustické pole, podmínky slyšitelnosti, audiovizuální chybové úhly.
8. Reproduktory a reproduktorové soustavy, parametry, stanovení výkonu a instalační výšky.
9. Orientační měření přenosových vlastností ozvučovací soustavy, testy srozumitelnosti.
10. Komponenty audiovizuálního systému učebny.
11. Funkce obrazového a zvukového materiálu, zásady přípravy obrazového a zvukového materiálu.
12. Doplňky audiovizuálního systému učebny.
13. Novinky v oblasti multimediálních technologií.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Drtina, R., Chrzová, M., Maněna, V. Auditoriologie učeben pro učitele. Hradec Králové: Balustráda. 2006. ISBN 80-901906-9-3.
Drtina, R. Možnosti a omezení elektronické podpory kvality vzdělávání. Praha: Extrasystem. 2011. ISBN 978-80-87570-01-2.
Literatura doporučená studentům Nikl, J. Didaktické aspekty technických výukových prostředků. Liberec: TUL. 2002. ISBN 80-7083-635-0.
Vrba, J., Všetulová, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc: UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8.
ČSN 73 5245 Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti. Praha: ČNI. 1998.
Hierhold, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada. 2010. ISBN 978-80-247-2423-2.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTBEHYP - Bezpečnost a hygiena práce
2014

Kreditové hodnocení předmětu 1
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a hygienické předpisy, vztahující se k provozu školních dílen, laboratoří a učeben pro praktické činnosti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti se seznámí s požadavky na prostorové řešení učeben pro praktické činnosti, vymezení pracovního prostoru, provozních komunikací a únikových cest, poznají rizika při práci s ručním a akumulátorovým nářadím, seznámí se s provozními požadavky z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Typologie pracovišť pro praktické činnosti, prostorové nároky.
2) Požadavky na osvětlení, vytápění a větrání, komunikace a únikové cesty.
3) Bezpečnostní symboly, omezující prostorové prvky.
4) Bezpečnostní prvky, evakuační plány, činnost v případě nebezpečí.
5) Hygienické zázemí učeben.
6) Provozní řád pracoviště, zásady jeho tvorby, evidence a poučení žáků.
7) Rizika při práci s ručním nářadím, zásady bezpečné práce.
8) Kontrola a údržba ručního nářadí, ostření nástrojů.
9) Ruční elektrické nářadí, zásady bezpečného používání, kontrola a údržba.
10) Hygienické zásady při práci s těkavými a dráždivými látkami, nátěrovými hmotami, atd.
11) Nebezpečí při práci s horkými povrchy a hořlavými materiály.
12) Zásady bezpečné práce při destrukčních zkouškách.
13) Klasifikace úrazů, záznam o úrazu, zásady ošetření drobných poranění.
Literatura, na níž je předmět vystavěn ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány
ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
ČSN ISO 8421 Požární ochrana
ČSN EN ISO 13943 Požární bezpečnost
ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem
KŘÍŽ, M. Ochrana před úrazem el. proudem. Praha. IN-EL. 2001.
FABIÁNOVÁ E. - JANATOVÁ B. - MIKULA J. Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci. Bratislava. Príroda. 2010. ISBN 978-80-07-01843-3.
Bezpečnost a hygiena práce. Wolters Kluver. ISBN 978-80-7357-329.
KLOUB, J. Bezpečnost práce v regionálním školství. Praha. Wolters Kluver. 2005. ISBN 80-7357-065-3.
Literatura doporučená studentům KLOUB, J. Bezpečnost práce v regionálním školství. Praha. Wolters Kluver. 2005. ISBN 80-7357-065-3.
Bezpečnost a hygiena práce. Wolters Kluver. ISBN 978-80-7357-329.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na výuce min. 80%, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovující seminární práce

 

Sylabus
ZTCASTR - Části strojů
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 1 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Získání základních znalostí výpočtů strojních součástí.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení s komplexem základních součástí strojů, mechanismů a konstrukcí.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Obecné zásady pro navrhování strojních součástí.
2. Nejužívanější strojní součásti, popis funkce, zjednodušený výpočet.
3. Čepy, hřídele, ložiska - popis funkce, zjednodušený výpočet.
4. Mechanické převody - popis funkce, zjednodušený výpočet.
5. Spojky - rozdělení - popis funkce, zjednodušený výpočet.
6. Klikové ústrojí, vačky a další jednoduché mechanismy- popis funkce, zjednodušený výpočet.
7. Zvedací mechanismy - popis funkce, zjednodušený výpočet.
8. Základní prvky zdvihacích zařízení.
9. Základní prvky automobilů a dopravní techniky.
10. Základní prvky automobilových motorů.
11. Základní typy vodních čerpadel.
12. Vodní turbíny.
13. Předmětová exkurze - výrobní podnik se zaměřením na automobilový produkt.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Zachariáš, L. Části strojů I a II díl. Praha: ČZU. 2002. ISBN 80-213-0355-7.
Herák, D. Řešené příklady z částí strojů a strojnictví. Praha: ČZU. 2003. ISBN 80-213-1015-4.
Švec, V. Části a mechanismy strojů: příklady. Praha: ČVUT. 2008. ISBN 978-80-01-04137-6.
Literatura doporučená studentům Král, Š. Části strojov a mechanizmy strojov. Bratislava: STU. 2002. ISBN 8027-1723-1.
Grečenko, A. Strojní součásti. Ústí nad Labem: Univerzita JEP. 1999. ISBN 80-7044-285-9.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTDIDAK1 - Didaktika ZT pro ZŠ 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje studenty s Rámcovým vzdělávacím programem v oblasti 5.9 Člověk a svět práce, s didaktickými přístupy, moderními trendy v oblasti oborové didaktiky, stanovováním cílů vyučovacího procesu, klíčovými kompetencemi a způsoby vedení vyučovacích hodin.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat získané poznatky do vzdělávací oblasti 5.9 Člověk a svět práce. Studenti získají přehled o způsobech, metodách, organizačních formách vedení vyučovacích hodin ve vzdělávací oblasti 5.9 Člověk a svět práce na ZŠ.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vymezení funkce a význam oborové didaktiky.
2. Rámcový vzdělávací program - oblast Člověk a svět práce.
3. Stanovení cílů vyučovacího procesu pro RVP 5.9 - oblast Člověk a svět práce.
4. Organizace vyučovacího předmětu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
5. Vyučovací proces ZŠ v kontextu oborové didaktiky.
6. Aplikace didaktických zásad v podmínkách RVP 5.9 - oblast Člověk a svět práce.
7. Moderní koncepce vyučovacího procesu.
8. Vymezení klíčových kompetencí.
9. Význam technické tvořivosti pro rozvoj osobnosti žáků.
10. Možnosti aplikací moderní didaktické techniky a technických prostředků ve výuce.
11. Možnosti a omezení elektronické podpory praktické výuky.
12. Metody a kritéria tvorby pracovních listů.
13. Management kvality výuky a hodnocení žáků.
Literatura, na níž je předmět vystavěn VÚP Praha: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: 2005.
Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Literatura doporučená studentům Sitná, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTDIDAK2 - Didaktika ZT pro ZŠ 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět seznamuje studenty s Rámcovým vzdělávacím programem v oblasti 5.9 Člověk a svět práce, s didaktickými přístupy, moderními trendy v oblasti oborové didaktiky, stanovováním cílů vyučovacího procesu, klíčovými kompetencemi a způsoby vedení vyučovacích hodin. Předmět umožní studentům přípravu a vedení vyučovacích hodin, studenti získají komplex učitelských dovedností souvisejících s danou vzdělávací oblasti.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat získané poznatky do vzdělávací oblasti 5.9 Člověk a svět práce. Studenti získají přehled o způsobech, metodách, organizačních formách vedení vyučovacích hodin a prakticky si ověří vhodnost použitých metod a didaktických postupů v konkrétním vyučovacím procesu.

