19.9.2019
Nabízené schválené závěrečné práce

# Rok Kat. Vedoucí Téma
1 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu komunikace
Práce pojednává o tématu komunikace v prostředí vyučovací jednotky na základní škole. Je podrobněji zaměřena na řešení konfliktních situací v malé sociální skupině, obsahuje teoretickou a praktickou část. Praktická část je založena na reflexi vyučovací jednotky v praxi prostřednictvím kvantitativního (anketa mezi žáky) a kvalitativního průzkumu (nestandardizovaný rozhovor s dalším vyučujícím).
2 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Komunikace
Práce pojednává o tématu komunikace v prostředí vyučovací jednotky na základní škole. Je podrobněji zaměřena na řešení konfliktních situací v malé sociální skupině, obsahuje teoretickou a praktickou část. Praktická část je zaměřena na ověření vyučovací jednotky v praxi prostřednictvím kvantitativního (anketa mezi žáky) a kvalitativního průzkumu (nestandardizovaný rozhovor s dalším vyučujícím)
3 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Metodické zpracování tématu - komunikační mix
Předložená závěrečná práce se věnuje metodickému zpracování tématu , které je vyučováno v předmětu marketing. Součástí práce je soubor metodických námětů, jak danou problematiku efektivně řešit v praxi. Klíčová slova: komunikace, propagace, reklama, podpora prodeje, public relation, osobní prodej.
4 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Komunikační mix
Předložená závěrečná práce se věnuje zpracování tématu, který je vyučován v předmětu Marketing. Součástí práce je soubor metodických námětů, jak danou problematiku efektivně řešit v praxi. Klíčová slova: komunikace, propagace, reklama, podpora prodeje, public relation, osobní prodej.
5 2017 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Akontabilita ředitele základní školy
Schopnost ředitele školy podávat objektivní informace o dosažených výsledcích a povinnost nést za ně odpovědnost je důležitým kritériem kvalitní školy. Cílem textu je analyzovat nástroje akontability, které může ředitel využít při skládání účtů (odpovědnosti) vůči ostatním aktérům vzdělávací politiky. Shrnout akontabilní postupy managementu školy v souvislosti s řízením školy.
6 2018 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Aspekty managementu jednotřídní mateřské škole
Závěrečná práce pojednává o specifikách aspektu managementu v jednotřídní mateřské škole s orientací na marketingové prvky. Teoretická část popisuje základní pojmy managementu a marketingu, charakteristiku jednotřídní MŠ, prostředí školy, marketing služeb marketingový mix. Praktická část dokumentuje sondu potřeb a přání v jednotřídní mateřské škole Újezd u Rosic.
7 2017 UPPPV Jana Kubíčková
Autoevaluace mateřských škol
Cílem závěrečné práce je zjistit názor vedoucích pedagogických pracovníků na autoevaluaci, zjistit také způsob jejího provádění uvnitř mateřských škol a orientaci těchto pracovníků v oblasti autoevaluace. Teoretická část práce je zaměřena na popis jednotlivých pojmů a autoevaluační proces. Praktická část se zabývá postoji vedoucích pedagogických pracovníků na autoevaluaci a zjišťuje také způsob jejího provádění prostřednictvím dotazníkového šetření.
8 2018 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Autoevaluace v mateřské škole
Závěrečná práce se zabývá problematikou autoevaluace v MŠ. V teoretické části jsou stručně popsána základní teoretická východiska problematiky autoevaluace v MŠ. Praktická část se zabývá oblastí spolupráce s rodiči. Za tímto účelem byl vytvořen dotazník pro rodiče dětí z mateřské školy Hnátnice, který mi pomohl zjistit aktuální situaci školy z hlediska výchovně-vzdělávacího.
9 2017 UPPPV Mgr. Pavla Kubátová
Cestovní náhrady na základní škole
Práce je zaměřena na způsoby plnění cestovních náhrad pedagogů ZŠ. V úvodních kapitolách je popsáno aktuální legislativní vymezení týkající se pracovních cest ve školství. Cílem je vytvoření metodické pomůcky pro stanovení cestovních náhrad. Výsledkem bude soubor možných řešení.
10 2017 UPPPV ing. Jiří Dušek, Ph.D.