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Obsahová náplň tématu Práce s technickými materiály.
2. Metodika bezpečnosti práce ve školních dílnách. Zásady ochrany zdraví a hygieny práce.
Zásady požární bezpečnosti. Základy první pomoci.
3. Jednoduchý technický výkres - aplikace didaktické zásady názornosti.
Význam a účel technické dokumentace, rozdílnosti podle technických oborů.
4. Metodika výuky materiálových zkoušek. Aplikace technických a konstrukčních materiálů v praxi.
5. Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování technických materiálů.
Metodika výuky základních technologických postupů (ruční obrábění).
6. Obsahová náplň tématu Design a konstruování.
7. Význam rozvoje technické tvořivosti, příklady praktických aplikací.
8. Obsahová náplň tématu Provoz a údržba domácnosti.
9. Problematika výuky základů elektrotechniky na ZŠ.
10. Obsahová náplň tématu příprava pokrmů. Zásady zdravé výživy.
11. Metodika výuky montážních a demontážních prací.
12. Zásady tvorby modelů a jednoduchých sestav.
13. Význam techniky v životě člověka, pozitivní a negativní dopady technického rozvoje
na životní prostředí a životní styl.
Literatura, na níž je předmět vystavěn VÚP Praha: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: 2005.
Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Literatura doporučená studentům Sitná, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTDIDAK3 - Didaktika ZT pro ZŠ 3
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky u - ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Studenti prokazují schopnost realizace vlastní přípravy v rámci vzdělávací oblasti RVP 5.9 Člověk a svět práce a manuální zručnost nutnou pro vedení vyučovacího procesu v technické výuce ZŠ. V první části navrhnou studenti v souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ netradiční výrobek, vhodný pro výuku na ZŠ. Tento navržený výrobek konzultuje každý student s učitelem. Po schválení vypracují studenti didaktickou, metodickou a teoretickou dokumentaci pro daný výrobek. Tato dokumentace je jednotlivě obhajována a hodnocena. Ve druhé části předmětu prokazují studenti manuální zručnost ve svém oboru. Každý student nejprve teoreticky zdůvodní danou problematiku ručního obrábění, kterou potom návazně předvede. I tato část je konzultována s učitelem a posléze hodnocena. Celkové hodnocení studenta zahrnuje obě části.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Metodické a tematické rozvržení učiva na vyučovací hodiny, široká příprava na vyučování, ověření použitých metod a didaktických postupů a forem vyučování. Studenti navrhnou netradiční výrobek pro ZŠ, ke kterému vypracují didaktickou, metodickou a teoretickou dokumentaci pro daný výrobek. Tato dokumentace je jednotlivě obhajována a hodnocena. Studenti prokazují manuální zručnost ve svém oboru. Každý student nejprve teoreticky zdůvodní danou problematiku ručního obrábění, kterou potom návazně předvede.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Výběr vzdělávací oblasti a návrhy možných výrobků.
2. Stanovení materiálových a technologických požadavků.
3.-5. Vypracování metodiky k výrobku.
6.-12. Praktická činnost (výroba dílů, povrchová úprava, montáž)
13. Odevzdání výrobku s kompletní dokumentací.
Literatura, na níž je předmět vystavěn VÚP Praha: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: 2005.
Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Literatura doporučená studentům Sitná, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTDIGFO - Úvod do technické digitální fotografie
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení se základními pojmy a postupy při zhotovení a následeném zpracování technické digitální fotografie pro výukové a dokumentační účely.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti získají základní orientaci v oblasti tvorby a zpracování technické digitální fotografie pro dokumentační a výukové účely.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do digitální fotografie a její význam a využití v technické praxi.
2. Rozdělení digitálních fotoaparátů.
3. Důležité parametry digitálních fotoaparátů.
4. Objektivy, optické chyby a tvarová zkreslení.
5. Příslušenství digitálních fotoaparátů, světla a záblesková zařízení, vybavení ateliéru.
6. Práce se světlem, nekonečné pozadí, využití filtrů, zadní projekce.
7. Barevné korekce a rozptylové plochy světelných zdrojů.
8. Práce s digitálním fotoaparátem - snímání na nekonečném pozadí.
9. Práce s digitálním fotoaparátem - snímání detailů.
10. Práce s digitálním fotoaparátem - snímání statických objektů.
11. Práce s digitálním fotoaparátem - snímání dynamických objektů.
12. Nástroje pro prohlížení, třídění a základní úpravy digitálních fotografií.
13. Úpravy a publikace digitálních fotografií.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Linder, P. a kol. Velká kniha digitální fotografie. Brno: C-Press. 2008. ISBN 978-80-251-2005-7.
NEFF, O. Neffův průvodce digitální fotografií: čtivý a srozumitelný průvodce po všem, co potřebujete vědět o fotografii. Praha: Institut digitální fotografie, 2004. ISBN 80-903210-4-6.
MILBURN, K. Mistrovství digitální fotografie: techniky profesionálů pro každého fotografa. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0642-X.
Světlo a osvětlení v digitální fotografii, C-Press, 2008.
Literatura doporučená studentům Neff, O. Neffův průvodce digitální fotografií: čtivý a srozumitelný průvodce po všem, co potřebujete vědět o fotografii. Praha: Institut digitální fotografie. 2004. ISBN 80-903210-4-6.
Milburn, K. Mistrovství digitální fotografie: techniky profesionálů pro každého fotografa. Brno: CP Books. 2005. ISBN 80-251-0642-X.
Myška, M. Světlo a osvětlení v digitální fotografii. Brno: C-Press. 2008. ISBN 978-80-251-2001-9.
Neff, O. Tajná kniha o digitální fotografii. Brno: C-Press. 2004. ISBN 80-251-0220-3.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu.

 

Sylabus
ZTELEKT1 - Elektrotechnika 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Základní zákony elektrotechniky. Proudové pole. Proud stejnosměrný a střídavý. Výpočty stejnosměrných obvodů. Rezistor. Kapacita a indukčnost. Magnetické obvody jednoduché a vázané. Silové účinky magnetického pole. Jednofázový proud, princip generování a popis veličin. Výpočty obvodů střídavých – symbolicko-komplexní metoda, její fyzikální a matematický význam. Třífázová soustava a soustava dvoufázová. Cílem předmětu je seznámení se základními vztahy elektrotechniky, jejich fyzikálními a matematickými významy.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se základaními vztahy elektrotechniky, jejich fyzikálními a matematickými významy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Proudové pole
2. Stejnosměrné elektrické obvody
3. Kirchhoffovy zákony a jejich aplikace v ss obvodech
4. Odpory zdrojů, vodičů a tepelné ztráty
5. Kapacita a indukčnost, popis sil a energií
6. Magnetické pole, tvar, popis, indukce a silové účinky
7. Uzavřený magnetický obvod, elektromagnet
8. Vlastní a vzájemná indukčnost
9. Jednofázový střídavý proud, vznik, popis veličin
10. Komplexor a fázor, využití ve střídavých obvodech
11. Prvky RLC ve střídavých obvodech
12. Druhy výkonů ve střídavých obvodech
13. Třífázová střídavá soustava a rotační magnetické pole
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vladař, J., Zelenka, J. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L. Kurz elektrotechniky. SNTL Praha 1976.
Trnka, Z. Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Blahovec, A. Elektrotechnika II. Praha: Informatorium. 2005. ISBN 80-7333-044-X.
Blahovec, A. Elektrotechnika III. (příklady a úlohy). Praha: Informatorium. 2005. ISBN 80-7333-045-8.
Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Doplňující materiály k předmětu „Technická praktika elektro“. In Media4u Magazine X2/2009. Mimořádné vydání.
Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Příručka k předmětu Technická praktika elektro „Elektrické rozvody v praxi“. In Media4u Magazine – čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání X4/2009. Mimořádné vydání.

Literatura doporučená studentům Novák M., Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů. Praha: ČVUT. 2010. ISBN 978-80-01-04659-3.
Dvořáková, I. Teoretická elektrotechnika: cvičení. Olomouc: UP. PřF. 2001. ISBN 80-244-0168-1.
Vladař, J., Zelenka, J. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L. Kurz elektrotechniky. SNTL Praha 1976.
Trnka, Z. Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimálně 80% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak
vybavení předpsanými pomůckami na cvičeních
příprava na cvičení (znalost vzorců a látky) a aktivní účast
úspěšné zápočtové testy (seminární práce)

 

Sylabus
ZTELEKT2 - Elektrotechnika 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Měření a základní měřicí přístroje. Elektrické stroje. Transformátory. Zvláštní druhy transformátorů. Jednoduché návrhy univerzálních měřicích přístrojů. Stejnoměrné stroje a jejich využití v trakci. Základní charakteristiky, způsoby regulace otáček. Asynchronní stroje-jednofázové a třífázové asynchronní motory a jejich aplikace. Nové způsoby řízení otáček asynchronních motorů. Synchronní stroje, synchronní generátory a jejich aplikace v parních a vodních elektrárnách. Cílem předmětu je využití aplikačních metod pro základy elektrotechniky na elektrické stroje.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Využití aplikačních metod pro základy elektrotechniky na měřicí přístroje a elektrické stroje.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Elektrické měřicí přístroje – základní pojmy, přesnost a chyby měření
2. Měření proudu a napětí
3. Měření výkonu střídavého proudu
4. Zvětšování rozsahu měřicích přístrojů
5. Transformátor – princip činnosti, náhr. schémata, ztráty a účinnost
6. Trojfázový transformátor – spojení vinutí, hodinový úhel. Paralelní chod. Autotransformátor
7. Stejnosměrné stroje – princip činnosti, indukované a svorkové napětí. Reakce kotvy. Komutace
8. Dynama – provozní vlastnosti, charakteristiky
9. Stejnosměrné motory – vznik momentu. Provozní vlastnosti, charakteristiky
10. Asynchronní stroje – princip činnosti, skluz, otáčky, ztráty, účinnost, mechanický moment, spouštění, regulace
11. Regulace otáček trojfázových asynchronních motorů
12. Jednofázový a dvojfázový asynchronní motor
13. Synchronní stroje – princip činnosti, spouštění a provozní vlastnosti synchronního motoru
Literatura, na níž je předmět vystavěn Haasz, V. Elektrická měření: přístroje a metody. Praha: ČVUT. 2003. ISBN 80-01-02731-7.
Ďaďo, S. Číslicové měření: přístroje a metody. Praha: ČVUT. 2002. ISBN 80-01-02492-X.
Uhlíř, I. Elektrické stroje a pohony. Praha: ČVUT. 2007. ISBN 978-80-01-03888-8.
Faktor, Z. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje. Praha: BEN. 2002.
ISBN 80-86056-91-0.
Vladař, J., Zelenka, J. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L. Kurs elektrotechniky. SNTL Praha 1976
Trnka, Z. Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Literatura doporučená studentům Novák, M. Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů. Praha: ČVUT. 2010. ISBN 978-80-01-04659-3.
Dvořáková, I. Teoretická elektrotechnika: cvičení. Olomouc: UP. PřF. 2001. ISBN 80-244-0168-1.
Vladař, J., Zelenka, J. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL Praha 1986.
Voženílek, L. Kurs elektrotechniky. SNTL Praha 1976
Trnka, Z. Teoretická elektrotechnika. SNTL Praha 1972.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu minimálně 80% účast na cvičeních, není-li studijním řádem stanoveno jinak
vybavení předpsanými pomůckami na cvičeních
příprava na cvičení (znalost vzorců a látky) a aktivní účast
úspěšné zápočtové testy (seminární práce)

 

Sylabus
ZTELEKT3 - Elektrotechnika 3
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Aplikace klasické elektrotechniky v dopravě, průmyslu a bezdrátovém přenosu informací.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Osvojení aplikací, principů a schopnost navrhovat jednoduché elektrotechnické obvody.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Autoelektrotechnika I. - napěťové soustavy, výkonové požadavky, přídavné spotřebiče.
2. Autoelektrotechnika II. - zdroje proudu (alternátor, dynamo), vlastnosti, zapojení a regulace.
3. Elektrochemické zdroje proudu I. Akumulátory - rozdělení, vlastnosti, kapacita, vnitřní odpor.
4. Elektrochemické zdroje proudu II. Akumulátory - zatěžovací charakteristika, stálá a impulsní zátěž, vybíjení akumulátorů.
5. Elektrochemické zdroje proudu II. Akumulátory - nabíjení, typy nabíječů, údržba akumulátoru.
6. Usměrňovače I. - základní zapojení (jednocestný, dvoucestný, Gräetzův, vícefázový, násobiče)
7. Usměrňovače II. - usměrňovač zatížený kapacitou, usměrňovač zatížený indukčností, zvlnění výstupního napětí, filtrace.
8. Princip výpočtu napájecího zdroje a transformátoru.
9. Stabilizátory ss napětí - principy, parametry, zjednodušený výpočet.
10. Spínané zdroje a měniče - princip činnosti, možnosti použití.
11. Záložní zdroje elektrické energie - typy zdrojů, požadavky, parametry.
12. Možnosti využití asynchronních generátorů.
13. Novinky v oblasti průmyslové elektrotechniky.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kříž, M. a kol. Podmínky použití nadproudových jisticích prvků při ochraně odpojením od zdroje - doporučení ESČ 33.02.98. IN-EL. 2002.
Faktor, Z. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje. Praha: BEN. 2002. ISBN 80-86056-91-0.
Štěrba, P. Elektrotechnika a elektronika automobilů. Praha: Computer Press. 2004. ISBN 80-251-0211-4.
Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J. Výkonová elektronika. Praha: ČVUT. 2007. ISBN 978-80-01-03626-6.
Marek, J. - Stehlík, L.: Hermetické akumulátory v praxi. IN-EL. 2004.
Krejčiřík, A.: Lineární napájecí zdroje. BEN. 2002.
Krejčiřík, A.: Zdroje proudu. BEN. 2002.
Bose, B. K.: Modern Power Elektronics. IEEE Press Number PC 0276-6, New York 1992.
Literatura doporučená studentům Humlhans, J. Zajímavá zapojení 1. díl Zdroje a měniče, nabíjení a baterie. Praha: BEN. 2005. ISBN 80-7300-150-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTELEKT4 - Elektrotechnika 4
2014

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Klasická teorie regulace a její aplikace.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Výuka základů teorie - znalosti jednoduchých obvodů a jejich vlastnosti.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základní pojmy automatizace, ruční regulace.
2. Regulační obvod - obecné schéma, servosystémy.
3. Přímé, nepřímé a číslicové regulátory, obecné vlastnosti regulačních obvodů, ukazatele kvality regulace.
4. Spojité a nespojité regulace, impulzové regulace.
5. Popis dynamických vlastností členů.
6. Frekvenční charakteristiky členů.
7. Přenosy složených obvodů.
8. Přehled přenosů P, I, D, PI, PD, PID, soustavy s dopravním zpožděním.
9. Stabilita regulačních obvodů.
10. Čidla - snímače, ústřední a akční členy - technická realizace.
11. Vědní oblasti kybernetiky rozhodující pro automatické řízení.
12. Teorie systémů, popis chování.
13. Roboty a manipulátory, schéma, pohony.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Balátě, J. Automatické řízení. Praha: BEN. 2004. 663 s. ISBN 80-7300-148-9.
Šmejkal, L., Martinásková, M. PLC a automatizace 1 - základní pojmy, úvod do programování. Praha: BEN. 2002. ISBN 80-86056-58-9.
Šmejkal, L. PLC a automatizace 2 - sekvenční logické systémy a základy fuzzy logiky. Praha: BEN. 2005. ISBN 80-7300-087-3.
Martinek, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha: BEN. 2004. ISBN 80-7300-114-4.
Nevřiva, P. Analýza signálů a soustav. Praha: BEN. 2000. ISBN 80-7300-004-0.
Smékal, Z., Sysel, P. Signálové procesory. Praha: Sdělovací technika. 2006. ISBN 80-86645-08-8
Literatura doporučená studentům Hofreiter, M. Příklady a návody z automatického řízení. Praha: ČVUT. 2002. ISBN 80-01-02447-4.
Hlava, J. Prostředky automatického řízení II. Praha: ČVUT. 2000. ISBN 80-01-02221-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTEXKUR1 - Exkurze 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Průmyslové zpracování dřeva
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Exkurze je zaměřena na dřevozpracující průmysl - doplňuje materiály a technologie I. (např. firmy Petrof, truhlářská a řezbářská dřevodílna divadla Drak)
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Seznámení s výrobky podniku
2. Výrobní proces
Literatura, na níž je předmět vystavěn .
Literatura doporučená studentům .
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi

 

Sylabus
ZTEXKUR2 - Exkurze 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Výrobní linky a technologické celky v praxi. Podle aktuálních možností strojírenská a stavební výroba, vodohospodářské provozní jednotky, těžká technika.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Prohlídka výrobní linky nebo technologického celku v praxi. Podle aktuálních možností strojírenská a stavební výroba, vodohospodářské provozní jednotky, těžká technika.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Prohlídka výrobní linky nebo technologického celku v praxi. Podle aktuálních možností strojírenská a stavební výroba, vodohospodářské provozní jednotky, těžká technika.
Literatura, na níž je předmět vystavěn pro předmět není stanovena studijní literatura
Literatura doporučená studentům pro předmět není stanovena studijní literatura
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi, ve výjimečných (závažných) případech seminární práce

 

Sylabus
ZTEXKUR3 - Exkurze 3
2014

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Podle aktuálních možností:
Silnoproudá elektotechnika v praxi.
Prezentační technologie v praxi.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Výroba a rozvod elektrické energie.
Technické a technologické vybavení kongresových center.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Seznámení s provozem technického zařízení.
Seznámení s technickým zařízením.
Literatura, na níž je předmět vystavěn pro předmět není stanovena studijní literatura
Literatura doporučená studentům pro předmět není stanovena studijní literatura
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi, ve výjimečných (závažných) případech seminární práce

 

Sylabus
ZTEXKUR4 - Exkurze 4
2014

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: exkurze 12 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Podle aktuálních možností:
Elektroenergetika.
Elektroakustika v praxi.
Radioelektronika.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se systémem Dolby stereo a technologií filmové projekce.
Výroba a rozvod elektrické energie.
Technické a technologické vybavení kongresových center.
Vysílací a spojové technologie.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Seznámení s provozem technického zařízení.
Seznámení s technickým zařízením.
Literatura, na níž je předmět vystavěn pro předmět není stanovena studijní literatura
Literatura doporučená studentům pro předmět není stanovena studijní literatura
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu účast na exkurzi, ve výjimečných (závažných) případech seminární práce

 

Sylabus
ZTG - Základy technické grafiky I
2009

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 14 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty
ZTG2 Základy technické grafiky II
Anotace předmětu - prohloubení základů technického kreslení
- práce s grafickými editory
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností - ovládání práce s grafickými editory
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Přehled grafických programů pro žáky ZŠ
2. Prostředí grafického editoru
3. Kreslení
4. Popis obrázků
5. Práce se soubory
6. Manipulace s výřezy
7. Tisk
8. - 9. Základy pravoúhlého promítání pomocí grafického editoru
10. - 11. Nárys, půdorys, bokorys jednoduchých těles
12. - 13. Kótování průmětů jednoduchých těles
Literatura, na níž je předmět vystavěn Manuály grafických editorů Zebra, Paintbrusch
Kochman, J. a kol.: Učíme se rýsovat, SPN, Praha 1970
Literatura doporučená studentům Manuály grafických editorů Zebra, Paintbrusch
Kochman, J. a kol.: Učíme se rýsovat, SPN, Praha 1970
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu - min. 75% docházka
- aktivní účast na cvičení
- tvorba vlastního návrhu podle zvoleného tématu

 

Sylabus
ZTG2 - Základy technické grafiky II
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněna Václav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 14 hod. za semestr
Prerekvizity
ZTG Základy technické grafiky I
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Rošíření znalostí a dovedností práce s vektorovými editory v návaznosti na předmět základy technické grafiky. Úvod do digitální fotografie a úprava bitmapové grafiky.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Zvládnutí práce s vektorovými a bitmapovými editory na úrovni odpovídající požadavkům kvalitní publikační tvorby na vysoké škole.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Pokročilé možnosti práce s vektorovým editorem
2. Tvorba schémat z oblasti technické grafiky
3. Tvorba diagramů
4. Technické ilustrace
Literatura, na níž je předmět vystavěn Manuál Zoner Callisto
Roubal, P. Počítačová grafika pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-896-1.
Literatura doporučená studentům Williamsová, R. Grafická úprava pod vedením profesionálů. Brno: Mobil Media a.s., 2002. ISBN 80-86593-32-0.
www.grafika.cz
www.interval.cz
www.typo.cz
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu
zpracování zadaných projektů v předem stanovené kvalitě

 

Sylabus
ZTKONCV - Konstrukční cvičení
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu V tomto předmětu jsou integrovány vědomosti a dovednosti z předmětů Technická grafika 1, Technická mechanika 1 a 2, Části strojů a Materiály a technologie 2. Dále jsou studenti seznamováni se základy konstrukční práce.

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem předmětu je zvládnutí základu konstrukční práce v programu Autodesk Inventor, včetně pevnostní analýzy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do předmětu.
2. Základy konstruování.
3. Zadání konstrukčního úkolu, studium podkladů pro řešení.
4. Metodické zásady pro návrh řešeného úkolu, varianty řešení.
5. Výběr vhodné varianty, předběžný návrh vybraného řešení, výpočet a konstrukce.
6. Zásady technologičnosti konstrukce.
7. Tvorba komplexní výkresové dokumentace.
8. Hodnocení projektu.
9.-13. Řešení zadaného konstrukčního úkolu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn INVENTOR PROFESSIONAL Uživatelská příručka
Zachariáš, L. Části strojů I a II díl. Praha: ČZU. 2002. ISBN 80-213-0355-7.
Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. Praha: ALBRA. 2006. ISBN 80-7183-123-9.
Literatura doporučená studentům Shigley, J., Mischke, Ch., Budynas, R. Konstruování strojních součástí. Brno: Vutium. 2010.
ISBN 978-80-214-2629-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTKP - Základy technického kreslení na počítači
2009

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Maněnová Martina
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 14 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení se základními principy tvorby technické dokumetace na počítači.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Vytvoření technické dokumentace zadaného objektu.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do tvorby technické dokumentace.
2. Seznámení s vybraným programem.
3. Kreslení základních prvků v daném programu.
4. Práce na zápočtovém projektu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kletečka, J., Fořt, P. Technické kreslení: učebnice pro střední průmyslové školy. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-542-3.
Kletečka, J., Fořt, P. AutoCAD 2000: učebnice pro střední školy. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-229-7.
Literatura doporučená studentům Burchard, B. Pitzer, D. Mistrovství v AutoCADu 2000. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-275-0.
Šťastný J., Třeštík B., Klepš Z., Nová I. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp. ISBN 80-7232-223-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zpracování zápočtových projektů.