Další vzdělávání učitelů na vybraných ZŠ v táborském regionu
Závěrečná práce Další vzdělávání učitelů na vybraných ZŠ v táborském regionu se zabývá problematikou dalšího vzdělávání učitelů základních škol. Práce se bude skládat ze dvou částí. Teoretická část se bude věnovat celoživotnímu vzdělávání jak z obecného hlediska, tak i ve vztahu k učitelům, jež lze považovat za specifickou cílovou skupinu. Praktická část bude obsahovat kvalitativní výzkum, který zmapuje zájem a podmínky dalšího vzdělávání učitelů vybraných ZŠ v táborském regionu.
11 2015 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Efektivita evaluace v mateřské škole
Práce seznamuje s teoretickými informacemi o možnostech evaluace v mateřské škole.
Kvalitativní výzkum sleduje efektivitu evaluace v konkrétní mateřské škole.
12 2017 UPPPV Mgr. Karel Nývlt
Efektivní leadership prostředí základních škol
Závěrečná práce pojednává o různých způsobech vedení zaměstnanců v obecné rovině. Tyto způsoby vedení dále aplikuje do prostředí základních škol. Cílem práce je vytvořit model efektivního vedení v prostředí základních škol který povede k zvýšení účinnosti řízení lidských zdrojů.
13 2015 UPPPV Mgr. Jana Sochorová
Evaluace a autoevaluace školy
Práce bude zaměřena na evaluaci a autoevaluaci školy z pohledu vedení školy (ředitele). Cílem práce je najít a vytvořit vhodné prostředky pro evaluaci a zvláště pak pro autoevaluaci školy.
14 2015 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
EVALUACE V JEDNOTŘÍDNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Evaluace v jednotřídní Mateřské škole je rozdělena do dvou částí. První část vymezuje teoretické území pro praktickou část, definuje klíčové pojmy a uvádí vztahy mezi nimi. Část praktická je zaměřena na samotnou evaluaci ve vybrané Mateřské škole.
15 2015 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Evaluační nástroje využívané na základní škole
Tato práce se zabývá systémem využití různých evaluačních nástrojů na základní škole. Popisuje systém a jednotlivé nástroje a komentuje, jak jsou využívány a jaké výsledky to v rámci hodnocení školy přináší.
16 2015 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Externí evaluace v mateřské škole
Závěrečná práce se zabývá tématem externí evaluace v mateřské škole. Teoretická část je zaměřena na vymezení a objasnění základních pojmů a uchopení evaluace z legislativního hlediska. Praktická část je orientována na reflexi externích evaluačních procesů v konkrétní mateřské škole.
17 2018 UPPPV Mgr. Daniela Kranátová
Hospitační a kontrolní činnost v mateřské škole
Tato práce s názvem "Hospitační a kontrolní činnost v mateřské škole" byla zpracována jako závěrečná práce v rámci Studia pro ředitele škol a školských zařízení, realizovaného programem celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Práce je zaměřena na otázky související s hospitační a kontrolní činnosti ředitele školy. Praktická část práce je cílena na průběh hospitací v konkrétní mateřské škole, jejím obsahem jsou hospitační záznamy MŠ. Práce dokládá mojí vlastní zkušenost s hospitační činností v pozici zástupkyně ředitele školy.
18 2018 UPPPV PhDr. Pavel Dittrich, CSc.
Hospitační činnost jako metodická pomoc
Cílem závěrečné práce je zprostředkování autorčiny objektivní empirie z hospitačních činností na pozici vedoucího pracovníka školy pro zvyšování kvality edukace a její efektivity za účelem metodické pomoci a podpory pedagogickému personálu.
19 2015 UPPPV Mgr. Lucie Kopalová
Hospitační činnost ředitele školy na střední škole
Závěrečná práce se zaměří na hospitační činnost ředitele školy na střední škole. Vymezí pojem hospitace a zaměří se na funkce a druhy hospitace. Práce rozebere jednotlivé fáze hospitační činnosti. Důležitou částí bude informace, co by měl obsahovat a jak by měl vypadat hospitační protokol. V přílohách bude možné najít několik vzorů hospitačního protokolu.
20 2017 UPPPV Mgr. Zdeněk Švec
Hospitační činnost ředitele v mateřské škole
Závěrečná práce se zaměřuje na hospitační činnost ředitele v mateřské škole. Cílem práce je vytvořit návrh metodiky pro hospitaci ředitele v MŠ, vymezit pojem hospitace, zaměřit se na funkce, druhy, jednotlivé fáze a pravidla hospitační činnosti. Nedílnou součástí práce jsou zpracované vzory hospitačních protokolů.