 

Sylabus
ZTMAATE1 - Materiály a technologie 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Stavba, vlastnosti a použití nekovových materiálů. Laboratorní zkoušky a určování vlastností nekovových materiálů (dřeva, papíru, textilu)
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Podat přehled základních nekovových materálů, jejich vlastností, způsobů zpracování a využití v technické praxi. Ověření si vlastností dřeva papíru, textilií, práce v laboratoři.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Přednášky:
1. Dřevo, ekologie a člověk
2. Makroskopická stavba dřeva
3. Mikroskopická stavba dřeva
4. Vlastnosti dřeva
5. Vady dřeva
6. Řezivo, sušení dřeva, materiály a polotovary na bázi dřeva, dřevoobráběcí stroje, stavebně - truhlářské výrobky, dřevostavby
7. Plasty - druhy, vlastnosti, výroba, zpracování
8. Papír - druhy, vlastnosti, výroba, zpracování
9. Textil - druhy vláken, výroba, technické použití
10. Sklo - výroba, vlastnosti, technické použití
11. Keramika - výroba, vlastnosti, technické použití
12. Porcelán - výroba, vlastnosti, technické použití
Cvičení:
1. Úvod do předmětu, vyhodnocování měření (mat. statistika)
2. Označování dřevin, poznávání druhů dřev
3. Vlhkost a sesychání dřeva, sušení dřeva
4. Měření fyzikálních vlastností dřeva
- objemová hmotnost
- sesychání
- lineární bobtnání
- vidličková zkouška
5. zkoušky plastů
6. zkoušky textilu
7. zkoušky papíru
Literatura, na níž je předmět vystavěn Nutsch, W. A kol. Příručka pro truhláře. Praha: Europa Sobotáles. 2006. ISBN 80-86706-14-1.
Trebs, J. Teorie zpracování nekovových materiálů. Liberec: TU. 2001. ISBN 80-7083-449-8.
Togner, M. Historický nábytek. Datel, Brno, 1993.
Kol. Dřevařská příručka díl I. a II. SNTL, Praha, 1998.
Kozlovská, H., Bohanesová, B. Oděvní materiály I. Informatorium, Praha, 1998.
Státní normy zkoušení materiálů
Literatura doporučená studentům Němec, J. Dřevo: Historický lexikon. Praha: Grada. 2005. ISBN 80-247-1187-7.
Walker, A. Dřevo: Velká encyklopedie. Praha: Grada. 2009. ISBN 978-80-247-2858-2.
Josten, E. Dřevo a jeho obrábění. Praha: Grada. 2010. ISBN 978-80-247-2961-9.
Kunc, Z. Dřevopříručka. Praha: BEN. 2004. ISBN 80-7300-126-8.
Wöhrlin, T. Nábytkové slohy od antiky po současnost. Praha: Grada. 2008. ISBN 978-80-247-2034-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu
- účast na cvičeních min. 75%
- poznávání deseti druhů dřevin
- odevzdání 14 laboratorních cvičení
- zhotovení vzorkovnice dřev

 

Sylabus
ZTMAATE2 - Materiály a technologie 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 1 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámení s vlastnostmi a výrobou kovových materiálů. Získání přehledu o vlastnostech kovů a jejich slitin, diagram Fe-Fe3C, tepelné zpracování kovů, tváření, slévárenské technologie.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti získají orientaci v oblasti typologie kovových materiálů, získají přehled o důležitých vlastnostech kovů a jejich slitin, seznámí se s významem a praktickým využitím diagramu Fe-Fe3C pro tepelné zpracování kovů, tváření a slévárenské technologie.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vnitřní stavba kovů a slitin.
2. Rovnovážné diagramy. Diagram Fe-Fe3C.
3. Základní vlastností materiálů a jejich zkoušení. Zkoušky bez porušení materiálů.
4. Rozdělení ocelí, značení, použití.
5. Neželezné kovy, přehled, vlastnosti, použití.
6. Výroba kovů - přehled, výroba oceli, litiny, ochrana životního prostředí, filtrace vzduchu, odlučování prachových látek, spalin a aerosolů.
7. Tepelné zpracování kovů, regenerace lázní, čištění odpadních vod.
8. Zvláštní způsoby tepelného zpracování.
9. Slévárenská technologie - postup výroby odlitků, regenerace slévárenských směsí.
10. Zvláštní způsoby lití.
11. Tváření kovů.
12. Svařování a pájení kovů.
13. Koroze kovů a ochrana proti korozi.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Ptáček, L. a kol. Nauka o materiálu I. Brno: CERM. 2003. ISBN 80-7204-283-1.
Ptáček, L. a kol. Nauka o materiálu II. Brno: CERM. 2002. ISBN 80-7204-248-3.
Novotný, J. Technologie I: slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy. Praha: ČVUT. 2001.
ISBN 80-01-02351-6.
Literatura doporučená studentům Dillinger, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi. Praha: Europa – Sobotales. 2007.
ISBN 978-80-86706-19-1.
Skočovský, P. a kol. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke. Žilina: Žilinská univerzita. 2006.
ISBN 8080705933.
Forejt. M., Píška, M., Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: CERM. 2006. ISBN 80-214-2374-9
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTMAATE3 - Materiály a technologie 3
2014

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu teorie obrábění
základní způsoby strojního obrábění
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získat teoretické a praktické znalosti v oblasti obrábění a seznámení s nejnovějšími metodami vyučovanými i v oblasti volného času.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Základy obrábění - způsoby a druhy obrábění.
2. Základy teorie obrábění - řezný pohyb, geometrie řezného nástroje.
3. Mechanika tvoření třísky, práce a síla řezání.
4. Otupování břitu nástroje, trvanlivost ostří, obrobitelnost.
5. - 6. Technologie soustružení, nástroje, stroje, základní operace.
7. Vrtání, vyvrtávání, nástroje, stroje.
8. Frézování, nástroje, stroje.
9. Hoblování, obrábění, protahování a protlačování.
10. Broušení, brousicí kotouče, dokončovací způsoby obrábění.
11. Výroba závitů, ozubení, nové výrobní techniky.
12. Stavebnicové obráběcí stroje, programově řízené obráběcí stroje, výrobní linky, robotizace.
13. Příprava výroby, výrobní postupy.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Forejt, M., Píška, M., Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: CERM. 2006. ISBN 80-214-2374-9.
Humár, A. Materiály pro řezné nástroje. Praha: MM publishing. 2008. ISBN 978-80-254-2250-2.
Kocman, K. Výrobní technologie II. Brno: CERM. 2002. ISBN 80-214-2189-4.
Literatura doporučená studentům Píška, M. a kol. Speciální technologie obrábění. Brno: CERM. 2009. ISBN 978-80-214-4025-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTMAATE4 - Materiály a technologie 4
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Nekonvenční technologie pro zpracování kovových a nekovových materiálů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se s novými způsoby obrábění a tváření kovových a nekovových materiálů moderními měřícími postupy a moderními technologiemi.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Strojírenské technologie - přehled.
2. Úvod do strojírenských nekonvenčních technologií.
3. Nové konstrukce kovových a nekovových materiálů.
4. Úprava vlastností nekovových materiálů.
5. Úprava vlastností kovových materiálů.
6. Nekonvenční technologie obrábění.
7. Nekonvenční technologie tváření.
8. Nekonvenční technologie svařování.
9. Moderní technologie slévání.
10. Nové technologie tepelného zpracování.
11. Nové směry v povrchových úpravách.
12. Moderní konstrukce měřidel a měřicích přístrojů.
13. Výrobní zařízení pro moderní technologie.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Píška, M., Forejt. M. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: CERM. 2006. ISBN 80-214-2374-9.
Ptáček, L. a kol. Nauka o materiálu I. Brno: CERM. 2003. ISBN 80-7204-283-1.
Ptáček, L. a kol. Nauka o materiálu II. Brno: CERM. 2002. ISBN 80-7204-248-3.
Machek, V. Nauka o materiálu 3. část Speciální kovové materiály. Praha: ČVUT. 2008.
ISBN 978-80-01-04212-0.
Strnadel, B. Nauka o materiálu II: Degradační procesy a design konstrukčních materiálů. Ostrava: VŠB. 2008. ISBN 978-80-248-1842-9.

Technický týdeník, týdeník vydavatelství Business Media CZ, dostupný na www.techtydenik@cz

Literatura doporučená studentům Dillinger, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi. Praha: Europa - Sobotales, 2007.
ISBN 978-80-86706-19-1.
Skočovský, P. a kol. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke. Žilina. Žilinská univerzita. 2006.

Časopis Automatizace, technologie, inovace, trhy.
TECHNIK, měsíčník vydavatelství Economia, dostupný na www.technik.ihned.cz
Technický týdeník, týdeník vydavatelství Business Media CZ, dostupný na www.techtydenik@cz

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTMAATE5 - Materiály a technologie 5
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Mechanické technologie použitelné v praxi ZŠ.
Technologické postupy v kontextu didaktiky oboru Člověk a svět práce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení s technologiemi obrábění a tváření využitelnými v rámci praktických činností na ZŠ.
Zvládnutí didaktické přípravy technologického postupu.
Výběr vhodných technologií s ohledem na motorické dovednosti žáků.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do mechanických technologií.
2. Nekovové materiály - dřevo, plasty.
3. Kovové materiály.
4. Úprava materiálových vlastností.
5. Technologie ručního obrábění.
6. Technologie strojního obrábění.
7. Základy tváření.
8. Základy svařování.
9. Základy slévání.
10. Úprava povrchů nekovových materiálů.
11. Úprava povrchů kovových materiálů.
12. Měření ve strojírenství - základy.
13. Volba nástrojů a nářadí pro vybrané mechanické technologie.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Píška, M., Forejt, M. Teorie obrábění tváření a nástroje. Brno: CERM. 2006. ISBN 80-214-2374-9.
Němec, M. Teorie slévání. Praha: ČVUT. 2009. ISBN 978-80-01-04395-0.
Novotný, J. Technologie I: slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy. Praha: ČVUT. 2001.
ISBN 80-01-02351-6.
Kocman, K., Prokop, J. Technologie obrábění. Brno: CERM. 2005.
Literatura doporučená studentům Humár A. Materiály pro řezné nástroje. Praha: MM publishing. 2008. ISBN 978-80-254-2250-2.
Píška, M. a kol. Speciální technologie obrábění. Brno: CERM. 2009. ISBN 978-80-214-4025-8.

Automatizace, technologie, inovace, trhy TECHNIK, měsíčník vydavatelství Ekonomie dostupný na www.technik.ihned.cz

Technický týdeník, týdeník vydavatelství Business Media CZ, dostupný na www.techtydenik@cz
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTMAKVY - Management kvality výuky pro ZŠ
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chromý Jan
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Problematika sledování kvality vzdělávání, metody hodnocení, zpracování výsledků, zpětná vazba pro řízení kvality vzdělávání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti se seznámí s metodikou hodnocení a řízení kvality vzdělávání, stanovením hodnotících kritérií a způsobem zavádění systému řízení kvality ve vzdělávání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1) Vymezení pojmu kvalita.
2) Systémy managementu kvality.
3) Kvalita vzdělávání.
4) Autoevaluace.
5) Management kvality vzdělávání.
6) Metody managementu kvality vzdělávání.
7) SWOT analýza.
8) Dotazníky pro hodnocení žáky.
9) Dotazníky pro hodnocení kvality školy rodiči.
10) Dotazníky pro učitele.
11) Tvořivost v práci učitele.
12) Dotazníky pro absolventy školy.
13) Metody zpracování a hodnocení výsledků.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Turek, I., Albert, S. Kvalita školy. Bratislava: STU. 2005. ISBN 80-227-2274-X.
Literatura doporučená studentům Veber, J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press. 2010. ISBN 978-80-7261-210-9.
Michek, S. ed. Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání. Praha: NÚOV. 2008. ISBN 978-80-87063-17-0.
Soubor norem ISO 9000.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Účast na výuce min. 80%, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovující seminární práce.

 

Sylabus
ZTMOPRV - Moderní projektová výuka
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Chromý Jan
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Návrh a řešení projektů, které lze využít ve výuce technických předmětů i jako náplň zájmových kroužků. Projekty jsou zaměřeny do oblasti multimédií, digitálních technologií a tématického okruhu RVP 5.9 - Člověk a svět práce.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit studenty s návrhem a tvorbou projektů a jejich využitím ve výuce.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Projekty a projektové vyučování.
2. Vztahy projektového, problémového a kooperativního vyučování.
3. Význam a přínos technické zájmové činnosti pro rozvoj technické tvořivosti a osobnosti žáků.
4. Možnosti využití digitálních technologií v technické zájmové činnosti.
5. Návrh a vytváření dokumentace k projektům na počítači.
6. Návrh a simulace elektronických obvodů.
7. Vyhledávání technické dokumentace na Internetu, práce s katalogy součástek.
8. Validace informací získaných z internetu.
9. Návrh vlastního projektu.
10. Technické a technologické podmínky řešení projektu.
11. Tvorba technické dokumentace projektu - projektová příprava.
12. Realizace projektu.
13. Metody ověřování výstupu projektu, tvorba závěrečné zprávy.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kropáč, J. et al. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2009. ISBN 978-80-8078-198-9.
Literatura doporučená studentům Nikl, J. Didaktické aspekty technických výukových prostředků. Liberec: Technická univerzita. 2002.
ISBN 80-7083-635-0.
Vrba, J., Všetulová, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc: UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8.
Geschwinder, J., Růžička, E., Růžičková, B. Technické prostředky ve výuce. Olomouc: Univerzita Palackého. 1995. ISBN 80-7067-584-5.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTOEZJA - Obnovitelné zdroje energie a jejich aplikace
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Seznámit s využíváním a výrobou energie, vlivem na životní prostředí, s dopravními prostředky a vzájemným vztahem techniky, ekologie a využívání energie člověkem, recyklace surovin a použitých materiálů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámit s využíváním a výrobou energie, vlivem na životní prostředí, s dopravními prostředky a vzájemným vztahem techniky, ekologie a využívání energie člověkem, recyklace surovin a použitých materiálů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Energie.
2. Využívání energie člověkem.
3. Výroba energie - klasické zdroje.
4. Výroba energie - alternativní zdroje I.
5. Výroba energie - alternativní zdroje II.
6. Úspory energie.
7. Nízkoenergetické technologie.
8. Energie v životním prostředí.
9. Recyklace surovin a použitých materiálů.
10. Automatické řízení.
11. Dopravní prostředky.
12. Technika a ekologie.
13. Trendy v oblasti nízkonákladových technologií.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Vlk, F. Alternativní pohony motorových vozidel. Brno: 2004. ISBN 80-239-1602-5.
Šmelhaus, P. a kol. Nízkoenergetický dům. ABF. 2005. ISBN 80-86165-94-9.
Čihák, F. Malé vodní elektrárny. Praha. ČVUT. 2006.
Srdečný, K. Tepelná čerpadla. ERA group. 2005.ISBN 80-7366-031-8.
Literatura doporučená studentům Tůma, J. Domácí klimatizace a čističky vzduchu. Brno: ERA group. 2008. ISBN 978-80-7366-126-7.
Herčík, M. 111 otázek a odpovědí o životním prostředí. Ostrava: Montanex. 2004. ISBN 80-7225-123-6.
Sojka, J. Malé čistírny odpadních vod. Brno: ERA group. 2004. ISBN 80-86517-80-2.
Žabička, Z. Vodovod a kanalizace. Brno: ERA group. 2004. ISBN 80-86517-67-5.
Herzán, M. Studny a jak na ně. BEN. 2007. ISBN 80-7300-188-8.
Srdečný, K. Energeticky soběstačný dům. Brno: ERA group. 2007. ISBN 978-80-7366-103-8.
Eder, B., Schulz, H. Bioplyn v praxi. Ostrava: HEL. 2004. ISBN 80-86167-21-6.
Matějovský, V. Automobilová paliva. Praha: Grada Publishing. 2005. ISBN 80-247-0350-5.
Henze, A., Hillebrand, W. Elektrický proud ze slunce. Ostrava: HEL. 2000. ISBN 80-86167-12-7.
Murtinger, K. Energie z biomasy. Brno: ERA group. 2006. ISBN 80-7366-071-7.
Čihák, F. Malé vodní elektrárny. Praha: ČVUT. 2006.
Schulz, H. Savoniův rotor. Ostrava: HEL. 2005. ISBN 80-86167-26-7.
Srdečný, K., Truxa, J. Tepelná čerpadla. Brno: ERA group. 2005. ISBN 80-7366-031-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTPRAKT1 - Technická praktika 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je zaměřen na základy ručního zpracování dřeva a kovů. Studenti se seznámí se základními nástroji a postupy při ručním opracování dřeva a kovů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání základních pracovních dovedností s reálným materiálem. Orientace v názvosloví a použití jednotlivých nástrojů na ruční obrábění dřeva a kovů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Dřevo
1. Úvod, bezpečnostní a protipožární předpisy
2. Názvosloví nástrojů, zadání výrobku
3. Práce na výrobku - orýsování a řezání, hoblování
4. Práce na výrobku - vrtání (nebozezem, kolovrátkem, ruční a el. vrtačkou)
5. Práce na výrobku - dlabání, rašplování, pilování
6. Práce na výrobku - broušení, test nástroje
7. Odevzdání výrobku, výkresové dokumentace, náhradní test, hodnocení základních pracovních dovedností při ručním obrábění dřeva (orýsování,řezání, hoblování, vrtání, dlabání, rašplování, pilování)

Ruční zpracování kovů
1. Úvod, bezpečnostní a požární předpisy, hygiena práce, názvosloví nářadí a nástrojů pro opracování kovového materiálu a měřidel a péče o ně. Čtení výkresů, pravidla pro zhotovování jednoduchých náčrtů a výkresů, technologie výroby.
2. Dělení materiálu - řezání, sekání, stříhání. Kontrola nástrojů, ostření sekáče. Řezání profilového materiálu.
3. Odstraňování otřepů a hran, pilování, broušení leštění.
4. Vrtání, řezání závitů. Vrtání ruční a strojní vrtačkou, akumulátorové nářadí.
5. Práce s plechem - stříhání, sekání, tepání, ohýbání.
6. Pájení na měkko - pájené spoje plechových částí.
7. Práce s drátem - rovnání a dělení drátu, opracování řezných a střižných ploch.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Konvička, J. Tvoříme z kovu. Edice JAK svazek 55, Mladá fronta, Praha 1975
Kramerius, F. Příručka pro domácí dílnu, SNTL Praha 1973.
Němec, K. Práce s kovem, SNTL Praha 1974.
Švagr, J. Technologie ručního zpracování kovů pro 1. roč. SOU, SNTL Praha 2000. ISBN 80-7105-214-0.
Dobrovolný, B. Základní učebnice pro pracující v kovoprůmyslu, SNTL Praha 1958.
Kol. Dřevařská příručka, SNTL Praha, 1989, (2 díly)
Eisner K., Havlíček V., Osten M. Dřevo a plasty, SNTL, Praha 1983
ČSN 013610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu
Kol. Práce se dřevem, Knižné centrum, Žilina 1996
Literatura doporučená studentům Švagr, J. Technologie ručního zpracování kovů pro 1. roč. SOU, SNTL Praha 2000. ISBN 80-7105-214-0.
Pechlát, J. Vlastní dílna, SNTL Praha 1973.
Vinter, J. Co a jak se dřeem, SNTL Praha 1984
Kadleček, F. Ruční obrábění dřeva, SNTL Praha 1989
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Podmínky udělení zápočtu
1. aktivní účast na cvičeních (průběžné hodnocení znalostí min 75 %).
2. Úspěšné zvládnutí pracovních dovedností.
3. Odevzdání výrobku v požadované kvalitě a termínu, včetně
- výkresové dokumentace výrobku
- výrobního a metodického postupu.
4. Úspěšné absolvování kontrolního testu.

Zápočet se uděluje po splnění obou částí předmětu Praktik1, a při splnění docházky min. 90 %, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak.

 

Sylabus
ZTPRAKT2 - Technická praktika 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Dubovská Rozmarína
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět prohlubuje znalosti technologických postupů z oblasti ručního zpracování plastů. Zahrnuje strojní obrábění se zaměřením na soustružení a frézování.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Studenti se při praktické výrobě seznámí s problematikou ručního a strojního obrábění. Získají teoretické i praktické znalosti a zkušenosti z různých technologií obrábění.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. Strojní obrábění
1. Strojní obrábění - úvod. Bezpečnostní a protipožární předpisy, hygiena práce. Nástroje na strojní obrábění, upínání, ostření. Základní obráběcí stroje, popis, obsluha.
2.-4. Soustružení - základní operace, obrábění čelních, válcových, kuželových ploch.
5.-6. Základy frézování.

II. Zpracování plastů
1. úvod, bezpečnostní a protipožární předpisy, hygiena práce.
2. Zpracování plastů ručním obráběním, nástroje, technologické. postupy
3.-4. Tváření plastů, tepelné zdroje, způsoby tváření.
5.-6. Odlévání materiálů, konstrukční požadavky modelů, charakteristika forem, odlévací materiály, dokončovací činnosti.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Forejt, J., Píška, M. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: CERM. 2006. ISBN 80-214-2374-9.
Pecina, P. Materiály a technologie - plasty. Brno: Masarykova univerzita. 2006. ISBN 80-210-4100-5.
Němec, M. Teorie slévání. Praha: ČVUT. 2009. ISBN 978-80-01-04395-0.
Novotný, J. Technologie I: slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy. Praha: ČVUT. 2001.
ISBN 80-01-02351-6.
Literatura doporučená studentům Humár, A. Materiály pro řezné nástroje. Praha: MM publishing. 2008. ISBN 978-80-254-2250-2.
Píška, M. a kol. Speciální technologie obrábění. Brno: CERM. 2009. ISBN 978-80-214-4025-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Úspěšné zvládnutí pracovních dovedností dle osnovy předmětu. Odevzdání výrobků v požadované kvalitě a termínu, včetně výkresové dokumentace.