21 2017 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Hospitační činnost ředitele ZŠ
Závěrečná práce je zaměřena na hospitační činnost ředitele základní školy. Vychází z teoretických poznatků dané problematiky i z vlastních zkušeností autorky.
Práce poskytne současný pohled na hospitační činnost ředitele ZŠ.
Cílem práce je vytvořit návrh metodiky pro hospitaci ředitele ZŠ, popsat, jaké jsou výhody, pravidla a podstata tohoto evaluačního nástroje.
Práce zdůrazňuje významnou úlohu hospitační činnosti a zároveň předkládá možné náměty k realizaci hospitací.
22 2015 UPPPV Mgr. Danuše Svobodová
Hospitační činnost v mateřské škole
Závěrečná práce se zabývá hospitační činností v mateřské škole. Je zde vymezena právní úprava. Popisuje funkce, formy a druhy hospitace. Dále je v práci uveden hospitační plán, zásady hospitace a jednotlivé její fáze. Dalším bodem je hospitační záznam. Následuje vlastní hospitační plán v mateřské škole. Ten vychází
z charakteristiky dané školy a je vytvořen na základě jejího školního vzdělávacího plánu. Vychází z ročního plánu na následující rok 2016/17.
23 2018 UPPPV Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D.
Hospitační záznam pro vedoucí pracovníky škol
Závěrečná práce je zaměřena na vytvoření hospitačního záznamu pro vedoucí pracovníky školy. V teoretické části bude vymezen pojem, co hospitační záznam je, k čemu se používá a jaké informace by měl obsahovat. V praktické části je nejprve provedeno průzkumné šetření, jaké hospitační záznamy používají vedoucí pracovníci různých škol. Získané hospitační archy jsou v praxi ověřeny, vyhodnocena jejich pozitiva a negativa. Na základě získaných poznatků je následně vytvořen návrh hospitačního záznamu včetně průběžného ověřování v praxi s vytvořením návodu k využití.
24 2017 UPPPV Mgr. Miroslava Krčová
Inkluzivní vzdělávání dítěte s lehkou mentální retardací v mateřské škole
Cílem závěrečné práce je nastínit potřebné kroky ředitele během inkluzivního vzdělávání dítěte s lehkou mentální retardací v mateřské škole. Případová studie.
25 2017 UPPPV PaedDr. Václav Hartman
Inovace školního řádu pro střední školu
Cílem závěrečné práce je vytvořit návrh na změny školního řádu pro Gymnázium a SOŠ Jilemnice. První část práce bude obsahovat obecný právní rámec nezbytné nutných náležitostí pro školní řád. Na něj budou navazovat právní náležitosti potřebné pro školní řády středních odborných škol, gymnázií a sportovních gymnázií. V druhé části práce bude podán návrh na konkrétní změny školního řádu.
26 2015 UPPPV Mgr. Dana Tvrská
Klima mateřské školy
Závěrečná práce se zabývá zkoumáním klimatu v mateřských školách a to zejména v oblastech vzájemných vztahů vedení školy a pedagogických pracovníků. Teoretická část popisuje klima školy z pohledu různých autorů. Pojednává o faktorech a typech školního klimatu, popisuje účinky klimatu na spokojenost pracovníků, vztahy a komunikaci na pracovišti. Empirická část je průzkumem klimatu jedné mateřské školy a to formou rozhovoru s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky mateřské školy. Výsledkem průzkumu je zhodnocení, jak určité skupiny zaměstnanců mateřské školy vnímají klima na jejich pracovišti.
27 2018 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Koncepce a strategie rozvoje základní školy
Práce pojednává o koncepci a strategii základní a mateřské školy Roztoky u Jilemnice pro šestileté funkční období ředitele školy. Vychází z předchozí koncepce školy a její současné situace. Práce se soustřeďuje na jednotlivé klíčové oblasti řízení a jejich cíle.
28 2015 UPPPV Ing. Bc. Alena Synková
Koncepce Základní školy SNP
Práce je zaměřena na tvorbu koncepce základní školy. Vychází ze stanovené vize tvořící osu základních filosofických přístupů k problematice cílů vzdělávání v nejširším slova smyslu. Vymezuje jednotlivé klíčové oblasti řízení a jejich cíle, které rozpracovává do konkrétních strategií s příklady jednotlivých postupů.