Zápočet se uděluje po splnění obou částí předmětu Praktik2, a při splnění docházky min. 90 %, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak.

 

Sylabus
ZTPRAKT3 - Technická praktika 3
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Lokvenc Jaroslav
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu I. Základní analogové a digitální měřicí přístroje. Elektronické měřicí přístroje. Měření základních elektrických veličin.
II. Studenti se seznámí s prací na CNC strojích. Výuka je zaměřena na programování CNC strojů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností I. Seznámení se základními měřicími přístroji a metodami měření, měření reálných prvků a zjišťování jejich parametrů.
II. Studenti se naučí vytvářet jednoduché programy pro práci s CNC soustruhem a CNC frézkou.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky I. Elektrotechnická měření v praxi
1. Elektrické měřící přístroje, bezpečnost práce při elektrických měřeních, izolované obvody, měření na galvanicky neoddělených částech.
2. Měření napětí, proudů a odporů.
3. Měření na RLC můstku.
4. Stanovení oteplení cívky z přírůstku odporu měřeného Ohmovou metodou.
5. Měření voltampérových charakteristik pasivních součástek.
6. Měření na čtyřbodovém odporu, nastavení bočníku ampérmetru.
7. Metody měření otáček.

II. Úvod do CNC obrábění
1. Teoretický úvod do problematiky strojního a CNC obrábění. Obráběcí stroje, typy nástrojů a polotovary, upínání obrobku. Požadavky k zápočtu.
2.Systémy CAM. Úvod do práce s CAM.
3.Práce v sytému CAM. Příkazy a jednoduché modely.
4. Příkazy a normalizované prvky, tvarově složité plochy.
5. Zadání práce a tvorba modelu.
6. Dokončení úkolu, kontrola jeho odevzdání,
celkové hodnocení základních pracovních dovedností.
Literatura, na níž je předmět vystavěn BARTUŠEK, K. Měření v elektrotechnice. Brno. VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4160-6.
MATOUŠEK, A. - HRADIL, F. Provozní měření v elektrotechnice. Praha. STRO.M, 1996.
Gescheidtová, E. - Rez, J. - Steinbauer, M. Měření v elektrotechnice. Brno. Vutium, 2002. ISBN 80-214-1990-3.
KOCMAN, J., PROKOP, K. Technologie obrábění. BEN, 2002.
ŠTULPA M. CNC obráběcí stroje a jejich obrábění. BEN Praha, 2006.
SLAVÍČEK V. Obrábění na CNC strojích - příklady 2007.
SLAVÍČEK V. Manuál k CNC Mikronex. 2007.
Literatura doporučená studentům BARTUŠEK, K. Měření v elektrotechnice. Brno. VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4160-6.
MATOUŠEK, A. - HRADIL, F. Provozní měření v elektrotechnice. Praha. STRO.M, 1996.
SLAVÍČEK V. Obrábění na CNC strojích - příklady 2007.
SLAVÍČEK V. Manuál k CNC Mikronex. 2007.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Úspěšné zvládnutí pracovních dovedností dle osnovy předmětu.
I. Odevzdání vypracovaných měřících protokolů.
II. Odevzdání výrobků v požadované kvalitě a termínu, včetně výkresové dokumentace.

Zápočet se uděluje po splnění obou částí předmětu Praktik3, a při splnění docházky min. 90 %, není-li studijním a zkušebním řádem stanoveno jinak.

 

Sylabus
ZTPRAXE1 - Pedagogická praxe průběžná 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 24 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Pedagogická praxe průběžná je realizována pod přímým vedením fakultních učitelů na vybraných školách. Student je veden k samostatnému vedení vyučovacího procesu. V polovině semestru je provedeno střídání v rámci druhého aprobačního předmětu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Pedagogická praxe průběžná je realizována pod přímým vedením fakultních učitelů na vybraných školách. Cílem praxe je umožnit studentům účast na praktické výuce příslušných škol formou výstupů i náslechů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Pedagogická praxe průběžná je realizována u pověřených fakultních učitelů. Studenti se účastní praktické výuky příslušných škol formou výstupů i náslechů. Student je veden k samostatnému vedení vyučovacího procesu. V polovině semestru je provedeno střídání v rámci druhého aprobačního předmětu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Učebnice odborných předmětů používané na dané škole.
Literatura doporučená studentům Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 100% docházka v hodinách výstupu.
Aktivní přístup studenta při rozboru jednotlivých vyučovacích hodin.
Samostnost při vedení vyučovací hodiny.
Aplikace vhodných didaktických a metodických postupů do vyučovacího procesu.

 

Sylabus
ZTPRAXE2 - Pedagogická praxe průběžná 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: praxe 24 hod. za semestr
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Pedagogická praxe průběžná je realizována pod přímým vedením fakultních učitelů na vybraných školách. Student je veden k samostatnému vedení vyučovacího procesu. V polovině semestru je provedeno střídání v rámci druhého aprobačního předmětu.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Pedagogická praxe průběžná je realizována pod přímým vedením fakultních učitelů na vybraných školách. Cílem praxe je umožnit studentům účast na praktické výuce příslušných škol formou výstupů i náslechů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Pedagogická praxe průběžná je realizována u pověřených fakultních učitelů. Studenti se účastní praktické výuky příslušných škol formou výstupů i náslechů. Student je veden k samostatnému vedení vyučovacího procesu. V polovině semestru je provedeno střídání v rámci druhého aprobačního předmětu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Učebnice odborných předmětů používané na dané škole.
Literatura doporučená studentům Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu 100% docházka v hodinách výstupu
Aktivní přístup studenta při rozboru jednotlivých vyučovacích hodin
Samostatnost při vedení vyučovací hodiny
Aplikace vhodných didaktických a metodických postupů do vyučovacího procesu

 

Sylabus
ZTPRAZS1 - Technická praktika pro ZŠ
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Zapojení silnoproudých okruhů zejména v bytových instalacích.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Praktické zvládnutí zapojení silnoproudých okruhů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Rozvod elektrické energie - distribuční síť, přípojka, HDS, elektroměrový rozvaděč.
2. Bytová instalace, ochrana před úrazem elektrickým proudem, rozvaděče.
3. Ochrana elektrických zařízení před přepětím.
4. Světelné zdroje a svítidla, ekonomika provozu světelných zdrojů.
5. Princip návrhu osvětlovací soustavy, zvláštní požadavky a možnosti řešení.
6. Tepelné spotřebiče v domácnosti, elektrické vytápění, ohřev TUV, blokování odběru HDO.
7. Zapojení zásuvkového a žárovkového okruhu.
8. Zapojení pohyblivých přívodů.
9. Sdělovací rozvody v bytové instalaci a jejich ochrana před přepětím a rušivými signály.
10. Požadavky na elektrickou instalaci učeben a laboratoří, rozvaděče učeben a laboratoří. Bezpečnost práce.
11. Připojování jednofázových a třífázových elektromotorů, zapojení svorkovnice motoru.
12. Automatizační prvky v elektrické instalaci - časové spínače, časová relé, PIR čidla…
13. Novinky v elektrických instalacích.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Elektrické rozvody v praxi. Media4u Magazine. X4/2009.
ISSN 1214-9187.
Drtina, R., Lokvenc, J., Maněna, V. Doplňující materiály k předmětu Technická praktika elektro.
Media4u Magazine. X2/2009. ISSN 1214-9187.
Literatura doporučená studentům ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-7-705 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních
ČSN 33 0330- EN 60529 Stupně ochrany krytem
ČSN 33 3320 Elektrické přípojky
ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické obvody
ČSN 33 2135.1 Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách
ČSN 33 2135.2 Elektrická zařízení v saunách
ČSN 34 1610 Přiřazení pojistek pro motory
ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro elektrická zařízení
ČSN 34 2820 Předpisy pro antény
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 35 7107.1 Rozvaděče nn
ČSN 35 7107.3 Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn
ČSN 330165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Bezpečnostní předpisy pro činnost na el. zařízeních. STRO.M, Praha 1997
Honys V., Kříž, M.: Ochrana před úrazem el. proudem, STRO.M, Praha 1996
Dvořáček K., Sládek, D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, STRO.M, Praha 1996
Habel, J. a kol.: Světelná technika a osvětlování, FCC 1996
Plch, J.: Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL. 1999
Katalogy firem OEZ Letohrad, ETHZ Hensel, Osram, Vytrych, Thorn Lighting, Möeller a další
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTPRAZS2 - Technická tvořivost pro ZŠ
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Návrh a tvorba učebních pomůcek pro ZŠ.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Návrh a tvorba učebních pomůcek.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do předmětu, seznámení studentů s požadavky k zápočtu a s učebním plánem.
2. Úloha učebních pomůcek ve vyučovacím procesu základních škol - rozbor existujícího stavu.
3. Návrh tématu a konkrétní zaměření projektu (především na technické práce, fyziku, chemii, matematiku).
4. Zpracování technického náčrtu výrobku, následně zpracování sestavy výkresové dokumentace.
5. Rozpracování výkresové dokumentace jednotlivých detailů učební pomůcky.
6.-10. Výroba dílů a povrchové úpravy, montáž sestavy, ověření funkčnosti.
11.-12. Dopracování a kompletace jednotlivých částí projektu.
13. Odevzdání závěrečné práce - obhájení projektu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.
Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
ČSN 013610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu
ČSN ISO 129 -1 Technické výkresy a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení
Literatura doporučená studentům Sitná, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
Pracovní vyučování, technické práce v 5., 6., 7. roč. ZŠ
Bartáková, M.: Pleteme ze slámy, Exit, Praha 1986
Brittainová, J.: Velká obvazová encyklopedie ručních prací, Cesty, Praha 1997
Dřevo je báječné, Anagram, Ostrava 1999
Veselá zvířátka z papíru, Anagram, Ostrava 1999
Ze všeho jde něco vytvořit
Barffová, U. a kol.: Velká kniha pro malé mistry 1, 2, 3, Ikar, Praha 1996
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTPREZE1 - Tvorba multimediálních materiálů a prezentační technologie 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Příprava podkladů pro multimediální prezentace, tvorba prezencací, seznámení s prezentační technikou.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Student získá základní znalosti a dovednosti, potřebné pro tvorbu a prezentování multimediální prezentace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Význam pojmu multimédia.
2. Didaktická příprava, stanovení požadavků.
3. Pravidla tvorby prezentací.
4. Technické podmínky aplikace multimédií.
5. Obrazové formáty pro statický obraz.
6. Obrazové formáty pro dynamický obraz.
7. Konverze obrazových formátů, korekce obrazu.
8. Formáty pro záznam zvuku.
9. Využití technické grafiky v prezentaci.
10. Kontrolní prvky pro optimalizaci prezentací.
11. Technická příprava prezentace pro konkrétní podmínky.
12. Příprava a průběh prezentace.
13. Archivace záznamů a dat.
Literatura, na níž je předmět vystavěn HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace : jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 408 s. ISBN 80-247-0782-9.
SCHELLMANN, Bernhardt, et al. Média - základní pojmy - návrhy - výroba. 1. vyd. Brno : Europa-Sobotáles cz. s. r. o., 2004. 484 s. ISBN 80-86706-06-0.
Literatura doporučená studentům Vrba, J., Všetulová, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. Olomouc: UP. 2003. ISBN 80-244-0562-8.
Schellmann, B. a kol. Média. Brno: Europa-Sobotáles. 2004. ISBN 80-86706-06-0.
Kolektiv. Média a multimédia v pedagogické praxi. Hradec Králové: Gaudeamus. 2010.
ISBN 978-80-7435-045-0.
Horný, S., Krsek, L. Úvod do multimédií. Praha: Oeconomica. 2009. ISBN 978-80-245-1608-0.
Navrátil, P. Počítačová grafika a multimédia. Kralice na Hané: Computer Media. 2007.
ISBN 978-80-86686-77-6.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu.

 

Sylabus
ZTPREZE2 - Tvorba multimediálních materiálů a prezentační technologie 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Vytváření a publikování multimediálních materiálů.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Student získá znalosti a dovednosti, potřebné pro tvorbu a publikování multimediálních materiálů.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky - Nástroje pro tvorbu multimediálních materiálů.
- Multimediální formáty.
- Úvod do digitálního videa, jednoduché animační techniky.
- Možnosti využití internetových zdrojů v technické praxi.
- Publikování na Internetu.
- Nástroje pro spolupráci na Internetu.
Literatura, na níž je předmět vystavěn HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace : jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 408 s. ISBN 80-247-0782-9.
SCHELLMANN, Bernhardt, et al. Média - základní pojmy - návrhy - výroba. 1. vyd. Brno : Europa-Sobotáles cz. s. r. o., 2004. 484 s. ISBN 80-86706-06-0.
Literatura doporučená studentům VRBA, Jiří, VŠETULOVÁ, Monika. Multimediální technologie ve vzdělávání. 1. vyd. Olomouc : Pro Andragogé - Centrum otevřeného a distančního vzdělávání UP, 2003. 70 s. ISBN 80-244-0562-8.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Aktivní účast na seminářích, seminární práce vypracované v odpovídající kvalitě.

 

Sylabus
ZTPXSOU - Pedagogická praxe souvislá
2014

Kreditové hodnocení předmětu 5
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 24 hod. za semestr
Prerekvizity
PRAXEZT1 Pedagogická praxe průběžná 1
PRAXEZT2 Pedagogická praxe průběžná 2
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Souvislá komplexní praxe na vybraném školním zařízení. V závěrečném semestru studia studenti praktikují na dohodnutých školách, zpravidla v blízkosti svého bydliště. Po předložení pedagogických dokumentů je předmět Pedagogická praxe uzavřen zápočtem vedoucího praxe.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Seznámení se školním vzdělávacím programem, základními činostmi učitele i specifiky provozu školy.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Činnost studenta v rámci praxe na daném vzdělávacím zařízení se řídí pokyny vedoucího učitele praxe. Student je povinen se řídit provozním řádem vzdělávacího zařízení.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
Turek, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: Wolters Kluver. 2009. ISBN 978-80-8078-243-6.
Učebnice předmětu praxe používané na dané škole.
Literatura doporučená studentům Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. 2004. ISBN 80-244-0848-1.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Zápočet za souvislou praxi uděluje didaktik katedry za daný předmět po předložení pedagogického deníku.

 

Sylabus
ZTTAPFY - Technicky aplikovaná fyzika
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Aplikace fyzikálních zákonitostí v technické praxi, zopakování a procvičení učiva z UVODSTP2 na konkrétních příkladech z technické praxe a metodika jejich řešení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Řešení složitějších úloh, využití vyšší matematiky pro výpočty a obecná řešení, příprava na zkoušku z UVODSTP2.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Vztažné soustavy - poloha bodu, přepočet souřadnic, dráha, rychlost, zrychlení.
2. Moment síly, výpočty ploch, určení hmotnosti, tíhy a těžiště, výpočet momentů setrvačnosti, rychlost a zrychlení otáčivého pohybu.
3. Práce, výkon a energie posuvného a otáčivého pohybu, Steinerova věta, složený pohyb, tření.
4. Rovnováha na jednoduchých strojích a z nich složených soustav.
5. Dynamické chovaní jednoduchých strojů a z nich složených soustav.
6. Dynamické chovaní jednoduchých strojů a z nich složených soustav.
7. Dynamické chovaní jednoduchých strojů a z nich složených soustav.
8. Netlumený harmonický oscilátor, spojení na společnou sílu, spojení na společnou rychlost.
9. Netlumený harmonický oscilátor s otáčivými prvky, torzní kmity.
10. Tlumené a nucené kmity, dynamické účinky.
11. Rovnice spojitosti toku, práce, výkonu, energie.
12. Bernouliova rovnice.
13. Proudění kapalin a plynů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn CAIS, M. Statika a dynamika. Praha. ČVUT. 1980.
HALLIDAY, D. - RESNICK, R. - WALKER, J. Fyzika 1-4. Brno. VUTIUM. 2000.
HLAVIČKA, A. Fyzika pro PF. SPN. Praha. 1978.
HORÁK, Z. - KRUPKA F. Fyzika. SNTL - Alfa. 1981.
HUBEŇÁK, J. Numericky řešené fyzikální úlohy. Hradec Králové. Gaudeamus. 1995.
HUBEŇÁK, J. Fyzika a technika. Hradec Králové. MAFY. 1996.
HUBEŇÁK, J. Přehled poznatků středoškolské fyziky. Hradec Králové. MAFY. 1998.
HUBEŇÁK, J. Aplikovaná fyzika v technické praxi. Hradec Králové. Gaudeamus. 2003.
NOVOTNÁ, H. Teoretická mechanika 1. Praha. ČVUT. 1980.
NOVOTNÁ, H., KAŠPAR, J. Příklady z fyziky. Praha. ČVUT. 1980.
VYBÍRAL, B. Teoretická mechanika. Hradec Králové. Pedagogická fakulta. 1981.
Literatura doporučená studentům HLAVIČKA, A. Fyzika pro PF. SPN. Praha. 1978.
HUBEŇÁK, J. Přehled poznatků středoškolské fyziky. Hradec Králové. MAFY. 1998.
HUBEŇÁK, J. Aplikovaná fyzika v technické praxi. Hradec Králové. Gaudeamus. 2003.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu min 75% účast na seminářích, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdaná seminární práce

 

Sylabus
ZTTAPMA - Technicky aplikovaná matematika
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Příprava studentů pro praktické využití matematiky v technických předmětech.
Připravit studenty v oblasti technické matematiky pro další studium technických disciplín.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Příprava studentů pro praktické využití matematiky v technických předmětech.
Připravit studenty v oblasti technické matematiky pro další studium technických disciplín.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do algebry.
2. Komplexní čísla.
3. Vektory.
4. Funkce jedné proměnné.
5. Funkce dvou a více proměnných.
6. Limita funkcí.
7. Derivace funkcí.
8. Využití derivace funkce v geometrii a fyzice.
9. Neurčitý integrál.
10. Určitý integrál.
11. Užití integrálního počtu pro výpočet obsahu ploch rovinných obrazců.
12. Užití integrálního počtu pro výpočet objemu rotačních těles.
13. Užití diferenciálního počtu v technické praxi.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Polák, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha: Prometheus. 2008. ISBN 978-80-7196-356-1.
Rektorys, K. a kol. Přehled užité matematiky. Praha: Prometheus. 2000. ISBN 80-7196-179-5.
Literatura doporučená studentům Vrbenská, H., Bělohlávková, J. Základy matematiky pro bakaláře I, Ostrava: VŠB. Technická Univerzita. 2006. ISBN 978-80-248-0519-1.
Vrbenská, H., Bělohlávková, J. Základy matematiky pro bakaláře II, Ostrava: VŠB. Technická Univerzita. 2009. ISBN 978-80-248-1957-0.
Polák, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha, SPN, 1991.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTTECME1 - Technická mechanika 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 6
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět je rozdělen na dvě části – statiku a kinematiku.
Statika
Vysvětluje pojem a určení síly, silové dvojice, uložení tělesa, vazby bodu a tělesa k rámu, podpory, soustavy sil v rovině a prostoru, náhrady silových soustav a jejich rovnováhu. Zabývá se silovými poměry nepohyblivých, staticky určitých soustav (tělesa, prutové soustavy) a soustav s jedním stupněm volnosti (mechanismy).
Kinematika
Zahrnuje určování kinematických veličin při pohybu tělesa a mechanismů v rovině.Jedná se o základní rozklady pohybů, určování trajektorií a obálek. Vysvětluje pojem druhotného a unášivého pohybu tělesa a konstrukci rychlosti a zrychlení. Zabývá se rovněž aplikací kinematické metody při statickém řešení soustav těles.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání znalostí z mechaniky pevných těles.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod. Základní pojmy ze statiky, centrální rovinná soustava sil.
2. Obecná rovinná soustava sil.
3. Uložení tělesa v rovině (tři plošné podpory).
4. Uložení tělesa v rovině (křivková a plošná podpora).
5. Rovinná soustava těles – tříkloubový nosník.
6. Prutové soustavy těles.
7. Prostorová soustava sil, uložení tělesa v prostoru.
8. Řešení staticky určitě uloženého tělesa v prostoru.
9. Těžiště.
10. Pasivní odpory.
11. Kinematika tělesa v rovině, základní pojmy.
12. Posuvný pohyb, rotační pohyb, obecný pohyb, pól, střed křivosti.
13. Základní rozklad.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Lederer, P. Sbírka příkladů z kinematiky. Praha: ČVUT. 2000. ISBN 80-01-02148-3.
Šleger,V., Neuberger, P. Statika s příklady od A do Z. Praha: ČZU. 2002. ISBN 80-213-0855-9.
Literatura doporučená studentům Stejskal, V., Březina, J., Knězů, J. Mechanika I. Sbírka příkladů. Praha: ČVUT. 1997. ISBN 80-01-01694-3.
Sedláček, V. Technická mechanika I (statika)
Cyrus,P.: Principy a systémy I (Statika, kinematika-příklady)
Stejskal, V. a kol. Statika. Praha: Vydavatelství ČVUT. 1998. 166 s. ISBN 80-01-01888-1.
Lederer, P. Sbírka příkladů z kinematiky. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2000. 135 s. ISBN 80-01-02148-3.
Stejskal, V. Březina, J., Knězů, J. Mechanika – kinematika. Praha: Vydavatelství ČVUT. 1998. 166 s. ISBN 80-01-01888-1.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTTECME2 - Technická mechanika 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 4
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu zz - zápočet a zkouška
Forma zkoušky pu - písemná a ústní
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: cvičení 2 hod. týdně
studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Získání základních znalostí z mechaniky pevných a pružných těles.