29 2017 UPPPV Mgr. Tomáš Mikeska
Legislativní zajištění školních sportovních kurzů na středních školách (Lyžařský kurz, turistický kurz, kurz vodní turistiky)
Tato závěrečná práce se zabývá školními sportovními kurzy (lyžařský, pěší turistický a kurz na divoké vodě) se zaměřením na legislativní zajištění. V práci jsou uvedené zákony, vyhlášky a metodické pokyny, které se školními kurzy bezprostředně souvisí a je třeba tyto normy znát, vycházet z nich a dodržovat je. Upozorňuje na rizikové body při přípravě kurzu. Dále porovnává vnitřní směrnice středních škol a vytváří návrh pro ředitele škol při tvoření vnitřních směrnic pro školní sportovní akce.
30 2017 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Manuál k zápisu do první třídy základní školy
Cílem závěrečné práce je vytvořit manuál pro základní školy k organizaci zápisu povinné školní docházky. Práce poskytuje informace týkající se platné legislativy v souladu s novelizovanými právními předpisy s ohledem na obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, dále seznamuje s veškerými náležitostmi týkající se formální a motivační části zápisu. Součástí práce je také příručka pro vedení zápisu v anglickém jazyce.
31 2018 UPPPV Mgr. Alice Kuhn-Gaberová
Manuál pro mateřské školy k předcházení rizika školní neúspěšnosti
Cílem závěrečné práce je vytvořit manuál pro mateřské školy k organizaci postupných kroků a opatření, které by měly napomáhat k předcházení rizik školní neúspěšnosti dětí. Práce poskytuje také informace týkající se platné legislativy.
32 2018 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Marketingová činnost ředitele mateřské školy
Závěrečná práce pojednává o marketingové řízení školy ředitele. Práce se zabývá také celkovou komunikací školy a jejím prostředím, které ovlivňuje marketingové řízení školy. Praktická část si klade za cíl zhodnotit marketingovou činnost ředitele školy pomocí dotazníkového šetření.
33 2015 UPPPV Mgr. Šárka Čechová
Měkké dovednosti ředitelů škol se zaměřením na time management
S oporou o odbornou literaturu a rozhovory s řediteli škol bude vypracován přehled měkkých dovedností, které využívají ředitelé škol. Práce se zaměří na time management. Praktickým výstupem bude příprava jednodenního školení time managementu pro ředitele škol.
34 2017 UPPPV Mgr. Pavla Kubátová
Metodika zajišťování odborných praxí na vyšší odborné škole
Tato závěrečná práce vytváří metodiku zajišťování odborných praxí studentů SZŠ a VOŠZ Nymburk. V teoretické části se popisují konkrétní požadavky akreditovaného vzdělávacího programu (Diplomovaná dentální hygienistka, Diplomovaný zubní technik), právní rámce a základní význam mimoškolních odborných praxí konaných na pracovištích potencionálních zaměstnavatelů. Výstupem praktické části je konkrétní, dosud písemně neexistující metodika pro zajišťování odborných praxí, tvorba nových dokumentů (deník odborné praxe), inovace výstupního hodnocení studenta a revize pracovně-právního dokumentu - Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování (odborné praxe).
35 2018 UPPPV PhDr. Simona Mikysková
Možnosti motivace pedagogických pracovníků v mateřské škole
Důležitou činností ředitele MŠ je cílené a správné motivování pedagogických pracovníků pro jejich maximální výkon. Teoretická část vymezuje základní pojmy a význam motivace pro MŠ. Praktická část zjišťuje pomocí dotazníkového šetření možnosti ředitele jak motivovat pedagogické pracovníky. Výstupem závěrečné práce je návrh možností jak efektivně motivovat pedagogické pracovníky v MŠ.
36 2017 UPPPV Mgr. Pavla Kubátová
Ochrana osobních údajů (GDPR) v předškolním vzdělávání
Cílem práce je vysvětlit pojmy ochrany osobních údajů a vysvětlení legislativních změn s příchodem GDPR. Seznámit s pojmy souvisejícími s GDPR a zaměřit se na konkrétní mateřskou školu a poukázat jak zde funguje ochrana osobních údajů, GDPR
v praxi. Při zpracování bude použita rešeršně kompilační metoda.
37 2017 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Osobnost ředitele v procesu efektivního řízení a rozvoje speciální školy
Práce se zabývá osobností ředitele v procesu efektivního řízení a rozvoje speciální školy. Cílem práce je posoudit vliv osobnosti ředitele na efektivní řízení a rozvoj speciální školy. Teoretická část obsahuje pojmy týkající se tématu. Praktická část obsahuje výsledky výzkumu provedeného metodou rozhovorů se třemi řediteli speciálních škol.