Dynamika
Učební látka pojednává o pohybech hmotných bodů a těles.
Stěžejní látka částí dynamiky jsou základní zákony dynamiky a jejich praktické aplikace při sestavování a řešení pohybových rovnic, popisujících přímočaré kmitavé pohyby, rotační a obecné pohyby diskrétních soustav a těles a soustav v rovině.
Pružnost
Obsahem učiva jsou základní pojmy a zákony mechaniky pevných těles při statickém a dynamickém zatížení. Jedná se o jednoosou rovinnou napjatost tj. tah – tlak, prostý smyk, krut hřídelů, ohyb přímých nosníků (vnitřní statické účinky u nosníků, prostý ohyb, Mohrovu metodu, diferenciální rovnice ohybové čáry) a jednoduché úlohy stability. Jsou vysvětleny pojmy deformační práce a energie napjatosti a řešeny problémy kombinovaného namáhání, pevnosti skutečných strojních součástí při provozním zatížení.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Získání znalostí z mechaniky pevných a pružných těles.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky Dynamika
1. Úvod, základní pojmy, pohyb bodu - pohybové rovnice.
2. Rovinný pohyb bodu, základní případy kmitavých pohybů.
3. Momenty setrvačnosti, dynamika tuhého tělesa, posuvný, rotační obecný rovinný pohyb, dynamika rovinných soustav.

Pevnost, pružnost
4. Úvod, základní pojmy, rozdělení namáhání, Eulerova metoda myšleného řezu, prostý tah (jednoosá napjatost).
5. Tlak.
6. Smyk (rovinná napjatost).
7. Ohyb přímých nosníků.
8. Deformace přímých nosníků.
9. Krut.
10. Vzpěr.
11. Složení namáhání, vliv tvaru součástí na rozložení napětí.
12. Pevnost při zatížení časově proměnnými silami.
13. Ukázka řešení úloh z pevnosti, pružnosti prostřednictvím profesionálních programů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Puchmajer, P. Pružnost a pevnost. Praha: ČVUT. 2005. ISBN 80-01-03244-2.
Cyrus, P. Pevnost a pružnost – řešené příklady. Praha: ČZU. 2009. ISBN 978-80-213-1776-5.
Scheller, R. Pružnost, pevnost, SPN Praha 1979
Cyrus, P. Principy a systémy II (Pružnost pevnost - příklady), PF Hradec Králové 1987
Literatura doporučená studentům Michalec, J. a kol. Pružnost a pevnost I. Praha: ČVUT. 2001. ISBN 80-01-02359-1.
Šleger, V., Neuberger, P. Dynamika s příklady od A do Z. Praha: ČZU. 2011. ISBN 978-80-213-2167-0.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTTGRAF1 - Technická grafika 1
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Drtina René
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět vytváří podmínky pro osvojení základů technického kreslení a tvorby technické dokumentace v obecné rovině. Rozvinout schopnosti prostorové představivosti, které jsou důležité pro studium navazujících technických disciplín.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Rozvinout schopnosti prostorové představivosti, které jsou důležité pro studium navazujících technických disciplín.
Podat základní přehled z oblasti tvorby technické dokumentace.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Význam technické dokumentace a její klasifikace.
2. Technický dokument a norma, obsahový rámec podle typu dokumentace.
3. Zásady pro zhotovení technického výkresu, formáty.
4. Základní typy zobrazování.
5. Typy čar a jejich význam na výkresu v různých technických oborech.
6. Náčrt a jeho využití ve školní praxi.
7. Udávání rozměrů na výkresu, předepisování přesnosti, geometrického tvaru a polohy.
8. Označování materiálů v pohledech a řezech.
9. Zásady pro tvorbu výkresů strojních dílů.
10. Zásady pro tvorbu stavebních výkresů.
11. Základní pravidla pro tvorbu výkresů v elektrotechnice.
12. Kombinované výkresy a využití lomených řezů.
13. Technická zpráva a finalizace technické dokumentace.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Kletečka, J. Technické kreslení: učebnice pro střední průmyslové školy. Praha: Computer Press. 2001. ISBN 80-7226-542-3.
Veličková, E. Kreslení strojírenských výkresů. Ostrava: SPBI. 2010. ISBN 978-80-7385-084-5.

Literatura doporučená studentům Šťastný, J., Třeštík B. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp. 2004. ISBN 80-7232-223-0.
Slanař, V. Technické kreslení: pravidla pro tvorbu strojnických výkresů podle mezinárodních norem. Písek: J&M. 1999. ISBN 80-86154-16-5.
ČSN EN 61082 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. ČNI. 2007.
ČSN ISO 129 Technické výkresy - Kótování a tolerování. ČNI. 2005.
ČSN ISO 128 Technické výkresy - Pravidla zobrazování. ČNI. 2005.
ČSN EN ISO 10209 Technické výkresy - Terminologie. ČNI. 2007.
ČSN 01 3610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu. ČNI. 2008.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu a úspěšné absolvování kontrolních testů.

 

Sylabus
ZTTGRAF2 - Technická grafika 2
2014

Kreditové hodnocení předmětu 3
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět prohlubuje znalosti technického kreslení (obecně a se zaměřením na strojírenství) a soustřeďuje se na tvorbu technické dokumentace na počítači.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Cílem je využít získané dovednosti technického zobrazování při zhotovování technické dokumentace na počítači a následnému využití pro výrobní praxi, archivaci a prezentace, včetně aplikací v oblasti vzdělávání.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Úvod do parametrického modelování, pracovní plocha, nástroje, založení a organizace projektů.
2. Principy 2D kreslení v Inventoru.
3. Náčrt, vytváření náčrtů.
4. Vytváření součástí.
5. Použití náčrtu v modelu součásti.
6. Promítání hran.
7. Parametrizace náčrtu.
8. Geometrické vazby v náčrtu.
9. Pracovní roviny.
10. Základní nástroje pro modifikaci součástí.
11. Modelování a modifikace součástí.
12. Díry.
13. Závity.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Fořt, P., Kletečka, J. Autodesk Inventor, funkční navrhování v průmyslové praxi. Brno: CPress. 2007.
ISBN 978-80-251-1773-6.
Kletečka, J., Fořt, P. Technické kreslení pro SPŠ. Praha: CPress. 2001. ISBN 80-7226-542-3.
Beneš, V. Dílenské tabulky pro školu a praxi. Úvaly: Albra. 2008. ISBN 80-7361062-0.
Literatura doporučená studentům Pustka, Z. Základy konstruování, tvorba výkresové dokumentace. Liberec: TUL. 2009.
ISBN 978-80-7372-456-6.
Svoboda, P., Brandejs, J., Prokeš, F. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Brno: CERM. 2009.
ISBN 978-80-7204-636-2.
ČSN ISO 128 Technické výkresy - pravidla zobrazování. Praha: ČNI. 2003.
ČSN ISO 129 Technické výkresy - kótování a tolerování. Praha: ČNI. 2005.
ČSN ISO 110209 Technické výkresy - terminologie. Praha: ČNI. 1997.
ČSN ISO 5455 Technické výkresy - měřítka. Praha: ČNI. 1994.
ČSN EN ISO 5456 Technické výkresy - metody promítání. Praha: ČNI. 2000.
ČSN EN ISO 6410 Technické výkresy - závity a závitové části. Praha: ČNI. 1988.
Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Docházka na semináře min 80 %, není-li studijním řádem stanoveno jinak, odevzdání vyhovujících seminárních prací v daném termínu.

 

Sylabus
ZTTGRAF3 - Technická grafika 3
2014

Kreditové hodnocení předmětu 2
Volně volitelný předmět ne
Garant předmětu Cyrus Pavel
Garantující katedra TP - Katedra technických předmětů
Způsob ukončení předmětu z - zápočet
Forma zkoušky - - -
Rozsah výuky předmětu studium prezenční: seminář 2 hod. týdně
Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity
Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace
Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu
Anotace předmětu Předmět prohlubuje znalosti technického kreslení a soustřeďuje se na tvorbu technické dokumentace na počítači. Cílem je využít získané dovednosti technického zobrazování při zhotovování technické dokumentace na počítači. Studenti získají kompetence v oblasti tvorby a finálního zpracování technické dokumentace pro výrobní praxi, archivaci a prezentace, včetně aplikací v oblasti vzdělávání.
Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností Student dokáže vytvořit jednoduchý model a sestavu v parametrickém modeláři.
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 1. Sestava, normalizované díly.
2. Tvorba sestav.
3. Umístění a úpravy komponent.
4. Vazby v sestavách.
5. Kontrola kolizí.
6. Rozpad sestavy.
7. Animace rozpadu sestavy.
8. Vytváření výkresů.
9. Pohledy.
10. Řezy.
11. Kóty, pozice, rozpisky.
12. Texty.
13. Šablony výkresů.
Literatura, na níž je předmět vystavěn Fořt, P., Kletečka, J. Autodesk Inventor, funkční navrhování v průmyslové praxi. Brno: CPress. 2007. ISBN 978-80-251-1773-6.
Kletečka, J., Fořt, P. Technické kreslení pro SPŠ. Praha: CPress. 2001. ISBN 80-7226-542-3.
Beneš, V. Dílenské tabulky pro školu a praxi. Úvaly: Albra. 2008. ISBN 80-7361062-0.
Literatura doporučená studentům Pustka, Z. Základy konstruování, tvorba výkresové dokumentace. Liberec: TUL. 2009.
ISBN 978-80-7372-456-6.
Svoboda, P., Brandejs, J., Prokeš, F. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Brno: CERM. 2009.
ISBN 978-80-7204-636-2.
ČSN ISO 128 Technické výkresy - pravidla zobrazování. Praha: ČNI. 2003.
ČSN ISO 129 Technické výkresy - kótování a tolerování. Praha: ČNI. 2005.
ČSN ISO 110209 Technické výkresy - terminologie. Praha: ČNI. 1997.
ČSN ISO 5455 Technické výkresy - měřítka. Praha: ČNI. 1994.
ČSN EN