38 2015 UPPPV Mgr. Jana Báčová
Plán kontrolní činnosti ředitele malotřídní školy
Práce mapuje kontrolní činnost ředitele malotřídní školy, zdůrazňuje a popisuje potřebu neustálé kontroly v práci ředitele. Výstupem je konkrétní plán kontrolní činnosti na školní rok, který by měl řediteli školy jeho práci usnadnit a být mu oporou.
39 2015 UPPPV Jana Kadlecová
Povinná dokumentace mateřské školy
Závěrečná práce se zabývá problematikou povinné dokumentace v mateřské škole. Zaměřuje se na vymezení a objasnění základních pojmů týkajících se řízení mateřské školy běžného typu podle platné legislativy ČR.
40 2017 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Povinná dokumentace mateřských škol dle školského zákona č. 561/2004 sb.
Cílem práce je vytvořit metodickou příručku pro začínající ředitele mateřských škol, která obsahuje seznam základní povinné dokumentace s ukázkou jejího zpracování. Teoretická část obsahuje výčet povinné dokumentace pro mateřské školy vyplývající ze školského zákona 561/2004 sb. s krátkou charakteristikou. Dále jsou vybrané dokumenty popsány podrobněji a v části praktické jsou uvedeny ukázky jejich možného zpracovaní.
41 2017 UPPPV Mgr. Libuše Třískalová
Pozice a financování asistentů pedagoga na základní škole
Závěrečná práce je zaměřena na pozici a roli asistentů pedagoga na základní škole. Teoretická část se zabývá legislativním
vymezením, zmapováním práce asistentů, jejich pracovní náplní, kompetencemi a způsoby financování. Praktické část je orientována na porovnání práce asistentů dvou srovnatelných základních škol. Cílem práce je zvýšení efektivity práce a spolupráce asistentů a učitelů.
42 2015 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Praktické vyučování na střední pedagogické škole - metodika
Závěrečná práce se zabývá praktickým vyučováním na střední pedagogické škole, které probíhá ve formě učební a odborné praxe. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které se vztahují k dané problematice. Praktická část představuje metodické zpracování praktického vyučování se zaměřením na organizaci, obsah, hodnocení a bezpečnost.
43 2018 UPPPV Mgr. Renata Bachurová
Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a klientů dětského domova
Práce charakterizuje školské zařízení dětského domova. Zabývá se právem a povinnostmi osob odpovědných za výchovně-vzdělávací proces a zároveň právy a povinnostmi samotných klientů dětského domova. Součástí jsou praktické principy, které vedou úspěšnému naplnění standardu kvality péče.
44 2015 UPPPV Mgr. Štěpánka Sýkorová
Právní vědomí pedagogických pracovníků mateřských škol
Závěrečná práce se zabývá problematikou práva zahrnující oblast školství. Jsou v ní vysvětleny právní pojmy tvořící základ právního vědomí pedagogických pracovníků předškolních zařízení. Analyzuje základní právní předpisy, které se vztahují k činnosti mateřských škol a učitelské profesi. Praktická část mapuje právní vědomí pedagogických pracovníků konkrétní mateřské školy.
45 2017 UPPPV PaedDr. Jana Hrušková
Prevence úrazů u dětí
Cílem práce je přiblížit především rodičům a pedagogům problematiku úrazovosti dětí. Pomocí statistiky ukázat vývoj úrazovosti dětí v čase a přiblížit způsoby, jak úrazů dětí účinně předcházet - tedy seznámit se s prevencí úrazu dětí v ČR i ve světě.
46 2015 UPPPV JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.
Problematika náboženských symbolů ve škole z pohledu ředitele školy
Práce se zabývá problematikou náboženských symbolů ve školách, ať již jde o symboly „pasivní" (např. kříž na stěně) nebo „aktivní" (typicky různé způsoby odívání jako jsou např. židovské kipy, muslimské šátky či řeholní šat). Tuto problematiku zpracovává z pohledu českých právních předpisů (zejm. Listiny základních práv a svobod a školského zákona), ale zejména s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a judikaturu ESLP. Cílem práce je pokusit se přinést několik prakticky upotřebitelných poznatků pro ředitele školy, jak se k této problematice postavit.
47 2017 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Přijímací řízení mateřské škole
Závěrečná práce se věnuje tématu přijímacího řízení mateřské škole z pohledu ředitele školy. Cílem práce je podat ucelený přehled jednotlivých kroků v procesu přijímání dětí do MŠ s ohledem na stále se měnící právní předpisy. Vymezuje aktuální legislativu, povinnosti ředitele školy, spolupráci se zřizovatelem, termíny, kritéria přijímacího řízení a možné situace, které mohou při přijímacím řízení nastat a jejich řešení.
48 2018 UPPPV PhDr. Alena Dědečková
Psychohygiena jako součást profesního i osobního života ředitele školy
Závěrečná práce, jejímž ústředním tématem je psychohygiena ředitele školy, se zaměřuje na nutnost kompenzace psychického tlaku, jenž je následkem nároků kladených na osobnost vedoucího pracovníka ve školství. Cílem teoretické práce je na základně odborné literatury popsat stresové faktory ovlivňující osobní a profesní život vedoucího pracovníka ve školství a uvést možné způsoby jejich předcházení. Závěrečná práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola charakterizuje vedoucího pracovníka, jeho profesní přípravu, kompetence a povinnosti. Druhá kapitola vymezuje pojem stres, jeho druhy a vliv na profesní i osobní život vedoucích pracovníků. Třetí kapitola popisuje možný následek dlouhodobého stresu - syndrom vyhoření a poslední kapitola vysvětluje pojem psychohygiena. závěr obsahuje celkové shrnutí a upozorňuje na nezbytnost duševní hygieny v profesi vedoucích pracovníků ve školství.
49 2018 UPPPV Mgr. Jana Manová
Public relations v mateřské škole
Cílem závěrečné práce bude teoreticky se seznámit s formami propagace školy (Public relations, Image a Corporate Identity). Kromě vymezení základních pojmu bude cílem poukázat na význam ředitele při propagaci školy. Prakticky pak bude vytvořen přehled prostředků které mohou být použity pro potřeby zkvalitnění propagace Mateřské školy Šebetov
50 2015 UPPPV Mgr. Anna Bachová
Revitalizace školního vzdělávacího programu v závislosti na celospolečenskou poptávku a charakter školy
Práce analyzuje současný stav Školního vzdělávacího programu a navrhuje jeho možné úpravy v závislosti na celospolečenskou poptávku a charakter školy, která dlouhodobě vychází z rozšířené výuky tělesné výchovy.
51 2017 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Role ředitele střední školy v procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Cílem této práce je vytvořit základní koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na konkrétní odborné střední škole - Střední škole technické ve Znojmě. Proto bude nutné nejprve charakterizovat školu, jasně vymezit roli ředitele z pohledu legislativy a představit přehled možností DVPP v rámci Jihomoravského kraje. Následně by mělo být možné vytvořit konkrétní plán DVPP dané školy, optimálně na celé následující šestileté období funkce ředitele.
52 2017 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Ředitel na málotřídní škole
Cílem závěrečné práce je vytvořit materiál vhodný pro začínající ředitele či učitele na málotřídních školách. Práce se zabývá problematikou organizace a řízení málotřídní školy, vymezuje základní pojmy, seznamuje s kompetencemi ředitele a se specifickými prvky v řízení málotřídní školy. V neposlední řadě se věnuje problematice zřizování přípravných tříd na málotřídních školách.
53 2015 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Ředitelé mateřských škol a Česká školní inspekce
Cílem práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak ředitelé mateřských škol vnímají Českou školní inspekci.
Teoretická část práce stručně představí profesi ředitele mateřské školy, ale i orgán Česká školní inspekce a jeho činnost. Praktická část předloží výsledky dotazníkového šetření, v němž bude zjišťováno povědomí ředitelů mateřských škol o činnosti ČŠI, jejich vnímání tohoto orgánu, ale i to, co se v organizaci s očekávanou návštěvou ČŠI děje a jaký dopad ČŠI na organizaci zanechává.
54 2018 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Selhání vedoucích pracovníků při řízení lidských zdrojů v mateřských školách
Práce charakterizuje význam autority vedoucích pracovníků a popisuje její nejzávažnější manažerské chyby. Zabývá se vytvářením firemní kultury a především dopadem mobbingu (bossingu) na celkovou výkonnost podřízených pracovníků. Praktická část se věnuje několika kazuistikám, na kterých konkrétně ukazuje zneužití nebo nesprávné používání kompetencí ředitelů mateřských škol.
55 2017 UPPPV PhDr. Monika Raimanová, DiS., MBA.
Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže
Závěrečná práce se zabývá problematikou sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je věnována základním pojmům, následně jsou uvedeny jednotlivé projevy rizikového chování. Významná část se zabývá šikanou a samostatnou kapitolu tvoří prevence sociálně patologických jevů. V té se autor zaměřuje především na objasnění pojmu prevence, jejího dělení a jsou uvedeny konkrétní nástroje prevence. Cílem práce je shrnout problematiku sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, prezentovat výsledky průzkumu šikany na základně škole v Petrohradě, a zároveň nabídnout čtenáři nepřeberné množství informací o odborné literatuře a organizacích, na které se v případě potřeby může obrátit.
56 2015 UPPPV Mgr. Zuzana Strejčková
Sportovní kurzy jako součást vzdělávání žáků 2. stupně základní školy
Cílem práce je vytvoření materiálu, který umožní vedoucím pedagogickým pracovníkům realizovat sportovní kurzy pro žáky 2. stupně základní školy v návaznosti na platnou legislativu. Práce obsahuje jak legislativní, tak pracovně-právní a organizační postupy pro přípravu a realizaci těchto kurzů. Součástí práce jsou i možnosti spolufinancování kurzů zdravotními pojišťovnami účastníků.
57 2015 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Srovnání školních řádů mateřských škol z doporučeným obsahem MŠMT
Závěrečná práce se zabývá školním řádem jakožto jedním z povinných dokumentů mateřské školy. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje základní právní normy vztahující se ke školním řádům a význam školního řádu pro školní praxi. Praktická část obsahuje srovnání konkrétních školních řádů mateřských škol s doporučeným obsahem MŠMT, zda jsou v souladu.
58 2017 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Střední management střední školy
Hlavním cílem práce je vymezení funkce středního managementu školy, na nějž může ředitel školy přenést část své řídící odpovědnosti. Práce vymezuje mj. postavení, role a aktivity středního managementu v aplikaci na střední školu. V neposlední řadě se práce zabývá kompetenčním modelem, který může sloužit řediteli školy k výběru a hodnocení středního managementu.
59 2018 UPPPV Mgr. Jana Šindelářová
Styly řídící práce a komunikace se zaměřením na práci ředitele školy
Cílem práce je vymezit nejefektivnější způsob řízení a komunikace v práci ředitele školy. Na základě studia dostupných zdrojů jsou popsány stěžejní pojmy týkající se vedení lidí. Práce charakterizuje a porovnává jednotlivé styly řízení, určuje jejich specifika ve vztahu k řediteli školy. Rovněž vymezuje důležitost komunikace v práci ředitele školy, specifikuje problémové situace, které mohou nastat. Závěr práce shrnuje popsané poznatky a na základě jejich srovnání s praktickými zkušenostmi vymezuje nejlepší styl vedení a navrhuje případná doporučení.
60 2015 UPPPV Mgr. Lucie Kopalová
Školní úrazy a jejich prevence na střední škole
Závěrečná práce se zaměří na problematiku školních úrazů žáků a jejich prevenci na střední odborné škole. Práce vyhodnotí úrazy žáků na SZŠ a VOŠZ Nymburk . Stanoví rizika s ohledem na specifika zdravotnické školy. Součástí práce bude zpracování pokynů pro práci v odborných učebnách.
61 2018 UPPPV Mgr. Zdena Čiháková
Školní vzdělávací program v mateřské škole
Práce se věnuje školnímu vzdělávacímu programu v mateřské škole. Teoretická část práce se zabývá legislativou spojenou se školním vzdělávacím programem pro mateřské školy. V praktické části je vypracován školní vzdělávací program pro konkrétní mateřskou školu.
62 2017 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Trendy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na učitele středních škol
Na základě vybraných analýz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na učitele středních škol navrhnout některé modernizační prvky v této oblasti s akcentem na využívání nových informačních a komunikačních technologií.
63 2015 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Tvorba školního řádu pro soukromou školu
Cílem práce je vytvořit školní řád. V teoretické části bude vymezen legislativní rámec a základní požadavky pro tvorbu školního řádu. Praktická část bude obsahovat návrh konkrétního školního řádu, který bude následně využit v soukromé základní škole.
64 2015 UPPPV Bc. Hana Gois Kvirencová, DiS.
Uvádění začínající učitelky mateřské školy do praxe
Závěrečná práce se bude zabývat problematikou uvádění začínajících pedagogů do praxe. Podrobněji bude řešit toto téma v souvislosti s předškolním školstvím. Cílem je vytvořit plán uvádění začínající učitelky mateřské školy do praxe. Teoretická část vymezí pojmy začínající a uvádějící učitel. Dále se zaměří na profesní kompetence pedagoga a využití vhodných metod při uvádění.
65 2015 UPPPV Mgr. Ivana Vaňková
Vnitřní hodnocení školy jako nástroj zkvalitnění vzdělávací a výchovné činnosti školy
Cílem práce je popsat
strukturu a proces vlastního hodnocení školy včetně výběru konkrétních metod.
Práce vychází z platného legislativního rámce v ČR, stručně přihlíží k povinnostem škol v zemích EU a vytvořenému Společnému hodnotícímu rámci – modelu CAF. Hlavním výstupem bude konkrétní metodický materiál obsahující aktuální plán autoevaluace pro konkrétní školu.
66 2015 UPPPV Mgr. František Obr
Vnitřní směrnice školy pro vícedenní mimoškolní akce
Sestavení vnitřní směrnice pro vícedenní mimoškolní akce.
Rozbor personálního zajištění vícedenních mimoškolních akcí dle zákoníku práce.
Rozbor odpovědnosti jednotlivých pracovníků na vícedenních mimoškolních akcích.
Návod na poučení účastníků a minimalizování případných bezpečnostních rizik.
Návod na sestavení vnitřní směrnice pro vícedenní školní výlet, lyžařský výcvik.
67 2015 UPPPV PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Výběrové řízení pedagogických pracovníků
Cílem závěrečné práce je zjistit jakým způsobem probíhá výběrové řízení při přijímání pedagogických pracovníků v mateřských školách, kdo se výběrového řízení účastní, jaké jsou voleny metody a postupy, a co je pro mateřskou školu důležité z hlediska osobnostních a profesních kompetencí uchazečů. Teoretická část se zabývá právním zakotvením výběrového řízení a jeho podobou se všemi postupy a dokumenty, které se k němu váží. Praktická část je tvořena dotazníkovým šetřením, jehož respondenti budou vedoucí pracovníci mateřských škol. Výsledky dotazníkového šetření poskytnou hlubší vhled do problematiky výběrových řízení.
68 2015 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Vypracování maturitní práce a její obhajoba - metodika
V první části práce budou vymezeny základní pojmy, související právní předpisy, kurikulární dokumenty a jiné normy. Druhá část práce bude představovat metodický materiál pro vypracování dokumentů spojených s realizací profilové části maturitní zkoušky formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.
69 2017 UPPPV PaedDr. Zdeněk Souček
Vytvoření směrnice lyžařského výcviku kurzu
Práce bude pojednávat o kompletní organizaci, průběhu lyžařského výcvikového kurzu a to v souladu se zákony, metodickými pokyny (zákoník práce, metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách, zákonem o ochraně veřejného zdraví.)
70 2015 UPPPV Marcela Stříbrná
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základní škole
Práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základní škole, na možná rizika a opatření k jejich eliminaci, na konkrétní opatření školy.
71 2018 UPPPV Mgr. Klára Lenkvíková
Založení a řízení soukromé mateřské školy
Tématem závěrečné práce je problematika založení a následného řízení soukromé mateřské školy. V teoretické části se práce zabývá postavením soukromých mateřských škol v systému předškolního vzdělávání, stručně vymezuje proces založení mateřské školy a její náležitosti při zapsání do rejstříku škol a školských zařízení. Praktická část je malou případovou studií konkrétní soukromé mateřské školy a jejího řízení v průběhu prvního roku fungování.
72 2018 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Zpracování dokumentace a třídní dokumentace v mateřských školách
Předložená závěrečná práce se bude věnovat zpracování dokumentace a třídní dokumentace v mateřských školách z hlediska ředitele a učitele mateřské školy (dále jen "školní matrika"). Nabídne výčet dokumentací konkrétní školy (§28) a jejich charakteristiku. Praktická část prostřednictvím dotazníku zmapuje spokojenost ředitelů a pedagogů s problematikou množství dokumentů v mateřské škole. Dále bude obsahovat návrhy na zpracování určité dokumentace a ukázky.
73 2015 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Zřízení soukromé školy a její zápis do rejstříku škol a školských zařízení
Cílem práce je popsat proces zřízení soukromé školy, včetně zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Práce vychází z platné školské legislativy a příslušných zákonů a vyhlášek v aktuálním znění. Hlavním výstupem bude metodický materiál ukazující postup při zřizování soukromé školy. Součástí textu budou také praktická doporučení vycházející ze zkušeností autorky.

Celkem: 73